Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0308/2018

Predkladané texty :

A8-0308/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2019 - 9.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Prijaté texty
PDF 275kWORD 95k
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Vzhľadom na závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu, na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu24 a na smernicu o boji proti terorizmu25 by spoločné pravidlá pre obchod s tretími krajinami mali byť prijaté tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti strate tovaru kultúrneho charakteru, zachovanie kultúrneho dedičstva ľudstva a aby sa zabránilo financovaniu terorizmu prostredníctvom predaja ukradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.
(1)  Vzhľadom na závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu, na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu24 a na smernicu o boji proti terorizmu25 by spoločné pravidlá pre obchod s tretími krajinami mali byť prijaté tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana proti obchodovaniu, strate alebo zničeniu tovaru kultúrneho charakteru, zachovanie kultúrneho dedičstva ľudstva a aby sa zabránilo financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí prostredníctvom predaja ukradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV; (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21).
25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV; (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6 – 21).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Pokiaľ ide o záväzok Únie dodržiavať spravodlivé procesy a odškodnenie obetí, ako aj ústavu a dohovory o ochrane dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), musí sa zabezpečiť vrátenie predmetov, s ktorými sa obchoduje a ktoré boli vykopané alebo získané nezákonne. Pokiaľ ide o vykorisťovanie národov a území, ktoré zvyčajne vedie k nezákonnému obchodu a nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru, najmä ak tento nezákonný obchod a obchodovanie pochádza z prostredia ozbrojeného konfliktu, mali by sa v tomto nariadení zohľadňovať regionálne a miestne charakteristiky ľudí a území, a nie trhová hodnota kultúrnej produkcie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, obohacuje kultúrny život všetkých ľudí, a preto by malo byť chránené pred neoprávneným privlastnením a plienením. Únia by mala primeraným spôsobom zakázať vstup tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol neoprávnene vyvezený z tretích krajín, na colné územie Únie.
(2)  Tovar kultúrneho charakteru má často veľký kultúrny, umelecký, historický a vedecký význam. Kultúrne dedičstvo je jedným zo základných prvkov civilizácie, ktoré má okrem iného symbolickú hodnotou a predstavuje kultúrnu pamäť ľudstva. Obohacuje kultúrny život všetkých ľudí a spája ľudí v spoločnej pamäti poznania a rozvoja civilizácie. Preto by malo byť chránené pred neoprávneným privlastnením a plienením. K rabovaniu archeologických lokalít dochádzalo vždy, ale v súčasnosti dosiahlo nevídané rozmery. Kým je možné zapojiť sa do lukratívneho obchodu s nezákonne vykopaným tovarom kultúrneho charakteru a mať z neho zisky bez akýchkoľvek významných rizík, budú takéto vykopávky a rabovania pokračovať aj v budúcnosti. Hospodárska a umelecká hodnota kultúrneho dedičstva vytvára vysoký dopyt na medzinárodnom trhu, pričom nedostatok prísnych medzinárodných právnych opatrení alebo ich neúčinné presadzovanie vedie k presunu takéhoto tovaru do tieňovej ekonomiky. Rabovanie archeologických lokalít a obchodovanie s nezákonne vykopaným kultúrnym dedičstvom je závažným trestným činom, ktorý významne poškodzuje všetkých, ktorí sú tým priamo alebo nepriamo dotknutí. Nezákonný obchod s tovarom kultúrneho charakteru v mnohých prípadoch prispieva k nútenej kultúrnej homogenizácii alebo vylúčeniu, zatiaľ čo rabovanie a plienenie tovaru kultúrneho charakteru vedie okrem iného k rozpadu kultúr. Únia by mala primeraným spôsobom zakázať dovoz tovaru kultúrneho charakteru, ktorý bol neoprávnene vyvezený z tretích krajín, na colné územie Únie, s osobitným dôrazom na tovar kultúrneho charakteru z tretích krajín, ktoré sú zasiahnuté ozbrojenými konfliktami, najmä ak tieto tovary vyvážajú teroristické alebo iné zločinecké organizácie.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Príslušné orgány tretích krajín nemajú vždy dostatočné spôsobilosti na boj proti obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru a nezákonnému obchodu s ním. Uvedené orgány môžu tiež podliehať korupcii alebo iným formám nesprávneho úradného postupu. Keď sú tovary kultúrneho charakteru vyňaté zo svojho prostredia, obyvateľstvo je pozbavené svojich zvyklostí a pamiatok alebo pamätných a náboženských miest. Historický kontext a vedecká hodnota predmetov sa stratia, ak sa pridružené položky predávajú samostatne. Vzhľadom na nenahraditeľnosť tovaru kultúrneho charakteru a na verejný záujem by malo byť vlastníctvo takýchto predmetov možné iba na podmienečnom základe. Postup pri dovoze musí zahŕňať zabezpečenie následného vhodného skladovania, dokumentácie, prístupnosti poskytovanej akademickým inštitúciám a verejným múzeám a spoluprácu v prípade oprávnených nárokov na vrátenie.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Keďže sa v členských štátoch uplatňujú rôzne pravidlá na vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie, opatrenia by sa mali prijať predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby dovoz tovaru kultúrneho charakteru podliehal jednotným kontrolám na vstupe.
(3)  Keďže sa v členských štátoch uplatňujú rôzne pravidlá na dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie, opatrenia by sa mali prijať predovšetkým s cieľom zabezpečiť, aby určitý dovoz tovaru kultúrneho charakteru podliehal jednotným kontrolám na vstupe na colné územie Únie na základe existujúcich procesov, postupov a administratívnych nástrojov, ktorých cieľom je dosiahnuť jednotné vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20131a.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Spoločné pravidlá by sa mali vzťahovať na colné zaobchádzanie s tovarom kultúrneho charakteru z územia mimo Únie vstupujúceho na colné územie Únie, t.j. pri jeho prepustení do voľného obehu, ako aj pri jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.
(4)  Spoločné pravidlá by sa mali vzťahovať na vstup a dovoz tovaru kultúrneho charakteru z územia mimo Únie na colné územie Únie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Vzhľadom na známy potenciál slobodných pásiem (a tzv. slobodných prístavov) na účely skladovania tovaru kultúrneho charakteru by kontrolné opatrenia, ktoré sa musia zaviesť, mali mať čo najširší rozsah pôsobnosti z hľadiska dotknutých colných režimov. Tieto kontrolné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať iba na tovar prepustený do voľného obehu, ale aj na tovar umiestnený do osobitného colného režimu. Takýto široký rozsah pôsobnosti by však nemal byť v rozpore so zásadou voľného tranzitu tovaru, ani by nemal ísť nad rámec cieľa, ktorým je zabrániť tomu, aby nezákonne vyvezený tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie. Kým kontrolné opatrenia by sa teda mali vzťahovať na osobitné colné režimy, do ktorých môže byť tovar vstupujúci na colné územie Únie umiestnený, nemali by sa vzťahovať na colný režim tranzit.
(5)  Kontrolné opatrenia, ktoré sa majú zaviesť v súvislosti so slobodnými pásmami (a tzv. slobodnými prístavmi), by mali mať čo najširší rozsah pôsobnosti z hľadiska dotknutých colných režimov, aby sa zabránilo obchádzaniu tohto nariadenia prostredníctvom využívania slobodných pásiem, ktoré predstavujú potenciálne základne pre ďalšie pokračovanie obchodu s nezákonnými produktmi v Únii. Tieto kontrolné opatrenia by sa preto nemali vzťahovať iba na tovar prepustený do voľného obehu, ale aj na tovar umiestnený do osobitného colného režimu. Takýto široký rozsah pôsobnosti by však nemal ísť nad rámec cieľa, ktorým je zabrániť tomu, aby nezákonne vyvezený tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie, okrem prípadov, ak majú príslušné orgány primerané dôvody domnievať sa, že tento tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu alebo z tretej krajiny vyvezený v rozpore s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  V nariadení by sa mali používať vymedzenia pojmov vychádzajúce z vymedzení stanovených v Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 14. novembra 1970, a Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou stranou je značné množstvo členských štátov, keďže mnohým tretím krajinám a väčšine členských štátov sú ich ustanovenia známe.
(6)  V nariadení by sa mali používať vymedzenia pojmov vychádzajúce z vymedzení stanovených v Dohovore UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, podpísaného v Paríži 14. novembra 1970 („dohovor UNESCO z roku 1970“), a Dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch, podpísaného v Ríme 24. júna 1995, ktorých zmluvnou stranou je značné množstvo členských štátov, keďže mnohým tretím krajinám a väčšine členských štátov sú ich ustanovenia známe.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ vyvezený zákonne, ak je dotknutá tretia krajina signatárskym štátom dohovoru UNESCO z roku 1970, a teda krajinou, ktorá sa zaviazala bojovať proti nezákonnému nedovolenému obchodovaniu s kultúrnymi statkami. V ostatných prípadoch by mala táto osoba dokázať, že tovar bol zákonne vyvezený z krajiny pôvodu.
(7)  Zákonnosť vývozu by sa mala preskúmať na základe právnych predpisov a nariadení krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru objavený alebo vytvorený, alebo vyňatý, vykopaný alebo odcudzený na pevnine alebo pod vodou tejto krajiny, alebo krajiny, ktorá má taký úzky vzťah k tovaru kultúrneho charakteru, že príslušný tovar kultúrneho charakteru považuje za svoje národné kultúrne dedičstvo a ako taký ho chráni a reguluje jeho vývoz zo svojho územia pri jeho zákonnom vyňatí z krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený („krajina pôvodu“). S cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď tovar kultúrneho charakteru vstupuje do Únie z inej tretej krajiny, osoba, ktorá tovar chce priniesť na colné územie Únie, by mala preukázať, že tento tovar bol odtiaľ zákonne vyvezený. Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru spoľahlivo určiť a túto okolnosť považuje príslušný orgán za dostatočne zdokumentovanú a podloženú dôkazmi, alebo ak bol tovar kultúrneho charakteru vyvezený z krajiny pôvodu pred rokom 1970 a bol držaný v tretej krajine na iné účely ako je dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie pred jeho privezením na colné územie Únie, ale jeho držiteľ nevie poskytnúť požadované dokumenty, pretože tieto dokumenty sa v čase vývozu tovaru kultúrneho charakteru z krajiny pôvodu nepoužívali, musí byť žiadosť doplnená o príslušné podporné dokumenty a informácie potvrdzujúce, že daný tovar kultúrneho charakteru bol z tretej krajiny vyvezený v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi, alebo dokazujúce, že takéto zákony a iné právne predpisy neexistujú.
Pozmeňujúce návrhy 10 a 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Článok 5 dohovoru UNESCO z roku 1970 vyzýva k vytvoreniu jedného alebo viacerých vnútroštátnych útvarov na ochranu kultúrneho dedičstva členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, pred nezákonným dovozom, vývozom a presunom. V súlade s týmto dohovorom by mali byť takéto vnútroštátne útvary vybavené dostatočným počtom kvalifikovaného personálu na zabezpečenie uvedenej ochrany a na umožnenie potrebnej aktívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, v oblasti bezpečnosti a v boji proti nezákonnému dovozu tovaru kultúrneho charakteru, najmä v krízových oblastiach. Členské štáty, ktoré sú už zmluvnými stranami tohto dohovoru, by mali dodržiavať záväzky v ňom stanovené a od členských štátov, ktoré tak ešte neurobili, sa naliehavo žiada jeho urýchlená ratifikácia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšiu hranicu neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku na 250 rokov pre všetky kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.
(8)  S cieľom nebrániť obchodovaniu s tovarom cez vonkajšie hranice Únie neprimeraným spôsobom by sa toto nariadenie malo uplatňovať iba na tovar, ktorý dosahuje určitú hranicu minimálneho veku a hodnoty. Na tento účel sa zdá primeraným stanoviť hranicu minimálneho veku pre väčšinu kategórií tovaru kultúrneho charakteru v súlade s nariadením (ES) č. 116/2009, ustanoveniami dohovoru UNESCO z roku 1970 a dohovoru UNIDROIT z roku 1995, ako aj finančnú hranicu pre niektoré kategórie tovaru kultúrneho charakteru podľa prílohy I. Niektoré kategórie tovaru kultúrneho charakteru by nemali podliehať finančnej hranici, pretože si vyžadujú zvýšenú ochranu z dôvodu vyššieho rizika ich odcudzenia, straty alebo zničenia. Hranicou minimálneho veku sa zabezpečí, aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadení zameriavali na tovar kultúrneho charakteru, ktorý by bol s najväčšou pravdepodobnosťou cieľom plienenia v oblastiach zasiahnutých konfliktom bez toho, aby bol vylúčený iný tovar, ktorého kontrola je nevyhnutná na zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety, prvky pamiatok, vzácne rukopisy a prvotlače, môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom členského štátu pred prepustením takéhoto tovaru do voľného obehu alebo jeho umiestnením do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov, vývozných osvedčení alebo licencií vydaných vyvážajúcou treťou krajinou, vlastníckych titulov, faktúrami, zmluvami o predaji, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a odbornými hodnoteniami. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne rozhodnúť o vydaní licencie.
(10)  Keďže určité kategórie tovaru kultúrneho charakteru, konkrétne archeologické predmety a prvky pamiatok môžu obzvlášť podliehať plieneniu a zničeniu, zdá sa, že je nevyhnutné vytvoriť systém zvýšenej kontroly pred tým, než tento tovar môže vstúpiť na colné územie Únie. Takýto systém by mal vyžadovať predkladanie licencie vystavenej príslušným orgánom prvého členského štátu zamýšľaného dovozu pred dovozom na colné územie Únie. Osoby, ktoré sa pokúšajú získať túto licenciu by mali vedieť dokázať, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch z tretej krajiny v súlade so zákonmi a právnymi predpismi tejto krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, alebo preukázať neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov. Pri riadnom zohľadnení rizika a uplatnení zásad náležitej starostlivosti by sa malo dokázať, že tovar bol z krajiny pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch z tretej krajiny vyvezený zákonne za pomoci príslušných podporných dokladov a dôkazov (vývozných osvedčení alebo vývozných licencií vydaných krajinou pôvodu, štandardizovaných dokladov vytvorených podľa štandardného dokumentu na identifikáciu predmetu, ktorý predstavuje normu pre opis predmetov kultúrnej hodnoty, vlastníckych titulov, faktúr, zmlúv o predaji, dokladov o poistení, prepravných dokladov), ktoré preukazujú, že daný tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak podporné dokumenty nie sú k dispozícii, žiadosť by mala obsahovať znalecký posudok, ak to príslušný orgán považuje za potrebné. Na základe úplnej a pravdivej žiadosti by mal príslušný orgán členského štátu bezodkladne a v rámci stanoveného časového rámca rozhodnúť o vydaní licencie.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  So zreteľom na osobitnú povahu tovaru je úloha odborníkov v oblasti kultúry v colných orgánoch mimoriadne dôležitá, pretože by mali byť v prípade potreby schopní vyžadovať od deklaranta dodatočné informácie a analyzovať tovar kultúrneho charakteru pomocou fyzického preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardný dokument na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Colné orgány by mali zaregistrovať vstup takéhoto tovaru kultúrneho charakteru, uchovať originály dokladov a dať deklarantovi kópiu príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh.
(11)  Pri iných kategóriách tovaru kultúrneho charakteru by osoby, ktoré sa pokúšajú priniesť tovar na colné územie Únie, mali formou elektronického vyhlásenia osvedčiť zákonnosť vývozu tohto tovaru z krajiny pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch z tretej krajiny a prevziať zaň zodpovednosť, ako aj poskytnúť dostatočné údaje o tomto tovare tak, aby ho colné orgány mohli identifikovať. Na uľahčenie colného konania a z dôvodu právnej istoty by sa údaje o tovare kultúrneho charakteru mali poskytovať na elektronickom štandardizovanom dokumente. Na opísanie tovaru kultúrneho charakteru by sa mal používať štandardizovaný dokument vytvorený podľa štandardného dokumentu na identifikáciu predmetu, ktorý odporúča UNESCO. Elektronické vyhlásenie by malo taktiež obsahovať vývozné osvedčenia alebo licencie vydané krajinou pôvodu alebo vo výnimočných prípadoch treťou krajinou, ktoré dokazujú, že daný tovar kultúrneho charakteru bol z tejto krajiny vyvezený v súlade so zákonmi a právnymi predpismi tejto krajiny pôvodu alebo tretej krajiny, alebo preukazujú neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov. Ak právne predpisy krajiny pôvodu alebo tretej krajiny nepočítajú s vydávaním vývozných licencií alebo osvedčení, malo by vyhlásenie dovozcu obsahovať aj akékoľvek iné vhodné podporné doklady a dôkazy vrátane vlastníckych titulov, faktúr, kúpnych zmlúv, dokladov o poistení a prepravných dokladov. Takýto tovar kultúrneho charakteru by sa mal registrovať elektronicky a deklarant by mal dostať kópiu príslušných dokladov s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť po tom, čo tovar vstúpi na vnútorný trh. Informácie poskytnuté príslušným orgánom vo forme elektronického vyhlásenia by im mali umožniť podniknúť ďalšie kroky, ak sa na základe analýzy rizika domnievajú, že tento tovar môže byť predmetom nezákonného dovozu.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu licencie alebo vyhlásenia.
(12)  Tovar kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké, scénické, konzervačné, reštaurátorské, digitalizačné, výskumné účely a na účely spolupráce medzi múzeami alebo inými neziskovými inštitúciami pri organizovaní kultúrnych výstav v colnom režime dočasné použitie by nemal podliehať predkladaniu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu. Tovar kultúrneho charakteru, ktorý sa má prezentovať na obchodných veľtrhoch a medzinárodných výstavách umenia, by nemal podliehať predloženiu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu. Ak by sa však tovar kultúrneho charakteru získal a ak by mal zostať na území Únie, mal by podliehať predkladaniu dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu, a to v závislosti od kategórie tovaru kultúrneho charakteru.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Skladovanie tovaru kultúrneho charakteru z krajín postihnutých ozbrojeným konfliktom alebo prírodnou katastrofou by malo byť takisto povolené bez predloženia licencie alebo vyhlásenia s cieľom zaistiť ich zachovanie a bezpečnosť.
(13)  Skladovanie tovaru kultúrneho charakteru z krajín postihnutých ozbrojeným konfliktom alebo prírodnou katastrofou so zámerom vrátiť tento tovar do jeho krajiny pôvodu alebo do tretej krajiny, z ktorej bol zákonne vyvezený, až to situácia dovolí, by malo byť takisto povolené bez predloženia dovoznej licencie alebo vyhlásenia dovozcu s cieľom zaistiť ich zachovanie a bezpečnosť.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201627. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(14)  S cieľom zohľadniť skúsenosti s vykonávaním tohto nariadenia a meniace sa geopolitické a iné okolnosti, ktoré ohrozujú tovar kultúrneho charakteru, a zároveň nebrániť obchodu s tretími krajinami neprimeraným spôsobom, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to pokiaľ ide o zmeny hranice minimálneho veku a minimálnej finančnej hranice pre rôzne kategórie tovaru kultúrneho charakteru. Touto delegáciou právomoci by sa Komisii malo takisto umožniť aktualizovať prílohu I v nadväznosti na zmeny kombinovanej nomenklatúry a prijať druhú prílohu (príloha II) obsahujúcu zoznam krajín a číselné znaky kombinovanej nomenklatúry na základe „Červených zoznamov ohrozených predmetov kultúrnej hodnoty“ vytvorených a menených Medzinárodnou radou múzeí (ICOM). Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva27. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
__________________
__________________
27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
27 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, vzory a formuláre žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.
(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, aby prijala osobitné modality na dočasné použitie a skladovanie tovaru kultúrneho charakteru na colnom území Únie, čo by sa malo uskutočniť pri zaručení primeraných podmienok ochrany, pričom by sa mala náležite zohľadniť osobitná povaha tovaru kultúrneho charakteru. Tieto ustanovenia by sa mali takisto vzťahovať na elektronické štandardizované vzory a formuláre elektronickej žiadosti o dovoznú licenciu a zoznam dôvodov odmietnutia takejto žiadosti, ako aj vyhlásenia dovozcu a ich sprievodné dokumenty, ako aj ďalšie procesné pravidlá na ich elektronické predkladanie a spracovanie. Vykonávacie právomoci by sa mali Komisii udeliť takisto s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie elektronickej databázy na uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi v rámci nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto vytvorenie môže tvoriť súčasť pracovného programu vypracovaného podľa článku 280 uvedeného nariadenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128.
__________________
__________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Na účely vykonávania tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia v oblasti colnej kontroly a colného overovania uvedené v nariadení (EÚ) č. 952/2013.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali zhromažďovať relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.
(16)  S cieľom podporiť účinné vykonávanie tohto nariadenia a poskytnúť základ pre jeho budúce hodnotenie by sa mali elektronicky zhromažďovať a zdieľať medzi členskými štátmi a Komisiou relevantné informácie o obchodných tokoch tovaru kultúrneho charakteru. V záujme transparentnosti a verejnej kontroly by sa malo čo najviac informácií zverejniť. Obchodné toky tovaru kultúrneho charakteru nemôžu byť účinne monitorované len na základe ich hodnoty alebo váhy, keďže tieto dva parametre môžu kolísať. Je nevyhnutné elektronicky zhromažďovať údaje o počte deklarovaných položiek. Keďže v kombinovanej nomenklatúre nie je pre tovar kultúrneho charakteru uvedená žiadna doplnková merná jednotka, treba vyžadovať, aby sa uvádzal počet položiek.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Stratégia EÚ pre riadenie colných rizík29 je okrem iného zameraná na posilnenie kapacít colných orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na riziká v oblasti tovaru kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány by si mali vymieňať príslušné informácie o rizikách.
(17)  Stratégia EÚ a akčný plán pre riadenie colných rizík29 je okrem iného zameraná na posilnenie odbornej prípravy a kapacít colných orgánov s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na riziká v oblasti tovaru kultúrneho charakteru. Mal by sa využiť spoločný rámec riadenia rizík ustanovený v nariadení (EÚ) č. 952/2013 a colné orgány by si mali vymieňať príslušné informácie o rizikách.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík.
29 COM(2014)0527. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Je potrebné vytvoriť kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru v súvislosti s rizikom nezákonného tovaru a pomôcť účastníkom trhu pri chápaní a uplatňovaní tohto nariadenia. Členské štáty by mali do šírenia týchto informácií zapojiť príslušné národné kontaktné miesta a iné útvary poskytovania informácií.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)
(17b)  Komisia by mala v záujme efektívneho vykonávania tohto nariadenia zabezpečiť, aby mikro, malé a stredné podniky využívali primeranú technickú pomoc, a uľahčiť výmenu informácií s nimi. Mikro, malé a stredné podniky usadené v Únii, ktoré dovážajú tovar kultúrneho charakteru, by preto mali využívať program COSME zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/20131a.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Členské štáty by mali zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nesplnenie ustanovení tohto nariadenia a oznámiť tieto sankcie Komisii.
(18)  Členské štáty by mali zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za nesplnenie ustanovení tohto nariadenia a oznámiť tieto sankcie Komisii. Členské štáty by taktiež mali Komisii oznámiť uplatnenie týchto sankcií. Je žiaduce dosiahnuť rovnosť podmienok a jednotný prístup, a preto je vhodné, aby sankcie v každom členskom štáte mali podobnú povahu a účinok.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Komisii by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby prijala predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu. Uplatňovanie tohto nariadenia by sa teda malo odložiť.
(19)  Komisia by mala bezodkladne prijať predpisy na vykonávanie tohto nariadenia, predovšetkým predpisy o príslušných elektronických štandardizovaných formulároch na použitie pri žiadosti o dovoznú licenciu alebo pri vypracovaní vyhlásenia dovozcu.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postup pre vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie.
Týmto nariadením sa stanovujú podmienky a postup pre vstup a dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Toto nariadenie sa nevzťahuje na tovar kultúrneho charakteru, ktorý je v colnom režime tranzit cez colné územie Únie.
Toto nariadenie sa vzťahuje na tovar kultúrneho charakteru, ktorý je v colnom režime tranzit cez colné územie Únie, ak majú príslušné orgány primerané dôvody domnievať sa, že tento tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu alebo z tretej krajiny vyvezený v rozpore so zákonmi a právnymi predpismi tejto krajiny pôvodu alebo tretej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v tabuľke prílohy a spĺňa hranicu minimálneho veku tam špecifikovanú;
a)  „tovar kultúrneho charakteru“ je každý predmet archeologického, prehistorického, historického, literárneho, umeleckého alebo vedeckého významu, ktorý patrí do kategórií uvedených v prílohách a spĺňa tam špecifikovanú hranicu minimálneho veku a finančnú hranicu;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  „dovoz tovaru kultúrneho charakteru“ je:
i)  prepustenie do voľného obehu uvedené v článku 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 alebo
ii)  prepustenie tovaru do jednej z týchto kategórií osobitných colných režimov podľa článku 210 nariadenia (EÚ) č. 952/2013:
a)  skladovanie, ktoré zahŕňa colné uskladňovanie a slobodné pásma,
b)  osobitné použitie, ktoré zahŕňa dočasné použitie a konečné použitie,
c)  aktívny zušľachťovací styk;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b)  „krajina pôvodu“ je krajina, na území ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený;
b)  „krajina pôvodu“ je krajina, na ktorej súčasnom území bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený alebo vyňatý, vykopaný alebo odcudzený na pevnine alebo pod vodou alebo krajina, ktorá má takú úzku väzbu s tovarom kultúrneho charakteru, že ho táto krajina chráni ako národný kultúrny majetok a reguluje jeho vývoz zo svojho územia pri jeho zákonnom presune z krajiny, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vytvorený alebo objavený;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c
c)  „krajina vývozu“ je posledná krajina, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru nepretržite uchovávaný v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi pred tým, než bol odoslaný do Únie;
c)  „tretia krajina“ je posledná krajina iná ako krajina pôvodu, v ktorej bol tovar kultúrneho charakteru držaný pred jeho prepravením na colné územie Únie;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d
d)   „nepretržite“ je najmenej na obdobie jedného mesiaca a na účely iné než je dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h a (nové)
ha)  „identifikácia predmetu“ je štandardný medzinárodný dokument, ktorý prijalo UNESCO na účely opisu tovaru kultúrneho charakteru a zhromaždenia jednotného súboru údajov o tovare kultúrneho charakteru;
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h b (nové)
hb)  „príslušné orgány“ sú orgány poverené členskými štátmi vydávať dovozné licencie a registrovať vyhlásenia dovozcu.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v prílohe podľa zmien v kombinovanej nomenklatúre a zmeniť hranicu minimálneho veku v treťom stĺpci tabuľky v prílohe na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť druhý stĺpec tabuľky v prílohe I podľa zmien v kombinovanej nomenklatúre a zmeniť hranicu minimálneho veku a hodnoty v prílohe na základe skúseností získaných počas vykonávania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 116/2009.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12 s cieľom zmeniť prílohu II uvádzajúcu zoznam krajín a kategórií predmetov, v súvislosti s ktorými existuje osobitné riziko nezákonného obchodu, na základe databázy tzv. červených zoznamov ohrozených predmetov kultúrnej hodnoty zverejnenej Medzinárodnou radou múzeí (ICOM). Komisia zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis
Vstup tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie
Vstup a dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit sa povoľuje len po predložení dovoznej licencie vydanej v súlade s článkom 4 alebo vyhlásenia dovozcu vyhotoveného v súlade s článkom 5.
1.  Vstup tovaru kultúrneho charakteru vyvezeného z územia krajiny pôvodu v rozpore s medzinárodným právom a so zákonmi a právnymi predpismi krajiny pôvodu alebo tretej krajiny sa zakazuje.
Dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie sa povoľuje len po predložení dovoznej licencie vydanej v súlade s článkom 4 alebo vyhlásenia dovozcu vyhotoveného v súlade s článkom 5.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  Úspešný dovoz tovaru kultúrneho charakteru sa nepovažuje za dôkaz zákonného pôvodu alebo vlastníctva.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké a akademické a výskumné účely;
a)  na dočasné použitie, v zmysle článku 250 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, na colnom území Únie tovaru kultúrneho charakteru na vzdelávacie, vedecké, scénické, konzervačné, reštaurátorské, digitalizačné a výskumné účely a na účely spolupráce medzi múzeami a inými neziskovými inštitúciami pri organizácii výstav v oblasti kultúry;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  tovar kultúrneho charakteru, ktorý sa má prezentovať na obchodných veľtrhoch a medzinárodných výstavách umenia, pokiaľ sa získal a zostane na území Únie;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b)  na skladovanie, v zmysle článku 237 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tovaru kultúrneho charakteru s výslovným cieľom zabezpečiť jeho zachovanie orgánom verejnej moci alebo pod jeho dohľadom.
b)  na skladovanie, v zmysle článku 237 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, tovaru kultúrneho charakteru s cieľom zabezpečiť jeho bezpečnosť alebo zachovanie orgánom verejnej moci alebo pod jeho dohľadom, so zámerom vrátiť tento tovar do jeho krajiny pôvodu alebo do tretej krajiny, do ktorej bol zákonne vyvezený, až to situácia dovolí;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  vrátený tovar kultúrneho charakteru v zmysle článku 2 smernice 2014/60/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacích aktov špecifické modality na dočasné použitie alebo skladovanie tovaru kultúrneho charakteru podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
3.  Komisia môže prijať prostredníctvom vykonávacích aktov špecifické modality na dočasné použitie alebo skladovanie tovaru kultúrneho charakteru a vráteného tovaru kultúrneho charakteru na jeho ochranu podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách c), d) a h) prílohy podlieha predloženiu dovoznej licencie colným orgánom.
1.  Dovoz tovaru kultúrneho charakteru uvedeného v častiach A1 a A2 prílohy I podlieha predloženiu dovoznej licencie colným orgánom.
Tento článok sa vzťahuje len na tovar uvedený v prvom pododseku, ak je na zozname krajín a číselných znakov kombinovanej nomenklatúry stanovenom v prílohe II, ak sa takýto zoznam používa pre krajinu pôvodu, z ktorej bol tovar kultúrneho charakteru vyvezený, a ak je krajina pôvodu tovaru kultúrneho charakteru známa.
Tento článok sa vzťahuje aj na tovar kultúrneho charakteru, ktorý sa nachádza len na zozname v prílohe II a ktorý bol dovezený na colné územie Únie z krajiny pôvodu alebo z tretej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Držiteľ tovaru podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne členského štátu vstupu. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak je však vývozná krajina zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov podpísaného v Paríži 14. novembra 1970 (ďalej len „Dohovor UNESCO z roku 1970“), k žiadosti musia byť priložené všetky podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.
2.  Držiteľ tovaru podá žiadosť o dovoznú licenciu na príslušnom orgáne prvého členského štátu zamýšľaného dovozu. K žiadosti musia byť priložené príslušné podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo že takéto zákony a právne predpisy neexistujú. Zahŕňa:
–  vývozné osvedčenia alebo vývozné licencie;
–  štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali;
–   vlastnícke tituly;
–  faktúry;
–  kúpne zmluvy;
–  doklady o poistení alebo prepravné doklady.
Ak podporné dokumenty nie sú k dispozícii, žiadosť musí obsahovať aj znalecký posudok, ak to príslušný orgán považuje za potrebné.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Bez ohľadu na odsek 2, vo výnimočných prípadoch, ak:
a)  krajina pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nemôže byť spoľahlivo určená a táto okolnosť sa považuje za dostatočne zdokumentovanú a doloženú dôkazmi príslušného orgánu; alebo
b)  tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu pred rokom 1970 a bol držaný v tretej krajine na iné účely ako dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie pred jeho privezením na colné územie Únie, ale držiteľ nemôže poskytnúť dokumenty požadované podľa odseku 2, pretože takéto doklady sa v čase vývozu tovaru kultúrneho charakteru z krajiny pôvodu nepoužívali,
k žiadosti musia byť priložené príslušné podporné doklady a informácie, ktorými sa preukazuje, že príslušný tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z tretej krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo že takéto zákony a právne predpisy neexistujú.
Podporné dokumenty musia obsahovať:
–  vývozné osvedčenia alebo vývozné licencie;
–  štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali;
–  vlastnícke tituly;
–  faktúry;
–  kúpne zmluvy a
–  doklady o poistení alebo prepravné doklady.
Ak podporné dokumenty nie sú k dispozícii, žiadosť musí obsahovať aj znalecký posudok, ak to príslušný orgán považuje za potrebné.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Príslušný orgán členského štátu vstupu overí, či je žiadosť úplná. Akékoľvek chýbajúce informácie či dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 30 dní od prijatia žiadosti.
3.  Príslušný orgán prvého členského štátu zamýšľaného dovozu overí, či je žiadosť úplná. Akékoľvek chýbajúce alebo dodatočné informácie či dokumenty si vyžiada od žiadateľa do 21 dní od prijatia žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Príslušný orgán do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej licencie alebo o zamietnutí žiadosti. Žiadosť môže zamietnuť z týchto dôvodov:
4.  Príslušný orgán do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti túto žiadosť preskúma a rozhodne o vydaní dovoznej licencie alebo o zamietnutí žiadosti. V prípade vydania dovoznej licencie príslušný orgán túto licenciu elektronicky zaregistruje. Príslušný orgán žiadosť zamietne z týchto dôvodov:
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno a
a)  ak vývozná krajina nie je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;
a)  ak nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v čase jeho vývozu alebo v prípade, že takéto zákony a právne predpisy neexistujú; alebo vo výnimočných prípadoch uvedených v článku 4 ods. 2a z tretej krajiny v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v čase jeho vývozu alebo v prípade, že takéto zákony a právne predpisy neexistujú;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno b
b)  ak vývozná krajina je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO z roku 1970 a nie je preukázané, že tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny vývozu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno c
c)  príslušný orgán má opodstatnené dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom.
c)  príslušný orgán má opodstatnené a overiteľné dôvody sa domnievať, že držiteľ tovaru ho nezískal zákonným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  ak žiadosť o dovoznú licenciu pre tovar kultúrneho charakteru bola už predtým príslušnými orgánmi iného členského štátu Únie pre ten istý tovar kultúrneho charakteru zamietnutá a neboli poskytnuté žiadne ďalšie dôkazy okrem tých, ktoré už boli predložené v súvislosti so zamietnutou žiadosťou;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – písmeno c b (nové)
cb)  ak zákonný vývoz priamo z krajiny pôvodu nemožno preukázať príslušnými podpornými dokladmi a dôkazmi, najmä vývoznými osvedčeniami alebo licenciami vydanými krajinou vývozu, vlastníckymi titulmi, faktúrami, kúpnymi zmluvami, identifikáciou predmetu, ak je k dispozícii, dokladmi o poistení, prepravnými dokladmi a znaleckými posudkami.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 a (nový)
4a.  Príslušný orgán môže žiadosť zamietnuť, ak existujú nároky na vrátenie alebo náhradu škody predložené orgánmi krajiny pôvodu, ktoré sú riešené súdmi.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 b (nový)
4b.  Ak je žiadosť zamietnutá, pripojí sa k správnemu rozhodnutiu uvedenému v odseku 4 odôvodnené stanovisko zahŕňajúce informácie o odvolacom konaní, ktoré sa oznámia dotknutému žiadateľovi v čase jeho vydania.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 c (nový)
4c.  Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie, že predmety neboli v minulosti predmetom žiadosti, alebo v prípade predchádzajúceho zamietnutia musí žiadosť uviesť dôvody tohto zamietnutia, ako aj dodatočné dôkazy, ktoré neboli dostupné v čase predchádzajúceho posudzovania žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 d (nový)
4d.  Ak členský štát zamietne elektronickú žiadosť, toto zamietnutie, ako aj dôvody tohto zamietnutia sa oznámia ostatným členským štátom a Komisii. V prípadoch podozrenia z nezákonného obchodovania členské štáty informujú aj iné relevantné orgány, ako sú INTERPOL a EUROPOL.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1
Členské štáty určia verejné orgány príslušné na vydávanie dovozných licencií v súlade s týmto článkom. Oznámia údaje týchto orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.
Členské štáty bezodkladne určia verejné orgány príslušné na vydávanie dovozných licencií v súlade s týmto článkom. Oznámia údaje týchto orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6
6.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podávanie a spracovanie takejto žiadosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
6.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví elektronický štandardizovaný vzor žiadosti o dovoznú licenciu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podávanie a spracovanie takejto žiadosti, a to spolu s príslušnými podpornými dokumentmi, ktoré sa uskutoční elektronickými prostriedkami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu a umiestnenie tovaru kultúrneho charakteru do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit v Únii uvedené v písmenách a), b), e), f), g), i), j), k) a l) prílohy podlieha predloženiu vyhlásenia dovozcu colným orgánom členského štátu vstupu.
1.  Dovoz tovaru kultúrneho charakteru na colné územie Únie uvedený v časti A bodoch 3 až 14 prílohy I podlieha predloženiu elektronického vyhlásenia dovozcu držiteľom tovaru colným orgánom prvého členského štátu zamýšľaného dovozu.
Tento článok sa vzťahuje aj na tie tovary kultúrneho charakteru uvedené v bodoch A1 a A2, ktorých číselné znaky kombinovanej nomenklatúry nie sú uvedené v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi. Ak však krajina vývozu je zmluvnou stranou Dohovoru UNESCO o kultúrnych statkoch, vyhlásenie dovozcu musí obsahovať vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru, že tovar bol vyvezený z tejto krajiny v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi.
2.  Vyhlásenie dovozcu musí byť zaregistrované elektronicky. Obsahuje:
a)  vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru uvádzajúce, že tovar bol vyvezený z krajiny pôvodu v súlade s jej zákonmi a právnymi predpismi, alebo dokazujúce neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov;
b)  štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali;
c)  vývozné osvedčenia alebo licencie vydané krajinou pôvodu dokazujúce, že predmetný tovar kultúrneho charakteru bol z krajiny pôvodu vyvezený v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)
2a.  Bez ohľadu na odsek 2, vo výnimočných prípadoch, ak:
a)  krajina pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nemôže byť spoľahlivo určená a táto okolnosť sa považuje za dostatočne zdokumentovanú a doloženú dôkazmi príslušného orgánu, alebo
b)  tovar kultúrneho charakteru bol vyvezený z krajiny pôvodu pred rokom 1970 a bol držaný v tretej krajine na iné účely ako dočasné použitie, tranzit, vývoz alebo odoslanie pred jeho privezením na colné územie Únie, ale držiteľ nemôže poskytnúť dokumenty požadované podľa odseku 2, pretože takéto doklady sa v čase vývozu tovaru kultúrneho charakteru z krajiny pôvodu nepoužívali,
vyhlásenie dovozcu musí obsahovať:
a)  vyhlásenie podpísané držiteľom tovaru uvádzajúce, že tovar bol vyvezený z tretej krajiny v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi, alebo dokazujúce neexistenciu takýchto zákonov a právnych predpisov;
b)  štandardizovaný dokument v súlade so štandardným dokumentom na identifikáciu predmetu opisujúci daný tovar kultúrneho charakteru dostatočne podrobne na to, aby ho colné orgány identifikovali, a
c)  vývozné osvedčenia alebo licencie vydané treťou krajinou dokazujúce, že predmetný tovar kultúrneho charakteru bol z tretej krajiny vyvezený v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi.
Ak zákony a iné právne predpisy krajiny pôvodu alebo tretej krajiny nepočítajú s vydávaním vývozných licencií alebo osvedčení, musí vyhlásenie dovozcu obsahovať aj akékoľvek iné vhodné podporné doklady a dôkazy vrátane vlastníckych titulov, faktúr, kúpnych zmlúv, dokladov o poistení a prepravných dokladov.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme elektronický štandardizovaný vzor vyhlásenia dovozcu, ako aj procesné pravidlá vzťahujúce sa na elektronické podanie a spracovanie takéhoto vyhlásenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)
Článok 5a
Mikro, malé a stredné podniky
Komisia musí v záujme efektívneho vykonávania tohto nariadenia zabezpečiť, aby mikro, malé a stredné podniky využívali primeranú technickú a finančnú pomoc vrátane podpory národných kontaktných miest v spolupráci s členskými štátmi a vytvorenia špecializovaného webového sídla so všetkými relevantnými informáciami, a musí uľahčiť výmenu informácií medzi mikro, malými a strednými podnikmi a príslušnými národnými kontaktnými miestami pri prijímaní otázok.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 5 b (nový)
Článok 5b
Používanie elektronického systému
1.  Akákoľvek výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a deklarantmi podľa článkov 4 a 5, napríklad výmena vyhlásení, žiadostí alebo rozhodnutí, sa uskutočňuje elektronicky.
2.  Komisia zriadi elektronický systém uvedený v odseku 1. Prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví:
–  režim zavádzania, prevádzkovania a údržby elektronického systému uvedeného v odseku 1;
–  podrobné pravidlá týkajúce sa podávania, spracúvania, uchovávania a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov prostredníctvom elektronického systému.
Členské štáty spolupracujú s Komisiou na vývoji, údržbe a používaní elektronického systému uvedeného v odseku 1 a na uchovávaní informácií, a to v súlade s týmto nariadením.
3.  So zreteľom na spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia by deklaranti a príslušné orgány mali svoje úlohy plniť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a nariadením (EÚ) .../....*.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
* Ú. v.: Vložte, prosím, do textu číslo nariadenia, ktoré obsahuje dokument 2017/0003(COD).
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 6
Článok 6
vypúšťa sa
Colná kontrola a overenie
1.  Dovozná licencia podľa článku 4 alebo vyhlásenie dovozcu podľa článku 5 sa podáva na príslušný colný úrad rozhodujúci o prepustení tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnení do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit.
2.   Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje vydanie dovoznej licencie, colné orgány skontrolujú, či dovozná licencia zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku.
3.   Pokiaľ ide o tovar kultúrneho charakteru, pri ktorom sa na jeho vstup na colné územie Únie vyžaduje predloženie vyhlásenia dovozcu, colné orgány skontrolujú, či toto spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 alebo vyplývajúce z tohto článku a či zodpovedá predloženému tovaru. Na tento účel môžu od deklaranta vyžiadať dodatočné informácie a tovar kultúrneho charakteru fyzicky skontrolovať vrátane vykonania znaleckého posudku. Vyhlásenie dovozcu sa zaregistruje priradením sériového čísla a dátumu prijatia a po prepustení tovaru sa deklarantovi poskytne kópia zaregistrovaného vyhlásenia dovozcu.
4.  Pri predložení vyhlásenia na prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo na jeho umiestnenie do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit sa množstvo tovaru uvedie pomocou doplnkovej mernej jednotky uvedenej v prílohe.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
Ak členské štáty obmedzia počet colných úradov príslušných na prepustenie tovaru kultúrneho charakteru do voľného obehu alebo jeho umiestnenie do osobitného colného režimu iného než colný režim tranzit, oznámia údaje o týchto colných úradoch, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.
Členské štáty môžu obmedziť počet colných úradov príslušných na povolenie dovozu tovaru kultúrneho charakteru. Ak členské štáty uplatnia toto obmedzenie, oznámia údaje o týchto colných úradoch, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti Komisii.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Colné orgány zhabú a dočasne zadržia tovar kultúrneho charakteru prepravený na colné územie Únie, ak príslušný tovar kultúrneho charakteru vstúpil na colné územie Únie bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 a 2.
1.  Príslušné orgány zhabú a dočasne zadržia tovar kultúrneho charakteru prepravený na colné územie Únie bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 a 2. V prípade zadržania tovaru kultúrneho charakteru je nutné zaručiť primerané konzervačné podmienky v súlade s podmienkami a zodpovednosťami, ktoré sa týkajú dočasného uskladnenia tovaru, uvedenými v článku 147 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, s náležitým zreteľom na konkrétnu povahu daného tovaru.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  K správnemu rozhodnutiu podľa odseku 1 sa pripojí odôvodnenie a oznámi sa deklarantovi; rozhodnutie musí podliehať účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.
2.  Správne rozhodnutie podľa odseku 1 podlieha ustanoveniam článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Obdobie dočasného zadržania je prísne obmedzené na čas potrebný pre colné orgány alebo iné orgány presadzovania práva na určenie toho, či si okolnosti prípadu vyžadujú zadržanie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Maximálne obdobie dočasného zadržania podľa tohto článku je 6 mesiacov. Ak sa počas tohto obdobia nerozhodne o ďalšom zadržiavaní tovaru kultúrneho charakteru, resp. ak sa rozhodne, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, tovar kultúrneho charakteru sa bezodkladne dá k dispozícií deklarantovi.
3.  Obdobie dočasného zadržania je prísne obmedzené na čas potrebný pre colné orgány alebo iné orgány presadzovania práva na určenie toho, či si okolnosti prípadu vyžadujú zadržanie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. Maximálne obdobie dočasného zadržania podľa tohto článku je 6 mesiacov s možnosťou predĺženia tohto obdobia o ďalšie tri mesiace na základe odôvodneného rozhodnutia colných orgánov. Ak sa počas tohto obdobia nerozhodne o ďalšom zadržiavaní tovaru kultúrneho charakteru, resp. ak sa rozhodne, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, tovar kultúrneho charakteru sa bezodkladne dá k dispozícií deklarantovi. Orgány členských štátov musia zabezpečiť, aby v čase vrátenia tovaru kultúrneho charakteru do krajiny pôvodu nebola krajina pôvodu postihnutá ozbrojenou krízou, počas ktorej nemožno zaručiť bezpečnosť tovaru kultúrneho charakteru. V takomto prípade musí tovar kultúrneho charakteru zostať v Únii, až kým sa situácia v krajine pôvodu nestabilizuje.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)
3a.  Po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1 colné orgány bezodkladne informujú krajinu pôvodu alebo v prípade, ak krajinu pôvodu tovaru kultúrneho charakteru nie je možné spoľahlivo určiť, tretiu krajinu, ako aj EUROPOL a INTERPOL podľa okolností prípadu.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 b (nový)
3b.  Ak majú príslušné orgány primerané dôvody domnievať sa, že tovar kultúrneho charakteru v colnom režime tranzit mohol byť cez colné územie Únie vyvezený v rozpore s pravidlami a predpismi krajiny pôvodu, nariadia colným orgánom dočasné zadržanie tohto tovaru.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis
Administratívna spolupráca
Administratívna spolupráca a používanie elektronického systému
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty zabezpečia spoluprácu medzi ich príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3 ods. 4.
1.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia členské štáty zabezpečia spoluprácu a výmenu informácií medzi ich príslušnými orgánmi uvedenými v článku 4 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Môže sa vytvoriť elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.
2.  Vytvorí sa elektronický systém na uchovávanie a výmenu informácií medzi orgánmi členských štátov v rámci nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Každý takýto systém slúži na prijímanie, spracúvanie, uchovávanie a výmenu informácií, najmä pokiaľ ide o vyhlásenia dovozcu a dovozné licencie.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)
2a.  Do elektronického systému uvedeného v odseku 2 môžu nahliadať členské štáty pri spracúvaní žiadostí podaných v súvislosti s vývoznými licenciami požadovanými podľa nariadenia (ES) č. 116/2009. Tieto žiadosti môžu odkazovať priamo na informácie uchovávané v elektronickom systéme.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť,
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú do ... [šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] v súlade s postupom uvedeným v článku 13.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 a (nový)
3a.  Spracúvanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely účinnej ochrany pred stratou tovaru kultúrneho charakteru, zachovania kultúrneho dedičstva ľudstva a prevencie financovania terorizmu prostredníctvom predaja rozkradnutého kultúrneho dedičstva kupujúcim v Únii.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 b (nový)
3b.  Ku všetkým osobným údajom získaným v súlade s článkami 4, 5 a 9 má prístup a všetky tieto údaje spracúva len personál orgánov s náležitým oprávnením. Tieto údaje sú náležite chránené pred nepovoleným prístupom alebo poskytnutím.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých vyhlásení a nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.
Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie článkov 3, 4 a 5, a najmä za predkladanie nepravdivých informácií s cieľom doviezť tovar kultúrneho charakteru na colné územie Únie, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania týchto pravidiel. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok a jednotného prístupu uplatnia členské štáty sankcie, ktoré sú podobné z hľadiska povahy a účinku. Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá a opatrenia do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek -1 (nový)
V rámci prípravných prác na vykonávanie tohto nariadenia Komisia a členské štáty spolupracujú s medzinárodnými organizáciami ako sú UNESCO, Interpol, EUROPOL, Svetová colná organizácia (WCO), Medzinárodné centrum pre štúdium ochrany a zachovania kultúrnych hodnôt (ICCROM) a Medzinárodná rada múzeí, aby zabezpečili účinnú odbornú prípravu, aktivity v oblasti budovania kapacít a informačné kampane a aby v náležitých prípadoch požiadali o relevantný výskum a vytvorenie noriem.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
Členské štáty zorganizujú odbornú prípravu a činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia príslušnými orgánmi. Takisto môžu využiť kampane na zvyšovanie informovanosti zamerané najmä na kupujúcich tovaru kultúrneho charakteru.
Komisia v spolupráci s členskými štátmi organizuje:
i)   odbornú prípravu a činnosti na budovanie kapacít a informačné kampane pre úrady, národné kontaktné miesta a odborníkov s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia;
ii)  opatrenia na podporu účinnej spolupráce krajín pôvodu a
iii)  výmenu najlepších postupov so zameraním na podporu jednotného vykonávania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o primerané postupy členských štátov, ktoré majú v platnosti vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa dovozu tovaru kultúrneho charakteru, a to pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Uvedené činnosti, kampane a akcie musia byť založené na skúsenostiach v súčasnosti existujúcich programov vrátane tých, ktoré podporuje WCO a Komisia.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Spolupráca s tretími krajinami
Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria medzi činnosti Komisie, a v rozsahu požadovanom na plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia Komisia uľahčuje a podporuje technickú a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami.
Komisia môže organizovať činnosti odbornej prípravy v spolupráci s členskými štátmi a tretími krajinami na ich území.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa … [dátum nadobudnutia účinnosti tohto aktu doplní Úrad pre publikácie].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto …-ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  informácie o porušení ustanovení tohto nariadenia;
b)  informácie o porušení ustanovení tohto nariadenia a uplatňovaných sankciách;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2
Na tento účel Komisia zašle príslušné dotazníky členským štátom. Členské štáty majú 6 mesiacov na to, aby oznámili Komisii požadované informácie.
Na tento účel Komisia zašle príslušné dotazníky členským štátom. Členské štáty majú 6 mesiacov od doručenia dotazníka na to, aby oznámili Komisii požadované informácie.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Na základe odpovedí členských štátov na dotazníky uvedené v odseku 1 môže Komisia požiadať členské štáty, aby jej poskytli dodatočné informácie o spracovaní žiadostí o dovozné licencie. Členské štáty zabezpečia bezodkladné poskytnutie požadovaných informácií.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia tri roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každých päť rokov.
2.  Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každé štyri roky. Táto správa sa zverejňuje. Zahŕňa posúdenie praktického vykonávania vrátane vplyvu na hospodárske subjekty Únie, a to najmä na mikro, malé a stredné podniky. Správa obsahuje porovnanie vykonávania nariadenia členskými štátmi vrátane posúdenia stupňa jeho jednotného uplatňovania od dátumu vydania predchádzajúcej správy. Toto posúdenie tiež zohľadní ustanovenia o zavedení a uplatňovaní sankcií, ako aj mieru, do akej sú zabezpečené rovnaké podmienky pre členské štáty. V prípade potreby môže správa obsahovať aj odporúčania na riešenie nedostatočného vykonávania tohto nariadenia členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)
2a.  V správe uvedenej v odseku 2 musí byť zohľadnený vplyv tohto nariadenia v praxi vrátane jeho vplyvu na hospodárske subjekty Únie vrátane mikro, malých a stredných podnikov. V správe musia byť uvedené dôkazy o rôznych vnútroštátnych výsledkoch, musí obsahovať posúdenie jednotného vykonávania tohto nariadenia a jeho uplatňovania v dotknutom období a poskytovať odporúčania na riešenie nedostatočného vykonávania členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Príloha I – podnadpis 3
Tovar kultúrneho charakteru, na ktorý sa vzťahuje článok 2 ods. 1
Tovar kultúrneho charakteru, na ktorý sa vzťahuje článok 2 ods. 1 písm. a)
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.

Archeologické predmety staršie ako 100 rokov, ktoré pochádzajú z:

 

 

—  vykopávok a nálezov na pevnine alebo pod vodou

9705 00 00

 

—  archeologických lokalít

9706 00 00

 

—  archeologických zbierok

 

2.

Prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou umeleckých, historických alebo náboženských pamiatok, ktoré boli rozobrané a ktorých vek presahuje 100 rokov

9705 00 00 9706 00 00

3.

Obrazy a maľby iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v kategóriách 4 alebo 5, celé vytvorené ručne v akomkoľvek médiu a na akomkoľvek materiáli1a

9701

4.

Akvarely, gvaše a pastely celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli1a

9701

5.

Mozaiky z akéhokoľvek materiálu celé vytvorené ručne a iné ako tie, ktoré patria do kategórií 1 alebo 2, a kresby v akomkoľvek médiu celé vytvorené ručne na akomkoľvek materiáli1a

6914

9701

6.

Originály rytín, grafík, sieťotlačí a litografií s ich príslušnými doskami a originály plagátov1a

Kapitola 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originály sôch alebo plastík a kópie vytvorené rovnakým postupom ako originál1a okrem tých, ktoré sú uvedené v kategórii 1

9703 00 00

8.

Fotografie, filmy a ich negatívy1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Prvotlače a rukopisy vrátane máp a hudobných partitúr, jednotlivo alebo v rámci zbierok1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Knihy staršie ako 100 rokov, jednotlivo alebo v rámci zbierok

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tlačené mapy staršie ako 200 rokov

9706 00 00

12.

Archívy a všetky ich prvky ľubovoľného druhu alebo na ľubovoľnom podklade staršie ako 50 rokov

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

a)  Zbierky1b a vzorky zo zoologických, botanických, mineralogických alebo anatomických zbierok

9705 00 00

 

b)  Zbierky1b historického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického významu

9705 00 00

14.

Dopravné prostriedky staršie ako 75 rokov

9705 00 00 Kapitoly 86-89

15.

Ľubovoľné iné starožitné predmety nezahrnuté do kategórií A.1 až A.14

 

 

a)  staré od 50 do 100 rokov:

 

 

hračky, hry

Kapitola 95

 

výrobky zo skla

7013

 

zlatnícke alebo striebornícke predmety

7114

 

nábytok

Kapitola 94

 

optické, fotografické alebo kinematografické prístroje

Kapitola 90

 

hudobné nástroje

Kapitola 92

 

nástenné a náramkové hodiny a ich časti

Kapitola 91

 

predmety z dreva

Kapitola 44

 

keramika

Kapitola 69

 

tapisérie

5805 00 00

 

koberce

Kapitola 57

 

tapety

4814

 

zbrane

Kapitola 93

 

b)  staršie ako 100 rokov

9706 00 00

______________

1a Ktoré sú staršie ako 50 rokov a nepatria ich autorom.

1b V zmysle rozhodnutia Súdneho dvora v rozsudku vo veci 252/84: „Zberateľské predmety v zmysle položky č. 97.05 Spoločného colného sadzobníka sú predmety, ktoré majú vlastnosti potrebné na zaradenie do zbierky, to znamená predmety, ktoré sú pomerne vzácne, obvykle sa nepoužívajú na svoj pôvodný účel, sú predmetom osobitných transakcií mimo bežného obchodovania s podobnými úžitkovými predmetmi a majú vysokú hodnotu.“

Predmetov kultúrnej hodnoty v kategóriách A.1 až A.15 sa toto nariadenie týka, len ak ich hodnota zodpovedá finančným prahom uvedeným v časti B alebo ich presahuje.

B.  Finančné prahy použiteľné na určité kategórie uvedené v časti A (v eurách)

Hodnota:

Bez ohľadu na hodnotu:

1 (archeologické predmety)

2 (rozobrané pamiatky)

9 (prvotlače a rukopisy)

12 (archívy)

15 000

5 (mozaiky a kresby)

6 (rytiny)

8 (fotografie)

11 (tlačené mapy)

30 000

4 (akvarely, gvaše a pastely)

50 000

7 (plastiky)

10 (knihy)

13 (zbierky)

14 (dopravné prostriedky)

15 (ľubovoľné iné predmety)

150 000

3 (obrazy)

Posúdenie toho, či sú alebo nie sú splnené podmienky týkajúce sa finančnej hodnoty, sa musí uskutočniť pri predložení žiadosti o vývoznú licenciu. Finančná hodnota je hodnotou predmetu kultúrneho charakteru na medzinárodnom trhu.

Hodnoty vyjadrené v eurách v prílohe I sa prepočítajú a vyjadria v národných menách pri výmennom kurze k 31. decembru 2001 uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Táto protihodnota v národných menách sa s účinnosťou od 31. decembra 2001 preskúmava každé dva roky. Výpočet tejto protihodnoty sa zakladá na priemernej dennej hodnote týchto mien vyjadrenej v eurách počas obdobia 24 mesiacov, ktoré sa končí v posledný augustový deň pred revíziou, ktorá nadobúda účinnosť 31. decembra. Túto metódu výpočtu preskúma na návrh Komisie Poradný výbor pre tovar kultúrneho charakteru v zásade dva roky po prvej žiadosti. Pri každej revízii sa hodnoty vyjadrené v eurách a ich protihodnoty v národných menách budú pravidelne uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie v prvých dňoch novembra pred termínom uskutočnenia revízie.

Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Príloha I b (nová)
Príloha Ib
Krajiny a kategórie predmetov, v súvislosti s ktorými existuje osobitné riziko nezákonného obchodovania
[Stanoví ju Komisia podľa článku 2 ods. 2a]

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0308/2018).

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia