Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0257(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0046/2016

Внесени текстове :

A8-0046/2016

Разисквания :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Гласувания :

PV 10/03/2016 - 7.5
CRE 10/03/2016 - 7.5
Обяснение на вота
PV 25/10/2018 - 13.5

Приети текстове :

P8_TA(2016)0087
P8_TA(2018)0421

Приети текстове
PDF 124kWORD 59k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Ветеринарни лекарствени продукти ***I
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2014)0558),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0164/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2015 г.(1),

—  след консултация с Комитета по регионите,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 13 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0046/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 242, 23.7.2015 г., стр. 54.
(2) OВ C 353, 27.9.2016 г., стр. 12.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 10 март 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0087).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО
P8_TC1-COD(2014)0257

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/6.)

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност