Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0173(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0307/2018

Teksty złożone :

A8-0307/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0415

Teksty przyjęte
PDF 148kWORD 49k
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg
Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0334),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0269/2018),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0307/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   W wyroku z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie C-30/17 Kompania Piwowarska1a, Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął o obliczaniu stopnia Plato.
____________
1a Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2018 r., Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Dyrektywa 92/83/EWG
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 a
„Do celów pomiaru stopnia Plato uwzględnia się wszystkie składniki piwa, w tym te dodawane po fermentacji.”;
„Do celów pomiaru stopnia Plato uwzględnia się wszystkie składniki piwa, z wyjątkiem tych dodawanych po zakończeniu fermentacji.”;
Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności