Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0291(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0321/2018

Předložené texty :

A8-0321/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Přijaté texty
PDF 279kWORD 104k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Komise ve své Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu21 oznámila, že je třeba urychlit dekarbonizaci odvětví dopravy, a proto je třeba rozhodně usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy až na nulové hodnoty do poloviny století, aby mohly být splněny závazky Unie z 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se konala v roce 2015 v Paříži. Kromě toho je třeba neprodleně výrazně snížit emise látek znečišťujících ovzduší z dopravy, které poškozují zdraví. Toho lze dosáhnout prostřednictvím souboru politických iniciativ, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.
(2)  Komise ve své Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu21 oznámila, že je třeba urychlit dekarbonizaci odvětví dopravy, a proto je třeba rozhodně usilovat o snižování emisí skleníkových plynů a emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy až na nulové hodnoty do poloviny století, aby mohly být splněny závazky Unie z 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se konala v roce 2015 v Paříži. Kromě toho je třeba neprodleně výrazně snížit emise látek znečišťujících ovzduší z dopravy, které poškozují zdraví a životní prostředí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím souboru politických iniciativ, včetně opatření podporujících přechod k veřejné dopravě a využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501.
21 COM(2016)0501.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Jak bylo předesláno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny“23, je tento návrh součástí druhého balíčku návrhů, které přispějí k úsilí Unie o dosažení nízkoemisní mobility. Tento balíček, který byl představen ve sdělení Komise „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“, obsahuje kombinaci opatření na straně nabídky a opatření na straně poptávky, jež mají EU nasměrovat k nízkoemisní mobilitě a současně posílit konkurenceschopnost jejího ekosystému mobility.
(4)  Jak bylo předesláno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny“23, je tento návrh součástí druhého balíčku návrhů, které přispějí k úsilí Unie o dosažení nízkoemisní mobility. Tento balíček, který byl představen ve sdělení Komise „Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky“, obsahuje kombinaci opatření na straně nabídky a opatření na straně poptávky, jež mají EU nasměrovat k nízkoemisní mobilitě a současně posílit konkurenceschopnost jejího ekosystému mobility. Podpora udržitelných vozidel by měla probíhat souběžně s dalším rozvojem veřejné dopravy jakožto nejrychlejšího a nákladově nejefektivnějšího způsobu, jak snížit počet vozidel na silnicích, a zlepšit tak kvalitu ovzduší a snížit emise.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Inovace nových technologií pomáhá snižovat emise vozidel, a podporuje tak dekarbonizaci odvětví dopravy. Nárůst používání silničních vozidel s nízkými a nulovými emisemi pravděpodobně povede ke snížení emisí CO2 a některých znečišťujících látek (částice, oxidy dusíku a nemethanové uhlovodíky) a podpoří konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu na rostoucích globálních trzích s vozidly s nízkými a nulovými emisemi.
(5)  Inovace nových technologií pomáhá snižovat emise vozidel a znečištění hlukem a současně podporuje dekarbonizaci odvětví dopravy. Nárůst používání silničních vozidel s nízkými a nulovými emisemi povede ke snížení emisí CO2 a některých znečišťujících látek (částice, oxidy dusíku a nemethanové uhlovodíky), a zlepší tak kvalitu ovzduší ve městech a jiných znečištěných oblastech a současně přispěje ke konkurenceschopnosti a růstu evropského průmyslu na rostoucích globálních trzích s vozidly s nízkými a nulovými emisemi a zajistí rozvoj infrastruktur pro alternativní paliva. Kromě toho musí být naprostým základem pro jakékoli úsilí zásada technologické neutrality, aby bylo zajištěno a stimulováno konkurenční prostředí a podporován další výzkum a inovace v této oblasti. Aby se snížilo znečištění ovzduší a znečištění hlukem a byly splněny normy Unie týkající se kvality ovzduší v městských a venkovských oblastech, jsou zapotřebí konkrétní a ambiciózní politiky a opatření, včetně využívání veřejných zakázek na čistá vozidla.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Podle odhadů dojde k vyrovnání cen vozidel s motorem s vnitřním spalováním a elektromobilů na baterie mezi roky 2020 a 2028. Kromě toho několik výrobců původního zařízení ukázalo příklady stejných cen u některých nových modelů pro rok 2020. Vzhledem k nižším provozním nákladům bateriových elektromobilů nastane bod vyrovnání celkových nákladů na vlastnictví ještě před rovností kupní ceny, a to za normálních okolností o 2 až 6 let dříve.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Podle odhadů vývoje trhu cena čistých vozidel, jako jsou elektromobily, významně poklesne a ve 20. letech 21. století budou tato vozidla velmi konkurenceschopná a jejich provoz dokonce levnější než provoz konvenčních vozidel, zejména pokud zohledníme celkové náklady na jejich vlastnictví, a to díky nižším nákladům na baterie, ale také díky dalšímu snížení nákladů, k němuž dojde v důsledku nižších nákladů na paliva a údržbu spojených s provozem elektromobilu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)   I když je Unie jednou z předních oblastí, pokud jde o výzkum a ekologické inovace s vysokou hodnotou, největší výrobci autobusů a baterií sídlí v asijsko-tichomořské oblasti. Podobně pohánějí vývoj světového trhu s bateriovými elektromobily trhy v Číně a Spojených státech amerických, které dohromady tvoří přibližně 60 % světového trhu, přičemž EU má 28% podíl. Je tedy zapotřebí ambiciózní politický rámec Unie, který by podnítil inovace a více podpořil konkurenceschopnost a růst evropského průmyslu na rostoucích světových trzích s čistými vozidly, jakož i související technologickou infrastrukturu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 d (nový)
(5d)   Unie musí zvýšit pobídky na podporu technologického rozvoje udržitelných a recyklovatelných baterií, které by měly být vyráběny způsobem zohledňujícím potřebu minimalizovat jejich environmentální stopu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 e (nový)
(5e)   Aby byly baterie v souladu s cíli udržitelnosti, měly by být vyráběny tak, aby v Unii i mimo ni měly co nejmenší dopad na životní prostředí, zejména pokud jde o těžbu surovin používaných k jejich výrobě. Během celého výrobního procesu by mělo být přihlíženo k emisím skleníkových plynů. Komise by měla v souladu s revizí směrnice 2006/66/ES předložit ambiciózní cíle pro recyklovatelnost baterií.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Veřejné orgány mohou prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Směrnice 2014/24/EU24 a 2014/25/EU25 stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která harmonizují způsob, jímž veřejné orgány a provozovatelé některých veřejných služeb nakupují zboží, práce a služby. Zejména stanoví celkové mezní hodnoty pro objem zakázek, které mají podléhat právním předpisům Unie, což platí také pro směrnici o čistých vozidlech.
(6)  Vzhledem k tomu, že veřejné výdaje na práce, zboží a služby představují okolo 14 % HDP, což odpovídá přibližně 1,8 bilionu EUR ročně, mohou veřejné orgány prostřednictvím své politiky zadávání veřejných zakázek vytvářet a podporovat trhy s inovativním zbožím a službami. Směrnice 2014/24/EU24 a 2014/25/EU25 stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která harmonizují způsob, jímž veřejné orgány a provozovatelé některých veřejných služeb nakupují zboží, práce a služby v souladu s environmentálními požadavky na zakoupené zboží (včetně vozidel). Zejména stanoví celkové mezní hodnoty pro objem zakázek, které mají podléhat právním předpisům Unie, což platí také pro směrnici o čistých vozidlech. V zájmu dosažení tohoto cíle by směrnice měla stanovit jasná a transparentní pravidla a jednoduchou metodu výpočtu pro účely cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek.
_________________
_________________
24 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.
24 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65.
25 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.
25 Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Předpokladem pro jakékoli přepravní operace zahrnující vozidla na alternativní pohon, včetně veřejné dopravy, je dostupnost dobíjecích a čerpacích stanic. Proto by ve směrnici 2014/94/EU měly být posíleny aspekty podporující infrastrukturu pro alternativní paliva v oblasti veřejné dopravy. Pokud nedojde k revizi této směrnice, měla by Komise vypracovat akční plán pro infrastrukturu v oblasti veřejné dopravy.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)   Členské státy by měly mít možnost uložit provozovatelům distribučních soustav, aby vlastnili, vyvinuli, řídili a provozovali minimální kritické množství veřejně přístupných dobíjecích stanic s bezplatným přístupem ke všem dodavatelům elektřiny, aby tak byla zajištěna dostatečná dostupnost dobíjecích stanic.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)
(6c)   Členské státy by měly být vybízeny k prozkoumání možností podpory provozu a snižování nákladů na provoz vozidel s mimořádně nízkými emisemi ve veřejných službách, například prostřednictvím přiznávání výjimek či snižování daně z energií u vozidel s mimořádně nízkými emisemi.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  V provedeném posouzení dopadů byly zdůrazněny přínosy změny celkového regulačního přístupu k pořizování čistých vozidel na úrovni Unie. Stanovením minimálních cílů při zadávání veřejných zakázek může být účinně dosaženo cíle, kterým je ovlivnit zavádění čistých vozidel na trh, oproti spoléhání se na internalizaci externích nákladů do obecného rozhodování o veřejných zakázkách, přičemž je třeba připomenout význam zvažování environmentálních aspektů při každém rozhodování týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Střednědobé a dlouhodobé přínosy pro evropské občany a podniky tento přístup plně odůvodňují, pokud nebude předepisovat veřejným zadavatelům, jiným zadavatelům a provozovatelům použití konkrétní technologie.
(8)  V provedeném posouzení dopadů byly zdůrazněny přínosy změny celkového regulačního přístupu k pořizování čistých a energeticky účinných vozidel na úrovni Unie. Stanovením minimálních cílů při zadávání veřejných zakázek může být účinně dosaženo cíle, kterým je ovlivnit zavádění čistých vozidel na trh, oproti spoléhání se na internalizaci externích nákladů do obecného rozhodování o veřejných zakázkách, přičemž je třeba připomenout význam zvažování environmentálních aspektů při každém rozhodování týkajícím se zadávání veřejných zakázek. Střednědobé a dlouhodobé přínosy pro evropské občany a podniky tento přístup plně odůvodňují, pokud nebude předepisovat veřejným zadavatelům, jiným zadavatelům a provozovatelům použití konkrétní technologie.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Rozšíření působnosti směrnice na takové metody, jako je leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky, jakož i na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní dopravy, nepravidelnou osobní dopravu a pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidiči, jakož i na specifické poštovní a kurýrní služby a služby sběru odpadu, zajišťuje, že budou pokryty všechny relevantní metody zadávání veřejných zakázek.
(9)  Rozšíření působnosti směrnice na takové metody, jako je leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky a dovybavení vozidel, jakož i na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní dopravy, nepravidelnou osobní dopravu a pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidiči, jakož i na specifické poštovní a kurýrní služby a služby sběru odpadu, zajišťuje, že budou pokryty všechny relevantní metody zadávání veřejných zakázek, přičemž by touto směrnicí neměly být zpětně dotčeny stávající smlouvy. Komise by navíc měla prozkoumat proveditelnost „čistého“ zadávání veřejných zakázek v jiných druzích dopravy.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Mezi hlavními zúčastněnými stranami existuje široká podpora pro stanovení definice čistých vozidel s ohledem na požadavky snižovat emise skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající pobídky pro podporu zavádění vozidel s nízkými a nulovými emisemi na trh v Unii, je třeba sladit ustanovení o zadávání veřejných zakázek na jejich pořizování podle této novelizace s právními předpisy Unie o standardech emisí CO2 pro osobní a nákladní vozidla na období po roce 202026. Opatření provedená podle směrnice v pozměněném znění přispějí k dodržování požadavků těchto standardů. Ambicióznější přístup k zadávání veřejných zakázek může pro trh představovat důležitý další stimul.
(10)  Směrnice v pozměněném znění by měla přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající pobídky pro podporu zavádění vozidel s nulovými a nízkými emisemi na trh v Unii, je třeba sladit ustanovení o zadávání veřejných zakázek na jejich pořizování podle této novelizace s právními předpisy Unie o standardech emisí CO2 pro osobní a nákladní vozidla na období po roce 202026. Opatření provedená v souladu s touto směrnicí také přispějí k dodržování požadavků těchto standardů a usnadní zavádění souvisejících dobíjecích stanic. Ambicióznější přístup k zadávání veřejných zakázek bude pro trh představovat důležitý další stimul.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Pro zlepšení kvality ovzduší v obcích je nezbytné modernizovat vozové parky, aby splňovaly normy pro čistá vozidla. Zásady oběhového hospodářství mimoto vyžadují prodloužení životnosti výrobků. Proto lze do naplňování minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v příloze v tabulkách 4 a 5 započítat rovněž starší vozidla dovybavená tak, aby splňovala normu pro čistá vozidla.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)   Vozidla s nulovými emisemi z výfukových plynů mohou rovněž zanechávat výraznou environmentální stopu v závislosti na procesu výroby součástí a míře recyklovatelnosti nebo účinnosti výroby paliva. Proto by měly být technologie řešící tento problém, jako jsou udržitelné a recyklovatelné baterie, více podporovány z hlediska naplňování minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v příloze v tabulkách 4 a 5. Výzkum a vývoj těchto technologií by měl být podporován i v rámci jiných politik Unie.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 c (nový)
(10c)  Započítávání emisí CO2 by proto mělo být založeno na přístupu „od zdroje ke kolu“ (well-to-wheel), aby se spravedlivě zohlednil celý palivový řetězec, od těžby až po výfuk. Přesněji tak budou započítány celkové emise daného vozidla. Komise by tudíž měla nejpozději do 31. prosince 2022 vytvořit metodiku pro zaznamenávání emisí podle přístupu „od zdroje ke kolu“.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Lehká a těžká užitková vozidla se používají pro různé účely a mají různou úroveň tržní vyspělosti, bylo by tedy užitečné, aby ustanovení o zadávání veřejných zakázek tyto rozdíly zohledňovala. Posouzení dopadů ilustrovalo přidanou hodnotu přijetí přístupu, který vychází z alternativních paliv, dokud nebudou na unijní úrovni stanoveny technologicky neutrální požadavky na emise CO2 z těžkých vozidel, což má Komise v úmyslu v budoucnu navrhnout. Při posuzování dopadů bylo dále zjištěno, že trhy pro městské autobusy s nízkými a nulovými emisemi charakterizuje větší vyspělost, zatímco trhy pro nákladní automobily s nízkými a nulovými emisemi jsou v ranější fázi vývoje.
(11)  Dvoukolová a tříkolová, lehká a těžká užitková vozidla se používají pro různé účely a mají různou úroveň tržní vyspělosti, bylo by tedy užitečné, aby ustanovení o zadávání veřejných zakázek tyto rozdíly zohledňovala. Dále je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že trhy pro městské autobusy s nízkými a nulovými emisemi v nedávné době pokročily kupředu, zatímco trhy pro nákladní automobily s nízkými a nulovými emisemi jsou v počáteční fázi vývoje.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Potenciál snižování emisí pouze prostřednictvím veřejných zakázek je omezený, neboť samotná veřejná doprava přispívá k emisím z dopravy jen malým dílem. Členské státy by tudíž měly být vybízeny k podpoře nákupu čistých vozidel dalšími vlastníky vozových parků, jako jsou provozovatelé taxislužby, půjčovny automobilů a společnosti organizující spolujízdu.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla do roku 2025 a 2030 na úrovni členských států by mělo přispět k jistotě ohledně této politiky na trzích, kde jsou opodstatněné investice do mobility s nízkými a nulovými emisemi. Minimální cíle podporují vytvoření trhu v celé Unii. Poskytují čas na úpravu zadávacího řízení a vysílají jasný signál pro trh. V posouzení dopadů se zmiňuje, že členské státy si stále častěji stanoví cíle, a to v závislosti na svých ekonomických možnostech a míře závažnosti problému. Pro různé členské státy by měly být stanoveny různé cíle podle jejich ekonomických možností (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva). Minimální cíle při zadávání veřejných zakázek by měly být doplněny povinností veřejných zadavatelů, jiných zadavatelů a provozovatelů brát v úvahu při všech zadávacích řízeních příslušné energetické a environmentální aspekty. Územní posouzení dopadů této směrnice v pozměněném znění ukázalo, že dopady budou rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivými regiony v Unii.
(12)  Stanovení minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla, jež mají být splněny do roku 2025 a 2030, na úrovni členských států by mělo přispět k jistotě ohledně této politiky na trzích, kde jsou opodstatněné investice do mobility s nízkými a nulovými emisemi. Minimální cíle podporují vytvoření trhu v celé Unii. Poskytují čas na úpravu zadávacího řízení a vysílají jasný signál pro trh. V posouzení dopadů se zmiňuje, že členské státy si stále častěji stanoví cíle, a to v závislosti na svých ekonomických možnostech a míře závažnosti problému. Pro různé členské státy by měly být stanoveny různé cíle podle jejich ekonomických možností (hrubý domácí produkt na obyvatele) a expozice znečištění (hustota městského obyvatelstva). Minimální cíle při zadávání veřejných zakázek by měly být doplněny povinností veřejných zadavatelů, jiných zadavatelů a provozovatelů brát v úvahu při všech zadávacích řízeních příslušné energetické a environmentální aspekty. Územní posouzení dopadů této směrnice v pozměněném znění ukázalo, že dopady budou rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivými regiony v Unii.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)   Evropský parlament ve svém doporučení Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém odvětví10a vyzval členské státy, aby posílily ekologické politiky veřejných zakázek, a to tím, že orgány veřejné správy budou do svého vozového parku nebo pro (polo)veřejné programy sdílení vozidel a za účelem eliminace nových automobilů produkujících emise CO2 do roku 2035 nakupovat vozidla s nulovými nebo mimořádně nízkými emisemi.
_________________
10a Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 140.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Maximálního účinku lze dosáhnout, když bude zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla zacíleno do oblastí, které mají relativně vysoký stupeň znečištění ovzduší. Veřejné orgány v členských státech se vyzývají, aby se při plnění svých domácích minimálních cílů zaměřily zvláště na takové oblasti a aby ve svých zprávách podle této směrnice v pozměněném znění zohlednily související opatření.
(13)  Maximálního účinku lze dosáhnout, když bude zadávání veřejných zakázek na čistá vozidla zacíleno do oblastí, které mají relativně vysoký stupeň znečištění ovzduší a znečištění hlukem. Veřejné orgány v členských státech se vyzývají, aby se při plnění svých domácích minimálních cílů zaměřily zvláště na takové oblasti a aby ve svých zprávách podle této směrnice v pozměněném znění zohlednily související opatření. V zájmu zabránění nepřiměřenému zatížení a optimalizace potenciálních výsledků této směrnice by měla být veřejným orgánům poskytnuta vhodná technická podpora.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)   Tato pozměněná směrnice by měla přispívat ke snížení emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší a k prosazování čisté veřejné silniční dopravy. Neměla by bránit rozvoji čisté nesilniční dopravy, jako je doprava tramvajová a metro.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)   Zavedení prahových hodnot stanovených v této směrnici lze jen těžko dosáhnout bez vývoje tržně uplatnitelných a technicky vyspělých produktů. Pro zajištění pravidelné aktualizace informací o pokroku by Komise měla každé dva roky předložit zprávu, v níž bude posouzeno, zda jsou k dispozici tržně uplatnitelná řešení pro čistá vozidla. Dále by Komise a členské státy měly poskytovat větší finanční i nefinanční příspěvky ve snaze urychlit uvádění těchto čistých vozidel na trh.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 c (nový)
(13c)  Vzhledem ke značným rozdílům ve finančních možnostech, které mají soukromí dopravci při pořizování potenciálně dražších vozidel na alternativní paliva, by měly být zavedeny mechanismy zajišťující rovné podmínky pro veřejné i soukromé dopravce v nabídkových řízeních a v rámci postupů zadávání zakázek a náklady na splnění minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v této směrnici nesmějí být přesouvány na místní orgány, zejména v případě menších obcí, ani vést k externalizaci vznikajících vyšších nákladů formou vyššího jízdného, vyšších místních daní nebo omezení služeb veřejné dopravy.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Zprávy o zadávání veřejných zakázek předkládané podle této směrnice v pozměněném znění by měly poskytovat jasný přehled o trhu, aby bylo možno účinně sledovat její provádění. Podávání zpráv by mělo začít průběžnou zprávou v roce 2023 a pokračovat první úplnou zprávou o plnění minimálních cílů v roce 2026 a poté každé tři roky. Aby se minimalizovalo administrativní zatížení jednotlivých veřejných orgánů a aby vznikl účelný přehled o trhu, je třeba usnadnit podávání zpráv. Komise zajistí úplné zprávy pro vozidla s nízkými a nulovými emisemi a vozidla na další alternativní paliva v souvislosti se společným slovníkem pro veřejné zakázky Unie. Zvláštní kódy ve společném slovníku pro veřejné zakázky pomohou při registraci a monitorování v rámci databáze Tenders Electronic Daily.
(15)  Zprávy o zadávání veřejných zakázek předkládané podle této směrnice v pozměněném znění by měly poskytovat jasný přehled o trhu, aby bylo možno účinně sledovat její provádění. Podávání zpráv by mělo začít předběžnou zprávou, kterou v roce 2023 předloží členské státy Komisi v rámci zpráv podle legislativních aktů Unie o zadávání veřejných zakázek a o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, a pokračovat první úplnou zprávou o plnění minimálních cílů v roce 2026 a poté každé tři roky. Aby se minimalizovalo administrativní zatížení jednotlivých veřejných orgánů a aby vznikl účelný přehled o trhu, je třeba usnadnit podávání zpráv. Tyto zprávy by měly obsahovat informace o krocích podniknutých v zájmu provedení směrnice 2009/33/ES a měly by být v souladu s kategoriemi uvedenými ve společném slovníku pro veřejné zakázky Unie. Komise by měla pravidelně předkládat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování směrnice 2009/33/ES. Komise by měla rovněž posoudit, zda by bylo možné zahrnout do působnosti směrnice 2009/33/ES také stavební stroje, a pokud ano, vypracovat metodiku definování „čistých stavebních strojů“.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Komise by měla navrhnout metodiku výpočtu emisí CO2 po dobu životního cyklu a emisí CO2 během celého cyklu vozidel (well-to-wheel), která bude v budoucnu tvořit podklad při tvorbě politik v tomto odvětví, neboť zachycením celého hodnotového řetězce poskytne přesnější přehled o celkových emisích určitého vozidla. Tyto emise by Komise měla zohlednit při revidování směrnice 2009/33/ES a případných dalších příslušných právních předpisů týkajících se alternativních paliv.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Další podpora pro zavádění čistých vozidel na trh může být dosažena prostřednictvím cílených opatření v oblasti veřejné podpory na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Zahrnuje to lepší výměnu znalostí a sladění zadávání veřejných zakázek, aby bylo možné provádět opatření v dostatečně velkém měřítku, které umožní snižovat náklady a ovlivňovat trh. V pokynech pro státní podporu na ochranu životního prostředí a energetiku na období 2014–202027 je uvedena možnost veřejné podpory ve prospěch prosazování rozvoje infrastruktur potřebných pro distribuci alternativních paliv. Na tuto veřejnou podporu se však budou stále vztahovat pravidla Smlouvy, zejména její články 107 a 108.
(16)  Další podpora pro zavádění čistých vozidel na trh může být dosažena prostřednictvím cílených opatření v oblasti veřejné podpory na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Zahrnuje to lepší výměnu znalostí a sladění zadávání veřejných zakázek, aby bylo možné provádět opatření v dostatečně velkém měřítku, které umožní snižovat náklady a ovlivňovat trh. Také je zapotřebí podporovat regionální pilotní projekty, zejména tam, kde dochází k propojení venkovských a městských oblastí. V pokynech pro státní podporu na ochranu životního prostředí a energetiku na období 2014–202027 je uvedena možnost veřejné podpory ve prospěch prosazování rozvoje infrastruktur potřebných pro distribuci alternativních paliv. Na tuto veřejnou podporu se však budou stále vztahovat pravidla Smlouvy, zejména její články 107 a 108.
_________________
_________________
27 Úř. věst. C 200, 28.6.2014, s. 1.
27 Úř. věst. C 200, 28.6.2014, s. 1.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   V zájmu dosažení dalšího snížení emisí a látek znečišťujících ovzduší by členské státy měly být vybízeny, aby v případech, kdy je to vhodné, uplatňovaly různé pobídky a mechanismy pro rozvoj vozového parku v jiných odvětvích, než jsou odvětví regulovaná v této pozměněné směrnici.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)
(16b)   Členské státy by měly zajistit, aby náklady na splnění minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek stanovených v této směrnici nebyly přenášeny na místní orgány a aby byly pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele zajištěny dostatečné finanční zdroje.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 c (nový)
(16c)   Cílená opatření na podporu veřejných zakázek na čistá vozidla jsou nepostradatelná. K naplnění cílů této směrnice členské státy rozšíří své finanční i nefinanční pobídky v zájmu rychlejšího zavádění čistých vozidel na trh.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 d (nový)
(16d)  Stanovení minimálních cílů pro veřejné zakázky u lehkých a těžkých užitkových vozidel touto směrnicí bude vyžadovat dodatečné finanční prostředky pro veřejné zadavatele a jiné zadavatele. To by mělo být zohledněno v rozpočtové a finanční politice Unie po roce 2020, aby měli veřejní zadavatelé a jiní zadavatelé zajištěnu dostatečnou finanční podporu, a v budoucím víceletém finančním rámci a v pravidlech pro udržitelné financování a finanční instituce Unie.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 e (nový)
(16e)   Aby se zajistilo, že veřejné orgány budou motivovány k nákupu čistých vozidel a členské státy budou investovat do zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, avšak zároveň předešlo riziku, že by tyto nákupy vedly k vyšším cenám pro cestující, měla by rozpočtová a finanční politika Unie po roce 2020 počítat s podporou zadavatelů. To by se mělo odrazit v budoucím víceletém finančním rámci a v pravidlech pro udržitelné financování a finanční instituce Unie. V zájmu rychlejšího zavedení čistých vozidel na trh by členské státy měly rovněž rozšířit finanční a nefinanční pobídky a počítat s environmentálními audity. Tyto snahy povedou ke snížení počátečních vysokých investic do změn infrastruktury a podpoří dekarbonizaci dopravy.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 f (nový)
(16f)   V rámci současného víceletého finančního rámce má Unie k dispozici celou řadu různých fondů na podporu členských států, místních orgánů a dotčených provozovatelů při jejich přechodu na udržitelnou mobilitu. Během období 2014–2020 Unie vyčlenila 13,7 miliardy EUR z evropských strukturálních a investičních fondů na financování městské mobility. Výzkumný program Unie Horizont 2020 poskytne okolo 200 milionů EUR na městskou mobilitu a 650 milionů EUR na inteligentní města a Nástroj pro propojení Evropy věnuje okolo 200 milionů na výzvy k podávání návrhů na městské uzly. V rámci příštího víceletého finančního rámce by Komise a členské státy měly nadále podporovat projekty udržitelné městské mobility a měly by posílit nezbytnou součinnost mezi různými zdroji financování a programy. Je třeba posílit zejména vazby mezi městskou mobilitou, novou digitální agendou a energetickou unií, jako je například možnost financovat z Nástroje pro propojení Evropy projekty součinnosti se zvláštní mírou spolufinancování pro dopravní projekty obsahující prvky z oblasti energie a telekomunikací, které s sebou nesou ohromný potenciál pro městské projekty.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 g (nový)
(16g)   Je třeba podporovat cílenější využívání finančních nástrojů Unie, jako je Evropský fond pro strategické investice nebo nástroj Evropské investiční banky pro čistší dopravu, které mohou pomoci financovat vozové parky a zařízení. Za tím účelem by měla být zlepšena dostupnost technických a finančních poradenských služeb pro místní orgány a provozovatele, například pomocí Evropského centra pro investiční poradenství, partnerství JASPERS a JESSICA nebo pomocí finančního nástroje FI-compass, aby se posílila jejich institucionální kapacita, příprava a provádění projektů a dosáhlo se optimalizovaného využívání finančních prostředků Unie a finančních nástrojů včetně snižování rizik u inovativních nabídek.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 h (nový)
(16h)   Orgány veřejné správy by také měly být motivovány k tomu, aby pořizovaly vozidla na základě kritéria ekonomicky nejvýhodnější nabídky („MEAT“) popsaného v článku 82 směrnice 2014/25/EU a zohlednily při tom nákladovou efektivnost během životnosti vozidla a environmentální a sociální aspekty.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 i (nový)
(16i)   Aby se maximalizoval dopad investic, je třeba lépe koordinovat mobilitu a územní plánování měst, například pomocí využití plánů udržitelné městské mobility. Jde o plány vypracované napříč jednotlivými politickými oblastmi a ve spolupráci s různými úrovněmi správy, které spojují různé druhy dopravy, silniční bezpečnost, nákladní dopravu, řízení mobility a inteligentní dopravní systémy. Plány udržitelné městské mobility mohou hrát důležitou úlohu při dosahování cílů Unie v oblasti snižování emisí CO2, znečištění hlukem a znečištění ovzduší. Jejich uplatňování by mělo být důležitým prvkem, který by se měl zvážit při financování projektů Unie v oblasti městské dopravy, mimo jiné při provádění této směrnice v pozměněném znění. V této souvislosti by Komise měla příslušným orgánům poskytnout nezbytnou poradenskou a technickou podporu při rozvoji těchto plánů, přičemž by měla plně zohledňovat zásadu subsidiarity.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 j (nový)
(16j)   Kromě toho, že veřejné zakázky podporují využívání čistých vozidel, jsou také hnací silou nových forem mobility. Zatímco čistá vozidla budou podporována pobídkami a povedou k rychlejšímu zavádění infrastruktury v městských oblastech, digitalizace zajistí optimální účinnost přepravy cestujících a zboží. Přechodu k mobilitě coby službě napomáhají multimodální a sdílená mobilita a integrovaná řešení prodeje jízdenek.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Za účelem dosažení cílů této směrnice by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla být aktualizována ustanovení týkající se emisních standardů pro CO2 u těžkých vozidel na dobu pěti let počínaje [doplnit datum vstupu v platnost]. Toto období by se mělo automaticky prodlužovat o stejně dlouhé období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví s takovým prodloužením nesouhlas. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
vypouští se
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  V souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161a by měla být věnována zvláštní pozornost sledování účinků právních předpisů Unie. Hodnocení směrnice 2009/33/ES by mělo poskytnout základ pro posouzení dopadů spojených s jednotlivými možnostmi další činnosti. Proto by Komise měla na základě nejlepších a nejnovějších dostupných vědeckých důkazů posoudit, zda je nutné provézt přezkum uvedené směrnice, při němž by byly zohledněny emise CO2 během životního cyklu vozidla a emise CO2 celého cyklu, s cílem zajistit transparentnost a odpovědnost při naplňování cílů politiky, a v případě potřeby navrhnout nezbytná zlepšení. Je-li to vhodné, měla by Komise v tomto směru rovněž přezkoumat další relevantní právní předpisy týkající se alternativních paliv.
______________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)
(18b)   Významný podíl zakázek ve veřejné dopravě se týká subjektů místní veřejné dopravy, za něž obvykle odpovídají místní orgány s omezenými finančními možnostmi. Pravidla pro veřejné zakázky na čistá vozidla by proto neměla vytvářet významnou dodatečnou finanční zátěž ani vést k externalizaci vznikajících vyšších nákladů prostřednictvím vyššího jízdného, vyšších místních daní nebo omezení veřejné dopravy.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 c (nový)
(18c)   Unie musí ochránit výrobce Unie před nekalou konkurencí ze třetích zemí, kde výrobci Unie nemají přístup k veřejným zakázkám, pokud jde o nákup, leasing, pronájem nebo nákup silničních vozidel na splátky. Komise by proto měla analyzovat nekalé konkurenční praktiky ve třetích zemích a přijmout vhodná opatření k zajištění ochrany evropského průmyslu.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2009/33/ES
Název
Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility
Směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých silničních vozidel v rámci zadávání veřejných zakázek za účelem podpory nízkoemisní mobility
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 1 – odst. 1
1a)   článek 1 se nahrazuje tímto:
Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.
Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu, leasingu, pronájmu nebo nákupu na splátky silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Unie v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.“.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 2 – odst. 1
1b)  v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
Členské státy mohou z požadavků této směrnice vyjmout zakázky na nákup vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, která nejsou předmětem schválení typu nebo jednotlivého schválení na jejich území.
Členské státy mohou z požadavků této směrnice vyjmout zakázky na nákup, leasing, pronájem či nákup na splátky vozidel uvedených v čl. 2 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, která nejsou předmětem schválení typu nebo jednotlivého schválení na jejich území.“.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 3 – odst. 1 – návětí
Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel zadané:
Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup, leasing, pronájem, nákup na splátky nebo dovybavení silničních vozidel zadané:
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)   orgány, agenturami a institucemi Evropské unie.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4
4.  „čistým vozidlem“
4.  „čistým vozidlem“ vozidlo jakékoli kategorie poháněné alternativními palivy vymezenými v čl. 2 prvním odstavci bodu 1) směrnice 2014/94/EU s výjimkou biopaliv, která nejsou vyrobena ze vstupních surovin uvedených v části A přílohy IX směrnice 2018/... (RED II), nebo biopaliv, která jsou vyrobena z palmového oleje*, včetně hybridních vozidel, v nichž se elektřina využívá pouze pro část provozního použití vozidla, a vozidel s nízkými a nulovými emisemi. U vozidel s motorem s vnitřním spalováním nesmějí emise v reálném provozu** jako procento emisních limitů*** překročit 80 %.
a)  vozidlo kategorie M1 nebo M2 s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze; nebo
b)  vozidlo kategorie N1 s maximálními emisemi výfukových plynů vyjádřenými v CO2 g/km a emisemi znečišťujících látek v reálném provozu nižšími než procentní podíl příslušných emisních limitů uvedených v tabulce 2 v příloze;
c)  nebo c) vozidlo kategorie M3, N2 nebo N3 podle vymezení v tabulce 3 v příloze.
_____________________________
* To se prokazuje smlouvou na nákup biopaliva nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biopaliva.
** Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.
*** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
4a.  „vozidlem s nulovými emisemi“ vozidlo s nulovými emisemi CO2, NOx a jemných částic z výfukových plynů.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
4b.  „vozidlem s nízkými emisemi“ vozidlo s maximální úrovní emisí uvedených v příloze v tabulce 2.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 c (nový)
4c.  „dovybaveným vozidlem splňujícím normu pro čistá vozidla“ vozidlo s dovybaveným motorem, které splňuje normu pro čistá vozidla vymezenou v bodě 4 prvního odstavce tohoto článku. V případě dovybaveného motoru využívajícího biopaliva ve smyslu čl. 2 druhého pododstavce písm. i) směrnice 2009/28/ES, syntetická paliva nebo parafinická paliva musí vozidlo splňovat nejnovější normy Euro nebo normy, které je nahradí.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/33/ES
Článek 4a
4)  vkládá se nový článek 4a, který zní:
vypouští se
„Článek 4a
Přenesení pravomocí
Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem aktualizace tabulky 3 v příloze doplněním limitů pro emise CO2 z výfukových plynů a pro znečišťující látky pro těžká vozidla, jakmile budou v platnosti příslušné emisní standardy CO2 pro těžká vozidla na úrovni Unie.“
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby nákup, leasing, pronájem nebo nákup na splátky silničních vozidel a smlouvy o veřejné službě v oblasti veřejné přepravy cestujících po silnici a železnici a smlouvy o veřejné službě podle článku 3 této směrnice odpovídaly minimálním cílům pro zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla uvedeným v tabulce 4 v příloze a pro zadávání veřejných zakázek na těžká vozidla uvedeným v tabulce 5 v příloze.
1.  Členské státy zajistí, aby nákup, leasing, pronájem, nákup na splátky nebo dovybavení silničních vozidel tak, aby splňovala normu pro čistá vozidla, a smlouvy o veřejné službě v oblasti veřejné přepravy cestujících po silnici a železnici a smlouvy o veřejné službě podle článku 3 této směrnice odpovídaly minimálním cílům pro zadávání veřejných zakázek na čistá lehká užitková vozidla uvedeným v tabulce 4 v příloze a pro zadávání veřejných zakázek na těžká vozidla uvedeným v tabulce 5 v příloze.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
1a.   Pro účely výpočtu minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek se za datum veřejné zakázky, které má být bráno v potaz, považuje datum ukončení řízení o veřejné zakázce podpisem smlouvy.
Minimální cíle pro zadávání veřejných zakázek se vypočítají jako průměr všech smluv podepsaných mezi dnem následujícím po datu provedení této směrnice do vnitrostátního práva a 31. prosincem 2024 pro první referenční období a mezi 1. lednem 2025 a 31. prosincem 2029 pro druhé referenční období.
V případě, že nové cíle pro referenční období po 1. lednu 2030 nebudou přijaty včas, platí i nadále cíle stanovené pro rok 2030.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)
1b.   Pro dosažení cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek bude základem pro udělení zakázky zadavatelem kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídky („MEAT“) ve smyslu článku 82 směrnice 2014/25/EU. Specifikace nabídek jsou definovány nejen s ohledem na celkové náklady na vlastnění, ale také s ohledem na další vlastnosti vozidla, jako jsou dostupnost, vhodnost pro městské prostředí, úrovně hluku, energetická účinnost a recyklovatelnost baterií a součástí vozidla.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2009/33/ES
Článek 5 a (nový)
5a)   vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a
Finanční prostředky
1.  Členské státy vyčlení dostatečné finanční prostředky na veřejné zakázky na čistá vozidla a zavádění související infrastruktury na svém území. Vyčlenění těchto finančních prostředků bude následovat po důkladném posouzení finančních potřeb veřejných orgánů a zadavatelů s ohledem na cíle stanovené na vnitrostátní úrovni v oblasti zadávání veřejných zakázek.
2.  Unie vyčlení dodatečné finanční nástroje na podporu zavádění čistých vozidel a související infrastruktury v členských státech.“.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2009/33/ES
Článek 5 b (nový)
5b)   vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5b
Akční plán pro alternativní paliva v oblasti veřejné dopravy
1.  Evropská komise do 31. prosince 2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě akční plán pro urychlené zavádění dobíjecích a čerpacích stanic pro těžká užitková vozidla vlastněná přepravními společnostmi, a to jak ve vlastních vozovnách a servisních dílnách těchto společností, tak ve veřejném prostoru.
2.  Tento akční plán bude zahrnovat informace o dostupných unijních nástrojích financování a stanoví jasně postupy, jakými lze poskytovat podporu, včetně jeho vztahu ke stávajícím evropským pravidlům o státní podpoře.
3.  Tato zpráva rovněž obsahuje posouzení toho, jak by mohly být unijní nástroje financování revidovány v tom smyslu, aby stanovily vyšší prioritu pro přístup společností všech velikostí v oblasti veřejné dopravy k finančním prostředkům pro nahrazení jejich vozidel.“.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)
Směrnice 2009/33/ES
Článek 5 c (nový)
5c)   vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5c
Platforma Unie pro přeshraniční a společné zadávání zakázek v oblasti energeticky účinných silničních vozidel s nízkými emisemi
Aby se usnadnilo dosahování cílů stanovených v příloze této směrnice a dosáhlo úspor z rozsahu, zřídí Komise platformu Unie pro přeshraniční a společné zadávání zakázek v oblasti energeticky účinných silničních vozidel s nízkými emisemi. Veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a provozovatelé uvedení v článku 3 se do této platformy mohou zapojit za účelem společného pořizování vozidel. Komise zajistí, aby platforma byla veřejně přístupná a účinně propojila všechny strany, které mají zájem o sdružení svých zdrojů. Aby se usnadnila příprava a provedení tohoto společného zadávání zakázek, Komise zajistí technickou pomoc a vytvoří šablony pro dohody o spolupráci. Komise je zmocněna přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem zřízení platformy Unie pro společné zadávání zakázek v oblasti energeticky účinných silničních vozidel s nízkými emisemi.“.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2009/33/ES
Článek 8a
7)   vkládá se nový článek 8a, který zní:
vypouští se
Článek 8a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 4a je Komisi svěřena na dobu pěti let od [uvést datum vstupu v platnost]. Nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období vypracuje Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o období stejné délky, pokud Evropský parlament nebo Rada nejpozději tři měsíce před uplynutím každého období nevysloví s takovým prodloužením nesouhlas.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 4a kdykoli zrušit. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nejsou jím dotčeny již platné akty v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.
5.  Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí jej současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 4a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na podnět Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlužuje o 2 měsíce.“;
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2009/33/ES
Článek 9
8)  článek 9 se nahrazuje tímto:
8)  Článek 9 se zrušuje.
„1. Komisi je nápomocen výbor.
Tento výbor bude výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Jestliže výbor nevysloví žádné stanovisko, Komise nepřijme návrh prováděcího aktu a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Jestliže má být stanovisko výboru získáno písemným postupem, ukončí se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro předložení stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádají členové výboru prostou většinu.“
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 1
1.  Každé tři roky, počínaje 1. lednem 2027, po obdržení zpráv od členských států Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a opatřeních přijatých jednotlivými členskými státy za účelem účinného provádění této směrnice.
1.  Do 18. dubna 2026 a poté každé tři roky předloží členské státy Komisi zprávu o uplatňování této směrnice jako součást zpráv uvedených v čl. 83 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2014/24/EU a v čl. 99 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2014/25/EU. Do 18. dubna 2023 předloží členské státy Komisi předběžnou zprávu.
V těchto zprávách se uvedou informace o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice, včetně informací o počtu a kategoriích vozidel pořízených veřejnými orgány a jinými subjekty, o dialogu vedeném na různých úrovních státní správy, informace o záměrech členských států, pokud jde o výše uvedené činnosti, jakož i všechny ostatní důležité informace.
Informace musí být v souladu s kategoriemi obsaženými v nařízení (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), jak se uvádí v tabulce 1 v příloze.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 2
aa)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:
2.  Tyto zprávy vyhodnotí účinky této směrnice, zejména možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, a potřebu přijetí dalších opatření, přičemž zahrnou případné návrhy.
2. Nejpozději do 31. prosince 2022 Komise navrhne metodiku výpočtu emisí CO2 během životního cyklu vozidla a emisí CO2 během celého cyklu.
V těchto zprávách Komise srovná v rámci každé z kategorií vozidel uvedených v tabulce 3 přílohy nominální a relativní počty zakoupených vozidel odpovídajících nejlepším alternativám na trhu z hlediska energetických a ekologických dopadů za dobu životnosti vozidla s celkovým trhem s těmito vozidly a uvede odhad, do jaké míry ovlivnily trh možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3. Komise posoudí potřebu dalších opatření a případně připojí návrhy.
Nejpozději do 18. dubna 2027 provede Komise přezkum směrnice 2009/33/ES a jakýchkoli jiných právních předpisů týkajících se alternativních paliv, přičemž zohlední emise CO2 během životního cyklu vozidla a emise CO2 během celého cyklu.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a b (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 3
ab)  odstavec 3 se nahrazuje tímto:
3.  Nejpozději ke dni předložení první zprávy Komise přezkoumá možnosti uvedené v čl. 5 odst. 3, předloží vyhodnocení metodiky uvedené v článku 6, a bude-li to nezbytné, navrhne vhodné úpravy.
3. Do 18. dubna 2024 a poté každé tři roky předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o provádění této směrnice, ve které upřesní opatření přijatá v této souvislosti jednotlivými členskými státy a posoudí, zda je třeba přijmout další opatření, a případně k ní připojí návrh na změnu této směrnice.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 4
4.  Do 1. ledna 2026 a poté každé tři roky členské státy předloží Komisi zprávu o provádění této směrnice. Do 1. ledna 2023 předloží členské státy Komisi průběžnou zprávu. V této zprávě se uvedou informace o krocích podniknutých za účelem provádění této směrnice, včetně informací o počtu a kategoriích vozidel pořízených veřejnými orgány a jinými subjekty, o dialogu vedeném na různých úrovních státní správy, informace o záměrech členských států, pokud jde o výše uvedené činnosti, jakož i všechny ostatní důležité informace. Informace by měly být uvedeny podle kategorií obsažených v nařízení (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), jak se uvádí v příloze.
vypouští se
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 5
5.  Komise je oprávněna přijmout formou prováděcích aktů pokyny k obsahu zpráv členských států uvedených v odstavci 4.
5.  Komise je oprávněna přijmout formou prováděcích aktů pokyny k obsahu zpráv členských států uvedených v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)
ba)  doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5a. Členské státy mohou rozhodnout o vytvoření mechanismu k regulaci nákupu čistých vozidel jinými vlastníky vozových parků, jako jsou provozovatelé taxislužby, společnosti provozující sdílení vozidel a společnosti organizující spolujízdu.“
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b b (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 5 b (nový)
bb)  doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5b. Komise do 31. prosince 2021 předloží Evropskému parlamentu a Radě akční plán pro urychlené zavádění dobíjecích a čerpacích stanic pro těžká nákladní vozidla vlastněná přepravními společnostmi, a to jak ve vlastních vozovnách a servisních dílnách těchto společností, tak ve veřejném prostoru. Tento akční plán bude zahrnovat informace o dostupných unijních nástrojích financování a stanoví, jakým způsobem lze poskytovat podporu v souladu s evropskými pravidly o státní podpoře.“
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b c (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 5 c (nový)
bc)  doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5c. Komise posoudí, zda je třeba přezkoumat příslušné právní předpisy týkající se podpory čisté a energeticky účinné silniční dopravy, pokud jde o použití pneumatik nejvyšších tříd a protektorovaných pneumatik, a případně předloží legislativní návrh.“
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b d (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 5 d (nový)
bd)  doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5d. Komise poskytne členským státům pokyny týkající se různých fondů Unie, které by mohly být použity pro účely této směrnice, např. Nástroj pro propojení Evropy podporující rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy a Evropský fond pro strategické investice či nástroj pro čistší dopravu podporující zavádění čistších dopravních vozidel a související infrastruktury.“
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b e (nové)
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 10 – odst. 5 e (nový)
be)  doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5e. Klíčovou úlohu v tomto přechodu hrají poradenská střediska tím, že usnadňují a podporují investice a instituční kapacity. Proto Komise výrazně posílí úlohu a kapacitu Evropského centra pro investiční poradenství, zejména prostřednictvím místního zastoupení a aktivní úlohy při přípravě projektů.“
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do XXXX [uvést datum 24 měsíců po datu vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do XXXX [uvést datum 18 měsíců po datu vstupu v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Příloha I
Směrnice 2009/33/ES
Příloha – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Tabulka 1: Kódy služeb uvedených v článku 3 podle společného slovníku pro veřejné zakázky

Kód CPV

Popis

60112000-6

Služby veřejné silniční dopravy

60130000-8

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

60172000-3

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem

90511000-2

Sběr odpadu

60160000-7

Silniční poštovní doprava

60161000-4

Přeprava balíků

Pozměňovací návrh

Tabulka 1: Kódy služeb uvedených v článku 3 podle společného slovníku pro veřejné zakázky

Kód CPV

Popis

60112000.

Služby veřejné silniční dopravy

60130000-8

Služby jednoúčelové silniční osobní dopravy

60140000-1

Nepravidelná osobní doprava

60172000-3

Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem

90511000-2

Sběr odpadu

60160000-7

Silniční poštovní doprava

60161000-4

Přeprava balíků

64121100-1

Doručování pošty

64121200-2

Doručování balíků

60170000-0

Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem

60171000-7

Pronájem osobních automobilů s řidičem

60181000-0

Pronájem nákladních automobilů s řidičem

60180000-3

Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem

90511100-3

Sběr tuhého městského odpadu

90511200-4

Sběr odpadu z domácností

90511300-5

Sběr odpadků

90511400-6

Sběr papíru

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
PŘÍLOHA I
Směrnice 2009/33/ES
Příloha – tabulka 2

Znění navržené Komisí

Tabulka 2: Emisní limity pro lehká užitková vozidla

Kategorie vozidel

2025

2030

 

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů**

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů

Vozidla M1

25

80 %

0

nepoužije se

Vozidla M2

25

80 %

0

nepoužije se

Vozidla N1

40

80 %

0

nepoužije se

* Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007 nebo následných právních aktů.

Pozměňovací návrh

Tabulka 2: Emisní limity pro lehká užitková vozidla

Kategorie vozidel

2025

2030

 

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů**

CO2 (g/km)

Emise látek znečišťujících ovzduší* v reálném provozu jako procento emisních limitů

Vozidla L

25

 

 

 

Vozidla M1

50

80 %

0

nepoužije se

Vozidla M2

50

80 %

0

nepoužije se

Vozidla N1

50

80 %

0

nepoužije se

Vozidla M3

nepoužije se

 

 

 

Vozidla N2

nepoužije se

 

 

 

Vozidla N3

nepoužije se

 

 

 

* Emise ultrajemných částic v reálném provozu v #/km (PN) oxidů dusíku v mg/km (NOx) měřené podle použitelného znění přílohy IIIA nařízení 2017/1151.

** Použitelný emisní limit podle přílohy I nařízení (ES) č. 715/2007 nebo následných právních aktů.

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Příloha I
Směrnice 2009/33/ES
Příloha – tabulka 3
[…..]
vypouští se
Pozměňovací návrhy 75 a 85
Návrh směrnice
PŘÍLOHA I
Směrnice 2009/33/ES
Příloha – tabulka 4

Znění navržené Komisí

Tabulka 4: Minimální cíl pro podíl lehkých užitkových vozidel v souladu s tabulkou 2 na celkovém objemu veřejných zakázek na lehká užitková vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

2025

2030

Lucembursko

35 %

35 %

Švédsko

35 %

35 %

Dánsko

34 %

34 %

Finsko

35 %

35 %

Německo

35 %

35 %

Francie

34 %

34 %

Spojené království

35 %

35 %

Nizozemsko

35 %

35 %

Rakousko

35 %

35 %

Belgie

35 %

35 %

Itálie

35 %

35 %

Irsko

35 %

35 %

Španělsko

33 %

33 %

Kypr

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalsko

27 %

27 %

Řecko

23 %

23 %

Slovinsko

20 %

20 %

Česká republika

27 %

27 %

Estonsko

21 %

21 %

Slovensko

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Polsko

20 %

20 %

Chorvatsko

17 %

17 %

Maďarsko

21 %

21 %

Lotyšsko

20 %

20 %

Rumunsko

17 %

17 %

Bulharsko

16 %

16 %

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Všechna ostatní vozidla, která splňují požadavky tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

Pozměňovací návrh

Tabulka 4: Minimální cíl pro podíl lehkých užitkových vozidel na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států 1, 2

 

Kategorie vozidla M1, M2, N1

Kategorie vozidla L

Členský stát

2025

2030

2025

2030

Orgány, agentury a instituce EU

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Lucembursko

50 %

50 %

50 %

50 %

Švédsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Dánsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Finsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Německo

50 %

50 %

50 %

50 %

Francie

50 %

50 %

50 %

50 %

Spojené království

50 %

50 %

50 %

50 %

Nizozemsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Rakousko

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgie

50 %

50 %

50 %

50 %

Itálie

50 %

50 %

50 %

50 %

Irsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Španělsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Kypr

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugalsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Řecko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovinsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Česká republika

50 %

50 %

50 %

50 %

Estonsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Litva

35 %

35 %

35 %

35 %

Polsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Chorvatsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Maďarsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Lotyšsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Rumunsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulharsko

25 %

25 %

25 %

25 %

1 Alespoň 70 % minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá lehká užitková vozidla by v prvním referenčním období (do roku 2025) mělo být plněno prostřednictvím vozidel s nulovými a nízkými emisemi a v druhém referenčním období (2025–2030) a v obdobích následujících prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi.

2 Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Vozidla s nízkými emisemi výfukových plynů nebo vozidla využívající zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je třeba prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu, se počítají jako 0,66 vozidla v rámci příslušného mandátu. Všechna ostatní čistá vozidla se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

Pozměňovací návrhy 79
Návrh směrnice
PŘÍLOHA – Tabulka 5
Směrnice 2009/33/ES
Příloha - tabulka 5

Znění navržené Komisí

Tabulka 5: Minimální cíl pro podíl těžkých vozidel v souladu s tabulkou 3 na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

Nákladní vozidla

Autobusy

 

2025

2030

2025

2030

Lucembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Finsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Německo

10 %

15 %

50 %

75 %

Francie

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené království

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakousko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgie

10 %

15 %

50 %

75 %

Itálie

10 %

15 %

50 %

75 %

Irsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španělsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypr

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Řecko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Polsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvatsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů nebo vozidla využívající zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je třeba prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu, se počítají jako jedno vozidlo v rámci příslušného mandátu. Toto počítání se nepoužije v případě těch členských států, jejichž minimální mandát pro veřejné zakázky přesahuje 50 % celkového objemu veřejných zakázek, přičemž mezní hodnotou je 50 %. Všechna ostatní vozidla, která splňují požadavky tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v rámci příslušného mandátu.

Pozměňovací návrh

Tabulka 5: Minimální cíl pro podíl těžkých vozidel v souladu s čl. 4 odst. 4 na celkovém objemu veřejných zakázek na těžká vozidla na úrovni členských států*

Členský stát

Nákladní vozidla

Autobusy

 

20251

20302

20251

20302

Orgány, agentury a instituce EU

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75 %]

Lucembursko

10 %

15 %

50 %

75 %

Švédsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Dánsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Finsko

9 %

15 %

46 %

69 %

Německo

10 %

15 %

50 %

75 %

Francie

10 %

15 %

48 %

71 %

Spojené království

10 %

15 %

50 %

75 %

Nizozemsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Rakousko

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgie

10 %

15 %

50 %

75 %

Itálie

10 %

15 %

50 %

75 %

Irsko

10 %

15 %

50 %

75 %

Španělsko

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypr

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugalsko

8 %

12 %

40 %

61 %

Řecko

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovinsko

7 %

9 %

33 %

50 %

Česká republika

9 %

11 %

46 %

70 %

Estonsko

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovensko

8 %

9 %

39 %

58 %

Litva

9 %

8 %

47 %

70 %

Polsko

7 %

9 %

37 %

56 %

Chorvatsko

6 %

7 %

32 %

48 %

Maďarsko

8 %

9 %

42 %

63 %

Lotyšsko

8 %

9 %

40 %

60 %

Rumunsko

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulharsko

8 %

7 %

39 %

58 %

1 Alespoň 66 % minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá těžká užitková vozidla by mělo být plněno prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi nebo vozidel využívajících zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je nutné prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu. Podíl vozidel na biomethan na dílčím cíli se započítává do výše 30 % dílčího cíle.

2 Alespoň75 % minimálních cílů pro zadávání veřejných zakázek na čistá těžká užitková vozidla by mělo být plněno prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi nebo vozidel využívajících zemní plyn za předpokladu, že jsou plně provozována na biomethan, což je nutné prokázat smlouvou na nákup biomethanu nebo pomocí jiných dokladů o pořizování biomethanu. Podíl vozidel na biomethan na dílčím cíli se započítává do výše 30 % dílčího cíle.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0321/2018).

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí