Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0291(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0321/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0321/2018

Συζήτηση :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 304kWORD 115k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.
(2)  Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών21 η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τις μεταφορές να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, οι εκπομπές αέριων ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να μειωθούν δραστικά χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, καθώς και με μέτρα που προωθούν τη μεταστροφή υπέρ των δημόσιων μεταφορών και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας καθαρών οχημάτων.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501.
21 COM(2016)0501.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ.
(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους»23, η παρούσα πρόταση έχει ενταχθεί στη δεύτερη δέσμη προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Αυτή η δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της» περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η ΕΕ να τεθεί σε πορεία κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της ΕΕ. Η προώθηση βιώσιμων οχημάτων θα πρέπει να διενεργείται παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, καθώς αποτελεί τον ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο μείωσης του αριθμού οχημάτων στον δρόμο και, συνεπώς, βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και μείωσης των εκπομπών.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων και υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.
(5)  Η καινοτομία των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των οχημάτων, μειώνει την ηχορύπανση και ταυτόχρονα υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και, με τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και σε άλλες περιοχές με ρύπανση, και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης, η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας πρέπει να αποτελέσει τη βασική αρχή οποιασδήποτε προσπάθειας, ώστε να εξασφαλιστεί και να δοθεί ώθηση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς και να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω έρευνα και καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα. Προκειμένου να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση και να τηρούνται τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, χρειάζονται συγκεκριμένες και φιλόδοξες πολιτικές και μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας οχημάτων καθαρών εκπομπών.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Οι εκτιμήσεις για το έτος κατά το οποίο θα επιτευχθεί ισοδυναμία τιμής ανάμεσα στα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ΟΚΕΚ) και στα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή κυμαίνονται μεταξύ του 2020 και του 2028. Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) έχουν επισημάνει περιπτώσεις ισοδυναμίας τιμής για ορισμένα νέα μοντέλα το 2020. Λαμβανομένου υπόψη του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, το σημείο ισοδυναμίας του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (ΣΚΙ) θα επιτευχθεί πριν από το έτος ισοδυναμίας της τιμής αγοράς, κατά κανόνα σε 2 με 6 έτη.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Τα προγνωστικά σχετικά με τις αγορές εκτιμούν ότι η τιμή των καθαρών οχημάτων, όπως είναι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα μειωθεί σημαντικά και τα εν λόγω οχήματα θα καταστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και με ακόμη μικρότερο λειτουργικό κόστος από τα συμβατικά οχήματα κατά τη δεκαετία του 2020, ιδίως όταν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, χάρη στο μειωμένο κόστος των συσσωρευτών αλλά και άλλες μειώσεις του κόστους που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου κόστους καυσίμων και των χαμηλότερων δαπανών συντήρησης που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Παρ’ όλο που η Ένωση έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την έρευνα και την οικολογική καινοτομία υψηλής αξίας, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φιλοξενεί τους μεγαλύτερους παραγωγούς λεωφορείων και συσσωρευτών. Ομοίως, οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτές καθορίζονται από τις αγορές στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδυαστικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της παγκόσμιας αγοράς, σε σύγκριση με το 28% που κατέχει η Ένωση. Απαιτείται λοιπόν ένα φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για την τόνωση της καινοτομίας και την περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στις επεκτεινόμενες παγκόσμιες αγορές για καθαρά οχήματα και συναφείς τεχνολογικές υποδομές.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)
(5δ)   Η Ένωση πρέπει να αυξήσει τα κίνητρα υποστήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης βιώσιμων και ανακυκλώσιμων συσσωρευτών, οι οποίοι θα πρέπει να παράγονται λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 ε (νέα)
(5ε)   Προκειμένου να είναι συνεπείς με τους σκοπούς της βιωσιμότητας, οι συσσωρευτές θα πρέπει να παράγονται με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως ως προς τη διαδικασία εξαγωγής του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συσσωρευτών. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια παραγωγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει, σύμφωνα με την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, φιλόδοξους στόχους για την ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα.
(6)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δαπάνες για αγαθά, έργα και υπηρεσίες αντιστοιχούν περίπου στο 14 % του ΑΕγχΠ, πράγμα που αντιστοιχεί περίπου σε 1,8 τρισεκατομμύρια EUR ετησίως, οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οδηγίες 2014/24/ΕΕ24 και 2014/25/ΕΕ25 προβλέπουν ελάχιστους εναρμονισμένους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις με τους οποίους εναρμονίζεται ο τρόπος αγοράς αγαθών, έργων και υπηρεσιών από δημόσιες αρχές και ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στο πλαίσιο τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων των αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων) που αγοράζονται. Συγκεκριμένα, καθορίζουν συνολικά κατώτατα όρια του όγκου των συμβάσεων που πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης, τα οποία ισχύουν και για την οδηγία για τα καθαρά οχήματα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η οδηγία πρέπει να περιέχει σαφείς και διαφανείς απαιτήσεις και να ορίζει μια απλή μέθοδο υπολογισμού για τους στόχους των δημοσίων συμβάσεων.
_________________
_________________
24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
24 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
25 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
25 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Η διαθεσιμότητα υποδομών φόρτισης και ανεφοδιασμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταφορά με οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών. Επομένως, οι πτυχές που προωθούν τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθούν στην οδηγία 2014/94/ΕΕ. Ελλείψει αναθεώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τις υποδομές δημοσίων μεταφορών.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν σε διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) να κατέχουν, να αναπτύσσουν, να διευθύνουν και να λειτουργούν μια ελάχιστη κρίσιμη μάζα σταθμών επαναφόρτισης στον δημόσιο τομέα με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα σταθμών επαναφόρτισης.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες στήριξης της λειτουργίας και μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες υπηρεσίες, προβλέποντας, για παράδειγμα, εξαιρέσεις ή μειώσεις από τους ενεργειακούς φόρους για τα οχήματα εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.
(8)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης με σκοπό την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Με τον καθορισμό ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε αντίθεση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα η σημασία να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή διότι δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και οι επιχειρήσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά οχημάτων με δόσεις, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων.
(9)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε πρακτικές, όπως η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις και η μετασκευή οχημάτων, καθώς και στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες συγκοινωνιών, στις υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, στις μη τακτικές μεταφορές επιβατών και στην ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό, καθώς και σε ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς και σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές σύναψης συμβάσεων, ταυτόχρονα δε η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει αναδρομικά τις υφιστάμενες συμβάσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα σύναψης καθαρών δημοσίων συμβάσεων σε άλλα μέσα μεταφοράς.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η εισαγωγή ορισμού των καθαρών οχημάτων υποστηρίχθηκε ευρέως από βασικούς παράγοντες, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται με βάση την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.
(10)  Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων από τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Για να εξασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την υποστήριξη της διείσδυσης των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας βάσει αυτής της τροπολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις επιδόσεις εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των ημιφορτηγών για την περίοδο μετά το 202026. Η δράση που αναλαμβάνεται σύμφωνα με την τροποποιηθείσα οδηγία θα συμβάλει επίσης στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη των συναφών υποδομών επαναφόρτισης. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις θα επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, έχει ζωτική σημασία να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων. Επιπλέον, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας απαιτούν την παράταση της ζωής των προϊόντων. Ως εκ τούτου, η μετασκευή οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται για την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που καθορίζονται στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)   Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών στον αγωγό εξαγωγής μπορούν επίσης να αφήσουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της διεργασίας κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων και του επιπέδου ανακυκλωσιμότητας ή απόδοσης της παραγωγής καυσίμων. Ως εκ τούτου, τεχνολογίες που αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση, όπως οι βιώσιμες και ανακυκλώσιμες μπαταρίες, πρέπει να λαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που καθορίζονται στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήματος. Η έρευνα και η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να προωθηθούν και σε άλλες πολιτικές της Ένωσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)
(10γ)  Ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 θα πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα από το στάδιο της εξόρυξης έως τον αγωγό εξαγωγής. Με τον τρόπο αυτόν, θα επιτευχθεί ακριβέστερη καταγραφή όλων των εκπομπών ενός συγκεκριμένου οχήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει προσδιορίσει τη μεθοδολογία για την καταγραφή των εκπομπών από την παραγωγή στην κατανάλωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων κατέδειξε την προστιθέμενη αξία της υιοθέτησης προσέγγισης με βάση τα εναλλακτικά καύσιμα έως ότου καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης τεχνολογικά ουδέτερες απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στο μέλλον. Στην εκτίμηση επιπτώσεων αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από αυξημένη ωριμότητα, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.
(11)  Τα δίκυκλα και τα τρίκυκλα, τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς, και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσης ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από πρόσφατη πρόοδο, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης της αγοράς.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών μόνο μέσω των δημοσίων συμβάσεων είναι περιορισμένο και οι δημόσιες μεταφορές συμβάλλουν μόνο σε μικρό βαθμό στις εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ρυθμίσουν την αγορά καθαρών οχημάτων και από άλλους ιδιοκτήτες στόλων, όπως εταιρείες ταξί, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.
(12)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων προς επίτευξη έως το 2025 και έως το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για αγορές όπου οι επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών είναι εγγυημένες. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). Οι ελάχιστοι στόχοι για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, των φορέων και των επιχειρήσεων να εξετάζουν σχετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται. Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Στη σύστασή του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές για πράσινες δημόσιες συμβάσεις, με την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών (ZEV) και οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών (ULEV) από τις δημόσιες αρχές για τους στόλους τους, ή για (ημι)δημόσια προγράμματα κοινοχρησίας αυτοκινήτων, και να καταργήσουν σταδιακά τα νέα αυτοκίνητα εκπομπών CO2 έως το 2035.
––––––––––––––––
ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 140.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας.
(13)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την περάτωση της υλοποίησης των εθνικών τους ελάχιστων στόχων και να καταγράφουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση και να βελτιστοποιηθούν τα δυνητικά αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να παρασχεθεί στις δημόσιες αρχές κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Η τροποποιηθείσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αέριων ρύπων και στην προώθηση καθαρών δημόσιων οδικών μεταφορών. Θα πρέπει να αποφευχθεί η αποθάρρυνση της ανάπτυξης καθαρών μη οδικών μεταφορών, όπως το τραμ και ο υπόγειος σιδηρόδρομος.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Η εφαρμογή των ορίων που καθορίζονται στην οδηγία δύσκολα θα επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη εμπορεύσιμων και τεχνικά ώριμων προϊόντων. Για να εξασφαλιστεί η τακτική επικαιροποίηση όσον αφορά την πληροφόρηση για την πρόοδο στον τομέα, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά δύο έτη έκθεση στην οποία θα εκτιμάται εάν διατίθενται εμπορεύσιμες λύσεις για καθαρά οχήματα. Ακόμα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά κίνητρα, ούτως ώστε να διατεθούν ταχύτερα στην αγορά τέτοιου είδους καθαρά οχήματα.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)  Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής διαφοράς στα οικονομικά περιθώρια των ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών που επιθυμούν να χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, ενδεχομένως πιο ακριβά, πρέπει να προβλεφθούν μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών μεταφορών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και να διασφαλιστεί ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία δεν μετακυλίεται στις τοπικές αρχές, ιδίως για τους μικρότερους δήμους, ή δεν θα οδηγήσει σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με ενδιάμεση έκθεση το 2023 και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την πλήρη υποβολή εκθέσεων για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και άλλων οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο του κοινού λεξιλογίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικοί κωδικοί στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν την καταχώριση και παρακολούθηση στη βάση δεδομένων «Tender Electronic Daily».
(15)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας αναμένεται ότι θα παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας. Η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να αρχίσει με προκαταρκτική έκθεση από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή το 2023, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο των εκθέσεων ως μέρος των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και σχετικά με τις προμήθειες από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων το 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεμονωμένων δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται μόνον εκθέσεις. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και να εναρμονίζονται με τις κατηγορίες που περιέχονται στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/33/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να κρίνει αν θα μπορούσαν τα μηχανήματα εργοταξίου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και, εάν ναι, να επεξεργαστεί μία μεθοδολογία για τον ορισμό των «καθαρών μηχανημάτων εργοταξίου».
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όσοι χαράσσουν πολιτική στον τομέα, έχοντας ακριβέστερη εικόνα των συνολικών εκπομπών συγκεκριμένου οχήματος που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει μια μεθοδολογία που να μετρά εκπομπές CO2 κύκλου ζωής και εκπομπές CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Οι εκπομπές αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και οποιασδήποτε άλλης συναφούς νομοθεσίας που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να μειωθούν το κόστος και να υπάρξει αντίκτυπος στην αγορά. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2014-202027. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.
(16)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να μειωθούν το κόστος και να υπάρξει αντίκτυπος στην αγορά. Θα πρέπει, εξίσου, να επιδιώκονται τα πιλοτικά περιφερειακά έργα, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεση αγροτικών και αστικών περιοχών. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2014-202027. Ωστόσο, οι κανόνες της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.
_________________
_________________
27 ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1.
27 ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω μείωση των εκπομπών και των αέριων ρύπων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, κατά περίπτωση, να εφαρμόζουν διαφορετικές πρωτοβουλίες και μηχανισμούς ανάπτυξης στόλου και σε άλλους τομείς πέρα από όσους ρυθμίζονται από την τροποποιηθείσα οδηγία.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το κόστος συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους δημοσίων συμβάσεων που θεσπίζονται σε αυτή την οδηγία δεν μετακυλίεται σε τοπικές αρχές και ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι διατίθενται σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)
(16γ)   Απαιτούνται στοχευμένα μέτρα στήριξης για την προμήθεια καθαρών οχημάτων. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα που παρέχουν, ούτως ώστε να επισπεύσουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)
(16δ)  Η επιβολή ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις για τα ελαφρά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα από την παρούσα οδηγία θα απαιτήσει επιπλέον πόρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Επομένως, η ενωσιακή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική μετά το 2020 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό, ώστε να παρέχεται επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)
(16ε)   Για να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα στις δημόσιες αρχές για την αγορά καθαρών οχημάτων και ότι τα κράτη μέλη επενδύουν στην εγκατάσταση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, αλλά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αύξησης των τιμών των εισιτηρίων για τους επιβάτες λόγω αυτών των αγορών, η δημοσιονομική και χρηματοδοτική πολιτική της Ένωσης μετά το 2020 θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους αναθέτοντες φορείς. Τούτο θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στους κανόνες σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ένωσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επεκτείνουν τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα, και να προβλέπουν περιβαλλοντικούς ελέγχους, ούτως ώστε να επισπεύδουν τη διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά. Οι προσπάθειες αυτές θα μειώσουν την αρχική υψηλή επένδυση για τις αλλαγές στις υποδομές και θα στηρίξουν την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)
(16στ)   Δυνάμει του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η Ένωση διαθέτει μια σειρά διαφορετικών κονδυλίων για τη στήριξη των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων κατά τη μετάβασή τους στη βιώσιμη κινητικότητα. Κατά την περίοδο 2014-2020, η Ένωση διέθεσε 13,7 δισεκατομμύρια EUR από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση της αστικής κινητικότητας. Το ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης, «Ορίζοντας 2020», θα διαθέσει περίπου 200 εκατομμύρια EUR για την αστική κινητικότητα και 650 εκατομμύρια EUR για τις έξυπνες πόλεις και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διαθέσει περίπου 200 εκατομμύρια EUR για προσκλήσεις υποβολής προσφορών για αστικούς κόμβους. Στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και να ενισχύουν τις αναγκαίες συνέργειες μεταξύ των διάφορων πηγών χρηματοδότησης και προγραμμάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της αστικής κινητικότητας, του νέου Ψηφιακού Θεματολογίου και της Ενεργειακής Ένωσης, όπως η δυνατότητα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» να χρηματοδοτεί έργα συνέργειας με επιπλέον ποσοστό συγχρηματοδότησης για έργα στον τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνουν συνιστώσες ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στοιχεία που συνεπάγονται τεράστιο δυναμικό για τα αστικά έργα.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ζ (νέα)
(16ζ)   Θα πρέπει να προωθηθεί μια πιο στοχοθετημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή ο μηχανισμός χρηματοδότησης για καθαρότερες μεταφορές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των στόλων και του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα τεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στις τοπικές αρχές και στις τοπικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, των πρωτοβουλιών JASPERS και JESSICA ή της πλατφόρμας (FI) - Compass, προκειμένου να ενισχυθούν η θεσμική τους ικανότητα, η προετοιμασία και η υλοποίηση των έργων και να επιτευχθεί η βελτιστοποιημένη χρήση των κονδυλίων και των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των κινδύνων των καινοτόμων προσφορών.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 η (νέα)
(16η)   Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται επίσης να προμηθεύονται οχήματα βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς («MEAT»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος, καθώς και περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 θ (νέα)
(16θ)   Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της κινητικότητας και του χωροταξικού σχεδιασμού, για παράδειγμα μέσω της χρήσης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ είναι σχέδια που αναπτύσσονται μεταξύ επιμέρους τομέων πολιτικής και σε συνεργασία με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης τα οποία συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, την οδική ασφάλεια, την παράδοση εμπορευμάτων, τη διαχείριση κινητικότητας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή ΣΒΑΚ θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρηματοδότηση σχεδίων της Ένωσης στον τομέα των αστικών μεταφορών, καθώς και κατά την εφαρμογή της παρούσας τροποποιηθείσας οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στις αρμόδιες αρχές την αναγκαία συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 ι (νέα)
(16ι)   Πέραν της στήριξης για τη διείσδυση καθαρών οχημάτων, οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν κινητήρια δύναμη για τις νέες μορφές κινητικότητας. Ενώ θα δοθούν κίνητρα για καθαρά οχήματα, τα οποία θα οδηγήσουν στην επιταχυμένη ανάπτυξη υποδομών στις αστικές περιοχές, η ψηφιοποίηση θα βελτιστοποιήσει την αποδοτικότητα των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Η πολυτροπική και συλλογική κινητικότητα, καθώς και οι λύσεις ενοποιημένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση στην κινητικότητα ως υπηρεσία.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις, ώστε να επικαιροποιεί τις διατάξεις που αφορούν τα πρότυπα των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από την [θα εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντίρρηση για την εν λόγω παράταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, καθώς και διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
διαγράφεται
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επακολούθηση των συνεπειών της ενωσιακής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ πρέπει να παρέχει τη βάση για εκτίμηση των επιπτώσεων των επιλογών για περαιτέρω δράση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με βάση τα βέλτιστα και πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των εκπομπών CO2 και τις εκπομπές CO2 των οχημάτων από την παραγωγή στην κατανάλωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων πολιτικής, και πρέπει να προτείνει αναγκαίες βελτιώσεις, εάν χρειάζεται. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει επίσης άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με τα εναλλακτικά καύσιμα.
______________
ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)   Σημαντικό μερίδιο των δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των μεταφορών συνδέεται με τοπικούς φορείς δημοσίων μεταφορών που κατά κανόνα υπάγονται στην αρμοδιότητα τοπικών αρχών με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Οι κανόνες για την προμήθεια καθαρών οχημάτων δεν θα πρέπει, κατά συνέπεια, να οδηγούν σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή σε εξωτερίκευση του κόστους μέσω αύξησης της τιμής των εισιτηρίων, αύξησης των τοπικών φόρων ή μείωσης των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)
(18γ)   Είναι αναγκαίο η Ένωση να προστατεύει τους κατασκευαστές της Ένωσης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε τρίτες χώρες, όπου οι κατασκευαστές της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση σε προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων για την αγορά, τη μίσθωση, την ενοικίαση ή την αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού σε τρίτες χώρες και να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Τίτλος
Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών
Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
(1α)   Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Κοινότητας για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.
«Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στις αναθέτουσες αρχές, στους αναθέτοντες φορείς καθώς και σε ορισμένες επιχειρήσεις την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν αγοράζουν, ενοικιάζουν, μισθώνουν ή αγοράζουν με δόσεις οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.»
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
(1β)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.
«Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία συμβάσεις για την αγορά, μίσθωση, ενοικίαση, αγορά με δόσεις οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, τα οποία δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ή ιδιαίτερη έγκριση στην επικράτειά τους.»
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης, ενοικίασης, αγοράς με δόσεις ή μετασκευής οχημάτων οδικών μεταφορών που συνάπτονται:
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   από θεσμικά, λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
4.  «καθαρό όχημα»:
4.  «καθαρό όχημα»: όχημα το οποίο ανεξαρτήτως κατηγορίας κινείται με εναλλακτικά καύσιμα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ μέρος Α της οδηγίας 2018/... (RED II) ή που παράγονται από φοινικέλαιο* και συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών οχημάτων στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο για μέρος της επιχειρησιακής χρήσης του οχήματος, οχημάτων με χαμηλές εκπομπές και οχημάτων με μηδενικές εκπομπές. Για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)** ως ποσοστά ορίων εκπομπών*** δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80%.
α)  όχημα της κατηγορίας M1 ή M2 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·
β)  όχημα της κατηγορίας Ν1 με μέγιστη εκπομπή καυσαερίων εκφρασμένη σε CO2g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή·
γ)  όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3, όπως ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος».
_____________________________
* Αυτό αποδεικνύεται μέσω σύμβασης για την προμήθεια βιοκαυσίμων ή άλλων μέσων πρόσβασης στα βιοκαύσιμα.
** RDE υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN) και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
*** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών όπως αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
4α.  «όχημα μηδενικών εκπομπών»: όχημα με μηδενικές εκπομπές CO2, NOx και εκπομπές λεπτών σωματιδίων του σωλήνα εξαγωγής.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
4β.  «όχημα χαμηλών εκπομπών»: όχημα με μέγιστες εκπομπές όπως αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)
4γ.  «όχημα μετασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων»: όχημα με κινητήρα μετασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων όπως ορίζεται στο σημείο 4 της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μετασκευασμένου κινητήρα που χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στο σημείο θ) του άρθρου 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, συνθετικά καύσιμα ή παραφινικά καύσιμα, το όχημα πρέπει να πληροί τα τελευταία πρότυπα Euro ή διάδοχα πρότυπα.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 4α
(4)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 4α:
διαγράφεται
«Άρθρο 4α
«Εξουσιοδότηση»
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τον πίνακα 3 του παραρτήματος τα όρια εκπομπών καυσαερίων εκφρασμένα σε CO2 και αέριων ρύπων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όταν τεθούν σε ισχύ σε επίπεδο Ένωσης τα σχετικά πρότυπα επιδόσεων εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα».
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση ή η αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αγορά, η μίσθωση, η ενοικίαση, η αγορά με δόσεις ή η μετασκευή οχημάτων οδικών μεταφορών σύμφωνα με το πρότυπο καθαρών οχημάτων και οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, να συμφωνούν με τους στόχους ελάχιστων προμηθειών καθαρών ελαφρών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αναφέρονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Για τον υπολογισμό των ελάχιστων στόχων δημοσίων συμβάσεων, η ημερομηνία της δημόσιας σύμβασης που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, με την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ελάχιστοι στόχοι δημοσίων συμβάσεων υπολογίζονται ως ο μέσος όρος όλων των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ της ημέρας μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας και της 31ης Δεκεμβρίου 2024 για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου 2029 για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.
Σε περίπτωση που οι στόχοι για την περίοδο αναφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2030 δεν εγκριθούν εγκαίρως, εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2030.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Για την επίτευξη των στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά («ΜΕΑΤ»), όπως περιγράφεται στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Η συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζεται όχι μόνο με γνώμονα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας αλλά και άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, όπως η προσβασιμότητα, η εισαγωγή στο αστικό τοπίο, τα επίπεδα θορύβου, η ενεργειακή απόδοση, η ανακυκλωσιμότητα των συσσωρευτών και των κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 α (νέο)
(5α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5α
Δημοσιονομικοί πόροι
1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την προμήθεια καθαρών οχημάτων και την εγκατάσταση της σχετικής υποδομής τους στο έδαφός τους. Τα κεφάλαια καθορίζονται κατόπιν διεξοδικής αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών των δημοσίων αρχών και των αναθετόντων φορέων που συνδέονται με τους στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο.
2.  Η Ένωση διαθέτει επαρκή συμπληρωματικά χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της χρήσης καθαρών οχημάτων και την εγκατάσταση της σχετικής υποδομής τους στα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 β (νέο)
(5β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5β
Σχέδιο δράσης εναλλακτικών καυσίμων για τις δημόσιες μεταφορές
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους.
2.  Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες, πώς μπορεί να δοθεί αυτή η στήριξη, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
3.  Η έκθεση περιέχει επίσης εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να δοθεί χρηματοδοτική προτεραιότητα σε εταιρείες δημόσιων μεταφορών όλων των μεγεθών για την αντικατάσταση των οχημάτων τους.»
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 5 γ (νέο)
(5γ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 5γ
Ενωσιακή πλατφόρμα για διασυνοριακή και κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών
Για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, η Επιτροπή δημιουργεί ενωσιακή πλατφόρμα για τη διασυνοριακή και την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών. Οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 δύνανται να συμμετέχουν στην εν λόγω πλατφόρμα για την κοινή προμήθεια οχημάτων. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η πλατφόρμα είναι δημόσια προσβάσιμη και συσπειρώνει με αποτελεσματικό τρόπο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συγκέντρωση των πόρων τους. Προκειμένου να διευκολυνθούν η κατάρτιση και η υλοποίηση των εν λόγω κοινών προμηθειών, η Επιτροπή παρέχει τεχνική βοήθεια και αναπτύσσει υποδείγματα συμφωνιών συνεργασίας. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 8α για τη δημιουργία της ενωσιακής πλατφόρμας για την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών.»
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 8α
(7)   Παρεμβάλλεται νέο άρθρο 8α:
διαγράφεται
«Άρθρο 8α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 4α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [θα προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετική με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρει αντίρρηση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Η απόφαση δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.
5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπώσει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 9
(8)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(8)  Το άρθρο 9 διαγράφεται.
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.  Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα εάν, εντός της προθεσμίας για την έκδοση της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.»
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τα μέτρα που έχει λάβει κάθε κράτος μέλος για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2027, μετά την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη.
1.  Τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ως μέρος των εκθέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 99 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ μέχρι τις 18 Απριλίου 2026 και κάθε τρία έτη εφεξής. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή προκαταρκτική έκθεση έως τις 18 Απριλίου 2023.
Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Οι πληροφορίες εναρμονίζονται με τις κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός (EK) αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως αναφέρεται στο πίνακα 1 του παραρτήματος.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
αα)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Στην έκθεση αξιολογούνται τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και ιδίως των εναλλακτικών επιλογών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, και η ανάγκη για περαιτέρω δράση, περιλαμβάνονται δε προτάσεις εάν χρειάζεται.
«2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή έχει προτείνει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 κύκλου ζωής και των εκπομπών CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.
Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή συγκρίνει τον απόλυτο και τον σχετικό αριθμό των αγορασθέντων οχημάτων τα οποία αντιστοιχούν στη βέλτιστη εναλλακτική λύση αγοράς από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε κατηγορία οχημάτων του πίνακα 3 του παραρτήματος, με τη συνολική αγορά για τα συγκεκριμένα οχήματα, και εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 έχουν επηρεάσει την αγορά. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω δράση και περιλαμβάνει, αν χρειαστεί, σχετικές προτάσεις.
Το αργότερο έως τις 18 Απριλίου 2027 η Επιτροπή έχει εξετάσει την οδηγία 2009/33/ΕΚ και κάθε άλλη σχετική νομοθετική πράξη που αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές CO2 κύκλου ζωής και τις εκπομπές CO2 οχημάτων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.»
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – α β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
αβ)  Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Το αργότερο κατά την ημερομηνία υποβολής της πρώτης έκθεσης, η Επιτροπή εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, υποβάλλει αξιολόγηση της μεθοδολογίας του άρθρου 6 και προτείνει, ενδεχομένως, ενδεδειγμένες αναπροσαρμογές.
«3. Έως τις 18 Απριλίου 2024 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στην οποία προσδιορίζονται οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη για το θέμα αυτό και εκτιμάται η ανάγκη περαιτέρω δράσης και, κατά περίπτωση, συνοδεύονται από πρόταση για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.»
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως την 1η Ιανουαρίου 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που προμηθεύθηκαν αρχές και φορείς, τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανωτέρω αναφορά δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Στις πληροφορίες θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατηγορίες που περιλαμβάνει ο κανονισμός αριθ. 2195/2002 σχετικά με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)31 όπως αναφέρεται στο παράρτημα.
διαγράφεται
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
5.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β – στοιχείο βα (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)
βα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να καθιερώσουν μηχανισμούς για τη ρύθμιση της αγοράς καθαρών οχημάτων από άλλους ιδιοκτήτες στόλων, όπως εταιρείες ταξί, κοινοχρησίας αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.»
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 β (νέα)
ββ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5β. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχέδιο δράσης για την επίσπευση της δημιουργίας υποδομής φόρτισης και ανατροφοδότησης για βαρέα επαγγελματικά οχήματα που κατέχουν μεταφορικές εταιρείες στις αποθήκες και στους χώρους συντήρησης που διαθέτουν, καθώς και σε δημόσιους χώρους. Το εν λόγω σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα και καθορίζει πώς μπορεί να δοθεί αυτή η στήριξη παρά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.»
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 γ (νέα)
βγ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5γ. Η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη επανεξέτασης της κατάλληλης νομοθεσίας που σχετίζεται με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οδικών μεταφορών όσον αφορά τη χρήση των βέλτιστων ταξινομημένων και αναγομωμένων ελαστικών επισώτρων, και, κατά περίπτωση, να υποβάλει νομοθετική πρόταση.»
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β δ (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 δ (νέα)
βδ)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5δ. Η Επιτροπή καθοδηγεί τα κράτη μέλη όσον αφορά τα διάφορα ταμεία της ΕΕ που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, παραδείγματος χάριν τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που υποστηρίζει την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών υψηλής απόδοσης, βιώσιμων και αποδοτικά διασυνδεδεμένων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη χρηματοδότηση για καθαρότερες μεταφορές που υποστηρίζει την ανάπτυξη καθαρότερων οχημάτων μεταφορών και των σχετικών αναγκών τους για υποδομές.»
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β ε (νέο)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 ε (νέα)
βε)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5ε. Οι κόμβοι συμβουλών διαδραματίζουν κύριο ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση καθώς διευκολύνουν και προάγουν τις επενδύσεις και υποστηρίζουν τις θεσμικές ικανότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα ενισχύσει ουσιαστικά τον ρόλο και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ιδίως μέσω της τοπικής του παρουσίας και της ανάληψης ενεργού ρόλου στην προετοιμασία των έργων.»
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις XXXX [Θα προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις XXXX [Θα προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

Τροπολογία

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

60172000-3

Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

64121100-1

Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας

64121200-2

Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

60170000-0

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς επιβατών με οδηγό

60171000-7

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό

60181000-0

Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό

60180000-3

Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οδηγό

90511100-3

Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων

90511200-4

Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

90511300-5

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία

90511400-6

Υπηρεσίες αποκομιδής χάρτου

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας M1

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

25

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

40

80%

0

α.α.

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Τροπολογία

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών από ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών

Οχήματα κατηγορίας L

25

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας M1

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M2

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας N1

50

80%

0

α.α.

Οχήματα κατηγορίας M3

α.α.

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας N2

α.α.

 

 

 

Οχήματα κατηγορίας N3

α.α.

 

 

 

* Εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) υπερλεπτών σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων ανά χιλιόμετρο (PN), και οξειδίων του αζώτου σε mg/km (NOx) μετρούμενων σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του παραρτήματος IIIΑ του κανονισμού 2017/1151.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 3
[...]
διαγράφεται
Τροπολογίες 75 και 85
Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

2025

2030

Λουξεμβούργο

35%

35%

Σουηδία

35%

35%

Δανία

34%

34%

Φινλανδία

35%

35%

Γερμανία

35%

35%

Γαλλία

34%

34%

Ηνωμένο Βασίλειο

35%

35%

Κάτω Χώρες

35%

35%

Αυστρία

35%

35%

Βέλγιο

35%

35%

Ιταλία

35%

35%

Ιρλανδία

35%

35%

Ισπανία

33%

33%

Κύπρος

29%

29%

Μάλτα

35%

35%

Πορτογαλία

27%

27%

Ελλάδα

23%

23%

Σλοβενία

20%

20%

Τσεχική Δημοκρατία

27%

27%

Εσθονία

21%

21%

Σλοβακία

20%

20%

Λιθουανία

19%

19%

Πολωνία

20%

20%

Κροατία

17%

17%

Ουγγαρία

21%

21%

Λετονία

20%

20%

Ρουμανία

17%

17%

Βουλγαρία

16%

16%

*Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

Τροπολογία

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό ελαφρών οχημάτων ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις ελαφρών οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους1, 2

 

Κατηγορία οχήματος M1, M2, N1

Κατηγορία οχήματος L

Κράτος μέλος

2025

2030

2025

2030

Θεσμικά όργανα, οργανισμοί και όργανα της ΕΕ

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Λουξεμβούργο

50%

50%

50%

50%

Σουηδία

50%

50%

50%

50%

Δανία

50%

50%

50%

50%

Φινλανδία

50%

50%

50%

50%

Γερμανία

50%

50%

50%

50%

Γαλλία

50%

50%

50%

50%

Ηνωμένο Βασίλειο

50%

50%

50%

50%

Κάτω Χώρες

50%

50%

50%

50%

Αυστρία

50%

50%

50%

50%

Βέλγιο

50%

50%

50%

50%

Ιταλία

50%

50%

50%

50%

Ιρλανδία

50%

50%

50%

50%

Ισπανία

50%

50%

50%

50%

Κύπρος

50%

50%

50%

50%

Μάλτα

50%

50%

50%

50%

Πορτογαλία

50%

50%

50%

50%

Ελλάδα

35%

35%

35%

35%

Σλοβενία

35%

35%

35%

35%

Τσεχική Δημοκρατία

50%

50%

50%

50%

Εσθονία

35%

35%

35%

35%

Σλοβακία

35%

35%

35%

35%

Λιθουανία

35%

35%

35%

35%

Πολωνία

35%

35%

35%

35%

Κροατία

25%

25%

25%

25%

Ουγγαρία

25%

25%

25%

25%

Λετονία

25%

25%

25%

25%

Ρουμανία

25%

25%

25%

25%

Βουλγαρία

25%

25%

25%

25%

1 Τουλάχιστον 70% των ελάχιστων στόχων δημοσίων συμβάσεων για καθαρά ελαφρά οχήματα κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς (έως το 2025) επιτυγχάνονται από οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών και στη δεύτερη (2025-2030) και τις επόμενες περιόδους αναφοράς, με οχήματα μηδενικών εκπομπών.

2 Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Τα οχήματα χαμηλών εκπομπών και τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται ως 0,66 οχήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου. Όλα τα λοιπά καθαρά οχήματα υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Παράρτημα – πίνακας 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 3 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

2025

2030

2025

2030

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

* Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής ή τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου ή άλλου μέσου πρόσβασης σε βιομεθάνιο, υπολογίζονται ως 1 όχημα που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου. Ο εν λόγω υπολογισμός δεν εφαρμόζεται σε όσα κράτη μέλη ο ελάχιστος στόχος για τις δημόσιες συμβάσεις υπερβαίνει το 50 % του συνολικού μεγέθους των δημοσίων συμβάσεων και η τιμή διαχωρισμού είναι το 50 %. Όλα τα λοιπά οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος υπολογίζονται ως 0,5 οχήματα.

Τροπολογία

Πίνακας 5: Ελάχιστος στόχος όσον αφορά το ποσοστό βαρέων οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ως προς τις συνολικές δημόσιες συμβάσεις βαρέων οχημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους

Κράτος μέλος

Φορτηγά

Λεωφορεία

 

20251

20302

20251

20302

Θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Λουξεμβούργο

10%

15%

50%

75%

Σουηδία

10%

15%

50%

75%

Δανία

10%

15%

50%

75%

Φινλανδία

9%

15%

46%

69%

Γερμανία

10%

15%

50%

75%

Γαλλία

10%

15%

48%

71%

Ηνωμένο Βασίλειο

10%

15%

50%

75%

Κάτω Χώρες

10%

15%

50%

75%

Αυστρία

10%

15%

50%

75%

Βέλγιο

10%

15%

50%

75%

Ιταλία

10%

15%

50%

75%

Ιρλανδία

10%

15%

50%

75%

Ισπανία

10%

14%

50%

75%

Κύπρος

10%

13%

50%

75%

Μάλτα

10%

15%

50%

75%

Πορτογαλία

8%

12%

40%

61%

Ελλάδα

8%

10%

38%

57%

Σλοβενία

7%

9%

33%

50%

Τσεχική Δημοκρατία

9%

11%

46%

70%

Εσθονία

7%

9%

36%

53%

Σλοβακία

8%

9%

39%

58%

Λιθουανία

9%

8%

47%

70%

Πολωνία

7%

9%

37%

56%

Κροατία

6%

7%

32%

48%

Ουγγαρία

8%

9%

42%

63%

Λετονία

8%

9%

40%

60%

Ρουμανία

6%

7%

29%

43%

Βουλγαρία

8%

7%

39%

58%

1 * Τουλάχιστον το 66 % των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καθαρά βαρέα επαγγελματικά οχήματα επιτυγχάνεται από οχήματα μηδενικών εκπομπών ή από οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου. Η καταμέτρηση του μεριδίου των οχημάτων που κινούνται με βιομεθάνιο για τον επιμέρους στόχο παύει να υπολογίζεται στο 30 % του επιμέρους στόχου.

2 Τουλάχιστον το 75 % των ελάχιστων στόχων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καθαρά βαρέα επαγγελματικά οχήματα επιτυγχάνεται από οχήματα μηδενικών εκπομπών ή από οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και ότι αυτό αποδεικνύεται με σύμβαση για την παροχή βιομεθανίου. Η καταμέτρηση του μεριδίου των οχημάτων που κινούνται με βιομεθάνιο για τον επιμέρους στόχο παύει να υπολογίζεται στο 30 % του επιμέρους στόχου.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0321/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου