Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0173(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0307/2018

Esitatud tekstid :

A8-0307/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0415

Vastuvõetud tekstid
PDF 130kWORD 49k
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg
Alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamine *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0334),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0269/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0307/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)   Oma 17. mai 2018. aasta otsuses kohtuasjas C‑30/17 (Kompania Piwowarska1a) tegi Euroopa Kohus otsuse Plato kraadi arvutamise kohta.
____________
1a Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 17. mai 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 92/83/EMÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a
Plato kraadi mõõtmisel võetakse arvesse kõiki õlle koostisosi, sealhulgas neid, mis on lisatud peale kääritamist.
Plato kraadi mõõtmisel võetakse arvesse kõiki õlle koostisosi, välja arvatud neid, mis on lisatud pärast kääritamise lõppu.
Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika