Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0291(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0321/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0321/2018

Keskustelut :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 78k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 25. lokakuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassaan21komissio totesi, että jotta unionin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015 antamat sitoumukset voitaisiin täyttää, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja siksi myös liikenteen kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Lisäksi on viipymättä vähennettävä jyrkästi liikenteen aiheuttamia ihmisten terveyttä vahingoittavia epäpuhtauspäästöjä. Tähän voidaan päästä erilaisten poliittisten aloitteiden yhdistelmällä, johon kuuluvat myös puhtaiden ajoneuvojen julkiset hankinnat.
(2)  Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa eurooppalaisessa strategiassaan21 komissio totesi, että jotta unionin Yhdistyneiden kansakuntien ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssissa Pariisissa 2015 antamat sitoumukset voitaisiin täyttää, liikenteen alalla on irrottauduttava hiilestä nopeammin ja siksi myös liikenteen kasvihuonekaasu- ja epäpuhtauspäästöissä olisi määrätietoisesti pyrittävä nollatasoon vuosisadan puoliväliin mennessä. Lisäksi on viipymättä vähennettävä jyrkästi liikenteen aiheuttamia ihmisten terveyttä ja ympäristöä vahingoittavia epäpuhtauspäästöjä. Tähän voidaan päästä erilaisten poliittisten aloitteiden yhdistelmällä, johon kuuluvat myös toimet, joilla tuetaan liikennemuotosiirtymää kohti julkisia liikennepalveluja, ja puhtaiden ajoneuvojen julkiset hankinnat.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501 final.
21 COM(2016)0501 final.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Kuten komission tiedonannossa Eurooppa liikkeellä – Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla23 ilmoitettiin, tämä ehdotus muodostaa osan toisesta toimenpidepaketista, jolla edistetään unionin pyrkimyksiä vähäpäästöisen liikenteen toteuttamiseksi. Paketti esitellään komission tiedonannossa Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapallo, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuutta ja työntekijöitä, ja siihen kuuluu tarjontaan ja kysyntään suunnattuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ohjata EU vähäpäästöisen liikkuvuuden tielle ja samalla vahvistaa EU:n liikkuvuuden ekosysteemin kilpailukyky.
(4)  Kuten komission tiedonannossa Eurooppa liikkeellä – Puhdas, kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja liikkuvuus kaikille sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla23 ilmoitettiin, tämä ehdotus muodostaa osan toisesta toimenpidepaketista, jolla edistetään unionin pyrkimyksiä vähäpäästöisen liikenteen toteuttamiseksi. Paketti esitellään komission tiedonannossa Vähäpäästöisen liikkuvuuden toteuttaminen – Euroopan unioni, joka suojelee maapallo, antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa teollisuutta ja työntekijöitä, ja siihen kuuluu tarjontaan ja kysyntään suunnattuja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus ohjata EU vähäpäästöisen liikkuvuuden tielle ja samalla vahvistaa EU:n liikkuvuuden ekosysteemin kilpailukyky. Kestäviä ajoneuvoja olisi edistettävä samalla kun kehitetään edelleen julkista liikennettä, sillä se on nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää ajoneuvojen määrää teillä ja siten parantaa ilmanlaatua ja vähentää päästöjä.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283 final.
23 COM(2017)0283 final.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Uuteen teknologiaan liittyvä innovointi auttaa vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja tukee liikenteen irtautumista hiilestä. Kun vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot yleistyvät tieliikenteessä, hiilidioksidin ja tiettyjen epäpuhtauksien (hiukkaset, typen oksidit ja muut hiilivedyt kuin metaani) päästöt todennäköisesti vähenevät, ja tällainen kehitys edistää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen kasvavilla maailmanmarkkinoilla.
(5)  Uuteen teknologiaan liittyvä innovointi auttaa vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja melusaastetta ja tukee liikenteen irtautumista hiilestä. Kun vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot yleistyvät tieliikenteessä, hiilidioksidin ja tiettyjen epäpuhtauksien (hiukkaset, typen oksidit ja muut hiilivedyt kuin metaani) päästöt vähenevät, ja täten ilmanlaatu paranee kaupungeissa ja muilla saastuneilla alueilla samalla, kun tällainen kehitys osaltaan edistää eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen kasvavilla maailmanmarkkinoilla sekä varmistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurien kehittämisen. Teknologianeutraaliuden periaatteen on oltava perusperiaatteena kaikissa toimissa, jotta varmistetaan kilpailuympäristö ja edistetään sitä ja jotta kannustetaan tekemään lisää tutkimuksia ja innovaatioita tällä alalla. Ilman epäpuhtauksien ja melusaasteen vähentämiseksi sekä unionin ilmanlaatunormien täyttämiseksi kaupunki- ja maaseutualueilla tarvitaan konkreettista ja kunnianhimoista politiikkaa ja toimenpiteitä, joihin kuuluvat puhdaspäästöisten ajoneuvojen julkiset hankinnat.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Polttomoottoriajoneuvojen ja akkutoimisten sähköajoneuvojen välinen hintapariteetti saavutetaan arvioiden mukaan vuosina 2020–2028. Lisäksi monet alkuperäiset laitevalmistajat ovat todenneet esimerkinomaisesti, että joidenkin uusien mallien kohdalla hintapariteetti saavutetaan vuonna 2020. Akkutoimisten sähköajoneuvojen alhaisempien käyttökustannusten vuoksi omistamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten pariteetti saavutetaan ennen ostohintapariteetin saavuttamisvuotta, tyypillisesti 2–6 vuoden kuluttua.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)   Markkinaennusteissa arvioidaan, että puhtaiden ajoneuvojen, kuten täysin sähkökäyttöisten autojen, hinnat putoavat merkittävästi ja niistä tulee hyvin kilpailukykyisiä ja jopa käyttökustannuksiltaan halvempia kuin tavanomaiset ajoneuvot 2020-luvulla, erityisesti kun otetaan huomioon omistamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset, mihin vaikuttaa akkujen halpeneminen mutta myös muu kustannusten pieneneminen, joka aiheutuu polttoainekustannusten pienenemisestä ja sähköajoneuvon halvemmista ylläpitokustannuksista.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
(5 c)   Unioni on yksi johtavista alueista tutkimuksen ja arvokkaan ekoinnovoinnin alalla, ja Aasian ja Tyynenmeren alueella on puolestaan suurimmat linja-autojen ja akkujen tuottajat. Samalla tavoin akkukäyttöisten sähköajoneuvojen globaalia markkinakehitystä johtavat markkinat Kiinassa ja Yhdysvalloissa, joiden yhteenlaskettu osuus maailmanmarkkinoista on noin 60 prosenttia, kun unionin osuus niistä on 28 prosenttia. Siksi tarvitaan kunnianhimoinen unionin toimintapolitiikan kehys, jolla edistetään innovointia ja tuetaan edelleen unionin teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua puhtaiden ajoneuvojen sekä niihin liittyvän teknologiainfrastruktuurin kasvavilla maailmanmarkkinoilla.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)
(5 d)   Unionin olisi lisättävä kannustimia, joilla tuetaan sellaisten kestävien ja kierrätettävien akkujen teknologista kehittämistä, jotka olisi tuotettava siten, että minimoidaan niiden ympäristöjalanjälki.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 e kappale (uusi)
(5 e)   Kestävyystavoitteiden noudattamiseksi akut olisi tuotettava siten, että niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet unionissa ja sen ulkopuolella, erityisesti kun on kyse akkujen kokoonpanossa käytettävien raaka-aineiden louhinnasta. Kasvihuonekaasupäästöt olisi otettava huomioon koko tuotantoprosessin ajalta. Komission olisi direktiivin 2006/66/EY tarkistamisen yhteydessä esitettävä akkujen kierrätystä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Direktiiveissä 2014/24/EU24 ja 2014/25/EU25 asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt, joilla yhtenäistetään menettelyjä, joilla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja. Niissä vahvistetaan sopimusten laajuutta koskevat yleiset kynnysarvot, joiden ylittyessä sopimuksiin on sovellettava unionin lainsäädäntöä ja jotka pätevät myös puhtaita ajoneuvoja koskevaan direktiiviin.
(6)  Kun otetaan huomioon, että tavaroihin, urakoihin ja palveluihin liittyvien julkisyhteisöjen menojen osuus on noin 14 prosenttia BKT:stä eli arviolta 1,8 biljoonaa euroa vuosittain, julkiset viranomaiset voivat hankintapolitiikallaan luoda ja tukea innovatiivisten tavaroiden ja palvelujen markkinoita. Direktiiveissä 2014/24/EU24 ja 2014/25/EU25 asetetaan julkisille hankinnoille yhdenmukaistetut vähimmäissäännöt, joilla yhtenäistetään menettelyjä, joilla viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten palvelujen tarjoajat hankkivat tavaroita, urakoita ja palveluja hankittujen tavaroiden (mukaan lukien ajoneuvojen) ympäristövaatimukset huomioon ottaen. Niissä vahvistetaan sopimusten laajuutta koskevat yleiset kynnysarvot, joiden ylittyessä sopimuksiin on sovellettava unionin lainsäädäntöä ja jotka pätevät myös puhtaita ajoneuvoja koskevaan direktiiviin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivissä olisi esitettävä selkeitä ja avoimia vaatimuksia ja määritettävä hankintatavoitteille yksinkertainen laskentamenetelmä.
_________________
_________________
24EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
24EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.
25EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.
25 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Kaikenlainen vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävillä ajoneuvoilla harjoitettava kuljetustoiminta, myös julkista liikennettä varten, edellyttää lataus- ja tankkausinfrastruktuurin saatavuutta. Näin ollen direktiivissä 2014/94/EU olisi vahvistettava näkökohtia, jotka koskevat vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan infrastruktuurin edistämistä julkisen liikenteen alalla. Komission olisi direktiivin tarkistamista odotettaessa laadittava toimintasuunnitelma julkisen liikenteen infrastruktuuria varten.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)   Jäsenvaltioiden olisi voitava valtuuttaa se, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat ja käyttävät pientä kriittistä massaa julkisia latausasemia, joihin kaikilla sähköntoimittajilla on vapaa pääsy, , jotta varmistetaan latauspisteiden riittävä saatavuus.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)
(6 c)   Jäsenvaltioita olisi kannustettava selvittämään mahdollisuuksia tukea erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä julkisissa palveluissa ja vähentää siitä aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi myöntämällä erittäin vähäpäästöisille ajoneuvoille vapautuksia tai alennuksia energiaveroista.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Vaikutustenarvioinnissa korostetaan hyötyä, jota on saatavissa muuttamalla puhtaiden ajoneuvojen hankintaa koskevaa yleistä hallintotapaa unionin tasolla. Asettamalla hankintojen vähimmäisvaatimukset voidaan vaikuttaa puhtaiden ajoneuvojen tavoiteltuun yleistymiseen markkinoilla tehokkaammin kuin sisällyttämällä ulkoiset kustannukset yleisiin hankintapäätöksiin ottaen samalla huomioon, että ympäristönäkökohtia on tärkeää tarkastella kaikissa hankintapäätöksissä. Euroopan kansalaisille ja yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koituva hyöty riittää perustelemaan tämän mallin täysin, sikäli kuin mallissa ei vaadita, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja muut toimijat käyttävät jotain tiettyä teknologiaa.
(8)  Vaikutustenarvioinnissa korostetaan hyötyä, jota on saatavissa muuttamalla puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankintaa koskevaa yleistä hallintotapaa unionin tasolla. Asettamalla hankintojen vähimmäisvaatimukset voidaan vaikuttaa puhtaiden ajoneuvojen tavoiteltuun yleistymiseen markkinoilla tehokkaammin kuin sisällyttämällä ulkoiset kustannukset yleisiin hankintapäätöksiin ottaen samalla huomioon, että ympäristönäkökohtia on tärkeää tarkastella kaikissa hankintapäätöksissä. Euroopan kansalaisille ja yrityksille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä koituva hyöty riittää perustelemaan tämän mallin täysin, sikäli kuin mallissa ei vaadita, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja muut toimijat käyttävät jotain tiettyä teknologiaa.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Laajentamalla direktiivin soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja osamaksukauppa sekä sopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut varmistetaan, että soveltamisala kattaa kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt.
(9)  Laajentamalla direktiivin soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja osamaksukauppa ja jälkiasennukset sekä sopimukset, jotka koskevat maanteitse suoritettavia joukkoliikennepalveluita, matkustajien erikoismaantiekuljetuksia, tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut varmistetaan, että soveltamisala kattaa kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt, mutta tämä direktiivi ei saisi taannehtivasti vaikuttaa voimassa oleviin sopimuksiin. Lisäksi komission olisi tarkasteltava puhtaiden hankintojen toteutettavuutta muissa liikennemuodoissa.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Keskeiset sidosryhmät kannattavat laajasti sellaista puhtaiden ajoneuvojen määritelmää, jossa otetaan huomioon kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämisvaatimukset. Sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävät kannustimet, joilla tuetaan vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla, olisi tämän muutoksen sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia hankintoja koskevat säännökset muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja.26 Muutetun direktiivin mukaisesti toteutettavat toimet edistävät näiden normien mukaisten vaatimusten noudattamista. Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin sovellettavalla lähestymistavalla voidaan saada aikaan lisäpontta markkinoille.
(10)  Muutetulla direktiivillä olisi edistettävä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämistä. Sen varmistamiseksi, että käytössä on riittävät kannustimet, joilla tuetaan päästöttömien ja vähäpäästöisten ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla, olisi tämän muutoksen sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia hankintoja koskevat säännökset muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja26. Tämän direktiivin mukaisesti toteutettavat toimet edistävät näiden normien mukaisten vaatimusten noudattamista ja helpottavat tähän liittyvän latausinfrastruktuurin käyttöönottoa. Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin sovellettavalla lähestymistavalla saadaan aikaan lisäpontta markkinoille.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676 final.
26 COM(2017)0676.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)   Ilmanlaadun parantamiseksi kunnissa on ratkaisevan tärkeää uudistaa kuljetuskalusto puhtaan ajoneuvon normin mukaiseksi. Lisäksi kiertotalouden perusperiaatteet edellyttävät tuotteiden käyttöiän pidentämistä. Näin ollen myös jälkiasennuksena puhtaan ajoneuvon normin mukaisiksi muutetut ajoneuvot olisi otettava huomioon liitteessä olevissa taulukoissa 4 ja 5 esitettyjen hankintojen vähimmäistavoitteiden saavuttamisessa.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)   Myös ajoneuvoilla, joilla ei ole pakokaasupäästöjä, voi olla huomattava ympäristöjalanjälki, mikä johtuu osien valmistusprosessista ja kierrätettävyyden tasosta tai polttoaineen tuotannon tehokkuudesta. Tähän haasteeseen vastaavien tekniikoiden, kuten kestävien ja kierrätettävien akkujen, olisi saatava enemmän tukea, jotta voidaan saavuttaa liitteessä olevissa taulukoissa 4 ja 5 esitetyt hankintojen vähimmäistavoitteet. Näiden tekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä olisi edistettävä myös unionin muissa politiikoissa.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)
(10 c)  Hiilidioksidipäästöjen laskennan olisi perustuttava koko polttoaineketjua koskevaan lähestymistapaan, jotta voidaan huomioida polttoaineen toimitusketju kokonaisuudessaan alkaen hankintavaiheesta ja päättyen pakokaasupäästöihin. Näin saadaan tarkempi käsitys tietyn ajoneuvon kokonaispäästöistä. Tämän vuoksi komission olisi otettava käyttöön koko polttoaineketjuun perustuva päästöjen kirjaamismenetelmä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja käytetään eri tarkoituksiin ja niiden markkinoiden kypsyysasteet ovat eritasoiset, ja julkisiin hankintoihin sovellettavissa säännöksissä olisikin hyvä ottaa nämä erot huomioon. Vaikutustenarvioinnissa tuotiin esiin lisäarvo, jota olisi saatavissa vaihtoehtoisiin polttoaineisiin perustuvan toimintamallin käytöstä siihen asti, että raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöille on unionin tasolla vahvistettu teknologianeutraalit vaatimukset, joita komissio aikookin tulevaisuudessa ehdottaa. Vaikutustenarvioinnissa todettiin lisäksi, että vähäpäästöisten ja päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinat ovat kehittyneet jo varsin kypsiksi, kun taas vähäpäästöisten ja päästöttömien kuorma-autojen markkinoiden kehitys ei vielä ole yhtä pitkällä.
(11)  Kaksi- ja kolmipyöräisiä sekä kevyitä ja raskaita hyötyajoneuvoja käytetään eri tarkoituksiin ja niiden markkinoiden kypsyysasteet ovat eritasoiset, ja julkisiin hankintoihin sovellettavissa säännöksissä olisikin hyvä ottaa nämä erot huomioon. Olisi todettava lisäksi, että vähäpäästöisten ja päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-autojen markkinat ovat kehittyneet viime aikoina, kun taas vähäpäästöisten ja päästöttömien kuorma-autojen markkinoiden kehitys on aluillaan.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Mahdollisuudet vähentää päästöjä yksinomaan julkisten hankintojen avulla ovat rajalliset, ja julkisen liikenteen osuus liikennealan päästöistä on vain vähäinen. Tämän vuoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava sääntelemään muiden ajoneuvokannan omistajien, kuten taksi-, autonvuokraus- ja yhteiskäyttöyritysten, toteuttamia puhtaiden ajoneuvojen ostoja.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Asettamalla puhtaiden ajoneuvojen hankinnoille vuosia 2025 ja 2030 koskevat jäsenvaltiokohtaiset vähimmäistavoitteet pystyttäneen parantamaan politiikan vakautta markkinoilla, joilla investoinnit vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen ovat perusteltuja. Vähimmäistavoitteet tukevat markkinoiden kehittämistä koko unionissa. Niissä annetaan aikaa julkisten hankintamenettelyjen mukauttamiseen, ja niillä annetaan markkinoille selkeä viesti. Vaikutustenarvioinnissa pannaan merkille, että jäsenvaltiot yhä enemmän asettavat tavoitteita taloudellisten valmiuksiensa ja ongelman vakavuuden mukaan. Eri jäsenvaltioille olisi asetettava erilaiset tavoitteet sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat. Hankintojen vähimmäistavoitteita olisi täydennettävä velvoittamalla hankintaviranomaiset ja -yksiköt ja muut toimijat ottamaan hankinnoissaan huomioon asian kannalta merkitykselliset energia- ja ympäristönäkökohdat. Tämän muutetun direktiivin alueellisista vaikutuksista tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikutukset jakautuvat tasaisesti unionin eri alueiden välillä.
(12)  Asettamalla puhtaiden ajoneuvojen hankinnoille vuosiin 2025 ja 2030 mennessä saavutettavat jäsenvaltiokohtaiset vähimmäistavoitteet pystyttäneen parantamaan politiikan vakautta markkinoilla, joilla investoinnit vähäpäästöiseen ja päästöttömään liikkuvuuteen ovat perusteltuja. Vähimmäistavoitteet tukevat markkinoiden kehittämistä koko unionissa. Niissä annetaan aikaa julkisten hankintamenettelyjen mukauttamiseen, ja niillä annetaan markkinoille selkeä viesti. Vaikutustenarvioinnissa pannaan merkille, että jäsenvaltiot yhä enemmän asettavat tavoitteita taloudellisten valmiuksiensa ja ongelman vakavuuden mukaan. Eri jäsenvaltioille olisi asetettava erilaiset tavoitteet sen mukaan, mitkä niiden taloudelliset valmiudet (bruttokansantuote asukasta kohti) ja saastealtistus (kaupunkien asukastiheys) ovat. Hankintojen vähimmäistavoitteita olisi täydennettävä velvoittamalla hankintaviranomaiset ja -yksiköt ja muut toimijat ottamaan hankinnoissaan huomioon asian kannalta merkitykselliset energia- ja ympäristönäkökohdat. Tämän muutetun direktiivin alueellisista vaikutuksista tehdyssä arvioinnissa kävi ilmi, että vaikutukset jakautuvat tasaisesti unionin eri alueiden välillä.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)   Euroopan parlamentti kehotti autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta neuvostolle ja komissiolle 4 päivänä huhtikuuta 2017 antamassaan suosituksessa10a jäsenvaltioita edistämään ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevaa politiikkaa siten, että viranomaiset hankkivat päästöttömiä tai erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja omaan käyttöönsä tai käytettäviksi (osittain) julkisissa ajoneuvojen yhteiskäyttöohjelmissa ja että luovutaan uusista hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista autoista vaiheittain vuoteen 2035 mennessä.
_________________
10a EUVL C 298, 23.8.2018, s. 140.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Suurin vaikutus voidaan saada aikaan, kun puhtaiden ajoneuvojen julkisia hankintoja kohdistetaan alueille, joilla ilma on suhteellisen pahoin saastunutta. Jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota juuri näihin alueisiin, kun ne päättävät vähimmäistavoitteittensa toteuttamisesta, ja selostamaan tähän liittyviä toimia muutetun direktiivin mukaisesti antamissaan kertomuksissa.
(13)  Suurin vaikutus voidaan saada aikaan, kun puhtaiden ajoneuvojen julkisia hankintoja kohdistetaan alueille, joilla ilma on suhteellisen pahoin saastunutta ja melusaastetta on suhteellisen paljon. Jäsenvaltioiden viranomaisia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota juuri näihin alueisiin, kun ne päättävät vähimmäistavoitteittensa toteuttamisesta, ja selostamaan tähän liittyviä toimia muutetun direktiivin mukaisesti antamissaan kertomuksissa. Viranomaisille olisi annettava asianmukaista teknistä tukea, jotta vältetään kohtuuton rasitus ja optimoidaan tämän direktiivin mahdolliset tulokset.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)   Muutetulla direktiivillä olisi myötävaikutettava kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöjen vähentämiseen ja puhtaan julkisen tieliikenteen edistämiseen. Sillä ei saisi estää muun puhtaan liikenteen, kuten raitiovaunu- ja metrojunaliikenteen, kehittämistä.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)   Tässä direktiivissä vahvistettuja kynnysarvoja on vaikea panna täytäntöön kehittämättä myyntikelpoisia ja teknisesti kypsiä tuotteita. Jotta tiedot edistymisestä voitaisiin päivittää säännöllisesti, komission olisi esitettävä joka toinen vuosi kertomus, jossa arvioidaan, onko myyntikelpoisia ratkaisuja puhtaiksi ajoneuvoiksi olemassa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi myös annettava entistä suurempia taloudellisia ja muita kannustimia, jotta markkinoille saadaan nopeammin tällaisia puhtaita ajoneuvoja.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)  Kun otetaan huomioon huomattavat erot yksityisten liikenteenharjoittajien taloudellisessa liikkumavarassa mahdollisesti kalliimpien vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen ottamiseksi käyttöön, olisi otettava käyttöön mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että julkisten ja yksityisten liikenteenharjoittajien väliset tarjous- ja tarjouskilpailumenettelyt ovat tasapuoliset ja että tässä direktiivissä asetettujen hankintojen vähimmäistavoitteiden noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ei siirretä paikallisviranomaisille, erityisesti pienemmille kunnille, eivätkä ne johda korkeampien kustannusten ulkoistamiseen korkeampien lippuhintojen, korkeampien paikallisverojen tai julkisten liikennepalvelujen vähentämisen kautta.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Tämän muutetun direktiivin mukaisten julkisista hankinnoista annettavien kertomusten perusteella pitäisi saada selkeä katsaus markkinoista, jotta täytäntöönpanoa voidaan seurata tehokkaasti. Ensiksi olisi vuonna 2023 annettava välikertomus, sitten vuonna 2026 ensimmäinen täysimittainen kertomus vähimmäistavoitteiden toteuttamisesta ja sen jälkeen kertomus kolmen vuoden välein. Raportoinnin olisi oltava vaivatonta, jotta yksittäisille julkisille elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus olisi mahdollisimman kevyt ja jotta markkinoiden tilanteesta saataisiin aito käsitys. Komissio huolehtii vähäpäästöisiä ja päästöttömiä ja muita vaihtoehtoista polttoainetta käyttäviä ajoneuvoja koskevasta täysimittaisesta raportoinnista unionin yhteisen hankintasanaston puitteissa. Yhteisen hankintasanaston erityisillä koodeilla helpotetaan Tender Electronic Daily -tietokantaan perustuvaa rekisteröintiä ja seurantaa.
(15)  Tämän muutetun direktiivin mukaisten julkisista hankinnoista annettavien kertomusten perusteella pitäisi saada selkeä katsaus markkinoista, jotta täytäntöönpanoa voidaan seurata tehokkaasti. Ensiksi jäsenvaltioiden olisi vuonna 2023 annettava alustava kertomus komissiolle julkisista hankinnoista ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettujen unionin säädösten mukaisten kertomusten puitteissa, sitten vuonna 2026 ensimmäinen täysimittainen kertomus vähimmäistavoitteiden toteuttamisesta ja sen jälkeen kertomus kolmen vuoden välein. Raportoinnin olisi oltava vaivatonta, jotta yksittäisille julkisille elimille aiheutuva hallinnollinen rasitus olisi mahdollisimman kevyt ja jotta markkinoiden tilanteesta saataisiin aito käsitys. Kertomusten olisi sisällettävä tietoja direktiivin 2009/33/EY täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista ja oltava unionin yhteiseen hankintasanastoon sisältyvien luokkien mukaisia. Komission olisi annettava säännöllisesti kertomuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2009/33/EY täytäntöönpanosta. Komission olisi myös arvioitava, voitaisiinko maanrakennuskoneet sisällyttää direktiivin 2009/33/EY soveltamisalaan, ja jos voidaan, laadittava menetelmä ”puhtaiden maanrakennuskoneiden” määritelmän laatimiseksi.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Jotta voidaan antaa paremmat tiedot alan tulevaa päätöksentekoa varten muodostamalla tarkempi käsitys tietyn ajoneuvon kokonaispäästöistä ja ottaa huomioon koko arvoketju, komission olisi ehdotettava menetelmää ajoneuvojen elinkaarenaikaisten hiilidioksidipäästöjen ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöjen laskentaa varten. Kyseiset päästöt olisi otettava huomioon, kun komissio tarkastelee uudelleen direktiiviä 2009/33/EY ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, joka liittyy vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Puhtaiden ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla voidaan tukea myös kansallisen ja unionin tason kohdennetuilla julkisilla tukitoimenpiteillä. Tähän kuuluu tiedonvaihdon parantaminen ja hankintojen yhtenäistäminen, jotta toimet riittävät laajuudeltaan vähentämään kustannuksia ja vaikuttamaan markkinoihin. Mahdollisuus julkiseen tukeen, jolla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun edellyttämien infrastruktuurien kehittämistä, tunnustetaan valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 myönnettävästä valtiontuesta annetuissa suuntaviivoissa27. Tällaisen julkisen tuen myöntämiseen sovelletaan kuitenkin edelleen perussopimusta ja erityisesti sen 107 ja 108 artiklaa.
(16)  Puhtaiden ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla voidaan tukea myös kansallisen ja unionin tason kohdennetuilla julkisilla tukitoimenpiteillä. Tähän kuuluu tiedonvaihdon parantaminen ja hankintojen yhtenäistäminen, jotta toimet riittävät laajuudeltaan vähentämään kustannuksia ja vaikuttamaan markkinoihin. Edistämisen arvoisia ovat myös alueelliset pilottihankkeet, erityisesti siellä, missä maaseutu- ja kaupunkialueet kohtaavat. Mahdollisuus julkiseen tukeen, jolla edistetään vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelun edellyttämien infrastruktuurien kehittämistä, tunnustetaan valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 myönnettävästä valtiontuesta annetuissa suuntaviivoissa27. Tällaisen julkisen tuen myöntämiseen sovelletaan kuitenkin edelleen perussopimusta ja erityisesti sen 107 ja 108 artiklaa.
_________________
_________________
27EUVL C 200, 28.6.2014, s. 1.
27EUVL C 200, 28.6.2014, s. 1.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Päästöjen ja ilmansaasteiden vähentämiseksi edelleen jäsenvaltioita olisi tapauksen mukaan kannustettava soveltamaan erilaisia kannustimia ja mekanismeja ajoneuvokannan kehittämiseksi muilla aloilla kuin niillä, joita säännellään muutetussa direktiivissä.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
(16 b)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kustannuksia, jotka aiheutuvat tässä direktiivissä vahvistettujen hankintojen vähimmäistavoitteiden noudattamisesta, ei siirretä paikallisviranomaisille ja että hankintaviranomaisten ja -yksiköiden saataville asetetaan riittävästi taloudellisia resursseja.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)
(16 c)   Kohdennetut tukitoimet ovat välttämättömiä puhtaiden ajoneuvojen hankinnassa. Auttaakseen tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa jäsenvaltioiden on laajennettava taloudellisia ja muita kannustimia, jotta nopeutetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)
(16 d)  Tässä direktiivissä säädetyt kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteet edellyttävät hankintaviranomaisilta ja ‑yksiköiltä ylimääräisiä taloudellisia resursseja. Sen vuoksi unionin talousarvio- ja rahoituspolitiikassa olisi vuoden 2020 jälkeen otettava se huomioon, jotta hankintaviranomaisille ja -yksiköille tarjotaan riittävästi taloudellista tukea. Tämän olisi heijastuttava tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kestävää rahoitusta ja unionin rahoituslaitoksia koskevissa säännöissä.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 e kappale (uusi)
(16 e)   Sen varmistamiseksi, että viranomaisia kannustetaan hankkimaan puhtaita ajoneuvoja ja jäsenvaltioita investoimaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon, mutta myös sen riskin välttämiseksi, että tällaisten hankintojen seurauksena matkustajat joutuvat maksamaan korkeampia hintoja, hankintayksiköitä olisi tuettava vuoden 2020 jälkeisessä unionin talousarvio- ja rahoituspolitiikassa. Tämän olisi heijastuttava tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja kestävää rahoitusta ja unionin rahoituslaitoksia koskevissa säännöissä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi laajennettava taloudellisia ja muita kannustimia ja suunniteltava ympäristövaikutuksia koskevia tarkastuksia, jotta nopeutetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla. Näillä toimilla pienennetään alkuvaiheen suuria investointeja infrastruktuurimuutoksiin ja tuetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 f kappale (uusi)
(16 f)   Unionilla on nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä joukko erilaisia rahastoja, joiden avulla se voi tukea jäsenvaltioita, paikallisviranomaisia ja asianomaisia toimijoita niiden siirtyessä kestävään liikkuvuuteen. Kaudella 2014–2020 unioni on varannut 13,7 miljardia euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista kaupunkiliikenteen rahoitukseen. Unionin Horisontti 2020 ‑tutkimusohjelmasta osoitetaan noin 200 miljoonaa euroa kaupunkiliikenteelle ja 650 miljoonaa euroa älykkäille kaupungeille, ja Verkkojen Eurooppa ‑välineestä osoitetaan noin 200 miljoonaa euroa kaupunkien solmukohtia koskeville ehdotuspyynnöille. Komission ja jäsenvaltioiden olisi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä jatkettava tukea kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyville hankkeille ja vahvistettava tarpeellisia synergiavaikutuksia eri rahoituslähteiden ja ohjelmien välillä. On vahvistettava etenkin kaupunkiliikenteen, uuden digitaalistrategian ja energiaunionin välisiä yhteyksiä, kuten mahdollisuutta rahoittaa Verkkojen Eurooppa -välineen avulla synergiahankkeita antamalla ylimääräinen yhteisrahoitusosuus liikennehankkeille, joilla on energiaan ja televiestintään liittyviä osatekijöitä ja siten valtava kaupunkihankkeisiin liittyvä potentiaali.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 g kappale (uusi)
(16 g)   Olisi edistettävä entistä kohdennetumpaa unionin rahoitusvälineiden, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston ja Euroopan investointipankin Cleaner Transport Facility -aloitteen, käyttöä, sillä ne voivat auttaa rahoittamaan ajoneuvokantaa ja kalustoa. Siksi olisi parannettava teknisten ja rahoitusneuvontapalvelujen saatavuutta paikallisviranomaisille ja toimijoille, esimerkkeinä Euroopan investointineuvontakeskus, JASPERS, JESSICA ja Compass-rahoitusväline, jotta voidaan vahvistaa niiden institutionaalisia valmiuksia sekä hankkeiden valmistelua ja täytäntöönpanoa ja jotta voidaan saavuttaa unionin rahastojen ja rahoitusvälineiden optimoitu käyttö ja vähentää innovoivien tarjousten riskejä.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 h kappale (uusi)
(16 h)   Julkisia viranomaisia olisi myös kannustettava hankkimaan ajoneuvoja noudattaen direktiivin 2014/25/EU 82 artiklassa tarkoitettuja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteita ottaen huomioon kustannustehokkuus ajoneuvon elinkaaren aikana sekä ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 i kappale (uusi)
(16 i)   Investointien vaikutuksen maksimoimiseksi liikkuvuutta ja kaupunkisuunnittelua on koordinoitava entistä paremmin esimerkiksi kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien avulla. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia kehitetään yksittäisillä politiikanaloilla ja yhteistyössä hallinnon eri tasojen kanssa, ja niissä yhdistetään eri liikennemuodot, liikenneturvallisuus, tavarantoimitukset, liikkuvuuden hallinta sekä älykkäät liikennejärjestelmät. Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmilla on tärkeä sija pyrittäessä saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen, melun ja ilman epäpuhtauksien vähentämistä koskevat unionin tavoitteet. Siksi kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien soveltamisen olisi oltava tärkeä tekijä, joka otetaan huomioon rahoitettaessa unionin hankkeita kaupunkiliikenteen alalla ja myös pantaessa tätä muutettua direktiiviä täytäntöön. Tässä yhteydessä komission olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavaa neuvontaa ja teknistä tukea kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien laadinnassa niin, että toissijaisuusperiaate otetaan täysimääräisesti huomioon.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 j kappale (uusi)
(16 j)   Puhtaiden ajoneuvojen käyttöönoton tukemisen ohella julkiset hankinnat edistävät liikkuvuuden uusia muotoja. Puhtaille ajoneuvoille tarjotaan kannustimia, ja tämä johtaa infrastruktuurin käyttöönoton nopeutumiseen kaupunkialueilla samalla, kun digitalisaatio optimoi matkustaja- ja tavaraliikenteen tehokkuuden. Useiden liikennemuotojen yhdistäminen ja jaettu liikkuvuus sekä yhdistetyt lipunmyyntiratkaisut ovat keskeisellä sijalla siirryttäessä liikenteeseen palveluna.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla saatetaan ajan tasalle raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeihin liittyvät säännökset, viideksi vuodeksi [lisätään voimaantulopäivä] lähtien. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 a mukaisesti olisi keskityttävä erityisesti unionin lainsäädännön vaikutusten seuraamiseen. Direktiivin 2009/33/EY arvioinnin olisi tarjottava perusta jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnille. Komission olisi siksi arvioitava parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perustella, onko kyseistä direktiiviä tarpeen tarkistaa, ja otettava arvioinnissa huomioon ajoneuvojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöt, jotta voidaan varmistaa politiikkatavoitteiden täyttymistä koskeva avoimuus ja vastuullisuus, ja esitettävä tarvittaessa tarpeellisia parannuksia. Tässä yhteydessä komission olisi tapauksen mukaan tarkasteltava uudelleen myös muuta vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyvää asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.
______________
1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)   Huomattava osa julkisen liikenteen hankinnoista liittyy julkisen paikallisliikenteen elimiin, jotka ovat yleisesti paikallisviranomaisten hallussa, mutta niiden taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Puhtaiden ajoneuvojen hankintaa koskevat säännöt eivät siten saisi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia lisärasitteita tai kustannusten ulkoistamisesta johtuvia lippujen hinnankorotuksia, paikallisten verojen nousua tai julkisen liikenteen vähentämistä.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)
(18 c)   Unionin olisi suojeltava unionin valmistajia epäreilulta kilpailulta kolmansissa maissa, joissa unionin valmistajat eivät voi osallistua tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa koskeviin julkisiin tarjouskilpailuihin. Sen vuoksi komission olisi analysoitava epäreiluja kilpailukäytäntöjä kolmansissa maissa ja toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä eurooppalaisen teollisuuden suojelemiseksi.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
Otsikko
”Direktiivi 2009/33/EY puhtaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä vähäpäästöisen liikkuvuuden tukemiseksi”.
”Direktiivi 2009/33/EY puhtaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa vähäpäästöisen liikkuvuuden tukemiseksi”.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
1 artikla – 1 kohta
(1 a)   Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Tässä direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt sekä tietyt liikenteenharjoittajat ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauspäästöt, niin, että tavoitteina on edistää ja stimuloida puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta yhteisön ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan.
Tässä direktiivissä edellytetään, että hankintaviranomaiset, hankintayksiköt sekä tietyt liikenteenharjoittajat ottavat tieliikenteen moottoriajoneuvoja ostaessaan, leasing-vuokratessaan, vuokratessaan tai osamaksukaupalla ostaessaan huomioon ajoneuvon elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset, mukaan lukien energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöt ja tietyt epäpuhtauspäästöt, niin, että tavoitteina on edistää ja stimuloida puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen markkinoita sekä parantaa liikennealan myönteistä vaikutusta unionin ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikkaan.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
2 artikla – 1 kohta
(1 b)  Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista sellaisten ajoneuvojen ostamista koskevat sopimukset, joihin viitataan direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdassa ja joita varten ei vaadita tyyppihyväksyntää tai yksittäistä hyväksyntää niiden alueella.
”Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän direktiivin vaatimuksista sellaisten ajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa koskevat sopimukset, joihin viitataan direktiivin 2007/46/EY 2 artiklan 3 kohdassa ja joita varten ei vaadita tyyppihyväksyntää tai yksittäistä hyväksyntää niiden alueella.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, jotka koskevat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista tai osamaksukauppaa,
Tätä direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, jotka koskevat tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostamista, leasing-vuokraamista, vuokraamista, osamaksukauppaa tai niihin tehtäviä jälkiasennuksia,
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)   jonka suorittavat Euroopan unionin toimielimet, virastot ja elimet.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4.  ’puhtaalla ajoneuvolla’
4.  ’puhtaalla ajoneuvolla’ luokasta riippumatta ajoneuvoa, joka käyttää direktiivin 2014/94/EU 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä vaihtoehtoisia polttoaineita, lukuun ottamatta polttoaineita, joita ei tuoteta direktiivin 2108/... (RED II) liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista tai jotka tuotetaan palmuöljystä*, mukaan lukien hybridiajoneuvot, joissa sähköä käytetään ainoastaan osassa ajoneuvon varsinaista käyttöä, vähäpäästöiset ajoneuvot ja päästöttömät ajoneuvot. Polttomoottoriajoneuvoissa todelliset ajonaikaiset päästöt** prosenttiosuutena päästörajoista*** voivat olla enintään 80 prosenttia.”
a)  luokan M1 tai M2 ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna yksikkönä CO2g/km ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 annettujen kynnysarvojen mukaiset ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai
b)  luokan N1 ajoneuvoa, jonka suurimmat pakokaasupäästöt ilmaistuna yksikkönä CO2g/km ovat liitteessä olevassa taulukossa 2 annettujen kynnysarvojen mukaiset ja jonka todelliset ajonaikaiset epäpuhtauspäästöt ovat pienemmät kuin mainitussa taulukossa 2 tarkoitetut prosenttiosuudet sovellettavista päästörajoista, tai
c)  liitteessä olevassa taulukossa 3 määriteltyä luokan M3, N2 tai N3 ajoneuvoa”.
_____________________________
* Tämä on osoitettava biopolttoaineen hankintasopimuksella tai muulla biopolttoaineen käyttöön liittyvällä menetelmällä.
** Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.
*** Asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteen I mukainen sovellettava päästöraja.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
4 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
4 a.  ’päästöttömällä ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka pakokaasupäästöissä ei ole hiilidioksidia, typen oksideja eikä pienhiukkasia.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
4 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
4 b.  ’vähäpäästöisellä ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka päästöjen enimmäismäärät esitetään liitteen taulukossa 2.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
1 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)
4 c.  ’jälkiasennuksena puhtaan ajoneuvon normin mukaiseksi muutetulla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka moottori on jälkiasennuksena muutettu vastaamaan puhtaan ajoneuvon normia, sellaisena kuin se on määritelty tämän artiklan 4 alakohdassa. Jos on kyse jälkiasennuksena muutetusta moottorista, jossa käytetään direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan toisen kohdan i alakohdassa määriteltyjä biopolttoaineita, synteettisiä polttoaineita tai parafiinisia polttoaineita, ajoneuvon on täytettävä uusimmat Euro-normit tai niitä seuraavat normit.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
4 a artikla
(4)  Lisätään 4 a artikla seuraavasti:
Poistetaan.
”4 a artikla
Säädösvallan siirto
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti liitteessä olevan taulukon 3 saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä siihen raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipakokaasupäästöjä ja epäpuhtauspäästöjä koskevat kynnysarvot, kun asiaan liittyvät raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormit ovat tulleet voimaan unionin tasolla.”
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
5 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoissa, leasing-vuokrauksissa, vuokrauksissa tai osamaksukaupoissa sekä julkisissa palveluhankintasopimuksissa, jotka koskevat maanteitse ja rautateitse suoritettavia joukkoliikennepalveluja, ja tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetuissa julkisissa palveluhankintasopimuksissa noudatetaan liitteessä olevassa taulukossa 4 tarkoitettuja kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen ja liitteessä olevassa taulukossa 5 tarkoitettuja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostoissa, leasing-vuokrauksissa, vuokrauksissa, osamaksukaupoissa tai jälkiasennuksessa, jolla ajoneuvo muutetaan puhtaan ajoneuvon normin mukaiseksi, sekä julkisissa palveluhankintasopimuksissa, jotka koskevat maanteitse ja rautateitse suoritettavia joukkoliikennepalveluja, ja tämän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetuissa julkisissa palveluhankintasopimuksissa noudatetaan liitteessä olevassa taulukossa 4 tarkoitettuja puhtaiden kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen ja liitteessä olevassa taulukossa 5 tarkoitettuja raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteita.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Hankintojen vähimmäistavoitteiden laskemisessa huomioon otettava julkisen hankinnan päivämäärä on julkisen hankintamenettelyn päättämispäivämäärä, joka vahvistetaan sopimuksen allekirjoituksella.
Hankintojen vähimmäistavoitteet lasketaan keskiarvona kaikista sopimuksista, jotka allekirjoitetaan sitä päivää seuraavan päivän, jona tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja 31 päivän joulukuuta 2024 välisenä aikana ensimmäisen viitejakson osalta ja 1 päivän tammikuuta 2025 ja 31 päivän joulukuuta 2029 välisenä aikana toisen viitajakson osalta.
Siinä tapauksessa, että 1 päivän tammikuuta 2030 jälkeistä viitejaksoa koskevia uusia tavoitteita ei hyväksytä ajoissa, sovelletaan edelleen vuodeksi 2030 vahvistettuja tavoitteita.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
5 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Hankintojen tavoitteiden saavuttamiseksi hankintayksiköiden on tehtävä sopimukset kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella direktiivin 2014/25/EU 82 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tarjouseritelmät on määritettävä painottaen omistamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia mutta myös ajoneuvojen muita ominaispiirteitä, kuten esteettömyyttä, soveltumista kaupunkiympäristöön, melutasoa, energiatehokkuutta sekä akkujen ja ajoneuvon osien kierrätettävyyttä.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
5 aartikla (uusi)
(5 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”5 a artikla
Taloudelliset resurssit
1.  Jäsenvaltioiden on asetettava saataville riittävästi rahoitusvälineitä puhtaiden ajoneuvojen hankintaa sekä niihin liittyvän infrastruktuurin perustamista varten alueellaan. Varat myönnetään sellaisen perusteellisen arvioinnin perusteella, jossa tarkastellaan julkisten viranomaisten ja hankintayksiköiden rahoitustarpeita verrattuna kansallisella tasolla asetettuihin hankintatavoitteisiin.
2.  Unioni asettaa saataville lisärahoitusvälineitä, joilla tuetaan puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoa sekä niihin liittyvän infrastruktuurin perustamista jäsenvaltioissa.”
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
5 bartikla (uusi)
(5 b)   Lisätään artikla seuraavasti:
”5 b artikla
Julkisen liikenteen vaihtoehtoisia polttoaineita koskeva toimintasuunnitelma
1.  Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelman, jolla nopeutetaan liikenneyritysteen omistamien raskaiden hyötyajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin perustamista niiden omilla varikoilla ja kunnossapitoalueilla sekä julkisissa tiloissa.
2.  Tämä toimintasuunnitelma sisältää tietoa saatavilla olevista unionin rahoitusvälineistä, ja siinä esitetään selkeästi menettelyt sekä se, miten tukea voidaan myöntää, sekä tietoa tuen suhteesta voimassa oleviin unionin valtiontukisääntöihin.
3.  Kertomuksessa on myös arvioitava, miten unionin rahoitusvälineitä voitaisiin tarkistaa, jotta rahoitusta annettaisiin ensisijaisesti kaiken kokoisille julkista liikennettä harjoittaville yrityksille niiden ajoneuvokannan uudistamiseksi.”
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
5 cartikla (uusi)
(5 c)   Lisätään artikla seuraavasti:
”5 c artikla
Unionin alusta vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen rajatylittäviä ja yhteisiä hankintoja varten
Tämän direktiivin liitteessä määritettyjen tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi ja mittakaavaetujen saavuttamiseksi komissio perustaa unionin alustan vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen rajatylittäviä ja yhteisiä hankintoja varten. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut hankintaviranomaiset, hankintayksiköt ja toiminnanharjoittajat voivat osallistua tähän alustaan tehdäkseen yhteisiä ajoneuvohankintoja. Komissio varmistaa, että alusta on julkisesti saatavilla ja että sen avulla kootaan tehokkaasti yhteen kaikki osapuolet, jotka ovat halukkaita yhdistämään resurssejaan. Tällaisten yhteisten hankintojen valmistelun ja toteuttamisen edistämiseksi komissio antaa teknistä apua ja kehittää yhteistyösopimusten malleja. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös unionin alustan luomiseksi vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen yhteisiä hankintoja varten.”
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
8 aartikla
(7)   Lisätään uusi 8 a artikla seuraavasti:
Poistetaan.
”8 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään 4 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi [lisätään voimaantulopäivä] lähtien. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 4 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
9 artikla
(8)  Korvataan 9 artikla seuraavasti:
(8)  Poistetaan 9 artikla.
”1. Komissiota avustaa komitea.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.
3.  Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.”
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 1 kohta
”1. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden raportointiin perustuvan kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamista toimista kolmen vuoden välein 1 päivästä tammikuuta 2027 lähtien.
”1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta osana direktiivin 2014/24/EU 83 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja direktiivin 2014/25/EU 99 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja kertomuksia viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2026 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle alustava kertomus viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2023.
Kertomuksissa on annettava tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista, mukaan lukien tiedot viranomaisten ja yksiköiden hankkimien ajoneuvojen määrästä ja luokista, hallinnon eri tasojen välisestä vuoropuhelusta ja edellä mainittuihin raportointitoimiin liittyvistä jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä muut mahdolliset hyödyllisiksi katsotut tiedot.
Tietojen rakenteessa on noudatettava yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa asetuksessa (EY) N:o 2195/2002 esitettyjä, liitteen taulukossa 1 lueteltuja luokkia.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 2 kohta
(a a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:
2.  Näissä kertomuksissa arvioidaan tämän direktiivin ja erityisesti 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaihtoehtojen vaikutuksia ja lisätoimien tarpeellisuutta sekä esitetään tarvittaessa ehdotuksia.
2. Komissio ehdottaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 menetelmää, jolla lasketaan ajoneuvojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöt.
Kyseisissä kertomuksissa komissio tarkastelee ajoneuvojen, jotka on ostettu markkinoiden parhaita vaihtoehtoja vastaavalla tavalla elinkaarenaikaiset energia- ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen, nimellisiä ja suhteellisia määriä kunkin liitteen taulukossa 3 esitetyn ajoneuvoluokan osalta ja vertaa niitä näiden ajoneuvojen kokonaismarkkinoihin arvioiden, miten 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vaihtoehdot ovat vaikuttaneet markkinoihin. Komissio arvioi lisäksi jatkotoimien tarvetta ja esittää ehdotuksia tarvittaessa.
Komissio tarkastelee viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2027 direktiiviä 2009/33/EY ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, joka liittyy vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, ottaen huomioon ajoneuvojen elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt ja koko polttoaineketjun hiilidioksidipäästöt.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 3 kohta
(a b)  Korvataan 3 kohta seuraavasti:
3.  Viimeistään ensimmäisen kertomuksen ilmestyessä komissio tarkastelee 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoja, esittää 6 artiklassa tarkoitettuja menetelmiä koskevan arvion ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia muutoksia.
3. Komissio laatii viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2024 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja erittelee siinä yksittäisten jäsenvaltioiden tässä suhteessa toteuttamat toimet sekä arvioi jatkotoimien tarvetta ja liittää kertomukseen tarvittaessa ehdotuksen tämän direktiivin muuttamiseksi.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 4 kohta
”4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välikertomus viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023. Kertomuksessa on annettava tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista, mukaan luettuina tiedot viranomaisten ja yksiköiden hankkimien ajoneuvojen määrästä ja luokista, hallinnon eri tasojen välisestä vuoropuhelusta ja edellä mainittuihin raportointitoimiin liittyvistä jäsenvaltioiden suunnitelmista sekä muut mahdolliset hyödyllisiksi katsotut tiedot. Tietojen rakenteessa olisi noudatettava yhteisestä hankintasanastosta (CPV) annetussa asetuksessa (EY) N:o 2195/200231 esitettyjä, liitteessä täsmennettyjä luokkia.
Poistetaan.
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 5 kohta
5.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä ohjeita 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kertomusten sisällöstä.”
5.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä ohjeita 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kertomusten sisällöstä.”
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
(b a)  Lisätään kohta seuraavasti:
”5 a. Jäsenvaltiot voivat päättää luoda mekanismeja, joilla säännellään muiden ajoneuvokannan omistajien, kuten taksi-, yhteiskyyti- ja yhteiskäyttöyritysten, toteuttamia puhtaiden ajoneuvojen ostoja.”
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 5 b kohta (uusi)
(b b)  Lisätään kohta seuraavasti:
”5 b. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelma, jolla nopeutetaan liikenneyritysten omistamien raskaiden hyötyajoneuvojen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin perustamista niiden omilla varikoilla ja kunnossapitoalueilla sekä julkisissa tiloissa. Tämä toimintasuunnitelma sisältää tietoa saatavilla olevista unionin rahoitusvälineistä, ja siinä selvitetään, miten tukea voidaan myöntää unionin valtiontukisäännöistä riippumatta.”
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 5 c kohta (uusi)
(b c)  Lisätään kohta seuraavasti:
”5 c. Komissio arvioi tarvetta tarkastella uudelleen lainsäädäntöä, joka liittyy puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämiseen, parhaiten luokiteltujen ja uudelleen pinnoitettujen renkaiden käytön osalta ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.”
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b d alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 5 d kohta (uusi)
(b d)  Lisätään kohta seuraavasti:
”5 d. Komissio antaa neuvontaa jäsenvaltioille unionin eri rahastoista, joita voitaisiin käyttää tämän direktiivin mukaisiin tarkoituksiin, kuten Verkkojen Eurooppa -välineestä, josta tuetaan tehokkaita, kestäviä ja saumattomasti toisiinsa kytkeytyviä Euroopan laajuisia liikenteen alan verkkoja, ja Euroopan strategisten investointien rahastosta tai Cleaner Transport Facility -aloitteesta, joilla tuetaan puhtaampien ajoneuvojen käyttöönottoa ja niihin liittyviä infrastruktuuritarpeita.”
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b e alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/33/EY
10 artikla – 5 e kohta (uusi)
(b e)  Lisätään kohta seuraavasti:
”5 e. Neuvontakeskuksilla on keskeinen rooli tässä siirtymässä, sillä ne edistävät ja helpottavat investointeja ja tukevat institutionaalisia valmiuksia. Siksi komissio vahvistaa merkittävästi Euroopan investointineuvontakeskuksen asemaa ja valmiuksia erityisesti lisäämällä sen paikallista läsnäoloa ja ennakoivaa tehtävää hankkeiden valmistelussa.”
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään XXX [lisätään päivämäärä, joka on 24 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään XXX [lisätään päivämäärä, joka on 18 kuukautta voimaantulosta]. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2009/33/EY
Liite – taulukko 1

Komission teksti

Taulukko 1: 3 artiklassa tarkoitetut yhteisen hankintasanaston koodit

CPV-koodi

Kuvaus

60112000-6

Joukkoliikennepalvelut maanteitse

60130000-8

Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

60140000-1

Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

60172000-3

Linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa

90511000-2

Jätteiden keruupalvelut

60160000-7

Tieliikenteen postikuljetukset

60161000-4

Pakettien kuljetuspalvelut

Tarkistus

Taulukko 1: 3 artiklassa tarkoitetut yhteisen hankintasanaston koodit

CPV-koodi

Kuvaus

60112000-6

Joukkoliikennepalvelut maanteitse

60130000-8

Matkustajien erikoismaantiekuljetukset

60140000-1

Tilausmatkustajaliikenteen palvelut

60172000-3

Linja-autojen ja linja-autojen kaukoliikenteen vuokraus kuljettajan kanssa

90511000-2

Jätteiden keruupalvelut

60160000-7

Tieliikenteen postikuljetukset

60161000-4

Pakettien kuljetuspalvelut

64121100-1

Posti jakelupalvelut

64121200-2

Pakettipalvelut

60170000-0

Henkilöliikenteen ajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa

60171000-7

Henkilöautojen vuokraus kuljettajan kanssa

60181000-0

Kuorma-autojen vuokraus kuljettajan kanssa

60180000-3

Tavarankuljetusajoneuvojen vuokraus kuljettajan kanssa

90511100-3

Kiinteiden yhdyskuntajätteiden keruupalvelut

90511200-4

Kotitalousjätteiden keruupalvelut

90511300-5

Roskien keruupalvelut

90511400-6

Paperinkeräyspalvelut

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2009/33/EY
Liite – taulukko 2

Komission teksti

Taulukko 2: Kevyiden hyötyajoneuvojen päästörajat

Ajoneuvoluokat

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE-epäpuhtaus­päästöt* prosentteina päästörajoista**

CO2 g/km

RDE-epäpuhtaus­päästöt* prosentteina päästö­rajoista

Luokan M1 ajoneuvot

25

80 %

0

Luokan M2 ajoneuvot

25

80 %

0

Luokan N1 ajoneuvot

40

80 %

0

* Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

** Sovellettava päästöraja, joka esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai sen seuraajasäädösten liitteessä I.

Tarkistus

Taulukko 2: Kevyiden hyötyajoneuvojen päästörajat

Ajoneuvoluokat

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE-epäpuhtaus­päästöt* prosentteina päästörajoista**

CO2 g/km

RDE-epäpuhtaus­päästöt* prosentteina päästö­rajoista

Luokan L ajoneuvot

25

 

 

 

Luokan M1 ajoneuvot

50

80 %

0

Luokan M2 ajoneuvot

50

80 %

0

Luokan N1 ajoneuvot

50

80 %

0

Luokan M3 ajoneuvot

 

 

 

Luokan N2 ajoneuvot

 

 

 

Luokan N3 ajoneuvot

 

 

 

*Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät mikrohiukkaspäästöt [#/km] (PN) ja typen oksidien päästöt [mg/km] (NOx) mitattuina asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen III A soveltuvan version mukaisesti.

**Sovellettava päästöraja, joka esitetään asetuksen (EY) N:o 715/2007 tai sen seuraajasäädösten liitteessä I.

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2009/33/EY
Liite – taulukko 3
[…..]
Poistetaan.
Tarkistukset 75 ja 85
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2009/33/EY
Liite – taulukko 4

Komission teksti

Taulukko 4: Taulukon 2 mukaisten kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

2025

2030

Luxemburg

35 %

35 %

Ruotsi

35 %

35 %

Tanska

34 %

34 %

Suomi

35 %

35 %

Saksa

35 %

35 %

Ranska

34 %

34 %

Yhdistynyt kuningaskunta

35 %

35 %

Alankomaat

35 %

35 %

Itävalta

35 %

35 %

Belgia

35 %

35 %

Italia

35 %

35 %

Irlanti

35 %

35 %

Espanja

33 %

33 %

Kypros

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugali

27 %

27 %

Kreikka

23 %

23 %

Slovenia

20 %

20 %

Tšekki

27 %

27 %

Viro

21 %

21 %

Slovakia

20 %

20 %

Liettua

19 %

19 %

Puola

20 %

20 %

Kroatia

17 %

17 %

Unkari

21 %

21 %

Latvia

20 %

20 %

Romania

17 %

17 %

Bulgaria

16 %

16 %

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. Kaikki muut ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen taulukon 2 vaatimukset, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa.

Tarkistus

Taulukko 4: Kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa1,2

 

Ajoneuvoluokka M1, M2, N1

Ajoneuvoluokka L

Jäsenvaltio

2025

2030

2025

2030

EU:n toimielimet, virastot ja elimet

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Luxemburg

50 %

50 %

50 %

50 %

Ruotsi

50 %

50 %

50 %

50 %

Tanska

50 %

50 %

50 %

50 %

Suomi

50 %

50 %

50 %

50 %

Saksa

50 %

50 %

50 %

50 %

Ranska

50 %

50 %

50 %

50 %

Yhdistynyt kuningaskunta

50 %

50 %

50 %

50 %

Alankomaat

50 %

50 %

50 %

50 %

Itävalta

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgia

50 %

50 %

50 %

50 %

Italia

50 %

50 %

50 %

50 %

Irlanti

50 %

50 %

50 %

50 %

Espanja

50 %

50 %

50 %

50 %

Kypros

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugali

50 %

50 %

50 %

50 %

Kreikka

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovenia

35 %

35 %

35 %

35 %

Tšekki

50 %

50 %

50 %

50 %

Viro

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovakia

35 %

35 %

35 %

35 %

Liettua

35 %

35 %

35 %

35 %

Puola

35 %

35 %

35 %

35 %

Kroatia

25 %

25 %

25 %

25 %

Unkari

25 %

25 %

25 %

25 %

Latvia

25 %

25 %

25 %

25 %

Romania

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulgaria

25 %

25 %

25 %

25 %

1 Puhtaiden kevyiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteista vähintään 70 prosenttia on täytettävä päästöttömillä ja vähäpäästöisillä ajoneuvoilla ensimmäisellä viitekaudella (vuoteen 2025 asti) ja päästöttömillä ajoneuvoilla toisella viitekaudella (vuosina 2025–2030) ja sitä seuraavilla viitekausilla.

2 Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. Vähäpäästöiset ajoneuvot ja ajoneuvot, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä on osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,66:ta ajoneuvoa. Kaikki muut puhtaat ajoneuvot vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5:tä ajoneuvoa.

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
Liite – taulukko 5
Direktiivi 2009/33/EY

Komission teksti

Taulukko 5: Taulukon 3 mukaisten raskaiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa*

Jäsenvaltio

Kuorma-autot

Linja-autot

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Ruotsi

10 %

15 %

50 %

75 %

Tanska

10 %

15 %

50 %

75 %

Suomi

9 %

15 %

46 %

69 %

Saksa

10 %

15 %

50 %

75 %

Ranska

10 %

15 %

48 %

71 %

Yhdistynyt kuningaskunta

10 %

15 %

50 %

75 %

Alankomaat

10 %

15 %

50 %

75 %

Itävalta

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgia

10 %

15 %

50 %

75 %

Italia

10 %

15 %

50 %

75 %

Irlanti

10 %

15 %

50 %

75 %

Espanja

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypros

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugali

8 %

12 %

40 %

61 %

Kreikka

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenia

7 %

9 %

33 %

50 %

Tšekki

9 %

11 %

46 %

70 %

Viro

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovakia

8 %

9 %

39 %

58 %

Liettua

9 %

8 %

47 %

70 %

Puola

7 %

9 %

37 %

56 %

Kroatia

6 %

7 %

32 %

48 %

Unkari

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvia

8 %

9 %

40 %

60 %

Romania

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulgaria

8 %

7 %

39 %

58 %

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat tasoltaan nolla ja jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä olisi osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä, vastaavat 1 ajoneuvoa tavoitteen kerryttämisessä. Laskentatapaa ei käytetä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, joissa hankintojen vähimmäismääräksi on asetettu yli 50 prosenttia julkisten hankintojen kokonaisvolyymistä, jolloin raja-arvo on 50 prosenttia. Kaikki muut ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen taulukon 2 vaatimukset, vastaavat tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa.

Tarkistus

Taulukko 5: 4 artiklan 4 kohdan mukaisten raskaiden hyötyajoneuvojen vähimmäistavoiteosuus raskaiden hyötyajoneuvojen kokonaishankinnoista jäsenvaltioissa

Jäsenvaltio

Kuorma-autot

Linja-autot

 

20251

20302

20251

20302

EU:n toimielimet, virastot ja elimet

[10 %]

[15 %]

[50 %]

[75 %]

Luxemburg

10 %

15 %

50 %

75 %

Ruotsi

10 %

15 %

50 %

75 %

Tanska

10 %

15 %

50 %

75 %

Suomi

9 %

15 %

46 %

69 %

Saksa

10 %

15 %

50 %

75 %

Ranska

10 %

15 %

48 %

71 %

Yhdistynyt kuningaskunta

10 %

15 %

50 %

75 %

Alankomaat

10 %

15 %

50 %

75 %

Itävalta

10 %

15 %

50 %

75 %

Belgia

10 %

15 %

50 %

75 %

Italia

10 %

15 %

50 %

75 %

Irlanti

10 %

15 %

50 %

75 %

Espanja

10 %

14 %

50 %

75 %

Kypros

10 %

13 %

50 %

75 %

Malta

10 %

15 %

50 %

75 %

Portugali

8 %

12 %

40 %

61 %

Kreikka

8 %

10 %

38 %

57 %

Slovenia

7 %

9 %

33 %

50 %

Tšekki

9 %

11 %

46 %

70 %

Viro

7 %

9 %

36 %

53 %

Slovakia

8 %

9 %

39 %

58 %

Liettua

9 %

8 %

47 %

70 %

Puola

7 %

9 %

37 %

56 %

Kroatia

6 %

7 %

32 %

48 %

Unkari

8 %

9 %

42 %

63 %

Latvia

8 %

9 %

40 %

60 %

Romania

6 %

7 %

29 %

43 %

Bulgaria

8 %

7 %

39 %

58 %

1 Puhtaiden raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteista vähintään 66 prosenttia on täytettävä päästöttömillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoilla, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä on osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä. Biometaania käyttävien ajoneuvojen osuuden laskeminen alatavoitetta varten lopetetaan, kun 30 prosenttia alatavoitteesta on saavutettu.

2 Puhtaiden raskaiden hyötyajoneuvojen hankintojen vähimmäistavoitteista vähintään 75 prosenttia on täytettävä päästöttömillä ajoneuvoilla tai ajoneuvoilla, jotka käyttävät polttoaineenaan maakaasua, kunhan niiden käyttö tapahtuu täysin biometaanilla, mikä on osoitettava biometaanin hankintaa koskevalla sopimuksella tai muilla biometaanin käyttöön saamista koskevalla järjestelyillä. Biometaania käyttävien ajoneuvojen osuuden laskeminen alatavoitetta varten lopetetaan, kun 30 prosenttia alatavoitteesta on saavutettu.

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0321/2018).

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö