Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2873(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0491/2018

Внесени текстове :

B8-0491/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.18
CRE 24/10/2018 - 11.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0417

Приети текстове
PDF 180kWORD 60k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Разрешително за генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (D058361/01 – 2018/2873(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (D058361/01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 11 септември 2018 г., по време на което не беше прието становище,

—  като взе предвид член 11 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 28 юни 2017 г. и публикувано на 1 август 2017 г.(3);

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 26 ноември 2013 г. Monsanto Europe S.A./N.V. подаде от името на Monsanto Company заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 („заявлението“) пред националния компетентен орган на Белгия; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на продукти, състоящи се от или съдържащи генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид освен това, че заявлението се е отнасяло до пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от 25 подкомбинации на единични събития на трансформация, които представляват генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; като има предвид, че 12 от тези подкомбинации вече са разрешени; като има предвид, че решението за изпълнение на Комисията, с което се разрешава използването на царевица, обхваща 14 подкомбинации;

В.  като има предвид, че Monsanto Europe S.A./N.V., притежателят на разрешението за една от 12-те подкомбинации, които вече са получили разрешение, а именно подкомбинация MON 89034 × MON 88017, поиска Комисията да отмени Решение № 2011/366/ЕС и да включи настоящото решение в обхвата на решението на Комисията; като има предвид, че това искане беше удовлетворено; като има предвид, че законосъобразността на такъв подход е спорна;

Г.  като има предвид, че на 28 юни 2017 г. ЕОБХ прие положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003(5) относно царевицата от групата на пет събития, оценените по-рано подкомбинации и останалите подкомбинации;

Д.  като има предвид, че ЕОБХ признава, че за нито една от 14-те подкомбинации не са предадени конкретни данни; като има предвид, че много от тях дори все още не са създадени; като има предвид, че въпреки това ЕОБХ стига до заключението, че всички подкомбинации се „очаква да бъдат толкова безопасни, колкото и царевицата от групата на пет събития“;

Е.  като има предвид, че не е провеждано никакво токсикологично изследване и не са били предоставени изследвания върху животни с храни/фуражи, получени от генетично модифицирана царевица MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, или някои от подкомбинациите(6);

Ж.  като има предвид, че два от сортовете царевица съдържат експресиращи протеини, които придават поносимост към хербицида амониев глуфосинат(7); като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.(8);

З.  като има предвид, че два от сортовете царевица съдържат експресиращи протеини, които придават поносимост към хербициди, съдържащи глуфосинат; като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) — специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация — класифицира глифосат като вероятно канцерогенно за хората вещество(9);

И.  като има предвид, че разрешаването на вноса в Съюза на генетично модифицирана царевица MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122 се очаква да доведе до увеличаване на неговото отглеждане другаде, като например в Мексико и Южна Корея, и до съответното увеличение на употребата на амониев глуфосинат или хербициди, съдържащи глифосат;

Й.  като има предвид, че четири от сортовете царевица са включвали експресирани Cry протеини, които са Bt протеини (получени от Bacillus thuringiensis), с които се предоставя резистентност съответно към някои люспокрили и твърдокрили вредители;

К.  като има предвид, че генетично модифицираните Bt растения експресират инсектицидния токсин във всяка клетка през целия си живот, включително в частите, консумирани от хора и животни; като има предвид, че изпитвания с фуражи показват, че генетично модифицираните Bt растения могат да имат токсични ефекти(10); като има предвид, че е доказано, че Bt токсинът в генетично модифицирани растения се различава значително от този на естествено срещащия се Bt токсин(11);

Л.  като има предвид, че продължават да съществуват опасения относно възможното развитие на резистентност към Cry протеините при целевите вредители, което може да доведе до промени в практиките за контрол на вредителите в държавите, в които се отглежда;

М.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки; като има предвид, че тези забележки се отнасят, наред с другото, до: незадоволителни методи на изпитване, липсващи изпитвания, например във връзка с оценката на хранителните качества, или липсата на 90-дневно изследване с хранене на гризачи; липсващи или недостатъчни данни, например по отношение на нежелани ефекти, свързани с комбинирането на събитията, или по отношение на потенциалните взаимодействия на осемте протеина, които могат да доведат до нежелани ефекти; погрешни допускания от заявителя, например по отношение на разграждане на устно погълната ДНК при преминаването ѝ през стомашно-чревния тракт; частична липса на оценка на риска за околната среда и недостатъчен план за мониторинг на околната среда(12);

Н.  като има предвид, че независими научни изследвания пораждат опасения във връзка с големи пропуски в сравнителната оценка, сериозни пропуски във връзка с липсата на токсикологична оценка, недостатъчна оценка относно алергенността, неотчитане на комбинаторни ефекти и погрешна оценка на риска за околната среда(13);

О.  като има предвид, че въпреки всички тези опасения ЕОБХ не е счел за необходимо провеждането на мониторинг след пускането на пазара на храни/фуражи, получени от генетично модифицирана царевица MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122 и нейните вторични комбинации;

П.  като има предвид, че гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 11 септември 2018 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки са гласували „против“, докато само 11 са гласували „за“, а три са се въздържали;

Р.  като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за окончателно решение, което е в голяма степен изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер като недемократична(14);

С.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(15) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(16), е да се предостави основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  счита, по-специално, че проектът на решение за изпълнение на Комисията, позволяващ да се одобряват сортове, за които не са предоставени данни за безопасността, които дори не са изпитани или които все още дори не са създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

4.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

5.  отправя искане към Комисията да спре действието на всяко решение за изпълнение по отношение на заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се преодолеят слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище по заявление EFSA-GMO-BE-2013—118 за разрешаване на употребата на генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и комбинации от тях, независимо от техния произход, за употреба в храни и фуражи, внос и преработка, представено съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 от Monsanto Company, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), том 15, брой 8: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
(4) ― Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). ― Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15). ― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108). ― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83). ― Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34). ― Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71). ― Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67). ― Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54). ― Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55). ― Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133). ― Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051). ― Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052). ― Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0197). ― Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221). ― Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).
(5) Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2017 г. Научно становище относно подаденото в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 от Monsanto Company заявление EFSA-GMO-BE-2013-118 за разрешаване на генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и съответните подкомбинации, независимо от произхода им, за употреба като храни и фуражи и за внос и обработка. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017 г.;15(8):4921, стр. 32: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
(6) Както е потвърдено в горепосоченото становище на ЕОБХ (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017 г.;15(8):4921).
(7) Царевицата MON-87427-7 експресира протеина CP4 EPSPS, който придава поносимост към хербициди на основата на глифосат; Царевицата MON-89Ø34-3 експресира протеините Cry1A.105 и Cry2Ab2, които придават защита срещу някои люспокрили вредители; Царевицата DAS-Ø15Ø7-1 експресира белтъка Cry1F, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, и белтъка PAT, който придава поносимост към хербициди на базата на амониев глуфосинат; Царевицата MON-88Ø17-3 експресира модифициран протеин Cry3Bb1, който осигурява защита към някои твърдокрили вредители, и протеина CP4 EPSPS, който придава поносимост към хербицида глифосат; Царевицата DAS-59122-7 експресира белтъците Cry34Ab1 и Cry35Ab1, които придават защита срещу някои твърдокрили вредители, и белтъка PAT, който придава поносимост към хербициди на базата на амониев глуфосинат.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) IARC Monographs, том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г.: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(10) Вж. например El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Хистопатологични промени в някои органи на мъжки плъхове, хранени с генетично модифицирана царевица) (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012 г.; 8(9), стр. 1117-1123: https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(11) Székács A., Darvas B., Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Сравнителни аспекти на използването на токсина Cry в контрола на насекоми) в: Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012 г.; стр. 195—230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(12) вж. Регистъра на ЕОБХ на въпросите, приложение G към въпрос № EFSA-Q-2013-00926 достъпен на адрес: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Bauer-Panskus, A, Then, C, Коментар въз основа на биотехнологични изпитвания във връзка с Научно становище относно подаденото в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 от Monsanto Company заявление EFSA-GMO-BE-2013-118 за разрешаване на генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и съответните подкомбинации, независимо от произхода им, за употреба като храни и фуражи и за внос и обработка, достъпен на адрес: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
(14) Например във встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или в речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(15) ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(16) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност