Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0114(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0202/2018

Внесени текстове :

A8-0202/2018

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0423

Приети текстове
PDF 422kWORD 161k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0275),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0171/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, внесено от Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0202/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 81, 2.3.2018 г., стp. 188.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стp. 66.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
P8_TC1-COD(2017)0114

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функциониране на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Напредъкът към постигането на целта, определена от Комисията в нейната Бяла книга от 28 март 2011 г.(4), а именно да се премине към пълното прилагане на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“, да се генерират приходи и да се осигури финансиране за бъдещи инвестиции в областта на транспорта, е бавен и несъответствията в прилагането на такси за ползване на пътна инфраструктура в Съюза продължават да съществуват.

(1а)  В посочената Бяла книга Комисията определя срок до 2020 г. „да се продължи към пълното и задължително вътрешно поемане на външните разходи (включително шум, местно замърсяване и задръствания в допълнение към задължителното възстановяване на разходите от износването) за автомобилния и релсовия транспорт“. [Изм. 1]

(1б)   Движението на превозните средства за превоз на товари и пътници е фактор, който допринася за отделянето на замърсители в атмосферата. Тези замърсители имат сериозно отражение върху здравето на хората и водят до влошаване на качеството на атмосферния въздух в Съюза, включително PM 2,5, NO2 и О3. По данни на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. тези три замърсителя са причина през 2014 г. съответно за 399 000, 75 000 и 13 600 случая на преждевременна смърт в Съюза поради продължителна експозиция. [Изм. 2]

(1в)   Според Световната здравна организация шумът от движението по пътищата е на второ място сред най-вредните стресови фактори в околната среда в Европа, като отстъпва само на замърсяването на въздуха. Най-малко 9 000 случая на преждевременна смърт годишно могат да се свържат със сърдечни заболявания, причинени от шума от движението по пътищата. [Изм. 3]

(1г)   Според доклада на Европейската агенция за околната среда от 2017 г. относно качеството на въздуха в Европа секторът на автомобилния транспорт през 2015 г. е бил секторът с най-големи емисии на NOx и е заемал второ място сред източниците на замърсяване със сажди. [Изм. 4]

(2)  В своето съобщение относно Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии(5) Комисията обяви, че ще предложи преразглеждане на директивата относно таксуването на товарни автомобили, за да стане възможно диференцирано таксуване също въз основа на емисиите на въглероден диоксид, както и разширяването на някои от нейните принципи върху автобусите, както и леките и лекотоварните автомобили.

(3)  Всички тежки превозни средства оказват значително въздействие върху пътната инфраструктура и допринасят за замърсяването на въздуха, и леките превозни средства са в основата на повечето отрицателни екологични и социални въздействия на пътния транспорт, свързани с емисиите и задръстванията. В интерес на равното третиране и лоялната конкуренция следва да се гарантира, че превозните средства, които все още не са обхванати от рамката, определена в Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) по отношение на таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, ще бъдат включени в тази рамка. Следователно обхватът на посочената директива следва да бъде разширен върху тежки превозни средства, различни от предвидените за превоз на товари, както и леки превозни средства, включително леки автомобили. Таксите за леки автомобили могат да бъдат адаптирани, така че да се избегне прекомерното санкциониране на редовните ползватели. В интерес на равното третиране таксите следва да се прилагат недискриминационно въз основа на категорията на превозното средство и диференцирано, в зависимост от въздействието на превозните средства върху инфраструктурата и върху околната среда и обществото, както и в зависимост от социално-икономическото положение на някои ползватели, които нямат друг избор освен автомобилен транспорт до работното място. [Изм. 5]

(3а)  За да се установи вътрешен пазар в областта на автомобилния транспорт при еднакви условия на конкуренция, правилата трябва да бъдат прилагани по еднакъв начин. Една от основните цели на настоящата директива е да се премахне нарушаването на конкуренцията между ползвателите. Съответно лекотоварните автомобили, извързващи превоз на товари, следва да бъдат включени в обхвата на таксите, прилагани спрямо тежките превозни средства. [Изм. 6]

(3б)  За да се гарантира пропорционалността на тази мярка, е важно тя да е насочена единствено към лекотоварните автомобили, извършващи превоз на товари, които се регулират от Регламенти (EО) № 1071/2009(7) и 1072/2009(8) на Европейския парламент и на Съвета и от Регламент (EС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета(9). [Изм. 7]

(4)  Таксите за ползване на основата на време по същността си не отразяват точно реално породените инфраструктурни разходи и по сходни причини не въздействат за стимулирането на по-чисти и по-ефективни транспортни дейности или за намаляването на задръстванията. Поради това те за тежките превозни средства таксите, обвързани с времето на ползване, следва да бъдат постепенно заменени от такси въз основа на изминато разстояние, които са по-справедливи, ефикасни и ефективни. [Изм. 8]

(4а)   С цел да не се допуска тази постепенна замяна на таксите, обвързани с времето на ползване, с такси въз основа на изминато разстояние да се превърне в допълнителна пречка за достъпа до основните европейски пазари на превози от периферни държави и региони, е целесъобразно във възможно най-кратки срокове да се създаде система за компенсации с цел уравновесяване на допълнителните разходи и да се избегне по този начин по-голяма загуба на конкурентоспособност. [Изм. 10]

(4б)   За да се предотврати отклоняването на трафика към пътища без такси с възможни тежки последици за пътната безопасност и за оптималното използване на пътната мрежа, държавите членки трябва да могат да налагат пътни такси на всички пътища, които се конкурират непосредствено с трансевропейските мрежи. [Изм. 11]

(4в)   Таксите, обвързани с времето на ползване насърчават водачите да пътуват повече в периода на валидност на винетките, като по този начин неправилно се прилагат принципите „замърсителят плаща“ и „ползвателят плаща“. [Изм. 12]

(4г)  За да се гарантира, че настоящата директива се прилага правилно, договорните рамки, регулиращи концесионните договори за събиране на пътни такси, следва да улеснят, при надлежно спазване на Директива № 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, привеждането на тези договори в съответствие с промените в регулаторната рамка на Съюза. [Изм. 13]

(4д)   В този смисъл следва да се проучи възможността за компенсиране на допълнителните разходи, произтичащи от периферно положение , посредством улеснен достъп до паркове с по-енергийноефективни превозни средства и даване на приоритет на изключителни инфраструктури или технологии като електрическите магистрали. Тези компенсаторни облекчения могат да бъдат част от бъдещия Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода след 2020 г. [Изм. 14]

(5)  За да се осигури приемане от страна на ползвателите на бъдещите схеми за пътно таксуване, на държавите членки следва да се разреши да въведат адекватни системи за събиране на такси като част от по-широк пакет от услуги за мобилност. Такива системи следва да осигуряват справедливо разпределение на разходите за инфраструктура и да отразяват принципа „замърсителят плаща“и да включват целево използване на приходите от таксите, налагани на ползвателите. В това отношение държавите членки имат свободата да налагат пътни такси за пътища, които не са част от основната пътна мрежа. Всички държави членки, които въвеждат подобна система, следва да гарантират, че тя съответства на разпоредбите на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10). [Изм. 15]

(5а)  Държавите членки следва да бъдат насърчени да вземат под внимание социално-икономическите фактори при прилагането на схемите за таксуване на пътната инфраструктура по отношение на леките автомобили. [Изм. 16]

(5б)   Налагането на пътни такси на всички ползватели на пътната мрежа чрез електронни средства предполага масово събиране и съхраняване на лични данни, които могат също така да се използват за установяване на цялостни профили на движението. При прилагането на настоящата директива държавите членки и Комисията следва системно да отчитат принципите на ограничаване в рамките на целта и свеждане на данните до минимум. Поради това техническите решения за събиране на данни във връзка с налагането на такси за ползване на пътната мрежа следва да съдържат варианти за анонимизирано, кодирано или предварително заплащане. [Изм. 17]

(5в)  Данъците върху превозните средства могат да представляват пречка за въвеждането на такси за изминато разстояние. За да се осигури подкрепа за въвеждането на такси за изминато разстояние, държавите членки следва да разполагат с по-голяма свобода на действие за бързо намаляване на данъците върху превозните средства, което означава намаляване във възможно най-кратки срокове на минималните ставки, посочени в Директива 1999/62/ЕО. [Изм. 18]

(5г)  От особено значение е държавите членки да въведат справедлива система за таксуване, която да не ощетява ползвателите на лични превозни средства, които поради факта, че живеят в селски райони или в труднодостъпни или изолирани райони, са принудени да използват редовно пътища, за които се заплаща такса. Съгласно политиката за териториално устройство държавите членки следва да налагат такси в по-малък размер за ползвателите на такива райони. [Изм. 20]

(6)  Както по отношение на тежките превозни средства, важно е да се гарантира, че всички ако държави членки въведат такси, на основата на време обвързани с времето на ползване, прилагани за леки превозни средства, те са пропорционални, включително по отношение на периоди на ползване, по-кратки от една година. В това отношение е необходимо да се вземе предвид фактът, че леките превозни средства имат модел на използване, различен от този на тежките превозни средства. Изчисляването на пропорционални такси, обвързани с времето на ползване, може да се базира на наличните данни относно моделите на пътуване, при условие че се гарантира недискриминация. [Изм. 21]

(7)  Съгласно Директива 1999/62/ЕО може следва да се наложи такса за външни разходи, която отразява принципа „замърсителят плаща“ и е на ниво, близка близко до пределната социална цена за използването на съответното превозно средство. Този метод се оказа най-справедливият и ефективен начин да се вземат предвид отрицателните въздействия върху околната среда и здравето от замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства; той би гарантирал справедлив принос на тежките превозни средства за постигането на целите на ЕС за качество на въздуха(11) и всички приложими гранични или целеви стойности за нивата на шума. Поради това следва да се улесни прилагането на такива такси. [Изм. 22]

(8)  За тази цел следва да се въведе възможността за прилагане на такса за външни разходи за мрежи, които не са обхванати от такса за инфраструктура, и максималните среднопретеглени такси за външни разходи следва да се заменят с лесно приложими референтни минимални стойности, актуализирани предвид инфлацията, постигнатия научен напредък в изчисляването на външните разходи за автомобилния транспорт и промяната на състава на автопарка. [Изм. 23]

(8а)  За да се спомогне за осъществяването на целта на Бялата книга за транспорта за преминаване към пълно прилагане на принципа „замърсителят плаща“, следва да се гарантира, че при мрежи, обхванати от такса за инфраструктура, се прилага такса за външни разходи за тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, извързващи превоз на товари. [Изм. 24]

(8б)  За да се осигури подходящо повторно използване на приходите от таксите за външни разходи, би било целесъобразно тези приходи да бъдат реинвестирани в сектора на транспортната инфраструктура, за да се насърчават по-устойчиви видове транспорт с по-малко въздействие върху околната среда. [Изм. 25]

(9)  Варирането на таксите за инфраструктура според класа на емисии EURO допринесе за използването на по-чисти превозни средства. При подновяването на автомобилния парк, обаче, варирането на таксите на тази основа по междуградската мрежа се очаква да остарее морално бъде по-малко ефективно до края на 2020 г. и следва да бъде преустановено дотогава. От същия момент таксуването за външните разходи следва да се прилага по-систематично като целенасочен метод за възстановяване на външните разходи по отношение на случаите, в които това е от най-голямо значение. [Изм. 27]

(10)  Делът на емисиите на СО2 от тежките превозни средства нараства. Промяната на таксите за ползване на инфраструктурата в съответствие с тези емисии може да допринесе за подобрения в областта и поради това следва да бъде въведено.

(11)  Леките превозни средства пораждат две трети от отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, причинени от автомобилния транспорт. Поради това е важно да се стимулира използването на възможно най-чистите и икономични превозни средства чрез диференциране на пътните такси на основата на коефициентите на съответствие, определени в Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията(12), Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията(13) и Регламент (ЕС) 2017/xxx на Комисията(14).

(12)  За да се насърчи използването на най-чистите и по-икономични превозни средства, държавите членки следва да прилагат значително намалени пътни такси и такси за използване спрямо тези превозни средства. За да се улесни и ускори прилягането на такива схеми, намаленията трябва да се прилагат независимо от влизането в сила на Регламент (ЕС) …/… на Комисията за изпълнение на Регламент (EО) № 595/2009 по отношение на сертифицирането на емисиите на СО2 и разхода на гориво от тежки превозни средства. Превозните средства с нулеви емисии не следва да подлежат на такса за външни разходи, свързана със замърсяването на въздуха. [Изм. 28]

(12а)   Транзитният маршрут през Алпите представлява особена тежест за засегнатите региони от гледна точка на шума, замърсяването на въздуха и амортизацията на инфраструктурата, които допълнително се увеличават в резултат на конкуренцията със съседни коридори по отношение на разходите. Поради това на засегнатите региони и на държавите членки следва да се предостави голяма гъвкавост при възстановяването на външните разходи и при въвеждането на мерки за управление на трафика, включително с оглед на предотвратяването на нежелани последици от изместване и отклоняване на движението между коридорите. [Изм. 29]

(13)  Задръстванията по пътищата, за които всички моторни превозни средства допринасят в различна степен, представляват разход в размер на около 1 % от БВП. Значителна част от този разход може да бъде отдадена на междуградските задръствания. Поради това следва да се позволи налагането на конкретна такса за задръствания, стига тя да се прилага спрямо всички категории превозни средства. За да бъде ефективна и пропорционална и недискриминационна, тази такса следва да се изчислява въз основа на пределния разход от задръстванията и да се диференцира според местоположение, време и категория на превозното средство. Също така следва да се намерят формули за балансиране и компенсиране, които да не дискриминират работниците, които живеят в предградията и които съответно ще поемат както разходите за таксите за ползване на инфраструктура, така и таксите за изминато разстояние. За да се увеличи максимално положително въздействие на таксите за задръствания, съответните приходи следва да се разпределят за проекти за преодоляване на причините за проблема. [Изм. 30]

(13а)  За да се даде възможност за опазване на автомобилното наследство на Съюза, държавите членки следва да създадат специална категория за превозни средства, които представляват исторически интерес, с цел да се адаптира размерът на различните такси, които се плащат по смисъла на настоящата директива. [Изм. 31]

(14)  Таксите за задръствания следва да отразяват пропорционално действителните разходи, пряко породени от всяко превозно средство за другите ползватели на пътя, и непряко — за обществото като цяло. За да се избегне непропорционалното възпрепятстване на свободното движение на хора и стоки, тези такси следва да бъдат ограничени до конкретни размери, отразяващи пределните разходи на задръстванията при почти пълна пропускателна способност, тоест когато обемът на трафика доближава максималната пропускателна способност на пътя.

(15)  Неутралните по отношение на приходите промени в таксите за инфраструктура, прилагани спрямо тежкотоварните автомобили, не са оптимален инструмент за целите на намаляването на задръстванията и следва да бъдат постепенно премахнати.

(15а)  С оглед на големите външни разходи поради пътни произшествия, които възлизат на десетки милиарди евро годишно, на държавите членки следва да се предостави възможността, във връзка с разпоредбите относно средните социални разходи за произшествия, предизвикали смърт, и за тежки произшествия съгласно Директива № 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15), за по-добра интернализация на разходите, които не се покриват от застрахователните договори. Част от тези разходи ще бъдат поети от съответната система за социална сигурност или от обществото като цяло, като например административните разходи за обществени услуги, някои разходи за медицински услуги, както и загубите на човешки капитал и разходите за физически и психически вреди. [Изм. 32]

(16)  Надценките, добавяни към таксата за инфраструктура, също могат да дадат полезен принос за решаването на проблемите, свързани със значителните щети за околната среда или задръстванията, предизвиквани от използването на определени пътища, не само в планинските райони. Настоящото ограничение на надценките Поради това надценките следва да бъдат улеснени чрез премахване на сегашните ограничения, които се прилагат за тези райони следва да бъде премахнато области, както и чрез разпределянето им за проекти в рамките на основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа. За да се избегне двойното таксуване на ползвателите, надценките следва да бъдат изключени по-стриктно ограничени на онези участъци от пътищата, за които се прилага такса за задръствания. Максималното равнище следва също така да бъде адаптирано към различни обстоятелства. [Изм. 33]

(17)  В случай, че дадена държава членка въведе система за пътно таксуване, предоставените компенсации може евентуално да доведат до дискриминация на чуждестранните ползватели на пътищата. Възможността за предоставяне на компенсация в такъв случай следва да бъде ограничена до случаите на пътните такси и не следва да бъде предоставяна при такси за ползване.

(17а)   Както по отношение на леките превозни средства, важно е да се гарантира, че настоящата директива не затруднява свободното движение на гражданите. На държавите членки следва да се разреши да въвеждат отстъпки и намаления, когато ползвателите на пътищата са непропорционално засегнати от таксите поради географски или социални причини. [Изм. 34]

(18)  За да се използват потенциалните полезни взаимодействия между съществуващите системи за събиране на пътни такси и да се намалят оперативните разходи, Комисията следва да участва пълноценно в сътрудничеството сред държавите членки, които възнамеряват да въведат общи и оперативно съвместими схеми за пътно таксуване. [Изм. 35]

(19)  Пътните такси могат да мобилизират ресурси, които да допринесат за финансирането и кръстосаното финансиране на алтернативни проекти за транспортна инфраструктура, както и поддръжката и развитието на висококачествена транспортна инфраструктура и услуги. Поради това е уместно държавите членки да бъдат стимулирани да използват приходите от пътните такси за целта, както и да докладват изчерпателно за използването на такива приходи. Следователно приходите от таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи следва да се инвестират отново в транспортния сектор. Това следва да помогне по-конкретно за установяването на евентуални пропуски във финансирането, както и да засили положителното приемане на пътните такси от обществеността. [Изм. 36]

(20)  Тъй като целта на настоящата директива е по-специално да гарантира, че националните схеми за ценообразуване по отношение на превозни средства, различни от тежкотоварните автомобили, се прилагат в съгласувана мрежа, която осигурява равно третиране в целия Съюз, и тъй като тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен на ниво държави членки, а поради трансграничния характер на пътния транспорт и проблемите, които настоящата директива разглежда, това може да бъде постигнато в достатъчна степен на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(21)  Необходимо е да се гарантира, че таксите за външни разходи продължават да отразяват разходите за замърсяването на въздуха и шума, предизвикани от тежките превозни средства възможно най-точно, без схемата за таксуване да става прекалено усложнена, за да се стимулира използването на най-икономичните превозни средства и стимулите да продължат да бъдат ефективни, а диференцирането на пътните такси — актуално. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на приспособяването на референтните минималните стойности на таксуване за външни разходи в съответствие с научния прогрес, като определя условията на неутралните от гледна точка на приходите промени на таксите за инфраструктура според емисиите на СО2 от тежки превозни средства и адаптира условията на промени на таксите за инфраструктура за леки превозни средства към техническия напредък. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(16) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 37]

(21а)   Най-късно две години след влизането в сила на директивата Комисията представя общоприложима, прозрачна и ясна рамка за интернализация на разходи, свързани с околната среда, задръстванията и здравето, която да залегне в основата на бъдещите изчисления на таксите за инфраструктура. В тази връзка Комисията следва да може да предложи модел, който се придружава от анализ на въздействието върху интернализацията на външните разходи за всички видове транспорт. С оглед на пропорционалността при таксуването на външните разходи трябва да бъдат взети под внимание всички видове транспорт. [Изм. 8]

(21б)   С цел подобряване на прозрачността би било целесъобразно държавите членки да направят публично достояние за ползвателите на пътищата резултатите, постигнати чрез реинвестиране на таксите за инфраструктура, за външни разходи и за задръствания. Следователно следва да се оповестяват ползите, постигнати по отношение на подобряването на пътната безопасност, намаляването на въздействието върху околната среда и намаляване на задръстванията. [Изм. 39]

(22)  С оглед да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на настоящата директива, на Комисията следва да се делегират изпълнителни правомощия. За приемането на актове за изпълнение за установяване на хармонизиран набор от показатели за оценка на качеството на пътните мрежи следва да се използва процедурата по консултиране. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(17).

(23)  Поради това Директива 1999/62/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 1999/62/ЕО се изменя, както следва:

1)  заглавието се заменя със следното:"

„Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси въз основа на изминато разстояние от превозни средства за използване на пътни инфраструктури“; [Изм. 40]

"

2)  Членове 1 и 2 се заменят със следното:"

„Член 1

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на:

   а) данъците за тежкотоварни автомобили,
   б) таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, налагани на превозните средства.

2.  Настоящата директива не се отнася за превозни средства, които извършват превози предимно в неевропейските територии на държавите членки.

3.  Настоящата директива не се отнася и за превозни средства, с регистрация в Канарските острови, Сеута и Мелила, както Азорските острови и Мадейра, които извършват превози изключително на тези територии или между тези територии, и съответно, континенталните територии на Испания или Португалия.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

   (1) „трансевропейска пътна мрежа“ означава пътната транспортна инфраструктура, посочена в раздел 3 на глава II от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета*, както е илюстрирано чрез картите в приложение I към същия регламент;
   (2) „разходи за строителство“ означава разходите, свързани със строителството, включително разходите за финансиране, където е подходящо, на:
   а) нова инфраструктура или нови подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, или алтернативна транспортна инфраструктура за преминаване към други видове транспорт; [Изм. 41]
   б) инфраструктура или подобрения на инфраструктурата, включително значителни структурни ремонти, извършени не повече от 30 години преди 10 юни 2008 г., където към 10 юни 2008 г. вече са били налице начини за таксуване, или извършени преди не повече от 30 години преди установяването на нови начини за таксуване, въведени след 10 юни 2008 г.;
   в) инфраструктура или подобрения на инфраструктурата, завършени преди 10 юни 2008 г., при които:
   i) държава членка е установила система за събиране на такси, която предоставя възстановяване на тези разходи чрез договор с оператор на системата или чрез други законови действия с еквивалентен ефект, влезли в сила преди 10 юни 2008 г., или
   ii) държава членка може да докаже, че решението за изграждането на въпросната инфраструктура е зависело от това дали планираният ѝ експлоатационен период е повече от 30 години
   (3) „финансови разходи“ означава лихви по заеми и възстановяване на финансиране със собствен капитал от акционерите;
   (4) „значителни структурни ремонти“ означава структурни ремонти с изключение на ремонтите, които повече не допринасят полза за ползвателите на пътищата, особено когато ремонтната дейност е заменена с препокриване на пътя или с друга строителна работа;
   (5) „автомагистрала“ означава път, специално проектиран и построен за автомобилно движение, който не обслужва имоти, граничещи с него, и който отговаря на следните критерии:
   а) снабден е, с изключение на специални места или временно, с отделни пътни платна за двете посоки на движение, отделени едно от друго или чрез разделителна ивица, която не е предназначена за движение, или по изключение чрез други средства;
   б) не се пресича на едно ниво нито с друг път, нито с железопътна или трамвайна линия, нито с пътека за велосипедисти или пешеходна пътека;
   в) специално е проектиран като автомагистрала;
   (6) „такса за изминато разстояние“ означава определена сума въз основа на изминатото разстояние по дадена инфраструктура и на типа превозно средство, заплащането на която дава право на превозното средство да използва инфраструктурата; таксата се състои от такса за инфраструктура и, според случая, тя включва една или повече от следните такси: такса за задръствания инфраструктура или такса за външни разходи, или и двете; [Изм. 42]
   (7) „такса за инфраструктура“ означава такса, налагана с цел да се възстановят разходите, направени в дадена държава членка за изграждане, поддържане, експлоатация и развитие на инфраструктурата;
   (8) „такса за външни разходи“ означава такса, налагана с цел възстановяване на разходите, направени в дадена държава членка във връзка със замърсяването на въздуха и/или шумовото замърсяване, причинени от трафика;
   (9) „задръстване“ означава ситуация, при която обемът на трафика достига или надхвърля пропускателната способност на пътя;
   (10) „такса за задръствания“ означава такса, налагана на превозните средства с цел възстановяване на разходите, породени от задръстванията в дадена държава членка, и за намаляване на задръстванията;
   (11) „разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от изпускането на прахови частици и на прекурсори на озона, като азотен оксид и летливи органични съединения, при експлоатацията на превозно средство; [Изм. 43]
   (12) „разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика“ означава стойността на вредите за здравето на човека и за околната среда, причинени от шума, генериран от превозните средства или причинен от тяхното взаимодействие с пътната настилка; [Изм. 44]
   (13) „среднопретеглена такса за инфраструктура“ означава общият приход от таксата за инфраструктура за даден период, разделен на пробега в километри, пропътуван от тежките превозни средства по пътните участъци, за които се плаща таксата през същия период;
   (14) „такса за ползване“ означава определена сума, чието заплащане дава право на превозното средство да използва за определен период инфраструктурата, посочена в член 7, параграфи 1 и 2;
   (15) „превозно средство“ означава моторно превозно средство с четири или повече колела или съчленена комбинация от превозни средства, предназначени или използвани за превоз на пътници или товари;
   (16) „тежко превозно средство“ означава тежкотоварен автомобил или автобус;
   (17) „тежкотоварен автомобил“ означава превозно средство, предназначено за превоз на товари с максимално допустима маса, по-голяма от 3,5 тона;
   (18) „автобус“ означава превозно средство, предназначено за превоз на повече от 8 пътници освен водача и с максимално допустима маса, по-голяма от 3,5 тона;
   (18а) „лекo превознo средствo“ означава лекотоварно превозно средство или лек автомобил; [Изм. 46]
   (19) „лекo превознo средствo“ означава лек автомобил, микробус микробус, лекотоварeн автомобил или лекотоварeн автомобил, предназначен за превоз на товари; [Изм. 47]
   (20) „лек автомобил“ означава превозно средство с четири колела, предназначено за превоз на не повече от осем пътници освен водача;
   (20а) „превозно средство, което представлява исторически интерес“ означава превозно средство, което представлява исторически интерес по смисъла на определението в член 3, параграф 7 от Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета**; [Изм. 48]
   (21) „микробус“ означава превозно средство, предназначено за превоз на повече от осем пътници освен водача и с максимална допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона;
   (22) „лекотоварен автомобил“ означава превозно средство, предназначено за превоз на товари различно от лек автомобил, с максимално допустима маса, не по-голяма от 3,5 тона; [Изм. 49]
   (22а) „лекотоварен автомобил, предназначен за превоз на товари“ означава превозно средство, което се използва при упражняване на професията автомобилен превозвач съгласно определеното в Регламент (EО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета*** и с максимално допустима маса в натоварено състояние между 2,4 и 3,5 тона и височина повече от 2 метра. [Изм. 50]
   (22б) „режим на работа с нулеви емисии“ означава превозно средство, което функционира без емисии на отработили газове във всички участъци на съответната пътна мрежа по подлежащ на проверка начин; [Изм. 51]
   (23) „превозно средство с нулеви емисии“ означава превозно средство без емисии на отработили газове;
   (23а) „мотоциклет“ означава двуколесно превозно средство със или без кош и всяко триколесно и четириколесно превозно средство от категории L3e, L4e, L5e, L6e и L7e, посочени в Регламент (ЕС) № 168/2013; [Изм. 52]
   (24) „превозвач“ означава всяко предприятие, което осъществява пътен превоз на пътници или стоки;
   (25) „превозно средство от тип „EURO 0“, „EURO I“, „EURO II“, „EURO III“, „EURO IV“, „EURO V“, „EURO VI““ означава тежкотоварно превозно средство, чиито емисии са в границите за емисии, посочени в приложение 0;
   (26) „тип превозно средство“ означава категорията, в която се класифицира тежко превозно средство в зависимост от броя на осите, размерите или теглото му, или като се вземат предвид други показатели за класифициране, отразяващи щетите върху пътя като например класификационната система за щети върху пътя, дадена в приложение IV, при условие че използваната класификационна система се базира на характеристиките на превозното средство, които са отразени в документацията на това средство, използвана във всички държави членки, или тези характеристики са видими;
   (27) „концесионен договор“ означава обществена поръчка за строителни работи концесия съгласно определението по член 5, параграф 1 от Директива 2014/2423/ЕС на Европейския парламент и на Съвета****; [Изм. 53]
   (28) „концесионна такса за изминато разстояние“ означава такса, наложена от концесионер в съответствие с концесионен договор;
   (29) „значително изменен начин за таксуване“ означава начин за събиране на такси за изминато разстояние или такси за ползване, който е бил изменен така, че разходите или приходите са променени с поне 5 % 15%в сравнение с предходната година след корекция за инфлация, измерена чрез промените в хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС, като се изключат енергетиката и непреработените храни, съгласно публикуваното от Комисията (Евростат). Измененията в концесионните договори, които отговарят на критериите, посочени в член 43, параграфи 1 и 2 от Директива 2014/23/ЕС, не се считат за съществени. [Изм. 54]
   (29а) „кръстосано финансиране“ означава финансиране на ефективни алтернативни проекти за пътни инфраструктури с приходи от пътни такси и такси за инфраструктура, налагани в рамките на съществуващи пътни инфраструктури; [Изм. 55]
   (29б) „държави членки“ означава всички органи на държавите членки, т.е. централни правителствени органи, органи в рамките на федерална държава и други териториални органи, оправомощени да гарантират спазването на правото на Съюза. [Изм. 56]

За целите на точка 2:

   а) във всеки случай пропорцията на разходите за строителство, които трябва да бъдат взети предвид, не надвишава пропорцията на актуалния планиран експлоатационен период на инфраструктурните компоненти, които все още ще се използват към 10 юни 2008 г. или на датата, когато се въвеждат новите начини за таксуване, ако тя е по-късна;
   б) инфраструктурните разходи или разходите за подобрения на инфраструктурата могат да включват всички специфични разходи за инфраструктура, в това число настъпилите вследствие на нови нормативни изисквания, проектирана да намали шума, да въведе иновативни технологии или да повиши пътната безопасност, и действителните плащания, направени от оператора на инфраструктурата, съответстващи на обективни екологични елементи като защита срещу замърсяване на почвата; [Изм. 57]

_______________

* Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (ОВ L, 348, 20.12.2013 г, стр. 1).

** Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

*** Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

**** Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65)“; Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

"

2а)  В член 6, параграф 2 се добавя следната буква:"

„ба) превозни средства, които представляват исторически интерес;“ [Изм. 58]

"

3)  Член 7 се заменя със следното:"

„Член 7

1.  Без да се засяга член 9, параграф 1а, държавите членки могат да продължат да прилагат или да въвеждат такси за изминато разстояние и/или такси за ползване на трансевропейската пътна мрежа или на определени участъци от нея, както и на онези допълнителни участъци от своята мрежа от автомагистрали, които не са част от трансевропейската пътна мрежа, съгласно условията, предвидени в параграфи 3—9 от настоящия член и в членове 7а—7к.

2.  Параграф 1 не засяга правото на държавите членки при спазване на Договора за функционирането на Европейския съюз да прилагат такси за изминато разстояние и/или такси за ползване за други пътища, при условие че налагането на тези такси за такива пътища не е дискриминационно спрямо международния трафик и не води до нарушаване на конкуренцията между операторите. Таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, които се налагат за пътища извън трансевропейската пътна мрежа и пътища, различни от магистрали, спазват условията, определени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, в член 7а и в член 7й, параграфи 1, 2 и 4.

3.  Държавите членки не налагат едновременно такси за изминато разстояние и такси за ползване на която и да е категория превозни средства за използването само на един участък от пътя. Независимо от това, държава членка, която налага такса за ползване на своята мрежа, може да налага и такси за използване на мостове, тунели и планински проходи.

4.  Таксите за изминато разстояние и таксите за ползване не водят до дискриминация, пряка или непряка, на основата на националността на ползвателя на пътя, на държавата членка или третата държава, в която се е установил превозвачът, нито на регистрацията на превозното средство, началната или крайната точка на транспортната операция.

5.  Държавите членки могат да предвидят намален размер на таксите за изминато разстояние или таксите за ползване, или освобождаване от задължението за плащане на такива такси за тежки превозни средства, които са изключени от изискването да монтират и използват записващо оборудване съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета*, както и в случаите, обхванати от условията, определени в член 6, параграф 2, букви а), б) и в) от настоящата директива.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 9, считано от 1 януари 2018 г.[датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за тежки превозни средства и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, могат да продължат да се прилагат до 31 декември 2023 г. 2022 г. и се заменят от такси за инфраструктура от 1 януари 2023 г. по пътната мрежа, обхваната от настоящата директива. [Изм. 59]

7.  Считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива], държавите членки няма да въвеждат такси за ползване за леки превозни средства. Таксите за ползване, въведени преди тази дата, ще отпаднат постепенно до 31 декември 2027 г.

8.  По отношение на тежките превозни средства, до 31 декември 2019 г. всяка държава членка може да избере да прилага такси за изминато разстояние или такси за ползване единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, ако счита, че включването на превозните средства с тегло, по-малко от 12 тона:

   а) би създало в резултат на отклоняването на движението на превозни средства значителни неблагоприятни последствия за свободния поток на трафика, околната среда, нивата на шума, задръстванията, човешкото здраве или безопасността по пътищата;
   б) би довело до административни разходи в размер над 30 % от допълнителните приходи, които биха били генерирани от разширяването на прилагането.

Държавите членки, които предпочитат да прилагат такси за изминато разстояние, такси за ползване или и двете единствено за превозните средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона, информират Комисията за своето решение и за мотивите за него.

9.  Считано от 1 януари 2020 г., таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, прилагани за тежките превозни средства, се прилагат за всички тежки превозни средства и за лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари. [Изм. 61]

10.  До 31 декември 2022 г. таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, от една страна, и за леките превозни средства, различни от лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, от друга страна, може могат да бъдат въведени или запазени независимо една от друга. [Изм. 62]

___________

* Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1)“;

"

4)  Член 7 a се заменя със следното:"

„Член 7a

1.  Таксите за ползване са пропорционални на продължителността на ползване на инфраструктурата.

2.  Доколкото се налагат такси за ползване по отношение на тежките превозни средства, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: един ден, една седмица, един месец и една година. Месечният размер не трябва да надвишава 10 % от годишния размер, седмичният размер не трябва да надвишава 5 % от годишния размер, а дневният размер не трябва да надвишава 2 % от годишния размер.

Държава членка може да прилага само годишни такси за превозните средства, регистрирани в нея.

Държавите членки определят размера на таксите за ползване, включително административните разходи, за всички категории тежки превозни средства, на ниво, което не е по-високо от максималните размери, предвидени в приложение II.

3.  Доколкото се налагат такси за ползване по отношение на леките автомобили, ползването на инфраструктурата се предлага най-малко за следните периоди: един ден, една седмица, 10 дни, един или два месеца, или и двете, и една година. Двумесечният размер не трябва да надвишава 30 % от годишния размер, месечният размер не трябва да надвишава 18 % от годишния размер, а 10-дневният, дневният и седмичният размер не трябва да надвишава надвишават 8 % от годишния размер. [Изм. 63]

Държавите членки могат също да предвидят ползване на инфраструктурата за други периоди от време. В такива случаи държавите членки прилагат ставки, съответстващи на принципа на равно третиране на ползвателите, като вземат предвид всички меродавни фактори, по-конкретно годишната ставка и ставките за другите периоди, посочени в първата алинея, установените модели на ползване и административните разходи.

По отношение на схемите за такса за ползване, приети преди 31 май 2017 г., държавите членки могат да поддържат ставки, надхвърлящи определените в първа алинея граници, които са били в сила преди тази дата, и съответно по-високи ставки за други периоди на ползване, в съответствие с принципа на равното третиране. Те обаче се привеждат в съответствие с определените в първа алинея граници, както и с втора алинея, в момента на влизане в сила на значително изменени начини за събиране на такси, и не по-късно от 1 януари 2024 г.

4.  За микробуси, лекотоварни автомобили и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, държавите членки спазват разпоредбите на параграф 2 или параграф 3. Държавите членки обаче определят по-високи такси за ползване за микробуси, лекотоварни автомобили и лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, отколкото за леки автомобили, считано най-късно от 1 януари 2024 г. [Изм. 64]

4а.  Пропорционалността на таксите за ползване може да отчита спецификата на транспортните операции, започващи в държава членка в периферните райони на Съюза. “; [Изм. 65]

"

(4а)  В член 7б се добавя следният параграф:"

„2а Участъците от автомагистралата, за които се прилагат такса за инфраструктура, следва да имат необходимата инфраструктура, за да се гарантира пътната безопасност за всички ползватели, и могат да имат безопасни зони за паркиране при всякакви метеорологични условия в съответствие с Регламент (ЕС) .../… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление на превозното средство , минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, както и в съответствие Регламент (EС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (2017/0122(COD)).“; [Изм. 66]

"

5)  Член 7в се заменя със следното:"

„Член 7в

1.  Държавите членки могат да запазят или да въведат такса за външни разходи, свързана с разходите от замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, или и двете.

Таксите за външни разходи могат да бъдат въведени или запазени за участъци на пътната мрежа, на които не се прилагат такси за инфраструктура.

Таксата за тежки превозни средства таксата за външни разходи външни разходи за замърсяването на въздуха или шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, е променлива и се определя в съответствие с минималните изисквания и методите, посочени в приложение IIIа, и при зачитане на референтните в съответствие най-малко с минималните стойности, предвидени в приложение IIIб. [Изм. 67]

2.  Разходите, които се вземат предвид, са свързани с мрежата или с частта от мрежата, за която се налагат такси за външни разходи, и с превозните средства, подлежащи на таксуване. Държавите членки могат да предпочетат да се възстановява само определен процент от тези разходи.

3.  Таксата за външни разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика, не се отнася за тежки превозни средства, които отговарят на най-строгите EURO стандарти за емисии.

Първата алинея престава да се прилага четири години след датата на влизане в сила на правилата, с които са въведени тези стандарти.

4.  Размерът на таксата за външни разходи се определя от съответната държава членка. Ако държава членка определи орган за тази цел, той е правно и финансово независим от организацията, която управлява или събира цялата такса или част от нея.

5.  Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки, които събират такси за изминато разстояние, прилагат такса за външни разходи за тежки превозни средства поне за тази част от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, където екологичните щети, причинени от тежки превозни средства, са по-големи от средните екологични щети, причинени от тежки превозни средства, определени съгласно съответните изисквания за докладване, посочени в приложение IIIa. замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, дължащи се на движението по пътищата, за тежки превозни средства и за лекотоварни автомобили, предназначени за превоз на товари, за всички части от мрежата, посочена в член 7, параграф 1, на които се прилага такса за инфраструктура“; [Изм. 68]

5а.  От 1 януари 2026 г. такса за външни разходи, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, посочена в член 7, параграф 1, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства. [Изм. 69]

5б.  Държавите членки могат да прилагат дерогации, позволяващи адаптиране на размера на таксата за външни разходи по отношение на превозни средства, които представляват исторически интерес.“; [Изм. 70]

"

6)  Вмъква се следният член 7га:"

„Член 7га

1.  Държавите членки могат да въведат такса за задръствания на всеки участък от своята пътна мрежа, който се претоварва, в съответствие с изискванията, определени в приложение V. Таксата за задръствания може да се прилага само за тези пътни участъци, които редовно са претоварени, и само през периодите, в които обикновено са претоварени.

2.  Държавите членки определят пътните участъци и периодите, посочени в параграф 1, въз основа на обективни критерии, свързани с равнището на излагане на пътищата и техните околности на задръствания, като например средните закъснения или дължината на опашките.

3.  Таксата за задръствания, наложена за който и да било участък от пътната мрежа, се прилага без дискриминация спрямо всички категории превозни средства в съответствие със стандартните коефициенти на еквивалентност, посочени в приложение V. Държавите членки обаче могат да решат да освободят автобусите за насърчаване на колективния транспорт, социално-икономическото развитие и териториалното сближаване. [Изм. 72]

4.  Таксата за задръствания отразява разходите, предизвикани от дадено превозно средство за други ползватели на пътя и непряко — за обществото, но не надхвърля максималните нива за отделните видове пътища, както са посочени в приложение VI.

5.  Държавите членки установяват подходящи механизми за наблюдение на въздействието на таксите за задръствания и преразглеждане на техния размер. Те преразглеждат размера на таксите редовно, поне веднъж на три години, за да гарантират, че не са по-високи от разходите, които задръстванията предизвикват в съответната държава членка по посочените участъци от пътя, за които се прилагат.“;

"

7)  Членове 7е и 7ж се заменят със следното:"

„Член 7е

1.  След като информират Комисията, държавите членки могат да добавят надценка към таксата за инфраструктура, налагана за определени пътни участъци, които редовно са претоварени, или чието използване от превозни средства нанася значителни щети на околната среда, ако са изпълнени следните условия:

   а) генерираният от надценката приход се инвестира във финансирането на изграждането на транспортна инфраструктура от централната мрежа, определена съгласно глава III от Регламент (ЕС) № 1315/2013, която допринася пряко за намаляване на задръстванията или щетите върху околната среда и която или транспортни услуги, които се намира намират в същия коридор, в който се намира участъкът от пътя, за който се прилага увеличението; [Изм. 75]
   б) надценката не надвишава 15 % от среднопретеглената такса за инфраструктура, изчислена в съответствие с член 7б, параграф 1 и член 7д, с изключение на случаите, когато генерираният приход се инвестира в трансгранични участъци от основни коридори на мрежата освен в планинските райони, където разходите за инфраструктура, както и климатичните и екологичните щети са по-високи, като в този случай надценката не може да надвишава 25 % 50%; [Изм. 76]
   в) прилагането на надбавката не води до несправедливо третиране на търговския трафик в сравнение с другите ползватели на пътя;
   г) описание на точното място, за което се отнася надценката, и доказателство за решението за финансиране на изграждането на коридори на основната мрежа транспортна инфраструктура или транспортни услуги, посочени в буква а), се изпращат до Комисията преди прилагане на надценката; [Изм. 77]
   д) периодът, през който се прилага надбавката, е определен и ограничен предварително и е в съответствие, по отношение на очакваните приходи, с финансовите планове и анализа за разходите и ползите за проектите, съфинансирани от приходите от надбавката.

1а.  При нови трансгранични проекти надценки могат да се добавят само ако всички държави членки, участващи в този проект са съгласни. [Изм.78 и 164 ]

2.  Надценка може да бъде приложена към такса за инфраструктура, която е била променена в съответствие с член 7ж или 7жа.

3.  След получаване на необходимата информация от държавата членка, възнамеряваща да приложи надценка, Комисията предоставя тази информация на разположение на членовете на комитета, посочен в член 9в. Ако Комисията счете, че планираната надценка не удовлетворява условията, определени в параграф 1, или ако счете, че тя ще окаже значително неблагоприятно влияние върху икономическото развитие на периферните региони, тя може посредством акт за изпълнение да отхвърли или да поиска изменение в плановете за такси, представени от съответната държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9в, параграф 2. Когато се прилага към системите за събиране на такси за изминато разстояние, посочени в член 7д, параграф 3, надценката не се счита за съществено изменение за целите на настоящата директива. [Изм. 79]

4.  Размерът на надценката се изважда от размера на таксата за външни разходи, изчислен в съответствие с член 7в, като се изключват превозните средства с класа на емисии EURO 0, I и II от 15 октомври 2011 г., III и IV от 1 януари 2015 г., V от 1 януари 2019 г. и VI от януари 2023 г. нататък. Всички тези приходи, генерирани от едновременното прилагане на надценката и на таксите за външни разходи, се инвестират за финансиране на изграждането на коридори от основната мрежа, посочени в част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013. [Изм. 80]

5.  Надценка не може да се прилага на участъци от пътя, където се прилага такса за задръствания.

Член 7ж

1.  До 31 декември 2021 г. таксата за инфраструктура може да бъде променяна с цел намаляване на задръстванията, намаляване до минимум на щетите по инфраструктурата и оптимизиране на използването на съответната инфраструктура или насърчаване на безопасността по пътищата, при условие че:

   а) промяната е прозрачна, разгласява се публично и е достъпно за всички ползватели при едни и същи условия;
   б) промяната се прилага според часа, деня или сезона;
   в) никоя такса за инфраструктура не надхвърля с повече от 175 % максималния размер на среднопретеглената такса за инфраструктура, посочена в член 7б;
   г) върховите периоди, когато се налагат по-високи такси за инфраструктура с цел намаляване на задръстванията, не надхвърлят пет часа на ден или броя часове, в които процентното съотношение на задръстванията надвишава 100% от капацитета; [Изм. 81]
   д) промяната се определя и прилага по прозрачен и неутрален по отношение на приходите начин за участък от пътя, засегнат от задръствания, чрез предлагане на намалени такси за изминато разстояние на онези превозвачи, които пътуват извън пиковите периоди, и чрез прилагане на увеличени такси за изминато разстояние за превозвачите, които пътуват през пиковите периоди по един и същ пътен участък.

Държава членка, която желае да въведе подобна промяна или да измени съществуваща такава, уведомява Комисията за това и ѝ предоставя необходимата информация, за да може тя да се убеди, че условията са изпълнени.

2.  По отношение на тежките превозни средства, до 31 декември 2020 г. държавите членки променят таксата за инфраструктура според класа на емисии EURO на превозното средство по такъв начин, че нито една такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса, наложена на еквивалентни превозни средства, отговарящи на най-строгите стандарти за емисии. Съществуващите концесионни договори може да бъдат освободени от това задължение до подновяването на договора.

Въпреки това държава членка може да приложи дерогация от изискването за промени на таксата за инфраструктура, ако:

   i) това би подкопало сериозно съгласуваността на системите за събиране на такси за изминато разстояние на нейна територия;
   ii) за съответната система за събиране на такси за изминато разстояние би било технически неосъществимо въвеждането на такова разграничаване;
   iii) това би довело до отклоняването на превозните средства, причиняващи най-голямо замърсяване, с отрицателно въздействие върху безопасността по пътищата и общественото здраве;
   iv) таксата за изминато разстояние включва такса за външни разходи.

Комисията се уведомява за всяка такава дерогация или освобождаване.

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими използва начините на плащане чрез електронни системи за пътно таксуване или не притежава валиден абонамент, или превозното му средство не е снабдено с бордовата апаратура, одобрена от оператора на таксите за изминато разстояние, необходима за удостоверяване на класа на емисии за целите на параграф 2, държавата членка може да прилага такси за изминато разстояние до максималния размер. [Изм. 82]

4.  В срок от една година след като Комисията публикува официалните данни за емисиите на СО2 съгласно Регламент (ЕС) …/…*, тя приема делегиран акт в съответствие с член 9д, за да определи референтните стойности на емисиите на СО2, както и подходяща категоризация на съответните тежки превозни средства, като взема предвид технологиите за намаляване на емисиите. [Изм. 83]

В срок от една година от датата на влизане в сила на делегирания акт държавите членки променят таксата за инфраструктура, като вземат предвид референтните стойности на емисиите на CO2 и съответната категоризация на превозните средства. Таксите се променят по такъв начин, че никоя такса за инфраструктура да не надхвърля с повече от 100 % същата такса за еквивалентни превозни средства с възможно най-ниските, но различни от нулеви емисии на CO2. Превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 75 % в сравнение с максималния размер. [Изм. 84]

4а.  От... [датата на влизането в сила на настоящата директива] превозните средства с нулеви емисии се ползват от намаление на таксата за инфраструктура със 50% в сравнение с минималния размер. Режимът на работа с нулеви емисии следва да се ползва от същото намаление, при условие че този режим може да се докаже. [Изм. 85]

4б.  Комисията изготвя доклад за оценка относно пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии и режима на работа с нулеви емисии до ... [пет години след влизането в сила на настоящата директива]. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д, ако е целесъобразно, за преизчисляване на отстъпката, приложима към превозните средства с нулеви емисии, в сравнение с най-ниския размер на таксата за инфраструктура. [Изм. 86]

5.  Посочените в параграфи 1, 2 и 4 промени не са предназначени да генерират допълнителни приходи от такси за изминато разстояние. Всяко неволно увеличение на приходите се уравновесява чрез изменение на структурата на промяната, което се прилага до две години след края на счетоводната година, през която е генериран допълнителният приход.

____________

* Регламент (ЕС) .../... от ХХХ година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 по отношение на сертифицирането на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежките превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L …, …, стр. ...).“;

"

8)  вмъква се следният член 7жа:"

„Член 7жа

1.  До 31 декември 2021 г. държавите членки могат да променят таксите за изминато разстояние и таксите за ползване за леките превозни средства в зависимост от екологичните характеристики на превозното средство.

2.  От 1 януари 2022 г. държавите членки изменят таксите за изминато разстояние, а при таксите за ползване — поне годишните такси, според емисиите на CO2 и на замърсители на съответните превозни средства съгласно правилата, определени в приложение VII.

2а.  Държавите членки могат да вземат предвид подобряването на екологичните показатели на превозното средство във връзка с преминаването на това превозно средство към употреба на алтернативни горива. Постоянен абонамент или всеки друг механизъм, одобрен от оператора на системата за пътно таксуване, следва да позволява на ползвателите да се ползват от промяна на таксите за изминато разстояние като поощрение за подобрените екологични показатели на превозните средства след такова преминаване. [Изм. 88]

3.  Когато водач на превозно средство или, ако е приложимо, превозвач, няма абонамент или друг механизъм, одобрен от оператор, или не може да представи при проверка документите на превозното средство, необходими за удостоверяване на нивата на емисии (сертификат за съответствие) съгласно Регламент (ЕС) …/…* на Комисията, държавата членка може да приложи такси за изминато разстояние или годишни такси за ползване до максималния размер. Последващо предоставяне на съответните документи, доказващи нивата на емисии на превозното средство, води до възстановяване на всяка разлика между приложените такси за изминато разстояние или такси за ползване и подходящата такса за изминато разстояние или друга такса за съответното превозно средство. [Изм. 89]

3а.  Държавите членки могат да приемат извънредни мерки за целите на таксуването на превозните средства, които представляват исторически интерес. [Изм. 90]

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9д за изменение на приложение VII с цел адаптирането на посочените в него условия към техническия прогрес и отчитането на ролята на компонентите за подобряването както на пътната безопасност, така и на декарбонизацията на транспорта. [Изм. 91]

_____________

* Регламент (ЕС) 2017/ххх от ххх година за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 (ОВ L xxx) и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (OВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.).“;

"

9)  Член 7з се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 уводната част се заменя със следното:"

„Най-малко шест месеца преди прилагането на нов или значително променен начин за таксуване за инфраструктура държавите членки съобщават на Комисията:“;

"

аа)   в член 7з, параграф 1, буква а) се добавя следното тире:"

„— ясна информация относно оперативната съвместимост на бордовата апаратура, която се намира на борда на превозните средства за плащане на такси за ползване и такси за изминато разстояние; в тази информация се посочват причините, поради които друга бордова апаратура в употреба в други държави членки, не може да се прилага от потребителите за тези такси за изминат участък.“; [Изм. 92]

"

аб)  вмъква се следният параграф:"

„1а. Целта на договорната рамка, която урежда отношенията между възложителите и концесионерите, е да даде възможност концесионните договори да бъдат приведени в съответствие с промените в регулаторната рамка на Съюза или в националната регулаторна рамка във връзка със задълженията, определени в членове 7в, 7га, 7ж и 7жа от настоящата директива.“; [Изм. 93]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Преди да приложат нов или значително изменен начин на таксуване за външни разходи, държавите членки информират Комисията за засегнатата мрежа, предвидените ставки по категория превозно средство и клас на емисии.“;

"

в)  параграф 4 се заличава;

10)  Член 7и се изменя, както следва:

-а)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

„2. За тежките превозни средства и лекотоварните автомобили, предназначени за превоз на товари, държавите членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура, при условие че:“; [Изм. 94]

"

а)  в параграф 2 букви б) и в) се заменят със следното:"

„б) такива отстъпки или намаления отразяват реални спестявания на административните разходи за обработката на редовните ползватели в сравнение със случайните ползватели;

   в) такива отстъпки или намаления не надхвърлят 13 % 20% от таксата за инфраструктура, заплащана от еквивалентни превозни средства, които нямат право на отстъпка или намаление, и от превозните средства, които извършват местен или обичаен превоз, или и двата вида превоз, и от превозните средства, които извършват местен или обичаен превоз, или и двата вида превоз;“; [Изм. 95]

"

аа)  вмъква се следният параграф:"

2а. За леките превозни средства, по-специално за честите ползватели в районите с разпръснато население и в предградията, държавите членки могат да предоставят отстъпки или намаления за таксата за инфраструктура при условие че:

   а) получената структура на таксите е пропорционална, разгласява се публично, достъпна е за ползвателите при едни и същи условия и не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние;
   б) такива отстъпки и намаления допринасят:
   i) за социалното сближаване; и/или
   ii) за осигуряване на мобилността на периферните региони или на отдалечените зони, или и на двата вида;“; [Изм. 96]

"

аб)  вмъква се следният параграф:"

„2б. Държавите членки или компетентните органи могат да въвеждат фиксирано по размер освобождаване на базата на изминати километри по определен участък от пътя, като се вземат под внимание моделите на мобилност и икономическият интерес на периферните региони, при условие че получената структура на таксите е пропорционална, разгласява се публично, достъпна е за ползвателите при едни и същи условия и не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние;“; [Изм. 97]

"

б)  параграф 3 се изменя, както следва:"

„3. При условията, установени в член 7ж, параграф 1, буква б) и параграф 5, когато се отнася за специфични проекти от голямо европейско значение, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1315/2013, размерът на таксите за изминато разстояние може да подлежи на други форми на промяна с цел да се осигури търговската жизнеспособност на тези проекти, когато те са подложени на пряка конкуренция с други видове транспорт. Получената структура на таксите трябва да бъде линейна, пропорционална, да бъде публично разгласена и да бъде достъпна за всички ползватели при едни и същи условия, и да не води до допълнителни разходи, които да се прехвърлят върху други ползватели под формата на по-високи такси за изминато разстояние.“; [Изм. 98]

"

ба)  добавя се следният параграф:"

„3а. В планинските и периферните райони държавите членки и компетентните органи могат да променят размерите на таксите за изминат участък за тежките превозни средства в зависимост от разстоянието, пропътувано от таксуваните превозни средства, за да се намали социално-икономическото въздействие, при условие че:

   а) промяната в зависимост от изминатото разстояние отчита различните характеристики на превоза на късо и дълго разстояние, особено наличните опции за преминаване към други видове транспорт;
   б) промяната се прилага по недискриминационен начин;
   в) техническото оборудване позволява засичането на входните и изходните точки на превозното средство през националните граници.“; [Изм. 99]

"

11)  Член 7й се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 второто изречение се заменя със следното:"

„За тази цел държавите членки си сътрудничат за установяване на методи, които позволяват на ползвателите на пътищата да плащат такси за изминато разстояние и такси за ползване 24 часа в денонощието, най-малко в главните или на границата, или във всеки друг търговски обекти обект, с възможност за получаване на квитанция, като се използват общоприетите начини на плащане, включително електронни средства, във и извън държавите членки, в които те се прилагат.“; [Изм. 100]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Ако дадена държава членка налага на превозно средство такса за изминато разстояние, в предоставена на ползвателя на пътя, по възможност електронно, квитанция се означават, по искане на ползвателя, общият размер на таксата за изминато разстояние, размерът на таксата за инфраструктура, размерът на таксата за външни разходи.“; [Изм. 101]

"

в)  в параграф 4 първото изречение се заменя със следното:"

„Където е икономически осъществимо, държавите членки налагат и събират такси за външни разходи и такси за задръствания чрез електронна система, която отговаря на изискванията на член 2, параграф 1 от Директива 2004/52/ЕО.“;

"

12)  Член 7к се заменя със следното:"

„Член 7к

Без да се засягат членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящата директива не оказва въздействие върху свободата на държавите членки, които въвеждат система за такси за изминато разстояние да предвидят подходящи компенсации, при условие че не водят до никакво нарушение или отрицателно въздействие по отношение на превозвачите, извършващи местни и или обичайни превози, или и двата вида превоз.“; [Изм. 102]

"

13)  В член 8 параграф 2 се изменя, както следва:

а)  в буква а) препратката към „член 7, параграф 7“ се заменя с препратка към „член 7а“;

б)  в буква б) думите „и параграф 2“ се добавят след „член 7, параграф 1“;

(13а)  Вмъква се следният член:"

„Член 8а

Мониторинг и докладване

1.  Всяка държава членка определя независим надзорен орган за налагане на такси за инфраструктура, който да следи за съответствието с настоящата директива.

2.  Надзорният орган извършва икономически и финансови проверки на концесионните договори, по-специално с цел да гарантира спазването на член 7б.

3.  Държавите членки информират Комисията за определянето на надзорния орган.“ [Изм. 103]

"

14)  Член 9 се изменя, както следва:

-а)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

“2. За да се осигури възможност за развитие на транспортната мрежа като цяло, приходите от такси за инфраструктура и от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се използват за обслужване и поддръжка на пътните мрежи и за оптимизиране на цялата транспортна система. По-специално приходите, получени от таксите за външни разходи, или финансовият еквивалент на тяхната стойност, се изразходват за превръщането на транспорта в по-устойчив, включително за един или повече от следните елементи: [Изм. 104]

"

-аа)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:"

„б) намаляване на замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт и шумовото замърсяване; [Изм. 105]

"

-аб)  в параграф 2 се добавя следната буква:"

„ба) финансиране на колективни и устойчиви видове транспорт;“ [Изм. 106]

"

-ав)  в параграф 2, буква д) се заменя със следното:"

„д) разработване на инфраструктура за алтернативни горива в съответствие с Директива 2014/94/EС и на алтернативни услуги за ползвателите на транспорта и/или увеличаване на съществуващия капацитет; [Изм. 107

"

-аг)  в параграф 2 буква е) се заменя със следното:"

„е) предоставяне на подкрепа за трансевропейската транспортна мрежа и премахване на участъците с недостатъчен капацитет; [Изм. 108]

"

-ад)  параграф 2, буква з) се заменя със следното:"

„з) подобряване на пътната безопасност и безопасна пътна инфраструктура; както и“ [Изм. 109]

"

-ае)  в параграф 2 буква и) се заменя със следното:"

„и) осигуряване на безопасни и сигурни зони за паркиране. " [Изм. 110]

"

а)  в параграф 2 втора алинея се заличава;

б)  добавя се следният параграф 3:"

„3. Приходите, генерирани от такси за задръствания, или паричната равностойност на тези приходи, се използват за решаване на проблема със задръстванията, по-конкретно например чрез: [Изм. 111]

   а) подпомагане на инфраструктурата и услугите на обществения транспорт;
   б) елиминиране на участъците с недостатъчен капацитет и липсващите връзки по съответните мрежи навсякъде, където се прилага таксата, и по трансевропейската пътна мрежа; [Изм. 112]
   в) разработване на алтернативна инфраструктура и мултимодални центрове за ползвателите на транспорта.“; [Изм. 113]

"

ба)  вмъква се следният параграф:"

„3а. Приходите от таксите за инфраструктура и от таксите за външни разходи се използват на територията на пътния участък, където таксите са приложени.“ [Изм. 114]

"

15)  Членове 9г и 9д се заменят със следното:"

„Член 9г

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове съгласно член 9д за изменение на приложение 0, на сумите в таблици 1 и 2 от приложение IIIб и на формулите в раздели 4.1 и 4.2 от приложение IIIa, за да ги адаптира към научния и техническия напредък

Член 9д

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, се предоставя на Комисията за неопределен срок срок от 5 години, считано от … [датата дата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. [Изм. 115]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 7ж, параграф 4, член 7жа, параграф 4 и член 9г, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

"

16)  Членове 9е и 9ж се заличават;

17)  Член 10 a се заменя със следното:"

„1. Сумите в евро, определени в приложение II, и сумите в центове, определени в таблици 1 и 2 от приложение IIIб, се преразглеждат на всеки две години, за да се отчетат промените в хармонизирания индекс на потребителските цени в ЕС, с изключение на енергията и непреработените храни (както се публикува от Комисията (Евростат). Първото преразглеждане се провежда на 31 март [на годината, следваща две години след влизането в сила на настоящата директива].

Сумите се адаптират автоматично, като се увеличава основната сума в евро или центове чрез процентна промяна в посочения индекс. Получените суми се закръглят до най-близката стойност в евро по отношение на приложение II, до една десета от цента по отношение на приложение IIIб.

2.  Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз адаптираните размери, посочени в параграф 1, до 31 март на годината след изтичането на двете календарни години, посочени в параграф 1. Тези адаптирани стойности влизат в сила на първия ден от месеца след публикуването им.“

"

18)  Член 11 се заменя със следното:"

„Член 11

-1.  Държавите членки или компетентните органи представят информация по най-прозрачния и ясен начин относно употребата на генерираните приходи от участниците в движението по пътищата. [Изм. 116]

1.  Държавите членки ежегодно публикуват в обобщена форма доклад за таксите за изминато разстояние и таксите за ползване, събрани на тяхната територия, включително информация за използването на приходите и качеството на пътищата, за които се прилагат такси за изминато разстояние и такси за ползване, както е посочено в параграфи 2 и 3.

2.  Публикуваният съгласно параграф 1 доклад съдържа следната информация:

   а) таксата за външни разходи, наложена за всяка комбинация от класа на превозното средство, вида на пътя и периода от време;
   б) промяната на таксите за инфраструктура в зависимост от типовете превозни средства;
   в) среднопретеглената такса за инфраструктура и общия приход, генериран чрез нея, като се указва всяко възможно отклонение в сравнение с реалните разходи за инфраструктура, произтичащо от промяната на таксата за инфраструктура;
   г) общия приход от таксите за външни разходи;
   д) общия приход от таксите за задръствания;
   да) общия приход от надценките и върху кои участъци от пътя са налагани. [Изм. 117]
   е) общия приход от таксите за изминато разстояние и таксите за ползване;
   ж) информация относно използването на приходите, генерирани чрез прилагането на настоящата директива, и как това използване е позволило на държавата членка да постигне целите, посочени в член 9, параграфи 2 и 3;
   з) оценка на базата на обективни критерии на състоянието на поддръжка на пътната инфраструктура на територията на държавата членка и развитието му след последния доклад;
   и) оценка на нивото на задръстване на таксуваната мрежа в пикови часове въз основа на наблюдения на реалното движение, извършени над представителен брой задръстени пътни участъци на съответната мрежа, както и развитието му след последния доклад.

3.  За оценката на качеството на частите от пътната мрежа, за които се прилагат такси за изминато разстояние и такси за ползване държавите членки използват ключови показатели за изпълнение. Тези показатели са свързани най-малко с:

   а) качеството на пътната настилка;
   б) безопасността по пътищата,
   в) нивото на задръстване.

3а.  Държавите членки правят публично достояние резултатите от повторното инвестиране на таксите за инфраструктура и таксите за външни разходи, както и ползите по отношение на повишена пътна сигурност, намалено въздействие върху околната среда и намаляване на задръстванията по пътищата. [Изм. 118]

4.  В срок до три години след …[датата на влизане в сила на преразгледаната директива] Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 9в, параграф 2, за да определи хармонизиран набор от показатели.

5.  В срок от шест години след …[датата на влизане в сила на преразгледаната директива] Комисията публикува доклад въз основа на прилагането от страна на държавите членки на показателите, посочени в параграф 4.“;

5а.  В рамките на пет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад относно промените в пазарния дял на превозните средства с нулеви емисии и преразглежда съответно, ако е необходимо, намалението, прилагано към тези превозни средства. [Изм. 119]

"

19)  Приложенията се изменят, както следва:

а)  приложения 0, IIIa, IIIб и IV се изменят съгласно приложението към настоящата директива.

б)  приложения V, VI и VII се добавят съгласно приложението към настоящата директива.

Член 2

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от …. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

(1)  Приложения 0, III, IIIа, IIIб и IV се изменят както следва:

а)  раздел 3 от приложение 0 се изменя, както следва:

i)  заглавието се заменя със следното:

„3. Превозни средства „EURO III“/„EURO IV“/„EURO V“/„ЕЕV“;

ii)  в таблицата се заличава редът за превозно средство „EEV“;

iii)  добавя се следното:

„Гранични стойности на емисиите EURO VI

 

Пределни стойности

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (неметанови въглеводороди)

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Маса на праховите частици

(mg/kWh)

Брой на праховите частици

(#/kWh)

WHSC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Забележка:

PI = принудително запалване.

CI = запалване чрез сгъстяване

(1)   Допустимото ниво на компонента NO2 в граничната стойност на NOx може да се определи на по-късен етап.“;

б)  приложение III се изменя, както следва:

i)  раздел 2 се изменя, както следва:

—  в точка 2.1 шестото тире се заменя със следния текст:

„— Разходите се разпределят за тежки всеки вид превозни средства по обективен и прозрачен начин, като се отчитат частта от трафика на тежки всеки вид превозни средства по пътната мрежа и съответните разходи. Километрите, пропътувани от тежките превозни средства, за тази цел могат да се коригират с обективно аргументирани „коефициенти за еквивалентност“ като посочените в точка 4 (*). [Изм. 120]

________

* Прилагането на коефициенти за еквивалентност от държавите членки може да отчита развиваното пътно строителство на поетапен принцип или като се използва подходът за дълъг цикъл на годност.“;

—  в точка 2.2 второто тире се заменя със следния текст:

„— Тези разходи се разпределят между тежките превозни средства и останалия трафик леките превозни средства на базата на действителни и прогнозни дялове на километрите на различните превозни средства и могат да бъдат коригирани с обективно аргументирани коефициенти за еквивалентност като посочените в точка 4.“; [Изм. 121]

ii)  в раздел 4 заглавието и първото тире се заменят със следното:

„4. ДЯЛ НА ТРАФИКА НА ТЕЖКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ И КОРЕКЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ

—  Изчисляването на таксите за изминато разстояние се основава на действителните или прогнозните дялове на тежките превозни средства в общите километри, пропътувани от превозните средства, коригирани по желание с коефициенти за еквивалентност, за да се отчетат увеличените разходи за изграждане и ремонт на инфраструктурата, използвана от тежки превозни средства.“;

в)  приложение IIIа се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIа

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

В настоящото приложение се предвиждат минималните изисквания за налагане на такса за външни разходи и, когато е приложимо, за изчисляване на максималната такса за външни разходи.

1.  Засегнати части от пътната мрежа

Държавите членки уточняват подробно частите от своите пътни мрежи, които ще подлежат на облагане с такса за външни разходи.

Когато държава членка възнамерява да наложи такса за външни разходи единствено за част или части от пътната мрежа, съставени от нейния дял от трансевропейската мрежа и нейните магистрали, частта или частите се избират след оценка, която установява, че:

—  когато превозните средства използват пътищата, за които се прилага такса за външни разходи, това причинява вреди за околната среда, по-големи от средните, оценявани съгласно докладите за замърсяването на въздуха, националните инвентаризации на емисиите, обема на трафика или (когато става дума за шума) съгласно Директива 2002/49/ЕО, или

—  прилагането на такса за външни разходи за други части от пътната мрежа, съставени по гореописания начин, може да има неблагоприятни последствия за околната среда или за безопасността по пътищата или налагането и събирането на такса за външни разходи за тях би довело до прекомерни разходи.[Изм. 122]

2.  Обхванати превозни средства, пътища и периоди

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тя уведомява Комисията за класификацията на превозните средства, според която варира таксата за външни разходи. Тя също уведомява Комисията за местоположението на пътищата, които подлежат на облагане с по-високи такси за външни разходи (наричани по-нататък „крайградски пътища (включително автомагистрали)“) и пътищата, които подлежат на облагане с по-ниски такси за външни разходи (наричани по-нататък „междуградски пътища (включително автомагистрали)“).

Когато е приложимо, тя също уведомява Комисията за точните периоди, съответстващи на нощния период, през които може да бъде приложена по-висока такса за външни разходи във връзка с шума, за да се отчете по-голямото въздействие на шума като дразнител.

Класификацията на пътищата като крайградски пътища (включително. автомагистрали) и междуградски пътища (включително автомагистрали) и определянето на периоди се основават на обективни критерии, свързани с равнището на излагане на пътищата и техните околности на замърсяване, като гъстотата на населението, средните годишни стойности на замърсяването на въздуха (по-специално с PM10 и NO2) и броят на дните (за PM10) и часовете (NO2), в които се превишават граничните стойности, установени съгласно Директива 2008/50/ЕО. Използваните критерии се включват в уведомлението. [Изм. 123]

3.  Размер на таксата

Настоящият раздел се прилага, когато дадена държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб.

За всеки клас превозно средство, вид на пътя и период държавата членка или независимият орган, ако има такъв, определят един конкретен размер. Установената в резултат на това структура на таксуване е прозрачна, разгласява се публично и е достъпна за всички ползватели при едни и същи условия. Публикуването следва да се осъществи своевременно преди началото на прилагането. Всички параметри, данни и друга информация, необходими за разбирането на това как са изчислени различните елементи на външните разходи, се оповестяват публично.

При определяне на таксите държавата членка или независимият орган, ако има такъв, се ръководят от принципа на ефективното ценообразуване, което означава цена, близка до пределната социална цена за използването на превозното средство, на което се налага таксата.

Таксата се определя след като се вземат предвид и рискът от отклоняване на трафика, заедно с неблагоприятните последствия за безопасността по пътищата, за околната среда и за задръстванията, и възможностите за намаляване на тези рискове.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, контролира ефективността на схемата за таксуване за ограничаване на вредите върху околната среда, произтичащи от автомобилния транспорт. При необходимост тя коригира на всеки две години структурата и конкретния размер на таксата, определена за даден клас превозно средство, вид на пътя и период, в зависимост от промените в предлагането и търсенето на транспортни услуги.

4.  Елементи на външните разходи

4.1.  Разходи във връзка със замърсяването на въздуха, причинено от трафика

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на замърсяването на въздуха, причинено от превозните средства, като прилага следната формула:

20181025-P8_TA(2018)0423_BG-p0000002.png

където:

PCVij

=

разход от замърсяване на въздуха от превозно средство от клас i на път от вид j (евро/превозно средство.километър)

EFik

=

коефициент на емисиите на замърсител k и клас превозно средство i (грам/превозно средство.километър)

PCjk

=

паричният разход от замърсител k за вид на пътя j (евро/грам)

Коефициентите на емисиите са същите като тези, използвани от държавите членки за изготвяне на националните инвентаризации на емисиите, предвидени в Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители * (която изисква използване на Ръководството на EMEP/EEA относно инвентаризацията на емисиите на замърсители на въздуха **). Паричният разход от замърсителите се оценява от държавата членка или, по целесъобразност, от независимия орган, посочен в член 7в, параграф 4, като се използват научно доказани методи.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, може да прилага научно доказани алтернативни методи за изчисляване на стойността на разходите във връзка със замърсяването на въздуха, като използва данни от измервания на замърсители на въздуха и местната стойност на паричните разходи от замърсители на въздуха.

4.2.  Разходи във връзка с шумовото замърсяване, причинено от трафика

Когато държава членка възнамерява да прилага по-високи такси за външни разходи в сравнение с референтните стойности, определени в приложение IIIб, тази държава членка или независимият орган, ако има такъв, изчислява дължимите разходи въз основа на шумовото замърсяване, причинено от превозните средства, като прилага следните формули:

20181025-P8_TA(2018)0423_BG-p0000003.png

където:

NCVj =

 

разход от шумово замърсяване от едно тежкотоварно превозно средство на път от вид j (евро/превозно средство.километър)

NCjk =

 

разход от шумово замърсяване на човек, който на път от вид j е изложен на ниво на шума k (евро/човек)

POPk =

 

население, изложено на ежедневно ниво на шум k на километър (човек/километър)

WADT =

 

среднопретеглен всекидневен трафик (еквивалент на лек автомобил)

а и b

 

са тегловни коефициенти, определени от държавата членка по начин, който позволява получената среднопретеглена такса за шум на километър пробег на превозно средство да съответства на NCVj (ежедневно).

Шумовото замърсяване, причинено от превозните средства се отнася до въздействието на шума върху здравето на гражданите край пътя.

Населението, изложено на ниво на шума k, се взема от стратегическите карти на шума, изготвени съгласно член 7 от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ***.

Разходът за човек, изложен на ниво на шума k, се оценява от държавата членка или от независим орган, ако има такъв, като се използват научно доказани методи.

Среднопретегленият всекидневен трафик приема коефициент за еквивалентност „е“ между тежкотоварните превозни средства и леките автомобили, определен въз основа на нивата на шумови емисии на средния автомобил и средното тежкотоварно превозно средство и при отчитане на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, може да установи диференцирани такси за шумово замърсяване, за да насърчи използването на по-безшумни превозни средства, при условие че това няма да доведе до дискриминация срещу чуждестранни превозни средства.

_____________

* Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).

** Методика на Европейската агенция за околната среда: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).“;

г)  приложение  IIIб се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIб

РЕФЕРЕНТНИ МИНИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТАКСАТА ЗА ВЪНШНИ РАЗХОДИ

С настоящото приложение се определят референтни минимални стойности за таксата за външни разходи, включително разходите за замърсяването на въздуха и шума.[Изм. 126]

Таблица 1: референтни минимални стойности на таксата за външни разходи за тежкотоварни превозни средства [Изм. 127]

Клас на превозното средство

Цент/километър пробег

Крайградски(1)

Междуградски(2)

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

по-малко от 14 тона

или с две оси

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

между 14 и 28 тона

или с три оси

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

между 28 и 40 тона

или с четири оси

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

Тежкотоварни превозни средства с максимално допустимо тегло в натоварено състояние

над 40 тона

или с 5 или повече оси

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

2,5

0,3

(1)  „Крайградски“ означава райони с гъстота на населението между 150 и 900 жители/km2 (средна гъстота на населението от 300 жители на km2).

(2)   „Междуградски“ означава райони с гъстота на населението под 150 жители/km2.

Таблица 2: референтни минимални стойности на таксата за външни разходи за автобуси [Изм. 128]

Клас на превозното средство

Цент/километър пробег

Крайградски(1)

Междуградски(2)

Автобус с максимално допустимо тегло в натоварено състояние от 18 тона

или с две оси

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

1,4

0,2

Автобус с максимално допустимо тегло в натоварено състояние над 18 тона

или с три или повече оси

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Превозни средства, замърсяващи по-малко от EURO VI

1,4

0,2

(1)  „Крайградски“ означава райони с гъстота на населението между 150 и 900 жители/km² (средна гъстота на населението от 300 жители на km²).

(2)  „Междуградски“ означава райони с гъстота на населението под 150 жители/km2.

Стойностите в таблици 1 и 2 могат да бъдат умножени по референтен коефициент до 2 4 в планинските райони и около агломерации, доколкото това е оправдано от по-ниската разпръснатост, наклона на пътищата, височината или температурните инверсии. Ако има научни доказателства за по-висок коефициент в планинските райони или около агломерации, тази референтна стойност може да се увеличи въз основа на подробна обосновка.“; [Изм. 129]

Таблица 3: Минимални стойности на таксата за външни разходи за леки автомобили (евроцента/vkm)

Превозно средство

Двигател

Клас „ЕВРО“

Крайградски

Междуградски

Дизелови автомобили

<1,4l

Евро 2

1,9

0,9

 

 

Евро 3

1,6

0,9

 

 

Евро 4

1,3

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

 

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,6

1,0

 

 

Евро 1

1,9

0,9

 

 

Евро 2

1,8

0,8

 

 

Евро 3

1,7

0,9

 

 

Евро 4

1,4

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

 

>2,0l

Евро 0

3,9

1,3

 

 

Евро 1

1,9

0,9

 

 

Евро 2

1,8

0,9

 

 

Евро 3

1,7

0,9

 

 

Евро 4

1,4

0,7

 

 

Евро 5

0,9

0,5

 

 

Евро 6

0,6

0,3

Бензинови автомобили

<1,4l

Евро 0

3,7

2,4

 

 

Евро 1

1,0

0,4

 

 

Евро 2

0,7

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,5

0,2

 

 

Евро 6

0,5

0,2

 

1,4 – 2,0 l

Евро 0

3,9

3,0

 

 

Евро 1

1,1

0,4

 

 

Евро 2

0,7

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,4

0,2

 

 

Евро 6

0,4

0,2

 

>2,0l

Евро 0

4,0

3,0

 

 

Евро 1

1,0

0,4

 

 

Евро 2

0,5

0,3

 

 

Евро 3

0,5

0,2

 

 

Евро 4

0,5

0,2

 

 

Евро 5

0,4

0,2

 

 

Евро 6

0,4

0,2

[Изм. 124]

Таблица 4: минимални стойности на таксата за външни разходи за леки превозни средства (евроцентове/vkm)

Превозно средство

Клас „ЕВРО“

Крайградски

Междуградски

Бензинови леки търговски превозни средства

Евро 1

2,4

0,7

 

Евро 2

1,9

0,4

 

Евро 3

1,8

0,4

 

Евро 4

1,7

0,3

 

Евро 5

1,6

0,3

 

Евро 6

1,6

0,3

Дизелови леки търговски превозни средства

Евро 1

4,0

1,7

 

Евро 2

4,1

1,7

 

Евро 3

3,5

1,3

 

Евро 4

3,0

1,1

 

Евро 5

2,2

0,8

 

Евро 6

1,9

0,5

[Изм. 125]

д)  в приложение IV, таблицата със заглавие „Комбинации от превозни средства (съчленени превозни средства и автовлакове)“, се заменя със следното:

„Комбинации от превозни средства (съчленени превозни средства и автовлакове)

Задвижващи оси с пневматично окачване или признат еквивалент

Други системи за окачване на задвижващите оси

Клас относно щетите

Брой на осите и максимално допустимо тегло в натоварено състояние (в тонове)

Брой на осите и максимално допустимо тегло в натоварено състояние (в тонове)

 

Не по-малко от

По-малко от

Не по-малко от

По-малко от

 

2 + 1 оси

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 оси

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 оси

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 оси

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 оси

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 оси

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 или 9 оси

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III“;

да)  В приложение IV се добавя следният параграф:

„За всички моторни превозни средства с алтернативно гориво максималното разрешено тегло се увеличава с допълнително тегло, изисквано от използваната технология за алтернативно гориво, като максималното увеличение e един тон.“; [Изм. 130]

(2)  Добавят се следните приложения V, VI и VII:

ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКСА ЗА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Настоящото приложение определя минималните изисквания за налагане на такса за задръствания.

1.  Части от мрежата, които са обект на таксуване за задръствания, обхванати превозни средства и периоди от време

Държавите членки определят точно:

а)  частта или частите от своите мрежи, съставени от техния дял от трансевропейската пътна мрежа и автомагистралите им, както е посочено в член 7, параграф 1, които не са предмет на такса за задръствания, съгласно член 7га, параграфи 1 и 3.

б)  класификацията на участъци от мрежата, които са предмет на такса за задръствания като „метрополни“ и „неметрополни“. Държавите членки използват критериите, посочени в таблица 1 за целите на определянето на класификацията на всеки участък от пътя.

Таблица 1: Критерии за класификация на пътищата от мрежата, посочени в точка а) като „метрополни“ и „неметрополни“

Категория пътища

Критерий за класифициране

„метрополни“

Участъци от пътната мрежа, които се намират в агломерации с население от 250 000 или повече жители

„неметрополни“

Участъци от пътната мрежа, които не са определени като „метрополни“

в)  периодите, през които се прилага таксата за всеки отделен участък. Когато през периода на таксуване се прилагат различни нива на таксата, държавите членки ясно посочват началото и края на всеки период, през който се прилага дадена конкретна такса.

Държавите членки използват еквивалентните фактори, предвидени в таблица 2, за целите на определянето на съотношението между нивата на таксуване на различните категории превозни средства:

Таблица 2: Коефициенти за еквивалентност за определяне на съотношението между нивата на таксата за задръствания за различните категории превозни средства

Категория превозни средства

Коефициент за еквивалентност

Леки превозни средства

1

Тежкотоварни превозни средства без ремарке

1,9

Автобуси

2,5 1,5

Съчленени тежкотоварни превозни средства

2,9

[Изм. 131]

2.  Размер на таксата

За всяка категория превозно средство, участък от пътя и период от време държавата членка или независим орган, ако има такъв, определят един конкретен размер в съответствие с разпоредбите на раздел 1 от настоящото приложение, като вземат предвид съответната максимална стойност, посочена в таблицата в приложение VI. Установената в резултат на това структура на таксуване е прозрачна, разгласява се публично и е достъпна за всички ползватели при едни и същи условия.

Държавата членка публикува цялата посочена по-долу информация своевременно преди въвеждането на такса за задръствания:

а)  всички параметри, данни и друга информация, необходими, за да се разбере как се класифицират пътищата и превозните средства и как се определят периодите на прилагане на таксата;

б)  пълното описание на таксите за задръстване, приложими за всяка категория превозно средство на всеки участък от пътя и за всеки период от време.

Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, публикувана в съответствие с букви а) и б).

Таксата се определя едва след като се вземат предвид и рискът от отклоняване на трафика, заедно с неблагоприятните последствия за безопасността по пътищата, за околната среда и за задръстванията, и възможностите за намаляване на тези рискове.

Държавата членка или независимият орган, ако има такъв, контролира ефективността на схемата за таксуване за ограничаване на задръстванията. При необходимост тя коригира ежегодно структурата и периодите на таксуване, както и конкретния размер на таксата, определен за дадена категория превозно средство, вид на пътя и период, в зависимост от промените в предлагането и търсенето на транспортни услуги.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

МАКСИМАЛНО НИВО НА ТАКСАТА ЗА ЗАДРЪСТВАНИЯ

Настоящото приложение определя максималния размер на таксата за задръствания.

Максималните нива, предвидени в таблицата по-долу, се прилагат за леки превозни средства. Таксите за други категории превозни средства се определят като се умножи размерът на таксата, прилагана за леки превозни средства, с коефициентите за еквивалентност, посочени в таблицата в приложение V.

Таблица: Максимално ниво на таксата за задръствания за леки превозни средства

Цент/километър пробег

Метрополни

Неметрополни

Автомагистрали

67

34

Главни пътища

198

66

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРОМЯНА НА ТАКСИТЕ ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ И ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ЛЕКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В настоящото приложение се определят категориите емисии, според които варират таксите за изминато разстояние и таксите за ползване.

Емисиите на замърсители се измерват в съответствие с Регламент (ЕС) .../... На Комисията*.

По-ниските ставки се прилагат за всички леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства с конкретни емисии на CO2, измерени съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета **, които са под нивата, които съответстват на приложимите цели общо за автомобилния парк на ЕС, определени в Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета *** и Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета****.

Таблица: категории емисии от леки превозни средства

Коефициент на съответствие

1,5-2,1

1-1,5

под 1

Превозни средства с нулеви емисии

Такса на километър

10 % под най-високата ставка

20 % под най-високата ставка

30 % под най-високата ставка

75 % под най-високата ставка

__________________

* Регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2017/xxx на Комисията и Директива № 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) [RDE 3] (OВ L …, ……..2017, стр. …).

** Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

*** Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

**** Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).“

(1)OВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 188.
(2)OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 66.
(3) Позиция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г.
(4)Бяла книга от 28 март 2011 г. — „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, (COM(2011)0144).
(5)COM (2016)0501.
(6)Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).
(7) Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).
(8) Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).
(9) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
(10)Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124).
(11)Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1).
(14)
(15) Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 59).
(16)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(17)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност