Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0158(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0308/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0308/2018

Díospóireachtaí :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Vótaí :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Mínithe ar vótaí
PV 12/03/2019 - 9.20

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Téacsanna atá glactha
PDF 248kWORD 102k
Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair 2018 - Strasbourg
Earraí cultúrtha a allmhairiú ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 25 Deireadh Fómhair 2018 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1
(1)  I bhfianaise na gConclúidí ón gComhairle an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i bhfianaise na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Plean Gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a neartú24 [on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing] agus na Treorach maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac25, ba cheart rialacha comhchoiteanna a achtú maidir leis an trádáil le tríú tíortha chun a áirithiú go gcosnófar earraí cultúrtha go héifeachtach ar a gcailliúint, go gcaomhnófar oidhreacht chultúrtha an chine dhaonna agus go gcuirfear cosc ar sceimhlitheoireacht a mhaoiniú trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.
(1)  I bhfianaise na gConclúidí ón gComhairle an 12 Feabhra 2016 maidir leis an gcomhrac in aghaidh mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, i bhfianaise na Teachtaireachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le Plean Gníomhaíochta chun an comhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a neartú24 [on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing] agus na Treorach maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac25, ba cheart rialacha comhchoiteanna a achtú maidir leis an trádáil le tríú tíortha chun a áirithiú go dtabharfar cosaint éifeachtach ar gháinneáil, go gcosnófar earraí cultúrtha go héifeachtach ar a gcailliúint nó ar a scriosadh, go gcaomhnófar oidhreacht chultúrtha an chine dhaonna agus go gcuirfear cosc ar sceimhlitheoireacht a mhaoiniú agus ar sciúradh airgid trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050 críochnaitheach:
24 COM(2016)0050 final:
25 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle; IO L 88, 31.3.2017, lch. 6-21.
25 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle; IO L 88, 31.3.2017, lch. 6-21.
Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)
(1a)  Maidir le tiomantas an Aontais do phróisis chóra agus do chúiteamh d’íospartaigh, mar aon le bunreacht agus coinbhinsiúin maidir le cosaint oidhreacht Eagraíocht Oideachais Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO), ní mór a áirithiú go ndéanfar réada arna dtrádáil, arna dtochailt agus arna bhfáil go neamhdhleathach a thabhairt ar ais. Maidir le dúshaothrú pobal agus críoch arb é is toradh air de ghnáth ná trádáil agus gáinneáil aindleathach earraí cultúrtha, go háirithe nuair is as limistéar ina bhfuil coinbhleacht armtha ar siúl a eascraíonn an trádáil agus gáinneáil aindleathach sin, ba cheart go gcuirfí san áireamh sa Rialachán seo tréithe réigiúnacha agus áitiúla pobal agus críoch, seachas margadhluach an táirgthe chultúrtha.
Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
(2)  Tá an oidhreacht chultúrtha ar cheann de bhuneilimintí na sibhialtachta, cuireann sí le saol cultúrtha gach pobail agus ba cheart í a chosaint, dá bhrí sin, ar dhílsiú mídhleathach agus ar chreach. Ba cheart don Aontas, dá réir sin, cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach as tríú tíortha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais.
(2)  Is minic mórthábhacht chultúrtha, ealaíonta, stairiúil agus eolaíoch ag roinnt le hearraí cultúrtha. Tá an oidhreacht chultúrtha ar cheann de bhuneilimintí na sibhialtachta mar aon le luach siomblach agus cuimhne chultúrtha an chine dhaonna, i measc nithe eile. Cuireann sí le saol cultúrtha gach pobail agus tugann sí daoine le chéile faoi scáth na comhchuimhne agus na forbartha ar an tsibhialtacht. Ba cheart í a chosaint, dá bhrí sin, ar dhílsiú mídhleathach agus ar chreach. Tá láithreáin seandálaíochta riamh á gcreachadh, ach bíonn siad á gcreachadh ar an mórchóir faoi láthair. Fad a bheifear in ann gabháil den trádáil bhrabúsach in earraí cultúrtha arna dtochailt go neamhdhleathach agus brabús a dhéanamh as sin gan aon bhaol suntasach a bheith ann ina leith, leanfaidh an tochailt agus an creachadh sin de bheith á ndéanamh san am atá le teacht. Mar gheall ar luach eacnamaíoch agus ealaíonta na hoidhreachta cultúrtha, tá éileamh mór ann ar an margadh idirnáisiúnta, ach, os a choinne sin, toisc nach ann do bhearta láidre idirnáisiúnta dlíthiúla ná d’fhorfheidhmiú neamhéifeachtach na mbeart sin, déantar na hearraí sin a aistriú chuig an scáthgheilleagar. Coir thromchúiseach as a n-eascraíonn mórfhulaingt dóibh siúd a mbíonn tionchar díreach nó indíreach aici orthu is ea creachadh láithreán seandálaíochta agus an trádáil in earraí de chuid na hoidhreachta cultúrtha arna dtochailt go neamhdhleathach. In a lán cásanna, bíonn an trádáil aindleathach in earraí cultúrtha ina cúis le homaiginiú cultúrtha nó díbirt éigeantach, agus is é a bhíonn mar thoradh ar chreachadh agus foghail earraí cultúrtha ná go mbíonn cultúir ag dealú ó chéile, i measc nithe eile. Ba cheart don Aontas, dá réir sin, cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go mídhleathach as tríú tíortha a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais, le béim ar leith ar earraí cultúrtha ó thríú tíortha atá thíos le coinbhleachtaí armtha, go háirithe i gcás ina ndearna eagraíochtaí sceimhlitheoireachta nó eagraíochtaí coiriúla eile na hearraí sin a onnmhairiú
Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)
(2a)  Ní i gcónaí a bhíonn cumas leordhóthanach ag údaráis inniúla tríú tíortha chun an gháinneáil ar earraí cultúrtha agus trádáil neamhdhleathach na n-earraí sin a chomhrac. D’fhéadfadh na húdaráis sin freisin go mbeadh orthu dul i ngleic le héiliú nó le cineálacha eile drochriaracháin. Nuair a dhéantar earraí cultúrtha a scaradh ón timpeallacht is dual dóibh, bíonn a ghnásanna agus a réada nó a áiteanna cuimhneacháin agus ionaid adhartha de dhíth ar an bpobal. Má dhéantar ítimí comhlachais a dhíol ar leithligh, bíonn an comhthéacs stairiúil agus an luach eolaíoch a ghabhann le réada caillte. I bhfianaise a ríluachmhaire atá earraí cultúrtha agus mar gheall ar leas an phobail, níor cheart go mbeifí in ann seilbh a ghabháil ar ítimí den sórt sin ach amháin ar bhonn coinníollach. Ní mór dearbhú a áireamh sa nós imeachta allmhairiúcháin go ndéanfar na hearraí a storáil agus a dhoiciméadú go hiomchuí dá éis sin, go ndéanfar rochtain a thabhairt d’institiúidí acadúla agus do mhúsaeim phoiblí, agus go mbeidh comhar ann i gcás éilimh ar aisíoc a bhfuil bonn cirt leo.
Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
(3)  I bhfianaise na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart bearta a dhéanamh go háirithe lena áirithiú go mbeidh allmhairithe earraí cultúrtha faoi réir rialuithe aonfhoirmeacha ar theacht isteach dóibh.
(3)  I bhfianaise na rialacha éagsúla atá i bhfeidhm sna Ballstáit maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais, ba cheart bearta a dhéanamh go háirithe chun a áirithiú go mbeidh allmhairithe áirithe earraí cultúrtha faoi réir rialuithe aonfhoirmeacha ar theacht isteach dóibh i gcríoch chustaim an Aontais, go háirithe ar bhonn na bpróiseas, na nósanna imeachta agus na n-uirlisí riaracháin atá ann cheana a bhfuil sé mar aidhm leo cur chun feidhme aonfhoirmeach Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1aa bhaint amach.
__________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).
Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4
(4)  Ba cheart allmhairiú earraí cultúrtha nach earraí de chuid an Aontais iad atá ag teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais a chumhdach leis na rialacha comhchoiteanna, i.e. maidir lena scaoileadh i saorchúrsaíocht agus maidir le nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, a chuimsiú sna rialacha comhchoiteanna.
(4)  Ba cheart tabhairt isteach agus allmhairiú earraí cultúrtha, nach earraí de chuid an Aontais iad, i gcríoch chustaim an Aontais a chumhdach leis na rialacha comhchoiteanna.
Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5
(5)  I bhfianaise na hacmhainne is eol a bheith i limistéir saorthrádála (agus sna poirt dá ngairtear ‘saorphoirt’) chun earraí cultúrtha a stóráil, ba cheart raon feidhme a leithne agus is féidir maidir leis na nósanna imeachta custaim lena mbaineann a bheith leis na bearta rialaithe atá le leagan síos. Dá bhrí sin, níor cheart na bearta rialaithe sin a bheith bainteach le hearraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus leis na hearraí sin amháin, ach freisin le hearraí a cuireadh nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm orthu. D’ainneoin a leithne atá an raon feidhme sin, níor cheart teacht salach ar an bprionsabal maidir le saoirse idirthurais earraí ná dul níos faide ná an cuspóir cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go haindleathach a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Dá réir sin, cé go gcuimseofar sna bearta rialaithe na nósanna imeachta custaim speisialta is féidir a chur i bhfeidhm ar earraí atá ag teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, níor cheart idirthuras a chuimsiú sna bearta rialaithe sin.
(5)  I dtaca leis na bearta rialaithe atá le cur i bhfeidhm maidir le limistéir saorthrádála (ar a dtugtar “saorphoirt”), ba cheart raon feidhme a leithne agus is féidir ó thaobh na nósanna imeachta custaim lena mbaineann a bheith ag gabháil leo chun cosc a chur ar dhul timpeall ar an Rialachán seo trí shaothrú limistéar saorthrádála, arb ionann iad agus limistéir a d’fhéadfadh a bheith ina gceárta do leathadh leanúnach na trádála i dtáirgí neamhdhleathacha san Aontas. Dá bhrí sin, níor cheart na bearta rialaithe sin a bheith bainteach le hearraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus leis na hearraí sin amháin, ach freisin le hearraí ar cuireadh nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm orthu. Níor cheart, áfach, go rachadh raon feidhme chomh leathan sin níos faide ná an cuspóir maidir le cosc a chur ar earraí cultúrtha a onnmhairíodh go haindleathach teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais, ach amháin nuair a bhíonn forais réasúnta ag údaráis inniúla lena chreidiúint go ndearnadh earraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh nó ón tríú tír de shárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre sin.
Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6
(6)  Is iad na sainmhínithe ba cheart a úsáid sa Rialachán seo na sainmhínithe atá bunaithe ar na sainmhínithe a úsáideadh i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 agus i gCoinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach arna shíniú sa Róimh an 24 Meitheamh 1995, coinbhinsiúin a bhfuil líon mór Ballstát ina bpáirtí iontu, i bhfianaise an eolais mhaith atá ag a lán tríú tíortha agus ag formhór na mBallstát ar fhorálacha na gCoinbhinsiún sin.
(6)  Is iad na sainmhínithe ba cheart a úsáid sa Rialachán seo na sainmhínithe atá bunaithe ar na sainmhínithe a úsáideadh i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 ( ‘Coinbhinsiún UNESCO 1970’) agus i gCoinbhinsiún UNIDROIT maidir le Réada Cultúrtha a Goideadh nó a Onnmhairíodh go Neamhdhleathach arna shíniú sa Róimh an 24 Meitheamh 1995, coinbhinsiúin a bhfuil líon mór Ballstát ina bpáirtí iontu, i bhfianaise an eolais mhaith atá ag a lán tríú tíortha agus ag formhór na mBallstát ar fhorálacha na gCoinbhinsiún sin.
Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7
(7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). D’fhonn sárú an dlí a sheachaint, má thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír sin go dleathach iad, i gcás inar Stát a shínigh Coinbhinsiún UNESCO 1970 í an tríú tír i gceist agus, ar an dóigh sin, gur tír í atá tiomanta troid in aghaidh gáinneáil neamhdhleathach ar mhaoin chultúrtha. I gcásanna eile, ba cheart don duine sin a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha go dleathach as an tír thionscnaimh.
(7)  Ba cheart dlíthiúlacht an onnmhairithe a scrúdú ar bhonn dhlíthe agus rialacháin na tíre sin inar aimsíodh nó inar cruthaíodh na hearraí cultúrtha nó inar tógadh, inar tochlaíodh nó inar goideadh na hearraí ar thír nó faoi uisce, nó an tír a bhfuil ceangal chomh dlúth aici leis na hearraí cultúrtha go ndéanann an tír sin iad a chosaint mar mhaoin chultúrtha náisiúnta agus a onnmhairiú óna críoch a rialú tar éis iad a aistriú go dleathach ón tír inar cruthaíodh nó inar aimsíodh na hearraí cultúrtha (‘tír thionscnaimh’). Chun sárú an dlí a sheachaint, nuair a thagann na hearraí cultúrtha isteach san Aontas as tríú tír dhifriúil, ba cheart don té atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a léiriú gur onnmhairíodh as an tír thionscnaimh go dleathach iad. I gcásanna eisceachtúla, i gcás nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa agus ina measann an t-údarás inniúil go bhfuil doiciméadú maith ann i leith an chúinse sin agus go bhfuil fianaise leis nó inar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh roimh 1970 agus inar coimeádadh i dtríú tír iad chun críocha eile seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú nó seoladh sular tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais iad, ach nach féidir leis an sealbhóir na doiciméid is gá a sholáthar ós rud é nach raibh na doiciméid sin in úsáid an tráth ar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh, beidh ag gabháil leis an iarratas na doiciméid tacaíochta iomchuí agus faisnéis ina léirítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha i dtrácht a onnmhairiú ón tríú tír i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh.
Leasuithe 10 agus 11
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)
(7a)  Le hAirteagal 5 de Choinbhinsiún UNESCO 1970, éilítear go mbunófaí seirbhís náisiúnta amháin nó níos mó chun earraí cultúrtha dílse de chuid na mBallstát atá ina bPáirtithe i gCoinbhinsiún sin ar allmhairiú, onnmhairiú agus aistriú mídhleathach a chosaint. I gcomhréir leis an gCoinbhinsiún sin ba cheart líon leordhóthanach pearsanra cáilithe ag obair i seirbhísí den chineál sin chun an cosaint sin a áirithiú agus chun comhoibriú gníomhach riachtanach idir na húdaráis inniúla na mBallstát atá ina bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin i réimse na slándála agus sa chomhrac in aghaidh allmhairiú neamhdhleathach earraí cultúrtha, go háirithe i limistéir atá buailte ag géarchéim. Ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit atá ina bPáirtithe sa Choinbhinsiún sin ceanglais dá bhforáiltear sa Choinbhinsiún sin a chomhlíonadh agus maidir leis na Ballstáit sin nach ndearna go dtí seo é, ceanglaítear orthu é a dhaingniú mar ábhar práinne.
Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8
(8)  Le nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainn sheachtrach an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise áirithe. Chun na críche sin, is iomchuí tairseach aoise íosta 250 bliain a leagan síos maidir le gach catagóir earraí cultúrtha. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir coinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun an oidhreacht chultúrtha a chosaint.
(8)  Chun nach gcuirfear bac díréireach ar thrádáil earraí thar theorainneacha seachtracha an Aontais, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ach amháin maidir le hearraí nach sáraíonn teorainn aoise luacha áirithe. Chun na críche sin, dealraíonn sé gurb iomchuí tairseach aoise íosta a leagan síos maidir le bunáite chatagóirí na n-earraí cultúrtha, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 116/2009, le forálacha Choinbhinsiún 1970 UNESCO agus Choinbhinsiún 1995 UNIDROIT, agus tairseach airgeadais a leagan síos le haghaidh catagóirí áirithe earraí cultúrtha, mar a luaitear in Iarscríbhinn I. Níor cheart go mbeadh catagóirí áirithe earraí cultúrtha faoi réir tairseach airgeadais ós rud é go bhfuil gá le cosaint threisithe ina leith mar gheall ar bhaol níos airde maidir le goid, caillteanas nó scriosadh a bheith ag baint leo. Leis an tairseach aoise íosta sin, áiritheofar gur ar na hearraí cultúrtha sin is dóichí a mbeadh tóir ag creachadóirí i limistéir choinbhleachta orthu a bheidh na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo dírithe, agus nach n-eisiafar earraí eile is gá a rialú chun cosaint na hoidhreacht cultúrtha a áirithiú.
Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
(10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta, eilimintí de shéadchomharthaí, lámhscríbhinní agus ioncúnabail uathúla, is iomchuí gur gá foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoi chóras den sórt sin, ba cheart é a bheith ina cheangal ceadúnas a thaispeáint a d’eisigh údarás inniúil an Bhallstáit inar tháinig na hearraí isteach sula bhféadfaí na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó nós imeachta custaim speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart é a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí go dleathach as an tír thionscnaimh leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolacha. Ar bhonn iarratas atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí an eiseofar ceadúnas.
(10)  Ós rud é go mbaineann baol creachta nó scriosta ar leith le catagóirí áirithe earraí cultúrtha, eadhon réada seandálaíochta agus eilimintí de shéadchomharthaí, dealraíonn sé gurb iomchuí foráil a dhéanamh maidir le córas grinnscrúdaithe bhreise sular féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais. Faoin gcóras sin, ba cheart é a bheith ina cheangal go dtaispeánfaí ceadúnas a d’eisigh údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina mbeartaítear an t-allmhairiú a dhéanamh sula n-allmhairítear na hearraí sin isteach i gcríoch chustaim an Aontais. Aon duine atá ag iarraidh ceadúnas den sórt sin a fháil, ba cheart dó a bheith in ann a chruthú gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh sin nó le dlíthe agus rialacháin an tríú tír sin nó a bheith in ann a chruthú go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh. Agus aird chuí á tabhairt ar riosca agus cur chun feidhme prionsabal díchill chuí, ba cheart an t-onnmhairiú dleathach ón tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, a chruthú leis na doiciméid tacaíochta cuí agus leis an bhfianaise chuí (deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tír thionscnaimh, doiciméad caighdeánaithe atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, arb ionann é agus an caighdeán idirnáisiúnta chun cur síos a dhéanamh ar réada cultúrtha, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais agus doiciméid iompair), ina gcruthaítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. I gcás nach bhfuil fáil ar dhoiciméid tacaíochta, ba cheart go mbeadh breithmheas saineolach san iarratas má mheasann an t-údarás inniúil go bhfuil gá leis. Ar bhonn iarratais atá iomlán agus cruinn, ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát a chinneadh gan moill mhíchuí, agus laistigh de na tréimhsí ama a shonraítear, an eiseofar ceadúnas.
Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)
(10a)  Agus cineál ar leith na n-earraí á chur san áireamh, is ríthábhachtach é ról na saineolaithe cultúrtha sna húdaráis chustaim, os rud é gur cheart dóibh a bheith in ann, i gcás inar gá, breis faisnéise a iarraidh ar an dearbhóir agus anailís a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha trí bhíthin scrúdú fisiceach.
Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11
(11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Aontais a dheimhniú gur onnmhairíodh go dleathach iad as an tríú tír agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin agus faisnéis leordhóthanach a thabhairt le go bhféadfaidh lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach. Ba cheart an caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart do lucht custaim na hearraí cultúrtha sin a thagann isteach a chlárú, bunchóipeanna na ndoiciméad a choimeád agus cóip de na doiciméid ábhartha a thabhairt don dearbhóir, chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach.
(11)  I gcás catagóirí eile earraí cultúrtha, ba cheart do na daoine atá ag iarraidh iad a thabhairt isteach i gcríoch chustaim an Aontais a dheimhniú go leictreonach gur onnmhairíodh go dleathach iad ón tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, agus freagracht a ghlacadh as an onnmhairiú sin, agus ba cheart dóibh faisnéis leordhóthanach a sholáthar chun go bhféadfaidh an lucht custaim na hearraí sin a shainaithint. Chun an nós imeachta a éascú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an fhaisnéis faoin earra cultúrtha a thabhairt trí bhíthin doiciméad caighdeánach leictreonach. Ba cheart doiciméad caighdeánaithe atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, atá molta ag UNESCO, a úsáid chun tuairisc a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha. Ba cheart go n-áireofaí sa deimhniú leictreonach freisin na deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tír thionscnaimh nó, i gcásanna eisceachtúla, ón tríú tír, ina dtugtar fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha i dtrácht a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh sin nó le dlíthe agus rialacháin an tríú tír, nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh. I gcás nach ndéantar i reachtaíocht na tíre tionscnaimh ná i reachtaíocht an triú tír foráil maidir le ceadúnais agus deimhnithe a eisiúint, ba cheart go n-áireofaí freisin sa ráiteas ó allmhaireoir aon doiciméid tacaíochta agus fianaise iomchuí eile, lena n-áirítear teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, agus doiciméid iompair. Ba cheart na hearraí cultúrtha sin a chlárú go leictreonach agus cóip de na doiciméid ábhartha a sholáthar don dearbhóir chun inrianaitheacht a áirithiú tar éis do na hearraí teacht isteach ar an margadh inmheánach. Leis an bhfaisnéis a thabharfar do na húdaráis inniúla i bhfoirm deimhniú leictreonach, ba cheart go mbeadh ar chumas na n-údarás sin breis gníomhaíochta a dhéanamh i gcás ina gcreideann siad, bunaithe ar anailís riosca, go bhféadfadh sé go ndearnadh na hearraí sin a allmhairiú go haindleathach.
Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12
(12)  Níor cheart d’earraí cultúrtha a ligeadh isteach go sealadach chun críocha taighde oideachais, eolaíochta acadúil a bheith faoi réir ceadúnas nó ráiteas a thaispeáint.
(12)  Maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach chun críocha oideachais, eolaíochta, taibh-ealaíon, athchóirithe, caomhnaithe, digitithe agus taighde acadúla agus chun críche comhar idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha eile maidir le taispeántais chultúrtha a eagrú, níor cheart é a bheith faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint. Níor cheart na hearraí cultúrtha atá le cur i láthair ag aonaigh thráchtála agus ag aonaigh ealaíne idirnáisiúnta a bheith faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint. Más rud é, áfach, go bhfaightear na hearraí cultúrtha laistigh de chríoch an Aontais, agus go bhfanann siad laistigh de chríoch an Aontais, ba cheart go mbeidís faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin nó ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint, ag brath ar an gcatagóir de na hearraí cultúrtha.
Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
(13)  Ba cheart é a cheadú, freisin, go bhféadfaí earraí cultúrtha as tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó tubaiste nádúrtha a stóráil gan gá ceadúnas ná ráiteas a thaispeáint chun sábháilteacht agus caomhnú na n-earraí sin a áirithiú.
(13)  Ba cheart a cheadú, freisin, go ndéanfaí earraí cultúrtha as tíortha atá thíos le coinbhleacht armtha nó tubaiste nádúrtha a stóráil, agus é mar aidhm leis sin go ndéanfaí, i gcás ina gceadaítear amhlaidh, na hearraí sin a chur ar ais chuig a dtír thionscnaimh nó chuig an tríú tír ónar onnmhairíodh go dleathach iad, gan an gá ceadúnas allmhairiúcháin ná ráiteas ó allmhaireoir a thaispeáint chun sábháilteacht agus caomhnú na n-earraí sin a áirithiú.
Leasú 18
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
(14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún an Iarscríbhinn a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 201627. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.
(14)  Chun go gcuirfear san áireamh an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme mar aon leis na tosca athraitheacha geopholaitiúla agus eile a chuireann earraí cultúrtha i mbaol, fad agus nach gcuirfear bac díréireach ar an trádáil le tríú tíortha, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le modhnuithe a dhéanfaí ar chritéar na tairsí aoise agus airgeadais íosta maidir leis na catagóirí éagsúla earraí cultúrtha. Ba cheart go bhfágfadh an tarmligean sin go mbeadh sé de chead ag an gCoimisiún Iarscríbhinn I a thabhairt cothrom le dáta i gcás leasuithe a dhéanfaí ar an Ainmníocht Chomhcheangailte, agus an dara hIarscríbhinn (Iarscríbhinn II) a leagan síos ina bhfuil liosta de thíortha agus de chóid de chuid na hAinmníochta Comhcheangailte bunaithe ar na “Liostaí Dearga d’Earraí Cultúrtha atá i mBaol” arna dtiomsú agus arna leasú ag Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM). Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr27. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.
__________________
__________________
27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
27 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
(15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch custaim an Aontais, maidir leis na teimpléid le haghaidh iarratais agus foirmeacha na gceadúnas allmhairiúcháin, agus le haghaidh na ráiteas ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, mar aon le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún le go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28.
(15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún modúlachtaí sonracha a ghlacadh maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach agus a stóráil i gcríoch chustaim an Aontais, agus ba cheart coinníollacha caomhnaithe leordhóthanacha a ráthú agus é sin á dhéanamh, ag féachaint go cuí do chineál ar leith na n-earraí cultúrtha. Ba cheart feidhm a bheith ag na socruithe sin freisin maidir leis na teimpléid chaighdeánaithe leictreonacha le haghaidh iarratais agus foirmeacha leictreonacha na gceadúnas allmhairiúcháin agus liosta de na forais ar a bhféadfaí diúltú d'iarratas den sórt sin, agus le haghaidh na ráiteas leictreonach ón allmhaireoir agus na ndoiciméad a ghabhann leo, agus maidir le rialacha breise nós imeachta maidir lena gcur isteach leictreonach agus lena bpróiseáil. Ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún freisin chun go bhféadfaidh sé socruithe a dhéanamh maidir le bunachar leictreonach a bhunú chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir na Ballstáit faoi chuimsiú Rialachán (AE) Uimh. 952/2013. Is féidir an bunú sin a bheith ina chuid den chlár oibre arna bhunú faoi Airteagal 280 den Rialachán sin. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle28.
__________________
__________________
28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
28 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)
(15a)  I gcás chur chun feidhme an Rialacháin seo, is iad na forálacha is infheidhme maidir le rialú agus fíorú custaim na cinn atá i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.
Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16
(16)  Ba cheart faisnéis ábhartha a bhailiú faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn meastóireachta a chur ar fáil don todhchaí. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin óir is féidir athrú a theacht ar an dá thoisc sin. Is ríthábhachtach faisnéis a bhailiú faoi líon na n-ítimí a dearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.
(16)  Ba cheart faisnéis ábhartha faoi shreafaí trádála earraí cultúrtha a bhailiú go leictreonach agus a roinnt idir na Ballstáit agus an Coimisiún, chun tacú le cur chun feidhme éifeachtúil an Rialacháin agus chun bonn a chur leis an meastóireacht a dhéanfar air amach anseo. Ar mhaithe le trédhearcacht agus grinnscrúdú poiblí, ba chearta mhéid faisnéise is féidir a chur ar fáil don phobal. Ní féidir faireachán éifeachtúil a dhéanamh ar shreafaí trádála earraí cultúrtha ar bhonn a luacha nó a meáchain amháin ós rud é gur féidir athrú teacht ar an dá thoisc sin. Tá sé ríthábhachtach faisnéis a bhailiú go leictreonach faoi líon na n-ítimí a dhearbhaítear. Ós rud é nach sonraítear aon aonad eile tomhais i dtaca le hearraí cultúrtha san Ainmníocht Chomhcheangailte, is gá a cheangal go ndearbhófar líon na n-ítimí.
Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17
(17)  I measc na gcuspóirí atá le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim29, tá cur le hinniúlachtaí na n–údarás custaim chun an fhreagrúlacht do rioscaí a mhéadú i réimse na n-earraí cultúrtha. Ba cheart an creat comhchoiteann bainistithe riosca a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a úsáid agus faisnéis ábhartha i dtaobh riosca a mhalartú idir na húdaráis custaim.
(17)  I measc na gcuspóirí atá le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim, tá oiliúint agus inniúlachtaí na n–údarás custaim a neartú chun an fhreagrúlacht do rioscaí a mhéadú i réimse na n-earraí cultúrtha. Ba cheart an creat comhchoiteann bainistithe riosca a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 a úsáid agus faisnéis ábhartha i dtaobh riosca a mhalartú idir na húdaráis custaim.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527 críochnaitheach: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management [Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim].
29 COM(2014)0527 final: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the EU Strategy and Action Plan for customs risk management [Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir le Straitéis agus Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Bainistiú Riosca i dtaca le Rialú Custaim].
Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)
(17a)  Is gá feachtais múscailte feasachta a bhunú, atá dírithe ar cheannaitheoirí earraí cultúrtha, maidir leis an mbaol a bhaineann le hearraí aindleathacha, agus is gá cúnamh a thabhairt do ghníomhaithe an mhargaidh maidir lena dtuiscint ar an Rialachán seo agus leis an gcaoi a bhfuil an Rialachán á chur chun feidhme acu. Ba cheart do na Ballstáit páirt a thabhairt do na pointí teagmhála náisiúnta ábhartha agus do sheirbhísí eile soláthair faisnéise i scaipeadh na faisnéise sin.
Leasú 24
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 b (nua)
(17b)  Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go mbainfidh micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide tairbhe (‘MFBManna’) as cúnamh teicniúil leordhóthanach agus ba cheart dó an malartú faisnéise leo a éascú chun an Rialachán seo a chur chun feidhme go héifeachtúil. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbainfeadh MFBManna arna mbunú san Aontas agus a allmhairíonn earraí cultúrtha tairbhe as clár COSME arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a.
__________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 – 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 33).
Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18
(18)  Ba cheart do na Ballstáit pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a thabhairt isteach do chásanna nach gcomhlíontar forálacha an Rialacháin seo agus na pionóis sin a chur in iúl don Choimisiún.
(18)  Ba cheart do na Ballstáit pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha a thabhairt isteach do chásanna nach gcomhlíontar forálacha an Rialacháin seo leo agus na pionóis sin a chur in iúl don Choimisiún. Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún i gcás ina ndéantar pionóis a chur i bhfeidhm. Is inmhianaithe go ndéanfaí cothroime iomaíochta agus cur chuige comhtháite a bhaint amach agus, dá bhrí sin, is iomchuí go bhfuil na pionóis i ngach Ballstát comhchosúil le chéile ó thaobh cineáil agus éifeachtachta de.
Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19
(19)  Ba cheart a dhóthain ama a thabhairt don Choimisiún le rialacha a ghlacadh chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha is cuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú. Dá bhrí sin, ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar.
(19)  Ba cheart go nglacadh an Coimisiún, gan mhoill, rialacha lena ndéantar an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe na rialacha sin a bhaineann leis na foirmeacha caighdeánaithe leictreonacha is iomchuí a úsáid chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas allmhairiúcháin nó chun ráiteas ó allmhaireoir a ullmhú.
Leasú 27
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1
Leagtar amach sa Rialachán seo na coinníollacha agus an nós imeachta a bhaineann le hearraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais.
Leagtar amach sa Rialachán seo na coinníollacha agus an nós imeachta a bhaineann le hearraí cultúrtha a thabhairt isteach agus a allmhairiú i gcríoch chustaim an Aontais.
Leasú 28
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2
Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le hearraí cultúrtha atá ar idirthuras trí chríoch custaim an Aontais.
Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le hearraí cultúrtha atá ar idirthuras trí chríoch custaim an Aontais nuair atá forais réasúnta ag údaráis inniúla lena chreidiúint gur onnmhairíodh earraí cultúrtha ón tír thionscnaimh nó ón tríú tír de shárú ar dhlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh sin nó ar dhlíthe agus rialacháin an tríú tír sin.
Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a
(a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon réad a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí atá liostaithe sa tábla san Iarscríbhinn agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta atá sonraithe ann;
(a)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha’ aon ítim a bhfuil tábhacht ag baint leis ó thaobh na seandálaíochta, na réamhstaire, na staire, na litríochta, na healaíona nó na heolaíochta de agus a bhaineann leis na catagóirí a liostaítear sna hIarscríbhinní agus a chomhlíonann an tairseach aoise íosta agus an tairseach airgeadais a shonraítear iontu;
Leasú 30
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a (nua)
(aa)  ciallaíonn ‘earraí cultúrtha a allmhairiú’:
(i)  scaoileadh i saorchúrsaíocht amhail dá dtagraítear in Airteagal 201 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013; nó
(ii)  earraí a chur faoi cheann de na catagóirí nósanna imeachta speisialta seo a leanas dá dtagraítear in Airteagal 210 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013:
a.  stóráil, lena gcuimsítear trádstóráil custaim agus saorlimistéir,
b.  úsáid shonrach, lena gcuimsítear cead isteach sealadach agus úsáid deiridh,
c.  próiseáil isteach;
Leasú 31
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b
(b)  ciallaíonn ‘tír thionscnaimh’ an tír ar ina críoch mar atá sé inniu a cruthaíodh nó a aimsíodh na hearraí cultúrtha;
(b)  ciallaíonn ‘tír thionscnaimh’ an tír ar ina críoch mar atá sí inniu a cruthaíodh nó a aimsíodh na hearraí cultúrtha nó inar tógadh, inar tochlaíodh nó inar goideadh na hearraí ar thír nó faoi uisce, nó an tír a bhfuil ceangal chomh dlúth aici leis na hearraí cultúrtha go ndéanann an tír sin iad a chosaint mar mhaoin chultúrtha náisiúnta agus a onnmhairiú óna críoch a rialú tar éis iad a aistriú go dleathach ón tír inar cruthaíodh nó inar aimsíodh na hearraí cultúrtha;
Leasú 32
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 - mír 1 - pointe c
(c)  ciallaíonn ‘tír onnmhairithe’ an tír dheiridh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil go buan i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin sular seoladh na hearraí chuig an Aontas;
(c)  ciallaíonn ‘tríú tír’ an tír dheiridh cé is moite den tír thionscnaimh ina raibh na hearraí cultúrtha á gcoinneáil sular tugadh isteach iad i gcríoch chustaim an Aontais;
Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d
(d)   ciallaíonn ‘go buan’ tréimhse ama míosa ar a laghad agus chun críocha eile seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú agus seoladh;
scriosta
Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe h a (nua)
(ha)  ciallaíonn ‘Object ID’ an caighdeán idirnáisiúnta arna ghlacadh ag UNESCO chun cur síos a dhéanamh ar earraí cultúrtha agus chun tacar aonair sonraí maidir le hearraí cultúrtha a thiomsú;
Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe h b (nua)
(hb)  ciallaíonn ‘údaráis inniúla’ na húdaráis arna n-ainmniú ag na Ballstáit chun ceadúnais allmhairiúcháin a eisiúint agus ráitis ó allmhaireoirí a chlárú.
Leasú 36
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2
2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun an dara colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i gcás leasuithe a dhéanfar ar an Ainmníocht Chomhcheangailte agus chun an tairseach aoise íosta sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i bhfianaise taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur chun feidhme.
2.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun an dara colún den tábla in Iarscríbhinn I a leasú i gcás leasuithe a dhéanfar ar an Ainmníocht Chomhcheangailte agus chun an tairseach aoise íosta agus an tairseach luacha íosta sa tríú colún den tábla san Iarscríbhinn a leasú i bhfianaise na taithí a gheofar agus an Rialachán seo agus Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 á gcur chun feidhme.
Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)
2a.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn II ina liostaítear catagóirí tíortha agus réad arb ann do bhaol ina leith maidir le gáinneáil aindleathach, bunaithe ar an mBunachar Sonraí de Liostaí Dearga d’earraí cultúrtha atá i mbaol arna bhfoilsiú ag Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM). Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar Iarscríbhinn II a nuashonrú go rialta.
Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – teideal
Earraí cultúrtha a theacht isteach i gcríoch custaim an Aontais
Earraí a thabhairt isteach agus a allmhairiú i gcríoch chustaim an Aontais
Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1
1.  Ní cheadófar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu ach amháin má thaispeántar ceadúnas allmhairiúcháin a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 4 nó má thaispeántar ráiteas ón allmhaireoir a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5.
1.  Maidir le hearraí cultúrtha a tógadh ó chríoch tíre tionscnaimh de shárú ar an dlí idirnáisiúnta agus ar dhlíthe agus rialacháin na tíre tionscnaimh nó ar dhlíthe agus rialacháin an tríú tír, tá toirmeasc ar iad a thabhairt isteach.
Ní cheadófar earraí cultúrtha a allmhairiú isteach i gcríoch an Aontais ach amháin má thaispeántar ceadúnas allmhairiúcháin a eisíodh i gcomhréir le hAirteagal 4 nó má thaispeántar ráiteas ón allmhaireoir a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 5.
Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)
1a.  Ní fhorléireofar earraí cultúrtha a allmhairítear go rathúil mar fhianaise ar bhunáitíocht nó úinéireacht dhleathach.
Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe a
(a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha taighde oideachais, eolaíochta agus acadúil;
(a)  earraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, de réir bhrí Airteagal 250 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críocha oideachais (amhail cultúrtha nó ceoil), eolaíochta, taibh-ealaíon, athchóirithe, caomhnaithe, digitithe agus taighde acadúla agus chun críche comhar idir músaeim nó institiúidí neamh-bhrabúsacha eile maidir le taispeántais chultúrtha a eagrú;
Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe a a (nua)
(aa)  na hearraí cultúrtha atá le cur i láthair ag aonaigh thráchtála agus aonaigh ealaíne idirnáisiúnta, ach más rud é, go bhfaightear na hearraí cultúrtha laistigh de chríoch an Aontais;
Leasú 43
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe b
(b)  earraí cultúrtha a stóráil, de réir bhrí Airteagal 237 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun na sainchríche a gcaomhnú ag údarás poiblí, nó faoi mhaoirsiú údaráis phoiblí, a áirithiú.
(b)  earraí cultúrtha a stóráil, de réir bhrí Airteagal 237 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, chun críche a sábháilteacht nó a gcaomhnú ag údarás poiblí, nó faoi mhaoirsiú údaráis phoiblí, a áirithiú, agus é mar aidhm leis sin na hearraí sin a chur ar ais chuig a dtír thionscnaimh nó chuig an tríú tír ónar onnmharaíodh go dleathach iad, i gcás ina gceadaítear amhlaidh;
Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe b a (nua)
(ba)  earraí cultúrtha a thugtar ar ais, de réir bhrí Airteagal 2 de Threoir 2014/60/AE.
Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3
3.  Féadfaidh an Coimisiún na rialacha mionsonraithe maidir le hearraí cultúrtha a ligean isteach go sealadach nó a stóráil dá dtagraítear i mír 2 a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.
3.  Féadfaidh an Coimisiún a ghlacadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na modúlachtaí sonracha maidir le cead isteach sealadach nó stóráil earraí cultúrtha agus earraí cultúrtha a thugtar ar ais chun críche a gcosanta dá dtagraítear i mír 2. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.
Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1
1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas dá dtagraítear i bpointe (c), pointe (d) agus pointe (h) den Iarscríbhinn, beidh siad faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin a bheith curtha chuig na húdaráis custaim.
1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha a allmhairítear isteach i gcríoch an Aontais dá dtagraítear i bpointí A1 agus A2 d’Iarscríbhinn I, beidh siad faoi réir ceadúnas allmhairiúcháin a thaispeáint do na húdaráis custaim.
Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na hearraí dá dtagraítear sa chéad fhomhír ach amháin má tá siad ar áireamh ar liosta na dtíortha agus sna cóid de chuid na hAinmníochta Comhcheangailte, amhail mar a leagtar síos in Iarscríbhinn II, agus má tá an liosta sin in úsáid don tír thionscnaimh óna ndéantar na hearraí cultúrtha a onnmhairiú agus má tá tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha ar eolas.
Beidh feidhm ag an Airteagal seo freisin maidir le hearraí cultúrtha nach liostaítear ach amháin in Iarscríbhinn II agus a allmhairítear isteach i gcríoch chustaim an Aontais ó thír thionscnaimh nó ó thríú tír.
Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2
2.  Cuirfidh sealbhóir na n-earraí iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin chuig údarás inniúil an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh na hearraí isteach. Beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus Aistriú Aindleathach Úinéireachta de Mhaoin Chultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc arna shíniú i bPáras an 14 Samhain 1970 (‘Coinbhinsiún UNESCO 1970’) an tír onnmhairithe, beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis a chruthaíonn go ndearnadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.
2.  Déanfaidh sealbhóir na n-earraí iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin a chur chuig údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina mbeartaítear an t-allmhairiú a dhéanamh. Beidh ag gabháil leis an iarratas na doiciméid tacaíochta agus faisnéis iomchuí ina léirítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh. Beidh na nithe seo a leanas ar áireamh ann:
—  deimhnithe onnmhairiúcháin nó ceadúnais onnmhairiúcháin;
—  doiciméad caighdeánaithe, a bheidh i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha i dtrácht agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a aithint;
—   teidil úinéireachta;
—  sonraisc;
—  conarthaí díolacháin;
—  doiciméid árachais nó doiciméid iompair.
I gcás nach mbeidh fáil ar dhoiciméid tacaíochta, beidh breithmheas saineolach san iarratas freisin má mheasann an t-údarás inniúil gá a bheith leis.
Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 a (nua)
2a.  D’ainneoin mhír 2, i gcásanna eisceachtúla i gceachtar den dá chás a leanas:
(a)  ní féidir tír thionscnaimh an earra chultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa agus measann an t-údarás inniúil go bhfuil doiciméadú maith ann i leith an chúinse sin agus go bhfuil fianaise leis; or
(b)  rinneadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh roimh 1970 agus coimeádadh i dtríú tír iad chun críocha seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú nó seoladh sular tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais iad, ach ní féidir leis an sealbhóir na doiciméid éilítear faoi mhír 2 a sholáthar ós rud é nach raibh na doiciméid sin in úsáid an tráth ar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh,
beidh ag gabháil leis an iarratas aon doiciméid tacaíochta agus aon fhaisnéis ina léirítear go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina dtugtar fianaise go bhfuil na dlíthe agus na rialacháin sin in easnamh.
Beidh na nithe seo a leanas sna doiciméid tacaíochta:
—  deimhnithe onnmhairiúcháin nó ceadúnais onnmhairiúcháin;
—  doiciméad caighdeánaithe, a bheidh i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha i dtrácht agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a aithint;
—  teidil úinéireachta;
—  sonraisc;
—  conarthaí díolacháin; agus
—  doiciméid árachais nó doiciméid iompair.
I gcás nach mbeidh fáil ar dhoiciméid tacaíochta, beidh breithmheas saineolach san iarratas freisin má mheasann an t-údarás inniúil gá a bheith leis.
Leasú 49
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3
3.  Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit ina dtiocfaidh na hearraí isteach a fhíorú go bhfuil an t-iarratas iomlán. Déanfaidh sé aon fhaisnéis nó doiciméad atá in easnamh a iarraidh ar an iarratasóir laistigh de 30 lá ón lá a fuair sé an t-iarratas.
3.  Déanfaidh údarás inniúil an chéad Bhallstáit ina mbeartaítear an t-allmhairiú a dhéanamh a fhíorú go bhfuil an t-iarratas iomlán. Déanfaidh sé aon fhaisnéis nó doiciméad atá in easnamh nó breise a iarraidh ar an iarratasóir laistigh de 21 lá ón lá a bhfuair sé an t-iarratas.
Leasú 50
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – an chuid réamhráiteach
4.  Laistigh de 90 lá ón dáta a gcuirfear isteach iarratas iomlán, déanfaidh an t-údarás inniúil an t-iarratas a scrúdú agus cinnfidh sé an ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint nó an t-iarratas a dhiúltú. Féadfaidh sé an t-iarratas a dhiúltú ar na forais seo a leanas:
4.  Laistigh de 90 lá ón dáta a gcuirfear isteach an t-iarratas iomlán, déanfaidh an t-údarás inniúil an t-iarratas a scrúdú agus cinnfidh sé an ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint nó an t-iarratas a dhiúltú. I gcás ina n-eiseofar an ceadúnas allmhairiúcháin, déanfaidh an t-údarás inniúil an ceadúnas sin a chlárú go leictreonach. Déanfaidh an t-údaras inniúil diúltú don iarratas ar na forais seo a leanas:
Leasú 51
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – pointe a
(a)  i gcás nach Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;
(a)  nuair nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin a bhí i bhfeidhm tráth an onnmhairithe, nó in éagmais na ndlíthe agus na rialachán sin; nó, sna cásanna eisceachtúla a liostaítear in Airteagal 4(2a), ón tríú tír i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin a bhí i bhfeidhm tráth an onnmhairithe, nó in éagmais na ndlíthe agus na rialachán sin;
Leasú 52
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – pointe b
(b)  i gcás inar Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO 1970 an tír onnmhairithe, nach bhfuil sé léirithe gur onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin;
scriosta
Leasú 53
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – pointe c
(c)  go bhfuil forais réasúnacha ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach.
(c)  go bhfuil forais réasúnacha agus infhíoraithe ag an údarás inniúil lena chreidiúint nach bhfuair sealbhóir na n-earraí seilbh ar na hearraí sin go dleathach.
Leasú 54
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – pointe c a (nua)
(ca)  más rud é gur dhiúltaigh údaráis inniúla Ballstáit eile an Aontais d’iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin le haghaidh earra cultúrtha do na hearraí cultúrtha céanna agus nár soláthraíodh aon fhianaise bhreise nach raibh curtha isteach cheana féin i dtaca leis an iarratas diúltaithe;
Leasú 55
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – pointe c b (nua)
(cb)  i gcás nach féidir an t-onnmhairiú dleathach as an tír thionscnaimh a chruthú leis na doiciméid tacaíochta iomchuí agus leis an bhfianaise iomchuí, go háirithe deimhnithe nó ceadúnais onnmhairiúcháin a d’eisigh an tríú tír onnmhairithe, teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, an ‘object ID’ i gcás ina mbeidh fáil air, doiciméid árachais, doiciméid iompair agus meastóireachtaí saineolaithe.
Leasú 56
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 a (nua)
4a.  Féadfaidh an t-údarás inniúil diúltú don iarratas i gcás ina bhfuil éilimh ar feitheamh ós comhair na gcúirteanna ar thabhairt ar ais nó ar dhamáistí a íoc, arb éilimh iad arna gcur isteach ag údaráis na tíre tionscnaimh.
Leasú 57
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 b (nua)
4b.  Más rud é go ndiúltaítear d’iarratas, beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 4, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an nós imeachta achomhairc, a chuirfear in iúl don iarratasóir lena mbaineann tráth a eisithe.
Leasú 58
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 c (nua)
4c.  Ba cheart go n-áireofaí san iarratas dearbhú nach raibh na hítimí faoi réir iarratais roimhe sin nó, i gcás diúltú roimh ré, luafar ann cúiseanna an diúltaithe sin agus áireofar ann fianaise bhreise nach raibh fáil air nuair a measadh an t-iarratas roimhe sin.
Leasú 59
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 d (nua)
4d.  I gcás ina ndiúltóidh Ballstát d’iarratas leictreonach, déanfar an diúltú sin, chomh maith leis na forais ar a raibh sé bunaithe a chur in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún. I gcásanna ina bhfuil drochamhras ann faoi gháinneáil aindleathach, cuirfidh na Ballstáit na húdaráis ábhartha eile amhail INTERPOL agus EUROPOL ar an eolas freisin.
Leasú 60
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 1
Ainmneoidh na Ballstáit na húdaráis phoiblí atá inniúil ar cheadúnais allmhairiúcháin a eisiúint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Déanfaidh siad sonraí na n-údarás sin, maille le haon athruithe a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.
Ainmneoidh na Ballstáit gan mhoill na húdaráis phoiblí atá inniúil ar cheadúnais allmhairiúcháin a eisiúint i gcomhréir leis an Airteagal seo. Déanfaidh siad sonraí na n-údarás sin, maille le haon athruithe a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.
Leasú 61
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 6
6.  Féadfaidh an Coimisiún an teimpléad don iarratas ar cheadúnas allmhairiúcháin, agus na rialacha nós imeachta a bhaineann le hiarratas den chineál sin a chur isteach agus a phróiseáil, a leagan síos trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.
6.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach a bhunú don iarratas ar cheadúnais allmhairiúcháin agus na rialacha nós imeachta i ndáil le cur isteach agus próiseáil leictreonach a dhéanamh ar an iarratas sin mar aon le cur isteach agus próiseáil na ndoiciméad tacaíochta ábhartha, a dhéanfar trí mheán leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.
Leasú 62
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1
1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) agus (l) den Iarscríbhinn a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu san Aontas, beidh sin faoi réir ráiteas ón allmhaireoir a bheith curtha faoi bhráid údaráis custaim an Bhallstáit sin ina dtiocfaidh siad isteach.
1.  Maidir leis na hearraí cultúrtha dá dtagraítear i bpointe 3 go pointe 14 de chuid A d’Iarscríbhinn I a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an Aontais, beidh siad faoi réir ráiteas leictreonach ón allmhaireoir a bheith curtha isteach ag sealbhóir na n-earraí chuig údaráis chustaim an chéad Bhallstáit ina mbeidh ar intinn onnmhairiú a dhéanamh.
Tá an tAirteagal seo infheidhme freisin maidir leis na hearraí cultúrtha sin dá dtagraítear i bpointe A1 agus i bpointe A2 agus nach bhfuil a gcód Ainmníochta Comhcheangailte in Iarscríbhinn II.
Leasú 63
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2
2.  Beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin. Más rud é, áfach, gur Páirtí Conarthach i gCoinbhinsiún UNESCO maidir le Maoin Chultúrtha an tír thionscnaimh, beidh sa ráiteas ón allmhaireoir dearbhú a bheidh sínithe ag sealbhóir na n-earraí á chur in iúl gur onnmhairíodh na hearraí as an tír sin i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.
2.  Déanfar an ráiteas ón onnmhaireoir a chlárú go leictreonach. Is é a bheidh ann:
(a)  dearbhú arna shíniú ag sealbhóir na n-earraí ina luafar gur onnmhairíodh na hearraí ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina ndéanfar fianaise a nach ann do na dlíthe ná rialacháin;
(b)  doiciméad caighdeánaithe, atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a shainithint;
(c)  na deimhnithe nó na ceadúnais onnmhairiúcháin arna n-eisiúint ag an tír thionscnaimh, lena soláthraítear fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.
Leasú 64
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 a (nua)
2a.  D’ainneoin mhír 2, i gcásanna eisceachtúla in aon cheann den dá chás seo a leanas:
(a)  ní féidir tír thionscnaimh an earra chultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa agus measann an t-údarás inniúil go bhfuil doiciméadú maith ann i leith an chúinse sin agus go bhfuil fianaise an ag tacú leis; nó
(b)  rinneadh na hearraí cultúrtha a onnmhairiú ón tír thionscnaimh roimh 1970 agus coimeádadh i dtríú tír iad chun críocha seachas úsáid shealadach, idirthuras, onnmhairiú nó seoladh sular tugadh isteach i gcríoch chustaim an Aontais iad, ach ní féidir leis an sealbhóir na doiciméid éilítear faoi mhír 2 a sholáthar ós rud é nach raibh na doiciméid sin in úsáid an tráth ar onnmhairíodh na hearraí cultúrtha ón tír thionscnaimh,
is é a bheidh sa ráiteas ón onnmhaireoir:
(a)  dearbhú arna shíniú ag sealbhóir na n-earraí ina luafar gur onnmhairíodh na hearraí ón tríú tír i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin nó ina ndéanfar fianaise nach ann do na dlíthe ná rialacháin.
(b)  doiciméad caighdeánaithe, atá i gcomhréir le caighdeán ‘Object ID’, ina ndéanfar cur síos ar na hearraí cultúrtha atá i gceist agus beidh an cur síos sin mionsonraithe go leor go mbeidh na húdaráis chustaim in ann iad a shainithint; agus
(c)  na deimhnithe nó na ceadúnais onnmhairiúcháin arna n-eisiúint ag an tríú tír, lena soláthraítear fianaise go ndearnadh na hearraí cultúrtha atá i gceist a onnmhairiú ón tír thionscnaimh i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin na tíre sin.
I gcás nach ndéantar i ndlíthe ná i rialacháin na tíre tionscnaimh ná i ndlíthe ná i rialacháin an triú tír foráil maidir le ceadúnais agus deimhnithe a eisiúint, áireofar sa ráiteas ó allmhaireoir aon doiciméid tacaíochta agus fianaise iomchuí eile, lena n-áirítear teidil úinéireachta, sonraisc, conarthaí díolacháin, doiciméid árachais, doiciméid iompair.
Leasú 65
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3
3.  Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.
3.  Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an teimpléad caighdeánaithe leictreonach don ráiteas ón allmhaireoir a ghlacadh mar aon leis na rialacha nós imeachta maidir leis an ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach agus a phróiseáil go leictreonach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 13.
Leasú 66
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 a (nua)
Airteagal 5a
Micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide
Déanfaidh an Coimisiún a áirithiú go mbainfidh micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheanmhéide (‘MFBManna’) tairbhe as cúnamh teicniúil leormhaith, lena n-áirítear pointí teagmhála náisiúnta a chur chun cinn i gcomhar leis na Ballstáit agus suíomh gréasáin tiomnaithe a bhunú, ar suíomh é a bhfuil an fhaisnéis ábhartha uile le fáil ann, agus déanfaidh sé an malartú faisnéise le MFBManna agus na pointí teagmhála náisiúnta ábhartha a éascú nuair a gheofar fiosruithe chun an Rialachán seo a chur chun feidhme go héifeachtúil.
Leasú 67
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 b (nua)
Airteagal 5b
Córas leictreonach a úsáid
1.  Na malartuithe faisnéise go léir idir na húdaráis inniúla agus na dealbhóiri faoi Airteagal 4 agus Airteagal 5 amhail an malartú dearbhuithe, iarratas nó cinntí, déanfar iad go leictreonach.
2.  Bunóidh an Coimisiún an córas leictreonach dá dtagraítear i mír 1. Glacfaidh sé na gníomhartha cur chun feidhme chun na nithe seo a leagan síos:
—  na socruithe maidir leis an gcóras leictreonach dá dtagraítear i mír 1 a imlonnú, a oibriú agus a chothabháil;
—  na rialacha mionsonraithe maidir le faisnéis a chur isteach, a phróiseáil, a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát tríd an gcóras leictreonach.
Comhoibreoidh na Ballstáit leis an gCoimisiún chun córais leictreonacha dá dtagraítear i mír 1 a fhorbairt, a chothabháil agus a úsáid agus i bhfaisnéis a stóráil, i gcomhréir leis an Rialachán seo.
3.  Maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, ba cheart do dhearbhóirí agus d’údaráis inniúla a gcuid cúraimí a chur i gcrích i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, agus Rialachán (AE) ..../....*
__________________
1a Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1)
* IO: Cuir isteach le do thoil sa téacs uimhir an Rialacháin a áirítear i ndoiciméad 2017/0003(COD).
Leasú 68
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6
Airteagal 6
scriosta
Fíorú agus rialú custaim
1.  Déanfar an ceadúnas allmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 4 nó an ráiteas ón allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 5, de réir mar a bheidh, a chur chuig an oifig custaim atá inniúil ar na hearraí cultúrtha sin a scaoileadh i saorchúrsíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu.
2.   Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ceadúnas allmhairiúcháin a eisiúint ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an bhfreagraíonn an ceadúnas allmhairiúcháin do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad na hearraí cultúrtha a scrúdú, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh.
3.   Maidir le hearraí cultúrtha ar gá ráiteas ón allmhaireoir a chur isteach ina leith le gur féidir leo teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, seiceálfaidh na húdaráis custaim an gcomhlíonann an ráiteas ón allmhaireoir na ceanglais dá bhforáiltear in Airteagal 5, nó ar bhonn an Airteagail sin, agus an bhfreagraíonn sé do na hearraí arna dtabhairt i láthair. Chun na críche sin, féadfaidh siad faisnéis bhreise a éileamh ar an dearbhóir agus scrúdú fisiceach a dhéanamh ar na hearraí cultúrtha, lena n-áirítear meastóireacht shaineolach a dhéanamh. Cláróidh siad an ráiteas ón allmhaireoir trí shraithuimhir agus dáta cláraithe a shannadh dó agus, tráth a scaoilfear na hearraí, cóip den ráiteas cláraithe ón allmhaireoir a thabhairt don dearbhóir.
4.  Nuair a chuirtear isteach dearbhú maidir leis na hearraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó maidir le nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, tabharfar cainníocht na dtáirgí le fios trí úsáid a bhaint as an aonad forlíontach a leagtar amach san Iarscríbhinn.
Leasú 69
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1
I gcás ina gcuirfidh na Ballstáit srian le líon na n-oifigí custaim atá inniúil ar earraí cultúrtha a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó ar nós imeachta speisialta nach é an nós imeachta idirthurais é a chur i bhfeidhm orthu, déanfaidh siad sonraí na n-oifigí custaim sin, agus aon athrú a bhaineann dóibh, a chur in iúl don Choimisiún.
Féadfaidh na Ballstáit srian a chur le líon na n-oifigí custaim atá inniúil ar allmhairiú earraí cultúrtha a cheadú. I gcás ina gcuirfidh na Ballstáit an srian sin i bhfeidhm, cuirfidh siad in iúl don Choimisiún sonraí na n-oifigí custaim sin chomh maith le haon athrú a bhaineann leo.
Leasú 70
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1
1.  Más rud é go dtagann earraí cultúrtha isteach i gcríoch custaim an Aontais agus nach bhfuil na coinníollacha a leagtar síos i mír 1 agus mír 2 d’Airteagal 3 comhlíonta, gabhfaidh na húdaráis custaim na hearraí cultúrtha sin agus coinneoidh siad ar bhonn sealadach iad.
1.  Déanfaidh na húdaráis inniúla earraí cultúrtha a thugtar isteach i gcríoch custaim an Aontais gan na coinníollacha a leagtar síos i mír 1 agus i mír 2 d’Airteagal 3 a bheith comhlíonta a ghabháil agus a choinneáil ar bhonn sealadach. I gcás na hearraí cultúrtha a choinneáil go sealadach, ráthófar coinníollacha caomhnaithe leormhaithe i gcomhréir leis na coinníollacha agus na freagrachtaí do stóráil sealadach earraí mar a luaitear in Airteagal 147 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, ag féachaint go cuí do chineál sonrach na n-earraí.
Leasú 71
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2
2.  Beidh ráiteas faoi na cúiseanna ag gabháil leis an gcinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 1, cuirfear an cinneadh sin in iúl don dearbhóir agus beidh sé faoi réir leigheas éifeachtach i gcomhréir leis na nósanna imeachta dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta.
2.  Beidh an cinneadh riaracháin dá dtagraítear i mír 1 faoi réir fhorálacha Airteagal 22(7) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.
Leasú 72
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3
3.  Ní rachaidh an tréimhse coinneála sealadaí thar a bhfuil de dhíth ar na húdaráis custaim nó ar na húdaráis eile forfheidhmithe dlí lena chinneadh an éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí na hearraí faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta. 6 mhí a bheidh sa tréimhse uasta coinneála sealadaí faoin Airteagal seo. Mura ndéantar cinneadh le linn na tréimhse sin maidir leis na hearraí cultúrtha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó má chinntear nach n-éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí iad ar feadh tréimhse níos faide, cuirfear na hearraí cultúrtha ar fáil don dearbhóir.
3.  Ní rachaidh an tréimhse coinneála sealadaí thar a bhfuil de dhíth ar na húdaráis custaim nó ar na húdaráis eile forfheidhmithe dlí lena chinneadh an éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí na hearraí faoi fhorálacha eile de dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta. 6 mhí a bheidh sa tréimhse uasta coinneála sealadaí faoin Airteagal seo, agus d’fhéadfaí síneadh trí mhí eile a chur leis an tréimhse sin ar chinneadh réasúnaithe ó na hoifigigh chustaim. Mura ndéantar cinneadh le linn na tréimhse sin maidir leis na hearraí cultúrtha a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó má chinntear nach n-éilíonn imthosca an cháis go gcoinneofaí iad ar feadh tréimhse níos faide, cuirfear na hearraí cultúrtha ar fáil don dearbhóir. Déanfaidh údaráis na mBallstát a áirithiú, tráth a ndéanfar na hearraí cultúrtha a thabhairt ar ais don tír thionscnaimh, nach bhfuil an tír thionscnaimh thíos le coinbhleacht armtha, coinbhleacht nach bhféadfaí sábháilteacht an earra chultúrtha a ráthú ann. Sa chás sin, fanfaidh an t-earra cultúrtha san Aontas go dtí go mbeidh an staid sa tír thionscnaimh cobhsaithe.
Leasú 73
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3 a (nua)
3 a.  Déanfaidh na húdaráis chustaim an tír thionscnaimh a chur ar an eolas láithreach nó, más rud é nach féidir tír thionscnaimh na n-earraí cultúrtha a chinneadh ar bhonn iontaofa, an tríú tír chomh maith le EUROPOL agus INTERPOL, de réir mar a bheidh, tar éis an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh.
Leasú 74
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3 b (nua)
3b.  Nuair a bhíonn forais réasúnacha ag údaráis inniúla lena chreidiúint go bhféadfadh sé gur onnmhairíodh earraí cultúrtha atá ar idirthuras trí chríoch chustaim an Aontais de shárú ar dhlíthe agus rialacháin tíre tionscaimh, déanfaidh siad na húdaráis chustaim a threorú na hearraí a ghabháil go sealadach.
Leasú 75
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – teideal
Comhar riaracháin
Comhar riaracháin agus úsáid córais leictreonaigh
Leasú 76
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1
1.  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, áiritheoidh na Ballstáit go gcomhoibreoidh a n-údaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 3(4).
1.  Chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, áiritheoidh na Ballstáit comhar agus comhroinnt na faisnéise idir na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 4(5).
Leasú 77
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2
2.  Féadfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, go háirithe maidir leis na ráitis ó allmhaireoirí agus na ceadúnais allmhairiúcháin.
2.  Déanfar córas leictreonach a fhorbairt chun faisnéis a stóráil agus a mhalartú idir údaráis na mBallstát, faoi chuimsiú Rialachán (AE) Uimh. 952/2013. Tabharfar aghaidh in aon chóras den sórt sin ar ghlacadh, próiseáil, stóráil agus malartú faisnéise go háirithe maidir le ráitis ó allmhaireoirí agus ceadúnais allmhairiúcháin.
Leasú 78
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 a (nua)
2a.  Beidh ar chumas na mBallstát breathnú ar an gcóras leictreonach nuair a bheidh na hiarrataí a bheidh curtha isteach maidir leis na ceadúnais onnmmhairiúcháin a éilítear faoi Rialachán (CE) Uimh. 116/2009 á bpróiseáil acu. Féadfaidh na hiarratais sin tagairt go díreach don fhaisnéis atá á coinneáil ar an gcóras leictreonach.
Leasú 79
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach
Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an méid seo a leanas a leagan síos,
Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an méid seo a leanas a leagan síos:
Leasú 80
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 2
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13.
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin ... [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14a(13).
Leasú 81
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 a (nua)
3a.  Ní dhéanfar próiseáil sonraí pearsanta ar bhonn an Rialacháin seo ach amháin chun cosaint éifeachtach a dhéanamh ar earraí cultúrtha ar a gcailliúint, oidhreacht chultúrtha na daonnachta a chaomhnú agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc trí oidhreacht chultúrtha chreachta a dhíol le ceannaitheoirí san Aontas.
Leasú 82
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 b (nua)
3b.  Ní bheidh rochtain ná próiseáil ar na sonraí pearsanta go léir arna bhfáil i gcomhréir le hAirteagal 4, Airteagal 5 agus Airteagal 9 ach ag foireann chuí-údaraithe na n-údarás, agus déanfar iad a chosaint go leormhaith i gcoinne rochtain nó cur in iúl neamhúdaraithe.
Leasú 83
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1
Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le ráitis bhréagacha a dhéanamh agus faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaidh earraí cultúrtha teacht isteach i gcríoch custaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.
Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sárú Airteagal 3, Airteagal 4 agus Airteagal 5 agus, go háirithe, maidir le faisnéis bhréagach a thabhairt le go bhféadfaí earraí cultúrtha a onnmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais, agus déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear na rialacha sin chun feidhme. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Chun cothroime iomaíochta agus cur chuige comhtháite a bhaint amach agus, dá bhrí sin, cuirfidh na Ballstáit pionóis i bhfeidhm atá comhchosúil ó thaobh cineáil agus éifeachta de. Tabharfaidh Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha agus na bearta sin laistigh de 12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, maidir le haon leasú ar na forálacha sin ina dhiaidh sin.
Leasú 84
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír -1 (nua)
Le linn a gcuid oibre ullmhúcháin chun an Rialacháin seo a chur chun feidhme, comhoibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit le heagraíochtaí idirnáisiúnta, amhail UNESCO, Interpol, Europol, an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (WCO), Ionad Idirnáisiúnta um Chaomhnú agus Athchóiriú na Maoine Cultúrtha (ICCROM) agus Comhairle Idirnáisiúnta na Músaem, chun oiliúint éifeachtach, gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne agus feachtais ardaithe feasachta a áirithiú, agus chun taighde ábhartha agus forbairt chaighdeánach a choimisiúnú i gcás inarb iomchuí.
Leasú 85
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1
Eagróidh na Ballstáit gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainní lena áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis lena mbaineann an Rialachán seo é a chur chun feidhme go héifeachtach. Féadfaidh siad leas a bhaint freisin as feachtais múscailte feasachta chun feasacht a mhúscailt i ndaoine áirithe a cheannaíonn earraí cultúir.
Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit na nithe seo a leanas a eagrú:
i.   oiliúint agus gníomhaíochtaí fothaithe acmhainne agus feachtais ardaithe feasachta d’údaráis, do phointí teagmhála naisiúnta agus do na gairmithe lena mbaineann chun cur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú;
ii.   gníomhartha chun comhar éifeachtach na dtíortha tionscnaimh a chothú agus
iii.   malartú dea-chleachtas a bhfuil sé mar aidhm aige cur chun feidhme aonfhoirmeach an Rialacháin seo a chur chun cinn, go háirithe na cleachtais iomchuí atá ag na Ballstáit a bhfuil reachtaíocht náisiúnta maidir le hearraí cultúrtha a allmhairiú i bhfeidhm iontu roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.
Leasú 86
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)
Le taithí na gclár atá ann cheana, lena n-áirítear na cinn a chuireann an WCO agus an Coimisiún chun cinn, cuirfear leis na gníomhaíochtaí, feachtais agus gníomhartha sin.
Leasú 87
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 a (nua)
Airteagal 11 a
Comhar le tríú tíortha
Déanfaidh an Coimisiún, in ábhair a chumhdaítear lena ghníomhaíochtaí agus a mhéid is gá chun a chúraimí a chomhlíonadh faoin Rialachán seo, comhar teicniúil agus oibríochtúil a éascú agus a spreagadh idir na Ballstáit agus tríú tíortha.
Féadfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí oiliúna a eagrú ar chríocha an tríú tír i gcomhar leis na Ballstáit agus leis an tríú tír.
Leasú 88
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2
2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ón ... [Tá Oifig na bhFoilseachán le dáta theacht i bhfeidhm an ghnímh seo a líonadh isteach].
2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2 a thabhairt don Choimisiún ar feadh tréimhse cúig bliana ón [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse … bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
Leasú 89
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b
(b)  faisnéis i dtaobh sáruithe ar an Rialachán seo;
(b)  faisnéis i dtaobh sáruithe ar an Rialachán seo agus pionóis arna gcur i bhfeidhm;
Leasú 90
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2
Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí ábhartha chuig na Ballstáit. Beidh 6 mhí ag na Ballstáit an fhaisnéis a iarradh a chur in iúl don Choimisiún.
Chun na críche sin, cuirfidh an Coimisiún ceistneoirí ábhartha chuig na Ballstáit. Beidh 6 mhí ag na Ballstáit ón lá a bhfaighidh siad an ceistneoir an fhaisnéis a iarradh a chur in iúl don Choimisiún.
Leasú 91
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)
Ar bhonn freagraí na mBallstát ar na ceistneoirí dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar Bhallstáit breis faisnéise a sholáthar maidir le próiseáil iarratais ar cheadúnais allmhairiúcháin. Déanfaidh na Ballstáit an fhaisnéis arna hiarraidh a sholáthar a luaithe agus is féidir.
Leasú 92
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2
2.  Trí bliana tar éis dháta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.
2.  Dhá bhliain tar éis dháta cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo. Cuirfear an tuarascáil sin ar fáil go poiblí. Áireofar ann breithniú ar chur i bhfeidhm praiticiúil, lena n-áirítear an tionchar ar oibreoirí eacnamaíocha an Aontais, go háirithe MFBManna. Déanfar comparáid sa tuarascáil ar chur chun feidhme ó thaobh na mBallstát de, lena n-airítear measúnú ar an leibhéal aonfhoirmeachta i gcur i bhfeidhm an Rialacháin ó dháta na tuarascála roimhe sin. Déanfar breithniú sa mheasúnú sin freisin ar na forálacha lena mbunaítear agus lena gcuirtear i bhfeidhm na pionóis, agus a mhéid a dhéanann siad foráil do chothroime iomaíochta i measc na mBallstát. I gcás inar gá, féadfar moltaí a dheanamh leis an tuarascáil chun aghaidh a thabhairt ar chur chun feidhme neamhleor a bheith á dhéanamh ag na Ballstáit.
Leasú 93
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 a (nua)
2a.  Sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 2, cuirfear san áireamh tionchar an Rialacháin seo ar an láthair, lena n-áiritear a thionchar ar oibreoirí eacnamaíocha an Aontais, lena n-áirítear MFBManna. Sa tuarascáil, tabharfar fianaise maidir leis na feidhmíochtaí náisiúnta éagsúla, áireofar measúnú ar cé chomh haonfhoirmeach is a chuirfear an Rialachán seo chun feidhme, agus tabharfar moltaí chun dul i ngleic le cur chun feidhme easnamhach ag Ballstáit.
Leasú 94
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – fo-cheannteideal 3
Earraí cultúrtha a chumhdaítear le hAirteagal 2(1)
Earraí cultúrtha a chumhdaítear le hAirteagal 2 - mír 1 - pointe a
Leasú 95
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.

Réada seandálaíochta níos mó ná 100 bliain d’aois ar táirgí iad de:

 

 

—  tochailtí agus fríotha ar thír nó faoi uisce

9705 00 00

 

—  láithreacha seandálaíochta

9706 00 00

 

—  bailiúcháin seandálaíochta

 

2.

Eilimintí ar cuid lárnach iad de shéadchomharthaí ealaíne, staire nó reiligiúnda a briseadh suas, atá níos mó ná 100 bliain d’aois

9705 00 00 9706 00 00

3.

Pictiúir agus péintéireachtaí, seachas iad sin a áirítear i gcatagóirí 4 nó 5, déanta go hiomlán de láimh i meán ar bith agus ar ábhar ar bith

9701

4.

Pictiúir uiscedhatha, gouaches agus pastail déanta go hiomlán de láimh ar ábhar ar bith

9701

5.

Mósáicí déanta d'aon ábhar agus déanta go hiomlán de láimh, seachas iad sin a thagann faoi chatagóir 1 nó faoi chatagóir 2, agus líníochtaí i meán ar bith déanta go hiomlán de láimh agus ar ábhar ar bith

6914

9701

6.

Bunghreanadh, bunphriontaí, bunscagphriontaí agus bunliteagraif lena bplátaí faoi seach agus a mbunphóstaeir

Caibidil 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Bundealbha nó bundealbhóireacht agus cóipeanna arna dtairgiú tríd an bpróiseas céanna leis an leagan bunaidh1a, seachas iad sin i gcatagóir 1

9703 00 00

8.

Grianghraif, scannáin agus claonchlónna lena mbaineann1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Ioncúnabail agus lámhscríbhinní, lena n-áirítear léarscáileanna agus scóir cheoil, ina n-aonar nó i mbailiúcháin1a.

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Leabhair atá níos mó ná 100 bliain d’aois, ina n-aonar nó i mbailiúcháin

9705 00 00 9706 00 00

11.

Léarscáileanna clóbhuailte níos mó ná 200 bliain d'aois

9706 00 00

12.

Cartlanna, agus aon eilimintí díobh, d’aon chineál nó d’aon mheán atá níos mó ná 50 bliain d'aois

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

(a)  Bailiúcháin1b agus eiseamail ó bhailiúcháin zó-eolaíocha, luibheolaíocha, mianraí-eolaíochta nó staileolaíochta;

9705 00 00

 

(b)  Bailiúcháin1b de shuim stairiúil, pailé-eolaíochta, eitneagrafach nó moneolaíochta

9705 00 00

14.

Modhanna iompair níos mó ná 75 bliain d'aois

9705 00 00 Caibidil 86-89

15.

Aon réada seanda eile nach n-áirítear i gcatagóirí A.1 go A.14

 

 

(a)  idir 50 agus 100 bliain d’aois

 

 

bréagáin, cluichí

Caibidil 95

 

earraí gloine

7013

 

earraí gaibhne buí nó earraí gaibhne geala

7114

 

troscán

Caibidil 94

 

gairis optúla, fótagrafacha, nó cineamatografacha

Caibidil 90

 

uirlisí ceoil

Caibidil 92

 

cloig agus uaireadóirí agus páirteanna díobh

Caibidil 91

 

earraí adhmaid

Caibidil 44

 

potaireacht

Caibidil 69

 

táipéisí;

5805 00 00

 

cairpéid

Caibidil 57

 

ballapháipéar

4814

 

airm

Caibidil 93

 

(b)  os cionn 100 bliain d'aois

9706 00 00

______________

1a Atá níos mó na 50 bliain agus nach lena dtionscnóirí iad.

1b Arna sainiú ag an gCúirt Bhreithiúnais ina bhreithiúnas i gcás 252/84, mar a leanas: Is é atá in earraí ‘Bailitheoirí’ de réir bhrí cheannteideal Uimh. 97.05 den Chomhtharaif Chustaim ná earraí ag a bhfuil na tréithe is ga chun iad a chur i mbailiúchán, is é sin le rá, earraí atá cuibheasach tearc, nach iondúil go n-úsáidtear iad dá gcuspóir bunaidh, atá faoi réir idirbhearta speisialta lasmuigh den ghnáth-thrádáil in earraí fóntais den chineál céanna agus go bhfuil luach ard acu’.

Ní chumhdaítear na hearraí cultúrtha i gcatagóirí A.1 go A.15 leis an Rialachán seo ach amháin má fhreagraíonn a luach do na tairseacha airgeadais faoi B nó má tá sé níos mó ná iad.

B.  Tairseacha airgeadais infheidhme i gcatagóirí ar leith faoi A (in euro)

Luach:

Cibé an luach

1 (Réada seandálaíochta)

2 (Séadchomharthaí briste suas)

9 (Ioncúnabail agus lámhscríbhinní)

12 (Cartlanna)

15 000

5 (Mósáicí agus líníocht)

6 (Greantaí)

8 (Grianghraif)

11 (Léarscáileanna clóbhuailte)

30 000

4 (Pictiúir uiscedhatha, gouaches agus pastail)

50 000

7 (Dealbhóireacht)

10 (Leabhair)

13 (Bailiúcháin)

14 (Modhaanna iompair)

15 (Aon réad eile)

150 000

3 (Pictiúir)

Ní mór an measúnú maidir le cibé an gcomhlíontar na coinníollacha i ndáil le luach airgeadais a dhéanamh nuair a thíolactar iarratas ar cheadúnas onnmhairiúcháin. Is ionann an luach airgeadais agus an t-earra cultúrtha sa mhargadh idirnáisiúnta.

Déanfar na luachanna a léirítear in euro in Iarscríbhinn 1 a chomhshó agus a léiriú ina n-airgeadra náisiúnta ag an ráta malairte ón 31 Nollaig 2001 a foilsíodh in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach. Déanfar an frithluach sin in airgeadra náisiúnta sin a athbhreithniú gach dhá bhliain le héifeacht ón 31 Nollaig 2001. Déanfar ríomh an fhrithluacha sin a bhunú ar meánluach laethúil na n-airgeadraí sin, léirithe in euro, i rith na 24 mhí dar críoch an lá deiridh de mhí Lúnasa roimh an athbhreithniú a thagann i bhfeidhm an 31 Nollaig. Déanfaidh an Coiste Comhairleach um Earraí Cultúrtha an modh ríomha seo a athbhreithniú, ar thogra ón gCoimisiún, i bprionsabal dhá bhliain tar éis an chéad chur i bhfeidhm. Do gach athbhreithniú, déanfar na luachanna arna léiriú in euro agus a bhfrithluachanna in airgeadra náisiúnta a fhoilsiú go tréimhsiúil in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sna chéad laethanta de mhí na Samhna roimh an dáta a dtiocfaidh an t-athbhreithniú i bhfeidhm.

Leasú 96
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I b (nua)
Iarscríbhinn Ib
Catagóirí tíortha agus réad arb ann do bhaol ina leith maidir le gáinneáil aindleathach
[Le bunú ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 2(2a).]

(1) Rinneadh an ní a tharchur ar ais chun an choiste fhreagraigh le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach, de bhun Riail 59(4), ceathrú fomhír (A8-0308/2018).

An nuashonrú is déanaí: 10 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais