Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0173(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0307/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0307/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0415

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 140kWORD 50k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0334),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0269/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0307/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Στην απόφασή του της 17ης Μαΐου 2018 (υπόθεση C-30/17 Kompania Piwowarska1a) το Δικαστήριο έκρινε σχετικά με τον υπολογισμό των βαθμών Plato.
––––––––––––––––
Απόφαση του Δικαστηρίου της 17ης Μαΐου 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α
Όλα τα συστατικά της μπίρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστίθενται μετά τη ζύμωση, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της μέτρησης των βαθμών Plato.
Όλα τα συστατικά της μπίρας, εξαιρουμένων εκείνων που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της μέτρησης των βαθμών Plato.
Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου