Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0114(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0202/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0202/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0423

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 140k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής ***I
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0275),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0171/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0202/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 188.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 66.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Οκτωβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
P8_TC1-COD(2017)0114

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Την πρόοδο που σημειώθηκε προς τον στόχο που έθεσε η Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο της 28ης Μαρτίου 2011(4), δηλαδή την επιδίωξη πλήρους εφαρμογής των αρχών «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει», τη δημιουργία εσόδων και τη διασφάλιση χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων στις μεταφορές έχει υπάρξει αργή και συνεχίζουν να παρατηρούνται ασυνέπειες στην επιβολή τελών για τη χρήση της οδικής υποδομής στην Ένωση.

(1α)  Στην εν λόγω Λευκή Βίβλο, η Επιτροπή όρισε ως προθεσμία το 2020 για την «προώθηση της πλήρους και υποχρεωτικής εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, της τοπικής ρύπανσης και της συμφόρησης επιπλέον της ανάκτησης του κόστους φθοράς) για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές». [Τροπολογία 1]

(1β)   Η κυκλοφορία των οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στην έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα. Οι ρύποι αυτοί έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και ευθύνονται για την επιδείνωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ένωση, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια PM2,5, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον (O3). Το 2014, οι εν λόγω ρύποι προκάλεσαν αντίστοιχα στην επικράτεια της Ένωσης 399 000, 75 000 και 13 600 πρόωρους θανάτους λόγω μακροχρόνιας έκθεσης, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017. [Τροπολογία 2]

(1γ)   Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο θόρυβος μόνον από την οδική κυκλοφορία αποτελεί τον δεύτερο επιβλαβέστερο παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Τουλάχιστον 9 000 πρόωροι θάνατοι ετησίως μπορούν να αποδοθούν σε καρδιοπάθειες λόγω κυκλοφοριακού θορύβου. [Τροπολογία 3]

(1δ)   Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος του 2017 σχετικά με την ποιότητα του αέρα, το 2015 οι οδικές μεταφορές ήταν ο τομέας με τις μεγαλύτερες εκπομπές NOx και ο δεύτερος κατά σειρά όσον αφορά τη ρύπανση από αιθάλη. [Τροπολογία 4]

(2)  Στην ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών(5), η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την επιβολή τελών στα φορτηγά, ώστε να επιτρέψει επίσης την επιβολή τελών με βάση τη διαφοροποίηση των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και να επεκτείνει ορισμένες από τις αρχές της οδηγίας στα λεωφορεία και τα πούλμαν, καθώς και στα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά.

(3)  Όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οδικές υποδομές και συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ και τα ελαφρά οχήματα αποτελούν την πηγή των περισσότερων αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων από τις οδικές μεταφορές που αφορούν τις εκπομπές και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και ο θεμιτός ανταγωνισμός, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμπερίληψη των οχημάτων που δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το πλαίσιο που περιγράφεται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) σε σχέση με τα διόδια και τα τέλη χρήσης στο εν λόγω πλαίσιο. Θα πρέπει επομένως να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα πέρα από αυτά που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και στα ελαφρά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και στα επιβατηγά αυτοκίνητα. Το επίπεδο των τελών για τα ιδιωτικά οχήματα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των συχνών χρηστών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει επίσης τα τέλη να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος καθώς και με διαφοροποιημένο τρόπο, ανάλογα με την επίπτωση των οχημάτων όσον αφορά τις υποδομές, τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κοινωνία και σύμφωνα με την ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση ορισμένων χρηστών που δεν έχουν άλλη επιλογή πέραν της οδικής μετακίνησης για να μεταβούν στον τόπο εργασίας τους. [Τροπολογία 5]

(3α)  Η ολοκλήρωση μιας εσωτερικής αγοράς οδικών μεταφορών με θεμιτούς όρους ανταγωνισμού απαιτεί την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των χρηστών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής των τελών που επιβάλλονται στα βαρέα οχήματα, τα ημιφορτηγά που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές. [Τροπολογία 6]

(3β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα του μέτρου, είναι σημαντικό να υπάρξει επικέντρωση μόνο στα ημιφορτηγά που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο δραστηριότητας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων που ρυθμίζεται από τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1071/2009(7) και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009(8), καθώς και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). [Τροπολογία 7]

(4)  Από τη φύση τους, τα χρονοεξαρτώμενα τέλη χρήσης δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το κόστος υποδομής που πραγματικά προκύπτει και, για παρόμοιους λόγους, δεν είναι αποτελεσματικά σε ό,τι αφορά την παροχή κινήτρων για πιο καθαρή και αποδοτική λειτουργία ή μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για τα βαρέα οχήματα θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν σταδιακά από τέλη με βάση την απόσταση που είναι πιο δίκαια, αποδοτικά και αποτελεσματικά. [Τροπολογία 8]

(4α)   Προκειμένου να μην μετατραπεί αυτή η σταδιακή αντικατάσταση των τελών βάσει χρόνου με τα τέλη βάσει απόστασης σε ένα ακόμη εμπόδιο για την πρόσβαση των μεταφορών από απομακρυσμένες χώρες και περιοχές στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, θα πρέπει να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν ένα σύστημα αντισταθμίσεων για την εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους ούτως ώστε να μην προκληθεί αυξημένη απώλεια της ανταγωνιστικότητας. [Τροπολογία 10]

(4β)   Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εκτροπής της κυκλοφορίας με πιθανώς σοβαρές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια και τη βέλτιστη χρήση του δικτύου μεταφορών, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν διόδια σε όλες τις οδούς που υπόκεινται σε άμεσο ανταγωνισμό με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. [Τροπολογία 11]

(4γ)   Τα τέλη που βασίζονται στη διάρκεια χρήσης ενθαρρύνουν τους οδηγούς να ταξιδεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να εφαρμόζουν εσφαλμένα την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ο «χρήστης πληρώνει». [Τροπολογία 12]

(4δ)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα συμβατικά πλαίσια που διέπουν τις συμβάσεις παραχώρησης για την είσπραξη των διοδίων θα πρέπει να αποσκοπούν στο να διευκολύνουν, σύμφωνα με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την προσαρμοστικότητα των εν λόγω συμβάσεων με την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης. [Τροπολογία 13]

(4ε)   Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους βάσει περιφερειακού χαρακτήρα μέσω διευκολύνσεων ως προς την πρόσβαση σε αποδοτικότερους από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης στόλους και την κατά προτεραιότητα δημιουργία αποκλειστικών υποδομών ή τεχνολογικών υποδομών όπως οι ηλεκτρονικοί αυτοκινητόδρομοι (e-highways). Οι εν λόγω αντισταθμιστικές διευκολύνσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος του μελλοντικού ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020. [Τροπολογία 14]

(5)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή των μελλοντικών καθεστώτων επιβολής οδικών τελών από τους χρήστες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη τελών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών κινητικότητας. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή του κόστους υποδομής, και να αποτυπώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να εμπεριέχουν τον περιορισμό του σκοπού των εσόδων από τη χρηματοδότηση της χρήσης. Εν προκειμένω τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλλουν διόδια και σε οδούς που δεν ανήκουν στο βασικό οδικό δίκτυο. Τα κράτη μέλη που θα εισάγουν ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). [Τροπολογία 15]

(5α)  Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στην εφαρμογή των συστημάτων επιβολής οδικών τελών για τα επιβατηγά αυτοκίνητα. [Τροπολογία 16]

(5β)   Μια ολοκληρωμένη επιβολή οδικών τελών μέσω ηλεκτρονικών μέσων συνοδεύεται από μαζική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επιτρέπουν επίσης την κατάρτιση ολοκληρωμένων προφίλ μετακινήσεων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να εφιστούν διαρκώς προσοχή στις αρχές του περιορισμού του σκοπού και της οικονομίας των δεδομένων. Οι τεχνικές λύσεις όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων σε συνδυασμό με τα τέλη χρήσης θα πρέπει συνεπώς να περιέχουν ανώνυμες, κρυπτογραφημένες ή προκαταβολικές επιλογές πληρωμής. [Τροπολογία 17]

(5γ)  Η φορολόγηση οχημάτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην καθιέρωση διοδίων. Προκειμένου να υποστηριχθεί η καθιέρωση διοδίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία για την ταχεία μείωση των φόρων επί των οχημάτων, πράγμα που συνεπάγεται την το ταχύτερο δυνατό μείωση των ελαχίστων ορίων που καθορίζονται στην οδηγία 1999/62/ΕΚ. [Τροπολογία 18]

(5δ)  Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα κράτη μέλη η θέσπιση ενός συστήματος δίκαιων τελών που να μην τιμωρούν τους χρήστες ιδιωτικών οχημάτων οι οποίοι, λόγω του τόπου κατοικίας τους σε αγροτικές, περίκλειστες ή απομονωμένες περιοχές, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οδικούς άξονες που υπόκεινται σε πιο τακτικά τέλη. Στο πλαίσιο της πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν εκπτώσεις των τελών στους χρήστες αυτών των περιοχών. [Τροπολογία 20]

(6)  Σε σχέση με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αν τα κράτη μέλη θεσπίσουν τυχόν χρονοεξαρτώμενα τέλη που εφαρμόζονται στα ελαφρά οχήματα είναι αναλογικά, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων χρήσης που είναι συντομότερες του ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ελαφρά οχήματα έχουν διαφορετικό τρόπο χρήσης από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο υπολογισμός αναλογικών χρονοεξαρτώμενων τελών θα μπορούσε να βασιστεί στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα μοτίβα μετακίνησης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση. [Τροπολογία 21]

(7)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/62/ΕΚ, μπορεί θα πρέπει να επιβληθεί τέλος εξωτερικού κόστους, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σε επίπεδο πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του υπόψη οχήματος. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί τον πλέον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο να ληφθεί υπόψη ο αρνητικός αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για το περιβάλλον και την υγεία και θα μπορούσε να διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα για την εκπλήρωση των προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της ΕΕ(11) και τυχόν εφαρμοστέων ορίων ή στόχων σχετικά με τον θόρυβο. Θα πρέπει επομένως να διευκολυνθεί η επιβολή τέτοιου είδους τελών. [Τροπολογία 22]

(8)  Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εισαχθεί η δυνατότητα επιβολής τέλους για το εξωτερικό κόστος σε δίκτυα που δεν καλύπτονται από τέλη υποδομής και, το μέγιστο σταθμισμένο μέσο τέλος εξωτερικού κόστους θα πρέπει να αντικατασταθεί από άμεσα διαθέσιμες ελάχιστες τιμές αναφοράς επικαιροποιημένες σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό, την επιστημονική πρόοδο που σημειώθηκε στον υπολογισμό του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών και την εξέλιξη της σύνθεσης του στόλου. [Τροπολογία 23]

(8α)  Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της Λευκής Βίβλου των μεταφορών για μετάβαση προς την πλήρη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», θα πρέπει να διασφαλιστεί στα δίκτυα που καλύπτονται από τα τέλη υποδομής η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα οχήματα καθώς και για τα ημιφορτηγά που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές. [Τροπολογία 24]

(8β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό κόστος, θα ήταν σκόπιμο τα έσοδα αυτά να επανεπενδύονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών προκειμένου να προωθηθούν περισσότερο βιώσιμα μέσα μεταφορών με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. [Τροπολογία 25]

(9)  Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με την κατηγορία εκπομπών EURO έχει συμβάλει στη χρήση καθαρότερων οχημάτων. Ωστόσο, με την ανανέωση των στόλων οχημάτων, η διαφοροποίηση των τελών στο υπεραστικό δίκτυο σε αυτή τη βάση αναμένεται να καταστεί άνευ αντικειμένου λιγότερο αποτελεσματική έως το τέλος του 2020 και θα πρέπει κατ’ επέκταση να καταργηθεί σταδιακά έως τότε. Από την ίδια χρονική στιγμή, τα τέλη εξωτερικού κόστους θα πρέπει να επιβάλλονται πιο συστηματικά, ως στοχευμένο μέσον για την ανάκτηση εξωτερικού κόστους σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. [Τροπολογία 27]

(10)  Το μέρος των εκπομπών CO2 που οφείλονται σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα παρουσιάζει αύξηση. Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής σύμφωνα με τις εν λόγω εκπομπές μπορεί να συμβάλει σε βελτιώσεις στον τομέα αυτό και θα πρέπει επομένως να καθιερωθεί.

(11)  Τα ελαφρά οχήματα ευθύνονται για τα δύο τρίτα των αρνητικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών στο περιβάλλον και την υγεία. Είναι επομένως σημαντικό να δοθεί κίνητρο για τη χρήση των πλέον καθαρών και υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων μέσω της διαφοροποίησης των οδικών τελών βάσει των συντελεστών συμμόρφωσης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής(12), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής(13) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/xxx της Επιτροπής(14).

(12)  Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση των πλέον καθαρών και αποδοτικών αποδοτικότερων οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν σημαντικά μειωμένα διόδια και τέλη χρήσης στα εν λόγω οχήματα. Είναι σκόπιμο, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, να εφαρμοστούν οι εν λόγω μειώσεις ανεξάρτητα από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) .../... της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά την πιστοποίηση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων οχημάτων. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κανένα τέλος εξωτερικού κόστους που να σχετίζεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. [Τροπολογία 28]

(12α)   Η διέλευση μέσω των Άλπεων συνεπάγεται για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες ιδιαίτερη επιβάρυνση σε σχέση με την ηχορύπανση, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη φθορά των υποδομών, η οποία ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τον ανταγωνισμό όσον αφορά το κόστος με τους γύρω διαδρόμους. Οι εμπλεκόμενες περιφέρειες και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να διαθέτουν μεγάλη ευελιξία κατά την ανάκτηση του εξωτερικού κόστους και κατά τη χρήση μέτρων φορολόγησης της κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την αποφυγή ανεπιθύμητων επιδράσεων εκτροπής της κυκλοφορίας μεταξύ των διαδρόμων. [Τροπολογία 29]

(13)  Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, στην οποία συμβάλλουν όλα τα οχήματα με κινητήρα σε διαφορετικό βαθμό, αντιπροσωπεύει κόστος που ανέρχεται σε περίπου 1 % του ΑΕΠ. Σημαντικό μέρος του κόστους αυτού μπορεί να αποδοθεί στην υπεραστική κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται η επιβολή συγκεκριμένου τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπό την προϋπόθεση να εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Προκειμένου να είναι αποδοτικό, και αναλογικό και να μην εισάγει διακρίσεις, το τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του οριακού κόστους συμφόρησης και να διαφοροποιείται σύμφωνα με την τοποθεσία, τον χρόνο και την κατηγορία οχήματος. Παράλληλα, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι εξισορρόπησης και αντιστάθμισης οι οποίοι δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων που ζουν στα περίχωρα και που, ενδεχομένως, ήδη επιβαρύνονται τόσο από τα τέλη χρήσης όσο και από τα διόδια. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα πρέπει να κατανέμονται αντίστοιχα έσοδα στα έργα σχετικά με την αντιμετώπιση των πηγών του προβλήματος. [Τροπολογία 30]

(13α)  Για να καταστεί δυνατή η διατήρηση της αυτοκινητιστικής κληρονομιάς της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ειδική κατηγορία για τα ιστορικά οχήματα, ώστε να μπορεί να διαφοροποιηθεί το ύψος των διαφόρων τελών που εισπράττονται με βάση την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 31]

(14)  Τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης θα πρέπει να αποτυπώνουν το πραγματικό κόστος που επιβάλλεται από κάθε όχημα άμεσα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία εν γένει, κατά τρόπο αναλογικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, θα πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα ποσά σε συνάρτηση με το οριακό κόστος συμφόρησης σε κατάσταση που προσεγγίζει το όριο, όταν δηλαδή ο κυκλοφοριακός φόρτος προσεγγίζει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου.

(15)  Η διαφοροποίηση των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο που εφαρμοζόταν στα βαρέα φορτηγά οχήματα - μέσον ανεπαρκές για τον σκοπό της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης - θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά.

(15α)  Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ύψος των εξωτερικών δαπανών για ατυχήματα που ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα πρέπει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) σχετικά με τον υπολογισμό του μέσου κοινωνικού κόστους ενός θανατηφόρου ατυχήματος και ενός σοβαρού ατυχήματος, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να εσωτερικεύσουν καλύτερα το κόστος που δεν καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μέρος του εν λόγω κόστους επιβαρύνει την κοινωνική ασφάλεια ή την κοινωνία στο σύνολό της, όπως το διοικητικό κόστος των δημοσίων υπηρεσιών που κινητοποιούνται, ορισμένες δαπάνες των ιατρικών υπηρεσιών που κινητοποιούνται και η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και οι δαπάνες που συνδέονται με τις σωματικές και ψυχολογικές βλάβες. [Τροπολογία 32]

(16)  Οι προσαυξήσεις που προστίθενται στο τέλος υποδομής θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν επωφελώς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη σημαντική περιβαλλοντική ζημία ή συμφόρηση που προκαλείται από τη χρήση ορισμένων οδών, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές. Ο υφιστάμενος περιορισμός των προσαυξήσεων σε τέτοιες περιοχές θα πρέπει επομένως να αρθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προσαυξήσεων της άρσης των σημερινών περιορισμών που περιορίζουν τις αυξήσεις στις περιοχές αυτές και η διάθεσή τους για έργα του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή επιβολή τελών στους χρήστες, οι προσαυξήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται περιορίζονται αυστηρά στα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμμόρφωσης. Θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί το μέγιστο επίπεδο που εφαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις. [Τροπολογία 33]

(17)  Σε περίπτωση που κράτος μέλος θεσπίσει σύστημα επιβολής οδικών τελών, οι αντισταθμίσεις που χορηγούνται ενδέχεται, ανάλογα με την περίπτωση, να έχουν ως αποτέλεσμα τις διακρίσεις σε βάρος των μη κατοίκων χρηστών του οδικού δικτύου. Η δυνατότητα να χορηγηθεί αντιστάθμιση σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει επομένως να περιοριστεί στις περιπτώσεις διοδίων και δεν θα πρέπει να είναι πλέον διαθέσιμη στην περίπτωση των τελών χρήσης.

(17α)   Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν παρεμποδίζει τη μετακίνηση των πολιτών. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εκπτώσεις και μειώσεις όταν οι χρήστες του οδικού δικτύου επηρεάζονται δυσανάλογα από τέλη που οφείλονται σε γεωγραφικούς ή κοινωνικούς λόγους. [Τροπολογία 34]

(18)  Προκειμένου να αξιοποιήσει πιθανές συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων επιβολής οδικών τελών ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, η Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που προτίθενται να θεσπίσουν κοινά και διαλειτουργικά καθεστώτα επιβολής οδικών τελών. [Τροπολογία 35]

(19)  Τα οδικά τέλη μπορούν να κινητοποιήσουν κινητοποιούν πόρους που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, της συντήρησης και της ανάπτυξης τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών και τη συντήρηση και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υποδομής μεταφορών και υπηρεσιών. Είναι επομένως σκόπιμο να δοθεί κίνητρο στα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους από τα οδικά τέλη αναλόγως και, προς τον σκοπό αυτό, να απαιτείται η εκ μέρους τους επαρκής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εσόδων. Τα έσοδα που προέρχονται από το εξωτερικό κόστος, θα ήταν σκόπιμο να επανεπενδύονται στον τομέα των υποδομών μεταφορών. Αυτό θα πρέπει να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών χρηματοδοτικών κενών και την αύξηση της δημόσιας αποδοχής των οδικών τελών. [Τροπολογία 36]

(20)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι ιδίως να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά συστήματα καθορισμού των τιμών που εφαρμόζονται σε οχήματα πέρα από τα βαρέα φορτηγά οχήματα εφαρμόζονται εντός συνεκτικού πλαισίου που διασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλη την Ένωση, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς σε επίπεδο κράτους μέλους μπορεί όμως εξαιτίας της διασυνοριακής φύσης των οδικών μεταφορών και των προβλημάτων που έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει η παρούσα οδηγία, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(21)  Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα τέλη εξωτερικού κόστους συνεχίζουν να αποτυπώνουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που παράγουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα με όσο γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς να καθίσταται το καθεστώς επιβολής τελών υπέρμετρα περίπλοκο, να δοθεί κίνητρο για χρήση των πλέον υψηλής ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και να παραμείνουν αποτελεσματικά τα κίνητρα και επικαιροποιημένη η διαφοροποίηση των οδικών τελών. Επομένως, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό την προσαρμογή των ελάχιστων τιμών αναφοράς για την επιβολή τελών εξωτερικού κόστους στην επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής κατά τρόπο ουδέτερο σύμφωνα με τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την προσαρμογή των τρόπων διαφοροποίησης των τελών υποδομής για τα ελαφρά οχήματα στην τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(16). Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 37]

(21α)   Η Επιτροπή θεσπίζει το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ένα γενικά ισχύον, διαφανές και εύλογο πλαίσιο για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για το περιβάλλον, την υγεία και του κόστους εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης, βάσει του οποίου θα πραγματοποιούνται οι μελλοντικοί υπολογισμοί των τελών υποδομής. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να προτείνει πρότυπο, το οποίο θα συνοδεύεται από ανάλυση των επιπτώσεων στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφοράς. Σε σχέση με την αναλογικότητα, όλα τα μεταφορικά μέσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάκτηση του εξωτερικού κόστους. [Τροπολογία 38]

(21β)   Για λόγους διαφάνειας, θα ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν στους χρήστες του οδικού δικτύου τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επανεπένδυση των τελών υποδομής, των τελών εξωτερικού κόστους καθώς και των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όσον αφορά την αυξημένη οδική ασφάλεια, τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. [Τροπολογία 39]

(22)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζουν εναρμονισμένο σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των οδικών δικτύων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17).

(23)  Επομένως, η οδηγία 1999/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 1999/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:"

«Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα οχήματα βάσει της διανυθείσας απόστασης που χρησιμοποιούν έργα οδικής υποδομής». [Τροπολογία 40]

"

2)  Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 1

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για:

   α) τους φόρους επί των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων
   β) τα διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στα οχήματα.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορές αποκλειστικά στα εκτός Ευρώπης εδάφη των κρατών μελών.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται ούτε στα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στις Καναρίους νήσους, στη Θέουτα και Μελίλα, στις Αζόρες και Μαδέρα και τα οποία πραγματοποιούν μεταφορές αποκλειστικά στα συγκεκριμένα εδάφη ή μεταξύ αυτών και του ηπειρωτικού εδάφους της Ισπανίας ή της Πορτογαλίας αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) «διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο»: η υποδομή οδικών μεταφορών που αναφέρεται στο τμήμα 3 του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, όπως απεικονίζεται σε χάρτες στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού·
   2) «κόστος κατασκευής»: το κόστος που συνδέεται με την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του χρηματοδοτικού κόστους ενός εκ των παρακάτω:
   α) νέων υποδομών ή νέων βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών δομικών επισκευών ή εναλλακτική υποδομή μεταφορών για τη στροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς· [Τροπολογία 41]
   β) υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δομικών επισκευών, που περατώθηκαν το αργότερο 30 έτη πριν από τις 10 Ιουνίου 2008, για τις οποίες λειτουργούσαν ήδη κατά τις 10 Ιουνίου 2008 ρυθμίσεις περί διοδίων ή που περατώθηκαν 30 το πολύ έτη πριν από την καθιέρωση τυχόν νέων ρυθμίσεων περί διοδίων που εισήχθησαν μετά τις 10 Ιουνίου 2008·
   γ) υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής που περατώθηκαν πριν τις 10 Ιουνίου 2008, οσάκις:
   i) ένα κράτος μέλος έχει θεσπίσει σύστημα διοδίων το οποίο προβλέπει την ανάκτηση του κόστους αυτού μέσω σύμβασης με φορέα λειτουργίας συστήματος διοδίων ή μέσω άλλων νομικών πράξεων ισοδύναμου αποτελέσματος, που άρχισαν να ισχύουν πριν από τις 10 Ιουνίου 2008, ή
   ii) ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης υποδομής εξαρτήθηκε από το εάν η υποδομή αυτή θα είχε εκ σχεδιασμού διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών·
   3) «χρηματοδοτικό κόστος»: ο τόκος για δάνεια και η απόδοση της τυχόν μετοχικής χρηματοδότησης από τους μετόχους·
   4) «σημαντικές δομικές επισκευές»: οι δομικές επισκευές, πλην των επισκευών που δεν παρουσιάζουν πλέον τρέχον όφελος για τους χρήστες της οδού, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργασίες επισκευής αντικαταστάθηκαν από περαιτέρω επανακατασκευή του οδοστρώματος ή άλλες κατασκευαστικές εργασίες·
   5) «αυτοκινητόδρομος»: οδός η οποία έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες και η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
   α) εκτός από ορισμένα σημεία της ή εκτός από προσωρινές διευθετήσεις, διαθέτει, για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, διακεκριμένα οδοστρώματα τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστική νησίδα που δεν προορίζεται για την κυκλοφορία, είτε, κατ’ εξαίρεση, με άλλα μέσα·
   β) δεν διασταυρώνεται στο ίδιο επίπεδο με άλλη οδό, με σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή, λωρίδα για ποδήλατα ή λωρίδα για πεζούς·
   γ) χαρακτηρίζεται συγκεκριμένα αυτοκινητόδρομος·
   6) «διόδια»: καθορισμένο ποσό βάσει της διανυόμενης απόστασης επί συγκεκριμένης υποδομής και του τύπου του οχήματος, η καταβολή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης από ένα όχημα της υποδομής και περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα: το τέλος υποδομής και, κατά περίπτωση, τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ή τέλος εξωτερικού κόστους· [Τροπολογία 42]
   7) «τέλος υποδομής»: τέλος που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και επέκτασης της υποδομής που βαρύνουν το κράτος μέλος·
   8) «τέλος εξωτερικού κόστους»: τέλος που επιβάλλεται με σκοπό την ανάκτηση των δαπανών που προκύπτουν σε κράτος μέλος και σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες·
   9) «κυκλοφοριακή συμφόρηση»: η κατάσταση κατά την οποία ο όγκος κυκλοφορίας προσεγγίζει ή υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δρόμου·
   10) «τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης»: τέλος που επιβάλλεται στα οχήματα με σκοπό την ανάκτηση του κόστους κυκλοφοριακής συμφόρησης που προκύπτει σε κράτος μέλος και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης·
   11) «κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας που προκαλούν στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον οι εκπομπές σωματιδίων και προδρόμων του όζοντος, όπως οξειδίου του αζώτου και πτητικών οργανικών ουσιών, κατά τη λειτουργία του οχήματος· [Τροπολογία 43]
   12) «κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας»: το κόστος της ζημίας στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που προκαλεί ο θόρυβος που εκπέμπει το όχημα ή που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του οχήματος και του οδοστρώματος· [Τροπολογία 44]
   13) «σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής»: τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν, μέσω τέλους υποδομής, κατά τη διάρκεια δεδομένης περιόδου, διαιρούμενα διά του αριθμού των οχηματοχιλιομέτρων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που διανύονται στο τμήμα του οδικού δικτύου στο οποίο έχει επιβληθεί το τέλος κατά την περίοδο αυτή·
   14) «τέλος χρήσης»: το καθορισμένο ποσό η πληρωμή του οποίου δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης, από ένα όχημα και επί δεδομένο χρονικό διάστημα, της υποδομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2·
   15) «όχημα»: όχημα με κινητήρα, με τέσσερις τροχούς ή περισσότερους, ή συνδυασμός αρθρωτών οχημάτων που προορίζονται ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οδικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων·
   16) «βαρύ επαγγελματικό όχημα»: βαρύ φορτηγό όχημα ή πούλμαν ή λεωφορείο·
   17) «βαρύ φορτηγό όχημα»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων·
   18) «πούλμαν ή λεωφορείο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά περισσότερων από 8 επιβατών, επιπλέον του οδηγού, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3,5 τόνων·
   18α) «ελαφρύ όχημα»: ελαφρύ επαγγελματικό όχημα ή επιβατηγό αυτοκίνητο· [Τροπολογία 46]
   19) «ελαφρύ επαγγελματικό όχημα»: επιβατηγό αυτοκίνητο, μικρό λεωφορείο μικρό λεωφορείο, ημιφορτηγό, ή μικρό φορτηγό αυτοκίνητο προοριζόμενο για μεταφορά εμπορευμάτων· [Τροπολογία 47]
   20) «επιβατηγό αυτοκίνητο»: όχημα με τέσσερις τροχούς προοριζόμενο για τη μεταφορά έως 8 επιβατών, μαζί με τον οδηγό·
   20α) «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**· [Τροπολογία 48]
   21) «μικρό λεωφορείο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά περισσότερων από 8 επιβατών, επιπλέον του οδηγού, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
   22) «μικρό φορτηγό αυτοκίνητο»: όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων εκτός από επιβατηγό αυτοκίνητο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους· [Τροπολογία 49]
   22α) «όχημα προοριζόμενο για τη μεταφορά εμπορευμάτων»: όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα όπως ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***, με μέγιστη επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μεταξύ 2,4 τόνων και 3,5 τόνων και με ύψος μεγαλύτερο των 2 μέτρων· [Τροπολογία 50]
   22β) «λειτουργία μηδενικών εκπομπών»: όχημα που λειτουργεί χωρίς εκπομπές καυσαερίων εξάτμισης καθ’ όλη τη διάρκεια καλυπτόμενου οδικού δικτύου, με επαληθεύσιμο τρόπο· [Τροπολογία 51]
   23) «όχημα μηδενικών εκπομπών»: όχημα χωρίς εκπομπές καυσαερίων·
   23α) «μοτοσυκλέτα»: όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, και κάθε τρίκυκλο ή τετράκυκλο των κατηγοριών L3e, L4e, L5e, L6e και L7e, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013· [Τροπολογία 52]
   24) «φορέας μεταφορών»: κάθε επιχείρηση που εκτελεί οδική μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών·
   25) «όχημα της κατηγορίας «EURO 0», «EURO Ι», «EURO ΙΙ», «EURO ΙΙΙ», «EURO IV», «EURO V», «EURO VI»»: βαρύ επαγγελματικό όχημα που τηρεί τα όρια εκπομπών τα οποία εκτίθενται στο παράρτημα 0·
   26) «τύπος οχήματος»: η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το όχημα, ανάλογα με τον αριθμό αξόνων, τις διαστάσεις ή το βάρος του ή σύμφωνα με άλλη ταξινόμηση των παραγόντων που διέπουν το όχημα, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη ζημία των οδών, π.χ. το σύστημα ταξινόμησης των ζημιών των οδών που εκτίθεται στο παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης βασίζεται σε χαρακτηριστικά του οχήματος τα οποία είτε αναφέρονται στα έγγραφα του οχήματος που χρησιμοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη είτε είναι εμφανή·
   27) «σύμβαση παραχώρησης»: «δημόσια σύμβαση έργων» «παραχώρηση» όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****· [Τροπολογία 53]
   28) «διόδια εκ παραχωρήσεως»: διόδια, επιβαλλόμενα από τον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης·
   29) «ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί ουσιαστική τροποποίηση»: ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν τροποποιηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε το κόστος ή τα έσοδα επηρεάζονται κατά τουλάχιστον 5 % 15 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά τη διόρθωση με βάση τον πληθωρισμό που μετράται σύμφωνα με τις αλλαγές του πανευρωπαϊκού εναρμονισμένου δείκτη των τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων προϊόντων, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (Eurostat). Στις συμβάσεις παραχώρησης, οι τροποποιήσεις που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ δεν θεωρούνται ουσιαστικές· [Τροπολογία 54]
   29α) «διασταυρούμενη χρηματοδότηση»: η χρηματοδότηση αποδοτικών εναλλακτικών έργων υποδομής μεταφορών μέσω εσόδων που συγκεντρώνονται από διόδια και τέλη υποδομής από υφιστάμενες υποδομές μεταφορών· [Τροπολογία 55]
   29β) «κράτη μέλη»: όλες οι αρχές των κρατών μελών, είτε πρόκειται για αρχές της κεντρικής εξουσίας, είτε αρχές ενός ομόσπονδου κράτους είτε οποιαδήποτε άλλη εδαφική αρχή, στις οποίες εναπόκειται να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων δικαίου της Ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. [Τροπολογία 56]

Για τους σκοπούς του σημείου 2:

   α) Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό του κόστους κατασκευής που λαμβάνεται υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό της υφιστάμενης εκ σχεδιασμού διάρκειας ζωής των κατασκευαστικών στοιχείων της υποδομής η οποία υπολείπεται στις 10 Ιουνίου 2008 ή κατά την ημερομηνία εισαγωγής των νέων ρυθμίσεων περί διοδίων, εάν η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη·
   β) το κόστος υποδομών ή βελτιώσεων υποδομής μπορεί να συμπεριλαμβάνει τυχόν ειδικές δαπάνες υποδομής μεταξύ άλλων εκείνες που προκύπτουν από νέες κανονιστικές υποχρεώσεις που αποσκοπούν στη μείωση των οχλήσεων, την καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες σχετίζονται με το θόρυβο ή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, και τα ποσά που όντως κατέβαλε ο φορέας λειτουργίας και αντιστοιχούν σε αντικειμενικά περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η προστασία έναντι της μολύνσεως του εδάφους. [Τροπολογία 57]

––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

** Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

**** Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).».

"

2α)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος·». [Τροπολογία 58]

"

3)  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1α, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν διόδια και τέλη χρήσης στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, ή σε ορισμένα τμήματα του εν λόγω δικτύου, και σε άλλα επιπλέον τμήματα του δικτύου αυτοκινητοδρόμων που δεν είναι τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 9 του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 7α έως 7ια.

2.  Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών, τηρουμένης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρμόζουν διόδια και τέλη χρήσης σε άλλες οδούς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβολή διοδίων και τελών χρήσης σε τέτοιες άλλες οδούς δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος της διεθνούς κυκλοφορίας και δεν έχει ως αποτέλεσμα στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μεταφορέων. Τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται σε οδούς εκτός από αυτές που ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και εκτός από τους αυτοκινητοδρόμους συμμορφώνονται με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 7α και του άρθρου 7ι παράγραφοι 1, 2 και 4.

3.  Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν ταυτοχρόνως διόδια και τέλη χρήσης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων για τη χρήση ενός και του αυτού τμήματος του οδικού δικτύου. Ωστόσο, το κράτος μέλος που επιβάλλει τέλος χρήσης στο οδικό του δίκτυο μπορεί επίσης να επιβάλλει διόδια για τη χρήση γεφυρών, σηράγγων και ορεινών διαβάσεων.

4.  Τα διόδια και τα τέλη χρήσης δεν μπορούν να εισάγουν, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας του χρήστη του οδικού δικτύου, του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας μεταφοράς ή όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, ή της προέλευσης ή του προορισμού της μεταφοράς.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν μειωμένα διόδια ή τέλη χρήσης, ή απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής διοδίων ή τελών χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης και χρήσης συσκευής ελέγχου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, και στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας οδηγίας.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, από την ... 1η Ιανουαρίου 2018 [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 και, από την 1η Ιανουαρίου 2023, αντικαθίστανται από τα τέλη υποδομής στο οδικό δίκτυο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. [Τροπολογία 59]

7.  Από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν τέλη χρήσης για τα ελαφρά οχήματα. Τα τέλη χρήσης που θεσπίστηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία καταργούνται σταδιακά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.

8.  Όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, κράτος μέλος μπορεί να επιλέγει να επιβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, διόδια και τέλη χρήσης μόνον σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων, εφόσον θεωρεί ότι η επέκταση του μέτρου σε οχήματα με βάρος χαμηλότερο των 12 τόνων θα επέφερε:

   α) σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις επί της ελεύθερης ροής της κυκλοφορίας, του περιβάλλοντος, των επιπέδων θορύβου, της συμφόρησης, της υγείας, ή της οδικής ασφάλειας, λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας·
   β) διοικητικές δαπάνες πάνω από το 30 % του πρόσθετου εισοδήματος το οποίο θα είχε δημιουργηθεί από την επέκταση αυτή.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να επιβάλλουν διόδια ή τέλη χρήσης ή αμφότερα μόνο σε οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος τουλάχιστον 12 τόνων ενημερώνουν την Επιτροπή για την απόφασή τους και για τους λόγους που τα οδήγησαν σε αυτήν.

9.  Από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα διόδια και τα τέλη χρήσης που εφαρμόζονται στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα εφαρμόζονται σε όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. [Τροπολογία 61]

10.  Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, τα διόδια και τα τέλη χρήσης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα και μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων αφενός και για ελαφρά οχήματα αφετέρου εκτός από μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων μπορούν να θεσπιστούν ή να διατηρηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. [Τροπολογία 62]

–––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).».

"

4)  Το άρθρο 7α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7α

1.  Τα τέλη χρήσης είναι ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης της υποδομής.

2.  Στο μέτρο που τα τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε σχέση με βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η χρήση της υποδομής είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους τουλάχιστον: μία ημέρα, μία εβδομάδα, έναν μήνα και ένα έτος. Το ύψος του μηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το 10 % του ετήσιου τέλους, το εβδομαδιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 5 % του ετήσιου τέλους και το ημερήσιο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 2 % του ετήσιου τέλους.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει ετήσια τέλη χρήσης μόνον στα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί σε αυτό.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τέλη χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών, για όλες τις κατηγορίες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τα μέγιστα όρια που καθορίζει το παράρτημα II.

3.  Στον βαθμό που τα τέλη χρήσης εφαρμόζονται σε σχέση με επιβατηγά αυτοκίνητα, η χρήση της υποδομής είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω περιόδους τουλάχιστον: μία ημέρα, μια εβδομάδα, 10 ημέρες, έναν μήνα ή δύο μήνες ή αμφότερα και ένα έτος. Το ύψος του διμηνιαίου τέλους είναι κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το 30 % του ετήσιου τέλους, το μηνιαίο τέλος ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 18 % του ετήσιου τέλους και το τέλος των 10 ημερών, εβδομάδας και ημέρας ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 8 % του ετήσιου τέλους. [Τροπολογία 63]

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν δυνατή τη χρήση της υποδομής και για άλλα χρονικά διαστήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τέλη σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ χρηστών, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, ιδίως του ετήσιου τέλους και των τελών που εφαρμόζονται για τις άλλες περιόδους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, των υφιστάμενων τρόπων χρήσης και του διοικητικού κόστους.

Όσον αφορά τα καθεστώτα επιβολής τελών χρήσης που θεσπίστηκαν πριν την 31η Μαΐου 2017, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τέλη πάνω από τα όρια που τίθενται στο πρώτο εδάφιο, που βρίσκονταν σε ισχύ πριν από την εν λόγω ημερομηνία και αντίστοιχα υψηλότερα τέλη για άλλες περιόδους χρήσης, σε συμμόρφωση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ωστόσο, συμμορφώνονται με τα όρια που τίθενται στο πρώτο εδάφιο καθώς και στο δεύτερο εδάφιο μόλις τεθούν σε ισχύ ρυθμίσεις περί διοδίων ή τελών που έχουν υποστεί ουσιαστική τροποποίηση και, το αργότερο, από την 1η Ιανουαρίου 2024.

4.  Όσον αφορά τα μικρά λεωφορεία, και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται είτε με την παράγραφο 2 είτε με την παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ωστόσο υψηλότερα τέλη χρήσης από τα επιβατηγά αυτοκίνητα για τα μικρά λεωφορεία, και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2024 το αργότερο. [Τροπολογία 64]

4α.  Η αναλογικότητα των τελών χρήσης μπορεί να λαμβάνει υπόψη το ειδικό χαρακτηριστικό των μεταφορών που ξεκινούν σε ένα κράτος μέλος στην περιφέρεια της Ένωσης.». [Τροπολογία 65]

"

4α)  Στο άρθρο 7β προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Τα τμήματα αυτοκινητοδρόμων στα οποία εφαρμόζεται χρέωση υποδομής διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες και να διαθέτουν ασφαλείς χώρους στάθμευσης σε όλες τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (2017/0122(COD)).». [Τροπολογία 66]

"

5)  Το άρθρο 7γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7γ

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν τέλος εξωτερικού κόστους που σχετίζεται με το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας ή αμφότερες.

Τα τέλη εξωτερικού κόστους μπορούν να εισάγονται ή να διατηρούνται σε τμήματα του οδικού δικτύου που δεν καλύπτονται από τα τέλη χρήσης των υποδομών.

Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, Το τέλος εξωτερικού κόστους για την ατμοσφαιρική ρύπανση ή την ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας, διαφοροποιείται και καθορίζεται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις μεθόδους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙα και δεν υπερβαίνει τις συμμορφώνεται τουλάχιστον προς τις ελάχιστες τιμές αναφοράς του παραρτήματος ΙΙΙβ. [Τροπολογία 67]

2.  Το κόστος που λαμβάνεται υπόψη συναρτάται με το δίκτυο ή το τμήμα του δικτύου για το οποίο επιβάλλονται τέλη εξωτερικού κόστους και με τα οχήματα τα οποία υπόκεινται σε αυτά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να ανακτούν μόνον κάποιο ποσοστό του εν λόγω κόστους.

3.  Δεν επιβάλλεται τέλος εξωτερικού κόστους που αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω κυκλοφορίας στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που συμμορφώνονται με τα πλέον αυστηρά πρότυπα εκπομπών EURO.

Το πρώτο εδάφιο παύει να ισχύει τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να ισχύουν οι κανόνες που ορίζουν τα εν λόγω πρότυπα.

4.  Το ύψος του τέλους εξωτερικού κόστους καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Αν κράτος μέλος ορίσει συγκεκριμένη αρχή για τον σκοπό αυτό, η αρχή αυτή είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη από τον οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη μέρους ή ολόκληρου του τέλους.

5.  Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη εφαρμόζουν τέλος εξωτερικού κόστους για το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας, στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τουλάχιστον για το μέρος και στα μικρά φορτηγά αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 όπου η περιβαλλοντική ζημία που προκλήθηκε από βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υψηλότερη από τη μέση περιβαλλοντική ζημία που προκάλεσαν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙα τα οποία υπόκεινται σε τέλος υποδομής. [Τροπολογία 68]

5α.  Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το τέλος εξωτερικού κόστους που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. [Τροπολογία 69]

5β.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των τελών εξωτερικού κόστους για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.». [Τροπολογία 70]

"

6)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7δα:"

«Άρθρο 7δα

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V, να θεσπίζουν τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού τους δικτύου που υφίσταται συμφόρηση. Το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης μπορεί να εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα εκείνα των οδών που υφίστανται τακτικά συμφόρηση και μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα που υφίσταται συνήθως η εν λόγω συμφόρηση.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα τμήματα των οδών και τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που σχετίζονται με το επίπεδο έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω χώρου σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ή το μήκος των σειρών αναμονής.

3.  Τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε τμήμα του οδικού δικτύου εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με τους τυποποιημένους συντελεστές ισοδυναμίας του παραρτήματος V. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν, ωστόσο, να απαλλάξουν τα λεωφορεία και τα πούλμαν προκειμένου να προωθήσουν τις συλλογικές μετακινήσεις, καθώς και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή. [Τροπολογία 72]

4.  Το τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης αντανακλά το κόστος που επιβάλλεται από ένα όχημα στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και έμμεσα στην κοινωνία, ωστόσο δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα VI για οποιονδήποτε τύπο οδικού δικτύου.

5.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς για τον έλεγχο του αντίκτυπου των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης και την επανεξέταση του επιπέδου τους. Επανεξετάζουν τακτικά το επίπεδο των τελών, τουλάχιστον κάθε τρία έτη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι υψηλότερα από το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στο εν λόγω κράτος μέλος και παράγεται στα συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου που υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης.».

"

7)  Τα άρθρα 7στ και 4ζ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7στ

1.  Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν προσαύξηση στο τέλος υποδομής που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στα οποία σημειώνεται τακτικά κυκλοφοριακή συμφόρηση, ή των οποίων η χρήση από οχήματα προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) τα έσοδα από την προσαύξηση επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής της υποδομής μεταφορών του κεντρικού δικτύου που προσδιορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ή μεταφορικών υπηρεσιών που βρίσκονται στον ίδιο διάδρομο μεταφορών με το οδικό τμήμα στο οποίο επιβάλλεται η προσαύξηση· [Τροπολογία 75]
   β) η προσαύξηση δεν υπερβαίνει το 15 % του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7ε, εκτός αν τα απορρέοντα έσοδα επενδύονται σε διασυνοριακά τμήματα διαδρόμων κεντρικού δικτύου από τις ορεινές περιοχές, όπου τα έξοδα υποδομής καθώς και η κλιματική και περιβαλλοντική ζημία είναι υψηλότερα, οπότε η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 % 50 %· [Τροπολογία 76]
   γ) η επιβολή της προσαύξησης δεν αποβαίνει εις βάρος των εμπορικών μεταφορών σε σχέση με άλλους χρήστες του οδικού δικτύου·
   δ) πριν από την επιβολή της προσαύξησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή περιγραφή της επακριβούς τοποθεσίας επιβολής της προσαύξησης και έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη απόφασης για χρηματοδότηση της κατασκευής των διαδρόμων κεντρικού δικτύου μεταφορικής υποδομής ή μεταφορικών υπηρεσιών κατά το στοιχείο α)· [Τροπολογία 77]
   ε) η περίοδος εφαρμογής της προσαύξησης καθορίζεται και περιορίζεται εκ των προτέρων και συνάδει, όσον αφορά τα αναμενόμενα έσοδα, με τα χρηματοοικονομικά σχέδια και την ανάλυση κόστους/οφέλους για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται με τα έσοδα από την προσαύξηση.

1α.  Σε περίπτωση νέων διασυνοριακών έργων, επιτρέπεται να προστεθεί προσαύξηση μόνο εφόσον συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη που εμπλέκονται στα εν λόγω έργα. [Τροπολογίες 78 και 164]

2.  Επιτρέπεται προσαύξηση τέλους υποδομής που διαφοροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7ζ ή 7ζα.

3.  Μετά την παραλαβή των απαιτούμενων πληροφοριών από κράτος μέλος το οποίο σκοπεύει να επιβάλει προσαύξηση, η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στα μέλη της επιτροπής του άρθρου 9γ. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η προγραμματιζόμενη προσαύξηση δεν πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ή εάν κρίνει ότι η σχεδιαζόμενη προσαύξηση θα έχει σημαντικό δυσμενή αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη περιφερειακών περιοχών, δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να απορρίπτει τα σχέδια που έχουν υποβληθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος όσον αφορά την επιβολή τελών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2. Όταν εφαρμόζεται στα συστήματα διοδίων που αναφέρονται στο άρθρο 7ε παράγραφος 3, η προσαύξηση δεν θεωρείται ουσιαστική τροποποίηση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 79]

4.  Το ποσό της προσαύξησης αφαιρείται από το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7γ, με εξαίρεση τα οχήματα κατηγορίας εκπομπών EURO 0, I και II από την 15η Οκτωβρίου 2011, III και IV από την 1η Ιανουαρίου 2015, V από την 1η Ιανουαρίου 2019, και VI από τον Ιανουάριο του 2023. Όλα τα έσοδα που δημιουργούνται από την ταυτόχρονη εφαρμογή της προσαύξησης και του καταλογισμού του εξωτερικού κόστους επενδύονται στη χρηματοδότηση της κατασκευής διαδρόμων κεντρικού δικτύου που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 [Τροπολογία 80]

5.  Δεν μπορεί να επιβάλλεται προσαύξηση σε τμήματα το οδικού δικτύου όπου επιβάλλεται τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Άρθρο 7ζ

1.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, το τέλος υποδομής επιτρέπεται επίσης να διαφοροποιείται με σκοπό τη μείωση της συμφόρησης, την ελαχιστοποίηση των ζημιών στην υποδομή και τη βέλτιστη δυνατή χρήση της σχετικής υποδομής ή την προώθηση της οδικής ασφάλειας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   α) η διαφοροποίηση είναι διαφανής, δημοσιοποιείται και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες·
   β) η διαφοροποίηση εφαρμόζεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τον τύπο της ημέρας ή την εποχή·
   γ) το τέλος υποδομής δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 175 % το μέγιστο επίπεδο του σταθμισμένου μέσου τέλους υποδομής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7β·
   δ) οι περίοδοι αιχμής κατά τις οποίες επιβάλλονται υψηλότερα τέλη υποδομής με σκοπό τη μείωση της συμφόρησης δεν υπερβαίνουν τις πέντε ώρες ημερησίως ή τον αριθμό ωρών κατά τις οποίες η αναλογία της συμφόρησης υπερβαίνει το 100 % της χωρητικότητας· [Τροπολογία 81]
   ε) η διαφοροποίηση σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με διαφάνεια και χωρίς να επηρεάζονται τα έσοδα σε τμήμα του οδικού δικτύου που παρουσιάζει προβλήματα συμφόρησης, με την προσφορά μειωμένων διοδίων για τους μεταφορείς που επιλέγουν να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια περιόδων εκτός κυκλοφοριακής αιχμής, και την επιβολή αυξημένων διοδίων στους μεταφορείς που ταξιδεύουν κατά τις ώρες αιχμής στο ίδιο τμήμα του οδικού δικτύου.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να καθιερώσουν τέτοια διαφοροποίηση ή να τροποποιήσουν ισχύουσα διαφοροποίηση ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και της παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογήσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

2.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όσον αφορά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τα κράτη μέλη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής ανάλογα με την κατηγορία εκπομπών EURO του οχήματος κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100 % το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών. Οι υπάρχουσες συμβάσεις παραχώρησης μπορούν να απαλλαγούν από την απαίτηση αυτή μέχρις ότου ανανεωθεί η σύμβαση.

Ένα κράτος μέλος δύναται ωστόσο να παρεκκλίνει από την απαίτηση διαφοροποίησης του τέλους υποδομής, εάν συντρέχει ένα από τα ακόλουθα:

   i) αυτό θα υπονόμευε σοβαρά τη συνοχή των συστημάτων επιβολής διοδίων στην επικράτειά του·
   ii) δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η εισαγωγή αυτής της διαφοροποίησης για το συγκεκριμένο σύστημα διοδίων·
   iii) αυτό θα οδηγούσε σε παράκαμψη των πιο ρυπογόνων οχημάτων με αρνητικές συνέπειες στην οδική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία·
   iv) τα διόδια περιλαμβάνουν τέλος εξωτερικού κόστους.

Οποιεσδήποτε τέτοιες παρεκκλίσεις ή απαλλαγές κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται δεν πληρώνει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων ή δεν έχει έγκυρη συνδρομή ή το όχημά του δεν φέρει τον εγκεκριμένο από τον φορέα εκμετάλλευσης διοδίων εποχούμενο εξοπλισμό που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κατηγορίας των εκπομπών του οχήματος για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο. [Τροπολογία 82]

4.  Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση επίσημων στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) (EE) …/…*, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για να καθορίσει τις τιμές αναφοράς των εκπομπών CO2, καθώς και κατάλληλη κατηγοριοποίηση των σχετικών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συνυπολογίζοντας τις τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών. [Τροπολογία 83]

Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κράτη μέρη διαφοροποιούν το τέλος υποδομής, λαμβανομένων υπόψη των τιμών αναφοράς εκπομπών CO2 και της σχετικής κατηγοριοποίησης του οχήματος. Τα τέλη διαφοροποιούνται κατά τρόπο ώστε το τέλος υποδομής να μην υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 100% το ίδιο τέλος για ισοδύναμα οχήματα που έχουν τις χαμηλότερες, αλλά όχι μηδενικές, εκπομπές CO2. Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών ωφελούνται από τέλη υποδομής μειωμένα κατά 75 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό. [Τροπολογία 84]

4α.  Από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα ελαφρά οχήματα μηδενικών εκπομπών επωφελούνται από μείωση των τελών υποδομής κατά 50 % σε σύγκριση με το υψηλότερο ποσοστό. Η λειτουργία μηδενικών εκπομπών επωφελείται από την ίδια μείωση, υπό τον όρο ότι η λειτουργία αυτή μπορεί να αποδειχθεί. [Τροπολογία 85]

4β.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης που εκτιμά το μερίδιο αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και τη λειτουργία μηδενικών εκπομπών έως τις ... [πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 9ε, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, για να υπολογίσει εκ νέου την έκπτωση που εφαρμόζεται σε οχήματα μηδενικών εκπομπών σε σύγκριση με το χαμηλότερο ποσοστό του τέλους υποδομής. [Τροπολογία 86]

5.  Οι διαφοροποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 δεν αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων από τα διόδια, και κάθε απρομελέτητη αύξηση των εσόδων αντισταθμίζεται με αλλαγές στη διάρθρωση της διαφοροποίησης οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν εντός διετίας από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο παράγονται τα επιπλέον έσοδα.

____________

* Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της ..., για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά την πιστοποίηση των εκπομπών CO2 και την κατανάλωση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L … της ……, σ…).».

"

8)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 7ζα:"

«Άρθρο 7ζα

1.  Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιούν τα διόδια και τα τέλη χρήσης ανάλογα με την περιβαλλοντική επίδοση του οχήματος. [Τροπολογία 87 - δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα κράτη μέλη διαφοροποιούν τα διόδια και, στην περίπτωση των τελών χρήσης, τουλάχιστον τα ετήσια τέλη, ανάλογα με τις εκπομπές CO2 και ρύπων των οχημάτων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος VII.

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του εν λόγω οχήματος λόγω της μετατροπής του για χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Οι συσκευές συνδρομής ή κάθε άλλη συσκευή που έχει συμφωνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του συστήματος διοδίων θα πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να επωφελούνται μιας διαφοροποίησης των διοδίων ώστε να ανταμείβονται οι βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις του οχήματος μετά τη μετατροπή. [Τροπολογία 88]

3.  Εφόσον, σε περίπτωση ελέγχου, ο οδηγός ή, κατά περίπτωση, ο φορέας μεταφοράς δεν είναι κάτοχος συνδρομής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής έχει συμφωνηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης ή αδυνατεί να παρουσιάσει τα δικαιολογητικά του οχήματος που απαιτούνται για την επιβεβαίωση των επιπέδων των εκπομπών του οχήματος (πιστοποιητικό συμμόρφωσης) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… της Επιτροπής*, τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν διόδια ή ετήσια τέλη χρήσης μέχρι το μέγιστο προβλεπόμενο επίπεδο. Σε περίπτωση μεταγενέστερης προσκόμισης των συναφών εγγράφων που αποδεικνύουν τα επίπεδα εκπομπών του οχήματος θα επιστρέφεται τυχόν διαφορά μεταξύ των διοδίων ή των τελών που επιβλήθηκαν και των σωστών διοδίων ή χρεώσεων για το εν λόγω όχημα. [Τροπολογία 89]

3α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν έκτακτα μέτρα για την επιβολή τελών σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος. [Τροπολογία 90]

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε για την τροποποίηση του παραρτήματος VII προκειμένου να προσαρμόζει τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα στην τεχνική πρόοδο και να λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των κατασκευαστικών στοιχείων που επιφέρουν βελτιώσεις τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην απεξάρτηση των μεταφορών από τον άνθρακα. [Τροπολογία 91]

_____________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2017/xxx της Επιτροπής, της xxx, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 (ΕΕ L xxx) και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία–πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).».

"

9)  Το άρθρο 7η τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επιβολή νέων ή ουσιωδώς τροποποιημένων ρυθμίσεων περί διοδίων με τέλος υποδομής, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή:»·

"

αα)   στο άρθρο 7η παράγραφος 1 στοιχείο α), προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«– σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του εποχούμενου εξοπλισμού που φέρουν τα οχήματα για την πληρωμή των τελών χρήσης και των διοδίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες για την εν λόγω ρύθμιση περί διοδίων άλλος εποχούμενος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε άλλα κράτη μέλη.»· [Τροπολογία 92]

"

αβ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«1α. Το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αναθέτοντος και του παραχωρησιούχου διευκολύνει την προσαρμοστικότητα των συμβάσεων παραχώρησης με την εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης ή σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 7γ, 7δα, 7ζ και 7ζα της παρούσας οδηγίας.»· [Τροπολογία 93]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Πριν από την επιβολή νέων ή ουσιωδώς τροποποιημένων ρυθμίσεων περί διοδίων με τέλος εξωτερικού κόστους, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το σχετικό δίκτυο, τα προβλεπόμενα τέλη ανά κατηγορία οχήματος και την κατηγορία εκπομπών.»·

"

γ)  η παράγραφος 4 απαλείφεται.

10)  Το άρθρο 7θ τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στην παράγραφο 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους διάρθρωσης, υπό τον όρο ότι:»· [Τροπολογία 94]

"

α)  στην παράγραφο 2, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις αντικατοπτρίζουν την πραγματική εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών από την αντιμετώπιση των τακτικών χρηστών σε σχέση με τους περιστασιακούς χρήστες·

   γ) οι εν λόγω εκπτώσεις ή μειώσεις δεν υπερβαίνουν το 13 % 20 % του τέλους υποδομής το οποίο καταβάλλουν ισοδύναμα οχήματα που δεν είναι επιλέξιμα για την έκπτωση ή τη μείωση και οχήματα που χρησιμοποιούνται για τοπικές και/ή συνήθεις μεταφορές.»· [Τροπολογία 95]

"

αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2α. Για τα ελαφρά οχήματα, ιδίως για τους συχνούς χρήστες στις περιοχές διάσπαρτων οικισμών και στα περίχωρα των πόλεων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εκπτώσεις ή μειώσεις του τέλους χρήσης υποδομής υπό τον όρο ότι:

   α) η προκύπτουσα διάρθρωση τελών είναι αναλογική, δημοσιοποιείται ανοικτά και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων·
   β) οι εν λόγω εκπτώσεις και μειώσεις συμβάλλουν:
   i) στην κοινωνική συνοχή, και/ή
   ii) στη διασφάλιση της κινητικότητας των περιφερειακών και/ή απομακρυσμένων περιοχών·»· [Τροπολογία 96]

"

αβ)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«2β. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δύνανται να θεσπίσουν με βάση κατ’ αποκοπήν απαλλαγή βάσει χιλιομετρικής απόστασης για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα κινητικότητας και το οικονομικό συμφέρον των περιφερειακών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η προκύπτουσα διάρθρωση τελών είναι αναλογική, δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων.»· [Τροπολογία 97]

"

β)  η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:"

«3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 7ζ παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 5, το ύψος των διοδίων επιτρέπεται για συγκεκριμένα έργα υψηλού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που προσδιορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, να διαφοροποιείται με άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπορική βιωσιμότητα των εν λόγω έργων, όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλους τρόπους μεταφορών. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι γραμμική, αναλογική, δημοσιοποιείται και προσφέρεται σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις και δεν επιφέρει μετακύλιση του πρόσθετου κόστους σε άλλους χρήστες υπό τη μορφή υψηλότερων διοδίων.»· [Τροπολογία 98]

"

βα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Στις ορεινές και περιφερειακές περιοχές, τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές δύνανται να διαφοροποιούν τα τέλη διοδίων ανάλογα για τα βαρέα οχήματα με τη διανυθείσα απόσταση από τα οχήματα στα οποία επιβάλλονται διόδια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, υπό τον όρο ότι:

   α) Η διαφοροποίηση ανάλογα με την απόσταση οδήγησης συνεκτιμά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων, και δη τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεταστροφή σε άλλους τρόπους μεταφοράς·
   β) Η διαφοροποίηση εφαρμόζεται χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων·
   γ) Ο τεχνικός εξοπλισμός επιτρέπει τον εντοπισμό των σημείων εισόδου και εξόδου του οχήματος κατά μήκος των εθνικών συνόρων.». [Τροπολογία 99]

"

11)  Το άρθρο 7ι τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να καθιερώσουν μεθόδους που να επιτρέπουν στους χρήστες του οδικού δικτύου να καταβάλλουν διόδια και τέλη χρήσης όλο το 24ωρο, τουλάχιστον σε σημαντικά σημεία πωλήσεων, είτε στα σύνορα είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης, με δυνατότητα παροχής απόδειξης χρησιμοποιώντας τα συνήθη ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, εντός και εκτός των κρατών μελών στα οποία επιβάλλονται τα τέλη αυτά.»· [Τροπολογία 100]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιβάλλει διόδια σε όχημα, το συνολικό ποσό των διοδίων, το ποσό του τέλους υποδομής, το ποσό του τέλους εξωτερικού κόστους και το ποσό του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπου εφαρμόζονται, αναφέρονται σε απόδειξη που χορηγείται στον χρήστη του οδικού δικτύου, εφόσον τη ζητήσει, κατά το δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα.»· [Τροπολογία 101]

"

γ)  στην παράγραφο 4, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται ως εξής:"

«Όταν είναι οικονομικά εφικτό, τα κράτη μέλη διενεργούν την επιβολή και είσπραξη τέλους εξωτερικού κόστους και τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/52/ΕΚ.».

"

12)  Το άρθρο 7ια αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 7ια

Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευχέρεια των κρατών μελών, τα οποία καθιερώνουν σύστημα διοδίων να προβλέπουν κατάλληλη αντιστάθμιση, χωρίς ωστόσο να προκαλούν στρεβλώσεις και βλάβες στους τοπικούς και/ή συνήθεις μεταφορείς.». [Τροπολογία 102]

"

13)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στο στοιχείο α), η φράση «άρθρο 7 παράγραφος 7» αντικαθίστανται από τη φράση «άρθρο 7α»·

β)  στο στοιχείο β) η φράση «και παράγραφος 2» εισάγεται μετά τη φράση «άρθρο 7 παράγραφος 1».

13α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 8α

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία των τελών υποδομής, η οποία έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

2.  Η εποπτική αρχή διεξάγει οικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο των συμβάσεων παραχώρησης, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 7β.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό της εποπτικής αρχής.». [Τροπολογία 103]

"

14)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη χρήση των εσόδων που θα συγκεντρωθούν δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική ανάπτυξη του δικτύου μεταφορών, τα έσοδα από τη χρέωση της υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για να βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφορών στο σύνολό του. Ειδικότερα, τα έσοδα από τα τέλη εξωτερικού κόστους, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο βιώσιμες οι μεταφορές, μεταξύ άλλων για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:»· [Τροπολογία 104]

"

-αα)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τη μείωση της λόγω της οδικής κυκλοφορίας ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης·»· [Τροπολογία 105]

"

-αβ)  στην παράγραφο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) τη χρηματοδότηση συλλογικών και βιώσιμων μεταφορικών μέσων·»· [Τροπολογία 106]

"

-αγ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, και εναλλακτικών υπηρεσιών για τους χρήστες των μεταφορών και/ή τη διεύρυνση της ικανότητας·»· [Τροπολογία 107]

"

-αδ)  στην παράγραφο 2 το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«στ) την υποστήριξη του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και την εξάλειψη σημείων συμφόρησης·»· [Τροπολογία 108]

"

-αε)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«η) τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των οδικών υποδομών και»· [Τροπολογία 109]

"

-αστ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«θ) την εξασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης·»· [Τροπολογία 110]

"

α)  στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται·

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή το χρηματικό τους ισοδύναμο, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συμφόρησης, ιδίως για παράδειγμα με: [Τροπολογία 111]

   α) την υποστήριξη υποδομής και υπηρεσιών μαζικής μεταφοράς·
   β) την εξάλειψη σημείων συμφόρησης του διευρωπαϊκού δικτύου και τη συμπλήρωση των ελλειπουσών ζεύξεων στα δίκτυά τους, όπου εφαρμόζεται το τέλος, και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· [Τροπολογία 112]
   γ) την ανάπτυξη εναλλακτικών υποδομών και κόμβων συνδυασμένων μεταφορών για τους χρήστες των μεταφορών.»· [Τροπολογία 113]

"

βα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα έσοδα που συλλέγονται από τα τέλη υποδομής και τον καταλογισμό του εξωτερικού κόστους χρησιμοποιούνται στην περιοχή που περιλαμβάνει το οδικό τμήμα στο οποίο εφαρμόζονται τα τέλη.». [Τροπολογία 114]

"

15)  Τα άρθρα 9δ και 9ε αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 9δ

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9ε, για την τροποποίηση του παραρτήματος 0, των ποσών του πίνακα 1 και του πίνακα 2 του παραρτήματος IIIβ και των τύπων στα τμήματα 4.1 και 4.2 του παραρτήματος IIIα με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 9ε

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον για περίοδο 5 ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 115]

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 7ζ παράγραφος 4, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει το κύρος τυχόν ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7ζ παράγραφος 3, το άρθρο 7ζα παράγραφος 4 και το άρθρο 9δ αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.».

"

16)  Τα άρθρα 9στ και 9ζ απαλείφονται.

17)  Το άρθρο 10α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα ποσά σε ευρώ που ορίζονται στο παράρτημα II και τα ποσά σε λεπτά που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙΙβ προσαρμόζονται ανά διετία προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές του πανευρωπαϊκού εναρμονισμένου δείκτη των τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων προϊόντων, όπως δημοσιεύεται από την Επιτροπή (Eurostat). Η πρώτη προσαρμογή πραγματοποιείται έως την 31η Μαρτίου [έτος που έπεται των δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τα ποσά προσαρμόζονται αυτομάτως, αυξάνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ ή σε λεπτά κατά το ποσοστό μεταβολής του εν λόγω δείκτη. Τα ποσά που προκύπτουν στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ευρώ όσον αφορά το παράρτημα II και στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο δέκατο του λεπτού όσον αφορά το παράρτημα ΙΙΙβ.

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προσαρμοσμένα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται του τέλους των δύο ημερολογιακών ετών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα εν λόγω προσαρμοσμένα ποσά αρχίζουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη δημοσίευση.».

"

18)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 11

-1.  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πληροφορίες, με τον πλέον διαφανή και σαφή τρόπο, για τη χρήση των εσόδων που παράγονται από τους χρήστες της οδού. [Τροπολογία 116]

1.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν σε συγκεντρωτική μορφή έκθεση σχετικά με τα διόδια και τα τέλη χρήσης που επιβάλλονται στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των εσόδων και την ποιότητα των οδών στις οποίες επιβάλλονται διόδια ή τέλη χρήσης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3.

2.  Η έκθεση που δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

   α) το τέλος εξωτερικού κόστους που εισπράττεται για κάθε συνδυασμό κατηγορίας οχημάτων, τύπου οδικού δικτύου και χρονικής περιόδου·
   β) τη διακύμανση των τελών υποδομής ανάλογα με το είδος του οχήματος·
   γ) το σταθμισμένο μέσο τέλος υποδομής και τα συνολικά έσοδα από τα τέλη υποδομής και προσδιορισμό τυχόν πιθανών παρεκκλίσεων σε σχέση με το πραγματικό κόστος υποδομής που πηγάζει από τη διαφοροποίηση του τέλους υποδομής·
   δ) το σύνολο των εσόδων από τέλη εξωτερικού κόστους·
   ε) το σύνολο των εσόδων από τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης·
   εα) τα συνολικά έσοδα που συγκεντρώνονται από τις προσαυξήσεις και τα οδικά τμήματα επί των οποίων επιβλήθηκαν· [Τροπολογία 117]
   στ) το σύνολο των εσόδων από διόδια και/ή τέλη χρήσης·
   ζ) πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εσόδων που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω χρήση έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτύχουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3·
   η) αξιολόγηση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, της κατάστασης συντήρησης της οδικής υποδομής στην επικράτεια του κράτους μέλους και της εξέλιξής της από την τελευταία έκθεση·
   θ) αξιολόγηση του επιπέδου κυκλοφοριακής συμφόρησης στο δίκτυο με διόδια κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής, βάσει παρατηρήσεων σχετικά με την πραγματική κίνηση σε αντιπροσωπευτικό αριθμό τμημάτων του σχετικού δικτύου όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και της εξέλιξής του από την τελευταία έκθεση.

3.  Για την αξιολόγηση της ποιότητας των τμημάτων του οδικού δικτύου όπου επιβάλλονται διόδια ή τέλη χρήσης, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κύριους δείκτες επιδόσεων. Κατ’ ελάχιστον, οι δείκτες αφορούν:

   α) την ποιότητα της επιφάνειας του οδοστρώματος·
   β) την οδική ασφάλεια·
   γ) το επίπεδο κυκλοφοριακής συμφόρησης.

3α.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επανεπένδυση των τελών υποδομής και των τελών εξωτερικού κόστους, καθώς και τα οφέλη όσον αφορά την αύξηση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του αντικτύπου στο περιβάλλον και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. [Τροπολογία 118]

4.  Μέσα σε τρία έτη από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας], η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9γ παράγραφος 2, για τον καθορισμό εναρμονισμένου συνόλου δεικτών.

5.  Μέσα σε έξι έτη από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας], η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση βασιζόμενη στην εφαρμογή των δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 από τα κράτη μέλη.

5α.  Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των οχημάτων μηδενικών εκπομπών και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ποσοστό μείωσης που εφαρμόζεται στα οχήματα αυτά.». [Τροπολογία 119]

"

19)  Τα παραρτήματα τροποποιούνται ως εξής:

α)  Τα παραρτήματα 0, IIIα, IIIβ και IV τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

β)  Τα παραρτήματα V, VI και VII προστίθενται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την ... . Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)  Τα παραρτήματα 0, III, IIIα, IIIβ και IV τροποποιούνται ως εξής:

α)  στο παράρτημα 0, το τμήμα 3 τροποποιείται ως εξής:

i)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. οχήματα «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»·

ii)  στον πίνακα, διαγράφεται η σειρά που αφορά το όχημα ««EEV»·

iii)  προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Όρια εκπομπών Euro VI

 

Οριακές τιμές

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Μάζα PM

(mg/kWh)

Αριθμός PM

(#/kWh)

WHSC (CI)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Σημείωση:

PI = Επιβαλλόμενη ανάφλεξη.

CI = Ανάφλεξη με συμπίεση.

(1)  Το επιτρεπόμενο όριο του στοιχείου NO2 στην οριακή τιμή των NOx μπορεί να καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.»·

β)  Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

i)  Το τμήμα 2 τροποποιείται ως εξής:

—  στο σημείο 2.1., η έκτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— Ο επιμερισμός του κόστους στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα διάφορα είδη οχημάτων πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων διαφόρων ειδών οχημάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο και του συναφούς κόστους. Για το σκοπό αυτό, τα οχηματοχιλιόμετρα που διανύουν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει αντικειμενικώς αιτιολογούμενων «συντελεστών ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4 (*). [Τροπολογία 120]

––––––––––––––––––––

* Κατά την εφαρμογή των συντελεστών ισοδυναμίας από τα κράτη μέλη μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η σταδιακή κατασκευή οδών ή προσέγγιση βασιζόμενη σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.»·

—  στο σημείο 2.2., η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— Το κόστος επιμερίζεται μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και της υπόλοιπης κυκλοφορίας των ελαφρών οχημάτων με βάση την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατανομή οχηματοχιλιομέτρων και μπορεί να προσαρμόζεται με αντικειμενικώς αιτιολογημένους «συντελεστές ισοδυναμίας», όπως είναι εκείνοι που καθορίζονται στο σημείο 4.»· [Τροπολογία 121]

ii)  στην παράγραφο 4, ο τίτλος και η πρώτη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

–  Ο υπολογισμός των διοδίων βασίζεται στο υφιστάμενο ή προβλεπόμενο μερίδιο οχηματοχιλιομέτρων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων αναπροσαρμοσμένων, ενδεχομένως, βάσει συντελεστών ισοδυναμίας, ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το αυξημένο κόστος κατασκευής και επισκευής της υποδομής για χρήση από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.»·

γ)  Το παράρτημα IIIα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τον υπολογισμό του μέγιστου τέλους εξωτερικού κόστους.

1.  Καλυπτόμενα τμήματα του οδικού δικτύου

Το κράτος μέλος προσδιορίζει επακριβώς το τμήμα ή τα τμήματα του οδικού δικτύου τους που αποτελούν αντικείμενο τέλους εξωτερικού κόστους.

Εφόσον κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλει τέλος εξωτερικού κόστους μόνο σε τμήμα ή τμήματα του οδικού δικτύου που αποτελούνται από το μερίδιό του στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς του, το τμήμα ή τα τμήματα επιλέγονται μετά από αξιολόγηση με την οποία διαπιστώνεται ότι:

–  η χρήση του οδικού δικτύου όπου θα επιβληθεί το τέλος εξωτερικού κόστους από τα οχήματα προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και/ή συμφόρηση μεγαλύτερες από εκείνες που προκαλούνται κατά μέσον όρο όπως αξιολογούνται σύμφωνα με τις εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα, τις εθνικές απογραφές εκπομπών, τον όγκο κυκλοφορίας και, για τον θόρυβο, σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ, ή

–  η επιβολή τέλους εξωτερικού κόστους σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου που αποτελούνται από το μερίδιό του στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς του ίσως να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την οδική ασφάλεια, ή ότι η επιβολή και είσπραξη τέλους εξωτερικού κόστους στα εν λόγω τμήματα θα έχει ως αποτέλεσμα δυσανάλογες δαπάνες. [Τροπολογία 122]

2.  Καλυπτόμενα οχήματα, οδικά δίκτυα και χρονικά διαστήματα

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, κοινοποιεί στην Επιτροπή τον καθορισμό της κατηγορίας των οχημάτων βάσει της οποίας διαφοροποιείται το τέλος εξωτερικού κόστους. Κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις τοποθεσίες του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)»] και του οδικού δικτύου που υπόκεινται σε χαμηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους [εφεξής «υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων)]».

Όπου απαιτείται, κοινοποιεί επίσης στην Επιτροπή τις επακριβείς χρονικές περιόδους που αντιστοιχούν στις νυκτερινές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί υψηλότερο τέλος εξωτερικού κόστους λόγω ηχορρύπανσης που να αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη ηχητική όχληση.

Η διαίρεση των οδικών δικτύων σε προαστιακά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και σε υπεραστικά οδικά δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοδρόμων) και ο καθορισμός των χρονικών περιόδων στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με το επίπεδο έκθεσης του οδικού δικτύου και του γύρω χώρου σε ρύπανση, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα του πληθυσμού, η ετήσια μέση ατμοσφαιρική ρύπανση (ιδίως για PM10 και NO2) και ο αριθμός ημερών (για PM10) και ωρών (NO2) κατά τις οποίες σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών που θεσπίζει η οδηγία 2008/50/ΕΚ. Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση. [Τροπολογία 123]

3.  Ύψος του τέλους

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα IIIβ.

Για κάθε κατηγορία οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει ενιαίο συγκεκριμένο ποσό. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι διαφανής, δημοσιοποιείται και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως πριν από την εφαρμογή. Δημοσιοποιούνται όλες οι παράμετροι, τα δεδομένα και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου υπολογισμού των διαφόρων στοιχείων εξωτερικού κόστους.

Κατά τον καθορισμό των τελών, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή στηρίζεται στη αρχή της αποτελεσματικής τιμολόγησης, που σημαίνει καθορισμό τιμής πλησίον του κοινωνικού οριακού κόστους της χρήσης του οχήματος που χρεώνεται.

Το τέλος καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος παράκαμψης της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την έλλειψη δυσμενών επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και τη συμφόρηση, και εξετασθούν λύσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εν λόγω κινδύνων.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος επιβολής τελών όσον αφορά τη μείωση της ζημίας που προκαλούν στο περιβάλλον οι οδικές μεταφορές. Προσαρμόζει ανά διετία, κατά περίπτωση, τη διάρθρωση χρέωσης και το συγκεκριμένο ύψος του τέλους που έχει καθοριστεί για δεδομένη κατηγορία οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, βάσει των αλλαγών της προσφοράς και της ζήτησης για μεταφορές.

4.  Στοιχεία εξωτερικού κόστους

4.1.  Κόστος ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το εν λόγω κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

20181025-P8_TA(2018)0423_EL-p0000002.png

όπου :

PCVij

=

το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οχήματος κατηγορίας i σε οδικό δίκτυο τύπου j (ευρώ/οχηματοχιλιόμετρο)

EFik

=

συντελεστής εκπομπών του ρύπου k και του οχήματος κατηγορίας i (γραμμάριο/οχηματοχιλιόμετρο)

PCjk

=

κόστος του ρύπου k για οδικό δίκτυο τύπου j (ευρώ/γραμμάριο).

Οι συντελεστές εκπομπών είναι οι ίδιοι με εκείνους που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να καταρτίζουν τις εθνικές απογραφές εκπομπών που προβλέπονται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων * (που απαιτεί χρήση του εγχειριδίου EMEP/EEA για την απογραφή των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων**). Το κόστος των ρύπων υπολογίζεται από το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, από την ανεξάρτητη αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 7γ παράγραφος 4, με τη χρήση επιστημονικώς αποδεδειγμένων μεθόδων.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή επιτρέπεται να εφαρμόζει επιστημονικώς αποδεδειγμένες εναλλακτικές μεθόδους για τον υπολογισμό του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και την τοπική αξία του κόστους των ατμοσφαιρικών ρύπων.

4.2.  Κόστος ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας

Όταν κράτος μέλος προτίθεται να επιβάλλει υψηλότερα τέλη εξωτερικού κόστους από τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα IIIβ, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή υπολογίζει το επιτρεπόμενο κόστος της ηχορύπανσης λόγω κυκλοφορίας εφαρμόζοντας τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους:

20181025-P8_TA(2018)0423_EL-p0000003.png

όπου :

NCVj =

 

το κόστος θορύβου βαρέος φορτηγού οχήματος σε οδικό δίκτυο τύπου j (ευρώ/οχηματοχιλιόμετρο)

NCjk =

 

κόστος θορύβου ανά εκτεθειμένο άτομο σε οδικό δίκτυο τύπου j σε επίπεδο θορύβου k (ευρώ/άτομο)

POPk =

 

πληθυσμός που εκτίθεται σε ημερήσια στάθμη θορύβου k ανά χιλιόμετρο (άτομο/χιλιόμετρο)

WADT =

 

σταθμισμένη μέση ημερήσια κυκλοφορία (ισοδύναμο επιβατηγών αυτοκινήτων)

a και b

 

συντελεστές στάθμισης που καθορίζονται από το κράτος μέλος με τρόπο ώστε το προκύπτον σταθμισμένο μέσο τέλος λόγω θορύβου ανά οχηματοχιλιόμετρο να αντιστοιχεί στο NCVj (ημερησίως).

Η ηχορύπανση λόγω κυκλοφορίας αφορά τον αντίκτυπο του θορύβου στην υγεία των πολιτών που βρίσκονται κοντά στον δρόμο.

Ο πληθυσμός που εκτίθεται σε στάθμη θορύβου k λαμβάνεται από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που καταρτίζονται βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου***.

Το κόστος ανά πρόσωπο που εκτίθεται σε στάθμη θορύβου k υπολογίζεται από το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, από την ανεξάρτητη αρχή, με τη χρήση επιστημονικώς αποδεδειγμένων μεθόδων.

Η σταθμισμένη μέση ημερήσια κυκλοφορία προϋποθέτει συντελεστή ισοδυναμίας «e» ανάμεσα σε βαρέα φορτηγά οχήματα και επιβατηγά αυτοκίνητα όπως προκύπτει βάσει της στάθμης εκπομπής θορύβου του μέσου αυτοκινήτου και του μέσου βαρέος επαγγελματικού οχήματος και λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή επιτρέπεται να ορίζει διαφοροποιημένα τέλη θορύβου για να ανταμείβεται η χρήση λιγότερο θορυβωδών οχημάτων, εφόσον δεν προκαλούνται με αυτό τον τρόπο διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών οχημάτων.

_____________

* Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1).

** Μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).»·

δ)  Το παράρτημα IIIβ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙβ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει ελάχιστες τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου. [Τροπολογία 126]

Πίνακας 1: ελάχιστες τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα βαρέα φορτηγά οχήματα [Τροπολογία 127]

Κατηγορία οχήματος

ευρωλεπτά/οχηματοχιλιόμετρο

Προαστιακές(1)

Υπεραστικές(2)

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

μικρότερο των 14 τόνων

ή διαξονικό

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

μεταξύ 14 και 28 τόνων

ή τριαξονικό

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

μεταξύ 28 και 40 τόνων

ή τετραξονικό

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

Βαρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος

άνω των 40 τόνων

ή με 5 ή περισσότερους άξονες

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

2,5

0,3

(1)   «Προαστιακές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού μεταξύ 150 και 900 κατοίκων/km2 (μέση πυκνότητα πληθυσμού 300 κατοίκων/km2).

(2)   «Υπεραστικές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 150 κατοίκων/km2.

Πίνακας 2: ελάχιστες τιμές αναφοράς του τέλους εξωτερικού κόστους για τα πούλμαν [Τροπολογία 128]

Κατηγορία οχήματος

ευρωλεπτά/οχηματοχιλιόμετρο

Προαστιακές(1)

Υπεραστικές(2)

Πούλμαν με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος 18 τόνων

ή διαξονικό

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

1,4

0,2

Πούλμαν με μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος άνω των 18 τόνων

ή με τρεις ή περισσότερους άξονες

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Λιγότερο ρυπογόνα από την κατηγορία EURO VI

1,4

0,2

(1)  «Προαστιακές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού μεταξύ 150 και 900 κατοίκων/km2 (μέση πυκνότητα πληθυσμού 300 κατοίκων/km2).

(2)  «Υπεραστικές» είναι οι περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού κάτω των 150 κατοίκων/km2.

Οι τιμές του πίνακα 1 και του πίνακα 2 είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν επί συντελεστή αναφοράς έως 2 4 σε ορεινές περιοχές και γύρω από οικισμούς, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη χαμηλότερη διασπορά, την κλίση του οδοστρώματος, το υψόμετρο ή τις αναστροφές θερμοκρασίας. Εάν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για υψηλότερο συντελεστή για τις ορεινές ή τις αστικές περιοχές, η εν λόγω τιμή αναφοράς μπορεί να αυξηθεί στη βάση λεπτομερούς αιτιολόγησης·»· [Τροπολογία 129]

Πίνακας 3: Ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα επιβατηγά αυτοκίνητα (€ct/vkm)

Όχημα

Κινητήρας

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Αυτοκίνητο ντίζελ

<1.4l

Euro 2

1.9

0.9

 

 

Euro 3

1.6

0.9

 

 

Euro 4

1.3

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

1.4-2.0l

Euro 0

3.6

1.0

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.8

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

>2.0l

Euro 0

3.9

1.3

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.9

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

Αυτοκίνητο βενζίνης

<1.4l

Euro 0

3.7

2.4

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.5

0.2

 

 

Euro 6

0.5

0.2

 

1.4-2.0l

Euro 0

3.9

3.0

 

 

Euro 1

1.1

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

 

>2.0l

Euro 0

4.0

3.0

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.5

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

[Τροπολογία 124]

Πίνακας 4: Ελάχιστες τιμές του τέλους εξωτερικού κόστους για τα ελαφρά οχήματα (€ct/vkm):

Όχημα

Κατηγορία EURO

Προαστιακό

Υπεραστικό

Ελαφρό επαγγελματικό βενζινοκίνητο όχημα

Euro 1

2.4

0.7

 

Euro 2

1.9

0.4

 

Euro 3

1.8

0.4

 

Euro 4

1.7

0.3

 

Euro 5

1.6

0.3

 

Euro 6

1.6

0.3

Ελαφρό επαγγελματικό πετρελαιοκίνητο όχημα

Euro 1

4.0

1.7

 

Euro 2

4.1

1.7

 

Euro 3

3.5

1.3

 

Euro 4

3.0

1.1

 

Euro 5

2.2

0.8

 

Euro 6

1.9

0.5

[Τροπολογία 125]

ε)  Στο παράρτημα IV, ο πίνακας με τίτλο «Συνδυασμοί οχημάτων (αρθρωτά οχήματα και οδικοί συρμοί)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΙ ΣΥΡΜΟΙ)

Ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα στους κινητήριους άξονες ή σύστημα αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο

Άλλα συστήματα ανάρτησης στους κινητήριους άξονες

Κατηγορία ζημιών

Αριθμός αξόνων και μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (σε τόνους)

Αριθμός αξόνων και μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (σε τόνους)

 

Τουλάχιστον

Μικρότερο των

Τουλάχιστον

Μικρότερο των

 

2 + 1 άξονες

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 άξονες

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 άξονες

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 άξονες

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 άξονες

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 άξονες

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 ή 9 άξονες

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III»·

εα)  Στο παράρτημα IV προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για όλα τα οχήματα με κινητήρα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για τη χρησιμοποιούμενη εναλλακτική τεχνολογία καυσίμων, με ανώτατο όριο τον έναν τόνο.» [Τροπολογία 130]

2)  προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα V, VI και VII:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιβολή τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης.

1.  Καλυπτόμενα τμήματα του δικτύου που υπόκεινται σε τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, οχήματα και χρονικά διαστήματα

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν με ακρίβεια:

α)  το τμήμα ή τα τμήματα του δικτύου τους που αποτελούνται από το μερίδιό τους στο διευρωπαϊκό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομούς τους που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, τα οποία υπόκεινται σε τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 7δα παράγραφοι 1 και 3.

β)  την ταξινόμηση τμημάτων του δικτύου που υπόκεινται στο τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης ως «μητροπολιτικών» και «μη μητροπολιτικών». Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα κριτήρια που καθορίζονται στον πίνακα 1 με σκοπό την ταξινόμηση κάθε τμήματος οδού.

Πίνακας 1: Κριτήρια για την ταξινόμηση των οδών του δικτύου του στοιχείου α) ως «μητροπολιτικών» και «μη μητροπολιτικών».

Κατηγορία οδού

Κριτήριο ταξινόμησης

«μητροπολιτικές»

Τμήματα του δικτύου που διέρχονται από οικισμούς με πληθυσμό 250.000 κατοίκων ή περισσότερων

«μη μητροπολιτικές»

Τμήματα του δικτύου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «μητροπολιτικών»

γ)  τα χρονικά διαστήματα στα οποία ισχύει το τέλος, για κάθε επιμέρους τμήμα. Στις περιπτώσεις που ισχύουν διαφορετικά επίπεδα τελών κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής τελών, τα κράτη μέλη καθορίζουν σαφώς την αρχή και το τέλος κάθε περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται ορισμένο τέλος.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους συντελεστές ισοδυναμίας που καθορίζονται στον πίνακα 2 με σκοπό τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ των επιπέδων των τελών για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων:

Πίνακας 2: Συντελεστές ισοδυναμίας για τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ των επιπέδων των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων

Κατηγορία οχήματος

Συντελεστής ισοδυναμίας

Ελαφρά οχήματα

1

Δύσκαμπτα βαρέα φορτηγά οχήματα

1,9

Λεωφορεία και πούλμαν

2,5 1,5

Αρθρωτά βαρέα φορτηγά οχήματα

2,9

[Τροπολογία 131]

2.  Ύψος του τέλους

Για κάθε κατηγορία οχήματος, τμήμα οδού και χρονικό διάστημα, το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει ενιαίο συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 1 του παρόντος παραρτήματος, λαμβανομένης υπόψη της αντίστοιχης μέγιστης αξίας που καθορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος VI. Η επακόλουθη διάρθρωση της χρέωσης είναι διαφανής, δημοσιοποιείται και διατίθεται επί ίσοις όροις σε όλους τους χρήστες.

Πριν την επιβολή τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν εγκαίρως όλα τα παρακάτω:

α)  όλες τις παραμέτρους, τα δεδομένα και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του τρόπου θέσπισης της ταξινόμησης οδών και οχημάτων και καθορισμού περιόδων επιβολής του τέλους·

β)  την ολοκληρωμένη περιγραφή των τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης που επιβάλλονται σε κάθε κατηγορία οχήματος σε κάθε τμήμα οδού και για κάθε χρονικό διάστημα.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει των στοιχείων α) και β).

Το τέλος καθορίζεται μόνο αφού ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος παράκαμψης της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την έλλειψη δυσμενών επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και τη συμφόρηση, και εξετασθούν λύσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των εν λόγω κινδύνων.

Το κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, η ανεξάρτητη αρχή παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος επιβολής τελών όσον αφορά τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Προσαρμόζει ετησίως, κατά περίπτωση, τη διάρθρωση χρέωσης, την περίοδο(-ους) επιβολής του τέλους και το συγκεκριμένο ύψος του τέλους που έχει καθοριστεί για δεδομένη κατηγορία οχημάτων, τύπο οδικού δικτύου και χρονική περίοδο, βάσει των αλλαγών της προσφοράς και της ζήτησης για μεταφορές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει το μέγιστο επίπεδο του τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τα μέγιστα επίπεδα που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα εφαρμόζονται στα ελαφρά οχήματα. Τα τέλη για άλλες κατηγορίες οχημάτων καθορίζονται με πολλαπλασιασμό του τέλους που επιβάλλεται στα ελαφρά οχήματα με τους συντελεστές ισοδυναμίας που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος V.

Πίνακας: Μέγιστο επίπεδο τέλους κυκλοφοριακής συμφόρησης για τα ελαφρά οχήματα

ευρωλεπτά/οχηματοχιλιόμετρο

Μητροπολιτικές

Μη μητροπολιτικές

Αυτοκινητόδρομοι

67

34

Κεντρικές οδοί

198

66

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις κατηγορίες εκπομπών σύμφωνα με τις οποίες διαφοροποιούνται τα διόδια και τα τέλη χρήσης.

Οι εκπομπές ρύπων υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…*.

Τα χαμηλότερα τέλη ισχύουν για κάθε επιβατηγό όχημα και ελαφρύ όχημα με συγκεκριμένες εκπομπές CO2, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, που βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα που αντιστοιχούν στους καθορισμένους στόχους της ΕΕ για ολόκληρο τον στόλο όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*** και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****.

Πίνακας: Κατηγορίες εκπομπών για ελαφρά οχήματα

Συντελεστής συμμόρφωσης

1,5-2,1

1-1,5

κάτω από 1

Οχήματα μηδενικών εκπομπών

Τέλος ανά km

10 % κάτω από το υψηλότερο τέλος

20% κάτω από το υψηλότερο τέλος

30% κάτω από το υψηλότερο τέλος

75% κάτω από το υψηλότερο τέλος

__________________

* Κανονισμός (ΕΕ) …/… της Επιτροπής, της XXX, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2017/xxx και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) [RDE 3] (ΕΕ L … της … 2017, σ. …).

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1).

**** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1).».

(1) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 188.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 66.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018.
(4) Λευκή Βίβλος της 28ης Μαρτίου 2011 «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», (COM(2011)0144).
(5) COM(2016)0501.
(6) Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1999, περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (ΕΕ L 187 της 20.7.1999, σ. 42).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 72).
(9) Κανονισμός (ΕE) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(10) Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 124).
(11) Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/427 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 82 της 31.3.2016, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/646 της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (ΕΕ L 109 της 26.4.2016, σ. 1).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/... της Επιτροπής, της ..., (ΕΕ L ...).
(15) Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59).
(16) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου