Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2873(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0491/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0491/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.18
CRE 24/10/2018 - 11.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0417

Pieņemtie teksti
PDF 179kWORD 58k
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
Ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un 59122, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumu 2011/366/ES (D058361/01 – 2018/2873(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un 59122, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumu 2011/366/ES (D058361/01),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu un 19. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2018. gada 11. septembra balsojumu, kura rezultātā atzinums netika sniegts,

–  ņemot vērā 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. gada 28. jūnijā pieņemto atzinumu, kas publicēts 2017. gada 1. augustā(3),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, ar ko iebilst pret atļauju izmantot ģenētiski modificētus organismus(4),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā uzņēmums Monsanto Europe S.A./N.V. 2013. gada 26. novembrī Monsanto Company vārdā iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu Beļģijas valsts kompetentajai iestādei, lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 1507 × 59122, sastāv vai ir ražota no tās (“pieteikums”); tā kā šis pieteikums attiecās arī uz tādu produktu laišanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 vai sastāv no tās un kurus nav paredzēts izmantot pārtikai un barībai, izņemot audzēšanu;

B.  tā kā turklāt pieteikums attiecās uz tādu produktu laišanu tirgū, kas satur, sastāv vai ražoti no 25 atsevišķu transformācijas notikumu apakškombinācijām, kas veido ģenētiski modificēto kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; tā kā 12 no šīm apakškombinācijām jau ir atļautas; tā kā Komisijas īstenošanas lēmums, ar ko piešķir atļauju kukurūzai, aptver 14 apakškombinācijas;

C.  tā kā uzņēmums Monsanto Europe S.A./N.V., kas ir atļaujas turētājs vienai no 12 jau atļautajām apakškombinācijām — MON 89034 × MON 88017, pieprasīja, lai Komisijai atceltu Lēmumu 2011/366/ES un šo lēmumu iekļaut Komisijas lēmuma darbības jomā; tā kā šis pieprasījums tika apmierināts; tā kā šādas pieejas leģitimitāte ir apšaubāma;

D.  tā kā 2017. gada 28. jūnijā EFSA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu pieņēma labvēlīgu atzinumu(5) attiecībā uz piecu transformācijas notikumu kukurūzu, iepriekš novērtētajām apakškombinācijām un pārējām apakškombinācijām;

E.  tā kā EFSA atzīst, ka nav iesniegti konkrēti dati par nevienu no 14 apakškombinācijām; tā kā daudzas no tām vēl nav izveidotas; tā kā neraugoties uz to EFSA tomēr secina, ka visas apakškombinācijas “var būt tikpat drošas kā piecu transformācijas notikumu kukurūza";

F.  tā kā nav veikta toksikoloģiskā testēšana un netika iesniegti dati par pētījumiem ar dzīvniekiem attiecībā uz pārtiku/barību, kas iegūta no ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un 59122 vai kādas no apakškombinācijām(6);

G.  tā kā divās no kukurūzas šķirnēm ir proteīni, kas piešķir noturību pret glufosinātamonija herbicīdu(7); tā kā glufosināts ir klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai un tāpēc tam piemērojami Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktie izslēgšanas kritēriji; tā kā glufosināta atļauja ir derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam(8);

H.  tā kā divās no kukurūzas šķirnēm ir proteīni, kas piešķir noturību pret glifosāta herbicīdu; tā kā 2015. gada 20. martā Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra — specializēta PVO aģentūra vēža jomā — klasificēja glifosātu kā iespējami kancerogēnu cilvēkiem(9);

I.  tā kā, atļaujot importēt Savienībā ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un MON 59122, paredzams, ka tās audzēšana palielināsies citur, piemēram, Meksikā un Dienvidkorejā, kā arī attiecīgi palielinātos to herbicīdu izmantošana, kas satur glufosinātamoniju vai glifosātu;

J.  tā kā četras no attiecīgajām kukurūzas šķirnēm ekspresē Cry proteīnus, kas ir Bt proteīni (iegūti no Bacillus thuringiensis), kas attiecīgi piešķir rezistenci pret dažiem tauriņu kārtas un vaboļu kārtas kaitēkļiem;

K.  tā kā katra ģenētiski modificētu Bt proteīna augu šūna visā auga dzīves ciklā izdala insektiem nāvējošu vielu, arī tajās auga daļās, ko uzturā patērē cilvēki un dzīvnieki; tā kā eksperimenti ar dzīvnieku barošanu liecina, ka ģenētiski modificētiem Bt proteīna augiem var būt toksiska iedarbība(10); tā kā ir pierādīts, ka Bt toksīns ģenētiski modificētos augos ievērojami atšķiras no dabā sastopamā Bt toksīna(11);

L.  tā kā joprojām pastāv bažas par kaitēkļu mērķsugu rezistences veidošanos pret Cry proteīniem, kas var izraisīt kaitēkļu apkarošanas prakses izmaiņas valstīs, kurās šādu kukurūzu audzē;

M.  tā kā triju mēnešu apspriešanās periodā no dalībvalstīm ir saņemts daudz kritisku piezīmju; tā kā šie komentāri inter alia attiecas uz: nepilnīgiem testēšanas modeļiem, trūkstošiem testiem, piemēram, attiecībā uz uzturvērtības novērtējumu, vai 90 dienu barošanas pētījuma trūkums ar grauzējiem; datu trūkumu vai nepietiekamiem datiem, piemēram, attiecībā uz neparedzētu ietekmi, kas saistīta ar notikumu kombināciju, vai saistībā ar potenciālo astoņu proteīnu mijiedarbību, kā rezultātā varētu rasties neparedzēta ietekme; nepareiziem pieņēmumiem, ko izdara pieteikuma iesniedzējs, piemēram, attiecībā uz norītas DNS noārdīšanos kuņģa un zarnu traktā; daļēji trūkstošiem vides risku novērtējumiem un nepietiekamu vides monitoringa plānu(12);

N.  tā kā neatkarīgi pētījumi rada bažas arī par galvenajiem trūkumiem salīdzinošajā novērtējumā, būtiskiem trūkumiem attiecībā uz trūkstošo toksikoloģijas novērtējumu, par nepārliecinošo novērtējumu attiecībā uz alergenitāti, kombinētās ietekmes neņemšanu vērā un kļūdainu vides riska novērtējumu(13);

O.  tā kā, neraugoties uz visām šīm bažām, EFSA nav uzskatījusi par vajadzīgu pārtikas/barības, kas iegūta no ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un 59122 un to apakškombinācijam, pēcpārdošanas uzraudzību;

P.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja 2018. gada 11. septembrī balsoja, nesniedzot atzinumu; tā kā 14 dalībvalstis balsoja pret, tikai 11 balsoja par, un trīs atturējās;

Q.  tā kā gan paskaidrojuma rakstā, kurš pievienots 2015. gada 22. aprīlī iesniegtajam likumdošanas priekšlikumam, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā, gan paskaidrojuma rakstā, kurš pievienots 2017. gada 14. februārī iesniegtajam likumdošanas priekšlikumam, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, Komisija pauda nožēlu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā lēmumus piešķirt atļauju Komisija ir pieņēmusi, nesaņemot dalībvalstu komitejas labvēlīgu atzinumu, un ka dokumentācijas nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai (kas procedūrai pēc būtības visnotaļ ir izņēmums) ir kļuvusi par normu, pieņemot lēmumus par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā Komisijas priekšsēdētājs J. C. Juncker šo praksi vairākkārt ir nosodījis kā nedemokrātisku(14);

R.  tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā(15) noraidīja 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002(16) paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3.  jo īpaši uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts ir pretrunā Regulā (EK) Nr. 178/2002 noteiktajiem vispārējo pārtikas tiesību aktu principiem, proti, nevar apstiprināt produktus, par kuriem nav sniegti nekaitīguma dati, kas nav pat testēti vai kas vēl nav pat radīti;

4.  aicina Komisiju atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

5.  aicina Komisiju apturēt jebkādus īstenošanas lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem līdz atļaujas piešķiršanas procedūra būs pārskatīta tā, lai novērstu nepilnības pašreizējā procedūrā, kas ir izrādījusies neatbilstīga;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) Zinātniskais atzinums par Monsanto pieteikumu EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × 1507 ×  MON 88017 × 59122 un subkombinācijām, neatkarīgi no to izcelsmes, izmantošanai pārtikā un barībā, importēšanai un pārstrādei, kas iesniegts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, EFSA Journal 15. sējums, 8. izdevums: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
(4)–––––––––––––––––––––––– – Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L., līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK (OV C 482, 23.12.2016., 110. lpp.).Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūcija par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25, sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 399, 24.11.2017., 71. lpp.).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35, 31.1.2018., 19. lpp.).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35, 31.1.2018., 17. lpp.).Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 35, 31.1.2018., 15. lpp.).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs no šiem modifikācijas gadījumiem, vai kas sastāv vai ir ražota no tās (OV C 86, 6.3.2018, 108.lpp).Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (OV C 86, 6.3.2018., 111. lpp).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atjauno atļauju ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 sēklu laišanai tirgū kultivēšanas nolūkos (OV C 215, 19.6.2018., 76.lpp).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 produktus (OV C 215, 19.6.2018., 80.lpp).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (OV C 215, 19.6.2018., 70.lpp).Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (OV C 215, 19.6.2018., 73.lpp). - Parlamenta 2016. gada 6. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atļauj produktu, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sastāv vai ir ražoti no tās, laišanu tirgū (OV C 215, 19.6.2018., 83.lpp).Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas, trīs vai četras no modifikācijām Bt11, 59122, MIR604, 1507 un GA21, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 298, 23.8.2018., 34.lpp).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 307, 30.8.2018., 71.lpp).Parlamenta 2017. gada 17. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 307, 30.8.2018., 67.lpp).Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 337, 20.9.2018., 54.lpp).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 346, 27.9.2018., 55.lpp).Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 346, 27.9.2018., 60.lpp).Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sastāv vai ir ražoti no tās (OV C 346, 27.9.2018., 122.lpp).Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sastāv vai ir ražoti no tām (OV C 346, 27.9.2018., 127.lpp).Parlamenta 2017. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētus eļļas rapšus MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) un MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sastāv vai ir ražoti no tiem (OV C 346, 27.9.2018., 133.lpp).Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122 (DAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0051).Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON‑87427‑7 × MON‑89Ø34‑3 × MON-ØØ6Ø3-6) un ģenētiski modificētas kukurūzas veidus, kuros apvienotas divas no modifikācijām MON 87427, MON 89034 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumu 2010/420/ES (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0052).Parlamenta 2018. gada 3. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7-1 (KM-ØØØH71-4) (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0197),Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu GA21 (MON-ØØØ21-9), sastāv vai ir ražoti no tās (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0221).Parlamenta 2018. gada 30. maija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Lēmumus 2009/815/EK, 2010/428/ES un 2010/432/ES (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0222).
(5) EFSA ĢMO darba grupas zinātniskais atzinums par Monsanto pieteikumu EFSA-GMO-BE-2013-118 par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × 1507 ×  MON 88017 × 59122 un apakškombinācijām, neatkarīgi no to izcelsmes, izmantošanai pārtikā un barībā, importēšanai un pārstrādei, kas iesniegts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003. EFSA Journal 2017;15(8):4921 32. lpp: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
(6) kā tas apstiprināts iepriekš minētajā EFSA atzinumā (EFSA Journal 2017;15(8):4567).
(7) Kukurūza MON-87427-7 ekspresē proteīnu CP4 EPSPS, kas piešķir toleranci pret glifosāta herbicīdiem; Kukurūza MON-89Ø34-3 ekpresē proteīnus Cry1A.105 un Cry2Ab2, kas nodrošina aizsardzību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem; Kukurūza DAS-Ø15Ø7-1 ekspresē proteīnu Cry1F, kas aizsargā pret konkrētiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un proteīnu PAT, kas piešķir toleranci pret amonija glufosinātamonija herbicīdiem; Kukurūza MON-88Ø17-3 ekspresē modificētu Cry3Bb1 proteīnu, kas nodrošina aizsardzību pret dažiem vaboļu kārtas kaitēkļiem, un CP4 EPSPS proteīnu, kas piešķir noturību pret glifosāta herbicīdiem; Kukurūza DAS-59122-7 ekspresē proteīnu Cry34Ab1 un proteīnu Cry35Ab1, kas aizsargā pret konkrētiem vaboļu kārtas kaitēkļiem, un proteīnu PAT, kas piešķir toleranci pret glufosinātamonija herbicīdiem.
(8) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(9) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 2015. gada 20. marts: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
(10) Skat., piemēram, El-Shamei Z.S, Gab-Alla A.A, Shatta A.A, Moussa E.A, Rayan A.M. Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn [Histopatoloģiskas izmaiņas dažos ar ģenētiski modificētu kukurūzu barotu žurku tēviņu orgānos] (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
(11) Székács A., Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control [salīdzinošs pētījums par Cry toksīna izmantošanu insektu kontrolei]. Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds), Advanced Technologies for Managing Insect Pests, Dordrecht, Netherlands, Springer, 2012: pp. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
(12) Skat. EFSA jautājumu reģistra G pielikumu attiecībā uz jautājumu Nr. EFSA-Q-2013–00926, pieejams tiešsaistē: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
(13) Bauer-Panskus, A., Then, C., Testbiotech komentāri par EFSA ĢMO darba grupas zinātnisko atzinumu par Monsanto pieteikumu EFSA-GMO-BE-2013-118 par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × 1507 ×  MON 88017 × 59122 un apakškombinācijām, neatkarīgi no to izcelsmes, izmantošanai pārtikā un barībā, importēšanai un pārstrādei, kas iesniegts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003, kas pieejams: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
(14) Piemēram, Eiropas Parlamenta plenārsēdē teiktajā uzrunā par nākamās Eiropas Komisijas politiskajām vadlīnijām (Strasbūrā 2014. gada 15. jūlijā) vai uzrunā par Savienības stāvokli 2016. gadā (Strasbūrā 2016. gada 14. septembrī).
(15) OV C 355, 20.10.2017., 165. lpp.
(16) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika