Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0158(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0308/2018

Esitatud tekstid :

A8-0308/2018

Arutelud :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/03/2019 - 9.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Vastuvõetud tekstid
PDF 237kWORD 84k
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg
Kultuuriväärtuste import ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Euroopa Parlamendi 25. oktoobril 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta (COM(2017)0375 – C8‑0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Pidades silmas nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldusi terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta24 ning terrorismivastase võitluse direktiivi,25 tuleks kehtestada ühised eeskirjad kolmandate riikidega kauplemise kohta, et tagada kultuuriväärtuste kaitse hävitamise eest, inimkonna kultuuripärandi säilitamine ja röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise kaudu toimuva terrorismi rahastamise ärahoidmine.
(1)  Pidades silmas nõukogu 12. veebruari 2016. aasta järeldusi terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta, komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava kohta24 ning terrorismivastase võitluse direktiivi,25 tuleks kehtestada ühised eeskirjad kolmandate riikidega kauplemise kohta, et tagada kultuuriväärtuste kaitse ebaseadusliku kauplemise, hävimise ja hävitamise eest, inimkonna kultuuripärandi säilitamine ja röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise kaudu toimuva terrorismi rahastamise ja rahapesu ärahoidmine.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK; ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21.
25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK; ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Vastavalt liidu võetud kohustusele kindlustada õiglased menetlused ja ohvritele hüvitiste maksmine ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) põhikirjale ja pärandi kaitset käsitlevatele konventsioonidele tuleb tagada ebaseaduslikult kaubeldud, väljakaevatud või omandatud esemete tagastamine. Inimeste ja territooriumide ärakasutamise puhul, millega tavaliselt kaasneb ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega ja nende salakaubavedu, eriti kui need on pärit relvakonflikti piirkonnast, tuleks käesolevas määruses võtta arvesse pigem inimeste ja territooriumide piirkondlikke ja kohalikke eripärasid kui kultuuritoodangu turuväärtust.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
(2)  Kultuuripärand on tsivilisatsiooni üks põhielemente, mis rikastab kõigi rahvaste kultuurielu ja mida tuleks seega kaitsta ebaseadusliku omastamise ja rüüstamise eest. Liit peaks seetõttu keelama kolmandatest riikidest ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuse toomise liidu tolliterritooriumile.
(2)  Kultuuriväärtustel on sageli suur kultuuriline, kunstiline, ajalooline ja teaduslik tähtsus. Kultuuripärand on tsivilisatsiooni üks põhielemente, millel on muu hulgas sümboolne väärtus ja millest moodustub inimkonna kultuurimälu. See rikastab kõikide rahvaste kultuurielu ja ühendab inimesi ühistes mälestustes ja tsivilisatsiooni arengus. Seega tuleks seda kaitsta ebaseadusliku omastamise ja rüüstamise eest. Muistiseid on alati röövitud, kuid nüüd on see võtnud tööstusharu mõõtmed. Niikaua kuni ebaseaduslikult väljakaevatud kultuuriväärtustega on võimalik tulutoovalt äritseda ja saada kasu ilma suurte riskideta, jätkuvad sellised väljakaevamised ja röövimised ka edaspidi. Kultuuripärandi majanduslik ja kunstiline väärtus tekitab rahvusvahelisel turul suurt nõudlust, aga rangete rahvusvaheliste õiguslike meetmete puudumise või nende ebatõhusa jõustamise tõttu kaubeldakse nende kaupadega edasi varimajanduses. Muististe rööv ja ebaseaduslikult väljakaevatud kultuuripärandiga kauplemine on tõsine kuritegu, mis põhjustab sellest otseselt või kaudselt mõjutatud isikutele suuri kannatusi. Kultuuriväärtuste ebaseaduslik kaubandus soodustab paljudel juhtudel sunduslikku kultuurilist ühtlustamist või väljasaatmist, kultuurikaupade rüüstamine ja röövimine põhjustab aga muu hulgas kultuuride hääbumist. Liit peaks seetõttu keelama kolmandatest riikidest ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuse importimise liidu tolliterritooriumile, pöörates erilist tähelepanu sellistest kolmandatest riikidest pärit kultuuriväärtustele, kus toimub relvakonflikt, eriti juhul, kui sellise ekspordiga tegelevad terroristlikud või muud kuritegelikud organisatsioonid.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)  Kolmandate riikide pädevatel asutustel ei ole alati piisavalt suutlikkust, et võidelda ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise ja nende ebaseadusliku kaubanduse vastu. Need asutused võivad samuti kannatada korruptsiooni või muude haldusomavoli vormide all. Kui kultuuriväärtused viiakse nende asukohast ära, jääb elanikkond ilma oma tavadest ning mälestus- ja kultusesemetest või -paikadest. Esemete ajalooline kontekst ja teaduslik väärtus kaob, kui seotud esemeid müüakse eraldi. Pidades silmas kultuuriväärtuste asendamatust ja avalikkuse huvi, peaks selliste esemete omandamine olema võimalik ainult teatavatel tingimustel. Importimismenetlus peab hõlmama kinnitust järgneva nõuetekohase ladustamise, dokumenteerimise, teadusasutustele ja avalikele muuseumidele juurdepääsu tagamise ning põhjendatud tagastamisnõuete korral tehtava koostöö kohta.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Arvestades, et liikmesriikides kohaldatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise suhtes erinevaid eeskirju, tuleks eelkõige võtta meetmed, et tagada kultuuriväärtuste impordi suhtes nende tolliterritooriumile toomisel ühtse kontrolli kohaldamine.
(3)  Arvestades, et liikmesriikides kohaldatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile importimise suhtes erinevaid eeskirju, tuleks eelkõige võtta meetmed, et tagada kultuuriväärtuste teatava impordi suhtes nende liidu tolliterritooriumile toomisel ühtse kontrolli kohaldamine, tuginedes olemasolevatele protsessidele, menetlustele ja haldusvahenditele, mille eesmärk on saavutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/20131a ühetaoline rakendamine.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
(4)  Ühiste eeskirjadega peaks olema hõlmatud liidu tolliterritooriumile toodavate muude kui liidu kultuuriväärtuste tollikäitlus, st nii nende vabasse ringlusse lubamine kui ka suunamine tolli eriprotseduuridele, mille hulka ei kuulu transiit.
(4)  Ühiste eeskirjadega peaks olema hõlmatud liidu tolliterritooriumile saabuvate muude kui liidu kultuuriväärtuste toomine ja import.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Võttes arvesse vabatsoonide (ja nn vabasadamate) teadaolevat kultuuriväärtuste ladustamise potentsiaali, tuleks rakendatavaid kontrollimeetmeid kohaldada asjaomaste tolliprotseduuride puhul võimalikult laialdaselt. Kõnealuseid kontrollimeetmeid tuleks seega rakendada lisaks vabasse ringlusse lubatavatele kaupadele ka nende kaupade puhul, mis suunatakse tolli eriprotseduuridele. Samas ei tohiks lai kohaldamisala olla vastuolus kaupade transiidivabaduse põhimõttega ega minna kaugemale eesmärgist, milleks on ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise takistamine. Vastavalt peaks kontrollimeetmetega olema hõlmatud tolli eriprotseduurid, millele liidu tolliterritooriumile toodav kaup võidakse suunata, kuid neid ei tuleks kohaldada transiidi suhtes.
(5)  Rakendatavaid kontrollimeetmeid tuleks vabatsoonides (ja nn vabasadamates) kohaldada asjaomaste tolliprotseduuride puhul võimalikult laialdaselt, et ennetada käesolevas määruses sätestatud nõuetest kõrvalehoidumist vabatsoonide ärakasutamise kaudu, mis kujutavad endast võimalikku keskkonda ebaseaduslike toodetega kaubitsemise jätkuvaks levikuks ELis. Kõnealuseid kontrollimeetmeid tuleks seega rakendada lisaks vabasse ringlusse lubatavatele kaupadele ka nende kaupade puhul, mis suunatakse tolli eriprotseduuridele. Samas ei tohiks lai kohaldamisala minna kaugemale eesmärgist, milleks on ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise takistamine, välja arvatud juhul, kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et kultuuriväärtuste päritoluriigist või kolmandast riigist eksportimisel on rikutud selle õigus- ja haldusnorme.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  Määruses tuleks kasutada määratlusi, mis põhinevad Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta ning Roomas 24. juunil 1995. aastal allkirjastatud UNIDROIT' konventsioonil varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, sest paljud kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on kõnealuste konventsioonide sätetega tuttavad.
(6)  Määruses tuleks kasutada määratlusi, mis põhinevad Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsioonil kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta konventsioon“) ning Roomas 24. juunil 1995. aastal allkirjastatud UNIDROIT' konventsioonil varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta, sest paljud kolmandad riigid ja enamik liikmesriike on kõnealuste konventsioonide sätetega tuttavad.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on eksporditud seaduslikult kõnealusest kolmandast riigist, kui see on UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ühinenud ning seega võtnud kohustuse võidelda ebaseadusliku kultuuriväärtustega kauplemise vastu. Muul juhul peaks asjaomane isik tõendama, et kultuuriväärtused on seaduslikult eksporditud päritoluriigist.
(7)  Ekspordi seaduslikkust tuleks kontrollida selle riigi õigus- ja haldusnormide põhjal, kus kultuuriväärtused avastati või loodi või mille maa seest või vee alt need välja toodi, välja kaevati või varastati, või mis on kultuuriväärtustega nii tihedalt seotud, et asjaomane riik kaitseb neid riikliku kultuuriomandina ja reguleerib nende eksporti oma territooriumilt nende seadusliku väljaviimise korral riigist, kus kultuuriväärtused loodi või avastati (edaspidi „päritoluriik“). Et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist, peaks juhul, kui kultuuriväärtused tuuakse liitu muu kolmanda riigi kaudu, tõendama isik, kes soovib kultuuriväärtused liidu tolliterritooriumile tuua, et kultuuriväärtused on päritoluriigist eksporditud seaduslikult. Erandjuhtudel, kui kas kultuuriväärtuse päritoluriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha ja seda asjaolu loetakse hästi dokumenteerituks, mida kinnitavad pädeva asutuse tõendid, või kui kultuuriväärtus on päritoluriigist eksporditud enne 1970. aastat ning seda hoiti kolmandas riigis enne liidu tolliterritooriumile toomist muul eesmärgil kui ajutiselt kasutamiseks, transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks, kuid omanik ei saa esitada nõutavaid dokumente, kuna selliseid dokumente kultuuriväärtuse päritoluriigist eksportimise ajal ei kasutatud, lisatakse taotlusele asjakohased tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist kooskõlas selle õigus- ja haldusnormidega, või esitatakse tõendid selliste õigus- ja haldusnormide puudumise kohta.
Muudatusettepanek 10 ja 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  UNESCO 1970. aasta konventsiooni artiklis 5 nõutakse ühe või mitme riikliku talituse loomist, et kaitsta liikmesriigi, kes on konventsiooni osaline, kultuuriväärtusi ebaseadusliku impordi, ekspordi ja üleandmise eest. Kõnealuse konventsiooni kohaselt peab sellisel riiklikul talitusel olema piisav hulk kvalifitseeritud töötajaid, et tagada kultuuriväärtuste kaitse ja selleks et oleks võimalik vajalik aktiivne koostöö teiste liikmesriikide, kes on konventsiooni osalised, riiklike talitustega julgeolekuvaldkonnas ning võitluses kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi vastu, eriti kriisipiirkondades. Liikmesriigid, kes juba on kõnealuse konventsiooni osalised, peaksid täitma konventsioonis ette nähtud kohustusi ja need liikmesriigid, kes seda veel ei ole, peaksid konventsiooni viivitamata ratifitseerima.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle ELi välispiiri liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada kõikide kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiiriks 250 aastat. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.
(8)  Et mitte takistada ebaproportsionaalselt üle liidu välispiire liikuvate kaupadega kauplemist, tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes nende kaupade suhtes, mis ületavad teatava vanuse- ja väärtusepiiri. Seda silmas pidades tundub olevat asjakohane kehtestada enamiku kultuuriväärtuse kategooriate puhul vanuse alampiir kooskõlas määrusega (EÜ) nr 116/2009 ning UNESCO 1970. aasta konventsiooni ja 1995. aasta UNIDROIT’ konventsiooni sätetega ning teatavate I lisas esitatud kultuuriväärtuste kategooriate puhul ka rahaline alampiir. Teatavate kultuuriväärtuse kategooriate puhul ei tohiks rahalist alampiiri kohaldada, kuna suurema varguse, hävimise või hävitamise ohu tõttu nõuavad need tugevamat kaitset. Vanuse alampiiriga tagatakse, et käesoleva määrusega ettenähtud meetmed keskenduvad kultuuriväärtustele, mis on kõige tõenäolisemalt rüüstajate sihtmärgiks konfliktipiirkondades, ilma et hõlmamata jääks muud kaubad, mille kontrollimine on vajalik kultuuripärandi kaitse tagamiseks.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Kuna teatavad kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide, mälestiste elemente, haruldasi käsikirju ja inkunaableid ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade vabasse ringlusse lubamist või nende suunamist tolli eriprotseduuridele, v.a transiit, nõuda sisenemise liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on päritoluriigist seaduslikult eksporditud, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordisertifikaadid või litsentsid, mille on välja andnud kolmas riik, kust kultuuriväärtus eksporditakse, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta otsuse litsentsi väljaandmise kohta.
(10)  Kuna teatavaid kultuuriväärtuste kategooriaid, nimelt arheoloogilisi leide ja mälestiste elemente ähvardab eriti röövimise ja hävitamise oht, tundub olevat vajalik näha ette süsteem, mille raames kohaldatakse selliste kultuuriväärtuste suhtes enne liidu tolliterritooriumile lubamist rangemat kontrolli. Sellise süsteemi puhul tuleks enne kõnealuste kaupade liidu tolliterritooriumile importimist nõuda kavatsetava importimise esimese liikmesriigi pädeva asutuse välja antud litsentsi esitamist. Sellist litsentsi taotlev isik peaks suutma tõendada, et kultuuriväärtus on eksporditud päritoluriigist või erandjuhtudel kolmandast riigist kooskõlas selle päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnormidega, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad. Võttes nõuetekohaselt arvesse riski ja kohaldades nõuetekohase hoolsuse põhimõtet, tuleks seaduslikku ekspordi päritoluriigist või erandjuhtudel kolmandast riigist tõendada asjakohaste tõendavate dokumentide ja tõenditega (päritoluriigis välja antud ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid, eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, mis kajastab kultuuriobjektide kirjeldamise rahvusvahelist standardit, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid), mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused on päritoluriigist eksporditud kooskõlas selle õigus- ja haldusnormidega. Kui tõendavad dokumendid ei ole kättesaadavad, peaks taotlus sisaldama eksperdihinnangut, kui pädev asutus seda vajalikuks peab. Liikmesriikide pädevad asutused peaksid täielike ja täpsete taotluste alusel tegema põhjendamatu viivituseta ja kindlaksmääratud aja jooksul otsuse litsentsi väljaandmise kohta.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Kultuuriväärtuste erilist laadi arvesse võttes on äärmiselt oluline tolliasutuste kultuuriekspertide roll, kuna nad peaksid saama vajaduse korral nõuda deklarandilt lisateavet ning kultuuriväärtusi analüüsida neid füüsiliselt kontrollides.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama deklaratsiooniga, et need on kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit. Toll peaks kõnealuste kultuuriväärtuste tolliterritooriumile toomise registreerima, jätma endale asjaomaste dokumentide originaalid ning andma deklarandile nende koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule.
(11)  Kultuuriväärtuste muude kategooriate puhul peaks neid liidu tolliterritooriumile tuua sooviv isik tõendama elektroonilise deklaratsiooniga, et need on päritoluriigist või erandjuhtudel kolmandast riigist seaduslikult eksporditud, ja võtma vastutuse nende seadusliku ekspordi eest ning esitama piisava teabe, mis võimaldab tollil asjaomased kultuuriväärtused kindlaks teha. Menetluse lihtsustamise ja õiguskindluse tagamise huvides tuleks teave kultuuriväärtuse kohta esitada elektroonilises standarddokumendis. Kultuuriväärtuste kirjeldamiseks tuleks kasutada UNESCO poolt soovitatud eseme identifitseerimise standardit järgivat standarddokumenti. Elektrooniline deklaratsioon peaks samuti sisaldama päritoluriigi või erandjuhtudel kolmanda riigi väljastatud ekspordisertifikaate või -litsentse, mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused eksporditi sellest riigist vastavalt päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad. Kui päritoluriigi või kolmanda riigi seadusandluses pole ekspordilitsentsi või -sertifikaadi väljastamist ette nähtud, peaks importija deklaratsioon samuti sisaldama kõiki muid asjakohaseid tõendavaid dokumente ja tõendeid, kaasa arvatud omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid ja transpordidokumendid. Kõnealused kultuuriväärtused tuleks elektrooniliselt registreerida ning deklarandile tuleks anda asjaomaste dokumentide koopiad, et tagada kultuuriväärtuste jälgitavus pärast nende toomist siseturule. Pädevatele asutustele elektroonilise deklaratsiooni vormis esitatud teave peaks võimaldama neil võtta lisameetmeid, kui riskianalüüsi põhjal leitakse, et kõnealused kultuuriväärtused võivad olla ebaseaduslikult imporditud.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Litsentsi või deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel.
(12)  Impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust ei tuleks kohaldada, kui kultuuriväärtused imporditakse tolliterritooriumile ajutiselt hariduslikul, teaduslikul, etenduskunstide, säilitamise, restaureerimise, digiteerimise, akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ja muuseumide või samalaadsete kasumit mittetaotlevate kultuurinäitusi korraldavate asutuste vahelise koostöö eesmärgil. Impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust ei tohiks kohaldada kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel esitamiseks ette nähtud kultuuriväärtuste suhtes. Kui kultuuriväärtused aga omandatakse ning need jäävad liidu territooriumile, tuleks nende suhtes kohaldada impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamise kohustust vastavalt kultuuriväärtuse kategooriale.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Samuti peaks ilma litsentsi või deklaratsiooni esitamiseta olema lubatud relvakonfliktist mõjutatud või loodusõnnetuste käes kannatavatest riikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamine nende turvalisuse ja säilimise tagamiseks.
(13)  Samuti peaks ilma impordilitsentsi või importija deklaratsiooni esitamiseta olema lubatud relvakonfliktist mõjutatud või loodusõnnetuste käes kannatavatest riikidest pärinevate kultuuriväärtuste ladustamine nende turvalisuse ja säilimise tagamiseks kavatsusega tagastada asjaomased kultuuriväärtused nende päritoluriiki või kolmandasse riiki, kust kultuuriväärtused seaduslikult eksporditi, kui olukord seda võimaldab.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse alampiiri kriteeriumi. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruse lisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
(14)  Et võtta arvesse käesoleva määruse rakendamisega seotud kogemusi ning muutuvaid geopoliitilisi ja muid olusid, mille tõttu kultuuriväärtused on ohustatud, ning vältida samas kolmandate riikidega toimuva kaubanduse ebaproportsionaalset takistamist, tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, millega muudetakse kultuuriväärtuste eri kategooriate suhtes kohaldatava vanuse alampiiri ja rahalise alampiiri kriteeriume. Kõnealuse õiguse andmine peaks võimaldama komisjonil ajakohastada ka määruselisa kombineeritud nomenklatuuris tehtavate muudatuste korral ning koostada teine lisa (II lisa) koos riikide ja kombineeritud nomenklatuuri koodide loeteluga, mis põhinevad nn ohustatud kultuuriobjektide punastel nimistutel, mille on koostanud ja mida on muutnud Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu (ICOM). On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes27 sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
__________________
__________________
27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
27 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.
(15)  Käesoleva määruse ühetaoliste rakendamistingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad vastu võtta konkreetse korra seoses kultuuriväärtuste ajutise impordiga liidu tolliterritooriumile ja seal ladustamisega, tagades sealjuures asjakohased säilitustingimused, võttes nõuetekohaselt arvesse kultuuriväärtuse eripära. Seda korda tuleks kohaldada ka seoses elektrooniliste impordilitsentside taotluste ja dokumentide ning põhjuste loeteluga, miks selline taotlus võidakse tagasi lükata, aga ka elektroonilise importija deklaratsiooni ja sellele lisatavate elektrooniliste standardsete dokumentide vormidega ning kõnealuste dokumentide elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevate täiendavate menetlusnormidega. Komisjonile tuleks samuti anda rakendamisvolitused, mis võimaldavad sisse seada elektroonilise andmebaasi teabe säilitamiseks ja selle vahetamiseks liikmesriikide vahel määruse (EL) nr 952/2013 raames. Elektroonilise andmebaasi võib sisse seada nimetatud määruse artikli 280 kohaselt loodud tööprogrammi osana. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201128.
__________________
__________________
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)  Käesoleva määruse rakendamiseks kohaldatakse tollikontrolli ja tõendamise suhtes määruse (EL) nr 952/2013 sätteid.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks koguda asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.
(16)  Määruse tõhusa rakendamise ja selle edaspidise hindamise toetamiseks tuleks liikmesriikides ja komisjonis elektrooniliselt koguda ja jagada asjakohast teavet kultuuriväärtuste kaubavoogude kohta. Läbipaistvuse ja avaliku kontrolli huvides tuleks võimalikult suur osa teabest avalikustada. Kultuuriväärtuste kaubavooge ei saa tõhusalt jälgida üksnes kauba väärtust või kaalu arvestades, sest need kaks näitajat võivad muutuda. Väga oluline on koguda elektrooniliselt teavet deklareeritud esemete arvu kohta. Kuna kombineeritud nomenklatuuris ei ole kultuuriväärtuste puhul täpsustatud täiendavat mõõtühikut, on vaja muuta kohustuslikuks esemete arvu deklareerimine.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(17)  Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava29 eesmärk on muu hulgas edendada tolliasutuste suutlikkust reageerida kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku ja tolliasutused peaksid omavahel vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.
(17)  Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava eesmärk on muu hulgas edendada tolliasutuste koolitust ja suutlikkust reageerida kultuuriväärtuste valdkonnaga seotud riskidele. Kasutada tuleks määruses (EL) nr 952/2013 sätestatud ühist riskijuhtimise raamistikku ja tolliasutused peaksid omavahel vahetama asjaomast riske käsitlevat teavet.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527.
29 COM(2014)0527.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)  On vaja korraldada kultuuriväärtuste ostjatele mõeldud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid seoses ebaseaduslike kaupade ohuga ja aidata turul osalejaid käesoleva määruse mõistmisel ja kohaldamisel. Liikmesriigid peaksid selle teabe levitamisse kaasama asjaomased riiklikud kontaktpunktid ja muud teabetalitused.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)
(17b)  Komisjon peaks tagama, et mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele osutatakse piisavat tehnilist abi, ning peaks hõlbustama nendega teabe vahetamist, et käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Liidus registreeritud mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes impordivad kultuuriväärtusi, peaksid seetõttu saama toetust COSME programmist, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1287/20131a.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 33).
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)  Liikmesriigid peaksid kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused käesoleva määruse sätete rikkumise eest ning teatama kõnealustest karistustest komisjonile.
(18)  Liikmesriigid peaksid kehtestama tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused käesoleva määruse sätete rikkumise eest ning teatama kõnealustest karistustest komisjonile. Samuti peaksid liikmesriigid komisjonile teatama karistuste rakendamisest. Eesmärk on saavutada võrdsed tingimused ja järjekindel lähenemisviis ning seetõttu on asjakohane, et igas liikmesriigis oleksid sarnase laadi ja mõjuga karistused.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
(19)  Komisjonile tuleks anda piisavalt aega käesoleva määruse rakenduseeskirjade vastuvõtmiseks, eelkõige nende eeskirjade puhul, mis on seotud impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste vormidega. Sellest tulenevalt tuleks käesoleva määruse kohaldamist edasi lükata.
(19)  Komisjon peaks käesoleva määruse rakenduseeskirjad, eelkõige eeskirjad impordilitsentsi taotlemiseks või importija deklaratsiooni koostamiseks kasutatavate asjakohaste elektrooniliste standardvormide kohta, viivitamata vastu võtma.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1
Käesolevas määruses sätestatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile toomise tingimused ja kord.
Käesolevas määruses sätestatakse kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile saabumise ja importimise tingimused ja kord.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
Määrust ei kohaldata nende kultuuriväärtuste suhtes, mis liiguvad transiidina läbi liidu tolliterritooriumi.
Määrust kohaldatakse nende kultuuriväärtuste suhtes, mis liiguvad transiidina läbi liidu tolliterritooriumi, kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et kultuuriväärtuste päritoluriigist või kolmandast riigist eksportimisel on rikutud selle päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnorme.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a
a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisas esitatud tabelis loetletud kategooriatesse ning ületab lisas sätestatud vanuse alampiiri;
a)  „kultuuriväärtus“ – mis tahes ese, millel on arheoloogiline, eelajalooline, ajalooline, kirjanduslik, kunstiline või teaduslik väärtus ja mis kuulub lisades loetletud kategooriatesse ning ületab lisades sätestatud vanuse ja rahalise väärtuse alampiire;
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)
aa)  „kultuuriväärtuste import“ –
i)  vabasse ringlusse lubamine määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 201 osutatud tähenduses; või
ii)  kauba suunamine ühele määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 210 osutatud järgmistest eriprotseduuridest:
a.  ladustamine, mille alla kuulub tolliladustamine ja vabatsoonid;
b.  erikasutus, mille alla kuulub ajutine import ja lõppkasutus;
c.  seestöötlemine;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b
b)  „päritoluriik“ – riik, mille praegusel territooriumil kultuuriväärtused loodi või avastati;
b)  „päritoluriik“ – riik, mille praegusel territooriumil kultuuriväärtused loodi või avastati, või mille maa seest või vee alt need välja toodi, välja kaevati või varastati, või riik, mis on kultuuriväärtustega nii tihedalt seotud, et asjaomane riik kaitseb neid riikliku kultuuriomandina ja reguleerib nende eksporti oma territooriumilt nende seadusliku väljaviimise korral riigist, kus kultuuriväärtused loodi või avastati;
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c
c)  „ekspordiriik“ – viimane riik, kus kultuuriväärtusi püsivalt hoiustati vastavalt selle riigi õigus- ja haldusnormidele enne kultuuriväärtuste saatmist liitu;
c)  „kolmas riik“ – viimane riik, mis ei ole päritoluriik, kus kultuuriväärtusi hoiustati enne liidu tolliterritooriumile toomist;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d
d)   „püsivalt“ – vähemalt ühe kuu pikkuse ajavahemiku jooksul ning muul otstarbel kui ajutiseks kasutamiseks, transiidiks, eksportimiseks või saatmiseks;
välja jäetud
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h a (uus)
ha)  „eseme identifitseerimise standard“ – UNESCO vastu võetud rahvusvaheline standarddokument kultuuriväärtuste kirjeldamiseks ja kultuuriväärtusi käsitlevate andmete koondamiseks;
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h b (uus)
hb)  „pädevad asutused“ – asutused, millele liikmesriigid määravad impordilitsentside väljaandmise ja importija deklaratsioonide registreerimise ülesande.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2
2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta lisas esitatud tabeli teist veergu, kui kombineeritud nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning muuta lisas esitatud tabeli kolmandas veerus sätestatud vanuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse rakendamisel saadud kogemustest.
2.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta I lisas esitatud tabeli teist veergu, kui kombineeritud nomenklatuuris tehakse muudatusi, ning muuta lisas sätestatud vanuse ja rahalise väärtuse alampiiri lähtuvalt käesoleva määruse ning määruse (EÜ) nr 116/2009 rakendamisel saadud kogemustest.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
2a.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 12, et muuta II lisa, kus on loetletud riigid ja objektide kategooriad, mille puhul on eriti suur ebaseadusliku kauplemise oht, võttes aluseks Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) avaldatud punaste nimistute andmebaasi, mis sisaldab ohustatud kultuuriväärtusi. Komisjon tagab, et II lisa ajakohastatakse korrapäraselt.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri
Liidu tolliterritooriumile toodavad kultuuriväärtused
Kultuuriväärtuste toomine ja importimine liidu tolliterritooriumile
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
1.  Kultuuriväärtuste vabasse ringlusse lubamine ja nende suunamine muule eriprotseduurile kui transiit on lubatud üksnes juhul, kui esitatakse artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents või artikli 5 kohaselt koostatud importija deklaratsioon.
1.  Keelatud on tuua sisse kultuuriväärtusi, mille päritoluriigist või kolmandast riigist väljatoomisel on rikutud rahvusvahelist õigust ning päritoluriigi või kolmanda riigi õigus- ja haldusnorme.
Kultuuriväärtuste import liidu tolliterritooriumile on lubatud üksnes juhul, kui esitatakse artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents või artikli 5 kohaselt koostatud importija deklaratsioon.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
1a.  Kultuuriväärtuste edukat importi ei loeta tõendiks seadusliku päritolu või omandiõiguse kohta.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a
a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel;
a)  kultuuriväärtuste ajutine import määruse (EL) nr 952/2013 artikli 250 tähenduses liidu tolliterritooriumile hariduslikul, teaduslikul, etenduskunstide, konserveerimise, restaureerimise, digiteerimise või akadeemiliste uuringutega seotud otstarbel ning muuseumide või samalaadsete mittetulunduslike asutuste vahelise koostöö otstarbel kultuurinäituste korraldamiseks;
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)
aa)  kaubandusmessidel ja rahvusvahelistel kunstimessidel esitamiseks ette nähtud kultuuriväärtused juhul kui neid ei omandata ega need ei jää liidu territooriumile;
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b
b)  kultuuriväärtuste ladustamine määruse (EL) nr 952/2013 artikli 237 tähenduses eesmärgiga tagada nende säilitamine avaliku sektori asutuse poolt või tema järelevalve all.
b)  kultuuriväärtuste ladustamine määruse (EL) nr 952/2013 artikli 237 tähenduses eesmärgiga tagada nende turvalisus või säilitamine avaliku sektori asutuse poolt või tema järelevalve all kavatsusega tagastada sellised kultuuriväärtused päritoluriiki või kolmandasse riiki, kust need seaduslikult eksporditi, kui olukord seda võimaldab;
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)
ba)  tagastatud kultuuriväärtused direktiivi 2014/60/EL artiklis 2 määratletud tähenduses.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta lõikes 2 osutatud kultuuriväärtuste ajutise impordi või ladustamise konkreetse korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta lõikes 2 osutatud kultuuriväärtuste ja tagastatud kultuuriväärtuste kaitseks toimuva ajutise impordi või ladustamise konkreetse korra. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Lisa punktides c, d ja h osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb tolliasutustele esitada impordilitsents.
1.  I lisa punktides A1 ja A2 osutatud kultuuriväärtuste importimiseks tuleb tolliasutustele esitada impordilitsents.
Käesolevat artiklit kohaldatakse esimeses lõigus osutatud kultuuriväärtuste suhtes üksnes siis, kui need on loetletud II lisas esitatud riikide ja kombineeritud nomenklatuuri koodide nimistus, kui sellist nimistut kasutatakse eksporditavate kultuuriväärtuste päritoluriigis ja kui kultuuriväärtuste päritoluriik on teada.
Käesolevat artiklit kohaldatakse ka üksnes II lisas loetletud kultuuriväärtuste suhtes, mis on imporditud liidu tolliterritooriumile päritoluriigist või kolmandast riigist.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Kauba valdaja taotleb impordilitsentsi sisenemise liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud Pariisis 14. novembril 1970. aastal allkirjastatud UNESCO konventsiooniga kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta (edaspidi „UNESCO 1970. aasta konventsioon“), lisatakse taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.
2.  Kauba valdaja taotleb impordilitsentsi kavatsetava importimise esimese liikmesriigi pädevalt asutuselt. Taotlusele lisatakse kõik asjakohased tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad. Taotlus sisaldab järgmist:
–   ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid;
–   eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha;
–   omandiõiguse dokumendid;
–   arved;
–   müügilepingud;
–   kindlustus- või transpordidokumendid.
Kui tõendavad dokumendid ei ole kättesaadavad, sisaldab taotlus ka eksperdihinnangut, kui pädev asutus seda vajalikuks peab.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)
2a.  Olenemata lõikest 2, lisatakse erandjuhtudel, kui kas
a)   kultuuriväärtuse lähteriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha ja pädev asutus loeb seda asjaolu hästi dokumenteerituks ja tõendatuks; või
b)   kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist enne 1970. aastat ning neid hoiti enne liidu tolliterritooriumile toomist kolmandas riigis muul eesmärgil kui ajutine kasutamine, transiit, eksport või saatmine, kuid valdaja ei saa esitada lõike 2 alusel nõutavaid dokumente, kuna selliseid dokumente kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimise ajal ei kasutatud,
taotlusele kõik tõendavad dokumendid ja teave, mis tõendab, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad.
Tõendavad dokumendid sisaldavad järgmist:
–   ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid;
–   eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha;
–   omandiõiguse dokumendid;
–   arved;
–   müügilepingud; ning
–   kindlustus- või transpordidokumendid.
Kui tõendavad dokumendid ei ole kättesaadavad, sisaldab taotlus ka eksperdihinnangut, kui pädev asutus seda vajalikuks peab.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
3.  Sisenemise liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. Pädev asutus palub taotlejal puuduva teabe või dokumendid esitada 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.
3.  Kavatsetava importimise esimese liikmesriigi pädev asutus kontrollib, kas taotlus on täielik. Pädev asutus palub taotlejal puuduva või lisateabe või dokumendid esitada 21 päeva jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa
4.  Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul alates täieliku taotluse esitamisest ja võtab vastu otsuse impordilitsentsi väljaandmise või taotluse tagasilükkamise kohta. Taotluse võib tagasi lükata järgmistel põhjustel:
4.  Pädev asutus vaatab taotluse läbi 90 päeva jooksul alates täieliku taotluse esitamisest ja võtab vastu otsuse impordilitsentsi väljaandmise või taotluse tagasilükkamise kohta. Impordilitsentsi väljaandmise korral registreerib pädev asutus selle litsentsi elektrooniliselt. Pädev asutus lükkab taotluse tagasi järgmistel põhjustel:
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt a
a)  ekspordiriik ei ole ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;
a)  ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi päritoluriigist vastavalt eksportimise ajal seal kehtinud õigus- ja haldusnormidele, või et päritoluriigist eksportimise ajal sellised õigus- ja haldusnormid puudusid; või artikli 4 lõikes 2a loetletud erandjuhtudel, kolmandast riigist vastavalt eksportimise ajal seal kehtinud õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puudusid;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt b
b)  ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga ning ei ole tõendatud, et kultuuriväärtused eksporditi ekspordiriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele;
välja jäetud
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c
c)  pädeval asutusel on põhjust arvata, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult.
c)  pädeval asutusel on tõendatavalt põhjust arvata, et kauba valdaja ei omandanud seda seaduslikult.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c a (uus)
ca)  kui liidu teise liikmesriigi pädevad asutused on eelnevalt sama kultuuriväärtuse impordilitsentsi taotluse tagasi lükanud ja kui ei ole esitatud muid tõendeid, mida poleks juba esitatud seoses tagasilükatud taotlusega;
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c b (uus)
cb)  kui seaduslikku eksportimist otse päritoluriigist pole võimalik tõendada, esitades selleks asjakohased tõendavad dokumendid ja tõendid, eelkõige ekspordiriigi väljastatud ekspordisertifikaadid või ekspordilitsentsid, omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kui need on olemas, siis eseme identifitseerimise dokumendid, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid ja eksperdihinnangud.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)
4a.  Pädev asutus võib taotluse tagasi lükata, kui päritoluriigi asutused on esitanud tagastamis- või kahju hüvitamise taotluse, mis on kohtus menetluses.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)
4b.  Taotluse tagasilükkamise korral lisatakse lõikes 4 osutatud haldusotsusele põhjendused, sealhulgas teave kaebuse esitamise menetluse kohta, mis edastatakse asjaomasele taotluse esitajale otsuse tegemise ajal.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 c (uus)
4c.  Taotlus sisaldab deklaratsiooni selle kohta, et esemete kohta ei ole varem taotlust esitatud, või, kui taotluse rahuldamisest on varem keeldutud, esitatakse selles keeldumise põhjused ja lisatõendid, mis ei olnud taotluse varasema menetlemise ajal kättesaadavad.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 d (uus)
4d.  Kui liikmesriik lükkab elektroonilise taotluse tagasi, teatatakse tagasilükkamisest ja selle põhjustest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Ebaseadusliku kauplemise kahtluse korral teavitavad liikmesriigid ka teisi asjaomaseid asutusi, näiteks INTERPOLi ja EUROPOLi.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1
Liikmesriigid määravad käesoleva artikli kohaselt avaliku sektori asutused, kes on pädevad impordilitsentse välja andma. Nad esitavad komisjonile kõnealuste asutuste andmed ja teatavad komisjonile kõigist pädeva asutusega seotud muudatustest.
Liikmesriigid määravad viivitamata käesoleva artikli kohaselt avaliku sektori asutused, kes on pädevad impordilitsentse välja andma. Nad esitavad komisjonile kõnealuste asutuste andmed ja teatavad komisjonile kõigist pädeva asutusega seotud muudatustest.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6
6.  Komisjon võib rakendusaktidega kehtestada impordilitsentsi taotluse vormi ning sellise taotluse esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
6.  Komisjon kehtestab rakendusaktidega elektroonilise standardse impordilitsentsi taotluse vormi ning sellise taotluse elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid koos asjakohaste tõendavate dokumentidega, mis esitatakse elektrooniliselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
1.  Lisa punktides a, b, e, f, g, i, j, k ja l osutatud kultuuriväärtuste liidus vabasse ringlusse lubamiseks ning suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit tuleb sisenemise liikmesriigi tolliasutustele esitada importija deklaratsioon.
1.  I lisa A osa punktides 3–14 osutatud kultuuriväärtuste liidu tolliterritooriumile importimiseks peab kultuuriväärtuste valdaja esitama importija elektroonilise deklaratsiooni kavatsetava importimise esimese liikmesriigi tolliasutustele.
Käesolevat artiklit kohaldatakse ka nende punktides A1 ja A2 osutatud kultuuriväärtuste suhtes, mille kombineeritud nomenklatuuri koode ei ole II lisas esitatud.
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Importija deklaratsioon sisaldab kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele. Kui aga ekspordiriik on ühinenud UNESCO 1970. aasta konventsiooniga, sisaldab importija deklaratsioon kauba valdaja allkirjastatud kinnitust selle kohta, et kaup on eksporditud kõnealusest riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.
2.  Importija deklaratsioon registreeritakse elektrooniliselt: See koosneb järgmisest:
a)   kultuuriväärtuste valdaja allkirjastatud deklaratsioon selle kohta, et kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad;
b)   eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha;
c)   päritoluriigi väljastatud ekspordisertifikaadid või -litsentsid, mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)
2a.  Olenemata lõikest 2, sisaldab erandjuhtudel, kui kas
a)   kultuuriväärtuse lähteriiki ei saa usaldusväärselt kindlaks teha ja pädev asutus loeb seda asjaolu hästi dokumenteerituks ja tõendatuks; või
b)   kultuuriväärtused on eksporditud päritoluriigist enne 1970. aastat ning neid hoiti enne liidu tolliterritooriumile toomist kolmandas riigis muul eesmärgil kui ajutine kasutamine, transiit, eksport või saatmine, kuid valdaja ei saa esitada lõike 2 alusel nõutavaid dokumente, kuna selliseid dokumente kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimise ajal ei kasutatud,
importija deklaratsioon järgmist:
a)   kultuuriväärtuste valdaja allkirjastatud deklaratsioon selle kohta, et kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele, või et sellised õigus- ja haldusnormid puuduvad;
b)   eseme identifitseerimise standardit järgiv standarddokument, milles kirjeldatakse asjaomast kultuuriväärtust piisavalt üksikasjalikult, et tolliasutused saaks selle kindlaks teha; ning
c)   kolmanda riigi väljastatud ekspordisertifikaadid või -litsentsid, mis tõendavad, et kõnealused kultuuriväärtused on eksporditud kolmandast riigist vastavalt selle õigus- ja haldusnormidele.
Kui päritolu- või kolmanda riigi õigus- ja haldusnormid ei näe ette ekspordilitsentside või -sertifikaatide väljastamist, peab importija deklaratsioon sisaldama ka mis tahes muid asjakohaseid tõendavaid dokumente ja tõendeid, sealhulgas omandiõiguse dokumendid, arved, müügilepingud, kindlustusdokumendid, transpordidokumendid.
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
3.  Komisjon võib rakendusaktidega vastu võtta importija deklaratsiooni vormi ning importija deklaratsiooni esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
3.  Komisjon võtab rakendusaktidega vastu importija elektroonilise standarddeklaratsiooni vormi ning importija deklaratsiooni elektroonilist esitamist ja menetlemist käsitlevad menetlusnormid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5a
Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
Komisjon tagab, et mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele osutatakse piisavat tehnilist ja rahalist abi, sealhulgas riiklike kontaktpunktide edendamine koostöös liikmesriikidega ning kogu asjakohast teavet sisaldava veebisaidi loomine, ning hõlbustab teabenõuete korral teabe vahetamist mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja asjaomaste riiklike kontaktpunktide vahel, et käesolevat määrust tõhusalt rakendada.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus)
Artikkel 5b
Elektroonilise süsteemi kasutamine
1.   Kogu pädevate asutuste ja deklarantide vahel artiklite 4 ja 5 kohaselt toimuv teabevahetus, näiteks deklaratsioonide, taotluste või otsuste vahetamine, toimub elektrooniliselt.
2.   Komisjon loob lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et sätestada järgmine:
–   lõikes 1 osutatud elektroonilise süsteemi kasutuselevõtmise, käitamise ja hooldamise kord;
–   elektroonilise süsteemi abil teabe esitamise, töötlemise, säilitamise ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetamise üksikasjalikud eeskirjad.
Liikmesriigid teevad lõikes 1 nimetatud elektroonilise süsteemi väljatöötamisel, hooldamisel ja kasutamisel ning teabe säilitamisel komisjoniga koostööd kooskõlas käesoleva määrusega.
3.   Seoses käesoleva määruse raames isikuandmete töötlemisega peaksid deklarandid ja pädevad asutused oma ülesandeid täitma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/6791a ja määrusega (EL) .../…*.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
* Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis 2017/0003(COD) sisalduva määruse number.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6
Artikkel 6
välja jäetud
Tollikontroll ja tõendamine
1.  Artiklis 4 osutatud impordilitsents või vajaduse korral artiklis 5 osutatud importija deklaratsioon esitatakse tolliasutusele, kes on pädev lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit.
2.   Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb välja anda impordilitsents, kontrollivad tolliasutused, kas impordilitsents vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel.
3.   Kultuuriväärtuste puhul, mille liidu tolliterritooriumile toomise võimaldamiseks tuleb esitada importija deklaratsioon, kontrollivad tolliasutused, kas importija deklaratsioon vastab selle jaoks artikli 5 alusel ette nähtud nõuetele ning kas see vastab esitatud kaubale. Toll võib selleks nõuda deklarandilt täiendavat teavet ning kultuuriväärtusi füüsiliselt kontrollida, kaasa arvatud ekspertiisi teel. Importija deklaratsioon registreeritakse, sellele antakse järjekorranumber ja registreerimiskuupäev ning kauba vabasse ringlusse lubamisel antakse deklarandile registreeritud importija deklaratsiooni koopia.
4.  Deklaratsiooni esitamisel kultuuriväärtuste vabasse ringlusse lubamiseks või suunamiseks muule eriprotseduurile kui transiit, märgitakse deklaratsioonis esemete kogus, kasutades selleks lisas esitatud täiendavaid mõõtühikuid.
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1
Kui liikmesriigid piiravad nende tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama kultuuriväärtused vabasse ringlusse või suunama need muule eriprotseduurile kui transiit, siis teavitavad nad komisjoni pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist sellega seotud muudatustest.
Liikmesriigid võivad piirata nende tolliasutuste arvu, mis on pädevad lubama kultuuriväärtuste importi. Kui liikmesriigid asjaomast piirangut kohaldavad, siis teavitavad nad komisjoni pädevate tolliasutuste andmetest ja kõigist sellega seotud muudatustest.
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.  Tolliasutused arestivad liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtused ja peavad neid ajutiselt kinni, kui kõnealused kultuuriväärtused toodi liidu tolliterritooriumile ilma, et oleks täidetud artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused.
1.  Pädevad asutused arestivad liidu tolliterritooriumile toodud kultuuriväärtused ja peavad neid ajutiselt kinni, kui artikli 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused ei ole täidetud. Kultuuriväärtuste kinnipidamise korral tagatakse asjakohased säilitustingimused vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklis 147 sätestatud kaupade ajutise ladustamise tingimustele ja kohustustele, võttes nõuetekohaselt arvesse kultuuriväärtuste eripära.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud haldusotsus, millele lisatakse põhjendus, edastatakse deklarandile ja selle suhtes tuleb kohaldada tõhusat õiguskaitsevahendit vastavalt siseriikliku õigusega ettenähtud menetlustele.
2.  Lõikes 1 osutatud haldusotsuse suhtes tuleb kohaldada määruse (EL) nr 952/2013 artikli 22 lõike 7 sätteid.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Ajutise kinnipidamise periood on rangelt piiratud ajavahemikuga, mis on tolliasutustele või muudele õiguskaitseasutustele vajalik, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolud õigustavad kauba kinnipidamist liidu või siseriikliku õiguse muude sätete kohaselt. Käesoleva artikli kohase ajutise kinnipidamise kestuseks võib olla kuni kuus kuud. Kui selle ajavahemiku jooksul ei tehta otsust kultuuriväärtuste edasise kinnipidamise kohta või kui otsustatakse, et juhtumi asjaolud ei õigusta kauba edasist kinnipidamist, siis tehakse kultuuriväärtused deklarandile kättesaadavaks.
3.  Ajutise kinnipidamise periood on rangelt piiratud ajavahemikuga, mis on tolliasutustele või muudele õiguskaitseasutustele vajalik, et teha kindlaks, kas juhtumi asjaolud õigustavad kauba kinnipidamist liidu või siseriikliku õiguse muude sätete kohaselt. Käesoleva artikli kohase ajutise kinnipidamise kestuseks võib olla kuni kuus kuud ning tolliasutuste põhjendatud otsusega on võimalik seda perioodi veel kolm kuud pikendada. Kui selle ajavahemiku jooksul ei tehta otsust kultuuriväärtuste edasise kinnipidamise kohta või kui otsustatakse, et juhtumi asjaolud ei õigusta kauba edasist kinnipidamist, siis tehakse kultuuriväärtused deklarandile kättesaadavaks. Liikmesriikide asutused peavad tagama, et kultuuriväärtuse päritoluriiki tagastamise hetkel ei ole see päritoluriik relvakonfliktis, mille puhul ei ole kultuuriväärtuse turvalisust võimalik tagada. Vastasel juhul peab kultuuriväärtus jääma liitu, kuni olukord päritoluriigis stabiliseerub.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
3a.  Tolliasutused teavitavad pärast lõikes 1 osutatud otsuse tegemist sellest viivitamata päritoluriiki või juhul, kui kultuuriväärtuse päritoluriiki ei ole võimalik usaldusväärselt kindlaks teha, kolmandat riiki ning vajaduse korral EUROPOLi ja INTERPOLi.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 b (uus)
3b.  Kui pädevatel asutustel on piisavalt põhjust arvata, et transiidina läbi liidu tolliterritooriumi liikuvate kultuuriväärtuste päritoluriigist eksportimisel on rikutud selle õigus- ja haldusnorme, käsivad nad tolliasutustel nimetatud kultuuriväärtuse ajutiselt arestida.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri
Halduskoostöö
Halduskoostöö ja elektroonilise süsteemi kasutamine
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Käesolev määruse rakendamise eesmärgil tagavad liikmesriigid artikli 3 lõikes 4 osutatud pädevate asutuste vahelise koostöö.
1.  Käesoleva määruse rakendamise eesmärgil tagavad liikmesriigid artikli 4 lõikes 5 osutatud pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside säilitamiseks ja liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks võib välja töötada elektroonilise süsteemi.
2.  Teabe säilitamiseks ja määruse (EL) nr 952/2013 raames liikmesriikide asutuste vaheliseks vahetamiseks töötatakse välja elektrooniline süsteem. Asjaomane süsteem käsitleb teabe, eelkõige importija deklaratsioonide ja impordilitsentside vastuvõtmist, töötlemist, säilitamist ja vahetamist.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriikidel on võimalik kasutada määruse (EÜ) nr 116/2009 alusel nõutavate ekspordilitsentsidega seoses esitatud taotluste menetlemisel lõikes 2 osutatud elektroonilist süsteemi. Sellistes taotlustes võidakse viidata otse elektroonilises süsteemis hoitavatele andmetele.
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
Komisjon võib rakendusaktides sätestada järgneva:
Komisjon sätestab rakendusaktides järgneva:
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2
Need rakendusaktid võetakse vastu artiklis 13 osutatud menetluse kohaselt.
Need rakendusaktid võetakse vastu ... [kuus kuud alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast] artiklis 13 osutatud menetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
3a.  Käesoleva määruse põhjal töödeldakse isikuandmeid ainult selleks, et kaitsta kultuuriväärtusi hävinemise eest, et säilitada inimkonna kultuuripärandit ja tõkestada terrorismi rahastamist, mis toimub röövitud kultuuripärandi liidu ostjatele müümise abil.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)
3b.  Kõigile artiklite 4, 5 ja 9 alusel saadud isikuandmetele pääsevad ligi ja neid töötlevad üksnes selleks volitatud töötajad ja neid andmeid kaitstakse nõuetekohaselt igasuguse volitamata ligipääsu või edastamise eest.
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeandmeid sisaldavaid deklaratsioone ja valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste toomiseks liidu tolliterritooriumile, ning võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada nende rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad selliste karistuste kohta, mida kohaldatakse artiklite 3, 4 ja 5 rikkumiste korral ning eelkõige selliste juhtumite korral, kus esitatakse valeteavet, et saada luba kultuuriväärtuste importimiseks liidu tolliterritooriumile, ning liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada selliste eeskirjade rakendamine. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Võrdsete tingimuste ja sidusa käsitluse saavutamiseks kohaldavad liikmesriigid sarnase laadi ja mõjuga karistusi. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest eeskirjadest ja meetmetest 12 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ja annavad komisjonile viivitamata teada kõikidest nende hilisematest muudatustest.
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik -1 (uus)
Komisjon ja liikmesriigid teevad käesoleva määruse rakendamise ettevalmistustööde raames koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu UNESCO, Interpol, EUROPOL, Maailma Tolliorganisatsioon, Kultuuriväärtuste Kaitse ja Restaureerimise Rahvusvaheline Keskus (ICCROM) ja Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, et tagada tõhus koolitus, suutlikkuse suurendamise alane tegevus ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad ning tellida vajaduse korral asjakohaseid teadustöid ja töötada välja standardeid.
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1
Liikmesriigid korraldavad koolitusi ja võtavad suutlikkuse suurendamise meetmeid tagamaks, et asjaomased asutused suudavad käesolevat määrust tõhusalt rakendada. Samuti võib teadlikkuse tõstmise kampaaniatega kujundada eelkõige kultuuriväärtuste ostjate tõekspidamisi.
Komisjon korraldab koostöös liikmesriikidega:
i.   koolitusi ja suutlikkuse suurendamise alast tegevust ning teadlikkuse suurendamise kampaaniaid asjaomastele asutustele, riiklikele kontaktpunktidele ja spetsialistidele käesoleva määruse tõhusa rakendamise tagamiseks;
ii.   meetmeid päritoluriikide tõhusa koostöö edendamiseks; ning
iii.   parimate tavade vahetamist, mille eesmärk on edendada käesoleva määruse ühetaolist rakendamist, ning eelkõige selliste liikmesriikide asjakohaste tavade vahetamist, kus enne käesoleva määruse jõustumist olid kehtestatud riiklikud õigusaktid, mis käsitlevad kultuuriväärtuste importi.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – alalõik 1 a (uus)
Need tegevused, kampaaniad ja meetmed tuginevad kogemustele, mis on saadud praegu olemasolevatest programmidest, sealhulgas Maailma Tolliorganisatsiooni ja komisjoni edendatavatest programmidest.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11a
Koostöö kolmandate riikidega
Komisjon hõlbustab ja ergutab tehnilist ja operatiivkoostööd liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel oma tegevusega hõlmatud küsimustes ning määral, mis on vajalik tema käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks.
Komisjon võib korraldada koolitustegevust koostöös liikmesriikidega ja kolmandate riikidega nende territooriumil.
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2
2.  Artikli 2 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [Publications Office is to fill in the date of entry into force of this Act].
2.  Artiklis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne …-aastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
b)  teavet käesoleva määruse rikkumise kohta;
b)  teavet käesoleva määruse rikkumise ja kohaldatud karistuste kohta;
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2
Sel eesmärgil saadab komisjon liikmesriikidele asjaomased küsimustikud. Liikmesriikidel on kuus kuud aega nõutud teabe komisjonile esitamiseks.
Sel eesmärgil saadab komisjon liikmesriikidele asjaomased küsimustikud. Liikmesriikidel on küsimustiku kättesaamisest alates kuus kuud aega nõutud teabe komisjonile esitamiseks.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)
Võttes arvesse liikmesriikide vastuseid lõikes 1 nimetatud küsimustikele, võib komisjon nõuda liikmesriikidelt impordilitsentsi taotluste menetlemise kohta lisateabe esitamist. Liikmesriigid esitavad nõutud teabe võimalikult kiiresti.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kolm aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ja seejärel iga viie aasta tagant.
2.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise kohta kaks aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva ja seejärel iga nelja aasta tagant. Aruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks. Aruanne sisaldab praktilise rakendamise uurimist, sealhulgas mõju liidu ettevõtjatele, eelkõige mikro-, väiketele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Aruandes võrreldakse rakendamist liikmesriikides, hinnates muu hulgas määruse ühetaolise kohaldamise määra alates eelmise aruande esitamise kuupäevast. Hindamisel võetakse arvesse ka karistuste kehtestamist käsitlevaid sätteid ja nende kohaldamist ning seda, mil määral need tagavad liikmesriikides võrdseid tingimusi. Aruandes võidakse vajaduse korral esitada soovitusi seoses käesoleva määruse puuduliku rakendamisega liikmesriikides.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)
2a.  Lõikes 2 osutatud aruandes võetakse arvesse käesoleva määruse kohapealset mõju, sealhulgas selle mõju liidu ettevõtjatele, sealhulgas mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Aruandes esitatakse tõendid eri riikide tulemuste kohta, sellesse lisatakse hinnang selle kohta, kui ühetaoliselt on käesolevat määrust asjaomasel perioodil rakendatud ja kohaldatud, ning selles antakse soovitused liikmesriikide puuduliku rakendamise käsitlemiseks.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – alapealkiri 3
Artikli 2 lõikega 1 hõlmatud kultuuriväärtused
Artikli 2 lõike 1 punktiga a hõlmatud kultuuriväärtused
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.

Üle 100 aasta vanad arheoloogilised objektid, mis on saadud

 

 

–  väljakaevamistelt, maapealsetest või veealustest leidudest

9705 00 00

 

–  arheoloogilistest leiukohtadest

9706 00 00

 

–  arheoloogilistest kollektsioonidest

 

2.

Üle 100 aasta vanad kunsti-, ajaloo- või religioosse mälestise elemendid, mis moodustavad mälestise lahutamatu osa, aga on sellest eraldatud

9705 00 00 9706 00 00

3.

Kategooriatesse 4 ja 5 mittekuuluvad täielikult käsitsi teostatud joonistused ja maalid mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil1a

9701

4.

Täielikult käsitsi teostatud vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed mis tahes materjalil1a

9701

5.

Mis tahes materjalist täielikult käsitsi teostatud mosaiigid, mis ei kuulu kategooriatesse 1 ega 2, ja täielikult käsitsi teostatud joonistused mis tahes materjalist ja mis tahes materjalil1a

6914

9701

6.

Gravüüride, estampide, serigraafiate ja litograafiate originaalid koos vastavate trükiplaatidega ning originaalplakatid1a

Grupp 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originaalskulptuurid ning originaalteosega samal viisil valmistatud koopiad,1a mis ei kuulu kategooriasse 1

9703 00 00

8.

Fotod, filmid ja nende negatiivid1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunaablid ja käsikirjad, sealhulgas maakaardid ja partituurid üksikult või kollektsioonidena1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Üle 100 aasta vanad raamatud, üksikult või kollektsioonidena

9705 00 00 9706 00 00

11.

Üle 200 aasta vanad trükitud maakaardid

9706 00 00

12.

Igat liiki arhiivid mis tahes kandjal ja nende säilikud, mis on üle 50 aasta vanad

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Kollektsioonid1a ning zooloogia-, botaanika-, mineraloogia- või anatoomia valdkonna kollektsioonidest pärit esemed

9705 00 00

 

b)  Ajaloo, paleontoloogia, etnograafia või numismaatika valdkonna kollektsioonid1b

9705 00 00

14.

Üle 75 aasta vanad transpordivahendid

9705 00 00 Grupid 86-89

15.

Mis tahes antiikesemed, mida ei sisalda kategooriad A.1–A.14

 

 

a)  50–100 aastat vanad:

 

 

mänguasjad, mängud

Grupp 95

 

klaasesemed

7013

 

hõbe- ja kullassepatooted

7114

 

mööbel

Grupp 94

 

optika-, fotograafia- või filmiseadmed

Grupp 90

 

muusikainstrumendid

Grupp 92

 

kellad ja nende osad

Grupp 91

 

puitesemed

Grupp 44

 

keraamika

Grupp 69

 

gobeläänid ja seinavaibad

5805 00 00

 

vaibad

Grupp 57

 

tapeet

4814

 

relvad

Grupp 93

 

b)  Rohkem kui 100 aastat vanad esemed

9706 00 00

______________

1a Mis on vanemad kui 50 aastat ning ei kuulu nende autoritele.

1b Nagu on määratletud Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas 252/84: kollektsiooniesemed ühise tollitariifistiku rubriigi 97.05 tähenduses on esemed, millel on kollektsiooni arvamiseks nõutavad omadused, st esemed, mis on suhteliselt haruldased, mida ei kasutata tavaliselt nende algse eesmärgi kohaselt, millega tehtavad äritehingud erinevad tavalisest kauplemisest samalaadsete tarbeesemetega ja mis on hinnalised.

Liikidesse A.1–A.15 kuuluvatest kultuuriväärtustest hõlmab käesolev väärtus üksnes neid, mille väärtus vastab määruse lisa B osas esitatud rahalise väärtuse alampiirile või ületab selle.

B.  Teatavate määruse lisa A osas esitatud kategooriate puhul kohaldatavad rahalise väärtuse alampiirid (eurodes)

Väärtus:

Mis tahes väärtus:

1 (arheoloogilise väärtusega esemed)

2 (mälestistest eraldatud osad)

9 (inkunaablid ja käsikirjad)

12 (arhiivid)

15 000

5 (mosaiigid ja joonistused)

6 (gravüürid)

8 (fotod)

11 (trükitud maakaardid)

30 000

4 (vesivärvi-, guaši- ja pastelltehnikas teosed)

50 000

7 (skulptuurid)

10 (raamatud)

13 (kollektsioonid)

14 (transpordivahendid)

15 (mis tahes muud esemed)

150 000

3 (pildid)

Hinnang, kas rahalise väärtusega seotud tingimused on täidetud või mitte, tuleb anda ekspordiloa taotluse esitamisel. Rahaline väärtus on kultuuriväärtuse väärtus rahvusvahelisel turul.

I lisas esitatud väärtused eurodes konverteeritakse omavääringusse ja neid väljendatakse omavääringus 31. detsembril 2001 Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud vahetuskursi alusel. Eurole vastav omavääringu väärtus vaadatakse läbi iga kahe aasta järel alates 31. detsembrist 2001. Eurole vastavate omavääringu väärtuste arvutamisel võetakse aluseks eurodes väljendatud omavääringute keskmine päevakurss 24 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul, mis lõpeb 31. detsembril toimuvale läbivaatamisele eelneva augustikuu viimasel päeval. Üldiselt vaatab kultuuriväärtuste nõuandekomitee komisjoni ettepanekul sellise arvutamismeetodi läbi iga kahe aasta järel pärast selle esmakordset kohaldamist. Pärast läbivaatamist avaldatakse eurodes väljendatud väärtused ja eurole vastavad omavääringu väärtused perioodiliselt Euroopa Liidu Teatajas läbivaatamise jõustumise kuupäevale eelneva novembrikuu esimestel päevadel.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
I b lisa (uus)
Ib lisa
Riigid ja objektide kategooriad, mille puhul on olemas eriline ebaseadusliku kauplemise oht
[Selle koostab komisjon artikli 2 lõike 2a kohaselt.]

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8‑0308/2018).

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika