Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2018

Внесени текстове :

A8-0308/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Обяснение на вота
PV 12/03/2019 - 9.20

Приети текстове :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Приети текстове
PDF 307kWORD 104k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Внос на движими културни ценности ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу загубата на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.
(1)  В съответствие със Заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма, Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма24 и Директивата относно борбата с тероризма25 е необходимо да се въведат общи правила за търговията с трети държави, за да се осигури ефективна защита срещу трафика, загубата или унищожаването на движими културни ценности, да се съхрани културното наследство на човечеството и да не се допуска да се финансира тероризмът и изпирането на пари, като заграбени културни ценности се продават на купувачи от Съюза.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета; ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6 – 21.
25 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета; ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6 – 21.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Във връзка с ангажимента на Съюза за спазване на справедливите процедури и обезщетяването на пострадалите, както и във връзка с устава и конвенциите за защита на културното наследство на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО), трябва да се гарантира връщането на продадени, изкопани или незаконно придобити предмети. По отношение на експлоатацията на народите и териториите, което обикновено води до незаконна търговия и трафик на движими културни ценности, особено когато посочената незаконна търговия и трафик произхождат от контекст на въоръжен конфликт, в настоящия регламент следва да се вземат предвид регионалните и местните характеристики на хората и териториите, а не пазарната стойност на културното производство.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, то обогатява културния живот на всички народи и затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се въвеждат движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави.
(2)  Движимите културни ценности често имат голямо културно, художествено, историческо и научно значение. Културното наследство представлява един от основните елементи на цивилизацията, наред с другото, чрез символичната стойност и културната памет на човечеството. То обогатява културния живот на всички народи и обединява хората с обща памет и развитие на цивилизацията. Затова следва да се защитава от незаконно присвояване и от разграбване. Археологически обекти винаги са били разграбвани, но сега това достига промишлен мащаб. Докато е възможно да се извършва доходоносна търговия с незаконно изкопани движими културни ценности и да се печели от това без някакви особени рискове, тези разкопки и разграбването им ще продължат в бъдеще. Икономическата и художествената стойност на културното наследство определя голямо търсене на международния пазар, докато липсата на силни международни правни мерки или неефективното прилагане на такива мерки води до прехвърляне на тези ценности в сивата икономика. Разграбването на археологически обекти и търговията с незаконно изкопано културно наследство е тежко престъпление, което причинява значителни вреди на лицата, които са пряко или косвено засегнати. Незаконната търговия с движими културни ценности в много случаи допринася за принудителна културна хомогенизация или експулсиране, докато грабежите и разграбването на движими културни ценности водят, наред с другото, до дезинтеграция на културите. Поради тази причина Съюзът следва да забрани на митническата му територия да се внасят движими културни ценности, които са незаконно изнесени от трети държави, като се постави особен акцент върху движимите културни ценности, изнесени от трети държави, засегнати от въоръжени конфликти, по-специално когато тези ценности са били изнесени от терористични или други престъпни организации.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  Компетентните органи на трети държави невинаги разполагат с достатъчен капацитет за борба с трафика и незаконната търговия на движими културни ценности. Тези органи също така могат да бъдат обект на корупция или други форми на лоша администрация. Когато движимите културни ценности се изведени от техния контекст, населението се лишава от своите обичаи и предмети или от възпоменателни места и храмове. Историческият контекст и научната стойност на паметниците на културата се губят, ако взаимосвързани елементи се разпродават поотделно. С оглед на незаменимостта на културните ценности и интереса на обществеността притежаването на такива ценности може да бъде само условно. Процедурата по вноса трябва да включва гаранция за последващото подходящо съхраняване, документация, предоставен достъп на академичните институции и публичните музеи и сътрудничество в случай на обосновани искове за реституция.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на въвеждането на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им.
(3)  Тъй като понастоящем държавите членки прилагат различни правила по отношение на вноса на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, следва да се предприемат мерки, за да се гарантира по-специално, че вносът на определени движими културни ценности подлежи на единен контрол при въвеждането им на митническата територия на Съюза, въз основа на действащите процеси, процедури и административни инструменти, имащи за цел постигането на единно прилагане на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
1aРегламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Общите правила следва да обхващат митническото третиране на движими културни ценности с произход извън Съюза, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, т.е. както допускането им за свободно обращение, така и поставянето им под специален митнически режим, различен от режим транзит.
(4)  Общите правила следва да обхващат въвеждането и вноса на движими културни ценности с произход извън Съюза на митническата територия на Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Известно е, че свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) дават възможност за складиране на движими културни ценности — затова мерките за контрол, които е необходимо да се въведат, следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да противоречи на принципа на свободата на транзит на стоките, нито да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности. Съответно мерките за контрол следва да включват специалните митнически режими, под които може да се поставят ценностите, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, но да изключват режим транзит.
(5)  Мерки за контрол, които следва да бъдат въведени по отношение на свободните зони (и т.нар. „свободни пристанища“) следва да имат възможно най-широк обхват по отношение на съответните митнически режими с цел предотвратяване на заобикалянето на правилата на настоящия регламент чрез използването на свободни зони, които потенциално представляват зони за непрекъснато разпространение на търговия с незаконни стоки в Съюза. Ето защо мерките за контрол следва да се отнасят не само за ценностите, допуснати за свободно обращение, но и за поставените под специален митнически режим. Така определеният широк обхват обаче не бива да надхвърля целта да се предотвратява въвеждането на митническата територия на Съюза на незаконно изнесени движими културни ценности, с изключение на случаите при които компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности са изнесени от източник или от трета държава в нарушение на нейните законови и подзаконови разпоредби.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.
(6)  Определенията, които се използват в регламента, следва да се основават на определенията, използвани в Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности (подписана в Париж на 14 ноември 1970 г.) (Конвенция на ЮНЕСКО от 1970 г.) и Конвенцията на Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности (подписана в Рим на 24 юни 1995 г.), по които са страни значителен брой държави членки, като се има предвид, че много трети държави и повечето държави членки са запознати с разпоредбите на тези конвенции.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава, която е подписала Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и следователно е ангажирана в борбата срещу незаконния трафик на движими културни ценности, лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от въпросната трета държава. В останалите случаи лицето следва да докаже, че е законен износът от държавата източник.
(7)  Законосъобразността на износа следва да се проверява въз основа на законовите и подзаконовите актове на държавата, в която са открити или създадени или преместени, изкопани или откраднати от земята или морското дъно на тази държава, или от държавата, която поддържа толкова тясна връзка с движимите културни ценности, че ги защитава като национална културна собственост и урежда износа им от територията си в зависимост от тяхното законно преместване от държавата, в която са създадени или открити движимите културни ценности („държава източник“). За да се избегне заобикаляне на правилата, при въвеждане в Съюза на движими културни ценности от различна трета държава лицето, което желае да ги въведе на митническата територия на Съюза, следва да докаже, че те са изнесени законно от държавата източник. В изключителни случаи, когато или не може да се определи надеждно коя е държавата източник на движимите културни ценности и това обстоятелство се счита за добре документирано и подкрепено с доказателства от компетентния орган, или движимите културни ценности са били изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са били държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи изискваните документи, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник, заявлението се придружава от подходящи подкрепящи документи и информация, доказващи, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови актове или са предоставени доказателства за липсата на такива законови и подзаконови актове.
Изменение 10 и 11
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7а)  В член 5 от Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. се призовава за създаване на една или повече национални служби за опазването на културното наследство на държавите членки, които са страни по тази конвенция срещу незаконния внос, износ и трансфер. В съответствие с посочената конвенция, тези национални служби следва да бъдат обезпечени с достатъчен брой квалифицирани служители, за да се гарантира това опазване и да се осъществи необходимото активно сътрудничество между компетентните органи на държавите членки, които са страни по тази конвенция в областта на сигурността и борбата с незаконния внос на паметници на културата, особено в райони на криза. Държавите членки, които вече са страни по тази конвенция следва да спазват ангажиментите, предвидени в нея, а тези държави членки, които все още не я ратифицирали, трябва незабавно да направят това.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст. С оглед на това е целесъобразно за всички категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг от 250 години. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.
(8)  За да не се възпрепятства прекомерно търговията с движими културни ценности през външните граници на Съюза, настоящият регламент следва да се прилага само за тези от тях, които отговарят на определено ограничение за възраст и стойност. С оглед на това е целесъобразно за повечето категории движими културни ценности да се определи минимален възрастов праг в съответствие с Регламент (ЕО) № 116/2009, разпоредбите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и на Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г., както и финансов праг за определени категории движими културни ценности, посочени в приложение І. Определени категории движими културни ценности следва да не са предмет на финансов праг, тъй като изискват повишена защита поради по-големия за тях риск от кражба, загуба или унищожение. Благодарение на този праг мерките, предвидени в настоящия регламент, ще се съсредоточат върху движимите културни ценности, които е най-вероятно да станат жертва на грабители в конфликтни райони, и няма да изключват други движими културни ценности, контролът върху които е необходим за опазване на културното наследство.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки, части от паметници, редки ръкописи, инкунабули — са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на въвеждане, преди такива ценности да се допуснат за свободно обращение или да се поставят под специален митнически режим, различен от режим транзит. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че износът от държавата източник е законен, като представят подходящи придружаващи документи и доказателства, и по-специално сертификати или разрешения за износ, издадени от третата държава на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи и експертни оценки. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано, дали да издадат разрешение.
(10)  Като се има предвид, че някои категории движими културни ценности като например археологически находки и части от паметници, редки ръкописи са особено застрашени от разграбване и унищожение, е необходимо да се предвиди система за засилен контрол преди въвеждането им на митническата територия на Съюза. Тази система следва да изисква да се представи разрешение, издадено от компетентния орган на държавата членка на възнамеряваното първо въвеждане, преди вноса на митническата територия на Съюза. Лицата, които желаят да получат такова разрешение, следва да са в състояние да докажат, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник или, в изключителни случаи – от третата държава, в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на посочената държава източник или трета държава, или да докажат, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват. При надлежно отчитане на риска и прилагането на принципи за надлежна проверка, следва да се докаже, че износът от държавата източник или, при изключителни обстоятелства – от третата държава, е законен, като се представят подходящи придружаващи документи и доказателства (сертификати или разрешения за износ, издадени от държавата източник, стандартизиран документ въз основа на стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID), който представлява международния стандарт за описание на движими културни ценности, документи за собственост, фактури, договори за продажба, застрахователни документи, транспортни документи), които потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. При липса на подкрепящи документи заявлението следва да включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо. На базата на пълни и точни заявления компетентните органи на държавите членки следва да решат, без да се забавят необосновано и в рамките на определените срокове, дали да издадат разрешение.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10а)  Като се вземе предвид конкретното естество на тези предмети, ролята на културните експерти в рамките на митническите органи е от изключително значение, тъй като те следва да могат, когато е необходимо, да изискват допълнителна информация от декларатора и да анализират движимите културни ценности чрез физическа проверка.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с декларация, че износът от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран документ. За тяхното описание следва да се използва препоръчаният от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, митницата следва да регистрира тяхното въвеждане, да запази оригиналите на съответните документи и да даде копие от тях на декларатора.
(11)  Лицата, които желаят да въведат на митническата територия на Съюза други категории движими културни ценности, следва да удостоверят с електронна декларация, че износът от държавата източник или, в изключителни случаи – от третата държава е законен и че поемат отговорност за него, както и да представят достатъчно информация, за да може митницата да идентифицира въпросните ценности. За улесняване на процедурата и от съображения за правна сигурност информацията за движимите културни ценности следва да се представя чрез стандартизиран електронен документ. За тяхното описание следва да се използва стандартизиран документ въз основа на препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за описание на движими културни ценности (Object ID). Електронната декларация следва също да включва сертификатите за износ или лицензиите, издадени от държавата източник, или, в изключителни случаи, от третата държава, с които се доказва, че въпросните движими културни ценности са били изнесени от тази държава в съответствие със законовите и подзаконовите актове на държавата източник или на третата държава, или са предоставени доказателства за липсата на такива законови и подзаконови актове. В случай че законодателството на държавата източник или на третата държава не предвижда издаването на разрешение или сертификат за износ, декларацията на вносителя следва също така да включва всички други подходящи подкрепящи документи и доказателства, включително документи за собственост, фактури, договори за продажба, документи за застраховка и транспортни документи. За да се осигури проследимостта на движимите културни ценности след въвеждането им на вътрешния пазар, движимите културни ценности следва да бъдат електронно регистрирани и на декларатора следва да се представи копие от подадените документи. Информацията предоставена на компетентните органи под формата на електронна декларация следва да им позволи да предприемат допълнителни действия, когато въз основа на анализ на риска считат, че тези ценности може да са обект на незаконен внос.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образователни, научни или академични изследвания следва да не е обвързан с представянето на разрешение или декларация.
(12)  Временният внос на движими културни ценности за целите на образованието, науката, сценичните изкуства, консервацията, реставрацията, цифровизацията, академичните изследвания и за целите на сътрудничеството между музеите или други институции с нестопанска цел за организацията на културни изложения следва да не е обвързан с представянето на разрешение за внос или декларация на вносителя. За културните ценности, предназначени за представяне на търговски панаири и на международни салони на изкуствата, не се представя разрешение за внос, нито същите подлежат на деклариране от вносителя. Ако обаче движимите културни ценности са придобити и остават на територията на Съюза, за тях се представя разрешение за внос или същите подлежат на деклариране от вносителя, в зависимост от тяхната категория.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено без представяне на разрешение или декларация.
(13)  За да се гарантират сигурността и опазването на движимите културни ценности от държави, засегнати от въоръжен конфликт или природно бедствие, тяхното складиране също следва да е разрешено с намерението да се върнат тези ценности в тяхната държава източник или третата държава, от която са били изнесени законно, когато ситуацията позволява това, без представяне на разрешение за внос или декларация на вносителя.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.27 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(14)  За да се вземат предвид опитът при прилагането на настоящия регламент, както и променящите се геополитически и други обстоятелства, които излагат движимите културни ценности на риск, и същевременно да не се възпрепятства непропорционално търговията с трети държави, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на промените в критерия за минималния възрастов и финансов праг за различните категории движими културни ценности. Това делегиране следва да даде възможност на Комисията да актуализира приложението след изменения в Комбинираната номенклатура и да установи второ приложение (приложение II) със списък на държавите и кодовете по Комбинираната номенклатура, които се основават на „Червените списъци на паметници на културата изложени на риск“, съставени и изменени от Международния съвет на музеите (ICOM) . От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество27. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
__________________
__________________
27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
27 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, образците на заявленията и формулярите за разрешения за внос, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.28
(15)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема конкретните ред и условия за временен внос и за складиране на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, което следва да бъде направено като същевременно се гарантират подходящи условия за съхранение, като се отделя необходимото внимание на конкретното естество на тези ценности. Тези договорености следва да се прилагат и за електронните стандартизирани образци на заявленията и електронните формуляри за разрешения за внос и за списъка от основания, въз основа на които такова заявление може да бъде отхвърлено, на декларациите на вносителя и съпровождащите ги документи, както и допълнителни процедурни правила за тяхното електронно подаване и обработване. На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия също така да предприеме необходимото за създаването на електронна база данни за съхранение и обмен на информация между държавите членки в рамките на Регламент (ЕС) № 952/2013. Такова установяване може да бъде включено в работната програма, създадена съгласно член 280 от посочения регламент. Изпълнителните правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета28.
__________________
__________________
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
28 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)
(15а)  За прилагането на настоящия регламент приложимите разпоредби относно процедурите за митнически контрол и проверки са разпоредбите, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 952/2013.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Необходимо е да се събира съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.
(16)  Необходимо е да се събира по електронен път и да се споделя от държавите членки и от Комисията съответната информация за търговските потоци на движими културни ценности, за да се подпомогне ефикасното прилагане на регламента и да се създаде основа за бъдещата му оценка. Колкото е възможно повече информация следва да се оповестява публично в интерес на прозрачността и обществения контрол. Не е възможно въпросните търговски потоци да се следят достатъчно ефикасно само на базата на стойността или теглото на движимите културни ценности, тъй като тези два показателя могат да варират. От съществено значение е да се събира по електронен път информация за количеството декларирани бройки. Тъй като в Комбинираната номенклатура за движимите културни ценности не е определена допълнителна мерна единица, е нужно да се изисква деклариране на количеството бройки.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците29 имат за цел — наред с останалото — да се укрепи капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.
(17)  Стратегията и планът за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците имат за цел — наред с останалото — да се укрепи обучението и капацитетът на митническите органи, така че да се повиши способността им да реагират на рисковете в областта на движимите културни ценности. Необходимо е да се използва общата рамка за управление на риска, установена с Регламент (ЕС) № 952/2013, като митническите органи следва да си обменят съответната информация.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.
29 COM(2014)0527. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегия и план за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17а)  Необходимо е да се установят кампании за повишаване на осведомеността, насочени към купувачите на движими културни ценности относно риска от незаконни стоки и да се подпомагат участниците на пазара при тяхното разбиране и прилагане на настоящия регламент. Държавите членки следва да включат съответните национални звена за контакт и други служби за предоставяне на информация при разпространението на тази информация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  Комисията следва да гарантира, че микро-, малките и средните предприятия (ММСП) могат да се възползват от адекватна техническа помощ и следва да улеснява обмена на информация с тях с цел ефикасното прилагане на настоящия регламент. Следователно установените в Съюза ММСП, които внасят движими културни ценности, следва да се възползват от програмата COSME, създадена по силата на Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламенти на Съвета1a.
__________________
1а Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Държавите членки следва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и да информират Комисията за тези санкции.
(18)  Държавите членки следва да въведат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и да информират Комисията за тези санкции. Държавите членки следва също така да уведомяват Комисията, когато тези санкции се прилагат. Желателно е постигането на еднакви условия на конкуренция и последователен подход и следователно е целесъобразно санкциите в държавите членки да бъдат сходни по естество и въздействие.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  На Комисията следва да се предостави достатъчно време, за да приеме разпоредби за изпълнението на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно формулярите, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя. С оглед на това прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено.
(19)  Комисията следва да приеме без забавяне разпоредби за изпълнение на настоящия регламент, и по-специално разпоредби относно подходящи електронни стандартизирани формуляри, които да се използват за подаване на заявление за издаване на разрешение за внос или за изготвяне на декларация на вносителя.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.
С настоящия регламент се определят условията и процедурата за въвеждане и внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
Настоящият регламент не се прилага за движими културни ценности, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза.
Настоящият регламент се прилага за движими културни ценности, които преминават транзитно през митническата територия на Съюза, когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че ценностите са изнесени от държава източник или трета държава в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на тази държава източник или трета държава.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а
а)  „движима културна ценност“ означава всеки предмет, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, принадлежи към категориите, изброени в таблицата в приложението, и отговаря на определения в нея минимален възрастов праг;
а)  „движима културна ценност“ означава всеки артикул, който е от значение за археологията, праисторията, историята, литературата, изкуството или науката, което принадлежи към категориите, изброени в приложенията, и отговаря на определения в нея минимален възрастов и финансов праг;
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)
аа)  „внос на движими културни ценности“ означава:
i)  „допускане за свободно обращение“ съгласно посоченото в член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013; или
ii)  поставянето на ценностите в една от следните категории на специалните процедури, посочени в член 210 от Регламент (ЕС) № 952/2013;
а.  складиране, което включва митническо складиране и свободни зони;
б.  специфична употреба, което включва временен внос и крайна употреба,
в.  активно усъвършенстване;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б
б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити движимите културни ценности;
б)  „държава източник“ означава държавата, на чиято настояща територия са създадени или открити, или преместени, изкопани или откраднати от земята или морското дъно, или държавата, която поддържа толкова тясна връзка с движимите културни ценности, че ги защитава като национална културна собственост и урежда износа им от територията си в зависимост от тяхното законно преместване от държавата, в която са създадени или открити движимите културни ценности;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в
в)  „държава на износ“ означава последната държава, в която движимите културни ценности са били държани постоянно в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, преди да бъдат изпратени към Съюза;
в)  „трета държава“ означава последната държава, различна от държавата източник, в която движимите културни ценности са били държани, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза;
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г
г)   „постоянно“ означава за период от минимум един месец и за цели, различни от временна употреба, транзит, износ или изпращане;
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  „Object ID“ означава международен стандарт, приет от ЮНЕСКО, в който се описват движимите културни ценности и е събран набор от данни относно движимите културни ценности.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква з б (нова)
зб)  „компетентни органи“ означава определените от държавите членки органи за издаване на разрешения за внос и за регистриране на декларации на вносители.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложението след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов праг в третата колона от таблицата в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент.
2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 12, за да изменя втората колона от таблицата в приложение І след изменения в Комбинираната номенклатура, както и да изменя минималния възрастов и стойностен праг в приложението в зависимост от опита, придобит при прилагането на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 116/2009.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12 с цел изменение на приложение II, в което се изброяват държавите и категориите обекти, във връзка с които съществува специфичен риск от незаконен трафик, въз основа на базата данни с червени списъци на паметниците на културата, изложени на риск, публикувана от Международния съвет на музеите (ICOM). Комисията осигурява редовното актуализиране на приложение ІІ.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – заглавие
Въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза
Въвеждане и внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Допускането на движими културни ценности за свободно обращение и поставянето на движими културни ценности под специален режим, различен от режим транзит, се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.
1.  Забранява се въвеждането на движими културни ценности, преместени от територията на държава източник в нарушение на международното право и законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или на трета държава.
Вносът на движими културни ценности на митническата територия на Съюза се разрешава само след представяне на разрешение за внос, издадено по реда на член 4, или на декларация на вносителя, изготвена в съответствие с член 5.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1а.  Успешният внос на движими културни ценности не се разглежда като доказателство за законен произход или собственост.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а
а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на образователни, научни и академични изследвания;
а)  временния внос, по смисъла на член 250 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на митническата територия на Съюза на движими културни ценности за целите на изследвания в областта на образованието, науката, сценичните изкуства, консервацията, реставрацията, цифровизацията и академичните изследвания и за целите на сътрудничеството между музеи или други институции с нестопанска цел за организирането на културни изложения.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)
аа)  за движимите културни ценности, предназначени за представяне на търговски панаири и на международни салони на изкуствата освен ако те са придобити и остават на територията на Съюза;
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с изричната цел да се осигури тяхното опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган.
б)  складирането, по смисъла на член 237 от Регламент (ЕС) № 952/2013, на движими културни ценности с цел да се осигури тяхната безопасност или опазване от страна на орган на публичната власт или под надзора на такъв орган с намерението тези ценности да бъдат върнати в държавата на техния произход или в третата държава, за която са изнесени законно, когато обстоятелствата позволяват това;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б а (нова)
ба)  върнатите движими културни ценности по смисъла на член 2 от Директива 2014/60/ЕС.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос или складиране на движими културни ценности. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
3.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение конкретните ред и условия за посочените в параграф 2 временен внос или складиране на движими културни ценности и на върнати движими културни ценности с цел тяхната защита. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви в), г) и з) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи да се представи разрешение за внос.
1.  За вноса в Съюза на движимите културни ценности, посочени в точки А1 и А2 от приложение I, е необходимо на митническите органи да се представи разрешение за внос.
Настоящият член се прилага само за ценностите, посочени в първа алинея, при условие че те са включени в списъка на държавите и кодовете по Комбинираната номенклатура, установени в приложение II, ако такъв списък се използва за държавата източник, от която са изнесени движимите културни ценности, и държавата източник на движимите културни ценности е известна.
Настоящият член се прилага също така и за движими културни ценности, изброени само в приложение II и внесени на митническата територия на Съюза от държава източник или от трета държава.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на държавата членка на въвеждане. Заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, подписана в Париж на 14 ноември 1970 г. (наричана по-долу за краткост „Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.“), заявлението трябва да се съпровожда от придружаващи документи и информация, които да потвърждават, че движимите културни ценности са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
2.  Държателят на движимите културни ценности подава заявление за издаване на разрешение за внос до компетентния орган на първата държава членка на предвидения внос. Заявлението трябва да се съпровожда от подходящи подкрепящи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби или да доказват, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват. То включва:
—  сертификати за износ или разрешения за износ;
—  стандартизиран документ съобразно препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за oписание на движими културни ценности (Object ID), в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;
—  документи за собственост;
—  фактури;
—  договори за продажба;
—  документи за застраховка или транспортни документи.
При липса на подкрепящи документи заявлението включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2а.  Независимо от параграф 2, в изключителни случаи, когато:
а)  държавата източник на движимата културна ценност не може да бъде надеждно определена и компетентният орган счете, че това обстоятелство е добре документирано и е подкрепено с доказателства; или
б)  движимите културни ценности са изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи документите, изисквани съгласно параграф 2, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник,
заявлението трябва да се съпровожда от подходящи подкрепящи документи и информация, които да потвърждават, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или да доказват, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват.
Подкрепящите документи включват:
—  сертификати за износ или разрешения за износ;
—  стандартизиран документ съобразно препоръчания от ЮНЕСКО стандарт за oписание на движими културни ценности (Object ID), в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;
—  документи за собственост;
—  фактури;
—  договори за продажба; както и
—  документи за застраховка или транспортни документи.
При липса на подкрепящи документи заявлението включва и експертна оценка, ако компетентният орган счете това за необходимо.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Компетентният орган на държавата членка на въвеждане проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите сведения или документи от заявителя в срок от 30 дни от получаването на заявлението.
3.  Компетентният орган на първата държава членка на предвидения внос проверява дали заявлението е пълно. Той изисква липсващите или допълнителните сведения или документи от заявителя в срок от 21 дни от получаването на заявлението.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – уводна част
4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. Той има право да отхвърли заявлението поради следните причини:
4.  В срок от 90 дни от подаването на пълното заявление компетентният орган разглежда заявлението и взема решение да издаде разрешение за внос или да отхвърли заявлението. В случай че е издадено разрешение за внос, компетентният орган го регистрира по електронен път. Компетентният орган отхвърля заявлението поради следните причини:
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква а
а)  когато държавата на износ не е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;
а)  когато не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, които са били в сила към момента на износа, или когато такива законови и подзаконови разпоредби липсват; или, в изключителните случаи, изброени в член 4, параграф 2а, когато движимите културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, които са били в сила към момента на износа, или при липсата на такива законови и подзаконови разпоредби;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 - буква б
б)  когато държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г., не е доказано, че движимите културни ценности са изнесени от държавата на износ в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби;
заличава се
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в
в)  компетентният орган има основателни причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.
в)  компетентният орган има основателни и проверими причини да смята, че държателят на движимите културни ценности не ги е придобил по законен начин.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в a (нова)
ва)  ако заявлението за разрешение за внос на движима културна ценност вече е било отхвърлено от компетентните органи на друга държава членка на Съюза по отношение на същата културна ценност и не са предоставени допълнителни доказателства, които да не са били все още представени във връзка с отхвърленото заявление;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 – буква в б (нова)
вб)  когато законният износ директно от държавата източник не може да бъде доказан с подходящи подкрепящи документи и доказателства, и по-специално със сертификати или разрешения за износ, издадени от държавата на износ, документи за собственост, фактури, договори за продажба, документ съобразно Object ID, ако има такъв, документи за застраховка, транспортни документи и експертни оценки.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)
4а.  Компетентният орган може да отхвърли заявлението, когато органите на държавата източник са предявили искания за връщане или за заплащане на обезщетение за вреди, за които искания са заведени съдебни дела.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)
4б.  При отхвърляне на заявлението административното решение, посочено в параграф 4, се придружава от изложение на мотивите, включително информация за процедурата по обжалване, които се съобщават на засегнатия заявител към момента на издаване на решението.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4 в (нов)
4в.  Заявлението включва декларация, че за предметите не е подавано предходно заявление или, в случай на предходен отказ, се посочват мотивите за този отказ, и към заявлението се представят допълнителни доказателства, с каквито заявителят не е разполагал при предходното разглеждане на заявлението.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 г (нов)
4г.  Когато държава членка отхвърли електронно заявление, това отхвърляне, както и мотивите, на които то се основава, се съобщават на другите държави членки и на Комисията. В случаи на съмнение за незаконен трафик държавите членки уведомяват и други компетентни органи, като Интерпол и Европол.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1
Държавите членки определят органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.
Държавите членки определят без забавяне органите на публичната власт, които са компетентни да издават разрешения за внос в съответствие с настоящия член. Те съобщават на Комисията данните на тези органи, както и всички промени в това отношение.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6
6.  Комисията може да определи чрез актове за изпълнение образеца на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за подаване и обработване на такова заявление. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
6.  Комисията определя чрез актове за изпълнение електронния стандартизиран образец на заявлението за издаване на разрешение за внос, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такова заявление, придружено от съответните подкрепящи документи по електронен път. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  За да може движимите културни ценности, посочени в букви а), б), д), е), ж), и), й), к) и л) от приложението, да се допуснат за свободно обращение и да се поставят под специален режим, различен от режим транзит, в Съюза, е необходимо на митническите органи на държавата членка на въвеждане да се представи декларация на вносителя.
1.  При вноса на митническата територия на Съюза на движими културни ценности, посочени в точки 3—14 от част А от приложение I, държателят на ценностите представя електронна декларация на вносителя пред митническите органи на първата държава членка на предвидения внос.
Настоящият член се прилага и за посочените в точки А1 и А2 движими културни ценности, чиито кодове по Комбинираната номенклатура не са посочени в приложение II.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби. Когато обаче държавата на износ е договаряща страна по Конвенцията на ЮНЕСКО относно културните ценности, декларацията на вносителя трябва да съдържа изявление, подписано от държателя на движимите културни ценности, че те са изнесени от тази държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
2.  Декларацията на вносителя се регистрира по електронен път. Тя включва:
а)  декларация, подписана от държателя на движимите културни ценности, в която той заявява, че въпросните ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или се представя доказателство, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват;
б)  стандартизиран документ съобразно стандарта Object ID, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи;
в)  сертификатите или разрешенията за износ, издадени от държавата източник, предоставящи доказателство, че въпросните движими културни ценности са изнесени от държавата източник в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 a (нов)
2а.  Независимо от параграф 2, в изключителни случаи, когато:
а)  държавата източник на движимата културна ценност не може да бъде надеждно определена и компетентният орган счете, че това обстоятелство е добре документирано и е подкрепено с доказателства; или
б)  движимите културни ценности са изнесени от държавата източник преди 1970 г. и са държани в трета държава за цели, различни от временно използване, транзит, износ или изпращане, преди да бъдат въведени на митническата територия на Съюза, но държателят не може да представи документите, изисквани съгласно параграф 2, тъй като тези документи не са били използвани към момента на износа на движимите културни ценности от държавата източник,
декларацията на вносителя се състои от:
а)  декларация на държателя на движимите културни ценности, в която той заявява, че въпросните ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби, или се представя доказателство, че такива законови и подзаконови разпоредби липсват;
б)  стандартизиран документ съобразно стандарта Object ID, в който въпросните движими културни ценности са описани достатъчно подробно, за да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи; както и
в)  сертификатите или разрешенията за износ, издадени от третата държава, предоставящи доказателство, че въпросните движими културни ценности са изнесени от третата държава в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.
Когато законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник или на третата държава не предвиждат издаването на разрешение или сертификат за износ, декларацията на вносителя включва също така всички други подходящи подкрепящи документи и доказателства, включително документи за собственост, фактури, договори за продажба, документи за застраховка, транспортни документи.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Комисията може да приеме чрез актове за изпълнение образеца на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
3.  Комисията приема чрез актове за изпълнение електронен стандартизиран образец на декларацията на вносителя, както и процедурните правила за електронно подаване и обработване на такава декларация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 5 а (нов)
Член 5а
Микро-, малки и средни предприятия
Комисията гарантира, че микро-, малките и средните предприятия (ММСП) се възползват от адекватна техническа и финансова помощ, включително насърчаването на специални национални бюра за контакт в сътрудничество с държавите членки, и създаването на специален уебсайт, съдържащ цялата съответна информация, и улеснява обмена на информация между ММСП и съответните национални бюра за контакт с цел ефикасното прилагане на настоящия регламент.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 5 б (нов)
Член 5б
Използване на електронна система
1.  Целият обмен на информация между компетентните органи и деклараторите по членове 4 и 5, като например обменът на декларации, заявления или решения, се извършва по електронен път.
2.  Комисията създава електронната система, посочена в параграф 1. Тя приема актове за изпълнение за определяне на:
—  условията за въвеждане, експлоатация и поддръжка на електронната система, посочена в параграф 1;
—  подробните правила за представянето, обработването, съхранението и обмена на информация между компетентните органи на държавите членки посредством електронната система.
Държавите членки си сътрудничат с Комисията при разработването, поддържането и използването на електронната система, посочена в параграф 1, и при съхранението на информацията, в съответствие с настоящия регламент.
3.  Във връзка с обработката на лични данни в рамките на настоящия регламент деклараторите и компетентните органи следва да изпълняват своите задачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) .../…*.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
*OВ: моля въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ 2017/0003(COD).
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
заличава се
Митнически контрол и проверка
1.  Посоченото в член 4 разрешение за внос или посочената в член 5 декларация на вносителя, според случая, се подава до митническото учреждение, компетентно да допусне движимите културни ценности за свободно обращение или да ги постави под специален режим, различен от режим транзит.
2.   При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква издаване на разрешение за внос, митническите органи проверяват дали разрешението за внос съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза.
3.   При движимите културни ценности, за чието въвеждане на митническата територия на Съюза се изисква подаване на декларация на вносителя, митническите органи проверяват дали декларацията на вносителя отговаря на изискванията, предвидени в член 5 или основаващи се на него, и дали съответства на представените ценности. За тази цел те имат право да изискат допълнителна информация от декларатора и да извършат физическа проверка на движимите културни ценности, включително като направят експертиза. Те регистрират декларацията на вносителя, като ѝ дават сериен номер и дата на регистрация, и при вдигане на ценностите предоставят на декларатора копие от регистрираната декларация на вносителя.
4.  При подаване на декларация за допускане на движими културни ценности за свободно обращение или за поставянето им под специален режим, различен от режим транзит, се посочва количеството на продуктите, като се използва допълнителната мерна единица, определена в приложението.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
Когато държавите членки ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да допускат движими културни ценности за свободно обращение или да ги поставят под специален режим, различен от режим транзит, те съобщават на Комисията данните на тези митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.
Държавите членки могат да ограничават броя на митническите учреждения, компетентни да разрешават вноса на движими културни ценности. Когато държавите членки прилагат това ограничение, те съобщават на Комисията данните на митнически учреждения, както и всички промени в това отношение.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Митническите органи изземват и временно задържат движими културни ценности, въведени на митническата територия на Съюза, ако въпросните движими културни ценности са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2.
1.  Компетентните митнически органи изземват и временно задържат движими културни ценности, ако са въведени на митническата територия на Съюза, без да са изпълнени условията, определени в член 3, параграфи 1 и 2. В случай на задържане на движими културни ценности се гарантират подходящи условия за опазването им в съответствие с условията и отговорностите за временно складиране на стоки съгласно член 147 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като се вземе надлежно предвид конкретното естество на движимите културни ценности.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Административното решение, посочено в параграф 1, се придружава от изложение на мотивите, съобщава се на декларатора и подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното законодателство.
2.  За административното решение, посочено в параграф 1, се прилагат разпоредбите на член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора.
3.  Срокът на временното задържане е строго ограничен до времето, необходимо на митническите органи или на други правоприлагащи органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават задържане съгласно други разпоредби на законодателството на Съюза или националното законодателство. Максималният срок на временното задържане съгласно настоящия член е 6 месеца, като този срок може да бъде удължен с допълнителни три месеца с мотивирано решение на митническите органи. Ако в този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на движимите културни ценности или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, движимите културни ценности се предоставят на декларатора. Органите на държавите членки на ЕС гарантират, че към момента на връщането на движимите културни ценности на държавата на произход, същата не е засегната от въоръжен конфликт, при който няма да може да бъде гарантирана безопасността на движимите културни ценности. В този случай движимата културна ценност остава в Съюза, докато положението в държавата на произход се стабилизира.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 a (нов)
3а.  Митническите органи незабавно уведомяват държавата източник или, в случаите когато държавата източник на движимите културни ценности не може да бъде надеждно определена, третата държава, както и Европол и Интерпол, след като са взели решението, посочено в параграф 1.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 б (нов)
3б.  Когато компетентните органи имат основателни причини да считат, че движимите културни ценности, транзитно преминаващи през митническата територия на Съюза, може да са изнесени в нарушение на законовите и подзаконовите разпоредби на държавата източник, те дават указание на митническите органи да изземат временно тези ценности.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Административно сътрудничество
Административно сътрудничество и използване на електронна система
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството между компетентните си органи, посочени в член 3, параграф 4.
1.  С оглед на прилагането на настоящия регламент държавите членки осигуряват сътрудничеството и обмена на информация между компетентните си органи, посочени в член 4, параграф 5.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос, може да бъде разработена електронна система.
2.  За съхранението и обмена на информация между органите на държавите членки се разработва електронна система в рамките на Регламент (ЕС) № 952/2013. Всяка такава система осигурява получаването, обработването, съхранението и обмена на информация, по-специално по отношение на декларациите на вносителите и разрешенията за внос.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 a (нов)
2а.  Електронната система, посочена в параграф 2, разполага с достатъчен капацитет, за да могат държавите членки да правят справки в нея при обработването на молби, подадени във връзка с лицензиите за износ, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 116/2009. Тези молби може да се отнасят пряко до информацията, съхранявана в електронната система.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
Комисията може да определя чрез актове за изпълнение:
Комисията определя чрез актове за изпълнение:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 13.
Тези актове за изпълнение се приемат в срок до... [шест месеца от датата на влизането в сила на настоящия регламент] в съответствие с процедурата, посочена в член 13.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)
3а.  Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва само за целите на ефективната защита срещу загубата на движими културни ценности, запазването на културното наследство на човечеството и предотвратяването на финансиране на тероризма чрез продажба на заграбени движими културни ценности на купувачи в Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 б (нов)
3б.  Само надлежно оправомощени служители на държавните органи имат достъп до и обработват всички лични данни, получени в съответствие с членове 4, 5 и 9, и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или съобщаване.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за представяне на неверни твърдения и подаване на неверни сведения с цел въвеждане на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и вземат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Държавите членки определят разпоредбите относно санкциите, приложими за нарушения на членове 3, 4 и 5, и по-специално за подаване на неверни сведения с цел внос на движими културни ценности на митническата територия на Съюза, и държавите членки вземат всички необходими мерки за изпълнението на тези правила. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. За да се постигнат равни условия и съгласуван подход, държавите членки прилагат сходни по естество и ефект санкции. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби и мерки в срок от 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 11 – параграф -1 (нов)
В подготвителните си работи по прилагането на настоящия регламент Комисията и държавите членки си сътрудничат с международни организации като ЮНЕСКО, Интерпол, Европол, Световната митническа организация (СМО), Международния център за изследвания по консервацията и реставрацията на културното наследство (ICCROM) и Международния съвет на музеите, за да осигурят ефективно обучение, дейности по изграждане на капацитет и кампании за повишаване на осведомеността, както и, когато е необходимо, да възлагат съответни проучвания и разработване на стандарти.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
Държавите членки организират дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент от страна на съответните органи. Те може да използват също така и кампании за повишаване на осведомеността, насочени по-специално към купувачите на движими културни ценности.
Комисията, в сътрудничество с държавите членки, организира:
i.   обучение и дейности за изграждане на капацитет, както и кампании за повишаване на осведомеността за държавни органи, национални бюра за контакт и представители на професии, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент;
ii)  действия за улесняване на ефективното сътрудничество на държавите източник; както и
iii)  обмен на най-добри практики, насочени към насърчаване на еднаквото прилагане на настоящия регламент, по-специално подходящи практики от държави членки, в които действа национално законодателство за вноса на движими културни ценности още отпреди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Посочените дейности, кампании и действия се основават на опита от съществуващите към момента програми, включително насърчаваните от Световната митническа организация и Комисията.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 11а (нов)
Член 11а
Сътрудничество с трети държави
По въпроси, които са свързани с нейните дейности, и в рамките на необходимото за изпълнението на нейните задачи съгласно настоящия регламент, Комисията улеснява и насърчава техническото и оперативното сътрудничество между държавите членки и трети държави.
Комисията може да организира дейности по обучение в сътрудничество с държавите членки и с трети държави на тяхна територия.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 2, параграф 2 се предоставя на Комисията за неограничен срок от време, считано от ... [Службата за публикации трябва да попълни датата на влизане в сила на настоящия изменящ акт].
2.  Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на ...-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  информация за нарушенията на настоящия регламент;
б)  информация за нарушенията на настоящия регламент и наложените санкции;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2
За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца, за да представят на Комисията исканата информация.
За тази цел Комисията изпраща на държавите членки съответните въпросници. Държавите членки разполагат с 6 месеца от получаването на въпросника, за да представят на Комисията исканата информация.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Въз основа на отговорите от държавите членки на въпросниците по параграф 1 Комисията може да поиска от държавите членки да ѝ предоставят допълнителна информация относно обработването на заявленията за разрешения за внос. Държавите членки предоставят исканата информация във възможно най-кратък срок.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2
2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета три години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки пет години.
2.  Комисията представя доклад за прилагането на настоящия регламент до Европейския парламент и Съвета две години след датата, от която се прилага той, а след това представя такъв доклад на всеки четири години. Този доклад се прави публично достояние. Той включва разглеждане на практическото прилагане, включително въздействието върху стопанските субекти от Съюза, по-специално ММСП. Докладът съдържа сравнение между начина на прилагане от страна на различните държави членки, включително оценка за достигната степен на еднакво прилагане на регламента за периода от датата на предходния доклад. В тази оценка също така се разглеждат разпоредбите, с които се установяват и прилагат санкции, и степента, в която те осигуряват равни условия между държавите членки. Когато е необходимо, докладът може да съдържа препоръки за справяне с неадекватно прилагане на настоящия регламент от страна на държавите членки.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 a (нов)
2а.  Докладът, посочен в параграф 2, взема предвид въздействието на настоящия регламент на място, включително въздействието му върху стопанските субекти от Съюза, включително върху ММСП. В доклада се предоставят доказателства относно различните национални постижения, включва се оценка за степента, в която е било осигурено еднаквото спазване и прилагане на настоящия регламент през съответния период, и се включват препоръки за справяне с пропуските в прилагането от страна на държавите членки.
Изменение 94
Предложение за регламент
Приложение І – подзаглавие 3
Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1
Движими културни ценности, обхванати от член 2, параграф 1, буква а)
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.

Археологически предмети отпреди повече от 100 години, които са продукти на:

 

 

—  разкопки и находки на сушата или под водата

9705 00 00

 

—  археологически обекти

9706 00 00

 

—  археологически колекции

 

2.

Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са отпреди повече от 100 години

9705 00 00 9706 00 00

3.

Картини и живопис, различни от включените в категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, с всякакви средства и върху основа от всякакъв материал

9701

4.

Акварели, гвашова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху основа от всякакъв материал

9701

5.

Мозайки от всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от попадащите в категории 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка, върху основа от всякакъв материал

6914

9701

6.

Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им плочи и оригинални плакати

Глава 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Оригинални скулптури или статуи и техни копия, изработени в същия процес като оригинала извън изброените в категория 1

9703 00 00

8.

Фотографии, филми и негативи от тях

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Старопечатни книги и ръкописи, включително географски карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Книги отпреди повече от 100 години, единично или в колекции

9705 00 00 9706 00 00

11.

Печатни карти отпреди повече от 200 години

9706 00 00

12.

Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или с всякакво средство, отпреди повече от 50 години

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

а)  Колекции и образци от зоологически, ботанически, минералогични или анатомични колекции;

9705 00 00

 

б)  Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

14.

Транспортни средства отпреди повече от 75 години

9705 00 00 глави 86 – 89

15.

Всякакви други антични предмети, които не са включени в категории от А.1 до А.14

 

 

а)  между 50- и 100-годишни

 

 

играчки, игри

Глава 95

 

стъкларски предмети

7013

 

предмети, изработени от злато или сребро

7114

 

мебели

Глава 94

 

оптическа, фотографска или кинематографична апаратура

Глава 90

 

музикални инструменти

Глава 92

 

стенни и ръчни часовници и части от тях

Глава 91

 

предмети от дърво

Глава 44

 

грънчарски изделия

Глава 69

 

гоблени

5805 00 00

 

килими

Глава 57

 

тапети

4814

 

оръжия

Глава 93

 

б)  над 100-годишни

9706 00 00

______________

Които са отпреди повече от 50 години и не принадлежат на създателите им.

Съгласно определението на Съда на Европейските общности в решението му по дело 252/84, както следва: „Колекционерски предмети по смисъла на позиция № 97.05 от Общата митническа тарифа, са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, тоест предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват по първоначалното им предназначение, обект са на специфични транзакции извън обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена“.

Културните ценности от категории от А.1 до A.15 са обхванати от настоящия регламент само когато стойността им е равна на или надвишава финансовите прагове съгласно точка Б.

Б.  Финансови прагове, приложими за някои категории по точка А (в евро)

Стойност:

Без оглед на стойността:

1 (Археологически предмети)

2 (Разединени паметници)

9 (Инкунабули и ръкописи)

12 (Архиви)

15 000

5 (Мозайки и рисунки)

6 (Гравюри)

8 (Фотографии)

11 (Отпечатани карти)

30 000

4 (Акварели, гвашова живопис и пастели)

50 000

7 (Статуи)

10 (Книги)

13 (Колекции)

14 (Транспортни средства)

15 (Други предмети)

150 000

3 (Картини)

Оценката за това дали условията, свързани с финансовата стойност, са изпълнени или не, трябва да се прави към момента на подаване на заявление за разрешение за износ. Финансовата стойност е тази на оценката на културната ценност на международния пазар.

Стойностите, изразени в евро в приложение I, се конвертират и изразяват в националните валути по обменния курс за 31 декември 2001 г., публикуван в Официален вестник на Европейските общности. Равностойностите в национални валути се преразглеждат на всеки две години, считано от 31 декември 2001 г. Изчисляването на тези равностойности се извършва въз основа на средната ежедневна стойност на тези валути, изразена в евро, в течение на период от 24 месеца, който завършва на последния ден от месец август, предхождащ преразглеждането, което влиза в сила на 31 декември. Този метод на изчисляване може да бъде преразгледан по предложение на Комисията от Консултативния съвет за паметниците на културата, по принцип две години след първото му прилагане. За всяко преразглеждане стойностите, изразени в евро, и техните равностойности в национални валути се публикуват периодично в Официален вестник на Европейския съюз през първите дни на месец ноември, предхождащ датата, от която преразглеждането влиза в сила.

Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение І б (ново)
Приложение Iб
Държави и категории културни обекти, във връзка с които съществува определен риск от незаконен трафик
[Определят се от Комисията съгласно член 2, параграф 2a).]

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0308/2018).

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност