Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0114(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0202/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0202/2018

Díospóireachtaí :

PV 24/10/2018 - 21
CRE 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 21

Vótaí :

PV 25/10/2018 - 13.7
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0423

Téacsanna atá glactha
PDF 341kWORD 137k
Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair 2018 - Strasbourg
Muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma ***I
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Deireadh Fómhair 2018 maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 1999/62/CE maidir le muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0275),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 91(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0171/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Comhairle Chónaidhm na hOstaire, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Deireadh Fómhair 2017(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 1 Feabhra 2018(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0202/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 81, 2.3.2018, lch. 188.
(2) IO C 176, 23.5.2018, lch. 66.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 25 Deireadh Fomhair 2018 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 1999/62/CE maidir le muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma.
P8_TC1-COD(2017)0114

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 91(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Maidir leis an dul chun cinn i dtreo na sprice a leagtar amach i bPáipéar Bán ón gCoimisiún an 28 Márta 2011(4), eadhon gluaiseacht i dtreo na bprionsabal “gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as” agus “gurb é an t‑úsáideoir a íocfaidh as” a chur i bhfeidhm ina n‑iomláine, thóg an dul chun cinn sin maidir le hioncam a ghiniúint agus maoiniú a dheimhniú d’infheistíochtaí iompair amach anseo tamall fada agus leantar de neamhréireachtaí i gcur chun feidhme ghearradh na muirear ar úsáid bonneagair bóithre ar fud an Aontais.

(1a)  Sa Pháipéar Bán sin, shocraigh an Coimisiún spriocdháta in 2020 chun “dul ar aghaidh agus inmheánú iomlán agus éigeantach a dhéanamh ar chostais sheachtracha (lena n-áirítear torann, truailliú áitiúil agus brú tráchta de bhreis ar aisghabháil éigeantach na gcostas caithimh agus cuimilte) an iompair de bhóthar agus d’iarnród”. [Leasú 1]

(1b)   Is fachtóir í gluaiseacht na n-earraí agus na bhfeithiclí paisinéirí a chuireann le scaoileadh truailleán isteach san atmaisféar. Áirítear AC2.5 (PM2,5), NO2, agus O3 i measc na dtruailleán sin, a bhfuil fíor-dhrochthionchar acu ar shláinte daoine agus as a dtagann meathlú ar cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh san Aontas. In 2014, ba chúis iad na trí thruailleán sin le 399 000, 75 000, agus 13 600 bás anabaí san Aontas de dheasca nochtadh fada, de réir meastachán a rinne an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil in 2017. [Leasú 2]

(1c)   De réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte, tá an torann ó thrácht ar bhóithre leis féin ar an dara strusaire comhshaoil is díobhálaí san Eoraip, nach bhfuil níos measa ná é ach truailliú aeir. Bíonn ar a laghad 9 000 bás anabaí sa bhliain arb é an galar croí de dheasca torann tráchta is cúis leo. [Leasú 3]

(1d)   De réir thuarascáil 2017 ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil maidir le cáilíocht aeir san Eoraip, bhí an t-iompar de bhóthair in 2015 ar an earnáil leis na hastaíochtaí ocsaídí nítrigine ab airde agus ba é an dara hearnáil ba mhó é ó thaobh truailliú carbóin dhuibh a astú. [Leasú 4]

(2)  Sa teachtaireacht uaidh maidir le Straitéis Eorpach um an tSoghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí(5), d’fhógair an Coimisiún go molfadh sé go ndéanfaí leasú ar an Treoir maidir le muirir a ghearradh ar leoraithe chun go bhféadfaí muirir a ghearradh freisin ar bhonn dealú ó thaobh dé-ocsaíd charbóin, agus síneadh a chur le cuid dá prionsabail chun busanna agus cóistí a chuimsiú mar aon le gluaisteáin paisinéirí agus veaineanna.

(3)  Bíonn mórthionchar ag feithiclí tromshaothair uile ar an mbonneagar bóithre agus cuirtear leis an truailliú aeir dá mbarr; ag an am céanna agus is iad feithiclí saothair éadroim is cúis leis an gcuid is mó de na tionchair dhiúltacha chomhshaoil agus sóisialta de dheasca astaíochtaí agus brú tráchta a thagann ó iompar de bhóthar. De ghrá na córa comhionainne agus na hiomaíochta cothroime, ba cheart a áirithiú go gcuirfí san áireamh sa chreat seo feithiclí nár áiríodh go dtí seo sa chreat a leagtar amach i dTreoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6) maidir le dolaí agus muirir ar úsáideoir. Ba cheart, ar an ábhar sin, raon feidhme na Treorach sin a leathnú chun feithiclí tromshaothair, cé is moite díobh sin a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid chun earraí a iompar, agus feithiclí saothair éadroim, lena n‑áirítear agus gluaisteáin paisinéirí, a chur san áireamh. D’fhéadfaí muirir do ghluaisteáin paisinéirí a choigeartú chun pionósú iomarcach úsáideoirí rialta a sheachaint. De ghrá na córa comhionainne, ba cheart muirir a chur i bhfeidhm freisin ar bhealach neamh-idirdhealaitheach ar bhonn na catagóire feithicle agus ar bhealaí éagsúla ag brath ar an éifeacht atá ag na feithiclí ar an mbonneagar, a dtionchar ar an gcomhshaol agus ar an tsochaí agus ar an staid shocheacnamaíoch ar leith maidir le húsáideoirí áirithe nach bhfuil rogha eile acu seachas taisteal ar an mbóthar sin chun teacht ar a n-áit oibre. [Leasú 5]

(3a)  Agus margadh inmheánach iompair de bhóthar faoi choinníollacha córa iomaíochta á thabhairt i gcrích, ba cheart rialacha a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach. Is cuspóir lárnach den Treoir seo é fáil réidh le saobhadh iomaíochta idir na húsáideoirí. Is ceart, dá bhrí sin, veaineanna atá i mbun earraí a iompar de bhóthar a chur san áireamh i raon feidhme na muirear a chuirtear i bhfeidhm ar fheithiclí troma. [Leasú 6]

(3b)  Chun comhréireacht beart den sórt sin a ráthú, is tábhachtach gan spriocdhíriú ach ar veaineanna a úsáidtear mar iompróirí earraí de bhóthar arna rialáil le Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7), Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8) chomh maith le Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9). [Leasú 7]

(4)  Iontu féin, ní thugann muirir ar úsáideoir ar bhonn ama léiriú cruinn ar na costais bonneagair a thabhaítear go hiarbhír agus, ar chúiseanna den chineál céanna, níl siad éifeachtach nuair is spreagadh oibríochtaí níos glaine agus níos éifeachtúla a bhíonn i gceist, nó brú tráchta a laghdú. BaD’fheithiclí tromshaothair, ba cheart, ar an ábhar sin, muirir ar bhonn achair a chur ina n‑áit de réir a chéile, ar cothroime, éifeachtaí agus éifeachtúla iad. [Leasú 8]

(4a)   Chun a áirithiú nach n-éireoidh an t-ionadú seo, muirir ar bhonn achair a chur de réir a chéile in áit muirir ar bhonn ama, ina chonstaic bhreise roimh rochtain ar na príomh-mhargaí Eorpacha iompair ó thíortha agus réigiúin imeallacha, ba cheart córas cúitimh a chur ar bun a luaithe agus is féidir chun na costais bhreise a fhrithchothromú agus a áirithiú dá bhrí sin nach caillteanas suntasach iomaíochais é. [Leasú 10]

(4b)   Chun nach n-athródh an trácht go dtí bóithre atá saor ó dholaí, a d’fhéadfadh difear mór a dhéanamh do shábháilteacht ar bhóithre agus d’úsáid optamach an ghréasáin bóithre, ní mór go mbeadh na Ballstáit in ann dolaí a thobhach ar na bóithre go léir atá in iomaíocht dhíreach leis na gréasáin thras-Eorpacha. [Leasú 11]

(4c)   Le muirir a ghearradh ar úsáideoirí atá ambhunaithe, déantar tiománaithe a spreagadh chun níos mó taistil a dhéanamh le linn dá ngreamán a bheith bailí, agus ar an mbealach sin, déanann siad an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as agus prionsabal “íoc mar a úsáidtear” a chur chun míchríche. [Leasú 12]

(4d)  Chun cur i bhfeidhm cuí na Treorach seo a áirithiú, ba cheart go mbeadh sé níos éasca ag na creataí conarthacha, lena rialaítear conarthaí lamháltais chun muirir bóithre a bhailiú, na conarthaí sin a fhorbairt i gcomhréir le hathruithe ar chreat rialála an Aontais, agus aird chuí á tabhairt ar Threoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. [Leasú 13]

(4e)   I dtaca leis sin, ba cheart aird a thabhairt don fhéidearthacht atá ann na costais bhreise a eascraíonn as iargúltacht a fhritháireamh trí bhíthin áiseanna maidir le rochtain ar fhlíteanna atá níos tíosaí ar fhuinneamh agus soláthar bonneagar nó teicneolaíochtaí eisiacha amhail r-mhórbhealaí mar thosaíocht. D’fhéadfadh na háiseanna cúiteacha sin a bheith mar chuid den tSaoráid um Chónascadh na hEorpa tar éis 2020 amach anseo. [Leasú 14]

(5)  Chun deimhin a dhéanamh de go nglacfaidh an t‑úsáideoir le scéimeanna muirearaithe bóithre, ba cheart cead a thabhairt do na Ballstáit córais iomchuí a thabhairt isteach chun muirir a bhailiú mar chuid de phacáiste níos leithne seirbhísí soghluaisteachta. Ba cheart a áirithiú leis na córais sin go roinnfear ar bhealach cothrom na costais bhonneagair agus go mbeidh siad ag teacht leis an bprionsabal “gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as” agus go ndéanfar socruithe chun infhálú admhálacha ó mhuirir ar úsáideoirí a ionchorprú. I dtaca leis sin, ba cheart saoirse a bheith ag na Ballstáit dolaí a thobhach ar bhóithre nach bhfuil mar chuid den phríomhghréasáin iompair. Ní mór d’aon Bhallstát a thabharfaidh isteach córas den sórt sin deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonfaidh sé forálacha Threoir 2004/52/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10). [Leasú 15]

(5a)  Ba cheart na Ballstáit a spreagadh chun na tosca socheacnamaíocha a chur san áireamh agus scéimeanna muirearaithe ar bhonneagair bóithre le haghaidh gluaisteáin paisinéirí á gcur chun feidhme acu. [Leasú 16]

(5b)   Tá ollbhailiú agus stóráil sonraí pearsanta i gceist le muirir a thobhach i bhfoirm leictreonach ar úsáideoirí bóithre uile, a d’fhéadfaí a úsáid chun próifílí gluaiseachta cuimsitheacha a tharraingt suas freisin. Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún na prionsabail maidir le teorannú de réir cuspóra agus íoslaghdú sonraí a chur san áireamh go córasach agus an Treoir seo á cur chun feidhme acu. Ba cheart, dá bhrí sin, go n-ionchorprófar roghanna íocaíochta anaithnidithe, criptithe nó íocaíochtaí roimh ré sna réitigh theicniúla chun sonraí a bhailiú i dtaca le muirir a thobhach ar bhóithre a úsáid. [Leasú 17]

(5c)  Féadfaidh na cánacha feithicle gníomhú mar bhac ar thabhairt isteach na ndolaí. Chun tacú le tabhairt isteach na ndolaí, ba cheart níos mó saoirse a bheith ag na Ballstáit cánacha feithicle a ísliú go tapa, a chiallaíonn go ndéanfaí na rátaí íosta a leagtar amach i dTreoir 1999/62/CE a laghdú a luaithe agus is féidir. [Leasú 18]

(5d)  Tá sé tábhachtach, go háirithe, go mbunóidh na Ballstáit córas muirearaithe atá cóir agus nach ndéanfar leis pionós a ghearradh ar úsáideoirí feithiclí príobháideacha ar gá dóibh, de thoradh a n-áit chónaithe a bheith faoin tuath nó i gceantair iargúlta nó i gceantair ar deacair rochtain a fháil orthu, úsáid níos rialta a bhaint as bóithre atá faoi réir muirearaithe. Faoi bheartas forbartha críochaí, ba cheart do na Ballstáit muirir níos lú a ghearradh ar úsáideoirí arb as na ceantair sin iad. [Leasú 20]

(6)  Mar is amhlaidh i dtaca le feithiclí tromshaothair, ní mór a áirithiú go mbeidh , i gcás go dtabharfadh na Ballstáit isteach aon mhuirir ar bhonn ama a chuirtearchuirfí i bhfeidhm ar fheithiclí saothair éadroim, go mbeidís comhréireach, lena n‑áirítear i dtaca le tréimhsí úsáide atá níos giorra ná bliain amháin. I ndáil leis sin, is gá a chur san áireamh go mbíonn patrún úsáide ag feithiclí saothair éadroim atá éagsúil le patrún úsáide feithiclí tromshaothair. D’fhéadfaí ríomh na muirear comhréireach ar bhonn ama a bhunú ar na sonraí maidir le patrúin na dturas atá ar fáil, ar choinníoll go ndéanfar neamh-idirdhealú a áirithiú. [Leasú 21]

(7)  De bhun Threoir 1999/62/CE, d’fhéadfaíba cheart muirear ar chostais sheachtrachacostas seachtracha atá comhréireach leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a chur i bhfeidhm ar leibhéal atá cóngarach d’imeallchostas sóisialta úsáid na feithicle i gceist. Léirítear gurb é seo an modh is cothroime agus is éifeachtúla chun iarmhairtí diúltacha comhshaoil agus sláinte an truaillithe aeir agus an truaillithe torainn de dheasca feithiclí tromshaothair a chur san áireamh, agus dhéanfaí deimhin de go ndéanfadh feithiclí tromshaothair a gcion ar bhealach atá cothrom caighdeáin maidir le cáilíocht an aeir(11) a bhaint amach mar aon le haon teorainneacha nó spriocanna torainn is infheidhme. Ba cheart, mar sin, cur i bhfeidhm na muirear sin a éascú. [Leasú 22]

(8)  Chuige sin, ba cheart an fhéidearthacht a thabhairt isteach muirear costas seachtrach a chur i bhfeidhm ar ghréasáin nach gcumhdaítear le muirear bonneagair agus ba cheart luachanna tagarthaíosta is infheidhme go héasca arna gcoinneáil cothrom le dáta i bhfianaise an bhoilscithe, an dul chun cinn eolaíoch a dhéantar chun na costais sheachtracha a bhaineann le hiompar de bhóthar a mheas agus na héabhlóide ar chomhdhéanamh an fhlít feithiclí a chur in áit na n‑uas-mheánmhuirear ualaithe costas seachtrach. [Leasú 23]

(8a)  Chun cur leis an gcuspóir a leagtar amach sa Pháipéar Bán um Iompar i dtaca le gluaiseacht i dtreo chur chun feidhme iomlán an phrionsabail gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, ba cheart a ráthú go gcuirfí muirear costas seachtrach i bhfeidhm ar na gréasáin a chumhdaítear le muirear bonneagair d’fheithiclí troma mar aon le veaineanna atá i mbun earraí a iompar de bhóthar. [Leasú 24]

(8b)  Chun athúsáid iomchuí ioncam ó mhuirir costas seachtrach a áirithiú, b’iomchuí é na hioncaim sin a athinfheistiú in earnáil an bhonneagair iompair chun modhanna iompair níos inbhuanaithe ag a bhfuil tionchar níos ísle ar an gcomhshaol a chur chun cinn. [Leasú 25]

(9)  Is glaine na feithiclí a úsáidtear mar thoradh ar an athrú ar mhuirir bhonneagair de réir ceann de na haicmí astaíochtaí EURO. Dá ainneoin sin, toisc go bhfuil athnuachan á déanamh ar fhlíteanna feithiclí, meastar go n‑imeoidhmaidir leis an t‑athrúathrú ar mhuirir ar an mbonn sin ar an ngréasán idiruirbeach i léig, go dtiocfaidh laghdú ar a éifeacht faoi dheireadh 2020 agus ba cheart, ar an ábhar sin, deireadh a chur leis de réir a chéile faoin am sin. Ón tráth céanna, ba cheart muirearú ar chostais sheachtracha amhail modhanna spriocdhírithe chun costas seachtrach a aisghabháil maidir le cásanna a bhfuil an tábhacht is mó ag baint leo, a chur i bhfeidhm ar bhealach níos córasaí. [Leasú 27]

(10)  Tá méadú ag teacht ar chion na n‑astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin as feithiclí tromshaothair. Féadfaidh athrú ar mhuirir bhonneagair de réir na n‑astaíochtaí sin cur le feabhsuithe sa réimse sin agus ba cheart, ar an ábhar sin, é a thabhairt isteach.

(11)  Is de dheasca feithiclí saothair éadroim a ghintear dhá thrian de na tionchair dhiúltacha chomhshaoil agus sláinte a thagann ó iompar de bhóthar. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach dreasachtaí a thabhairt chun go mbainfear úsáid as na feithiclí is glaine agus is éifeachtúla ó thaobh breosla de trí bhíthin dealú ar mhuirir ar bhóithre ar bhonn tosca comhréireachta arna sainmhíniú i Rialachán (AE) 2016/427 ón gCoimisiún(12), Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún(13), agus Rialachán (AE) Uimh. 2017/XXX ón gCoimisiún(14).

(12)  Chun úsáid na bhfeithiclí is glaine agus isníos éifeachtúla a chur chun cinn, ba cheart do na Ballstáit na dolaí bóthair agus na muirir ar úsáideoirí a chuirtear i bhfeidhm ar na feithiclí sin a laghdú go mór. Chun cur chun feidhme na socruithe sin a éascú agus chun dlús a chur leo, ba cheart na laghduithe sin a chur i bhfeidhm go neamhspleách ar theacht i bhfeidhm Rialachán (AE) .../… ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 maidir le deimhniú na n-astaíochtaí CO2 agus ídiú breosla feithiclí tromshaothair. Níor cheart go mbeadh feithiclí le hastaíochtaí nialasacha faoi réir aon mhuirear costas seachtrach a bhaineann le truailliú aeir. [Leasú 28]

(12a)   Tá fadhb ar leith ag baint le hiompar tras-Alpach do na réigiúin lena ndéantar difear dóibh, i bhfoirm truailliú torann agus aeir agus caitheamh agus cuimilt an bhonneagair, a dhéantar níos measa i ngeall ar iomaíocht costais le conairí mórthimpeall. Ba cheart go dtabharfar méid leathan solúbthachta do na réigiúin lena ndéantar difear dóibh agus do na Ballstáit maidir le muirearú costas seachtrach agus cur chun feidhme na mbeart bainistithe tráchta, go háirithe d’fhonn tionchair easáitithe nach dteastaíonn agus atreorú tráchta idir conairí a chosc. [Leasú 29]

(13)  Baineann costas thart ar 1 % den Olltáirgeacht Intíre le brú tráchta, costas arb iad na mótarfheithiclí uile ar leibhéil dhifriúla is cúis leis. Is féidir cuid mhór den chostas sin a leagan ar bhrú tráchta idiruirbeach. Dá bhrí sin, ba cheart muirear brú tráchta ar leith a cheadú, ar choinníoll go gcuirfear i bhfeidhm é ar gach catagóir feithicle. Chun go bhféadfaidh sé a bheith éifeachtach agus, comhréireach, agus neamh-idirdhealaitheach, ba cheart an muirear a ríomh ar bhonn an imeallchostais brú tráchta agus é a dhealú de réir suímh, ama agus catagóir feithicle. Ar an gcaoi chéanna, is gá foirmlí cothromaithe agus cúiteacha a aimsiú nach ndéanann idirdhealú idir oibreoirí a oibríonn ar imeall cathracha, a mbeadh orthu costais na muirear ar úsáideoirí agus dolaí a iompar cheana féin. Chun an tionchar dearfach is mó a bhaint as muirir brú tráchta, ba cheart an t‑ioncam a chomhfhreagraíonn dóibh a leithdháileadh ar thionscadail a thugann aghaidh ar bhunúdair na faidhbe. [Leasú 30]

(13a)  Chun cabhrú le hoidhreacht gluaisteán an Aontais a choimirciú, ba cheart do na Ballstáit feithiclí ar díol spéise staire iad a chur i gcatagóir ar leith chun críocha na muirir éagsúla atá le híoc faoin Treoir seo a choigeartú. [Leasú 31]

(14)  Ba cheart na muirir brú tráchta na costais iarbhír arna bhforchur go díreach ag gach feithicil ar úsáideoirí eile bóithre, agus go hindíreach ar an tsochaí i gcoitinne, ba cheart na muirir sin a léiriú go comhréireach. Chun nach gcuirfidh na muirir sin bac díréireach ar shaorghluaiseacht daoine agus earraí, ba cheart iad a theorannú do shuimeanna ar leith a léiríonn an t‑imeallchostas brú tráchta i ndálaí nach mór lánacmhainne, is é sin le rá nuair a bhíonn méid an tráchta i ngiorracht don lánacmhainn bóithre.

(15)  Ba cheart deireadh a chur de réir a chéile leis an athrú atá neodrach ó thaobh ioncaim ar mhuirir bhonneagair arna bhforchur ar fheithiclí earraí troma, ar ionstraim fho-optamach í i leith brú tráchta a laghdú.

(15a)  I bhfianaise leibhéal ard na gcostas seachtrach do thionóiscí a chosnaíonn na deicheanna billiún euro in aghaidh na bliana, i dtaca le forálacha Threoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15) maidir le ríomh an mheánchostais shóisialta de thionóisc mharfach agus de thionóisc thromchúiseach, ba cheart an fhéidearthacht a thabhairt do na Ballstáit na costais nach gcumhdaítear le hárachas a inmheánú ar bhealach níos fearr. D’iompródh an scéim slándála sóisialta ábhartha agus/nó an tsochaí i gcoitinne sciar de na costais sin, amhail costais riaracháin na seirbhísí poiblí arna slógadh, costais áirithe na seirbhísí leighis arna slógadh mar aon le caillteanais i gcaipiteal daonna agus na costais a bhaineann le gortuithe fisiciúla agus síceolaíocha. [Leasú 32]

(16)  D’fhéadfadh marcálacha suas arna gcur leis an muirear ar bhonneagar cabhrú go mór chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhaineann le damáiste suntasach don chomhshaol nó le brú tráchta mar thoradh ar an úsáid a bhaintear as bóithre áirithe, ní hamháin laistigh de limistéir shléibhtiúla. Ba cheart, dá bhrí sin, deireadh a chur leis an srian atá ann faoi láthair ar mharcálacha suas sna limistéir sin. Chun go seachnófaí nach muirearófaí an t‑úsáideoir faoi dhó, ba cheart marcálacha suas a eisiamh ó chodanna den bhóthar ar a ngearrtar muirear.[Leasú 33]

(17)  I gcás ina dtugann Ballstát córas muirearaithe bóthair isteach, is féidir, de réir an cháis, go mbeidh idirdhealú in aghaidh úsáideoirí bóithre neamhchónaitheacha ina thoradh ar chúiteamh arna dheonú. Ar an ábhar sin, ba cheart an fhéidearthacht cúiteamh a dheonú sa chás sin a theorannú do chásanna a bhaineann le dolaí agus níor cheart an cúiteamh a bheith ar fáil a thuilleadh i gcás muirir ar úsáideoir.

(17a)   Mar is amhlaidh i dtaca le feithiclí saothair éadroim, tá sé tábhachtach a áirithiú nach gcuirfidh an Treoir seo bac ar shaorghluaiseacht saoránach. Ba cheart go gceadófaí do na Ballstáit lascainí agus laghduithe a thabhairt isteach nuair a dhéanann cúiseanna geografacha nó sóisialta difear díréireach d’úsáideoirí bóithre. [Leasú 34]

(18)  Chun leas a bhaint as sineirgíochtaí a d’fhéadfadh a bheith sna córais muirearaithe bóthair atá ann cheana chun costais oibriúcháin a laghdú, ba cheart don Choimisiún a bheith rannpháirteach go hiomlán sa chomhar idir Ballstáit a bheartaíonn scéimeanna muirearaithe bóthair chomhchoiteanna agus idir-inoibritheacha a thabhairt isteach. [Leasú 35]

(19)  LeCuireann muirir ar bhóithre, féadtar acmhainní a chur ar fáil a chabhraíonn le maoiniú agus trasmhaoiniú a dhéanamh ar bhonneagar iompair ardchaighdeáin thionscadail bhonneagair iompair mhalartaigh agus ar a chothabháil agus a fhorbairtforbairt a dhéanamh ar bhonneagar agus ar sheirbhísí iompair ar ardchaighdeáin. Is iomchuí, dá bharr sin, do na Ballstáit a spreagadh chun ioncaim ó mhuirir ar bhóithre a úsáid dá réir agus, chun na críche sin, éileamha cheangal orthu tuairisc leordhóthanachleormhaith a thabhairt ar an úsáid a bhaintear as na hioncaim sin. Ba cheart, dá bhrí sin, go ndéanfar hioncam ó mhuirir bonneagair agus muirir ar chostais sheachtracha a ath-infheistiú san earnáil iompair. Chabhródh sé sin, go háirithe, le bearnaí maoiniúcháin a d’fhéadfadh a bheith ann a aithint agus cur le glacadh an phobail le muirearú bóthair. [Leasú 36]

(20)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo, eadhon a áirithiú go háirithe go gcuirfear i bhfeidhm scéimeanna náisiúnta praghsála a maidir le feithiclí nach feithiclí earraí troma iad, go gcuirfear i bhfeidhm iad laistigh de chreat comhleanúnach a dheimhníonn cóir chomhionann ar fud an Aontais, a ghnóthú go leordhóthanach ach, de bharr chineál trasteorann an iompair de bhóthar agus na bhfadhbanna a bhfuil sé beartaithe aghaidh a thabhairt orthu leis an Treoir seo, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(21)  Is gá a áirithiú go leanfaidh na muirir ar chostais sheachtracha de bheith ag léiriú an chostais a bhaineann le truailliú aeir agus torann de dheasca feithiclí tromshaothair ar bhealach chomh cruinn agus is féidir gan an scéim muirearaithe a dhéanamh róchasta, chun dreasachtaí a thabhairt ionas go mbainfear úsáid as na feithiclí is éifeachtúla ó thaobh breosla de, agus na dreasachtaí a choinneáil éifeachtach agus an dealú ar mhuirir ar bhóithre a choimeád cothrom le dáta. Ar an ábhar sin, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na luachanna tagartha maidir le muirir ar chostais sheachtracha a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch, chun na módúlachtaí maidir le hathrú atá neodrach ó thaobh ioncaim de i dtaca le muirir bhonneagair a shainiú de réir astaíochtaí CO2 as feithiclí tromshaothair, agus na módúlachtaí maidir le hathrú i dtaca le muirir ar bhonneagar i gcás feithiclí saothair éadroim a oiriúnú don dul chun cinn teicneolaíoch. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016(16). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna a gheobhaidh na saineolaithe sna Ballstáit iad, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 37]

(21a)   Tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach, cuirfidh an Coimisiún creat atá infheidhme, trédhearcach agus soiléir go ginearálta ar aghaidh d’inmheánú na gcostas comhshaoil, brú tráchta agus sláinte a bheidh mar bhonn ag ríomhanna muirear bonneagair amach anseo. I dtaca leis sin, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann múnla a mholadh agus anailís a bheith ag gabháil leis ar an tionchar ar inmheánú costas seachtrach do na modhanna iompair uile. Maidir le comhréireachta, ní mór na modhanna uile i ndáil le muirearú costas seachtrach a chur san áireamh. [Leasú 38]

(21b)   Ar mhaithe le trédhearcacht, b’iomchuí do na Ballstáit a nochtadh d’úsáideoirí bóithre na torthaí atá bainte amach de bharr athinfheistíocht na muirear bonneagair, na muirear costas seachtrach agus na muirear brú trácht. Ba cheart dóibh, dá bhrí sin, na buntáistí a baineadh amach maidir le sábháilteacht fheabhsaithe ar bhóithre, tionchar laghdaithe comhshaoil agus brú laghdaithe tráchta a fhógairt. [Leasú 39]

(22)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le forálacha na Treorach seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart an nós imeachta comhairleach a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena mbunaítear tacar táscairí comhchuibhithe chun meastóireacht a dhéanamh ar chaighdeán na ngréasán bóithre. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(17).

(23)  Ba cheart Treoir 1999/62/CE a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Treoir 1999/62/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“Treoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 1999 maidir le muirir ar úsáid bonneagar a ghearradh ar fheithiclí ar bhonn achair”; [Leasú 40]

"

(2)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1 agus Airteagal 2:"

"Airteagal 1

1.  Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le:

   (a) cánacha feithicle ar fheithiclí earraí troma,
   (b) dolaí agus muirir ar úsáideoir a fhorchuirtear ar fheithiclí.

2.  Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir le feithiclí a dhéanann oibríochtaí iompair ar chríocha neamh-Eorpacha na mBallstát agus ar na críocha sin amháin.

3.  Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir le feithiclí atá cláraithe sna hOileáin Chanáracha, in Ceuta agus Melilla, sna hAsóir ná i Maidéara agus a dhéanann oibríochtaí iompair ar na críocha sin amháin nó idir na críocha sin agus mórthír na Spáinne agus mórthír na Portaingéile faoi seach.

Airteagal 2

Chun críocha na Treorach seo:

   (1) ciallaíonn “gréasán bóithre tras-Eorpach” an bonneagar iompair de bhóthar dá dtagraítear i Roinn 3 de Chaibidil II de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* faoi mar a léirítear ar léarscáileanna é in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin;
   (2) ciallaíonn “costais tógála” na costais a bhaineann le tógáil, lena n‑áirítear, i gcás inarb iomchuí, na costais mhaoiniúcháin maidir le ceann amháin díobh seo a leanas:
   (a) bonneagar nua nó feabhsuithe nua ar bhonneagar, lena n‑áirítear deisiúcháin shuntasacha struchtúracha nó bonneagar iompair mhalartaigh le haghaidh aistriú córa iompair; [Leasú 41]
   (b) bonneagar nó feabhsuithe ar bhonneagar, lena n‑áirítear deisiúcháin shuntasacha struchtúracha, a cuireadh i gcrích tráth nach faide siar ná 30 bliain roimh an 10 Meitheamh 2008, i gcás ina raibh socruithe dola i bhfeidhm ar an 10 Meitheamh 2008, nó a cuireadh i gcrích tráth nach faide siar ná 30 bliain sular bunaíodh aon socruithe nua dolaí a tugadh isteach tar éis an 10 Meitheamh 2008;
   (c) bonneagar nó feabhsuithe ar bhonneagar a cuireadh i gcrích roimh an 10 Meitheamh 2008 más rud é:
   (i) go bhfuil córas dolaí curtha ar bun ag Ballstát lena ndéantar foráil maidir le haisghabháil na gcostas sin trí mheán conartha le hoibreoir córais dolaí, nó gníomhartha dlí eile a bhfuil an toradh céanna orthu, a tháinig i bhfeidhm roimh an 10 Meitheamh 2008, nó
   (ii) gur féidir le Ballstát a léiriú go raibh an cás maidir le tógáil an bhonneagair i dtrácht ag brath ar shaolré níos faide ná 30 bliain a bheith ag dearadh an bhonneagair sin
   (3) ciallaíonn “costais mhaoiniúcháin” ús ar iasachtaí agus toradh ar aon mhaoiniú cothromais a íocann scairshealbhóirí;
   (4) ciallaíonn “deisiúcháin shuntasacha struchtúracha” deisiúcháin struchtúracha cé is moite de na deisiúcháin sin nach dtéann chun sochair d’úsáideoirí bóithre a thuilleadh, go háirithe i gcás inar cuireadh dromchla nua ar bhóthar nó ina ndearnadh obair thógála eile san áit ina ndearnadh an obair dheisiúcháin;
   (5) ciallaíonn “mótarbhealach” bóthar a dhéantar a dhearadh agus a thógáil go speisialta le haghaidh mótarthráchta, nach bhfónann do réadmhaoin atá i dteorainn leis, agus a chomhlíonann na critéir seo a leanas:
   (a) tá sé feistithe, ach amháin ag pointí speisialta nó go sealadach, le carrbhealaí ar leith don trácht ó dhá threo, scartha óna chéile le stiall dealaithe nach bhfuil beartaithe le haghaidh tráchta, nó go heisceachtúil, trí mhodhanna eile;
   (b) ní thrasnaíonn sé ar comhréidh le haon bhóthar, aon iarnród, aon trambhealach, aon raon rothar ná aon chosán;
   (c) tá sé ainmnithe go sonrach mar mhótarbhealach;
   (6) ciallaíonn “dola” suim shonraithe bunaithe ar an achar arna thaisteal ar bhonneagar ar leith agus ar an gcineál feithicle, a thugann a íoc cead d’fheithicil na bonneagair a úsáid, ina bhfuil muirear bonneagar agus, de réir an cháis, muirear brú tráchtan-áirítear ceann nó níos mó de na muirir seo a leanas: muirear bonneagair, nó muirear costas seachtrach nó iad araon; [Leasú 42]
   (7) ciallaíonn “muirear bonneagair” muirear a thoibhítear chun aisghabháil a dhéanamh ar na costais arna dtabhú i mBallstát i dtaca le bonneagar a thógáil, a chothabháil, a oibriú agus a fhorbairt;
   (8) ciallaíonn “muirear costas seachtrach” muirear a thoibhítear chun aisghabháil a dhéanamh ar na costais arna dtabhú i mBallstát i dtaca le truailliú aeir nó truailliú torainn de dheasca tráchta nó iad araon;
   (9) ciallaíonn “brú tráchta” cás ina bhfuil méideanna tráchta i bhfoisceacht acmhainn na mbóithre nó os a cionn;
   (10) ciallaíonn “muirear brú tráchta” muirear a thoibhítear ar fheithiclí chun aisghabháil a dhéanamh ar na costais brú tráchta arna dtabhú i mBallstát agus brú tráchta a laghdú;
   (11) ciallaíonn “costas an truaillithe aeir de dheasca tráchta” costas an dochair do shláinte an duine agus costas an damáiste a tharlaíonnarna dhéanamh don chomhshaol de dheasca ábhar cáithníneach agus réamhtheachtaithe ózóin, amhail ocsaíd nítrigine agus comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, a bheith á scaoileadh san aer le linn d’fheithicil a bheith in úsáid; [Leasú 43]
   (12) ciallaíonn “costas an truaillithe torainn de dheasca tráchta” costas an dochair do shláinte an duine agus costas an damáiste a tharlaíonnarna dhéanamh don chomhshaol de dheasca an torainn a astaíonn feithiclí nó a chruthaítear de bharr a n‑idirghníomhaíocht le dromchla an bhóthair; [Leasú 44]
   (13) ciallaíonn “meánmhuirear ualaithe bonneagair” ioncam iomlán an mhuirir bonneagair le linn tréimhse áirithe, roinnte ar líon na gciliméadar feithicle tromshaothair arna thaisteal ar na codanna den bhóthar atá faoi réir an mhuirir le linn na tréimhse sin;
   (14) ciallaíonn “muirear ar úsáideoir” suim shonraithe a íoctar chun go mbeidh cead ag feithicil na bonneagair dá dtagraítear in Airteagal 7(1) agus (2) a úsáid le linn tréimhse ar leith;
   (15) ciallaíonn “feithicil” mótarfheithicil, a bhfuil ceithre roth nó níos mó fúithi, nó feithicil altach atá ceaptha lena húsáid nó a úsáidtear chun paisinéirí nó earraí a iompar de bhóthar;
   (16) ciallaíonn “feithicil tromshaothair” feithicil earraí troma nó cóiste nó bus;
   (17) ciallaíonn “feithicil earraí troma” feithicil atá ceaptha lena húsáid chun earraí a iompar agus a bhfuil a huasmhais incheadaithe os cionn 3.5 tona;
   (18) ciallaíonn “cóiste nó bus” feithicil atá ceaptha lena húsáid chun níos mó ná ochtar paisinéirí, le cois an tiománaí, a iompar agus ar mó ná 3.5 tona a huasmhais incheadaithe;
   (18a) ciallaíonn “feithicil éadrom” feithicil saothair éadroim nó gluaisteán paisinéirí; [Leasú 46]
   (19) ciallaíonn “feithicil saothair éadroim” gluaisteán paisinéirí, mionbhus nó veain mionbhus, veain nó veain atá ceaptha lena húsáid chun earraí a iompar; [Leasú 47]
   (20) ciallaíonn “gluaisteán paisinéirí” feithicil a bhfuil ceithre roth fúithi atá ceaptha lena húsáid chun paisinéirí a iompar ach nach mó ná ochtar paisinéirí a líon, le cois an tiománaí;
   (20a) ciallaíonn “feithicil ar díol spéise staire í” feithicil ar díol spéise staire í de réir bhrí Airteagal 3(7) de Threoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**; [Leasú 48]
   (21) ciallaíonn “mionbhus” feithicil atá ceaptha lena húsáid chun níos mó ná ochtar paisinéirí, le cois an tiománaí, a iompar agus nach mó ná 3.5 tona a huasmhais incheadaithe;
   (22) ciallaíonn “veain” feithicil atá ceaptha lena húsáid chun earraí a iompar, agus cé is moite de ghluaisteán paisinéirí nach mó ná 3.5 tona a huasmhais incheadaithe; [Leasú 49]
   (22a) ciallaíonn “veain atá ceaptha lena húsáid chun earraí a iompar” feithicil a úsáidtear i ngairm an oibreora iompair de bhóthar mar a leagtar amach í i Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle***, agus ag a bhfuil uasmhais ualaithe incheadaithe idir 2.4 agus 3.5 tona agus airde níos mó ná 2 mhéadar; [Leasú 50]
   (22b) ciallaíonn “oibríocht astaíochtaí nialasach” feithicil a oibríonn gan aon astaíochtaí sceite ón sceithphíopa i rith an ama iomláin ar ghréasán bóithre a chumhdaítear, i mbealach infhíoraithe; [Leasú 51]
   (23) ciallaíonn “feithicil saor ó astaíochtaí” feithicil nach sceitheann astaíochtaí;
   (23a) ciallaíonn “gluaisrothar” feithicil ar dhá roth, le taobhcharr nó gan é, agus aon trírothach, agus aon chuadrothar de chatagóir L4e, L5e, L6e agus L7e dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 168/2013; [Leasú 52]
   (24) ciallaíonn “oibreoir iompair” aon ghnóthas a iompraíonn earraí nó paisinéirí de bhóthar;
   (25) ciallaíonn “feithicil den chatagóir ‘EURO 0’, ‘EURO I’, ‘EURO II’, ‘EURO III’, ‘EURO IV’, ‘EURO V’, ‘EURO VI’” feithicil tromshaothair a chomhlíonann na teorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn 0;
   (26) ciallaíonn “cineál feithicle” catagóir na feithicle tromshaothair de réir líon na n‑acastóirí atá aici, a toisí nó a meáchain, nó tosca eile aicmithe feithicle a léiríonn damáiste bóthair, e.g. an córas aicmithe damáiste bóthair a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, ar choinníoll go bhfuil an córas aicmithe bunaithe ar thréithe feithicle a luaitear sna doiciméid feithicle a úsáidtear i ngach Ballstát nó is léir ó amharc;
   (27) ciallaíonn “conradh lamháltais” “conradh oibreacha poiblí lamháltas” mar a shainmhínítear in Airteagal 5(1) de Threoir 2014/24/AE 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle****; [Leasú 53]
   (28) ciallaíonn “dola lamháltais” dola a thoibhíonn lamháltóir faoi chonradh lamháltais;
   (29) ciallaíonn “socrú dola nó muirearaithe arna leasú go substaintiúil” socrú dola nó muirearaithe, a rinneadh a leasú sa dóigh go ndéantar difear 5 %15 % ar a laghad do chostais nó ioncaim i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, tar éis a oiriúnaithe de réir boilsciú arna thomhas de réir athruithe ar an Innéacs Comhchuibhithe Praghsanna uile-Aontais do Thomhaltóirí, seachas fuinneamh agus bia neamhphróiseáilte, arna fhoilsiú ag an gCoimisiún (Eurostat). I gconarthaí lamháltais, ní mheasfar gur modhnuithe substaintiúla iad modhnuithe a chomhlíonann critéir Airteagal 43(1) agus (2) de Threoir 2014/23/AE..[Leasú 54]
   (29a) ciallaíonn “trasmhaoiniú” maoiniú a dhéanamh ar thionscadail bhonneagair iompair mhalartaigh éifeachtúil trí ioncaim ó dholaí agus ó mhuirir bhonneagair ar bhonneagar iompair atá ann cheana; [Leasú 55]
   (29b) ciallaíonn “Ballstáit” údaráis uile na mBallstát, cibé an iad údaráis lárnacha an Stáit iad, údaráis de chuid cúige cónaidhmigh nó údaráis intíre eile, a bhfuil sé mar chúram orthu urraim do dhlí an Aontais a áirithiú. [Leasú 56]

Chun críocha phointe 2:

   (a) ar aon chuma, ní rachaidh an sciar de na costais tógála atá le cur san áireamh thar an sciar den saolré reatha atá ceaptha a bheith ag na comhpháirteanna bonneagair atá le bheith ag feidhmiú fós an 10 Meitheamh 2008 nó ar an dáta a thabharfar isteach na socruithe nua dolaí, más dáta níos déanaí ná sin é;
   (b) ar na costais a bhaineann le bonneagar nó feabhsuithe ar bhonneagar, féadfar a áireamh aon chaiteachas sonrach ar bhonneagar, lena n-áirítear sin a thabhaítear mar thoradh ar cheanglais nua rialála, a bhfuil sé mar aidhm aige núis i ngeall ar thorann a laghdú, teicneolaíochtaí nuálacha a thabhairt isteach nó an tsábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus íocaíochtaí iarbhír a dhéanann oibreoir bonneagair i dtaca le heilimintí oibiachtúla comhshaoil amhail cosaint i gcoinne éilliú ithreach; [Leasú 57]

_______________

* Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt (IO L 348, 20.12.2013, lch. 1.)

** Treoir 2014/45/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le cigireacht theicniúil cois bóthair a dhéanamh ar ródacmhainneacht feithiclí tráchtála atá i gcúrsaíocht san Aontas agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/40/CE (IO L 127, 29.4.2014, lch. 51).

*** Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle (IO L 300, 14.11.2009, lch. 51).

**** Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n‑aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 65)";Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le conarthaí lamháltais a dhámhachtain (IO L 94, 28.3.2014, lch. 1).";

"

(2a)  In Airteagal 6(2), cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

“(ba) feithiclí ar díol spéise staire iad;”; [Leasú 58]

"

(3)  Cuirtear an téacs seo a leanas in ionad Airteagal 7:"

“Airteagal 7

1.  Gan dochar do mhír 1(a) d’Airteagal 9, féadfaidh na Ballstáit dolaí agus muirir ar úsáideoir a choinneáil nó a thabhairt isteach ar an ngréasán bóithre tras-Eorpach nó ar chodanna ar leith den ghréasán sin, agus ar chodanna eile dá ngréasán mótarbhealaí nach cuid den ghréasán bóithre tras-Eorpach iad faoi na coinníollacha a leagtar síos i mír 3 go mír 9 den Airteagal seo agus in Airteagail 7a go 7k.

2.  Beidh mír 1 gan dochar don cheart atá ag na Ballstáit, i gcomhréir leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, dolaí agus muirir ar úsáideoir a chur i bhfeidhm ar bhóithre eile, ar choinníoll nach ndéanfaidh forchur na ndolaí agus na muirear ar úsáideoir ar bhóithre eile den sórt sin idirdhealú i gcoinne trácht idirnáisiúnta agus nach saobhfaidh sé cúrsaí iomaíochta idir oibreoirí. Comhlíonfaidh na dolaí agus na muirir ar úsáideoir a ghearrtar ar bhóithre nach bóithre ar cuid den ghréasán bóithre tras-Eorpach iad agus nach mótarbhealaí iad, comhlíonfaidh siad na coinníollacha a leagtar síos i mír 3 agus mír 4 den Airteagal seo, Airteagal 7a agus Airteagal 7j(1), (2) agus (4).

3.  Ní fhorchuirfidh na Ballstáit dolaí agus muirir ar úsáideoir ar aon chatagóir ar leith feithicle as cuid aonair de bhóthar a úsáid. Dá ainneoin sin, féadfaidh Ballstát a fhorchuireann muirear ar úsáideoir ar an ngréasán atá aige, féadfaidh sé dolaí a fhorchur freisin as droichid, tolláin agus mámanna sléibhe a úsáid.

4.  Leis na dolaí agus na muirir ar úsáideoir ní dhéanfar idirdhealú, go díreach ná go hindíreach, ar bhonn náisiúntacht an úsáideora bóithre, ar bhonn Bhallstát nó thríú tír bunaíochta an oibreora iompair nó chlárú na feithicle, ná ar bhonn thionscnamh nó cheann scríbe na hoibríochta iompair.

5.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le rátaí dola nó muirir ar úsáideoir a laghdú, nó díolúintí ón oibleagáid dolaí nó muirir ar úsáideoir a íoc ar fheithiclí atá díolmhaithe ón gceanglas trealamh taifeadta a shuiteáil agus a úsáid faoi Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, agus i gcásanna a chumhdaítear leis na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 6(2)(a), (b) agus (c) den Treoir seo.

6.  Gan dochar do mhír 9, ón 1 Eanáir 2018 amach[dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], ní thabharfaidh na Ballstáit isteach muirir ar úsáideoir le haghaidh feithiclí tromshaothair agus le haghaidh veaineanna atá ceaptha lena húsáid chun earraí a iompar. Féadfar muirir ar úsáideoir a tugadh isteach roimh an dáta sin a choimeád go dtí an 31 Nollaig 20252022 agus cuirfear muirir bhonneagair ina n-áit ón 1 Eanáir 2023 ar an ngréasáin bóithre a chumhdaítear leis an Treoir seo. [Leasú 59]

7.  Ón [an dáta a thiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm] amach, ní thabharfaidh na Ballstáit isteach muirir ar úsáideoir le haghaidh feithiclí saothair éadroim. Muirir ar úsáideoirí a tugadh isteach roimh an dáta sin, cuirfear deireadh leo de réir a chéile faoin 31 Nollaig 2027.

8.  Go dtí an 31 Nollaig 2019, maidir le feithiclí tromshaothair, féadfaidh Ballstát an rogha a dhéanamh dolaí nó muirir ar úsáideoir a ghearradh ar fheithiclí ag a bhfuil uasmheáchan ualaithe incheadaithe 12 thona ar a laghad, agus ar na feithiclí sin amháin, má mheasann sé go bhféadfadh a bheith mar thoradh ar na dolaí nó na muirir ar úsáideoir a ghearradh ar fheithiclí atá faoi bhun 12 thona aon cheann díobh seo, le cois nithe eile:

   (a) tionchar díobhálach suntasach ar shaorghluaiseacht tráchta, ar an gcomhshaol, ar leibhéil torainn, ar bhrú tráchta, ar an tsláinte, nó ar an tsábháilteacht ar bhóithre de bharr atreorú tráchta;
   (b) costais riaracháin níos mó ná 30 % den ioncam breise a ghinfí mar thoradh ar na dolaí nó na muirir ar úsáideoir a ghearradh ar fheithiclí atá faoi bhun 12 thona.

Na Ballstáit a roghnóidh dolaí nó muirir ar úsáideoir a ghearradh ar fheithiclí ag a bhfuil uasmheáchan ualaithe incheadaithe 12 thona ar a laghad, agus ar na feithiclí sin amháin, cuirfidh siad an cinneadh sin, maille leis na cúiseanna atá leis, in iúl don Choimisiún.

9.  Na dolaí agus na muirir ar úsáideoir a ghearrtar ar fheithiclí tromshaothair, gearrfar iad ar gach feithicil tromshaothair agus ar gach veain atá ceaptha lena húsáid chun earraí a iompar ón 1 Eanáir 2020 amach. [Leasú 61]

10.  FéadfarGo dtí an 31 Nollaig 2022, féadfar dolaí agus muirir ar úsáideoir a ghearrtar ar fheithiclí tromshaothair agus ar veaineanna atá ceaptha lena n-úsáid chun earraí a iompar ar thaobh amháin agus ar fheithiclí saothair éadroim cé is moite de veaineanna atá ceaptha lena n-úsáid chun earraí a iompar ar an taobh eile a thabhairt isteach nó a choimeád neamhspleách ar a chéile.[Leasú 62]

___________

* Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n‑aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar (IO L 60, 28.2.2014, lch. 1.)”;

"

(4)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7a:"

“Airteagal 7a

1.  Beidh na muirir ar úsáideoir comhréireach le fad na tréimhse ina mbainfear úsáid as an mbonneagar.

2.  A mhéid a ghearrtar muirir ar úsáideoir i dtaca le feithiclí tromshaothair, cuirfear úsáid an bhonneagair ar fáil le linn na dtréimhsí ama seo a leanas ar a laghad: lá, seachtain, mí, agus bliain. Ní bheidh an ráta míosúil níos mó ná 10 % den ráta bliantúil, ní bheidh an ráta seachtainiúil níos mó ná 5 % den ráta bliantúil agus ní bheidh an ráta laethúil níos mó ná 2 % den ráta bliantúil.

Ní fhéadfaidh Ballstát ach rátaí bliantúla a chur i bhfeidhm i gcás feithiclí a chláraítear sa Bhallstát sin.

Socróidh na Ballstáit muirir ar úsáideoir, lena n‑áirítear costais riaracháin, le haghaidh gach catagóire feithicle tromshaothair, ar ráta nach mó ná na huasrátaí a leagtar síos in Iarscríbhinn II.

3.  A mhéid a ghearrtar muirir ar úsáideoir i dtaca le gluaisteáin paisinéirí, cuirfear úsáid an bhonneagair ar fáil le linn na dtréimhsí ama seo a leanas ar a laghad: lá, seachtain, 10 lá, mí nó dhá mhí nó iad araon, agus bliain. Ní bheidh an ráta dhá mhí níos mó ná 30 % den ráta bliantúil, ní bheidh an ráta míosúil níos mó ná 18 % den ráta bliantúil agus ní bheidh an ráta 10 lá, an ráta seachtaine agus an ráta lae níos mó ná 8 % den ráta bliantúil. [Leasú 63]

Cuirfidh na Ballstáit úsáid an bhonneagair ar fáil le linn tréimhsí ama eile. Sna cásanna sin, gearrfaidh na Ballstáit rátaí i gcomhréir le prionsabal na córa comhionainne idir úsáideoirí, ag cur san áireamh na dtosca ábhartha uile, go háirithe an ráta bliantúil agus na rátaí a ghearrtar le linn na dtréimhsí ama eile dá dtagraítear sa chéad fhomhír, na patrúin úsáide atá ann agus na costais riaracháin.

Maidir le scéimeanna muirir ar úsáideoir a ghlacfar roimh an 31 Bealtaine 2017, féadfaidh na Ballstáit rátaí os cionn na dteorainneacha a leagtar síos sa chéad fhomhír a choimeád, ar rátaí iad a bhí i bhfeidhm roimh an dáta sin, agus rátaí comhfhreagracha níos airde le linn tréimhsí eile úsáide, i gcomhréir le prionsabal na córa comhionainne. Dá ainneoin sin, cloífidh siad leis na teorainneacha a leagtar amach sa chéad fhomhír agus leis an dara fomhír chomh maith a luaithe a thiocfaidh socruithe dola nó muirearaithe atá leasaithe go substaintiúil i bhfeidhm agus, ar a laghad, ón 1 Eanáir 2024 amach.

4.  I gcás mionbhusanna, veaineanna agus veaineanna atá ceaptha lena n-úsáid chun earraí a iompar, cloífidh na Ballstáit le mír 2 nó mír 3. Dá ainneoin sin, socróidh na Ballstáit muirir níos airde le haghaidh mionbhusanna, veaineanna agus veaineanna atá ceaptha lena n-úsáid chun earraí a iompar ná gluaisteáin paisinéirí ón 1 Eanáir 2024 ar a dhéanaí. [Leasú 64]

4a.  Faoi chomhréireacht na muirear úsáideoirí, d’fhéadfaí an tsainiúlacht atá ag oibríochtaí iompair a thosaíonn i mBallstát ar imeall an Aontais a bhreithniú."; [Leasú 65]

"

(4a)  In Airteagal 7b, cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

“2a. Beidh ag na codanna de mhótarbhealaí ar a gcuirtear muirear bonneagair i bhfeidhm, an bonneagar is gá chun sábháilteacht tráchta a áirithiú do gach úsáideoir agus d’fhéadfaí go mbeadh carrchlóis iontu atá slán i ngach cineál aimsire i gcomhréir le Rialachán (AE) .../.... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna tréimhsí scíthe laethúla agus seachtainiúla agus Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif (2017/0122(COD)).”; [Leasú 66]

"

(5)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7c:"

“Airteagal 7c

1.  Féadfaidh na Ballstáit muirear costas seachtrach a choimeád nó a thabhairt isteach a bhaineann leis an gcostas maidir le truailliú aeir nó truailliú torainn de dheasca tráchta nó leo araon.

Féadfar muirir costas seachtrach a thabhairt isteach nó a choimeád ar chodanna den ghréasán bóithre nach bhfuil faoi réir muirir bhonneagair.

I gcás feithiclí tromshaothair, Tiocfaidh athrú ar an muirear costas seachtrach i gcomhair truailliú aeir nó truailliú torainn de dheasca tráchta, agus socrófar é i gcomhréir leis na híoscheanglais agus na modhanna a shonraítear in Iarscríbhinn IIIa agus urramóidh sé na luachanna tagartha comhlíonfar leis ar a laghad na luachanna íosta a leagtar amach in Iarscríbhinn IIIb. [Leasú 67]

2.  Bainfidh na costais a chuirfear san áireamh leis an ngréasán nó leis an gcuid den ghréasán ar a dtoibhítear na muirir costas seachtrach agus leis na feithiclí a thagann faoina réir. Féadfaidh na Ballstáit an rogha a dhéanamh gan ach céatadán de na costais sin a aisghabháil.

3.  Ní ghearrfar an muirear costas seachtrach a bhaineann le truailliú aeir de dheasca tráchta ar fheithiclí tromshaothair a chomhlíonann na caighdeáin astaíochtaí EURO Is déine.

Ní bheidh feidhm leis an gcéad fhomhír ceithre bliana ón dáta tráth a tháinig na rialacha i bhfeidhm lenar tugadh isteach na caighdeáin sin.

4.  Socróidh an Ballstát lena mbaineann suim an mhuirir costas seachtrach. Má ainmníonn Ballstát údarás chun na críche sin, beidh an t‑údarás neamhspleách, ar bhonn dlíthiúil agus airgeadais, ar an eagraíocht a mbíonn sé de chúram uirthi cuid den mhuirear nó é ar fad a bhainistiú nó a bhailiú.

5.  Ón 1 Eanáir 2021, gearrfaidh Ballstáit a thoibhíonn muirear costas seachtrach, a bhaineann le truailliú aeir de dheasca tráchta nó truailliú torainn de dheasca tráchta, ar fheithiclí tromshaothair agus ar veaineanna atá ceaptha lena n-úsáid chun earraí a iompar ar chuid gach cuid den ghréasán ar a laghad dá dtagraítear in Airteagal 7(1) i gcás inar mó an damáiste don chomhshaol a ghineann feithiclí tromshaothair ná an damáiste meánach don chomhshaol a ghineann feithiclí tromshaothair a shainmhínítear i gcomhréir le ceanglais iomchuí um thuairisciú dá dtagraítear in Iarscríbhinn IIIaatá faoi réir mhuirir bonneagar. [Leasú 68]

5a.  Ón 1 Eanáir 2026, déanfar muirear costas seachtrach ar aon chuid den ghréasán bóithre dá dtagraítear i mír 1 d’Airteagal 7 a chur i bhfeidhm ar bhealach neamh-idirdhealaitheach i gcás gach catagóire feithicle. [Leasú 69]

5b.  Féadfaidh na Ballstáit maoluithe a chur i bhfeidhm a cheadaíonn muirir costas seachtrach a choigeartú le haghaidh feithiclí atá ina ndíol spéise ó thaobh na staire de.”; [Leasú 70]

"

(6)  Cuirtear isteach an tAirteagal 7da seo a leanas:"

“Airteagal 7da

1.  Féadfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn V, muirear brú tráchta a thabhairt isteach ar aon chuid dá ngréasán bóithre ar a mbíonn brú tráchta. Ní fhéadfar an muirear brú tráchta a ghearradh ach ar na codanna sin den bhóthar ar a mbíonn brú tráchta go tráthrialta agus le linn na dtréimhsí ina mbíonn na bóithre sin faoi bhrú tráchta go hiondúil amháin.

2.  Déanfaidh na Ballstáit na codanna den bhóthar agus na tréimhsí ama dá dtagraítear i mír 1 a shainiú ar bhonn critéir oibiachtúla maidir le leibhéal neamhchosanta na mbóithre agus a gcomharsanachta ar an mbrú tráchta, amhail moilleanna meánacha agus faid na scuainí.

3.  Déanfar muirear brú tráchta ar aon chuid den ghréasán bóithre a chur i bhfeidhm ar bhealach neamh-idirdhealaitheach i gcás gach catagóire feithiclí, i gcomhréir leis na tosca coibhéise caighdeánacha a leagtar amach in Iarscríbhinn V. Féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh, áfach, busanna agus cóistí a dhíolmhú ar mhaithe le hiompar comhchoitinn a chur chun cinn agus le forbairt socheacnamaíoch agus le comhtháthú críochach. [Leasú 72]

4.  Léireoidh an muirear brú tráchta na costais a fhorchuireann feithicil ar úsáideoirí eile bóithre, agus go hindíreach ar an tsochaí, ach ní sháróidh sé na huasleibhéil a leagtar amach in Iarscríbhinn VI i gcás aon chineál bóthair ar leith.

5.  Cuirfidh na Ballstáit sásraí leordhóthanacha i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar thionchar na muirear brú tráchta agus chun leibhéal an bhrú tráchta a athbhreithniú. Déanfaidh siad athbhreithniú ar leibhéal na muirear go tráthrialta, ar a laghad gach trí bliana, chun a áirithiú nach airde iad ná an costas a bhaineann leis an mbrú tráchta sa Bhallstát sin agus a ghintear ar na codanna sin den bhóthar ar a bhfuil muirear brú tráchta.”;

"

(7)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7f agus Airteagal 7g:"

“Airteagal 7f

1.  Tar éis é a chur in iúl don Choimisiún, féadfaidh Ballstát marcáil suas a chur leis an muirear bonneagair a thoibhítear ar chodanna sonracha de bóthar ar a mbíonn brú tráchta, nó arb é a n‑úsáid ag feithiclí is cúis le damáiste suntasach don chomhshaol, ar choinníoll:

   (a) go n‑infheisteofar an t‑ioncam a ghinfear ón marcáil suas i dtógáil bonneagair iompair an chroíghréasáin arna shainaithint i gcomhréir le Caibidil III de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013, a chuidíonn go díreach chun an brú tráchta nó an damáiste don chomhshaol a laghdú agus nó seirbhísí iompair atá suite sa chonair chéanna leis an gcuid den bhóthar ina gcuirfear an mharcáil suas i bhfeidhm; [Leasú 75]
   (b) nach sáróidh an mharcáil suas 15 % den mheánmhuirear ualaithe bonneagair a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 7b(1) agus Airteagal 7e, ach amháin i gcás ina n‑infheisteofar an t‑ioncam a ghinfear i gcodanna trasteorann de chonairí croíghréasáini gceantair shléibhtiúla, mar a bhfuil costais do bhonneagar chomh maith leis an díobháil a dhéanann an aeráid agus an comhshaol níos airde, agus sa chás sin ní ceadmhach an mharcáil suas a bheith níos mó ná 2550 %; [Leasú 76]
   (c) nach mbeidh mar thoradh ar an marcáil suas go gcaithfear go héagórach le trácht tráchtála le hais úsáideoirí eile bóithre;
   (d) go gcuirfear faoi bhráid an Choimisiúin, sula gcuirfear an mharcáil suas i bhfeidhm, tuairisc ar an suíomh beacht ina mbeidh an mharcáil suas i bhfeidhm agus fianaise maidir leis an gcinneadh tógáil na gconairí croíghréasáin an bonneagar iompair nó seirbhísí iompair dá dtagraítear i bpointe (a) a mhaoiniú; [Leasú 77]
   (e) go saineofar agus go dteorannófar roimh ré an tréimhse a mbeidh an mharcáil suas i bhfeidhm lena linn agus go mbeidh an tréimhse sin comhréireach, ó thaobh an ioncaim atáthar ag súil a bhaileofar, leis na pleananna airgeadais agus an anailís costais agus tairbhe do na tionscadail a chómhaoineofar leis an ioncam ón marcáil suas.

1a.  I gcás tionscadail trasteorann nua, ní fhéadfar marcáil suas a chur leo ach amháin má thoilíonn gach Ballstát atá rannpháirteach sa tionscadal leis sin. [Leasuithe 78 agus 164]

2.  Féadfar marcáil suas a chur i bhfeidhm ar mhuirear bonneagair a athraíodh i gcomhréir le hAirteagal 7g nó 7ga.

3.  Tar éis an fhaisnéis is gá a fháil ón mBallstát a bhfuil sé beartaithe aige marcáil suas a chur i bhfeidhm, cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar fáil do bhaill an Choiste dá dtagraítear in Airteagal 9c. I gcás ina measann an Coimisiún nach gcomhlíonann an mharcáil suas atá beartaithe na coinníollacha a leagtar amach i mír 1, nó i gcás ina measann sé go mbeidh tionchar díobhálach suntasach ag an marcáil suas atá beartaithe ar fhorbairt eacnamaíoch na réigiún forimeallach, féadfaidh sé, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na pleananna maidir le muirir arna dtíolacadh ag an mBallstát lena mbaineann a dhiúltú nó a iarraidh go ndéanfar na pleananna a Leasú Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 9c(2). Nuair a chuirfear an mharcáil suas i bhfeidhm ar na córais dolaí dá dtagraítear in Airteagal 7e(3), ní mheasfar í mar mhodhnú substaintiúil chun críocha na Treorach seo [Leasú 79]

4.  Déanfar suim na marcála suas a bhaint de shuim an mhuirir costas seachtrach a ríomhtar i gcomhréir le hAirteagal 7c, ach amháin i gcás feithiclí a bhaineann leis na haicmí astaíochtaí EURO 0, EURO I agus EURO II ón 15 Deireadh Fómhair 2011 amach, EURO III agus EURO IV ón 1 Eanáir 2015 amach, EURO V ón 1 Eanáir 2019 amach, agus EURO VI ó Eanáir 2023 amach. Infheisteofar na hioncaim sin uile a ghinfear de bharr chur i bhfeidhm comhuaineach na marcála suas agus na muirear costas seachtrach chun maoiniú a dhéanamh ar thógáil conairí croíghréasáin a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013. [Leasú 80]

5.  Ní fhéadfar marcáil suas a chur i bhfeidhm ar chodanna bóthair i gcás ina gcuirtear muirear brú tráchta i bhfeidhm.

Airteagal 7 g

1.  Go dtí an 31 Nollaig 2021, féadfar an muirear bonneagair a athrú chun an brú tráchta a laghdú, an damáiste don bhonneagar a íoslaghdú agus an úsáid a bhaintear as an mbonneagar lena mbaineann a bharrfheabhsú nó sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn, ar choinníoll:

   (a) go mbeidh an t‑athrú trédhearcach, go gcuirfear in iúl don phobal é agus go gcuirfear ar fáil do gach úsáideoir é ar théarmaí comhionanna;
   (b) go gcuirfear an t‑athrú i bhfeidhm de réir am an lae, de réir chineál an lae nó an tséasúir;
   (c) nach mó aon mhuirear bonneagair ná 175 % os cionn uasleibhéal an mheánmhuirir ualaithe bonneagair dá dtagraítear in Airteagal 7b;
   (d) nach ngabhfaidh na buaicthréimhsí a dtoibheofar muirir bhonneagair níos airde lena linn chun an brú tráchta a laghdú, nach ngabhfaidh siad thar cúig huaire in aghaidh an lae nó líon na n-uaireanta lena linn sáraíonn cóimheas an phlódaithe 100 % den acmhainneacht; [Leasú 81]
   (e) go ndéanfar an t‑athrú a cheapadh agus a chur i bhfeidhm ar dhóigh atá trédhearcach agus neodrach ó thaobh ioncaim de ar chuid de bhóthar ar a mbíonn brú tráchta, trí rátaí dola laghdaithe a thairiscint do tharlóirí a thaistealaíonn le linn tréimhsí seachbhuaice agus rátaí dola méadaithe do tharlóirí a thaistealaíonn le linn buaicthréimhsí ar an gcuid chéanna den bhóthar.

Ballstát ar mian leis athrú den sórt sin a thabhairt isteach nó an cleachtas atá ann cheana a athrú, cuirfidh sé é sin in iúl don Choimisiún agus cuirfidh sé ar fáil dó an fhaisnéis is gá chun a mheasúnú an gcomhlíontar na coinníollacha.

2.  Go dtí an 31 Nollaig 2020, i ndáil le feithiclí tromshaothair, athróidh na Ballstáit an muirear bonneagair de réir aicme astaíochtaí EURO na feithicle sa chaoi nach mó aon mhuirear bonneagair ná 100 % os cionn an mhuirir chéanna ar fheithiclí comhionanna a chomhlíonann na caighdeáin astaíochtaí is déine. Díolmhófar conarthaí lamháltais atá ann cheana ón gceanglas sin go dtí go ndéanfar an conradh a athnuachan.

Mar sin féin, féadfaidh Ballstát maolú a thabhairt ón gceanglas an muirear bonneagair a athrú más rud é:

   (i) go mbainfeadh sé an bonn ó chomhleanúnachas na gcóras dolaí ar a chríoch;
   (ii) nach mbeadh sé praiticiúil go teicniúil difreáil den sórt sin a thabhairt isteach sa chóras dolaí lena mbaineann;
   (iii) go bhfágfadh sé sin go ndéanfaí na feithiclí is mó truailliú a atreorú agus go mbeadh tionchar díobhálach aige sin ar shábháilteacht ar bhóithre agus ar an tsláinte phoiblí dá bharr;
   (iv) go bhfuil muirear costas seachtrach ina chuid den dola.

Tabharfar fógra don Choimisiún faoi aon mhaolú nó díolmhú den sórt sin.

3.  I gcás ina ndéanfar seiceáil, mura féidir le n-íocfaidh tiománaí nó, más iomchuí, leis an oibreoir iompair, na doiciméid feithicle a thaispeáint is gá chun fíorú a dhéanamh ar aicme astaíochtaí na feithicle chun críocha mhír 2le córas dolaí leictreonach nó mura bhfuil síntiús bailí acu nó mura bhfuil trealamh infheithicle a d’fhormheas oibreoir na ndolaí á iompar ag an bhfeithicil is gá chun fíorú a dhéanamh ar aicme astaíochtaí na feithicle chun críocha mhír 2, féadfaidh na Ballstáit dolaí a ghearradh suas go dtí an leibhéal inmhuirearaithe is airde.[Leasú 82]

4.  Faoi cheann bliain amháin tar éis don Choimisiún na sonraí oifigiúla astaíochta CO2 a fhoilsiú de bhun Rialachán (AE) .../...*, glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe, i gcomhréir le hAirteagal 9e, chun luachanna tagartha na n‑astaíochtaí CO2 a shainmhíniú, mar aon le haicmiú iomchuí na bhfeithiclí tromshaothair lena mbaineann, agus teicneolaíochtaí chun astaíochtaí a laghdú á gcur san áireamh. [Leasú 83]

Faoi cheann bliain amháin ó theacht i bhfeidhm an ghnímh tharmligthe, athróidh na Ballstáit an muirear bonneagair agus luachanna tagartha na n‑astaíochtaí CO2 agus aicmiú ábhartha na feithicle á gcur san áireamh acu. Athrófar na muirir sa chaoi nach mó aon mhuirear bonneagair ná 100 % os cionn an mhuirir chéanna ar fheithiclí comhionanna a sceitheann na hastaíochtaí CO2 is ísle, cé go sceitheann siad roinnt astaíochtaí CO2. Tairbheoidh feithiclí atá saor ó astaíochtaí de mhuirir bhonneagair arna laghdú 75 % i gcomparáid leis an ráta is airde. [Leasú 84]

4a.  Ón ... [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo], tairbheoidh feithiclí atá saor ó astaíochtaí de mhuirir bhonneagair arna laghdú 50 % i gcomparáid leis an ráta is ísle. . Tairbheoidh oibriú atá saor ó astaíochtaí den laghdú céanna, ar chuntar gur féidir an t-oibriú sin a chruthú. [Leasú 85]

4b.   Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta a chur ar fáil ina ndéanfar measúnú ar an sciar den mhargadh a bhaineann le feithiclí atá saor ó astaíochtaí agus oibriú saor ó astaíochtaí faoi ... [cúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún, más iomchuí, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 9e, chun athríomh a dhéanamh ar an lascaine is infheidhme i leith feithiclí atá saor ó astaíochtaí i gcomparáid leis an ráta is ísle muirir bonneagair. [Leasú 86]

5.  Ní cheapfar na hathruithe dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 4 chun ioncam dola breise a ghiniúint. Déanfar aon mhéadú neamhbheartaithe ar ioncam a fhrithchothromú trí bhíthin struchtúr an athraithe a mhodhnú, rud chuirfear chun feidhme faoi cheann dhá bhliain ó dheireadh na bliana cuntasaíochta ina nginfear an t‑ioncam breise.

____________

* Rialachán (AE) .../... ón gCoimisiún an XXX lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 maidir le deimhniú na n‑astaíochtaí CO2 agus ídiú breosla feithiclí tromshaothair agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L …, …, lch....).”;

"

(8)  cuirtear isteach an tAirteagal 7ga seo a leanas:"

“Airteagal 7ga

1.  Maidir le feithiclí saothair éadroim, go dtí an 31 Nollaig 2021, féadfaidh na Ballstáit dolaí agus muirir ar úsáideoir a athrú de réir fheidhmíocht chomhshaoil na feithicle.[Leasú 87]

2.  Ón 1 Eanáir 2022 amach, athróidh na Ballstáit dolaí agus, i gcás muirir ar úsáideoir, muirir bhliantúla ar a laghad, de réir astaíochtaí CO2 agus astaíochtaí truailleán as feithiclí i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach in Iarscríbhinn VII.

2a.  Féadfaidh na Ballstáit an feabhas ar fheidhmíocht chomhshaoil na feithicle a bhaineann le tiontú na feithicle sin go breoslaí malartacha a chur san áireamh. Ba cheart go ligfidh síntiús seasta nó aon sásra eile a d’fhormheas oibreoir chóras na ndolaí d’úsáideoirí tairbhe a fháil ó éagsúlacht i muirir dola a chúitíonn feidhmíocht chomhshaoil feabhsaithe na feithicle, tar éis an tiontaithe. [Leasú 88]

3.  I gcás ina ndéanfar seiceáil, mura féidir le tiománaí nó, más iomchuí, leisbhfuil síntiús nó aon sásra eile a d’fhormheas ag an oibreoir ag tiománaí nó, más iomchuí, ag an oibreoir iompair, nó mura féidir leo na doiciméid feithicle a thaispeáint is gá chun fíorú a dhéanamh ar leibhéil astaíochtaí na feithicle (Deimhniú Comhréireachta) de bhun Rialachán (AE) …/… ón gCoimisiún *, féadfaidh na Ballstáit dolaí a ghearradh suas go dtí an leibhéal inmhuirearaithe is airde. Má dhéantar na doiciméid ábhartha a chruthaíonn leibhéil astaíochtaí na feithicle a sholáthar ina dhiaidh sin, is é an toradh a bheidh air sin ná aisíoc aon difear idir na dolaí nó na muirir a gearradh agus an dola nó muirear iomchuí don fheithicil lena mbaineann.[Leasú 89]

3a.  Féadfaidh na Ballstáit bearta eisceachtúla a ghlacadh chun críocha muirear a ghearradh ar fheithiclí a bhaineann tábhacht stairiúil leo. [Leasú 90]

4.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9e lena leasaítear Iarscríbhinn VII chun na módúlachtaí a shonraítear san Iarscríbhinn a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus chun a chur san áireamh ról chomhpháirteanna i dtaca le feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre agus i ndícharbónú na hearnála iompair a ghnóthú. [Leasú 91]

_____________

* Rialachán (AE) 2017/XXX ón gCoimisiún an XXX lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún agus Rialachán (AE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 (IO L XXX) agus Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat chun mótarfheithiclí agus a leantóirí, mar aon leis na córais, na comhpháirteanna agus na haonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin a cheadú (Treoir Réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1.)”;

"

(9)  Leasaítear Airteagal 7h mar seo a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:"

“Ar a laghad sé mhí sula gcuirfear chun feidhme socrú dolaí maidir le muirear bonneagair, ar socrú nua nó socrú atá leasaithe go substaintiúil é, cuirfidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún:”;

"

(aa)   in Airteagal 7h, mír (1), pointe (a), cuirtear an fhleasc seo a leanas leis:"

"– faisnéis shoiléir ar idir-inoibritheacht an trealaimh infheithicle a iompraítear ar bord feithiclí chun muirir úsáideoirí agus dolaí a íoc; luafar ann na cúiseanna nach féidir le húsáideoirí trealamh infheithicle eile atá in úsáid i mBallstáit eile a chur i bhfeidhm don socrú dola sin."; [Leasú 92]

"

(ab)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“1a. Tá sé mar aidhm ag an gcreat conarthach lena rialaítear an caidreamh idir an ceadúnóir agus an lamháltóir a cheadú go bhfuil conarthaí lamháltais inoiriúnaithe le forbairt chreat rialála an Aontais nó náisiúnta i dtaca leis na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 7c, Airteagal 7da, Airteagal 7g agus Airteagal 7ga na Treorach seo.”; [Leasú 93]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

“3. Sula gcuirfear chun feidhme socrú dolaí maidir le muirear costas seachtrach, ar socrú nua nó socrú atá leasaithe go substaintiúil é, cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoin ngréasán lena mbaineann, na rátaí a bhfuiltear ag súil leo in aghaidh na catagóire feithicle agus na haicme astaíochtaí.”;

"

(c)  scriostar mír 4;

(10)  Leasaítear Airteagal 7i mar seo a leanas:

(-a)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráitigh:"

“2. D'fheithiclí tromshaothair agus veaineanna atá ceaptha lena n-úsáid chun earraí a iompar, féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le lascainí nó laghduithe ar an muirear bonneagair ar choinníoll:”; [Leasú 94]

"

(a)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b) agus phointe (c):"

“(b) léireoidh lascainí nó laghduithe den sórt sin coigilteas iarbhír ar chostais riaracháin sa dóigh a gcaitear le húsáideoirí rialta le hais úsáideoirí ócáideacha;

   (c) ní sháróidh na lascainí nó na laghduithe sin 13 % den mhuirear bonneagair a íocfaidh feithiclí comhionanna nach bhfuil i dteideal lascaine nó laghdú agus iad siúd a mbaintear feidhm astu i gcomhair iompair áitiúil nó gnáthiompair, nó iad araon;”; [Leasú 95]

"

(aa)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“2a. I gcomhair feithiclí éadroma, go háirithe d’úsáideoirí rialta ar limistéir ina bhfuil socraíochtaí scartha i bhfad óna chéile agus ar imill cathracha, féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le lascainí nó laghduithe ar an muirear bonneagair ar choinníoll:

   (a) go mbeidh an struchtúr muirear a bheidh ann dá bharr comhréireach, curtha in iúl don phobal agus curtha ar fáil do gach úsáideoir ar théarmaí comhionanna agus ní bheidh mar thoradh air go ngearrfar costais bhreise ar úsáideoirí eile i bhfoirm dolaí níos airde;
   (b) rannchuidíonn lascainí agus laghduithe den sórt sin:
   (i) leis an gcomhtháthú sóisialta; agus/nó
   (ii) soghluaisteacht réigiúin forimeallacha nó limistéir iargúlta nó iad araon a áirithiú;”; [Leasú 96]

"

(ab)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

"2b. Féadfaidh na Ballstáit nó na húdaráis inniúla díolúine chomhréidh ar bhonn ciliméadair ar chuid sonrach de bhóthar, ag cur san áireamh na patrúin soghluaisteachta agus leas eacnamaíoch réigiúin fhorimeallacha, ar choinníoll beidh an struchtúr muirear a bheidh ann dá bharr comhréireach, curtha in iúl don phobal agus curtha ar fáil do gach úsáideoir ar théarmaí comhionanna agus ní bheidh mar thoradh air go ngearrfar costais bhreise ar úsáideoirí eile i bhfoirm dolaí níos airde;”; [Leasú 97]

"

(b)  leasaítear mír 3 mar seo a leanas:"

“3. Faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 7g(1)(b) agus (5), féadfaidh rátaí dola, i ndáil le tionscadail ar leith a bhfuil leas mór iontu don Eoraip arna sainaithint in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013, féadfaidh siad a bheith faoi réir bealaí eile leis na rátaí a athrú chun inmharthanacht tráchtála na dtionscadal sin a áirithiú i gcás ina bhfágtar gan chosaint iad ar iomaíocht dhíreach le modhanna eile iompair. BeidhCuirfear an struchtúr muirear a bheidh ann dá bharr líneach, comhréireach, curthamuirearaithe dá thoradh sin in iúl don phobal agus curthacuirfear ar fáil do gach úsáideoir ar théarmaí comhionanna agus ní bheidh mar thoradh air go ngearrfar costais bhreise ar úsáideoirí eile i bhfoirm dolaí níos airde.”; [Leasú 98]

"

(ba)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“3a. I gceantair shléibhtiúla agus i réigiúin fhorimeallacha, féadfaidh na Ballstáit nó na húdaráis inniúla rátaí dola d’fheithiclí troma a athrú de réir an fhaid a thaistealaíonn na feithiclí ar gearradh dola orthu chun an tionchar socheacnamaíoch a laghdú, ar choinníoll:

   (a) go measann an t-athrú de réir an fhaid tiomána na tréithe éagsúla a bhaineann le hiompar gearr-achair agus leis an gcianiompar, go háirithe na roghanna atá ar fáil d’aistriú córa iompair chuig modhanna eile iompair;
   (b) cuirtear an t-athrú i bhfeidhm ar bhealach neamh-idirdhealaitheach;
   (c) ceadaítear leis an trealamh teicniúil teacht ar phointí iontrála agus fágála na feithicle thar theorainneacha náisiúnta.”; [Leasú 99]

"

(11)  Leasaítear Airteagal 7j mar seo a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara habairt:"

“Chuige sin, oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le chéile chun modhanna a chur ar bun chun go bhféadfaidh úsáideoirí bóithre dolaí agus muirir ar úsáideoir a íoc 24 huaire in aghaidh an lae, sna mór-ionaid díola ar a laghadcibé acu ag an teorainn nó ag aon mhór-ionaid díola eile, leis an rogha admháil a fháil, agus modhanna íocaíochta comónta á n‑úsáid acu, lena n-áirítear modhanna leictreonacha laistigh agus lasmuigh de na Ballstáit ina gcuirtear i bhfeidhm iad.”; [Leasú 100]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

“3. I gcás ina dtoibheoidh Ballstát dola ar fheithicil, léireofar suim iomlán an dola, suim an mhuirir bonneagair, suim an mhuirir costas seachtrach, agus suim an mhuirir brú tráchta, i gcás ina ngearrfar é, in admháil ar iarraidh, a thabharfar don úsáideoir bóithre, i gcás inar féidir é i bhfoirm leictreonach.”; [Leasú 101]

"

(c)  i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:"

“I gcás inarb indéanta go heacnamaíoch, toibheoidh agus baileoidh na Ballstáit muirir costas seachtrach agus muirir brú tráchta trí bhíthin córas leictreonach a chomhlíonann ceanglais Airteagal 2(1) de Threoir 2004/52/CE.”;

"

(12)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7k:"

“Airteagal 7k

Gan dochar d’Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní dhéanann an Treoir seo difear do shaoirse na mBallstát a thugann isteach córas dolaí chun cúiteamh iomchuí a sholáthar, ar choinníoll nach ndéanfaí iompróirí áitiúla nó gnáthiompróirí a shaobhadh nó nach ndéanfaí difear dóibh, nó an dá rud.”; [Leasú 102]

"

(13)  in Airteagal 8, leasaítear mír 2 mar seo a leanas:

(a)  i bpointe (a), cuirtear an tagairt do “Airteagal 7a” in ionad na tagartha do “Airteagal 7(7)”;

(b)  i bpointe (b), cuirtear na focail “agus (2)” isteach tar éis “Airteagal 7(1)”;

(13a)  Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:"

“Airteagal 8a

Faireachán agus tuairisciú

1.  Ainmneoidh gach Ballstát údarás neamhspleách maoirseachta um mhuirear bonneagair a bheidh freagrach as comhlánú na Treorach seo a áirithiú.

2.  Déanfaidh an t-údarás maoirseachta seiceálacha eacnamaíocha agus airgeadais ar chonarthaí lamháltais go háirithe chun comhlánú le hAirteagal 7b a áirithiú.

3.  Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas gur ainmníodh an t-údarás maoirseachta.”; [Leasú 103]

"

(14)  Leasaítear Airteagal 9 mar seo a leanas:

(-a)  in Airteagal 9(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráitigh:"

“2. Chun forbairt an ghréasáin iompair ina iomláine a chumasú, úsáidfear ioncaim arna nginiúint ag muirir bhonneagair agus muirir costas seachtrach, nó coibhéis na n-ioncam sin i luach airgeadais, chun an líonra bóithre a cothabháil agus an bhail cheart a choinneáil air, agus chun an córas iompair ina iomláine a bharrfheabhsú. Go háirithe, úsáidfear ioncaim arna nginiúint ag muirir costas seachtrach, nó coibhéis na n-ioncam sin i luach airgeadais, chun an t-iompar a dhéanamh níos inbhuanaithe, lena n-áirítear ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:" [Leasú 104]

"

(-aa)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

“(b) aerthruailliú ó iompair de bhóthar a laghdú agus truailliú torainn a laghdú”; [Leasú 105]

"

(-ab)  i mír 2, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(ba) modhanna iompair comhchoiteanna agus inmharthana a mhaoiniú;”; [Leasú 106]

"

(-ac)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):"

“(e) bonneagair a fhorbairt do bhreoslaí malartacha i gcomhréir le Treoir 2014/94/AE agus le seirbhís mhalartach le haghaidh úsáideoirí iompair agus/nó an toilleadh reatha a mhéadú;”; [Leasú 107]

"

(-ad)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f):"

“(f) tacú leis an ngréasán tras-Eorpach iompair agus deireadh a chuir le scrogaill thráchta;”; [Leasú 108]

"

(-ae)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):"

“(h) feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre agus bonneagar sábháilteacht bhóthair; agus”; [Leasú 109]

"

(-af)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):"

“(i) limistéir pháirceála shábháilte agus dhaingne a chur ar fáil;"; [Leasú 110]

"

(a)  i mír 2, scriostar an dara fomhír;

(b)  cuirtear an mhír 3 seo a leanas isteach:"

“3. Úsáidfear na hioncaim a ghinfear ó mhuirir brú tráchta, nó a gcoibhéis i luach airgeadais na n‑ioncam sin, chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb an bhrú tráchta, trí na nithe seo a leanas go háirithe a dhéanamh, mar shampla: [Leasú 111]

   (a) tacú le bonneagar agus seirbhísí iompair chomhchoitinn;
   (b) deireadh a chur le scrogaill tráchta agus naisc atá in easnamh ar a líonraí, cibé áit a bhfuil an muirear á chur i bhfeidhm, agus ar an ngréasán tras-Eorpach iompair; [Leasú 112]
   (c) bonneagar eile agus moil ilmhódúla a a fhorbairt d’úsáideoirí iompair.”; [Leasú 113]

"

(ba)  Cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“3a. Úsáidfear an t-ioncam a thagann ó na muirir bonneagair agus na muirir costas seachtrach i limistéir an bhóthair ar a gcuirtear na muirir i bhfeidhm.”; [Leasú 114]

"

(15)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9d agus Airteagal 9e:"

“Airteagal 9d

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9e chun Iarscríbhinn 0, na suimeanna i dTábla 1 agus Tábla 2 in Iarscríbhinn IIIb, agus na foirmlí i roinn 4.1 agus roinn 4.2 d’Iarscríbhinn IIIa chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.

Airteagal 9e

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 7g(4), Airteagal 7ga(4) agus in Airteagal 9d a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe5 bliana ama amhail ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse [Leasú 115]

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 7g(4), Airteagal 7ga(4) agus in Airteagal 9d a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le saineolaithe arna n‑ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 7g(4), Airteagal 7ga(4) agus agus Airteagal 9d, i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”;

"

(16)  Scriostar Airteagail 9f agus 9g;

(17)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10a:"

“1. Déanfar na suimeanna in euro a leagtar síos in Iarscríbhinn II agus na suimeanna in cent a leagtar síos i dTábla 1 agus Tábla 2 in Iarscríbhinn IIIb a oiriúnú gach dhá bhliain chun athruithe ar an Innéacs Comhchuibhithe Praghsanna uile-Aontais do Thomhaltóirí, seachas fuinneamh agus bia neamhphróiseáilte, arna fhoilsiú ag an gCoimisiún (Eurostat), a chur san áireamh. Déanfar an chéad oiriúnú faoin 31 Márta [an bhliain i ndiaidh dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

Oiriúnófar na suimeanna go huathoibríoch, tríd an athrú céatadáin san innéacs sin a chur leis an mbunsuim in euro nó cent. Déanfar na suimeanna a bheidh ann mar thoradh air sin a shlánú suas go dtí an EURO Is gaire i dtaca le hIarscríbhinn II, go dtí an deichiú is gaire de cent i dtaca le Tábla 1 in Iarscríbhinn IIIb.

2.  Faoi 31 Márta na bliana tar éis dheireadh dhá bhliain féilire dá dtagraítear i mír 1, foilseoidh an Coimisiún na suimeanna oiriúnaithe dá dtagraítear i mír 1 in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Tiocfaidh na suimeanna oiriúnaithe sin i bhfeidhm ar an gcéad lá den mhí tar éis a bhfoilsithe.”;

"

(18)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:"

“Airteagal 11

-1.  Déanfaidh na Ballstáit nó na húdaráis inniúla faisnéis a chur ar fáil ar an gcaoi is trédhearcaí agus is soiléire faoi úsáid an ioncaim a ghintear ó úsáideoirí bóthair. [Leasú 116]

1.  Gach bliain, cuirfidh na Ballstáit ar fáil don phobal tuarascáil i bhfoirm chomhiomlán maidir le dolaí agus muirir ar úsáideoir a thoibhítear ar a gcríocha féin, lena n‑áirítear faisnéis maidir le húsáid ioncam agus caighdeán na mbóithre i gcás ina ngearrtar dolaí nó muirir ar úsáideoir, mar a shonraítear i mír 2 agus mír 3.

2.  Sa tuarascáil a chuirfear ar fáil don phobal de bhun mhír 1, áireofar faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:

   (a) an meánmhuirear ualaithe costas seachtrach a thoibhítear i gcás gach teaglaim d’aicme feithicle, de chineál bóthair agus de thréimhse ama;
   (b) an t‑athrú ar mhuirir bhonneagair de réir chineál na bhfeithiclí;
   (c) an meánmhuirear ualaithe costas bonneagair agus an t‑ioncam iomlán a thiomsaítear leis an muirear bonneagair, lena sonraítear aon diallas féideartha i gcomparáid le costais bhonneagair iarbhír a eascraíonn ó athrú ar an muirear bonneagair;
   (d) an t‑ioncam iomlán a tiomsaíodh le muirir costas seachtrach;
   (e) an t‑ioncam iomlán a tiomsaíodh le muirir brú tráchta;
   (ea) na hioncaim iomlán a cruinníodh trí mharcáil suas agus ar cén codanna bóthair ina leith ar ar toibhíodh iad; [Leasú 117]
   (f) an t‑ioncam iomlán a tiomsaíodh le dolaí agus/nó muirir ar úsáideoir;
   (g) faisnéis maidir leis an úsáid a baineadh as ioncaim a gineadh trí chur i bhfeidhm na Treorach seo, agus maidir le conas a thug an úsáid sin deis don Bhallstát na spriocanna dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (3) a bhaint amach;
   (h) measúnú, bunaithe ar chritéir oibiachtúla, ar staid chothabhála an bhonneagair bóithre ar chríoch an Bhallstáit, agus an t‑athrú a tháinig air ó bhí an tuarascáil deiridh ann;
   (i) measúnú ar leibhéal an bhrú tráchta le linn buaicthréimhsí ar an ngréasán ar a ngearrtar dolaí, bunaithe ar an mbreathnú a rinneadh ar thrácht san fhíorshaol ar líon ionadaíoch stráicí bóthair an ghréasáin lena mbaineann, agus an t‑athrú a tháinig air ó bhí an tuarascáil deiridh ann.

3.  Chun críche an mheasúnaithe ar chaighdeán na gcodanna sin den ghréasán bóithre ar a ngearrtar dolaí nó muirir ar úsáideoir, úsáidfidh na Ballstáit eochairtháscairí feidhmíochta. Ar a laghad, bainfidh na táscairí leis na nithe seo a leanas:

   (a) caighdeán dhromchla an bhóthair;
   (b) sábháilteacht ar bhóithre;
   (c) leibhéal an bhrú tráchta

3a.  Cuirfidh na Ballstáit na torthaí maidir le muirir bhonneagair a ath-infheistiú agus muirir costas seachtrach ar fáil don phobal chomh maith leis na tairbhí i dtéarmaí sábháilteacht mhéadaithe ar bhóithre, tionchar laghdaithe ar an gcomhshaol agus plódú tráchta laghdaithe. [Leasú 118]

4.  Faoi cheann trí bliana tar éis [theacht i bhfeidhm na Treorach athbhreithnithe], glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 9c(2), chun tacar comhchuibhithe táscairí a shainiú.

5.  Faoi cheann sé bliana tar éis [theacht i bhfeidhm na Treorach athbhreithnithe], foilseoidh an Coimisiún tuarascáil bunaithe ar chur i bhfeidhm na dtáscairí dá dtagraítear i mír 4 ag na Ballstáit.”;

5a.  Laistigh de chúig bliana tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir le hathruithe i sciar an mhargaidh atá ag feithiclí atá saor ó astaíochtaí agus mar thoradh ar an tuarascáil sin, más gá, déanfaidh sé athbhreithniú ar ráta an laghdaithe a chuirfear i bhfeidhm ar na feithiclí sin.; [Leasú 119]

"

(19)  Leasaítear na hIarscríbhinní mar seo a leanas:

(a)  Leasaítear Iarscríbhinní 0, IIIa, IIIb agus IV mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo.

(b)  Cuirtear Iarscríbhinní V, Iarscríbhinn VI, agus Iarscríbhinn VII isteach mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir seo.

Airteagal 2

1.  Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a thabhairt i bhfeidhm faoin […] ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 4

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

(1)  Leasaítear Iarscríbhinní 0, III, IIIa, IIIb agus IV mar a leanas:

(a)  In Iarscríbhinn 0, leasaítear Roinn 3 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cheannteidil:

“3. Feithiclí ‘EURO III’/‘EURO IV’/‘EURO V’”;

(ii)  sa tábla, scriostar an líne maidir le “feithicil 'EEV'”;

(iii)  cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach leis:

“Teorainneacha astaíochtaí EURO VI

 

Teorainnluachanna

 

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Mais PM

(mg/kWh)

Uimhir PM

(#/kWh)

WHSC (AC)

1500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (AC)

4000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (AD)

4000

 

160

500

460

10

10

6,0 x 1011

Tabhair faoi deara:

AD = Adhaint Dheimhneach

AC = Adhaint Chomhbhrú

(1)   Féadfar leibhéal inghlactha an chomhábhair NO2 sa teorainnluach NOx a shainiú tráth níos faide anonn.”;

(b)  Leasaítear Iarscríbhinn III mar a leanas:

(i)  Leasaítear Roinn 2 mar a leanas:

—  i bpointe 2.1., cuirtear an méid seo a leanas in ionad an séú fleasc:

“— Déanfar na costais a chionroinnt ar fheithiclí tromshaothair gach cineál feithicle ar bhonn oibiachtúil trédhearcach agus an cion de thrácht feithiclí tromshaothair do gach cineál feithicle atá le hiompar ar an ngréasán agus na costais a bhaineann leis sin a chur san áireamh. Féadfar na ciliméadair feithicle arna dtaisteal ag feithiclí tromshaothair a choigeartú chun na críche sin le ‘fachtóirí coibhéise’ lena bhfuil údar oibiachtúil amhail iad sin a leagtar amach i bpointe 4 (*). [Leasú 120]

________

* Agus na Ballstáit ag cur fachtóirí coibhéise i bhfeidhm, is féidir go gcuirfear san áireamh tógáil bóthair a fhorbraítear ar bhonn céimnithe nó cur chuige i leith saolré fhada a úsáid.”;

—  i bpointe 2.2., cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fleasc:

“— Déanfar na costais sin a chionroinnt idir trácht feithiclí tromshaothair agus trácht eilefeithiclí éadroma ar bhonn cion iarbhír agus tuartha de chiliméadair feithiclí agus féadfar iad a choigeartú le fachtóirí coibhéise lena bhfuil údar oibiachtúil amhail iad sin a leagtar amach i bpointe 4.”;

(ii)  i Roinn 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an cheannteidil agus in ionad na chéad fhleisce:

“4. CION DE THRÁCHT FEITHICLÍ TROMSHAOTHAIR, FACHTÓIRÍ COIBHÉISE AGUS SÁSRA CEARTÚCHÁIN

–  Bunófar ríomh na ndolaí ar chion iarbhír nó tuartha de chiliméadair feithiclí tromshaothair arna gcoigeartú, más inmhianaithe, le fachtóirí coibhéise, chun na costais mhéadaithe a bhaineann leis an mbonneagar a thógáil agus a dheisiú lena úsáid ag feithiclí tromshaothair a chur san áireamh mar is iomchuí.”;

(c)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IIIa:

“IARSCRÍBHINN IIIa

ÍOSCHEANGLAIS MAIDIR LE MUIREAR COSTAS SEACHTRACH A THOBHACH

Leagtar amach san Iarscríbhinn seo na híoscheanglais maidir le muirear costas seachtrach a thobhach agus, i gcás inarb iomchuí, maidir le huasmhuirear costas seachtrach a ríomh.

1.  Na codanna den ghréasán bóithre lena mbaineann

Sonróidh an Ballstát go beacht an chuid sin nó na codanna sin den ghréasán bóithre aige a bheidh faoi réir muirear costas seachtrach.

I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag Ballstát muirear costas seachtrach a thobhach i leith cuid nó codanna den ghréasán bóithre atá mar chuid dá chion féin den ghréasán tras-Eorpach agus dá mhótarbhealaí, agus i leith na coda sin nó na gcodanna sin amháin, roghnófar an chuid sin nó na codanna sin i ndiaidh measúnú a dhéanamh lena mbunófar an méid seo a leanas:

—  déanfaidh feithiclí a bhaineann úsáid as na bóithre, i gcás ina gcuirtear an muirear costas seachtrach i bhfeidhm, damáiste níos mó don chomhshaol ná an damáiste a dhéantar ar an meán arna mheasúnú i gcomhréir le tuairisciú maidir le cáilíocht an aeir, fardail astaíochtaí náisiúnta, méideanna an tráchta agus, i gcás torainn, i gcomhréir le Treoir 2002/49/CE, nó

—  dá ndéanfaí muirear costas seachtrach a fhorchur ar chodanna eile den ghréasán bóithre atá den chineál sin, d'fhéadfadh sin tionchar díobhálach a bheith aige ar an gcomhshaol nó ar shábháilteacht ar bhóithre, nó dá ndéanfaí muirear costas seachtrach a thobhach nó a bhailiú ina leith, bheadh an costas sin díréireach. [Leasú 122]

2.  Na feithiclí, na bóithre agus an tréimhse ama a chumhdaítear

I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag Ballstát muirir costas seachtrach níos airde a chur i bhfeidhm ná na luachanna tagartha a shonraítear in Iarscríbhinn IIIb, cuirfidh sé in iúl don Choimisiún aicmí na bhfeithiclí ar dá réir a n‑athróidh an muirear costas seachtrach. Cuirfidh sé in iúl don Choimisiún chomh maith suíomh na mbóithre atá faoi réir muirir costas seachtrach níos airde (dá ngairtear “bóithre fo-uirbeacha (lena n‑áirítear mótarbhealaí)” anseo feasta), nó suíomh na mbóithre atá faoi réir muirir costas seachtrach níos ísle (dá ngairtear “bóithre idiruirbeacha (lena n‑áirítear mótarbhealaí)” anseo feasta).

I gcás inarb infheidhme, cuirfidh sé in iúl don Choimisiún chomh maith na tréimhsí ama cruinne a chomhfhreagraíonn do thréimhse na hoíche ina bhféadfar muirear costas seachtrach níos airde i leith torainn a fhorchur chun núiseanna torainn níos mó a léiriú.

Maidir leis na bóithre a aicmiú ina mbóithre fo-uirbeacha (lena n‑áirítear mótarbhealaí) agus ina mbóithre idiruirbeacha (lena n‑áirítear mótarbhealaí), agus maidir le tréimhsí ama a shainiú, bunófar an méid sin ar chritéir oibiachtúla maidir le leibhéal neamhchosanta na mbóithre agus a gcomharsanachta ar an truailliú, amhail dlús daonra, an meán bliantúil maidir le truailliú aeir (go háirithe do PM10 agus NO2) agus an líon laethanta (do PM10) agus uaireanta (NO2) a shárófar teorainnluachanna arna mbunú faoi Threoir 2008/50/CE. Cuirfear na critéir a úsáidfear san fhógra. [Leasú 123]

3.  Suim an mhuirir

Beidh feidhm ag an roinn seo i gcás ina bhfuil sé ar intinn ag Ballstát muirir costas seachtrach níos airde a chur i bhfeidhm ná na luachanna tagartha a shonraítear in Iarscríbhinn IIIb.

Maidir le gach aicme feithicle, cineál bóthair agus tréimhse ama, cinnfidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách suim shonrach aonair. Beidh an struchtúr muirearaithe dá thoradh sin trédhearcach, cuirfear in iúl don phobal é agus cuirfear ar fáil do gach úsáideoir é ar théarmaí comhionanna. Ba cheart an fhaisnéis sin a fhoilsiú go tráthúil sula gcuirfear chun feidhme é. Chun go dtuigfear cén dóigh a ríomhtar na míreanna éagsúla a bhaineann leis na costais sheachtracha, cuirfear gach paraiméadar, gach sonra agus gach faisnéis eile is gá ar fáil don phobal.

Agus na muirir á socrú, beidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách faoi threoir ag prionsabal na praghsála éifeachtúla ar praghas é atá gar do chostas imeallach sóisialta ar úsáid na feithicle ar a ngearrfar an muirear.

Socrófar an muirear i ndiaidh an riosca ar atreorú tráchta a mheas chomh maith le haon tionchar díobhálach ar shábháilteacht ar bhóithre, ar an gcomhshaol agus ar bhrú tráchta, agus i ndiaidh aon réitigh a mheas chun na rioscaí sin a mhaolú.

Déanfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách, faireachán ar éifeachtacht na scéime muirearaithe chun damáiste don chomhshaol de dheasca iompair de bhóthar a laghdú. Cuirfidh an Ballstát gach dhá bhliain, i gcás inarb iomchuí, an struchtúr muirearaithe agus suim shonrach an mhuirir a shocrófar le haghaidh aicme ar leith feithicle, cineál bóthair agus tréimhse ama in oiriúint do na hathruithe i soláthar agus éileamh an iompair.

4.  Míreanna a bhaineann le costais sheachtracha

4.1.  Costas a bhaineann le truailliú aeir de dheasca tráchta

I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag Ballstát muirir costas seachtrach níos airde a chur i bhfeidhm ná na luachanna tagartha a shonraítear in Iarscríbhinn IIIb, ríomhfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách an costas inmhuirearaithe a bhaineann le truailliú aeir de dheasca tráchta tríd an bhfoirmle seo a leanas a chur i bhfeidhm:

20181025-P8_TA(2018)0423_GA-p0000002.png

más rud é:

PCVij

=

costas de dheasca truailliú aeir i leith aicme feithicle i ar chineál bóthair j (euro/feithicil.ciliméadar)

EFik

=

fachtóir astaíochta truailleán k agus aicme feithicle i (gram/feithicil.ciliméadar)

PCjk

=

costas airgeadaíochta truailleán k le haghaidh cineál bóthair j (euro/gram)

Beidh na fachtóirí astaíochta mar an gcéanna leo sin arna n‑úsáid ag an mBallstát chun na fardail astaíochtaí náisiúnta a bhunú dá bhforáiltear i dTreoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hastaíochtaí náisiúnta truailleán áirithe san aer a laghdú* (lena gceanglaítear úsáid Treoirleabhar EMEP/EEA maidir le Fardail Astaíochtaí**). Déanfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách dá dtagraítear in Airteagal 7c(4), an costas airgeadaíochta a bhaineann le truailleáin a mheas, de réir modhanna a bhfuil bunús eolaíoch leo.

Féadfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách modhanna eile a bhfuil bunús eolaíoch leo a chur i bhfeidhm chun an luach ar na costais a bhaineann le truailliú aeir a ríomh agus úsáid á baint as sonraí a fhaightear de bharr truailleáin aeir a thomhas agus chun an luach áitiúil ar an gcostas airgeadaíochta a bhaineann le truailleáin aeir a ríomh.

4.2.  Costas a bhaineann le truailliú aeir de dheasca tráchta

I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag Ballstát muirir costas seachtrach níos airde a chur i bhfeidhm ná na luachanna tagartha a shonraítear in Iarscríbhinn IIIb, ríomhfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách an costas inmhuirearaithe a bhaineann le truailliú aeir de dheasca tráchta trí na foirmlí seo a leanas a chur i bhfeidhm:

20181025-P8_TA(2018)0423_GA-p0000003.png

más rud é:

NCVj =

 

costas de dheasca torainn i leith feithicle amháin earraí troma ar chineál bóthair j (euro/feithicil.ciliméadar)

NCjk =

 

costas de dheasca torainn in aghaidh gach duine neamhchosanta ar chineál bóthair j do leibhéal torainn k (euro/duine)

POPk =

 

pobal neamhchosanta ar leibhéal laethúil torainn k in aghaidh gach ciliméadair (duine/ciliméadar)

WADT =

 

meántrácht laethúil ualaithe (coibhéis gluaisteáin paisinéirí)

go bhfuil a agus b

 

ina bhfachtóirí ualúcháin arna gcinneadh ag an mBallstát ar shlí go gcomhfhreagraíonn an meánmhuirear ualaithe de dheasca torainn in aghaidh gach ciliméadair feithicle do NCVj (laethúil).

Baineann an truailliú torainn de dheasca tráchta le hiarmhairt an torainn ar shláinte na saoránach i ngiorracht don bhóthar.

Bainfear na sonraí maidir leis an bpobal atá neamhchosanta ar leibhéal torainn k as na léarscáileanna torainn straitéiseacha a dhréachtaítear faoi Airteagal 7 de Threoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ***.

Déanfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách, an costas in aghaidh gach duine neamhchosanta ar leibhéal torainn k a mheas, de réir modhanna a bhfuil bunús eolaíoch leo.

Is é a bheidh sa mheántrácht ualaithe laethúil fachtóir coibhéise “e” idir feithiclí earraí troma agus gluaisteáin paisinéirí a gheofar ar bhonn leibhéil astaíochtaí torainn an mheánghluaisteáin agus na meánfheithicle earraí troma agus ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n‑aisghairtear Treoir 70/157/CEE.

Féadfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách, muirir idirdhealaithe a bhaineann le torann a bhunú chun úsáid feithiclí atá níos ciúine a chúiteamh ar choinníoll nach mbeidh aon idirdhealú in aghaidh feithiclí ó thíortha iasachta dá thoradh sin.

_____________

* Treoir (AE) 2016/2284 ó Рharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le hastaíochtaí náisiúnta truailleán áirithe san aer a laghdú lena leasaítear Treoir 2003/35/CE agus lena n‑aisghairtear Treoir 2001/81/CE (IO L 344, 17.12.2016, lch. 1).

** Modheolaíocht na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil: http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2016

*** Treoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir le torann comhshaoil a mheasúnú agus a bhainistiú (IO L 189, 18.7.2002, lch. 12).";

(d)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IIIb:

IARSCRÍBHINN IIIb

LUACHANNA TAGARTHA ÍOSTA AN MHUIRIR COSTAS SEACHTRACH

Leagtar amach san Iarscríbhinn luachanna tagarthaíosta an mhuirir costas seachtrach, lena n‑áirítear an costas atá le truailliú aeir agus torainn. [Leasú 126]

Tábla 1: luachanna tagarthaíosta an mhuirir costas seachtrach le haghaidh feithiclí earraí troma [Leasú 127]

Aicme feithicle

cent/feithicil-ciliméadar

Fo-uirbeach(1)

Idiruirbeach(2)

Feithicil earraí troma ag a bhfuil uas-ollmheáchan ualaithe incheadaithe

atá níos lú ná 14 thona

nó ar a bhfuil dhá acastóir

EURO 0

13,3

8,3

EURO I

9,1

5,4

EURO II

8,8

5,4

EURO III

7,7

4,3

EURO IV

5,9

3,1

EURO V

5,7

1,9

EURO VI

3,2

0,6

Ar lú an truailliú uaithi ná EURO VI

2,5

0,3

Feithicil earraí troma ag a bhfuil uas-ollmheáchan ualaithe incheadaithe

idir 14 thona agus 28 dtona

nó ar a bhfuil trí acastóir

EURO 0

23,3

15,1

EURO I

16,4

10,1

EURO II

15,7

10,0

EURO III

13,5

8,2

EURO IV

9,5

5,7

EURO V

8,9

3,7

EURO VI

3,6

0,8

Ar lú an truailliú uaithi ná EURO VI

2,5

0,3

Feithicil earraí troma ag a bhfuil uas-ollmheáchan ualaithe incheadaithe

idir 28 dtona agus 40 tona

nó ar a bhfuil ceithre acastóir

EURO 0

30,4

19,7

EURO I

22,6

13,9

EURO II

21,3

13,9

EURO III

17,8

11,2

EURO IV

12,2

7,7

EURO V

9,2

4,0

EURO VI

3,5

0,8

Ar lú an truailliú uaithi ná EURO VI

2,5

0,3

Feithicil earraí troma ag a bhfuil uas-ollmheáchan ualaithe incheadaithe

atá os cionn 40 tona

nó ar a bhfuil níos mó ná 5 acastóir

EURO 0

43,0

28,6

EURO I

31,5

19,8

EURO II

29,2

19,4

EURO III

24,0

15,6

EURO IV

16,2

10,6

EURO V

9,8

4,7

EURO VI

3,6

1,0

Ar lú an truailliú uaithi ná EURO VI

2,5

0,3

(1)  Ciallaíonn “fo-uirbeach” limistéir ina bhfuil dlús daonra idir 150 agus 900 cónaitheoir/km2 (dlús daonra airmheánach dar méid 300 cónaitheoir/km2).

(2)   Ciallaíonn “idiruirbeach” limistéir ina bhfuil dlús daonra faoi bhun 150 cónaitheoir/km2.

Tábla 2: luachanna tagarthaíosta an mhuirir costas seachtrach le haghaidh cóistí [Leasú 128]

Aicme feithicle

cent/feithicil-ciliméadar

Fo-uirbeach(1)

Idiruirbeach(2)

Cóiste ag a bhfuil uas-ollmheáchan ualaithe incheadaithe 18 dtona

nó ar a bhfuil dhá acastóir

EURO 0

20,3

13,1

EURO I

16,0

10,4

EURO II

15,6

9,9

EURO III

13,9

8,5

EURO IV

10,0

5,7

EURO V

9,0

5,0

EURO VI

2,8

0,8

Ar lú an truailliú uaithi ná EURO VI

1,4

0,2

Cóiste ag a bhfuil uas-ollmheáchan ualaithe incheadaithe os cionn 18 dtona

nó ar a bhfuil trí acastóir nó níos mó

EURO 0

24,9

16,2

EURO I

19,2

12,3

EURO II

18,5

12,0

EURO III

15,7

9,8

EURO IV

10,6

6,6

EURO V

10,2

5,2

EURO VI

2,8

0,8

Ar lú an truailliú uaithi ná EURO VI

1,4

0,2

(1)  Ciallaíonn “fo-uirbeach” limistéir ina bhfuil dlús daonra idir 150 agus 900 cónaitheoir/km2 (dlús daonra airmheánach dar méid 300 cónaitheoir/km2).

(2)  Ciallaíonn “idiruirbeach” limistéir ina bhfuil dlús daonra faoi bhun 150 cónaitheoir/km2.

Féadfar luachanna Thábla 1 agus Thábla 2 a iolrú faoi fhachtóir tagartha suas le 24 i gceantair shléibhe agus i ngiorracht do cheirtleáin a mhéid a bhfuil údar leis sin i ngeall ar scaipeadh níos ísle, ar ghrádán bóithre, airde nó inbhéartuithe teochta. Má tá cruthú eolaíoch ann do thosca sléibhte nó ceirtleán níos airde, is féidir an luach tagartha sin a mhéadú ar bhonn réasúnú mionsonraithe”; [Leasú 129]

Tábla 3: Luachanna íosta an mhuirir costas seachtrach le haghaidh gluaisteáin paisinéirí (cent/feithicil-ciliméadar)

Feithicil

Inneall

EURO-Aicme

Fo-uirbeach

Idiruirbeach

Gluaisteán díosail

<1.4l

Euro 2

1.9

0.9

 

 

Euro 3

1.6

0.9

 

 

Euro 4

1.3

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

1.4-2.0l

Euro 0

3.6

1.0

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.8

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

 

>2.0l

Euro 0

3.9

1.3

 

 

Euro 1

1.9

0.9

 

 

Euro 2

1.8

0.9

 

 

Euro 3

1.7

0.9

 

 

Euro 4

1.4

0.7

 

 

Euro 5

0.9

0.5

 

 

Euro 6

0.6

0.3

Gluaisteán peitril

<1.4l

Euro 0

3.7

2.4

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.5

0.2

 

 

Euro 6

0.5

0.2

 

1.4-2.0l

Euro 0

3.9

3.0

 

 

Euro 1

1.1

0.4

 

 

Euro 2

0.7

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

 

>2.0l

Euro 0

4.0

3.0

 

 

Euro 1

1.0

0.4

 

 

Euro 2

0.5

0.3

 

 

Euro 3

0.5

0.2

 

 

Euro 4

0.5

0.2

 

 

Euro 5

0.4

0.2

 

 

Euro 6

0.4

0.2

[Leasú 124]

Tábla 4: Luachanna íosta an mhuirir costas seachtrach d’fheithiclí saothair éadroim (cent/feithicil-ciliméadar)

Feithicil

EURO-Aicme

Fo-uirbeach

Idiruirbeach

LCV peitril

Euro 1

2.4

0.7

 

Euro 2

1.9

0.4

 

Euro 3

1.8

0.4

 

Euro 4

1.7

0.3

 

Euro 5

1.6

0.3

 

Euro 6

1.6

0.3

LCV díosail

Euro 1

4.0

1.7

 

Euro 2

4.1

1.7

 

Euro 3

3.5

1.3

 

Euro 4

3.0

1.1

 

Euro 5

2.2

0.8

 

Euro 6

1.9

0.5

[Leasú 125]

(e)  in Iarscríbhinn IV, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla dar ceannteideal “Feithicil leantóirchúpláilte (feithiclí altacha agus traenacha bóthair)”:

“Feithiclí leantóirchúpláilte (feithiclí altacha agus traenacha bóthair)

Acastóirí tiomána le haerchrochadh nó a gcoibhéis aitheanta

Córais aerchrochta acastóra tiomána eile

Aicme damáiste

Líon acastóirí agus oll-uasmheáchan ualaithe incheadaithe (i dtonaí)

Líon acastóirí agus oll-uasmheáchan ualaithe incheadaithe (i dtonaí)

 

Nach lú ná

Ar lú ná

Nach lú ná

Ar lú ná

 

2 + 1 acastóir

 

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

7,5

12

14

16

18

20

22

23

25

12

14

16

18

20

22

23

25

28

I

2 + 2 acastóir

 

23

25

26

28

25

26

28

29

23

25

26

28

25

26

28

29

 

29

31

29

31

II

31

33

31

33

 

33

36

36

38

33

36

III

2 + 3 acastóir

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

III

3 + 2 acastóir

II

36

38

38

40

36

38

 

 

 

38

40

40

44

III

40

44

 

 

 

3 + 3 acastóir

 

36

38

38

40

36

38

I

 

 

38

40

II

40

44

40

44

 

7 n‑acastóir

40

50

40

50

II

50

60

50

60

III

60

 

60

 

8 nó 9 n‑acastóir

40

50

40

50

I

50

60

50

60

II

60

60

III”;

(ea)  in Iarscríbhinn II, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

“Do gach mótarfheithicil a úsáideann breosla ailtéarnach, cuirtear leis an uasmheáchan incheadaithe an meáchan breise atá ag teastáil do theicneolaíocht an bhreosla ailtéarnaigh faoi réir uasteorainn de thona amháin.”; [Leasú 130]

(2)  cuirtear isteach Iarscríbhinn V, Iarscríbhinn VI agus Iarscríbhinn VII mar a leanas:

“IARSCRÍBHINN V

ÍOSCHEANGLAIS MAIDIR LE MUIREAR BRÚ TRÁCHTA A THOBHACH

Leagtar amach san Iarscríbhinn seo íoscheanglais maidir le muirear brú tráchta a thobhach.

1.  Na codanna den ghréasán faoi réir muirearú brú tráchta, feithiclí agus tréimhsí ama a chumhdaítear

Sonróidh na Ballstáit an méid seo a leanas go beacht:

(a)  an chuid nó na codanna dá ngréasán atá mar chuid dá gcion féin den ghréasán bóithre tras-Eorpach agus dá mótarbhealaí dá dtagraítear in Airteagal 7(1), atá faoi réir muirear brú tráchta, i gcomhréir le hAirteagal 7da(1) agus (3).

(b)  codanna den ghréasán atá faoi réir muirear brú tráchta a aicmiú mar "uirbeach" agus "neamhuirbeach". Bainfidh na Ballstáit úsáid as na critéir a leagtar amach i dTábla 1 chun aicmiú gach stráice bóthair a chinneadh.

Tábla 1: Critéir maidir le bóithre ar an ngréasán dá dtagraítear i bpointe (a) a aicmiú mar “uirbeach” agus “neamhuirbeach”

Catagóir bóthair

Critéar aicmiúcháin

“uirbeach”

Codanna den ghréasán atá laistigh de cheirtleáin ina bhfuil daonra 250,000 cónaitheoir nó níos mó

“neamhuirbeach”

Codanna den ghréasán nach bhfuil cáilithe mar “uirbeach”

(c)  na tréimhsí ina bhfuil an muirear á chur i bhfeidhm, le haghaidh gach stráice ar leith. I gcás ina mbeidh leibhéil dhifriúla muirir á gcur i bhfeidhm le linn na tréimhse muirearaithe, sonróidh na Ballstáit go soiléir tús agus deireadh gach tréimhse ina bhfuil muirear sonrach á chur i bhfeidhm.

Bainfidh na Ballstáit úsáid as na fachtóirí coibhéise dá bhforáiltear i dTábla 2 chun an coibhneas a bhunú idir leibhéil na muirear le haghaidh catagóirí feithiclí difriúla:

Tábla 2: Fachtóirí coibhéise maidir leis an gcoibhneas idir leibhéil muirear brú tráchta le haghaidh catagóirí feithiclí difriúla a bhunú

Catagóir feithicle

Fachtóir coibhéise

Feithiclí saothair éadroim

1

Feithiclí earraí troma dochta

1.9

Busanna agus cóistí

2.51.5

Feithiclí earraí troma altacha

2.9

[Leasú 131]

2.  Suim an mhuirir

Maidir le gach catagóir feithicle, stráice bóthair agus tréimhse ama, cinnfidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách suim shonrach aonair, arna socrú i gcomhréir le Roinn 1 den Iarscríbhinn seo, agus an luach uasta comhfhreagrach a leagtar amach sa tábla in Iarscríbhinn VI á chur san áireamh. Beidh an struchtúr muirearaithe dá thoradh sin trédhearcach, cuirfear in iúl don phobal é agus cuirfear ar fáil do gach úsáideoir é ar théarmaí comhionanna.

Foilseoidh an Ballstát an méid uile seo a leanas go tráthúil sula gcuirfidh sé muirear brú tráchta chun feidhme:

(a)  bunaítear gach paraiméadar, gach sonra agus gach faisnéis eile is gá chun go dtuigfear cén dóigh a ndéantar bóithre agus feithiclí a aicmiú agus tréimhsí ina gcuirfear an muirear i bhfeidhm a chinneadh;

(b)  an tuairisc iomlán ar mhuirir brú tráchta arna gcur i bhfeidhm ar gach catagóir feithicle ar gach stráice bóthair agus agus do gach tréimhse ama.

Cuirfidh na Ballstáit gach faisnéis a bheidh le foilsiú de bhun phointe (a) agus phointe (b) ar fáil don Choimisiún.

Socrófar an muirear i ndiaidh an riosca ar atreorú tráchta a mheas chomh maith le haon tionchar díobhálach ar shábháilteacht ar bhóithre, ar an gcomhshaol agus ar bhrú tráchta, agus i ndiaidh aon réitigh a mheas chun na rioscaí sin a mhaolú, agus ina dhiaidh sin amháin.

Déanfaidh an Ballstát nó, i gcás inarb iomchuí, údarás neamhspleách, faireachán ar éifeachtacht na scéime muirearaithe chun brú tráchta a laghdú. Cuirfidh an Ballstát gach bliain, i gcás inarb iomchuí, an struchtúr muirearaithe, an tréimhse muirearaithe nó na tréimhsí muirearaithe agus suim shonrach an mhuirir arna socrú le haghaidh gach catagóire ar leith feithicle, cineál bóthair agus tréimhse in oiriúint do na hathruithe i soláthar agus éileamh an iompair.

IARSCRÍBHINN VI

UASLEIBHÉAL AN MHUIRIR BRÚ TRÁCHTA

Leagtar amach san Iarscríbhinn seo uasleibhéal an mhuirir brú tráchta.

Cuirfear na huasleibhéil dá bhforáiltear sa tábla thíos i bhfeidhm ar fheithiclí saothair éadroim. Bunófar muirir le haghaidh catagóirí feithiclí eile tríd an muirear a chuirtear i bhfeidhm ar fheithiclí saothair éadroim a iolrú faoi na fachtóirí dá bhforáiltear sa tábla in Iarscríbhinn V.

Tábla: Uasleibhéal an mhuirir brú tráchta le haghaidh feithiclí saothair éadroim

cent/feithicil-ciliméadar

Uirbeach

Neamhuirbeach

Mótarbhealaí

67

34

Príomhbhóithre

198

66

IARSCRÍBHINN VII

ÉAGSÚLACHT NA NDOLAÍ AGUS NA MUIREAR AR ÚSÁIDEOIRÍ LE HAGHAIDH FEITHICLÍ SAOTHAIR ÉADROIM

Sonraítear san Iarscríbhinn seo na catagóirí astaíochtaí ar dá réir a ndéanfar idirdhealú idir dolaí agus muirir ar úsáideoirí.

Déanfar astaíochtaí truailleán a thomhas i gcomhréir le Rialachán (AE) .../...* ón gCoimisiún.

Cuirfear na rátaí níos ísle ar aon ghluaisteán paisinéirí agus feithicil tráchtála éadrom le hastaíochtaí CO2 sonracha mar a thomhaistear i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**, atá faoi bhun na leibhéal a chomhfhreagraíonn do spriocanna flít infheidhme ar fud an Aontais Eorpaigh a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle *** agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ****.

Tábla: catagóirí astaíochtaí le haghaidh feithiclí saothair éadroim

Fachtóir comhréireachta

1.5-2.1

1-1.5

faoi bhun 1

Feithiclí atá saor ó astaíochtaí

Muirear in aghaidh km

10 % faoi bhun an ráta is airde

20 % faoi bhun an ráta is airde

30 % faoi bhun an ráta is airde

75 % faoi bhun an ráta is airde

__________________

* Rialachán (AE) …/… an XXX ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/xxx ón gCoimisiún agus Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le fíorastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) [RDE 3] (IO L …, ……..2017, lch. …).

** Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (IO L 171, 29.6.2007, lch. 1).

*** Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua paisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú (IO L 140, 5.6.2009, lch. 1).

**** Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú (IO L 145, 31.5.2011, lch. 1).”.

(1)IO C 81, 2.3.2018, lch. 188.
(2)IO C 176, 23.5.2018, lch. 66.
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Deireadh Fómhair 2018
(4)Páipéar Bán an 28 Márta 2011 “Treochlár i dtreo Limistéar Aonair Iompair ― I dtreo córas iompair atá iomaíoch agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de” (COM(2011)0144).
(5)COM(2016)0501.
(6)Treoir 1999/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 1999 maidir le muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma (IO L 187, 20.7.1999, lch. 42).
(7) Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle (IO L 300, 14.11.2009, lch. 51).
(8) Rialachán (CE) Uimh. 1072/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtain ar an margadh idirnáisiúnta tarlaithe de bhóthar (IO L 300, 14.11.2009, lch. 72).
(9) Rialachán (AE) Uimh. 165/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Feabhra 2014 maidir le tacagraif in iompar de bhóthar, lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le comhchuibhiú reachtaíochta sóisialta áirithe a bhaineann le hiompar de bhóthar (IO L 60, 28.2.2014, lch. 1).
(10)Treoir 2004/52/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le hidir-inoibritheacht chóras leictreonach na ndolaí bóthair sa Chomhphobal (Téacs atá ábhartha maidir le LEE) (IO L 166, 30.4.2004, lch. 124).
(11)Treoir 2008/50/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2008 maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus aer níos glaine don Eoraip (IO L 152, 11.6.2008, lch. 1).
(12)Rialachán (AE) 2016/427 ón gCoimisiún an 10 Márta 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) (IO L 82, 31.3.2016, lch. 1).
(13)Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 6) (IO L 109, 26.4.2016, lch. 1).
(14)..
(15) Treoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le sábháilteacht bonneagair bhóithre a bhainistiú (IO L 319, 29.11.2008, lch. 59).
(16)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(17)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

An nuashonrú is déanaí: 25 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais