Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0308/2018

Pateikti tekstai :

A8-0308/2018

Debatai :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2019 - 9.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Priimti tekstai
PDF 276kWORD 91k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Kultūros vertybių importas ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

2018 m. spalio 25 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  atsižvelgiant į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu, Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plano24 ir Direktyvą dėl kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga apsauga nuo kultūros vertybių praradimo, būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;
(1)  atsižvelgiant į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu, Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planas24 ir Direktyvą dėl kovos su terorizmu25, turėtų būti priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės, kad būtų užtikrinta veiksminga apsauga nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis, jų praradimo ar sunaikinimo, būtų išsaugotas žmonijos kultūros paveldas ir būtų užkirstas kelias teroristų finansavimui ir pinigų plovimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams;
__________________
__________________
24 COM(2016)0500.
24 COM(2016)0050.
25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
25 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti teisingus procesus ir kompensacijas nukentėjusiesiems, taip pat į Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Konstituciją ir konvencijas dėl paveldo apsaugos, privalu užtikrinti neteisėtai parduotų, iškastų ar įsigytų objektų restituciją. Turint galvoje tautų ir teritorijų išnaudojimą, paprastai vedantį į neteisėtą kultūros vertybių verslą ir neteisėtą prekybą jomis – pirmiausia kai tokio neteisėto verslo ir neteisėtos prekybos pradžia tampa ginkluotas konfliktas – šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tautų ir teritorijų regioninius ir vietos ypatumus, o ne į kultūros objektų rinkos vertę;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, kuris praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą, todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją įvežti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuotas kultūros vertybes;
(2)  kultūros vertybės neretai būna didelės kultūrinės, meninės, istorinės ir mokslinės svarbos. Kultūros paveldas yra vienas pagrindinių civilizacijos elementų, inter alia, turinčių simbolinę vertę ir įkūnijančių žmonijos kultūrinę atmintį. Jis praturtina visų tautų kultūrinį gyvenimą ir jas vienija bendros atminties žinių bei civilizacijos raidos pagrindu. Todėl jis turėtų būti saugomas nuo neteisėto pasisavinimo ir išgrobstymo. Archeologinės vietovės buvo grobstomos visais laikais, tačiau dabar šis reiškinys yra pasiekęs pramoninį mastą. Kol yra galimybė pelningai prekiauti neteisėtai iškastomis kultūros vertybėmis ir iš jų pelnytis nepatiriant jokios didesnės rizikos, šie kasinėjimai ir grobstymas tęsis ir ateityje. Tarptautinėje rinkoje kultūros paveldas labai paklausus dėl savo ekonominės ir meninės vertės, o griežtų tarptautinių teisinių priemonių nebuvimas arba neveiksmingas tokių priemonių vykdymo užtikrinimas lemia tai, kad tokios vertybės atsiduria šešėlinėje ekonomikoje. Archeologinių vietovių grobstymas ir prekyba neteisėtai iškastais kultūros paveldo objektais yra sunkus nusikaltimas, dėl kurio stipriai nukenčia tie, kurie su tuo būna tiesiogiai ar netiesiogiai susiję. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis daugeliu atveju skatina priverstinę kultūros homogenizaciją arba kultūros praradimą, o kultūros vertybių grobstymas ir plėšimas lemia, inter alia, kultūrų dezintegraciją. Sąjunga turėtų atitinkamai uždrausti į Sąjungos muitų teritoriją importuoti neteisėtai iš trečiųjų šalių eksportuojamas kultūros vertybes, pirmiausia akcentuojant kultūros vertybes iš trečiųjų šalių, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai, ypač kai tokias vertybes eksportuoja teroristinės ar kitos nusikalstamos organizacijos;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  kompetentingos trečiųjų šalių institucijos ne visuomet turi pakankamai pajėgumų kovoti su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis ir neteisėtu jų verslu. Be to, tos institucijos gali susidurti su korupcija ar kitokio pobūdžio netinkamo administravimo praktika. Kultūros vertybes perkėlus iš jų aplinkos, gyventojai netenka savo papročių ir atminties bei šlovinimo objektų ar vietų. Tarpusavyje susijusius objektus parduodant pavieniui, dingsta jų istorinis kontekstas ir mokslinė vertė. Atsižvelgiant į tai, kad kultūros vertybės nepakeičiamos, ir į viešąjį interesą, būti tokių objektų savininkais turėtų būti įmanoma tik tam tikromis sąlygomis. Importo procedūra turi apimti tinkamo laikymo vėlesniuoju etapu, dokumentacijos, objekto prieinamumo akademinėms įstaigoms ir viešiesiems muziejams bei bendradarbiavimo pagrįstai pareikalavus restitucijos užtikrinimą;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis.
(3)  atsižvelgiant į tai, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi priemonių siekiant visų pirma užtikrinti, kad įvežant importuojamas kultūros vertybes tikrinimas būtų atliekamas vienodai;
(3)  atsižvelgiant į tai, jog valstybėse narėse taikomos skirtingos kultūros vertybių importo į Sąjungos muitų teritoriją taisyklės, turėtų būti imtasi priemonių siekiant visų pirma užtikrinti, kad, į Sąjungos muitų teritoriją įvežant tam tikras importuojamas kultūros vertybes, tikrinimas būtų atliekamas vienodai, pagal esamus procesus, procedūras ir administracines priemones, kad būtų vienodai įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/20131a;
__________________
1a 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  bendros taisyklės turėtų būti taikomos muitinės procedūroms, susijusioms su į Sąjungos muitų teritoriją įvežamomis ne Sąjungos kilmės kultūros vertybėmis, t. y. tiek jų išleidimui į laisvą apyvartą, tiek specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimui joms;
(4)  bendros taisyklės turėtų būti taikomos ne Sąjungos kilmės kultūros vertybių įvežimui ir importui į Sąjungos muitų teritoriją;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  atsižvelgiant į gerai žinomą laisvųjų zonų (taip pat vadinamų laisvaisiais uostais) potencialą kultūros vertybių saugojimo tikslais, diegiamos tikrinimo priemonės turėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra. Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų prieštarauti prekių vežimo tranzitu laisvės principui ir neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją. Taigi, tikrinimo priemonės turėtų apimti specialiąsias muitinės procedūras, kurios gali būti įforminamos į Sąjungos muitų teritoriją įvežamoms prekėms, bet neturėtų būti taikomos tranzitui;
(5)  tikrinimo priemonės, kurias ketinama nustatyti laisvosioms zonoms (taip pat vadinamoms laisvaisiais uostais), turėtų būti taikomos kuo platesniam spektrui atitinkamų muitinės procedūrų, kad būtų užkirstas kelias šio reglamento apėjimui naudojantis laisvosiomis zonomis – potencialiomis nuolatinio prekybos neteisėtais objektais plitimo Sąjungoje priedangos vietomis. Todėl tos tikrinimo priemonės turėtų būti susijusios ne tik su prekėmis, išleistomis į laisvą apyvartą, bet ir su prekėmis, kurioms įforminta specialioji muitinės procedūra. Tačiau tokia plati taikymo sritis neturėtų nustelbti tikslo užkardyti neteisėtai eksportuojamų kultūros vertybių įvežimą į Sąjungos muitų teritoriją, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės iš kilmės ar trečiosios šalies eksportuojamos pažeidžiant jos įstatymus ir kitus teisės aktus;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje ir 1995 m. birželio 24 d. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis;
(6)  reglamente turėtų būti vartojamos apibrėžtys, grindžiamos 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytoje UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje (1970 m. UNESCO konvencija) ir 1995 m. birželio 24 d. Romoje pasirašytoje UNIDROIT konvencijoje dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų, kurių šalimis yra didelis skaičius valstybių narių, vartojamomis apibrėžtimis, nes daugelis trečiųjų šalių ir dauguma valstybių narių yra susipažinusios su tų konvencijų nuostatomis;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, o atitinkama trečioji šalis yra 1970 m. UNESCO konvenciją pasirašiusioji šalis, taigi yra įsipareigojusi kovoti su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš tos šalies buvo eksportuotos teisėtai. Kitais atvejais asmuo turėtų įrodyti eksporto iš kilmės valstybės teisėtumą;
(7)  eksporto teisėtumo klausimas turėtų būti nagrinėjamas remiantis šalies, kurioje kultūros vertybės buvo rastos ar sukurtos arba iš kurios sausumos ar povandeninės teritorijos jos buvo išvežtos, kurios sausumos ar povandeninėje teritorijoje jos buvo iškastos ar pavogtos, arba šalies, kurios ryšys su kultūros vertybėmis yra toks glaudus, kad ta šalis jas saugo kaip nacionalines kultūros vertybes ir reglamentuoja jų eksportą iš savo teritorijos jas teisėtai išvežant iš šalies, kurioje kultūros vertybės buvo sukurtos ar atrastos (toliau – kilmės šalis), įstatymais ir kitais teisės aktais. Siekiant išvengti taisyklių apėjimo tais atvejais, kai kultūros vertybės įvežamos į Sąjungą iš kitos trečiosios šalies, asmuo, siekiantis kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų įrodyti, kad jos iš kilmės valstybės buvo eksportuotos teisėtai. Išimtiniais atvejais, kai kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymais, arba kai kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki 1970 m. ir prieš jas įvežant į Sąjungos muitų teritoriją trečiojoje šalyje buvo laikomos ne laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo, o kitais tikslais, tačiau turėtojas negali pateikti reikiamų dokumentų, nes tuo metu, kai kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, tokie dokumentai nebuvo taikomi, kartu su prašymu pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, kuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės iš trečiosios šalies buvo eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi;
Pakeitimai 10 ir 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  UNESCO konvencijos 5 straipsniu raginama, kad valstybėse narėse, kurios yra tos konvencijos šalys, įsteigti vieną ar daugiau valstybinių tarnybų kultūros vertybių apsaugai nuo neteisėto importo, eksporto ir perkėlimo užtikrinti. Vadovaujantis ta konvencija tokiose valstybinėse tarnybose turėtų dirbti kvalifikuotas personalas ir jo skaičius turėtų būti pakankamas tai apsaugai užtikrinti bei sudaryti sąlygas būtinam aktyviam bendradarbiavimui su kompetentingomis valstybių narių, kurios yra tos konvencijos šalys, kompetentingomis institucijomis saugumo ir kovos su neteisėtu kultūros vertybių importo – ypač krizių apimtuose regionuose – srityse. Valstybės narės, kurios yra tos konvencijos šalys, turėtų vykdyti joje numatytus įsipareigojimus, o tos valstybės narės, kurios nėra ratifikavusios konvencijos, turi tai padaryti nedelsdamos;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su ES nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ribą. Todėl yra tikslinga visų kategorijų kultūros vertybėms nustatyti 250 metų minimalaus amžiaus ribą. Ta minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;
(8)  kad nebūtų neproporcingai varžoma prekyba prekėmis su Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios atitinka tam tikrą amžiaus ir vertės ribą. Todėl yra tikslinga daugumos kategorijų kultūros vertybėms nustatyti minimalaus amžiaus ribą, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 116/2009, 1970 m. UNESCO konvencijos ir 1995 m. UNIDROIT konvencijos nuostatomis, ir finansinę ribą, kuri būtų taikoma tam tikrų kategorijų kultūros vertybėms, nurodytoms I priede. Kai kurių kategorijų kultūros vertybėms finansinė riba neturėtų būti taikoma, kadangi dėl didesnės vagystės, praradimo ar sunaikinimo rizikos joms būtina didesnė apsauga. Minimalaus amžiaus riba užtikrins, kad šiame reglamente numatytomis priemonėmis daugiausia dėmesio būtų skiriama kultūros vertybėms, į kurias grobikai konflikto zonose gali būti nusitaikę labiausiai, neišskiriant kitų prekių, kurių tikrinimas yra būtinas siekiant užtrinti kultūros paveldo apsaugą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms, būtent archeologijos objektams, monumentų dalims, retiems rankraščiams ir inkunabulams kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą turėtų būti reikalaujama iki tų prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba specialiosios muitinės procedūros, išskyrus tranzitą, įforminimo toms prekėms pateikti įvežimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma trečiosios eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais, įrodyti eksporto iš kilmės šalies teisėtumą. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos nuspręsti, ar išduoti licenciją;
(10)  kadangi kai kurių kategorijų kultūros vertybėms – o būtent archeologijos objektams ir monumentų dalims kyla ypač didelė išgrobstymo ir sunaikinimo grėsmė, svarbu numatyti griežtesnės kontrolės sistemą ir tik atlikus tą kontrolę leisti kultūros vertybes įvežti į Sąjungos muitų teritoriją. Taikant tokią sistemą, prieš importuojant į Sąjungos muitų teritoriją turėtų būti reikalaujama pateikti pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduotą licenciją. Asmenys, siekiantys gauti tokią licenciją, turėtų sugebėti įrodyti, kad kultūros vertybės eksportuojamos iš kilmės šalies arba – išimtiniais atvejais – iš trečiosios šalies vadovaujantis tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais, arba įrodyti, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi. Tinkamai atsižvelgiant į riziką ir taikomus deramo stropumo principus, eksporto iš kilmės šalies arba – išimtiniais atvejais – iš trečiosios šalies teisėtumas turėtų būti įrodytas atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais (kilmės šalies išduotais eksporto liudijimais ar eksporto licencijomis, standartiniu dokumentu, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu, atitinkančiu tarptautinį standartą kultūros objektams aprašyti, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais), kuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina. Remdamosi išsamiais ir tiksliais prašymais, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų be reikalo nedelsdamos ir per apibrėžtą laikotarpį nuspręsti, ar išduoti licenciją;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  atsižvelgiant į ypatingą prekių pobūdį, nepaprastai svarbų vaidmenį muitinėse atlieka kultūros ekspertai, tad prireikus jie turėtų turėti galimybę paprašyti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir išanalizuoti kultūros vertybes fiziškai jas apžiūrėdami;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš trečiosios šalies, ir pateikti pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir teisinio tikrumo sumetimais informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas objekto identifikacijos standartas. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, muitinė turėtų užregistruoti tų kultūros vertybių įvežimą, saugoti atitinkamų dokumentų originalus ir deklarantui įteikti jų kopijas;
(11)  asmenys, siekiantys įvežti kitų kategorijų kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, turėtų pateikti elektroninį patvirtinimą, kuriame paliudijama ir prisiimama atsakomybė už teisėtą jų eksportą iš kilmės arba – išimtiniais atvejais – iš trečiosios šalies, ir pakankamai informacijos, kad muitinė galėtų šias prekes identifikuoti. Siekiant supaprastinti procedūrą ir užtikrinti teisinį tikrumą, informacija apie kultūros vertybes turėtų būti pateikta naudojant standartinį elektroninį dokumentą. Kultūros prekėms aprašyti turėtų būti naudojamas UNESCO rekomenduojamas standartinis dokumentas, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu. Elektroninis patvirtinimas turėtų apimti ir kilmės šalies arba – išimtiniais atvejais – trečiosios šalies išduotus eksporto liudijimus ar licencijas, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš tos šalies buvo eksportuotos vadovaujantis tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi. Jei kilmės ar trečiosios šalies teisės aktais nėra numatomas eksporto licencijų ar liudijimų išdavimas, kartu su importuotojo patvirtinimu turėtų būti pateikti bet kurie kiti tinkami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, įskaitant nuosavybės teisės liudijimus, sąskaitas faktūras, pirkimo-pardavimo sutartis, draudimo dokumentus ir vežimo dokumentus. Kad būtų užtikrintas atsekamumas po prekių įvežimo į vidaus rinką, tos kultūros vertybės turėtų būti užregistruojamos elektroniniu būdu, o deklarantui įteikiama atitinkamų dokumentų kopija. Informacija, kompetentingoms institucijoms suteikta elektroninio patvirtinimo forma, turėtų leisti joms imtis tolesnių veiksmų, kai, atlikusios rizikos analizę, jos laikosi nuomonės, kad šios prekės gali būti neteisėtai importuotos;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais reikalavimas pateikti licenciją ar patvirtinimą neturėtų būti taikomas;
(12)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui švietimo, mokslo, scenos menų, išsaugojimo, restauravimo, skaitmeninimo, mokslinių tyrimų tikslais ir muziejų ar kitų ne pelno institucijų bendradarbiavimo siekiant organizuoti kultūros parodas tikslu reikalavimas pateikti importo licenciją ar importuotojo patvirtinimą neturėtų būti taikomas. Kultūros vertybių, kurias ketinama pristatyti prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, atveju pateikti importo licenciją arba importuotojo patvirtinimą neturėtų būti reikalaujama. Tačiau, kultūros vertybes įsigijus ir joms likus Sąjungos teritorijoje, pateikti importo licenciją ar importuotojo patvirtinimą turėtų būti reikalaujama priklausomai nuo kultūros vertybių kategorijos;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  taip pat, siekiant užtikrinti kultūros vertybių iš karinio konflikto arba stichinės nelaimės paveiktų šalių saugumą ir išsaugojimą, šias vertybes turėtų būti leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti licencijos ar patvirtinimo;
(13)  taip pat, siekiant užtikrinti kultūros vertybių iš karinio konflikto arba stichinės nelaimės paveiktų šalių saugumą ir išsaugojimą, šias vertybes turėtų būti leidžiama saugoti nereikalaujant pateikti importo licencijos ar importuotojo patvirtinimo, jei, leidus padėčiai, jas ketinama grąžinti į jų kilmės šalį arba trečiąją šalį, iš kurios jos buvo teisėtai eksportuotos;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomo minimalaus amžiaus ribos kriterijaus koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(14)  siekiant atsižvelgti į šio reglamento įgyvendinimo patirtį ir besikeičiančias geopolitines bei kitas aplinkybes, dėl kurių kultūros vertybėms kyla rizika, kartu neproporcingai nevaržant prekybos su trečiosiomis šalimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl įvairių kategorijų kultūros vertybėms taikomų minimalaus amžiaus ir finansinės ribos kriterijų koregavimo. Tais deleguotaisiais įgaliojimais Komisijai taip pat turėtų būti leista atnaujinti I priedą po to, kai bus padaryta Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, ir parengti antrą priedą (II priedą), kuriame būtų pateiktas šalių ir Kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašas, pagrįstas kultūros objektų, kuriems gresia pavojus, raudonaisiais sąrašais, sudarytais ir iš dalies pakeistais Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM). Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais27. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
__________________
__________________
27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
27 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti konkrečią kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarką, prašymo išduoti importo licenciją bei formų ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonus, taip pat išsamesnes jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrines taisykles. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;
(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai konkrečiai kultūros vertybių laikinojo įvežimo ir saugojimo Sąjungos muitų teritorijoje tvarkai nustatyti, ir tai turėtų būti daroma tuo pat metu užtikrinant tinkamas išsaugojimo sąlygas, deramai atsižvelgiant į konkretų kultūros vertybių pobūdį. Ta tvarka turėtų būti taikoma ir standartiniams elektroniniams prašymo išduoti elektroninę importo licenciją, formų, priežasčių, dėl kurių toks prašymas galėtų būti atmestas, sąrašo ir importuotojo patvirtinimo bei prie jo pridedamų dokumentų šablonams, taip pat išsamesnėms jų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinėms taisyklėms. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai elektroninės duomenų bazės, skirtos informacijai saugoti ir ja keistis tarp valstybių narių, kūrimo tvarkai nustatyti vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013. Toks kūrimas galėtų vykti pagal darbo programą, numatytą to reglamento 280 straipsnyje. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201128;
__________________
__________________
28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
28 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  įgyvendinant šį reglamentą, muitinio tikrinimo veiksmams ir patikrinimams taikytinos nuostatos yra nuostatos, išdėstytos Reglamente (ES) Nr. 952/2013;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, turėtų būti renkama atitinkama informacija apie prekybos kultūros vertybėmis srautus. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu surinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;
(16)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai įgyvendinti reglamentą ir sukurti ateityje atliksimo jo vertinimo pagrindą, valstybės narės ir Komisija turėtų elektroniniu būdu rinkti atitinkamą informaciją apie prekybos kultūros vertybėmis srautus ir ja keistis. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir viešą kontrolę, turėtų būti viešinama kuo daugiau informacijos. Tam, kad prekybos kultūros vertybėmis srautų stebėsena būtų veiksminga, ji negali apsiriboti tik tų vertybių verte ar svoriu, nes šie du matai gali svyruoti. Ypač svarbu elektroniniu būdu rinkti informaciją apie deklaruotų objektų skaičių. Kadangi Kombinuotojoje nomenklatūroje nenurodyta papildomo kultūros vertybių matavimo vieneto, svarbu, kad būtų reikalaujama deklaruoti objektų skaičių;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano tikslas29 yra, inter alia, stiprinti muitinės pajėgumą geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje. Turėtų būti naudojamasi Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nustatyta bendra rizikos valdymo schema, o muitinės turėtų keistis svarbia su rizika susijusia informacija;
(17)  ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano tikslas29 yra, inter alia, stiprinti muitinei skirtus mokymus ir jos pajėgumą geriau reaguoti į riziką kultūros vertybių srityje. Turėtų būti naudojamasi Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nustatyta bendra rizikos valdymo schema, o muitinės turėtų keistis svarbia su rizika susijusia informacija;
__________________
__________________
29 COM(2014)0527: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano.
29 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl ES muitinės rizikos valdymo strategijos ir veiksmų plano (COM(2014)0527).
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  būtina rengti informavimo kampanijas, kurios būtų nukreiptos į kultūros vertybių pirkėjus ir skirtos neteisėtų vertybių rizikos klausimui, bei padėti rinkos dalyviams suprasti ir taikyti šį reglamentą. Skleidžiant šią informaciją valstybės narės turėtų įtraukti susijusius nacionalinius informacijos centrus ir kitas informacijos teikimo tarnybas;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b)  siekiant veiksmingo šio reglamento įgyvendinimo, Komisija turėtų užtikrinti, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės naudotųsi derama technine pagalba, ir padėti keistis informacija su jomis. Todėl Sąjungoje įsisteigusios labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, importuojančios kultūros vertybes, turėtų naudotis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1287/20131a sukurta programa COSME;
__________________
1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33.).
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už šio reglamento nuostatų nesilaikymą ir apie tas sankcijas pranešti Komisijai;
(18)  valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas už šio reglamento nuostatų nesilaikymą ir apie tas sankcijas pranešti Komisijai. Valstybės narės taip pat turėtų pranešti Komisijai apie atvejus, kai taikomos sankcijos. Pageidautina užtikrinti vienodas sąlygas ir vadovautis nuosekliu požiūriu, todėl būtų tinkama, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų taikomos panašaus pobūdžio ir poveikio sankcijos;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma dėl atitinkamų formų, naudotinų teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą. Todėl šio reglamento taikymas turėtų būti atidėtas;
(19)  Komisija turėtų nedelsdama priimti šio reglamento įgyvendinimo taisykles, visų pirma susijusias su atitinkamomis standartinėmis elektroninėmis formomis, naudotinomis teikiant prašymą išduoti importo licenciją ar rengiant importuotojo patvirtinimą;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Šiame reglamente išdėstomos kultūros vertybių įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją sąlygos ir procedūra.
Šiame reglamente išdėstomos kultūros vertybių įvežimo ir importo į Sąjungos muitų teritoriją sąlygos ir procedūra.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
Šis reglamentas netaikomas kultūros vertybėms, kurios per Sąjungos muitų teritoriją vežamos tranzitu.
Šis reglamentas taikomas kultūros vertybėms, kurios per Sąjungos muitų teritoriją vežamos tranzitu, kai kompetentingos institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės iš kilmės ar trečiosios šalies eksportuojamos pažeidžiant tos kilmės ar trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso priede pateiktoje lentelėje nurodytoms kategorijoms ir atitinka joje nurodytą minimalaus amžiaus reikalavimą;
a)  kultūros vertybė – bet kuris objektas, kuris yra reikšmingas archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui arba mokslui, priklauso prieduose nurodytoms kategorijoms ir atitinka juose nurodytus minimalaus amžiaus bei finansinius reikalavimus;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  kultūros vertybių importas:
i)  išleidimas į laisvą apyvartą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 201 straipsnyje; arba
ii)  kuriai nors iš šių kategorijų priskirtinų specialiųjų procedūrų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 952/2013 210 straipsnyje, įforminimas vertybėms:
a)  saugojimo, kuriai priskiriamos muitinio sandėliavimo ir laisvosios zonos procedūros;
b)  konkretaus naudojimo, kuriai priskiriamos laikinojo įvežimo ir galutinio vartojimo procedūros;
c)  laikinojo įvežimo perdirbti;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  kilmės šalis – šalis, kurios dabartinėje teritorijoje sukurtos ar rastos kultūros vertybės;
b)  kilmės šalis – šalis, kurios dabartinėje teritorijoje kultūros vertybės buvo sukurtos ar rastos arba iš kurios sausumos ar povandeninės teritorijos jos buvo išvežtos, kurios sausumos ar povandeninėje teritorijoje jos buvo iškastos ar pavogtos arba kurią ir kultūros vertybes sieja toks glaudus ryšys, kad ši šalis saugo jas kaip nacionalines kultūros vertybes ir reglamentuoja jų eksportą iš savo teritorijos jas teisėtai išvežus iš šalies, kurioje kultūros vertybės buvo sukurtos ar rastos;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  eksporto šalis – paskutinė šalis, kurioje iki išsiunčiant kultūros vertybes į Sąjungą jos buvo nuolat laikomos pagal tos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus;
c)  trečioji šalis – paskutinė ne kilmės šalis, kurioje kultūros vertybės buvo laikomos prieš jas atvežant į Sąjungos muitų teritoriją;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas
d)   nuolat – bent vieno mėnesio laikotarpį ir kitu nei laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo tikslu;
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
ha)  objekto identifikacijos dokumentas – UNESCO priimtas tarptautinis standartas kultūros vertybėms aprašyti ir vienam duomenų apie kultūros vertybes rinkiniui parengti;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)
hb)  kompetentingos institucijos – institucijos, kurias valstybės narės skiria importuotojo licencijoms išduoti ir importuotojo patvirtinimams registruoti.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, padarius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, iš dalies keičiama priede pateiktos lentelės antra skiltis ir, atsižvelgiant į šio reglamento įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiama priede išdėstytos lentelės trečioje skiltyje nurodyta minimalaus amžiaus riba.
2.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, padarius Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, iš dalies keičiama I priede pateiktos lentelės antra skiltis ir, atsižvelgiant į šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 116/2009 įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiamos priede nurodytos minimalaus amžiaus ir vertės ribos.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisijai pagal 12 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus II priedui, kuriame išvardytos šalys ir objektų kategorijos, su kuriomis siejama ypatinga neteisėtos prekybos rizika, iš dalies pakeisti, remiantis Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) skelbiamų kultūros objektų, kuriems gresia pavojus, raudonųjų sąrašų duomenų bazės informacija. Komisija užtikrina, kad II priedas būtų reguliariai atnaujinamas.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė
Į Sąjungos muitų teritoriją įvežamos kultūros vertybės
Kultūros vertybių įvežimas ir importas į Sąjungos muitų teritoriją
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Kultūros prekes išleisti į laisvą apyvartą ir joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, leidžiama tik pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą importuotojo patvirtinimą.
1.  Įvežti kultūros prekes, iš kilmės šalies teritorijos išvežtas pažeidžiant tarptautinę teisę ir kilmės ar trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, draudžiama.
Kultūros vertybių importas į Sąjungos muitų teritoriją leidžiamas tik pateikus pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją arba pagal 5 straipsnį parengtą importuotojo patvirtinimą.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Sėkmingas kultūros vertybių importas nėra laikytinas teisėtos kilmės ar nuosavybės įrodymu.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo ar mokslinių tyrimų tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį;
a)  laikinajam kultūros vertybių įvežimui į Sąjungos muitų teritoriją švietimo, mokslo, scenos menų, išsaugojimo, restauravimo, skaitmeninimo ir mokslinių tyrimų tikslais, taip pat muziejų ar kitų ne pelno institucijų bendradarbiavimo siekiant rengti kultūros parodas tikslu pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 250 straipsnį;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  kultūros vertybėms, pristatomoms prekybos mugėse ir tarptautinėse meno mugėse, nebent jos įsigyjamos ir lieka Sąjungos teritorijoje;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  kultūros vertybių saugojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 straipsnį, kai viešosios valdžios institucija aiškiai siekia užtikrinti jų išsaugojimą (arba tai daroma jai prižiūrint).
b)  kultūros vertybių saugojimui pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 237 straipsnį, kai viešosios valdžios institucija siekia užtikrinti jų saugumą ar išsaugojimą (arba tai daroma jai prižiūrint), kai, leidus padėčiai, tas vertybes ketinama grąžinti į jų kilmės šalį ar trečiąją šalį, į kurią jos buvo teisėtai eksportuotos.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  grąžintoms kultūros vertybėms, apibrėžtoms Direktyvos 2014/60/ES 2 straipsnyje.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje nurodyto laikinojo kultūros vertybių įvežimo arba jų saugojimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma konkreti 2 dalyje nurodyto laikinojo kultūros vertybių ir apsaugos tikslu grąžintų kultūros vertybių įvežimo arba jų saugojimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Priedo c, d ir h punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad muitinei pateikta importo licencija.
1.  I priedo A1 ir A2 punktuose nurodytų kultūros vertybių importo į Sąjungą atveju reikalaujama, kad muitinei būtų pateikta importo licencija.
Šis straipsnis pirmoje pastraipoje nurodytoms vertybėms taikomas tik jeigu jos įtrauktos į II priede pateiktą šalių ir Kombinuotosios nomenklatūros kodų sąrašą, jei toks sąrašas naudojamas kilmės šaliai, iš kurios eksportuojamos kultūros vertybės, ir kultūros vertybių kilmės šalis yra žinoma.
Šis straipsnis taip pat taikomas kultūros vertybėms, kurios į II priedą įtraukiamos tik importuotos į Sąjungos muitų teritoriją iš kilmės ar trečiosios šalies.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Prašymą išduoti importo licenciją prekių turėtojas pateikia įvežimo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. lapkričio 14 d. Paryžiuje pasirašytos UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos (toliau – 1970 m. UNESCO konvencija) susitariančioji šalis, prie prašymo pridedami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad kultūros prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.
2.  Prašymą išduoti importo licenciją prekių turėtojas pateikia pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Prie prašymo pridedami reikiami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, pagrindžiantys, kad atitinkamos kultūros prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodantys, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi. Kartu su prašymu pateikiami:
–  eksporto liudijimai arba eksporto licencijos;
–  standartinis dokumentas, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje;
–  nuosavybės teisės liudijimai;
–  sąskaitos faktūros;
–  pirkimo–pardavimo sutartys;
–  draudimo dokumentai arba vežimo dokumentai.
Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Neatsižvelgiant į 2 dalį, išimtiniais atvejais, kai:
a)  kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymais arba
b)  kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki 1970 m. ir, prieš jas įvežant į Sąjungos muitų teritoriją, trečiojoje šalyje buvo laikomos ne laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo, o kitais tikslais, tačiau turėtojas negali pateikti reikiamų dokumentų, nes tuo metu, kai kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, tokie dokumentai nebuvo taikomi,
kartu su prašymu pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai ir informacija, kuriais pagrindžiama, kad susijusios kultūros vertybės buvo eksportuotos iš trečiosios šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi.
Patvirtinamieji dokumentai apima:
–  eksporto liudijimus arba eksporto licencijas;
–  standartinį dokumentą, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje;
–  nuosavybės teisės liudijimus;
–  sąskaitas faktūras;
–  pirkimo–pardavimo sutartis ir
–  draudimo dokumentus arba vežimo dokumentus.
Kai patvirtinamieji dokumentai neprieinami, kartu su prašymu pateikiamas ekspertų vertinimo dokumentas, jei, kompetentingos institucijos sprendimu, tai būtina.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Įvežimo valstybės narės kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymas yra išsamus. Ji paprašo pareiškėjo pateikti bet kokią trūkstamą informaciją ar dokumentą per 30 dienų nuo prašymo gavimo.
3.  Pirmos planuojamo importo valstybės narės kompetentinga valdžios institucija patikrina, ar prašymas yra išsamus. Ji paprašo pareiškėjo pateikti bet kokią trūkstamą ar papildomą informaciją arba dokumentą per 21 dieną nuo prašymo gavimo.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Per 90 dienų nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos kompetentinga valdžios institucija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti importo licenciją arba atmesti prašymą. Ji gali atmesti prašymą dėl šių priežasčių:
4.  Per 90 dienų nuo išsamaus prašymo pateikimo dienos kompetentinga valdžios institucija išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti importo licenciją arba atmesti prašymą. Jei išduodama importo licencija, kompetentinga institucija ją užregistruoja elektroniniu būdu. Kompetentinga institucija atmeta prašymą dėl šių priežasčių:
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  tais atvejais, kai eksporto šalis nėra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;
a)  kai neįrodyta, kad kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos laikantis eksporto metu galiojusių jos įstatymų ir kitų teisės aktų arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai nebuvo taikomi, arba – išimtiniais 4 straipsnio 2a dalyje išvardytais atvejais – kai neįrodyta, kad kultūros vertybės iš trečiosios šalies buvo eksportuotos laikantis eksporto metu galiojusių tos trečiosios šalies įstatymų ir kitų teisės aktų arba kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai nebuvo taikomi;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, neįrodyta, kad kultūros vertybės iš eksporto šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų;
Išbraukta.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies c punktas
c)  kompetentinga valdžios institucija pagrįstai turi pagrindo manyti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.
c)  kompetentinga valdžios institucija turi pagrįstų ir įrodomų priežasčių manyti, kad prekių turėtojas jas įgijo neteisėtai.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)
ca)  jei kitos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos anksčiau yra atmetusios prašymą išduoti tos pačios kultūros vertybės importo licenciją ir nebuvo pateikta jokių papildomų įrodymų, kurie jau nebuvo pateikti ryšium su atmestu prašymu;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)
cb)  kai teisėtas eksportas tiesiai iš kilmės šalies negali būti įrodytas tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais ir įrodymais, visų pirma eksporto šalies išduotais eksporto liudijimais ar licencijomis, nuosavybės teisės liudijimais, sąskaitomis faktūromis, pirkimo–pardavimo sutartimis, objekto identifikacijos dokumentu, kai tai įmanoma, draudimo dokumentais, vežimo dokumentais ir ekspertų vertinimo dokumentais.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Kompetentinga institucija gali atmesti prašymą, kai kilmės šalies institucijos teismui yra pateikusios ieškinį dėl grąžinimo arba žalos atlyginimo.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.  Prašymą atmetus, kartu su 4 dalyje nurodytu administraciniu sprendimu pateikiamas priežasčių paaiškinimas, įskaitant informaciją apie skundų nagrinėjimo procedūrą, kuris susijusiam pareiškėjui pateikiamas tuo metu, kai priimamas sprendimas.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 c dalis (nauja)
4c.  Kartu su prašymu pateikiama deklaracija, kad iki tol prašymų dėl objektų teikta nebuvo, arba, prašymą anksčiau atmetus, joje išdėstomos šio atmetimo priežastys ir kartu pateikiami papildomi įrodymai, kurie nebuvo prieinami anksčiau svarstant prašymą.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 d dalis (nauja)
4d.  Valstybei narei atmetus prašymą, apie šį atmetimą ir priežastis, kuriomis jis grindžiamas, pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atvejais, kai įtariama neteisėta prekyba, valstybės narės informuoja ir kitas susijusias valdžios institucijas, pvz., Interpolą ir Europolą.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės paskiria viešosios valdžios institucijas, kompetentingas išduoti importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai duomenis apie šias valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.
Valstybės narės nedelsdamos paskiria viešosios valdžios institucijas, kompetentingas išduoti importo licencijas pagal šį straipsnį. Jos pateikia Komisijai duomenis apie šias valdžios institucijas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas prašymo išduoti importo licenciją šablonas, taip pat tokių prašymų pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas standartinis elektroninis prašymo išduoti importo licenciją šablonas, taip pat elektroninio tokių prašymų ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo ir nagrinėjimo elektroninėmis priemonėmis procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Priedo a, b, e, f, g, i, j, k ir l punktuose nurodytos kultūros vertybės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama specialioji procedūra, išskyrus tranzitą Sąjungoje, su sąlyga, kad įvežimo valstybės narės muitinei pateiktas importuotojo patvirtinimas.
1.  Į Sąjungos muitų teritoriją importuojant I priedo A dalies 3–14 punktuose nurodytas kultūros vertybes, vertybių turėtojas turi pirmos planuojamo importo valstybės narės muitinei pateikti elektroninį importuotojo patvirtinimą.
Šis straipsnis taikomas ir A1 bei A2 punktuose nurodytoms kultūros vertybėms, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai neįtraukti į II priedą.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės eksportuotos iš kilmės šalies laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau tais atvejais, kai eksporto šalis yra 1970 m. UNESCO konvencijos susitariančioji šalis, importuotojo patvirtinime pateikiama prekių turėtojo pasirašyta deklaracija, kad prekės iš tos šalies eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.
2.  Importuotojo patvirtinimas užregistruojamas elektroniniu būdu. Jis apima:
a)  vertybių turėtojo pasirašytą deklaraciją, kurioje pažymima, kad vertybės iš kilmės šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi;
b)  standartinį dokumentą, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje;
c)  kilmės šalies išduoti eksporto liudijimai ar licencijos, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Neatsižvelgiant į 2 dalį, išimtiniais atvejais, kai:
a)  kultūros vertybės kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta, ir kompetentinga institucija šią aplinkybę laiko tinkamai patvirtinta dokumentais ir pagrįsta įrodymu arba
b)  kultūros vertybės iš kilmės šalies buvo eksportuotos iki 1970 m., ir, prieš jas įvežant į Sąjungos muitų teritoriją, trečiojoje šalyje buvo laikomos ne laikino naudojimo, tranzito, eksporto ar išsiuntimo, o kitais tikslais, tačiau turėtojas negali pateikti reikiamų dokumentų, nes tuo metu, kai kultūros vertybės buvo eksportuotos iš kilmės šalies, tokie dokumentai nebuvo taikomi,
importuotojo patvirtinimas apima:
a)  vertybių turėtojo pasirašytą deklaraciją, kurioje pažymima, kad vertybės iš trečiosios šalies eksportuojamos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų, arba įrodoma, kad tokie įstatymai ir kiti teisės aktai netaikomi;
b)  standartinį dokumentą, kuriame remiamasi objekto identifikacijos standartu ir kuriame susijusios kultūros vertybės aprašomos pakankamai išsamiai, kad galėtų būti atpažintos muitinėje, ir
c)  trečiosios šalies išduotus eksporto liudijimus ar licencijas, kuriais įrodoma, kad susijusios kultūros vertybės iš trečiosios šalies buvo eksportuotos laikantis jos įstatymų ir kitų teisės aktų.
Kai eksporto licencijų ar liudijimų išdavimas kilmės ar trečiosios šalies įstatymais ir kitais teisės aktais nenumatomas, kartu su importuotojo patvirtinimu pateikiami ir bet kurie kiti tinkami patvirtinamieji dokumentai ir įrodymai, įskaitant nuosavybės teisės liudijimus, sąskaitas faktūras, pirkimo-pardavimo sutartis, draudimo dokumentus ir vežimo dokumentus.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas standartinis elektroninis importuotojo patvirtinimo šablonas, taip pat importuotojo patvirtinimo elektroninio pateikimo ir nagrinėjimo procedūrinės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės
Komisija užtikrina, kad labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės naudotųsi derama technine ir finansine pagalba – įskaitant nacionalinių informacijos centrų veiklos skatinimą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir specialios interneto svetainės, kurioje būtų skelbiama visa reikiama informacija, sukūrimą – be to, ji skatina labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių ir susijusių nacionalinių informacijos centrų informacijos mainus, kai gaunamos užklausos, siekiant veiksmingo šio reglamento įgyvendinimo.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)
5b straipsnis
Elektroninės sistemos naudojimas
1.  Visi kompetentingų institucijų ir deklarantų informacijos mainai pagal 4 ir 5 straipsnius, pvz., keitimasis deklaracijomis, prašymais ar sprendimais, vyksta elektroninėmis priemonėmis.
2.  Komisija sukuria 1 dalyje nurodytą elektroninę sistemą. Ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato:
–  1 dalyje nurodytos elektroninės sistemos diegimo, eksploatavimo ir priežiūros tvarką;
–  išsamias taisykles, susijusias su informacijos pateikimu, tvarkymu, saugojimu ir keitimusi ja tarp valstybių narių kompetentingų institucijų naudojantis elektronine sistema;
Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija kuriant, prižiūrint ir naudojant 1 dalyje nurodytą elektroninę sistemą bei saugant informaciją, kaip nustatyta šiame reglamente.
3.  Kalbant apie asmens duomenų tvarkymą taikant šį reglamentą, deklarantai ir kompetentingos institucijos savo užduotis turėtų atlikti vadovaudamosi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ir Reglamentu (ES) .../...*.
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
* OL: tekste prašom įrašyti dokumente 2017/0003(COD) pateiktą reglamento numerį.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
6 straipsnis
Išbraukta.
Muitinis tikrinimas ir patikrinimai
1.  Atitinkamai 4 straipsnyje nurodyta importo licencija arba 5 straipsnyje nurodytas importuotojo patvirtinimas pateikiami muitinės įstaigai, kuri yra kompetentinga kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą.
2.   Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti išduota importo licencija, muitinė patikrina, ar importo licencija atitinka pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę.
3.   Tais atvejais, kai kultūros vertybėms įvežti į Sąjungos muitų teritoriją turi būti pateiktas importuotojo patvirtinimas, muitinė patikrina, ar importuotojo patvirtinimas atitinka 5 straipsnyje arba pagal jį nustatytus reikalavimus ir pateiktas prekes. Tuo tikslu ji gali reikalauti, kad deklarantas pateiktų papildomos informacijos, ir atlikti fizinį kultūros vertybių patikrinimą, įskaitant jų ekspertizę. Ji užregistruoja importuotojo patvirtinimą suteikdama jam eilės numerį bei nurodydama registracijos datą ir išleisdama prekes deklarantui įteikia užregistruoto importuotojo patvirtinimo kopiją.
4.  Pateikiant deklaraciją kultūros vertybių išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti ar specialiajai procedūrai, išskyrus tranzitą, joms įforminti, nurodomas produktų kiekis priede nurodytais papildomais matavimo vienetais.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
Tais atvejais, kai valstybės narės nustato ribotą skaičių muitinės įstaigų, kurios yra kompetentingos kultūros vertybes išleisti į laisvą apyvartą arba joms įforminti specialiąją procedūrą, išskyrus tranzitą, jos pateikia Komisijai duomenis apie tas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.
Valstybės narės gali apriboti muitinės įstaigų, kompetentingų leisti vykdyti kultūros vertybių importą, skaičių. Tais atvejais, kai valstybės narės taiko šį apribojimą, jos pateikia Komisijai duomenis apie tas muitinės įstaigas ir bet kokius tų duomenų pakeitimus.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Muitinė sulaiko ir laikinai paima į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas kultūros vertybes tais atvejais, kai atitinkamos prekės į Sąjungos muitų teritoriją įvežtos nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų.
1.  Kompetentingos institucijos sulaiko ir laikinai paima kultūros vertybes, į Sąjungos muitų teritoriją įvežtas nesilaikant 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų. Kultūros vertybių paėmimo atveju deramos išsaugojimo sąlygos užtikrinamos laikantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 147 straipsnyje išdėstytų laikino vertybių saugojimo sąlygų ir atsakomybės nuostatų, deramai atsižvelgiant į ypatingą vertybių pobūdį.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytas administracinis sprendimas kartu su išdėstytais motyvais pateikiamas deklarantui; dėl sprendimo gali būti taikomos veiksmingos teisių gynimo priemonės laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų.
2.  1 dalyje nurodytam administraciniam sprendimui taikomos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 7 dalies nuostatos.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Laikino paėmimo laikotarpis negali viršyti laiko, reikalingo muitinei arba kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatas. Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto laikino paėmimo laikotarpis yra 6 mėnesiai. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio kultūros vertybių paėmimo laiko arba priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, paimti kultūros vertybių ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos nedelsiant grąžinamos deklarantui.
3.  Laikino paėmimo laikotarpis negali viršyti laiko, reikalingo muitinei arba kitoms teisėsaugos institucijoms nustatyti, ar, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, yra pagrindo laikinai paimti prekes pagal kitas Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatas. Maksimalus šiame straipsnyje nurodyto laikino paėmimo laikotarpis yra 6 mėnesiai su galimybe tą laikotarpį pratęsti dar trims mėnesiams pagrįstu muitinės sprendimu. Jeigu per šį laikotarpį nepriimamas sprendimas dėl ilgesnio kultūros vertybių paėmimo laiko arba priimamas sprendimas, kad, atsižvelgiant į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, paimti kultūros vertybių ilgesniam laikui nėra pagrindo, jos nedelsiant grąžinamos deklarantui. Valstybių narių valdžios institucijos užtikrina, kad kultūros vertybių restitucijos kilmės šaliai metu kilmės šalyje nebūtų kilusi ginkluota krizė, dėl kurios nebūtų įmanoma užtikrinti kultūros vertybės saugumo. Tokios krizės atveju kultūros vertybė lieka Sąjungoje, kol padėtis kilmės šalyje stabilizuosis.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Priėmusios 1 dalyje nurodytą sprendimą, muitinės nedelsdamos informuoja kilmės arba – atvejais, kai kultūros vertybių kilmės šalis negali būti patikimai nustatyta – trečiąją šalį bei galimai Europolą ir Interpolą.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Kompetentingoms institucijoms turint pagrįstų priežasčių manyti, kad kultūros vertybės, vežamos tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją, galėjo būti eksportuotos pažeidžiant kilmės šalies taisykles ir teisės aktus, jos paveda muitinėms tas vertybes laikinai sulaikyti.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas
Administracinis bendradarbiavimas
Administracinis bendradarbiavimas ir elektroninės sistemos naudojimas
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis
1.  Šio reglamento įgyvendinimo tikslais valstybės narės užtikrina 3 straipsnio 4 dalyje nurodytų jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą.
1.  Šio reglamento įgyvendinimo tikslais valstybės narės užtikrina 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Gali būti sukurta elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, saugoti ir ja keistis.
2.  Sukuriama elektroninė sistema, skirta valstybių narių valdžios institucijų informacijai saugoti ir ja keistis vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 952/2013. Taikant bet kokią tokią sistemą priimama, tvarkoma, saugoma informacija, visų pirma apie importuotojų patvirtinimus ir importo licencijas, ir ja keičiamasi.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės gali naudotis 2 dalyje nurodyta elektronine sistema nagrinėdamos prašymus, pateiktus ryšium su eksporto licencijomis, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 116/2009. Tokiuose prašymuose gali būti pateikiamos tiesioginės nuorodos į elektroninėje sistemoje saugomą informaciją.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnyje nurodytos procedūros.
Tie deleguotieji aktai priimami iki... [šeši mėnesiai iki šio reglamento įsigaliojimo datos], laikantis 13 straipsnyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą vykdomas tik siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo kultūros vertybių praradimo, išsaugoti žmonijos kultūros paveldą ir užkirsti kelią teroristų finansavimui pagrobtą kultūros paveldą parduodant Sąjungoje esantiems pirkėjams.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Pasiekti ir tvarkyti visus pagal 4, 5 ir 9 straipsnius gautus asmens duomenis gali tik deramai įgalioti institucijų darbuotojai, ir šie duomenys tinkamai saugomi nuo neleistinos prieigos arba perdavimo.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingus pareiškimus ir melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą įvežti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.
Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už 3, 4 ir 5 straipsnių pažeidimus, visų pirma už melagingos informacijos pateikimą siekiant gauti leidimą importuoti kultūros vertybes į Sąjungos muitų teritoriją. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendintos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Siekdamos užtikrinti vienodas sąlygas ir nuoseklų požiūrį, valstybės narės taiko panašaus pobūdžio ir poveikio sankcijas. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio -1 dalis (nauja)
Atlikdamos parengiamuosius darbus šiam reglamentui įgyvendinti, Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., su UNESCO, Interpolu, Europolu, Pasaulio muitinių organizacija (PMO), Tarptautiniu kultūros vertybių išsaugojimo ir restauravimo centru (ICCROM) ir Tarptautine muziejų taryba, kad būtų užtikrintas veiksmingas mokymas, gebėjimų stiprinimo veikla ir informavimo kampanijos, o prireikus – užsakoma atlikti susijusius mokslinius tyrimus ir sukurti reikiamus standartus.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
Siekdamos užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą, valstybės narės organizuoja mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklą. Jos taip pat gali vykdyti informavimo kampanijas visų pirma kultūros vertybių pirkėjų sąmoningumui skatinti.
Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, organizuoja:
i)   mokymų ir gebėjimų stiprinimo veiklą bei informavimo kampanijas valdžios institucijų, nacionalinių informacijos centru darbuotojams ir susijusiems specialistams, kad būtų užtikrintas veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas;
ii)  veiksmus efektyviam kilmės šalių bendradarbiavimui skatinti ir
iii)   geriausios praktikos mainus, siekiant skatinti vienodą šio reglamento įgyvendinimą, ypač tinkamą valstybių narių, kuriose galioja nacionaliniai teisės aktai dėl kultūros vertybių importo, praktiką iki įsigaliojant šiam reglamentui.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Ta veikla, kampanijos ir veiksmai grindžiami esamų programų – įskaitant tas, kurias skatina PMO ir Komisija – patirtimi.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11 a straipsnis
Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis
Komisija skatina techninį ir operatyvinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą klausimais, kurie patenka į jos veiklos sritį, ir tokiu mastu, koks yra būtina jos užduotims pagal šį reglamentą vykdyti.
Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, gali organizuoti mokymo veiklą jų teritorijoje.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo … [šio akto įsigaliojimo datą įrašo Leidinių biuras].
2.  2 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ... metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  informacija apie šio reglamento pažeidimus;
b)  informacija apie šio reglamento pažeidimus ir taikomas sankcijas;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikia atitinkamus klausimynus. Valstybės narės prašomą informaciją Komisijai pateikia per 6 mėnesius.
Šiuo tikslu Komisija valstybėms narėms pateikia atitinkamus klausimynus. Valstybės narės prašomą informaciją Komisijai pateikia per 6 mėnesius nuo klausimyno gavimo dienos.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Komisija, atsižvelgdama į valstybių narių atsakymus į 1 dalyje nurodytų klausimynų klausimus, gali paprašyti valstybių narių pateikti papildomą informaciją apie prašymų suteikti importo licenciją nagrinėjimą. Valstybės narės prašomą informaciją suteikia kuo greičiau.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.
2.  Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, o vėliau – kas ketverius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaita turėtų būti skelbiama viešai. Joje turėtų būti apžvelgtas praktinis įgyvendinimas, įskaitant poveikį Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ataskaitoje palyginamas įgyvendinimas valstybėse narėse, įskaitant įvertinimą, kokiu mastu reglamentas taikomas vienodai nuo tada, kai buvo parengta ankstesnioji ataskaita. Šiame įvertinime taip pat apžvelgiamos nuostatos, pagal kurias apibrėžiamos ir taikomos sankcijos, ir tai, kokiu mastu jomis užtikrinamos vienodos sąlygos valstybėse narėse. Prireikus į ataskaitą gali būti įtraukiamos rekomendacijos dėl veiksmų, kai valstybės narės šį reglamentą įgyvendina netinkamai.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  2 dalyje nurodytoje ataskaitoje atsižvelgiama į šio reglamento poveikį vietoje, įskaitant jo poveikį Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams – taip pat ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ataskaitoje pateikiama skirtingų nacionalinių veiklos rezultatų įrodymų, į ją įtraukiamas įvertinimas, ar vienodai šis reglamentas buvo įgyvendinamas ir taikomas susijusiu laikotarpiu, bei rekomendacijos dėl veiksmų, kai jis valstybėse narėse įgyvendinamas nepakankamai.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 paantraštė
Kultūros vertybės, kurioms taikoma 2 straipsnio 1 dalis
Kultūros vertybės, kurioms taikomas 2 straipsnio 1 dalies a punktas
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.

Senesni nei 100 metų archeologijos objektai, kurie yra:

 

 

–  iškasenos ir sausumos arba povandeniniai radiniai

9705 00 00

 

–  archeologinių vietovių radiniai

9706 00 00

 

–  archeologinių kolekcijų objektai

 

2.

Senesni nei 100 metų elementai, kurie yra neatskiriamos išardytų meno, istorijos ar religijos monumentų dalys

9705 00 00 9706 00 00

3.

Išimtinai rankų darbo paveikslai ir tapybos kūriniai, išskyrus tuos, kurie priskiriami 4 arba 5 kategorijai, sukurti bet kuriomis priemonėmis ir ant bet kurios medžiagos1a

9701

4.

Išimtinai rankų darbo akvarelės, guašo ir pastelės technika atlikti kūriniai, sukurti ant bet kurios medžiagos1a

9701

5.

Išimtinai rankų darbo mozaikos, sukurtos naudojant bet kurią medžiagą, išskyrus tas, kurios priskiriamos 1 arba 2 kategorijai, ir priešiniai, sukurti bet kuriomis priemonėmis ir ant bet kurios medžiagos1a

6914

9701

6.

Originalios graviūros, originalūs estampai ir šilkografijos bei litografijos kūriniai, įskaitant atitinkamus jų trafaretus, ir originalūs plakatai1a

49 9702 00 00 8442 50 99 skyrius

7.

Originalios skulptūros arba statulos bei kopijos, sukurtos pagal tą patį procesą, kaip ir originalas, išskyrus tas, kurios priskiriamos 1 kategorijai

9703 00 00

8.

Fotografijos, kino juostos ir jų negatyvai1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabulai ir rankraščiai, įskaitant žemėlapius ir muzikos partitūras (pavieniai arba jų kolekcijos)1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Senesnės nei 100 metų knygos (pavienės arba jų kolekcijos)

9705 00 00 9706 00 00

11.

Senesni nei 200 metų spausdinti žemėlapiai

9706 00 00

12.

Archyvai ir bet kurie jų elementai nepriklausomai nuo pobūdžio ar laikmenos, kurie yra senesni nei 50 metų

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Zoologijos, botanikos, mineralogijos ar anatomijos kolekcijos1b ir šių kolekcijų pavyzdžiai

9705 00 00

 

b)  Istorinės, paleontologinės, etnografinės ar numizmatinės svarbos kolekcijos

9705 00 00

14.

Senesnės nei 75 metų transporto priemonės

9705 00 00 86 –89 skyriai

15.

Bet kurie kiti antikvariniai objektai, nepriskirti A.1–A.14 kategorijoms

 

 

a)  50–100 metų senumo

 

 

žaislai, žaidimai

95 skyrius

 

stiklo dirbiniai

7013

 

juvelyriniai aukso arba sidabro dirbiniai

7114

 

baldai

94 skyrius

 

optikos, fotografijos ir kinematografo aparatai

90 skyrius

 

muzikos instrumentai

92 skyrius

 

laikrodžiai ir rankiniai laikrodžiai bei jų dalys

91 skyrius

 

medžio dirbiniai

44 skyrius

 

keramika

69 skyrius

 

gobelenai

5805 00 00

 

kilimai

57 skyrius

 

popieriniai sienų apmušalai

4814

 

ginklai

93 skyrius

 

b)  senesni nei 100 metų

9706 00 00

1a Kuriems daugiau nei 50 metų ir kurie nepriklauso savo kūrėjams.

1b Remiantis Teisingumo Teismo sprendime 252/84 pateikta apibrėžtimi: „Kaip pažymima Bendrojo muitų tarifo skyriuje Nr. 97.05, kolekcionuojami objektai – tai objektai, pasižymintys savybėmis, kurios būtinos jiems į kolekciją įtraukti, t. y. šie objektai sąlyginai reti, paprastai nenaudojami pagal savo pradinę paskirtį, jų atžvilgiu taikomi specialūs sandoriai, kurių neapima įprasta prekyba panašiais naudoti skirtais objektais, ir jie yra didelės vertės“.

A.1–A.15 kategorijų kultūros objektus šis reglamentas apima tik jeigu jų vertė atitinka B dalyje nurodytas finansines ribas arba jas viršija.

B.  Finansinės ribos, taikomos kai kurioms A dalies kategorijoms (nurodyta eurais).

Vertė:

Bet kuri vertė:

1 (archeologijos objektai)

2 (išardyti monumentai)

9 (inkunabulai ir rankraščiai)

12 (archyvai)

15 000

5 (mozaikos ir piešiniai)

6 (graviūros)

8 (fotografijos)

11 (spausdinti žemėlapiai)

30 000

4 (akvarele, guašu ir pastele nutapyti kūriniai)

50 000

7 (statulos)

10 (knygos)

13 (kolekcijos)

14 (transporto priemonės)

15 (visi kiti objektai)

150 000

3 (paveikslai)

Tai, ar tenkinamos su finansine verte susijusios sąlygos, turi būti įvertinta tada, kai pateikiamas prašymas išduoti eksporto licenciją. Finansinė vertė – tai kultūros objekto finansinė vertė tarptautinėje rinkoje.

Vertės, I priede išreikštos eurais, konvertuojamos ir išreiškiamos nacionalinėmis valiutomis laikantis 2001 m. gruodžio 31 d. valiutos kurso, paskelbto Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Šis vertės nacionalinėmis valiutomis ekvivalentas peržiūrimas kas dvejus metus, pradedant 2001 m. gruodžio 31 d. Šio vertės ekvivalento apskaičiavimas grindžiamas šių valiutų vidutine dienos verte, išreikšta eurais, 24 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi paskutiniąją rugpjūčio mėn. dieną prieš peržiūrą, pradedamą vykdyti nuo gruodžio 31 d. Komisijos siūlymu, šį skaičiavimo metodą – iš principo praėjus dvejiems metams nuo tada, kai jis buvo pirmą kartą pritaikytas – peržiūri patariamasis komitetas kultūros vertybių klausimais. Kiekvienos peržiūros atveju eurais išreikštos vertės ir jų ekvivalentai nacionalinėmis valiutomis pirmosiomis lapkričio mėn., einančio prieš peržiūros pradžios datą, dienomis periodiškai paskelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
I b priedas (naujas)
Ib priedas
Šalys ir objektų kategorijos, kurioms gresia ypatinga neteisėtos prekybos rizika
[Parengs Komisija, vadovaudamasi 2 straipsnio 2a dalimi.]

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0308/2018).

Atnaujinta: 2020 m. kovo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika