Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0173(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0307/2018

Ingivna texter :

A8-0307/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.16

Antagna texter :

P8_TA(2018)0415

Antagna texter
PDF 136kWORD 43k
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
Harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0334),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0269/2018),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0307/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)   I sin dom av den 17 maj 2018 (mål C-30/17 Kompania Piwowarska1a) beslutade domstolen om Grad Plato – Beräkningsmetod.
______________
1a Dom av EU-domstolen av den 17 maj 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 92/83/EEG
Artikel 3 – punkt 1 – första stycket a
”Alla ingredienserna i ölet, inklusive sådana som tillsatts efter jäsning, ska beaktas för att kunna mäta graden Plato.”
Alla ingredienserna i ölet, med undantag av sådana som tillsatts efter avslutad jäsning, ska beaktas för att kunna mäta graden Plato.
Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy