Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0158(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0308/2018

Předložené texty :

A8-0308/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Vysvětlení hlasování
PV 12/03/2019 - 9.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Přijaté texty
PDF 275kWORD 83k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Dovoz kulturních statků ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Na základě závěrů Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu24 a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno přijmout společná pravidla týkající se obchodu se třetími zeměmi, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních statků před ztrátou, zachování kulturního dědictví lidstva a zabránění financování terorismu prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.
(1)  Na základě závěrů Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu pro zesílení boje proti financování terorismu24 a směrnice o boji proti terorismu25 je nutno přijmout společná pravidla týkající se obchodu se třetími zeměmi, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturních statků před nedovoleným obchodem, ztrátou nebo ničením, zachovalo se kulturní dědictví lidstva a aby se zabránilo financování terorismu a praní peněz prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050 final
24 COM(2016)0050 final
25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV; Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21.
25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV; Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6–21.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  S ohledem na závazek Evropské unie usilovat o spravedlivé procesy a odškodnění obětí jakož i na ústavu a úmluvy Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) o ochraně dědictví musí být zajištěno navrácení předmětů nelegálně obchodovaných, vykopaných nebo získaných. S ohledem na vykořisťování národů a území, jež obvykle vede k nezákonnému a nedovolenému obchodu s kulturními statky, zejména v případě, kdy k takovémuto obchodu dochází v důsledku ozbrojeného konfliktu, by toto nařízení mělo zohlednit spíše regionální a místní charakteristiky lidí a území než tržní hodnotu kulturní produkce.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace, obohacuje kulturní život všech lidí, a proto by mělo být chráněno před neoprávněným přisvojováním a drancováním. Unie by tudíž měla zakázat vstup kulturních statků, které byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, na celní území Unie.
(2)  Kulturní statky jsou často velmi významné z hlediska kulturního, uměleckého, historického a vědeckého. Kulturní dědictví představuje jednu ze základních součástí civilizace, má mimo jiné symbolickou hodnotu a patří ke kulturní paměti lidstva. Obohacuje kulturní život všech lidí a sjednocuje lidi prostřednictvím znalosti společné paměti a rozvoje civilizace. Mělo by být proto chráněno před neoprávněným přisvojováním a drancováním. K rabování archeologických nalezišť docházelo vždy, ale nyní se z něj stal průmysl. Dokud je možné věnovat se lukrativnímu obchodu s kulturními statky z nezákonných vykopávek a vydělávat na nich bez významných rizik, budou tyto vykopávky a rabování pokračovat i v budoucnosti. Ekonomická a umělecká hodnota kulturního dědictví vytváří silnou poptávku na mezinárodním trhu, ale chybějící silné mezinárodní právní předpisy a absence jejich účinného prosazování vedou k přenesení těchto statků do stínové ekonomiky. Rabování archeologických nalezišť a obchod s nezákonnými vykopávkami kulturního dědictví je závažným zločinem, který způsobuje značné utrpení těm, kteří jsou přímo či nepřímo postiženi. Nedovolený obchod s kulturními statky v mnoha případech přispívá k nucené kulturní homogenizaci nebo vyloučení, zatímco rabování a drancování kulturních statků vede mimo jiné k rozpadu kultur. Unie by tudíž měla zakázat dovoz kulturních statků, které byly vyvezeny ze třetích zemí nelegálně, na celní území Unie, se zvláštním důrazem na kulturní statky ze třetích zemí postižených ozbrojenými konflikty, zejména v případech, kdy tyto statky vyvážejí teroristické nebo jiné zločinecké organizace.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Příslušné orgány třetích zemí nemají vždy dostatek kapacit k boji proti nedovolenému a nezákonnému obchodu s kulturními statky. Tyto orgány mohou být také vystaveny korupci nebo jiným formám nesprávného úředního postupu. Jsou-li kulturní statky vytrženy z daného prostředí, přichází obyvatelé o své zvyky a památky nebo památná a bohoslužebná místa. Pokud jsou spolu související předměty prodávány samostatně, ztrácí se historický kontext a vědecká hodnota statků. S ohledem na nenahraditelnost kulturních statků a zájem veřejnosti by mělo být jejich držení pouze podmíněné. Postup při dovozu musí zahrnovat záruku následného vhodného skladování, dokumentace, přístupu poskytnutého akademickým institucím a veřejným muzeím a spolupráci v případě oprávněných restitučních nároků.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Vzhledem k rozdílným pravidlům, která se v členských státech uplatňují s ohledem na vstup kulturních statků na celní území Unie, je nutno přijmout opatření zejména k zajištění toho, aby dovoz kulturních statků podléhal při vstupu jednotným kontrolám.
(3)  Vzhledem k rozdílným pravidlům, která se v členských státech uplatňují s ohledem na dovoz kulturních statků na celní území Unie, je nutno přijmout opatření zejména k zajištění toho, aby určitý dovoz kulturních statků podléhal při vstupu na celní území Unie jednotným kontrolám, a to na základě stávajících procesů, postupů a administrativních nástrojů, jejichž cílem je jednotné provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/20131a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Společná pravidla by se měla vztahovat na celní zacházení s kulturními statky pocházejícími ze zemí mimo Unii, které vstupují na celní území Unie, tj. jejich propuštění do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.
(4)  Společná pravidla by se měla vztahovat na vstup a dovoz kulturních statků pocházejících ze zemí mimo Unii na celní území Unie.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Vzhledem k známému potenciálu svobodných pásem (a tzv. „svobodných přístavů“) pro účely uskladnění kulturních statků by kontrolní opatření, která budou zavedena, měla mít co nejširší oblast působnosti, pokud jde o dotčené celní režimy. Tato kontrolní opatření by se proto měla týkat nejen kulturních statků propuštěných do volného oběhu, nýbrž také kulturních statků propuštěných do zvláštního celního režimu. Tato široká oblast působnosti by však neměla být v rozporu se zásadou volného tranzitu zboží, ani jít nad rámec cíle spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně vyvezených kulturních statků na celní území Unie. Kontrolní opatření by proto sice měla zahrnovat zvláštní celní režimy, do nichž lze propustit kulturní statky vstupující na celní území Unie, tranzit by však měl být vyloučen.
(5)  Kontrolní opatření, která budou zavedena v souvislosti se svobodnými pásmy (a tzv. „svobodnými přístavy“) by měla mít co nejširší oblast působnosti, pokud jde o dotčené celní režimy, aby se zamezilo obcházení tohoto nařízení prostřednictvím využívání svobodných pásem, které představují potenciální zdrojové oblasti pro pokračující šíření obchodu s nelegálními produkty v Unii. Tato kontrolní opatření by se proto měla týkat nejen kulturních statků propuštěných do volného oběhu, nýbrž také kulturních statků propuštěných do zvláštního celního režimu. Tato široká oblast působnosti by však neměla jít nad rámec cíle spočívajícího v zabránění vstupu nelegálně vyvezených kulturních statků na celní území Unie, s výjimkou případů, kdy jsou příslušné orgány důvodně přesvědčeny, že tyto kulturní statky byly vyvezeny ze země původu nebo ze třetí země v rozporu s jejími právními předpisy.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  V nařízení by měly být použity definice vycházející z definic, jež jsou obsaženy v Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích podepsané v Římě dne 24. června 1995, jejichž smluvní stranou je řada členských států a s jejichž ustanoveními je mnoho třetích zemí a většina členských států obeznámena.
(6)  V nařízení by měly být použity definice vycházející z definic, jež jsou obsaženy v Úmluvě UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 („Úmluva UNESCO z roku 1970“) a v Úmluvě UNIDROIT o kradených nebo protiprávně vyvezených kulturních statcích podepsané v Římě dne 24. června 1995, jejichž smluvní stranou je řada členských států a s jejichž ustanoveními je mnoho třetích zemí a většina členských států obeznámena.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, měla by v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, prokázat, že byly z dané země vyvezeny legálně – pokud je dotyčná třetí země signatářským státem úmluvy UNESCO z roku 1970 a tedy státem, který se zavázal bojovat proti nedovolenému obchodu s kulturními statky. V ostatních případech by tato osoba měla prokázat zákonnost jejich vývozu ze země původu.
(7)  Zákonnost vývozu je nutno posoudit na základě právních předpisů země, ve které byly kulturní statky nalezeny nebo vytvořeny nebo vyjmuty, vykopány nebo odcizeny z půdy nebo vody na současném území této země, nebo země, která je tak úzce spojená s kulturními statky, že je tato země chrání jako národní kulturní majetek a upravuje jejich vývoz ze svého území při jejich zákonném opuštění země, v níž byly vytvořeny nebo nalezeny („země původu“). Aby se zamezilo obcházení, v případě vstupu kulturních statků do Unie z jiné třetí země by osoba, která je chce dovézt na celní území Unie, měla prokázat, že byly legálně vyvezeny ze země původu. Ve výjimečných případech, kdy nelze spolehlivě určit zemi původu daného kulturního statku a okolnosti jsou řádně zdokumentovány a opírají se o důkazy příslušného orgánu, nebo v případě, kdy byly kulturní statky vyvezeny ze země původu před rokem 1970 a byly předtím, než vstoupily na celní území Unie, drženy ve třetí zemi za jiným účelem, než je dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání, avšak držitel nemůže poskytnout požadované dokumenty, neboť ty se v době, kdy byly kulturní statky vyváženy ze země původu, nepoužívaly, musí být žádost doplněna o příslušné podpůrné dokumenty a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokazující, že takovéto předpisy neexistují.
Pozměňovací návrhy 10 a 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Článek 5 úmluvy UNESCO vyzývá k vytvoření jednoho nebo více vnitrostátních orgánů na ochranu kulturního dědictví členských států, kteří jsou smluvními stranami úmluvy, proti jeho nezákonnému dovozu, vývozu a převodu. V souladu s uvedenou úmluvou by měly být tyto vnitrostátní orgány vybaveny dostatečně početným kvalifikovaným personálem s cílem zajistit tuto ochranu a umožnit nezbytnou aktivní spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, které jsou stranami uvedené úmluvy v oblasti bezpečnosti a boje proti nezákonnému dovozu kulturních statků, zejména v krizových oblastech. Členské státy, které jsou již stranami uvedené úmluvy, by měly dodržovat závazky stanovené v této úmluvě a členské státy, které uvedenou úmluvu dosud neratifikovaly, se naléhavě vyzývají, aby tak bezodkladně učinily.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro všechny kategorie kulturních statků požadavek na minimální stáří 250 let. Tento požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.
(8)  Aby nebylo neúměrně bráněno obchodování s kulturními statky přes vnější hranice Unie, mělo by se toto nařízení vztahovat pouze na kulturní statky, které splňují určitý požadavek na stáří a hodnotu. Za tímto účelem se zdá být vhodné stanovit pro většinu kategorií kulturních statků požadavek na minimální stáří v souladu s nařízením (ES) č. 116/2009 a ustanoveními úmluvy UNESCO z roku 1970 a úmluvy UNIDROIT z roku 1995 a pro některé kategorie kulturních statků uvedené v příloze I finanční prahovou hodnotu. Na některé kategorie kulturních statků by se finanční prahová hodnota neměla vztahovat, neboť vyžadují posílenou ochranu z důvodu větší míry ohrožení drancováním, ztrátou nebo zničením. Požadavek na minimální stáří zajistí, aby se opatření stanovená tímto nařízením soustředila na kulturní statky, na něž se s největší pravděpodobnosti zaměřují plenitelé v oblastech, v nichž probíhá konflikt, aniž by byly vyloučeny ostatní kulturní statky, u nichž je nezbytná kontrola k zajištění ochrany kulturního dědictví.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů, částí památek, vzácných rukopisů a prvotisků, existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem členského státu vstupu před propuštěním těchto kulturních statků do volného oběhu či do jiného zvláštního režimu, než je tranzit. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat legální vývoz ze země původu příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými třetí zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev.
(10)  Jelikož u určitých kategorií kulturních statků, konkrétně archeologických předmětů a částí památek existuje obzvláštní riziko drancování a ničení, zdá se být nezbytné zavést přísnější systém kontrol před tím, než tyto kulturní statky mohou vstoupit na celní území Unie. Takovýto systém by měl vyžadovat předložení licence vydané příslušným orgánem prvního členského státu zamýšleného dovozu před dovozem na celní území Unie. Osoby usilující o získání této licence by měly být schopny prokázat, že kulturní statky byly vyvezeny ze země původu, nebo ve výjimečných případech ze třetí země, v souladu s jejími právními předpisy, nebo prokázat neexistenci takových předpisů. S náležitým přihlédnutím k rizikům a uplatňování zásad náležité péče by legální vývoz ze země původu nebo ve výjimečných případech ze třetí země měl být prokázán příslušnými doklady a důkazy, (vývozními osvědčeními nebo vývozními licencemi vydanými zemí původu, standardizovaným dokumentem odpovídajícím standardu Object ID, který představuje mezinárodní standard pro popis kulturních statků, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, doklady o pojištění, přepravními doklady), které dokazují, že dané kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Pokud nejsou příslušné doklady k dispozici, měla by žádost v případě, že to příslušný orgán považuje za nezbytné, zahrnovat znalecký posudek. Na základě úplných a správných žádostí by měly příslušné orgány členských států rozhodnout o vydání licence bez zbytečných prodlev a v rámci stanovené lhůty.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Vzhledem ke zvláštní povaze statků hrají v celních orgánech velmi důležitou roli odborníci v oblasti kultury, protože by měli být v případě potřeby schopni vyžadovat od deklaranta další informace a provést analýzu kulturních statků na základě fyzické kontroly.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standard identifikace předmětů Object ID, který doporučuje UNESCO. Celní orgány by měly vstup těchto kulturních statků zaregistrovat, originály uschovat a deklarantovi vydat kopii příslušných dokladů, aby byla po jejich vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost.
(11)  U ostatních kategorií kulturních statků by osoby, které je chtějí dovézt na celní území Unie, měly prostřednictvím elektronického prohlášení osvědčit jejich legální vývoz ze země původu nebo ve výjimečných případech ze třetí země a převzít za něj odpovědnost a měly by předložit dostatečné informace, aby mohly celní orgány tyto kulturní statky identifikovat. K usnadnění postupu a z důvodů právní jistoty by měly být informace o kulturním statku poskytnuty prostřednictvím jednotného elektronického dokladu. K popisu kulturních statků by se měl používat standardizovaný dokument odpovídající standardu Object ID pro identifikaci předmětů, který doporučuje UNESCO. Elektronické prohlášení by mělo zahrnovat také vývozní osvědčení nebo licence vydané zemí původu nebo ve výjimečných případech třetí zemí, které dokládají, že dotyčné kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokazující, že takovéto předpisy neexistují. Jestliže právní předpisy země původu nebo třetí země nestanoví vydávání vývozních licencí nebo osvědčení, obsahuje prohlášení dovozce také jakékoli jiné příslušné podpůrné doklady a důkazy, včetně vlastnických titulů, faktur, kupních smluv, dokladů o pojištění a přepravních dokladů. Tyto kulturní statky by se měly elektronicky zaregistrovat a deklarantovi by měla být poskytnuta kopie příslušných dokladů, aby byla po jejich vstupu na vnitřní trh zajištěna jejich dohledatelnost. Informace poskytnuté příslušným orgánům ve formě elektronického prohlášení by jim měly umožnit přijetí dalších opatření v případě, že jsou na základě analýzy rizik přesvědčeny, že tyto kulturní statky mohou být předmětem nedovoleného dovozu.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání a vědeckého nebo akademického výzkumu by se předložení licence nebo prohlášení nemělo vyžadovat.
(12)  V případě dočasného použití kulturních statků pro účely vzdělávání, scénického umění a vědeckého výzkumu, konzervace, restaurace, digitalizace, akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi muzei či podobnými neziskovými institucemi za účelem pořádání kulturních výstav by se předložení dovozní licence nebo dovozního prohlášení nemělo vyžadovat. Na kulturní statky, které mají být představeny na obchodních veletrzích a mezinárodních veletrzích s uměním, by se neměl vztahovat požadavek na předložení dovozní licence nebo prohlášení dovozce. Pokud však byly kulturní statky získány na území Unie a mají zde setrvat, měl by se na ně vztahovat požadavek na předložení dovozní licence či dovozního prohlášení v závislosti na kategorii těchto kulturních statků.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Rovněž uskladnění kulturních statků pocházejících ze zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodní pohromou by mělo být povoleno, aniž by bylo nutné předložit licenci či prohlášení, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana.
(13)  Rovněž by mělo být povoleno uskladnění kulturních statků pocházejících ze zemí postižených ozbrojeným konfliktem nebo přírodní pohromou se záměrem navrátit tyto kulturní statky, pokud to situace umožní, do země jejich původu nebo do třetí země, z níž byly legálně vyvezeny, aniž by bylo nutné předložit dovozní licenci či prohlášení dovozce, a to s cílem zajistit jejich bezpečnost a ochranu.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu na základě změn kombinované nomenklatury. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201627. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(14)  Aby se zohlednily zkušenosti s prováděním tohoto nařízení a měnící se geopolitická situace a jiné okolnosti, jež ohrožují kulturní statky, přičemž není současně neúměrně bráněno obchodu se třetími zeměmi, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy kritéria minimálního stáří a finanční prahové hodnoty u jednotlivých kategorií kulturních statků. Toto přenesení pravomoci by mělo Komisi umožnit rovněž aktualizovat přílohu I na základě změn kombinované nomenklatury a vytvořit druhou přílohu (přílohu II), která bude obsahovat seznam zemí a kódy kombinované nomenklatury na základě „červených seznamů ohrožených kulturních předmětů“, které sestavuje a aktualizuje Mezinárodní rada muzeí (ICOM). Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů 27. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
__________________
__________________
27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
27 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, šablon žádostí o dovozní licence a formulářů, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.
(15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení konkrétních způsobů dočasného použití a uskladnění kulturních statků na celním území Unie, přičemž by měly být zaručeny přiměřené podmínky uchovávání, a to při patřičném zohlednění zvláštního charakteru kulturních statků. Tato opatření by se měla rovněž vztahovat na elektronické standardizované šablony elektronických žádostí o dovozní licence a formulářů a seznam důvodů, na jejichž základě může být žádost zamítnuta, jakož i prohlášení dovozce a průvodních dokladů a dalších procesních pravidel týkajících se jejich elektronického předkládání a zpracování. Komisi by měly být svěřeny rovněž prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k vytvoření elektronické databáze pro uchovávání a výměnu informací mezi členskými státy v rámci stanoveném nařízením (EU) č. 952/2013. Vytvoření této databáze může být součástí pracovního programu stanoveného na základě článku 280 tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201128.
__________________
__________________
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Pro účely provádění tohoto nařízení jsou ustanoveními použitelnými v oblasti kontrolních a ověřovacích celních postupů ustanovení obsažená v nařízení (EU) č. 952/2013.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být shromažďovány příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.
(16)  Na podporu účinného provádění nařízení by měly být členskými státy a Komisí elektronicky shromažďovány a sdíleny příslušné informace o obchodních tocích kulturních statků, které by měly poskytnout základ pro jeho budoucí hodnocení. V zájmu transparentnosti a veřejné kontroly by mělo být co nejvíce informací zveřejňováno. Obchodní toky kulturních statků nelze účinně sledovat pouze na základě jejich hodnoty nebo hmotnosti, jelikož tyto dvě míry mohou kolísat. Je nezbytné elektronicky shromažďovat informace o počtu položek uvedených v celním prohlášení. Jelikož v kombinované nomenklatuře není pro kulturní statky stanovena doplňková jednotka měření, je nezbytné vyžadovat, aby byl v celním prohlášení uveden počet položek.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit kapacity celních orgánů a zvýšit schopnost reagovat na rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se používat společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a celní orgány by si měly vyměňovat příslušné informace o rizicích.
(17)  Strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel29 mají mimo jiné posílit vzdělávání a kapacity celních orgánů s cílem zvýšit schopnost reagovat na rizika v oblasti kulturních statků. Měl by se používat společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a celní orgány by si měly vyměňovat příslušné informace o rizicích.
__________________
__________________
29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.
29 COM/2014/0527 final: Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii a akčním plánu EU pro řízení rizik v oblasti cel.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Je nutné vytvořit informační kampaně o rizicích spojených s nezákonnými statky, které se zaměří na osoby nakupující kulturní statky, a pomáhat účastníkům trhu při tom, aby tomuto nařízení porozuměli a uplatňovali jej. Členské státy by měly do šíření těchto informací zapojit příslušná vnitrostátní kontaktní místa a další poskytovatele informací.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)  Komise by měla za účelem účinného provádění tohoto nařízení zajistit, aby mikropodnikům a malým a středním podnikům byla poskytnuta náležitá technická pomoc, a usnadnit výměnu informací. Mikropodniky a malé a střední podniky se sídlem v Unii, které dovážejí kulturní statky, by proto měly využívat program COSME zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/20131a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Členské státy by měly zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení ustanovení tohoto nařízení a tyto sankce oznámit Komisi.
(18)  Členské státy by měly zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržení ustanovení tohoto nařízení a tyto sankce oznámit Komisi. Členské státy by rovněž měly Komisi informovat o případech, kdy došlo k uplatnění těchto sankcí. Je žádoucí vytvořit rovné podmínky a uplatňovat jednotný přístup, a proto je vhodné, aby sankce byly ve všech členských státech svou povahou a účinkem podobné.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Komisi je třeba poskytnout dostatek času na přijetí prováděcích pravidel k tomuto nařízení, zejména pravidel týkajících se vhodných formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce. Použití tohoto nařízení by proto mělo být odloženo.
(19)  Komise by měla neprodleně přijmout prováděcí pravidla k tomuto nařízení, zejména pravidla týkající se vhodných jednotných elektronických formulářů, které se budou používat k podání žádosti o dovozní licenci nebo vypracování prohlášení dovozce.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Toto nařízení stanoví podmínky a postup vstupu kulturních statků na celní území Unie.
Toto nařízení stanoví podmínky a postup vstupu a dovozu kulturních statků na celní území Unie.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Toto nařízení se nevztahuje na kulturní statky v tranzitu přes celní území Unie.
Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky v tranzitu přes celní území Unie, pokud jsou příslušné orgány důvodně přesvědčeny, že tyto kulturní statky byly vyvezeny ze země původu nebo třetí země v rozporu s jejími právními předpisy.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze a splňují stanovený požadavek na minimální stáří;
a)  „kulturními statky“ se rozumějí předměty, které jsou významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do kategorií uvedených v přílohách a splňují stanovené požadavky na minimální stáří a finanční hodnotu;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)  „dovozem kulturních statků“ se rozumí
i)  propuštění do volného oběhu, jak uvádí článek 201 nařízení (EU) č. 952/2013; nebo
ii)  propuštění statků v rámci jedné z následujících kategorií zvláštních režimů uvedených v článku 210 nařízení (EU) č. 952/2013:
a.  uskladnění zahrnující uskladnění v celním skladu nebo svobodná pásma,
b.  zvláštní účel zahrnující dočasné použití a konečné užití,
c.  aktivní zušlechťovací styk;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
b)  „zemí původu“ se rozumí země, na jejímž současném území byly kulturní statky vytvořeny nebo nalezeny;
b)  „zemí původu“ se rozumí země, na jejímž současném území byly kulturní statky vytvořeny nebo nalezeny, nebo vyjmuty, vykopány nebo odcizeny z půdy nebo vody na současném území této země, nebo země, která je tak úzce spojená s kulturními statky, že je tato země chrání jako národní kulturní majetek a upravuje jejich vývoz ze svého území při jejich zákonném opuštění země, v níž byly vytvořeny nebo nalezeny;
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c
c)  „zemí vývozu“ se rozumí poslední země, ve které se kulturní statky nacházely trvale v souladu s právními předpisy této země před odesláním do Unie;
c)  „třetí zemí“ se rozumí poslední země, a to jiná než země původu, ve které se kulturní statky nacházely trvale předtím, než vstoupily na celní území Unie;
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d
d)   pojmem „trvale“ se rozumí časové období v délce nejméně jednoho měsíce a pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání;
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h a (nové)
ha)  „dokumentem Object ID“ se rozumí mezinárodní standardizovaný dokument zavedený organizací UNESCO, který obsahuje popis kulturních statků a souhrnné informace o nich;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h b (nové)
hb)  „příslušnými orgány“ se rozumějí orgány určené členskými státy k vydávání dovozních licencí a registraci prohlášení dovozců.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny druhého sloupce tabulky v příloze na základě změn kombinované nomenklatury a o změny požadavku na minimální věk ve třetím sloupci tabulky v příloze na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny druhého sloupce tabulky v příloze I na základě změn kombinované nomenklatury a o změny požadavku na minimální věk a prahovou hodnotu v příloze na základě zkušeností získaných při provádění tohoto nařízení a provádění nařízení (ES) č. 116/2009.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12, pokud jde o změny přílohy II uvádějící seznam zemí a kategorií předmětů, jež jsou obzvláště ohroženy nezákonným obchodem, a to na základě databáze tzv. červených seznamů ohrožených kulturních předmětů, které zveřejňuje Mezinárodní rada muzeí (ICOM). Komise zajistí pravidelnou aktualizaci přílohy II.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – název
Kulturní statky vstupující a dovážené na celní území Unie
Vstup a dovoz kulturních statků na celní území Unie
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Propuštění kulturních statků do volného oběhu a propuštění kulturních statků do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je přípustné pouze po předložení dovozní licence vydané podle článku 4 nebo prohlášení dovozce podle článku 5.
1.  Vstup kulturních statků, které opustily území země původu v rozporu s mezinárodním právem a právními předpisy země původu nebo třetí země, je zakázán.
Dovoz kulturních statků na celní území Unie je přípustný pouze po předložení dovozní licence vydané podle článku 4 nebo prohlášení dovozce podle článku 5.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
1a.  Úspěšný dovoz kulturních statků není považován za důkaz legálního původu nebo vlastnictví.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání a vědeckého a akademického výzkumu;
a)  dočasné použití kulturních statků ve smyslu článku 250 nařízení (EU) č. 952/2013 na celním území Unie pro účely vzdělávání, scénického umění a vědeckého výzkumu, konzervace, restaurace, digitalizace, akademického výzkumu a pro účely spolupráce mezi muzei či podobnými neziskovými institucemi za účelem pořádání kulturních výstav;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  kulturní statky, které mají být představeny na obchodních veletrzích a mezinárodních veletrzích s uměním, ledaže byly získány na území Unie a mají na něm zůstat;
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
b)  uskladnění kulturních statků ve smyslu článku 237 nařízení (EU) č. 952/2013 výslovně za účelem zajištění jejich ochrany ze strany orgánu veřejné moci nebo pod jeho dohledem.
b)  uskladnění kulturních statků ve smyslu článku 237 nařízení (EU) č. 952/2013 za účelem zajištění jejich bezpečnosti nebo ochrany ze strany orgánu veřejné moci nebo pod jeho dohledem se záměrem navrátit tyto kulturní statky, pokud to situace umožní, do země jejich původu nebo do třetí země, z níž byly legálně vyvezeny;
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  navrácené kulturní statky ve smyslu článku 2 směrnice 2014/60/EU.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy pro dočasné použití nebo uskladnění kulturních statků uvedených v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.
3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijímat zvláštní postupy pro dočasné použití nebo uskladnění kulturních statků a vrácených kulturních statků uvedených v odstavci 2 za účelem jejich ochrany. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech c), d) a h) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením dovozní licence celním orgánům.
1.  Dovoz kulturních statků uvedených v bodech A1 a A2 přílohy I do Unie je podmíněn předložením dovozní licence celním orgánům.
Tento článek se vztahuje pouze na statky, na něž odkazuje první pododstavec, pokud jsou uvedeny na seznamu zemí a kódů kombinované nomenklatury, jak stanoví příloha II, jestliže je takovýto seznam používán v zemi původu, z níž jsou tyto kulturní statky vyváženy, a země původu těchto statků je známa.
Tento článek se vztahuje také na kulturní statky, které jsou uvedeny pouze v příloze II a jsou dováženy na celní území Unie ze země původu nebo ze třetí země.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Držitel kulturního statku požádá o dovozní licenci příslušný orgán členského státu vstupu. K žádosti se přiloží podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Avšak je-li zemí vývozu smluvní strana Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků podepsané v Paříži dne 14. listopadu 1970 (dále jen „úmluva UNESCO z roku 1970“), přiloží se k žádosti podklady a informace dokládající, že kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.
2.  Držitel kulturního statku požádá o dovozní licenci příslušný orgán prvního členského státu zamýšleného dovozu. K žádosti se přiloží náležité podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy nebo že takové právní předpisy neexistují. To zahrnuje:
–  vývozní osvědčení nebo vývozní licence;
–  standardizovaný dokument odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly;
–  vlastnické tituly;
–  faktury;
–  kupní smlouvy;
–  doklady o pojištění a přepravní doklady.
Pokud nejsou příslušné doklady k dispozici, zahrnuje žádost v případě, že to příslušný orgán považuje za nezbytné, také znalecký posudek.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
2a.  Bez ohledu na odstavec 2, ve výjimečných případech, jestliže:
a)  nelze spolehlivě určit zemi původu kulturního statku a tato okolnost je považována za dostatečně zdokumentovanou a doloženou důkazy příslušným orgánem; nebo
b)  kulturní statky byly vyvezeny ze země původu před rokem 1970 a byly drženy ve třetí zemi pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání před vstupem na celní území Unie, avšak držitel nemůže předložit doklady požadované podle odstavce 2, protože takové doklady nebyly v době, kdy byly kulturní statky vyvezeny ze země původu, používány,
přiloží se k žádosti náležité podklady a informace dokládající, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy nebo že takové právní předpisy neexistují.
Tyto podklady zahrnují:
–  vývozní osvědčení nebo vývozní licence;
–  standardizovaný dokument odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly;
–  vlastnické tituly;
–  faktury;
–  kupní smlouvy; a
–  doklady o pojištění a přepravní doklady.
Pokud nejsou příslušné podklady k dispozici, zahrnuje žádost v případě, že to příslušný orgán považuje za nezbytné, také znalecký posudek.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Příslušný orgán členského státu vstupu ověří, zda je žádost úplná. Do 30 dnů od obdržení žádosti si od žadatele vyžádá případné chybějící informace nebo doklady.
3.  Příslušný orgán prvního členského státu zamýšleného dovozu ověří, zda je žádost úplná. Do 21 dnů od obdržení žádosti si od žadatele vyžádá případné chybějící či doplňující informace nebo doklady.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – návětí
4.  Do 90 dnů od podání úplné žádosti příslušný orgán žádost přezkoumá a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo žádost zamítne. Žádost může zamítnout z těchto důvodů:
4.  Do 90 dnů od podání úplné žádosti příslušný orgán žádost přezkoumá a rozhodne o vydání dovozní licence, nebo žádost zamítne. V případě vydání dovozní licence příslušný orgán tuto licenci elektronicky zaregistruje. Žádost může příslušný orgán zamítnout z těchto důvodů:
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a
a)  pokud země vývozu není smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;
a)  v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země původu nebo ve výjimečných případech uvedených v čl. 4 odst. 2a ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, jež byly platné v době vývozu, nebo v případě neexistence takovýchto právních předpisů;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b
b)  pokud země vývozu je smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, v případě, že není prokázáno, že kulturní statky byly ze země vývozu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. c
c)  příslušný orgán má oprávněný důvod se domnívat, že držitel kulturního statku jej nezískal legálně.
c)  příslušný orgán má oprávněný a ověřitelný důvod se domnívat, že držitel kulturního statku jej nezískal legálně.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. c a (nové)
ca)  pokud byla žádost o dovozní licenci pro tentýž kulturní statek dříve zamítnuta příslušnými orgány alespoň jednoho dalšího členského státu Unie a nebyly předloženy žádné další důkazy, které již nebyly předloženy v souvislosti se zamítnutou žádostí;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – písm. c b (nové)
cb)  pokud legální přímý vývoz ze země původu nelze prokázat příslušnými doklady a důkazy, zejména vývozními osvědčeními nebo licencemi vydanými zemí vývozu, vlastnickými tituly, fakturami, kupními smlouvami, dokladem Object ID, je-li k dispozici, doklady o pojištění, přepravními doklady a znaleckými posudky.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)
4a.  Příslušný orgán může žádost zamítnout, pokud existují nároky na vrácení nebo náhradu škody předložené orgány země původu, které jsou projednávány před soudy.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 b (nový)
4b.  Je-li žádost zamítnuta, musí být ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 4 připojeno odůvodnění včetně informací o odvolacím řízení, které bylo sděleno dotčenému žadateli v okamžiku jeho vydání.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 c (nový)
4c.  Žádost obsahuje prohlášení, že položky nebyly v minulosti předmětem žádosti, nebo v případě předchozího zamítnutí uvádí důvody tohoto zamítnutí a obsahuje další důkazy, které nebyly k dispozici při předchozím posuzování žádosti.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 d (nový)
4d.  Pokud členský stát zamítne elektronickou žádost, sdělí tuto skutečnost spolu s důvody zamítnutí ostatním členským státům a Komisi. V případech podezření na nedovolený obchod informují členské státy také jiné relevantní orgány, jako jsou INTERPOL a EUROPOL.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 1
Členské státy určí orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydávání dovozních licencí v souladu s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech a případné změny v tomto ohledu oznámí Komisi.
Členské státy neprodleně určí orgány veřejné moci, které jsou příslušné k vydávání dovozních licencí v souladu s tímto článkem. Údaje o těchto orgánech a případné změny v tomto ohledu oznámí Komisi.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6
6.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se podávání a vyřizování těchto žádostí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.
6.  Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů elektronickou standardizovanou šablonu žádosti o dovozní licenci a procesní pravidla týkající se elektronického podávání a vyřizování těchto žádostí spolu s příslušnými podpůrnými dokumenty, které se podávají také elektronicky. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Propuštění kulturních statků uvedených v písmenech a), b), e), f), g), i), j), k) a l) přílohy do volného oběhu a do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, v Unii je podmíněno předložením prohlášení dovozce celním orgánům členského státu vstupu.
1.  Dovoz kulturních statků uvedených v části A bodech 3 až 14 přílohy I na celní území Unie je podmíněno předložením elektronického prohlášení dovozce držitelem kulturního statku celním orgánům prvního členského státu zamýšleného dovozu.
Tento článek se rovněž vztahuje na kulturní statky uvedené v bodech A1 a A2, jejichž kódy kombinované nomenklatury nejsou uvedeny v příloze II.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Prohlášení dovozce obsahuje potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy. Je-li však země vývozu smluvní stranou úmluvy UNESCO z roku 1970, obsahuje prohlášení dovozce potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly z této země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.
2.  Prohlášení dovozce se elektronicky zaregistruje. Obsahuje:
a)  potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokládající, že takové právní předpisy neexistují;
b)  jednotný doklad odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly;
c)  vývozní osvědčení nebo licence vydané zemí původu, jež prokazují, že dotyčné kulturní statky byly ze země původu vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Bez ohledu na odstavec 2, ve výjimečných případech, jestliže:
a)  nelze spolehlivě určit zemi původu kulturního statku a tato okolnost je považována za dostatečně zdokumentovanou a doloženou důkazy příslušným orgánem; nebo
b)  kulturní statky byly vyvezeny ze země původu před rokem 1970 a byly drženy ve třetí zemi pro jiné účely než dočasné použití, tranzit, vývoz nebo odeslání před vstupem na celní území Unie, a držitel nemůže předložit doklady požadované podle odstavce 2, protože takové doklady nebyly v době, kdy byly kulturní statky vyvezeny ze země původu, používány,
prohlášení dovozce obsahuje:
a)  potvrzení podepsané držitelem kulturního statku, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy, nebo dokládající, že takové právní předpisy neexistují;
b)  jednotný doklad odpovídající standardu Object ID, který dotyčné kulturní statky popisuje dostatečně podrobně, aby je celní orgány identifikovaly; a
c)  vývozní osvědčení nebo licence vydané třetí zemí, jež prokazují, že dotyčné kulturní statky byly ze třetí země vyvezeny v souladu s jejími právními předpisy.
Jestliže právní předpisy země původu nebo třetí země nepočítají s vydáváním vývozních licencí nebo osvědčení, obsahuje prohlášení dovozce také jakékoli jiné příslušné podpůrné doklady a důkazy, včetně vlastnických titulů, faktur, kupních smluv, dokladů o pojištění a přepravních dokladů.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.
3.  Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů elektronickou standardizovanou šablonu prohlášení dovozce a procesní pravidla týkající se elektronického podávání a zpracování prohlášení dovozců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 13.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Mikropodniky, malé a střední podniky
Komise v zájmu účinného provádění tohoto nařízení zajistí, aby mikropodniky a malé a střední podniky měly užitek z náležité technické a finanční pomoci, včetně podpory vnitrostátních kontaktních míst ve spolupráci s členskými státy a vytvoření zvláštních internetových stránek s veškerými relevantními informacemi, a usnadní výměnu informací mezi mikropodniky a malými a středními podniky a příslušnými vnitrostátními kontaktními místy při přijímání dotazů.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)
Článek 5b
Používání elektronického systému
1.  Veškeré výměny informací mezi příslušnými orgány a deklaranty na základě článků 4 a 5, jako jsou výměny prohlášení, žádostí či rozhodnutí, probíhají elektronickými prostředky.
2.  Komise zřídí elektronický systém uvedený v odstavci 1. Přijme prováděcí akty, v nichž stanoví:
–  opatření za účelem zavedení, provozu a údržby elektronického systému uvedeného v odstavci 1;
–  podrobná pravidla pro podávání, zpracovávání, uchovávání a výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států prostřednictvím elektronického systému.
Členské státy spolupracují s Komisí na vývoji, údržbě a používání elektronického systému uvedeného v odstavci 1 a na uchovávání informací v souladu s tímto nařízením.
3.  Pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci tohoto nařízení, měli by deklaranti a příslušné orgány plnit své úkoly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791aa nařízením (EU) .../…*.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)
* Úř. věst.: vložte prosím do textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu 2017/0003(COD).
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Článek 6
Článek 6
vypouští se
Celní kontroly a ověření
1.  Dovozní licence podle článku 4 nebo případně prohlášení dovozce podle článku 5 je předloženo celnímu úřadu příslušnému k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit.
2.   Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje vydání dovozní licence, celní orgány ověří, zda dovozní licence odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem mohou kulturní statky podrobit fyzické kontrole, včetně odborného posouzení.
3.   Co se týká kulturních statků, u nichž se za účelem vstupu na celní území Unie vyžaduje předložení prohlášení dovozce, celní orgány ověří, zda prohlášení dovozce splňuje požadavky stanovené v článku 5 nebo na základě tohoto článku a zda odpovídá předloženým kulturním statkům. Za tímto účelem si mohou od deklaranta vyžádat další informace a podrobit kulturní statky fyzické kontrole, včetně odborného posouzení. Celní orgány prohlášení dovozce zaregistrují, přidělí mu pořadové číslo a připojí datum registrace a při propuštění kulturních statků vydají deklarantovi kopii zaregistrovaného prohlášení dovozce.
4.  Při podávání celního prohlášení s návrhem na propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, je nutno uvést množství statků s použitím doplňkové jednotky stanovené v příloze.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
Pokud členské státy omezí počet celních úřadů, které jsou příslušné k propuštění kulturních statků do volného oběhu nebo do jiného zvláštního režimu, než je tranzit, oznámí údaje o těchto celních úřadech a případné změny v tomto ohledu Komisi.
Členské státy mohou omezit počet celních úřadů, které jsou příslušné k tomu, aby povolily dovoz kulturních statků. Pokud členské státy takovéto omezení uplatní, oznámí údaje o těchto celních úřadech a případné změny v tomto ohledu Komisi.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Celní orgány zajistí a dočasně zadrží kulturní statky dovážené na celní území Unie, pokud dotyčné kulturní statky vstoupily na celní území Unie, aniž by byly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2.
1.  Příslušné orgány zajistí a dočasně zadrží kulturní statky dovážené na celní území Unie, aniž by byly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 a 2. V případě zadržení kulturních statků jsou zajištěny náležité podmínky uchovávání v souladu s podmínkami a povinnostmi spojenými s dočasným uskladněním statků, jak stanoví článek 147 nařízení (EU) č. 952/2013, s náležitým zohledněním zvláštní povahy těchto statků.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Ke správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 je připojeno odůvodnění, rozhodnutí je sděleno deklarantovi a podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním právu.
2.  Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 1 podléhá ustanovením čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 952/2013.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby celní orgány nebo jiné donucovací orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují zadržení podle jiných ustanovení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Maximální doba dočasného zadržení podle tohoto článku činí šest měsíců. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování kulturních statků nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, jsou kulturní statky dány k dispozici deklarantovi.
3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby celní orgány nebo jiné donucovací orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují zadržení podle jiných ustanovení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Maximální doba dočasného zadržení podle tohoto článku činí šest měsíců, přičemž na základě odůvodněného rozhodnutí celních orgánů lze toto období prodloužit o další tři měsíce. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování kulturních statků nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, jsou kulturní statky dány k dispozici deklarantovi. Orgány členských států zajistí, aby v okamžiku navrácení kulturních statků do země původu nebyla země původu postižena ozbrojenou krizí, kdy nelze zaručit bezpečnost kulturních statků. V takovém případě zůstanou kulturní statky v Unii, dokud nebude situace v zemi původu stabilizována.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)
3a.  Po přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 celní orgány neprodleně informují zemi původu nebo v případě, že zemi původu kulturních statků nelze spolehlivě určit, třetí zemi, případně i EUROPOL a INTERPOL.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)
3b.  Pokud jsou příslušné orgány důvodně přesvědčeny, že kulturní statky v tranzitu přes celní území Unie mohly být vyvezeny ze země původu v rozporu s jejími právními předpisy, nařídí celním orgánům, aby dotčené statky dočasně zadržely.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 9 – název
Správní spolupráce
Správní spolupráce a využití elektronického systému
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Pro účely provádění tohoto nařízení zajistí členské státy spolupráci mezi příslušnými orgány podle čl. 3 odst. 4.
1.  Pro účely provádění tohoto nařízení zajistí členské státy spolupráci a sdílení informací mezi příslušnými orgány podle čl. 4 odst. 5.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí, lze vyvinout elektronický systém.
2.  Za účelem uchovávání a výměny informací mezi orgány členských států v rámci nařízení (EU) č. 952/2013 je vytvořen elektronický systém. Každý takový systém slouží na přijímání, zpracování, ukládání a výměnu informací, zejména co se týká prohlášení dovozců a dovozních licencí.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.  Elektronický systém uvedený v odstavci 2 je uzpůsoben tak, aby do něho mohly nahlédnout členské státy, které se zabývají žádostmi podanými v souvislosti s vývozními licencemi požadovanými podle nařízení (ES) č. 116/2009. Tyto žádosti mohou přímo odkazovat na informace uchovávané v tomto elektronickém systému.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout,
Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů:
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2
Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle článku 13.
Tyto prováděcí akty se přijímají do ... [šesti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost] postupem podle článku 13.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)
3a.  Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení je prováděno pouze za účelem účinné ochrany kulturních statků před ztrátou, zachování kulturního dědictví lidstva a zabránění financování terorismu prodejem uloupeného kulturního dědictví kupujícím v Unii.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)
3b.  K jakýmkoli osobním údajům získaným v souladu s články 4, 5 a 9 mají přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci orgánů a jen ti je mohou zpracovávat a tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo sdělením.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za předložení nepravdivých prohlášení a poskytnutí nepravdivých informací k dosažení vstupu kulturních statků na celní území Unie, a učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do 18 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.
Členské státy stanoví pravidla sankcí, které lze uložit za porušení článků 3, 4, a 5, a zejména za poskytnutí nepravdivých informací k dosažení dovozu kulturních statků na celní území Unie, přičemž členské státy učiní veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Za účelem dosažení rovných podmínek a soudržného přístupu uplatní členské státy sankce, které jsou svou povahou a účinkem podobné. Členské státy do 12 měsíců od data vstupu nařízení v platnost uvědomí o takových pravidlech a opatřeních Komisi a neprodleně ji informují o jakýchkoli pozdějších změnách těchto pravidel nebo opatření.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. -1 (nový)
Komise a členské státy v rámci svých přípravných činností předcházejících provádění tohoto nařízení spolupracují s mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, Interpol, EUROPOL, Světová celní organizace (WCO), Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví (ICCROM) a Mezinárodní rada muzeí, aby zajistily účinné vzdělávání, činnosti v oblasti budování kapacit a informační kampaně a aby v náležitých případech zadávaly relevantní výzkum a vývoj norem.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
Členské státy organizují činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit k zajištění účinného provádění tohoto nařízení ze strany dotčených orgánů. Mohou využít rovněž informační kampaně, zejména za účelem upozornění subjektů pořizujících kulturní statky.
Komise ve spolupráci s členskými státy organizuje:
i)   činnosti v oblasti vzdělávání a budování kapacit a informační kampaně pro orgány, vnitrostátní kontaktní místa a dotčené odborníky k zajištění účinného provádění tohoto nařízení;
ii)  opatření na podporu účinné spolupráce zemí původu; a
iii)  výměnu osvědčených postupů se zaměřením na podporu jednotného provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o příslušné postupy členských států s platnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se dovozu kulturních statků, a to před vstupem tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Tyto činnosti, kampaně a opatření musí vycházet ze zkušeností stávajících programů, včetně programů podporovaných Světovou celní organizací a Komisí.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11 a
Spolupráce se třetími zeměmi
V záležitostech spadajících do oblasti její činnosti a v míře potřebné pro plnění úkolů stanovených v tomto nařízení Komise usnadňuje a podporuje technickou a operativní spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi.
Komise může organizovat odbornou přípravu ve spolupráci s členskými státy a třetími zeměmi na jejich územích.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od …. [Úřad pro publikace doplní datum vstupu tohoto aktu v platnost.)
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od …. [datum vstupu tohoto nařízení v platnost.] Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto …-letého období vypracuje Komise o přenesení pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  informace o porušení tohoto nařízení;
b)  informace o porušení tohoto nařízení a uložených sankcích;
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2
Za tímto účelem zašle Komise členským státům příslušné dotazníky. Členské státy mají šest měsíců na to, aby Komisi sdělily požadované informace.
Za tímto účelem zašle Komise členským státům příslušné dotazníky. Členské státy mají šest měsíců od obdržení dotazníku na to, aby Komisi sdělily požadované informace.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Na základě odpovědí členských států na dotazníky uvedené v odstavci 1 může Komise požádat členské státy, aby poskytly dodatečné informace týkající se zpracování žádostí o dovozní licence. Členské státy poskytnou požadované informace co nejdříve.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každých pět let.
2.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každé čtyři roky. Tato zpráva se zveřejní. Obsahuje posouzení praktického provádění, včetně dopadu na hospodářské subjekty Unie, zejména na mikropodniky a malé a střední podniky. Zpráva obsahuje porovnání provádění nařízení v členských státech, včetně posouzení stupně jeho jednotného uplatňování od data předchozí zprávy. Toto posouzení rovněž zohlední ustanovení o stanovení a uplatnění sankcí a do jaké míry tyto sankce zajišťují rovné podmínky pro všechny členské státy. V případě potřeby může zpráva obsahovat doporučení k řešení nedostatečného provádění tohoto nařízení členskými státy.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)
2a.  Zpráva uvedená v odstavci 2 zohlední dopad tohoto nařízení v praxi, včetně jeho dopadu na hospodářské subjekty v Unii, a to i na mikropodniky a malými a středními podniky. Tato zpráva poskytne údaje o výsledcích různých států, včetně hodnocení míry, do jaké bylo v uvedeném období toto nařízení prováděno a uplatňováno jednotně, a bude zahrnovat doporučení k řešení nedostatků, které byly na straně členských států zjištěny při provádění tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Příloha I – podnadpis 3
Kulturní statky, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1
Kulturní statky, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. a)
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.

Archeologické předměty starší 100 let, které pocházejí z:

 

 

–  vykopávek a nálezů na zemi nebo pod vodní hladinou

9705 00 00

 

–  archeologických nalezišť

9706 00 00

 

–  archeologických sbírek

 

2.

Fragmenty tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo náboženských památek starších 100 let, které byly rozebrány na části

9705 00 00 9706 00 00

3.

Obrazy a malby jiné než ty, které jsou zahrnuté v kategoriích 4 nebo 5, zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu a jakýmkoli materiálem1a

9701

4.

Akvarely, kvaše a pastely zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu1a

9701

5.

Mozaiky zcela provedené ručně jakýmkoli materiálem, na které se nevztahují kategorie 1 nebo 2, a kresby zcela provedené ručně na jakémkoli podkladu a jakýmkoli materiálem1a

6914

9701

6.

Originální rytiny, tisky, sítotisky a litografie s příslušnými deskami a originály plakátů1a

Kapitola 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originály plastik nebo soch a kopie vyrobené stejným způsobem jako originál1a, pokud nejsou uvedeny v kategorii 1

9703 00 00

8.

Fotografie, filmy a jejich negativy1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Prvotisky a rukopisy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Knihy starší 100 let, jednotlivě nebo ve sbírkách

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tištěné mapy starší 200 let

9706 00 00

12.

Archivy všech druhů a na jakémkoli podkladu s archiváliemi staršími 50 let

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Sbírky1b a jednotlivé exempláře ze zoologických, botanických, mineralogických nebo anatomických sbírek

9705 00 00

 

b)  Sbírky1b historické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty

9705 00 00

14.

Dopravní prostředky starší 75 let

9705 00 00 Kapitoly 86-89

15.

Ostatní starožitnosti, které nejsou zahrnuty v kategoriích A1 až A14

 

 

a)  staré 50 až 100 let

 

 

hračky, hry

Kapitola 95

 

skleněné výrobky

7013

 

zlatnické nebo stříbrnické zboží

7114

 

nábytek

Kapitola 94

 

optické, fotografické a kinematografické přístroje

Kapitola 90

 

hudební nástroje

Kapitola 92

 

hodiny a hodinky a jejich části

Kapitola 91

 

předměty ze dřeva

Kapitola 44

 

keramika

Kapitola 69

 

tapiserie

5805 00 00

 

koberce

Kapitola 57

 

tapety

4814

 

zbraně

Kapitola 93

 

b)  starší 100 let

9706 00 00

______________

1a Díla, která jsou starší 50 let a nenáležejí svému autoru.

1b Ve smyslu rozhodnutí Soudního dvora ve věci 252/84 se „sběratelskými kusy“ ve smyslu čísla 97.05 společného celního sazebníku rozumí předměty vhodné k zahrnutí do sbírky, to znamená předměty, které jsou poměrně vzácné, obvykle se nepoužívají ke svému původnímu účelu, jsou předmětem zvláštního trhu odlišného od obvyklého trhu s podobnými užitkovými předměty a mají vysokou hodnotu.

Toto nařízení se vztahuje na kulturní statky zahrnuté v kategoriích A1 až A14 pouze za předpokladu, že jejich hodnota odpovídá finančním limitům uvedeným v oddílu B nebo je převyšuje.

B.  Finanční limity použitelné pro určité kategorie uvedené v oddílu A (v eurech)

Hodnota:

Bez ohledu na jejich hodnotu:

1 (archeologické předměty)

2 (památky rozebrané na části)

9 (prvotisky a rukopisy)

12 (archivy)

15 000

5 (mozaiky a kresby)

6 (rytiny)

8 (fotografie)

11 (tištěné mapy)

30 000

4 (akvarely, kvaše a pastely)

50 000

7 (sochy)

10 (knihy)

13 (sbírky)

14 (dopravní prostředky)

15 (jakákoli jiná položka)

150 000

3 (obrazy)

Splnění podmínek týkajících se finanční hodnoty je nutno posoudit při podání žádosti o navrácení kulturního statku. Finanční hodnotou je hodnota kulturního statku na mezinárodním trhu.

Hodnoty vyjádřené v eurech uvedené v příloze I se přepočtou a vyjádří v národních měnách podle směnného kurzu ke dni 31. prosince 2001 zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Tato protihodnota vyjádřená v národní měně se s účinkem od 31. prosince 2001 přezkoumává každé dva roky. Výpočet protihodnoty se zakládá na průměrných denních hodnotách zmíněných měn vyjádřených v eurech během období dvaceti čtyř měsíců, které končí posledním srpnovým dnem, který předchází přezkumu nabývajícímu účinku 31. prosince. Poradní výbor pro otázky kulturních statků přezkoumá tuto metodu výpočtu na návrh Komise zpravidla dva roky po jejím prvním použití. Při každém přezkumu budou hodnoty vyjádřené v eurech a jejich protihodnoty přepočtené do národních měn pravidelně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie v prvních dnech měsíce listopadu předcházejícího dni, kterým nabývá výsledek přezkumu účinku.

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Příloha I b (nová)
Příloha Ib
Země a kategorie předmětů, u nichž existuje obzvláště vysoké riziko nedovoleného obchodu
[Stanoví Komise podle čl. 2 odst. 2a]

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0308/2018).

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí