Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0291(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0321/2018

Pateikti tekstai :

A8-0321/2018

Debatai :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

2018 m. spalio 25 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) (1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Europos mažataršio judumo strategijoje21 Komisija paskelbė, kad, norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, būtina sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekis taptų nulinis. Be to, būtina nedelsiant labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamų sveikatai kenksmingų oro teršalų kiekį. Tai galima pasiekti įgyvendinant įvairias politikos iniciatyvas, įskaitant netaršių transporto priemonių viešąjį pirkimą;
(2)  Europos mažataršio judumo strategijoje21 Komisija paskelbė, kad, norint įvykdyti 2015 m. Paryžiuje vykusioje 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje prisiimtus Sąjungos įsipareigojimus, būtina sparčiau mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir tvirtai siekti, kad iki šimtmečio vidurio transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekis taptų nulinis. Be to, būtina nedelsiant labai sumažinti transporto sektoriuje išmetamų sveikatai ir aplinkai kenksmingų oro teršalų kiekį. Tai galima pasiekti įgyvendinant įvairias politikos iniciatyvas, įskaitant perėjimo prie viešojo transporto rėmimo priemones ir netaršių transporto priemonių viešąjį pirkimą;
_________________
_________________
21 COM(2016)0501.
21 COM(2016)0501.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  kaip buvo paskelbta Komisijos komunikate „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“23, šis pasiūlymas yra dalis antrojo pasiūlymų rinkinio, kuriuo bus prisidėta prie mažataršio judumo Sąjungoje įgyvendinimo. Šiame dokumentų rinkinyje, pristatytame Komisijos komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, numatytas rinkinys į pasiūlą ir paklausą orientuotų priemonių, kuriomis siekiama nukreipti Europos Sąjungą mažataršio judumo įgyvendinimo linkme ir kartu didinti jos judumo ekosistemos konkurencingumą;
(4)  kaip buvo paskelbta Komisijos komunikate „Europa kelyje. Socialiai teisingo perėjimo prie netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems darbotvarkė“23, šis pasiūlymas yra dalis antrojo pasiūlymų rinkinio, kuriuo bus prisidėta prie mažataršio judumo Sąjungoje įgyvendinimo. Šiame dokumentų rinkinyje, pristatytame Komisijos komunikate „Mažataršio judumo įgyvendinimas. Planetą sauganti, vartotojams galių suteikianti ir pramonę bei darbuotojus ginanti Europos Sąjunga“, numatytas rinkinys į pasiūlą ir paklausą orientuotų priemonių, kuriomis siekiama nukreipti Europos Sąjungą mažataršio judumo įgyvendinimo linkme ir kartu didinti jos judumo ekosistemos konkurencingumą. Tvarių transporto priemonių skatinimas turėtų būti atliekamas kartu su tolesne viešojo transporto plėtra, nes tai greičiausias ir ekonomiškai veiksmingiausias būdas mažinti kelių transporto priemonių skaičių ir taip pagerinti oro kokybę ir sumažinti išmetamuosius teršalus;
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  naujų technologijų inovacijos padeda mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, taigi ir mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tikėtina, kad vis labiau plintant mažataršėms ir nulinės taršos kelių transporto priemonėms mažės išmetamo CO2 ir tam tikrų kitų teršalų (kietųjų dalelių, azoto oksidų ir nemetaninių angliavandenilių) kiekis ir bus skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas vis didėjančiose pasaulio mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių rinkose;
(5)  naujų technologijų inovacijos padeda mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir triukšmą, taigi ir mažinti transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tikėtina, kad vis labiau plintant mažataršėms ir nulinės taršos kelių transporto priemonėms mažės išmetamo CO2 ir tam tikrų kitų teršalų (kietųjų dalelių, azoto oksidų ir nemetaninių angliavandenilių) kiekis ir atitinkamai gerės oro kokybė miestuose bei kitose užterštose teritorijose, o sykiu bus skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas vis didėjančiose pasaulio mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių rinkose ir užtikrinama alternatyvaus kuro infrastruktūros plėtra. Be to, technologinio neutralumo principas turi būti pagrindinis principas atliekant visus veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti ir skatinti konkurencinę aplinką ir tolesnius mokslinius tyrimus bei naujoves šioje srityje. Siekiant sumažinti oro ir triukšmo taršą ir laikytis ES oro kokybės standartų miestuose ir kaimo vietovėse, reikalingos konkrečios ir plataus užmojo politikos kryptys ir priemonės, įskaitant netaršių transporto priemonių viešuosius pirkimus;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   vertinama, kad transporto priemonių su vidaus degimo varikliu ir elektrinių transporto priemonių su baterijomis kainos susilygins apie 2020–2028 metus. Be to, keletas pirminės įrangos gamintojų pateikė pavyzdžių, kad kai kurių naujų modelių kainos galėtų susilyginti 2020 m. Kadangi elektrinių transporto priemonių su baterijomis veikimo sąnaudos mažesnės, bendrų eksploatavimo sąnaudų lygybė bus pasiekta prieš pasiekiant pirkimo kainų lygybę – paprastai per 2-6 metus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   remiantis rinkos prognozėmis, netaršių transporto priemonių, pvz., visiškai elektra varomų automobilių, kaina trečiąjį dešimtmetį žymiai sumažės ir jos taps labai konkurencingos ir net pigesnės nei įprastinės transporto priemonės, ypač atsižvelgiant į bendras eksploatavimo sąnaudas, nes sumažės baterijų kainos, be to, sumažės ir kitos sąnaudos dėl mažesnių degalų sąnaudų ir mažesnių eksploatavimo išlaidų, susijusių su elektra varomos transporto priemonės naudojimu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)   nors Sąjunga yra vienas iš pirmaujančių regionų mokslinių tyrimų ir didelės vertės ekologinių inovacijų srityse, didžiausi autobusų ir baterijų gamintojai yra įsisteigę Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Be to, elektrinių transporto priemonių su baterijomis pasaulinės rinkos pokyčius skatina Kinijos ir Jungtinių Valstijų rinkos, kurios kartu sudaro apie 60 proc. pasaulinės rinkos, palyginti su 28 proc., tenkančiais ES. Todėl reikia plataus užmojo ES politikos sistemos, kad būtų skatinamos inovacijos ir toliau skatinamas Europos pramonės konkurencingumas ir augimas stiprėjančiose pasaulinėse netaršių transporto priemonių ir susijusių technologijų infrastruktūros rinkose;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(5d)   Sąjunga turi didinti paskatas, kuriomis remiama tvarių ir perdirbamų baterijų, kurios turėtų būti gaminamos atsižvelgiant į būtinybę kuo labiau sumažinti jų poveikį aplinkai, technologinė plėtra;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(5e)   siekiant nuoseklumo su tvarumo tikslais, baterijos turėtų būti gaminamos darant minimalų poveikį aplinkai Europos Sąjungoje ir už jos ribų, visų pirma atsižvelgiant į baterijų gamyboje naudojamos medžiagos gavybos procesą. Reikėtų atsižvelgti į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą per visą gamybos procesą. Atsižvelgiant į Direktyvos 2006/66/EB persvarstymą, Komisija turėtų pateikti plačių užmojų tikslus, susijusius su baterijų perdirbimu;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  valdžios įstaigos, vykdydamos savo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Direktyvose 2014/24/ES24 ir 2014/25/ES25 nustatytos būtinosios suderintos viešojo pirkimo taisyklės, kuriomis suderintas valdžios įstaigų ir tam tikrų viešųjų komunalinių paslaugų teikėjų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas. Visų pirma, jose nustatomos bendros sutarčių apimties ribinės vertės, nuo kurių joms taikomi Sąjungos teisės aktai, taigi ir Netaršių transporto priemonių direktyva;
(6)  atsižvelgiant į tai, kad valdžios sektoriaus išlaidos prekėms, darbams ir paslaugoms sudaro apie 14 proc. BVP arba apytiksliai 1,8 trln. EUR per metus, valdžios įstaigos, vykdydamos savo viešojo pirkimo politiką, gali sukurti ir remti naujoviškų prekių ir paslaugų rinkas. Direktyvose 2014/24/ES24 ir 2014/25/ES25 nustatytos būtinosios suderintos viešojo pirkimo taisyklės, kuriomis suderintas valdžios įstaigų ir tam tikrų viešųjų komunalinių paslaugų teikėjų vykdomas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas, laikantis įsigytų prekių (įskaitant transporto priemones) aplinkosauginių reikalavimų. Visų pirma, jose nustatomos bendros sutarčių apimties ribinės vertės, nuo kurių joms taikomi Sąjungos teisės aktai, taigi ir Netaršių transporto priemonių direktyva. Norint pasiekti šį tikslą, direktyvoje turi būti pateikti aiškūs ir skaidrūs reikalavimais ir nustatytas paprastas viešųjų pirkimų tikslų apskaičiavimo metodas;
_________________
_________________
24 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.
24 OL L 94, 2014 3 28, p. 65.
25 OL L 94, 2014 3 28, p. 243.
25 OL L 94, 2014 3 28, p. 243.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)   baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros prieinamumas yra būtina sąlyga bet kokiai transporto operacijai su alternatyviaisiais degalais varomomis transporto priemonėmis, įskaitant viešąjį transportą. Todėl direktyvoje 2014/94/ES turėtų būti stiprinami viešojo transporto alternatyviųjų degalų infrastruktūros skatinimo aspektai. Neatlikus persvarstymo, Komisija parengia viešojo transporto infrastruktūros veiksmų planą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)   valstybėms narėms turėtų būti leidžiama įgalioti skirstymo sistemų operatorius turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti ir eksploatuoti minimalią kritinę įkrovimo prieigų masę viešojoje srityje suteikiant laisvą prieigą visiems elektros energijos tiekėjams, kad būtų užtikrintas pakankamas įkrovimo prieigų prieinamumas;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(6c)   valstybės narės turėtų būti skatinamos ištirti galimybes remti itin mažataršių transporto priemonių naudojimą viešųjų paslaugų sektoriuje ir mažinti tokių transporto priemonių eksploatavimo išlaidas, pvz., taikant leidžiančias nukrypti nuostatas arba sumažintus energijos mokesčius itin mažataršėms transporto priemonėms;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  atliktame poveikio vertinime pabrėžiama netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo bendrųjų valdymo principų pakeitimo Sąjungos lygmeniu nauda. Nustačius būtinuosius viešojo pirkimo tikslus gali būti veiksmingai paveiktas netaršių transporto priemonių plitimas rinkoje, palyginti su išorės sąnaudų internalizavimo poveikiu viešojo pirkimo sprendimams apskritai, o kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad į aplinkosaugos aspektus svarbu atsižvelgti priimant visus viešojo pirkimo sprendimus. Nauda Europos piliečiams ir įmonėms visiškai pateisina šį principą, jei nereikalaujama, kad perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai naudotų konkrečią technologiją;
(8)  atliktame poveikio vertinime pabrėžiama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių viešojo pirkimo bendrųjų valdymo principų pakeitimo Sąjungos lygmeniu nauda. Nustačius būtinuosius viešojo pirkimo tikslus gali būti veiksmingai paveiktas netaršių transporto priemonių plitimas rinkoje, palyginti su išorės sąnaudų internalizavimo poveikiu viešojo pirkimo sprendimams apskritai, o kartu atkreipiamas dėmesys į tai, kad į aplinkosaugos aspektus svarbu atsižvelgti priimant visus viešojo pirkimo sprendimus. Nauda Europos piliečiams ir įmonėms visiškai pateisina šį principą, jei nereikalaujama, kad perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai naudotų konkrečią technologiją;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  išplėtus Direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų tokią praktiką, kaip transporto priemonių išperkamoji nuoma, nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, automobilių kelių transporto viešųjų paslaugų, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų sutartys, taip pat specialias pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo praktikai;
(9)  išplėtus Direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų tokią praktiką, kaip transporto priemonių išperkamoji nuoma, nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, transporto priemonių modifikavimas, taip pat automobilių kelių transporto viešųjų paslaugų, specialios paskirties automobilių kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, nereguliaraus keleivinio transporto paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų sutartys, taip pat specialias pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo praktikai, tačiau galiojančioms sutartims ši direktyva atgaline data neturėtų būti taikoma. Be to, Komisija turėtų ištirti galimybes ekologiškus viešuosius pirkimus taikyti ir kitoms transporto rūšims;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  atsižvelgdamos į reikalavimus mažinti lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų kiekį, dauguma pagrindinių suinteresuotųjų šalių pritaria netaršių transporto priemonių apibrėžčiai. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai paskatų paplisti rinkoje mažataršėms ir nulinės taršos transporto priemonėms Sąjungoje, šiuo pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų laikotarpiui po 2020 m.26 nuostatomis. Veiksmais, kurių bus imtasi pagal iš dalies pakeistą Direktyvą, bus prisidėta prie šių standartų reikalavimų laikymosi. Platesnio užmojo požiūris į viešąjį pirkimą gali duoti svarbią papildomą paskatą rinkai;
(10)  iš dalies pakeista direktyva turėtų būti prisidedama prie lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekio mažinimo. Siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai paskatų Sąjungos rinkoje paplisti nulinės taršos ir mažataršėms transporto priemonėms, šiuo pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio normų laikotarpiui po 2020 m.26 nuostatomis. Veiksmais, kurių bus imtasi pagal šią Direktyvą, taip pat bus prisidėta prie šių standartų reikalavimų laikymosi ir suteikta daugiau galimybių diegti susijusią įkrovimo infrastruktūrą. Platesnio užmojo požiūris į viešąjį pirkimą duos svarbią papildomą paskatą rinkai;
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)   siekiant pagerinti oro kokybę savivaldybėse, itin svarbu atnaujinti transporto parką, kad jis atitiktų netaršių transporto priemonių standartą. Be to, tam, kad būtų laikomasi žiedinės ekonominės principų, reikia prailginti produktų naudojimo trukmę. Todėl transporto priemonių modifikavimas, kad jos atitiktų netaršių transporto priemonių standartą, taip pat gali būti įtrauktas vertinant, kokiu mastu pasiekti būtinieji viešojo pirkimo tikslai, nustatyti priedo 4 ir 5 lentelėse;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b)   transporto priemonės, neišmetančios jokių teršalų per išmetimo vamzdį, taip pat gali palikti didelį aplinkosauginį pėdsaką dėl sudėtinių dalių gamybos proceso ir perdirbamumo masto arba degalų gamybos proceso veiksmingumo. Todėl technologijų, kuriomis sprendžiama ši problema, pvz., tvarios ir perdirbamos baterijos, rėmimo lygis turėtų būti didesnis, siekiant būtinųjų viešojo pirkimo tikslų, išdėstytų priedo 4 ir 5 lentelėse. Tų technologijų moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra taip pat turėtų būti skatinami ir kitų sričių Sąjungos politikoje;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(10c)  išmetamo CO2 kiekio apskaita turėtų būti grindžiama principu „nuo gręžinio iki transporto priemonės“, siekiant užtikrinti, kad būtų teisingai atsižvelgiama į visą degalų tiekimo grandinę nuo išgavimo etapo iki išmetimo vamzdžio. Tai padės tiksliau apskaičiuoti konkrečios transporto priemonės išmetamą teršalų kiekį. Todėl Komisija turėtų nustatyti teršalų, išmetamų „nuo gręžinio iki transporto priemonės“, registravimo metodiką ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės naudojamos skirtingais tikslais ir skiriasi jų rinkos brandos lygis, todėl būtų naudinga, jei šie skirtumai būtų pripažįstami viešojo pirkimo nuostatose. Poveikio vertinimas parodė, kad papildomos naudos duotų alternatyviųjų degalų naudojimu grindžiami principai, kol Sąjungos lygmeniu bus nustatyti technologijų atžvilgiu neutralūs sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio reikalavimai, kuriuos Komisija ketina pasiūlyti ateityje. Be to, poveikio vertinime pripažįstama, kad mažataršiams ir nulinės taršos miesto autobusams būdinga didesnė rinkos branda, o mažataršiai ir nulinės taršos sunkvežimiai yra ankstyvesniame rinkos plėtros etape;
(11)  dviratės ir triratės transporto priemonės, lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės naudojamos skirtingais tikslais ir skiriasi jų rinkos brandos lygis, todėl būtų naudinga, jei šie skirtumai būtų pripažįstami viešojo pirkimo nuostatose. Be to, turėtų būti pripažinta, kad mažataršiai ir nulinės taršos miesto autobusams pastaruoju metu buvo būdinga pažanga, o mažataršiai ir nulinės taršos sunkvežimiai yra pradiniame rinkos plėtros etape;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   galimybė sumažinti išmetamą teršalų kiekį vien tik naudojant viešąjį pirkimą yra ribota, o viešasis transportas sudaro tik nedidelę dalį transporto sektoriaus išmetamų teršalų. Todėl valstybės narės turėtų būti skatinamos reguliavimo priemonėmis siekti, kad kitų automobilių parkų, pavyzdžiui, taksi, automobilių nuomos ir važiavimo viena mašina bendrovių, savininkai įsigytų netaršias transporto priemones;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  nustačius būtinuosius netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo iki 2025 m. ir iki 2030 m. tikslus valstybių narių lygmeniu, politika rinkose, kuriose investicijos į mažataršį ir nulinės taršos judumą yra pateisinamos, turėtų tapti aiškesnė. Būtinieji tikslai padės kurti rinką visoje Sąjungoje. Jais numatoma laiko viešojo pirkimo procesams pritaikyti ir duodamas aiškus rinkos signalas. Poveikio vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės narės vis dažniau nustato tikslus, atsižvelgdamos į savo ekonominį pajėgumą ir problemos sunkumą. Skirtingoms valstybėms narėms turėtų būti nustatyti skirtingi tikslai, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio). Būtinieji viešojo pirkimo tikslai turėtų būti papildyti įpareigojimu perkančiosioms organizacijoms, subjektams ir veiklos vykdytojams visose savo viešojo pirkimo procedūrose atsižvelgti į svarbius energijos suvartojimo ir aplinkos apsaugos aspektus. Šios iš dalies pakeistos direktyvos teritorinio poveikio vertinimas parodė, kad poveikis Sąjungos regionuose bus tolygus;
(12)  valstybių narių lygmeniu nustačius būtinuosius netaršių transporto priemonių viešojo pirkimo tikslus, kurie turi būti pasiekti iki 2025 m. ir iki 2030 m., politika rinkose, kuriose reikia investicijų į mažataršį ir nulinės taršos judumą, turėtų tapti aiškesnė. Būtinieji tikslai padės kurti rinką visoje Sąjungoje. Jais numatoma laiko viešojo pirkimo procesams pritaikyti ir duodamas aiškus rinkos signalas. Poveikio vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės narės vis dažniau nustato tikslus, atsižvelgdamos į savo ekonominį pajėgumą ir problemos sunkumą. Skirtingoms valstybėms narėms turėtų būti nustatyti skirtingi tikslai, priklausomai nuo jų ekonominio pajėgumo (bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui) ir taršos poveikio (miesto gyventojų tankio). Būtinieji viešojo pirkimo tikslai turėtų būti papildyti įpareigojimu perkančiosioms organizacijoms, subjektams ir veiklos vykdytojams visose savo viešojo pirkimo procedūrose atsižvelgti į svarbius energijos suvartojimo ir aplinkos apsaugos aspektus. Šios iš dalies pakeistos direktyvos teritorinio poveikio vertinimas parodė, kad poveikis Sąjungos regionuose bus tolygus;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)   savo 2017 m. balandžio 4 d. rekomendacijoje Tarybai ir Komisijai, pateiktoje atlikus išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimą10a, Europos Parlamentas paragino valstybes nares skatinti žaliojo viešojo pirkimo politiką ir valdžios institucijoms savo automobilių parkams pirkti nulinės taršos ir itin mažataršes transporto priemones arba panaudoti minėtas transporto priemones (pusiau) viešosiose dalijimosi automobiliais programose ir iki 2035 m. visiškai atsisakyti naujų CO2 išmetančių automobilių;
_________________
10a OL C 298, 2018 8 23, p. 140.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  didžiausią poveikį galima pasiekti, jei netaršių transporto priemonių viešasis pirkimas bus tikslingai vykdomas vietovėse, kuriose yra santykinai didelis oro užterštumas. Valstybių narių valdžios institucijos, siekdamos savo būtinųjų vidaus tikslų, į tas sritis turėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir nurodyti susijusius veiksmus savo ataskaitose, teikiamose pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą;
(13)  didžiausią poveikį galima pasiekti, jei netaršių transporto priemonių viešasis pirkimas bus tikslingai vykdomas vietovėse, kuriose yra santykinai didelė oro ir triukšmo tarša. Valstybių narių valdžios institucijos, siekdamos savo būtinųjų vidaus tikslų, į tas sritis turėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir nurodyti susijusius veiksmus savo ataskaitose, teikiamose pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą. Siekiant išvengti neproporcingos naštos ir optimizuoti galimus šios direktyvos rezultatus, valdžios institucijoms turėtų būti teikiama tinkama techninė pagalba;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)   šia iš dalies pakeista direktyva turėtų būti padedama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekį ir skatinti naudoti netaršų viešąjį automobilių kelių transportą. Ja neturėtų būti sudaroma kliūčių netaršaus ne kelių transporto, pavyzdžiui, tramvajų ir metro, plėtojimui;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)   pasiekti šioje direktyvoje nustatytas ribines vertes bus sunku, jei nebus kuriami paklausūs ir techniškai brandūs produktai. Siekiant užtikrinti, kad nuolat būtų atnaujinama su pažanga susijusi informacija, Komisijai turėtų būti pavedama kas dvejus metus pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertinama, ar sukurta rinkai tinkamų netaršių transporto priemonių sprendimų. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų teikti didesnių finansinių ir ne finansinių paskatų, kad tokios netaršios transporto priemonės būtų greičiau pateiktos rinkai;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)  atsižvelgiant į tai, kad finansų požiūriu privatūs transportavimo veiklos vykdytojai turi skirtingas galimybes naudoti potencialiai brangesnes alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones, turi būti prieinami mechanizmai, kuriais būtų užtikrintos vienodos viešųjų ir privačių transportavimo veiklos vykdytojų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose ir konkursuose sąlygos, o išlaidos, susijusios su būtinųjų šioje direktyvoje patvirtintų viešųjų pirkimų tikslų laikymusi nebūtų perkeltos vietos valdžios institucijoms, ypač mažesnėms savivaldybėms ir nesukeltų išlaidų eksternalizavimo padidinant bilietų kainas, vietos mokesčius arba apribojant viešojo transporto paslaugas;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą teikiamos viešojo pirkimo ataskaitos turėtų padėti susidaryti aiškų rinkos vaizdą ir taip užtikrinti veiksmingo stebėjimo ir įgyvendinimo galimybę. Pirmiausia turėtų būti teikiama tarpinė ataskaita 2023 m., po to pirma išsami būtinųjų tikslų įgyvendinimo ataskaita 2026 m., o vėliau kas trejus metus. Siekiant sumažinti administracinę naštą pavienėms valdžios įstaigoms ir užtikrinti galimybę veiksmingai apžvelgti rinką, turėtų būti sudarytos sąlygos teikti paprastas ataskaitas. Bendro Sąjungos viešųjų pirkimų žodyno kontekste Komisija užtikrins, kad ataskaitos apimtų visas mažataršes, nulinės taršos ir kitas alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones. Specialūs kodai Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne padės vykdyti registraciją ir stebėjimą „Tenders Electronic Daily“ duomenų bazėje;
(15)  pagal šią iš dalies pakeistą direktyvą teikiamos viešojo pirkimo ataskaitos turėtų padėti susidaryti aiškų rinkos vaizdą ir taip užtikrinti veiksmingo stebėjimo ir įgyvendinimo galimybę. Pirmiausia valstybės narės 2023 m. Komisijai turėtų pateikti preliminarią ataskaitą, laikydamosi ataskaitų pagal Sąjungos teisės aktus dėl viešųjų pirkimų ir dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų teikimo tvarkos, 2026 m. turėtų būti teikiama pirma išsami būtinųjų tikslų įgyvendinimo ataskaita, o vėliau – kas trejus metus. Siekiant sumažinti administracinę naštą pavienėms valdžios įstaigoms ir užtikrinti galimybę veiksmingai apžvelgti rinką, turėtų būti sudarytos sąlygos teikti paprastas ataskaitas. Tose ataskaitose turėtų būti pateikta informacija apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant Direktyvą 2009/33/EB ir kurie atitinka Sąjungos bendrame viešųjų pirkimų žodyne pateiktas kategorijas. Komisija turėtų teikti reguliarias ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai apie Direktyvos 2009/33/EB įgyvendinimą. Komisija taip pat turėtų įvertinti, ar į Direktyvos 2009/33/EB taikymo sritį būtų galima įtraukti statybviečių mašinas, ir, jei taip, parengti metodiką „netaršioms statybviečių mašinoms“ apibrėžti;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  siekiant geriau informuoti būsimus šios sektoriaus sprendimų priėmėjus, suteikiant tikslesnių duomenų apie konkrečios transporto priemonės bendrą išmetamą teršalų kiekį visoje vertės grandinėje, Komisija turėtų pasiūlyti transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamo CO2 kiekio ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamo CO2 kiekio apskaičiavimo metodiką. Į šiuos kiekius Komisija turėtų atsižvelgti atlikdama Direktyvos 2009/33/EB ir kitų atitinkamų teisės aktų, susijusių su alternatyviaisiais degalais, peržiūrą;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  dar labiau paskatinti netaršių transporto priemonių paplitimą rinkoje galima nustačius tikslines viešosios paramos priemones nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Tai apima geresnį keitimąsi žiniomis ir viešojo pirkimo suderinimą, kad būtų galima imtis veiksmų pakankamai dideliu mastu ir taip sumažinti sąnaudas ir paveikti rinką. Galimybė teikti valstybės paramą siekiant skatinti alternatyviųjų degalų paskirstymo infrastruktūrų plėtrą pripažįstama 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkai ir energetikai gairėse27. Tačiau tokiai valstybės paramai ir toliau bus taikomos Sutarties, ypač jos 107 ir 108 straipsnių, taisyklės;
(16)  dar labiau paskatinti netaršių transporto priemonių paplitimą rinkoje galima nustačius tikslines viešosios paramos priemones nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Tai apima geresnį keitimąsi žiniomis ir viešojo pirkimo suderinimą, kad būtų galima imtis veiksmų pakankamai dideliu mastu ir taip sumažinti sąnaudas ir paveikti rinką. Taip pat reikia vykdyti regioninius bandomuosius projektus, ypač tuomet, kai siekiama sujungti kaimo ir miesto zonas. Galimybė teikti valstybės paramą siekiant skatinti alternatyviųjų degalų paskirstymo infrastruktūrų plėtrą pripažįstama 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkai ir energetikai gairėse27. Tačiau tokiai valstybės paramai ir toliau bus taikomos Sutarties, ypač jos 107 ir 108 straipsnių, taisyklės;
_________________
_________________
27 OL C 200, 2014 6 28, p. 1.
27 OL C 200, 2014 6 28, p. 1.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   kad būtų dar labiau sumažintas išmetamo anglies dioksido ir oro teršalų kiekis, valstybės narės turėtų būti raginamos taikyti, kai tinkama, įvairias paskatas ir mechanizmus, skatinančius pakeisti transporto priemonių parką sektoriuose, kurie nėra reglamentuojami pagal šią direktyvą;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b)   valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šioje direktyvoje nustatytų būtinųjų viešojo pirkimo tikslų laikymosi sąnaudos nebūtų perkeltos vietos valdžios institucijoms ir kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turėtų pakankamai finansinių išteklių;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(16c)   būtinos kryptingos paramos priemonės, skirtos netaršių transporto priemonių viešajam pirkimui skatinti. Kad būtų lengviau pasiekti šios direktyvos tikslus, valstybės narės turi išplėsti savo finansines ir nefinansines paskatas, norėdamos paspartinti netaršių transporto priemonių skverbimąsi į rinką;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(16d)  šia direktyva nustačius lengvųjų transporto priemonių ir sunkiųjų transporto priemonių būtinuosius viešojo pirkimo tikslus perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turės skirti papildomų finansinių išteklių. Todėl vykdant Sąjungos biudžeto ir finansų politiką po 2020 m. turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams reikės skirti pakankamą finansinę paramą. Tai turėtų atsispindėti būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje ir tvarių finansų bei Sąjungos finansinių institucijų taisyklėse;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(16e)   siekiant užtikrinti, kad valdžios institucijos būtų skatinamos įsigyti netaršias transporto priemones, o valstybės narės investuotų į alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą, taip pat norint išvengti tokių viešųjų pirkimų, dėl kurių keleiviams padidėtų kainos, perkantiesiems subjektams turėtų būti teikiama parama pagal Sąjungos biudžeto ir finansų politiką po 2020 m. Tai turi atsispindėti būsimojoje daugiametėje finansinėje programoje ir tvarių finansų bei Sąjungos finansinių institucijų taisyklėse. Be to, valstybės narės turėtų plėsti finansines ir nefinansines paskatas ir numatyti aplinkosaugos auditą, kad paspartintų netaršių transporto priemonių skverbimąsi į rinką. Šios pastangos padės sumažinti pradines dideles investicijas į infrastruktūros pokyčius ir prisidės prie transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(16f)   pagal dabartinę daugiametę finansinę programą (DFP) Sąjunga turi daug įvairių fondų, skirtų padėti valstybėms narėms, vietos valdžios institucijoms ir susijusiems veiklos vykdytojams pereiti prie tvaraus judumo. 2014–2020 m. laikotarpiu Sąjunga iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų skyrė 13,7 mlrd. EUR judumui mieste finansuoti. Pagal Sąjungos mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“ judumui mieste bus skirta maždaug 200 mln. EUR, pažangiesiems miestams – 650 mln. EUR, o pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę apie 200 mln. EUR bus skirta kvietimams teikti paraiškas dėl miestų transporto mazgų. Pagal kitą DFP Komisija ir valstybės narės turėtų toliau remti tvaraus judumo mieste projektus ir stiprinti būtiną įvairių finansavimo šaltinių ir programų sinergiją. Visų pirma būtina stiprinti judumo mieste, naujosios skaitmeninės darbotvarkės ir energetikos sąjungos ryšius, pvz., galimybę pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) finansuoti sinergiją užtikrinančius projektus, numatant papildomą bendro finansavimo dalį transporto projektams, turintiems energijos ir telekomunikacijų elementų, kurie gali būti labai naudingi miestų projektams;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(16g)   turėtų būti skatinama tikslingiau naudoti Sąjungos finansines priemones, kaip antai Europos strateginių investicijų fondą arba Europos investicijų banko švaresnio transporto priemonę, galinčias padėti finansuoti transporto parkus ir įrangą. Tuo tikslu turėtų būti stiprinamas techninių ir finansinių konsultavimo paslaugų teikimas vietos valdžios institucijoms ir veiklos vykdytojams, pvz., per Europos investavimo konsultacijų centrą, JASPERS, JESSICA arba finansinę priemonę „Compass“, siekiant sustiprinti jų institucinius gebėjimus, gerinti projektų rengimą ir įgyvendinimą ir optimaliai naudoti Sąjungos lėšas ir finansines priemones, taip pat mažinti novatoriškų pasiūlymų riziką;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 h konstatuojamoji dalis (nauja)
(16h)   valdžios institucijos taip pat turėtų būti skatinamos pirkti transporto priemones remdamosi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijais, kaip nurodyta Direktyvos 2014/25/ES 82 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonominį efektyvumą per transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį, taip pat į aplinkos ir socialinius aspektus;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 i konstatuojamoji dalis (nauja)
(16i)   siekiant kuo labiau padidinti investicijų poveikį, reikia geriau koordinuoti judumą ir miestų planavimą, pvz., naudojant tvaraus judumo mieste planus. Tvaraus judumo mieste planai – tai planai, kurie yra rengiami įvairiose politikos srityse ir bendradarbiaujant įvairiais valdymo lygmenimis, derinant skirtingas transporto rūšis, kelių saugą, krovinių vežimą, judumo valdymą ir pažangiąsias transporto sistemas. Tvaraus judumo mieste planai gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant Sąjungos tikslų, susijusių su išmetamo CO2 kiekio, triukšmo ir oro taršos mažinimu. Todėl tvaraus judumo mieste planų taikymas turėtų būti svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti finansuojant Sąjungos miesto transporto srities projektus, taip pat įgyvendinant šią iš dalies pakeistą direktyvą. Šiuo atveju Komisija, visapusiškai atsižvelgdama į subsidiarumo principą, turėtų teikti kompetentingoms institucijoms būtinas konsultacijas ir techninę pagalbą kuriant tvaraus judumo mieste planus;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 j konstatuojamoji dalis (nauja)
(16j)   viešieji pirkimai ne tik padeda pereiti prie netaršių transporto priemonių, bet ir skatina plėtoti naujų formų judumą. Skatinant naudoti netaršias transporto priemones, bus spartinamas infrastruktūros diegimas miestuose, o skaitmeninimas padidins keleivių ir krovinių vežimo efektyvumą. Įvairiarūšis ir dalijimusi pagrįstas judumas, taip pat integruotieji bilietų pardavimo sprendimai yra labai svarbūs pereinant prie judumo kaip paslaugos;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai, Komisijai penkeriems metams, pradedant nuo [Prašome įrašyti įsigaliojimo datą], pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais būtų atnaujinamos nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 normų. Šis laikotarpis turėtų būti savaime pratęstas tokios pačios trukmės laikotarpiais, jei Europos Parlamentas arba Taryba tam neprieštarauja. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;
Išbraukta.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1a ypatingą dėmesį reikia skirti Sąjungos teisės aktų poveikiui. Galimų tolesnių veiksmų poveikio vertinimas turėtų būti paremtas Direktyvos 2009/33/EB vertinimu. Todėl Komisija, remdamasi geriausiais ir naujausiais turimais moksliniais įrodymais, turėtų įvertinti, ar reikia paržiūrėti tą direktyvą atsižvelgiant į transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamą CO2 kiekį ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamą CO2 kiekį, siekiant užtikrinti politikos tikslų įgyvendinimo skaidrumą ir atskaitingumą, ir, prireikus, pasiūlyti reikiamų patobulinimų. Jei tinkama, Komisija šiuo aspektu taip pat turėtų peržiūrėti kitus atitinkamus teisės aktus, susijusius su alternatyviaisiais degalais;
______________
1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(18b)   pagrindinė transporto priemonių viešojo pirkimo dalis yra susijusi su vietos viešojo transporto organizacijoms, kurios paprastai priklauso vietos valdžios institucijoms, turinčioms ribotus finansinius išteklius. Todėl netaršių transporto priemonių pirkimo taisyklės neturėtų sukurti nei papildomos finansinės naštos, nei patiriamų didesnių išlaidų perkelti padidinant bilietų kainas, vietos mokesčius arba sumažinant viešojo transporto paslaugas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(18c)   Sąjunga turi apsaugoti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos trečiosiose šalyse, kuriose ES gamintojai neturi galimybių dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose kelių transporto priemonėms pirkti, įsigyti išperkamosios nuomos būdu, išsinuomoti arba pirkti išsimokėtinai. Todėl Komisija turėtų analizuoti nesąžiningos konkurencijos praktiką trečiosiose šalyse ir imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta Europos pramonės apsauga;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/33/EB
Pavadinimas
Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą
Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo per viešuosius pirkimus įsigyti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
1 straipsnio 1 dalis
1a)   1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Šioje direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad perkančiosios institucijos, perkantieji subjektai, taip pat tam tikri operatoriai, pirkdami kelių transporto priemones, atsižvelgtų į transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį, kad būtų skatinama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinka ir didinamas transporto sektoriaus įnašas į Bendrijos aplinkos, klimato ir energetikos politiką.
„Šioje direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad perkančiosios institucijos, perkantieji subjektai, taip pat tam tikri operatoriai, pirkdami, išsinuomodami, įsigydami išperkamosios nuomos būdu arba pirkdami išsimokėtinai kelių transporto priemones, atsižvelgtų į transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai, įskaitant suvartojamą energiją ir išmetamą CO2 ir kai kurių kitų teršalų kiekį, kad būtų skatinama netaršių ir efektyviai energiją vartojančių transporto priemonių rinka ir didinamas transporto sektoriaus įnašas į Sąjungos aplinkos, klimato ir energetikos politiką.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
2 straipsnio 1 dalis
1b)  2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Valstybės narės gali netaikyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų sutartims dėl Direktyvos 2007/46/EB 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų transporto priemonių, kurioms šių valstybių narių teritorijoje netaikoma tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo tvarka, pirkimo.
Valstybės narės gali netaikyti šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų Direktyvos 2007/46/EB 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutartims, kai šioms transporto priemonėms šių valstybių narių teritorijoje netaikoma tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo tvarka.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/33/EB
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Ši direktyva taikoma kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai sutartims, kai tas priemones įsigyja arba nuomojasi:
Ši direktyva taikoma kelių transporto priemonių pirkimo, išperkamosios nuomos, nuomos ir pirkimo išsimokėtinai arba modifikavimo sutartims, kai tas priemones įsigyja arba nuomojasi:
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/33/EB
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)   Europos Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/33/EB
4 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4.  netarši transporto priemonė:
4.  netarši transporto priemonė – bet kurios kategorijos transporto priemonė, varoma alternatyviaisiais degalais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/94/ES 2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte, išskyrus biokurą, kuris negaminamas iš Direktyvos 2018/... (AIED II) IX priedo A dalyje išvardytų žaliavų arba kuris gaminamas iš alyvpalmių aliejaus*, ir įskaitant hibridines transporto priemones, kuriose elektra naudojama tik transporto priemonės, mažataršių ir nulinės taršos transporto priemonių varymo daliai. Transporto priemonių su vidaus degimo varikliu išmetamų teršalų kiekis realiomis važiavimo sąlygomis**, išreikštas išmetamųjų teršalų kiekio ribų procentine dalimi***, negali viršyti 80 proc.
a)  M1 arba M2 klasės transporto priemonė, kurios per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies, arba
b)  N1 klasės transporto priemonė, kurios per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 kiekis g/km ir tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis nesiekia priedo 2 lentelėje nurodytos ribos ir taikomos išmetamų teršalų normos procentinės dalies, arba
c)  M3, N2 arba N3 klasės transporto priemonė, kaip apibrėžta priedo 3 lentelėje.
_____________________________
* Tai turi būti įrodyta sutartimi dėl biokuro pirkimo arba kitų jo gavimo būdų.
** Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomos redakcijos Reglamento 2017/1151 IIIA priedą.
*** Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/33/EB
4 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
4a.  nulinės taršos transporto priemonė – transporto priemonė, per išmetimo vamzdį neišmetanti CO2, NOx ir kietųjų dalelių;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/33/EB
4 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)
4b.  mažataršė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios didžiausias išmetamų teršalų kiekis nurodytas priedo 2 lentelėje;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/33/EB
4 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)
4c.  transporto priemonė, modifikuota taip, kad atitiktų netaršios transporto priemonės standartą – transporto priemonė, kurios variklis modifikuotas taip, kad atitinka netaršios transporto priemonės, apibrėžtos šio straipsnio pirmos dalies 4 punkte, standartą. Modifikuoto variklio, kuriame naudojami biodegalai, apibrėžti Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio antros pastraipos i punkte, sintetiniai degalai arba parafininiai degalai, atveju transporto priemonė turi atitikti naujausią EURO standartą arba vėlesnės klasės standartus.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/33/EB
4a straipsnis
4)  įrašomas 4a straipsnis:
Išbraukta.
„4a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Komisija įgaliojama pagal 8a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais bus atnaujintos priedo 3 lentelėje nustatytos sunkiųjų transporto priemonių per išmetimo vamzdį išmetamo CO2 ir kitų oro teršalų kiekio ribinės vertės, kai Sąjungos lygmeniu įsigalios atitinkamos sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 normos.“
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2009/33/EB
5 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad perkant, įsigyjant išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojant arba perkant išsimokėtinai kelių transporto priemones ir sudarant viešųjų paslaugų sutartis dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugų, taip pat viešųjų paslaugų sutartis, kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnyje, būtų laikomasi priedo 4 lentelėje nurodytų lengvųjų transporto priemonių ir priedo 5 lentelėje nurodytų sunkiųjų transporto priemonių būtinųjų viešojo pirkimo tikslų.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad perkant, įsigyjant išperkamosios nuomos būdu, išsinuomojant, perkant išsimokėtinai kelių transporto priemones arba modifikuojant jas pagal netaršių transporto priemonių standartus ir sudarant viešųjų paslaugų sutartis dėl viešojo keleivinio geležinkelių ir kelių transporto paslaugų, taip pat viešųjų paslaugų sutartis, kaip nurodyta šios direktyvos 3 straipsnyje, būtų laikomasi priedo 4 lentelėje nurodytų netaršių lengvųjų transporto priemonių ir priedo 5 lentelėje nurodytų sunkiųjų transporto priemonių būtinųjų viešojo pirkimo tikslų.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2009/33/EB
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Apskaičiuojant būtinuosius viešojo pirkimo tikslus, viešojo pirkimo data, į kurią reikia atsižvelgti, – tai viešojo pirkimo procedūros užbaigimo pasirašant sutartį.
Būtinieji viešojo pirkimo tikslai apskaičiuojami kaip vidurkis visų sutarčių, pasirašytų nuo kitos dienos po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos iki 2024 m. gruodžio 31 d. pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu ir nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. antruoju ataskaitiniu laikotarpiu.
Jeigu nauji ataskaitinio laikotarpio po 2030 m. sausio 1 d. tikslai nepriimami laiku, toliau lieka galioti 2030 metams nustatyti tikslai.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2009/33/EB
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Kad pasiektų viešųjų pirkimų tikslus, perkantieji subjektai grindžia sutarčių sudarymą ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, kaip nurodyta Direktyvos 2014/25/ES 82 straipsnyje. Konkurso specifikacijos turėtų būti apibrėžtos ne tik atsižvelgiant į bendras eksploatavimo sąnaudas, bet ir į kitas transporto priemonės charakteristikas, pvz., prieinamumą, įtraukimą į miesto aplinką, triukšmo lygį, energijos vartojimo efektyvumą, baterijų ir transporto priemonių sudedamųjų dalių perdirbamumą.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
5 a straipsnis (naujas)
5a)   įrašomas šis straipsnis:
„5a straipsnis
Finansiniai ištekliai
1.  Valstybės narės skiria pakankamai finansavimo priemonių netaršių transporto priemonių viešajam pirkimui ir su jomis susijusios infrastruktūros diegimui jų teritorijoje. Prieš suteikiant lėšas nuodugniai įvertinami viešosios valdžios institucijų ir perkančiųjų subjektų finansiniai poreikiai, susiję su nacionaliniu lygmeniu nustatytais viešųjų pirkimų tikslais.
2.  Sąjunga suteikia papildomų finansavimo priemonių, kuriomis remiama netaršių transporto priemonių paklausa rinkoje ir su jomis susijusios infrastruktūros kūrimas valstybėse narėse.“
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
5 b straipsnis (naujas)
5b)   įrašomas šis straipsnis:
„5b straipsnis
Viešojo transporto alternatyviųjų degalų veiksmų planas
1.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai veiksmų planą, kuriuo siekiama paspartinti transporto bendrovėms priklausančių sunkiųjų krovininių automobilių baterijų įkrovimo punktų ir degalinių infrastruktūros kūrimą jų pačių parkuose ir techninės priežiūros vietose, taip pat viešojoje erdvėje.
2.  Šiame veiksmų plane pateikiama informacija apie prieinamas Sąjungos finansavimo priemones ir aiškiai nustatomos procedūros, kaip tokia parama gali būti skiriama, įskaitant jos sąsają su galiojančiomis Europos valstybės pagalbos taisyklėmis.
3.  Ataskaitoje taip pat turėtų būti pateiktas vertinimas, kaip galėtų būti persvarstytos Sąjungos finansavimo priemonės, siekiant suteikti finansavimo prioritetą visų dydžių viešojo transporto įmonėms, kad jos pakeistų savo transporto priemones.“
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
5 c straipsnis (naujas)
5c)   įrašomas šis straipsnis:
„5c straipsnis
Sąjungos platforma, skirta mažataršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių tarpvalstybiniams ir bendriems viešiesiems pirkimams
Siekdama palengvinti tikslų, nustatytų šios direktyvos priede, įgyvendinimą ir pasiekti masto ekonomiją, Komisija sukuria Sąjungos platformą, skirtą mažataršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių tarpvalstybiniams ir bendriems viešiesiems pirkimams. Šioje platformoje gali dalyvauti 3 straipsnyje nurodytos perkančiosios organizacijos, subjektai ir veiklos vykdytojai, norintys kartu įsigyti transporto priemones. Komisija užtikrina, kad platforma būtų viešai prieinama ir veiksmingai suburtų visas šalis, suinteresuotas sutelkti savo išteklius. Siekdama palengvinti tokių bendrų viešųjų pirkimų skelbimą ir vykdymą, Komisija teikia techninę pagalbą ir parengia bendradarbiavimo susitarimų šablonus. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo sukuriama Sąjungos platforma, skirta mažataršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių bendriems viešiesiems pirkimams.“
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/33/EB
8a straipsnis
7)   įrašomas naujas 8a straipsnis:
Išbraukta.
„8a straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo [Prašome įrašyti įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 4a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas
Direktyva 2009/33/EB
9 straipsnis
8)  9 straipsnis pakeičiamas taip:
8)  9 straipsnis išbraukiamas
„1. Komisijai padeda komitetas.
Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.
3.  Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.“
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 1 dalis
1.  Nuo 2027 m. sausio 1 d. Komisija kas trejus metus, gavusi valstybių narių ataskaitas, teikia šios direktyvos taikymo ir veiksmų, kurių, siekdamos ją veiksmingai įgyvendinti, ėmėsi atskiros valstybės narės, ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.
1.  Iki 2026 m. balandžio 18 d., o vėliau – kas trejus metus valstybės narės Komisijai teikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą kartu su Direktyvos 2014/24/ES 83 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir Direktyvos 2014/25/ES 99 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytomis ataskaitomis. Iki 2023 m. balandžio 18 d. valstybės narės Komisijai pateikia preliminarią ataskaitą.
Tose ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, nurodoma informacija apie institucijų ir subjektų nupirktų transporto priemonių skaičių ir kategorijas, apie įvairių valdymo lygmenų subjektų tarpusavio dialogą, informacija apie valstybių narių ketinimus, susijusius su minėta ataskaitų teikimo veikla, taip pat visa kita vertinga informacija.
Informacija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) priedo 1 lentelėje išvardytas kategorijas.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 2 dalis
aa)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Tose ataskaitose pateikiamas šios direktyvos, ypač 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų, poveikio vertinimas bei įvertinama, ar reikia imtis tolesnių veiksmų ir, prireikus, pateikiami pasiūlymai.
„2. Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija pasiūlo metodiką, skirtą apskaičiuoti transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamą CO2 kiekį ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamą CO2 kiekį.
Tose ataskaitose Komisija palygina nominalų ir santykinį nupirktų transporto priemonių, kurios eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai požiūriu atitinka geriausią rinkos alternatyvą ir kurios priklauso kiekvienai iš priedo 3 lentelėje išvardytų transporto priemonių kategorijų, skaičių su bendrąja šių transporto priemonių rinka; taip pat ji įvertina 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų būdų poveikį rinkai. Komisija įvertina, ar reikia imtis tolesnių veiksmų, ir, prireikus, pateikia pasiūlymus.
Ne vėliau kaip 2027 m. balandžio 18 d. Komisija atlieka Direktyvos 2009/33/EB ir kitų atitinkamų teisės aktų, susijusių su alternatyviaisiais degalais, peržiūrą, atsižvelgdama į transporto priemonių per visą gyvavimo ciklą išmetamą CO2 kiekį ir „nuo gręžinio iki transporto priemonės“ išmetamą CO2 kiekį.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 3 dalis
ab)  3 dalis pakeičiama taip:
3.  Ne vėliau kaip pirmosios ataskaitos pateikimo dieną, Komisija išnagrinėja 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus būdus, pateikia 6 straipsnyje nustatytos metodikos įvertinimą ir, jei reikia, pasiūlo atitinkamus pakeitimus.
3. Iki 2024 m. balandžio 18 d., o vėliau kas trejus metus Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos įgyvendinimą, nurodydama atskirų valstybių narių veiksmus šioje srityje, ir įvertina tolesnių veiksmų poreikį ir, jei reikia, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šią direktyvą.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės iki 2026 m. sausio 1 d., o vėliau kas trejus metus, Komisijai teikia šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitas. Iki 2023 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia tarpines ataskaitas. Tose ataskaitose pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi šiai direktyvai įgyvendinti, nurodoma informacija apie institucijų ir subjektų nupirktų transporto priemonių skaičių ir kategorijas, apie įvairių valdymo lygmenų subjektų tarpusavio dialogą, informacija apie valstybių narių ketinimus dėl minėtos ataskaitų teikimo veiklos, taip pat visa kita vertinga informacija. Informacija pateikiama pagal Reglamente (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)31 nurodytas kategorijas, kaip nurodyta priede.
Išbraukta.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunktis
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus ir juose nustatyti gaires dėl 4 dalyje nurodytų valstybių narių ataskaitų turinio.
5.  Komisija įgaliojama priimti įgyvendinimo aktus ir juose nustatyti gaires dėl 1 dalyje nurodytų valstybių narių ataskaitų turinio.“;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b papunkčio b a punktas (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 5 a dalis (nauja)
ba)  įrašoma ši dalis:
„5a. Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti mechanizmus siekiant reguliavimo priemonėmis užtikrinti, kad kitų automobilių parkų, pavyzdžiui, taksi, dalijimosi automobiliais ir važiavimo viena mašina (angl. ride-pooling) bendrovių, savininkai įsigytų netaršias transporto priemones.“
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 5 b dalis (nauja)
bb)  įrašoma ši dalis:
„5b. Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia veiksmų planą, kuriuo siekiama paspartinti transporto bendrovėms priklausančių sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūros diegimą jų pačių parkuose ir techninės priežiūros vietose, taip pat viešojoje erdvėje. Į šį veiksmų planą įtraukiama informacija apie turimas Sąjungos finansavimo priemones ir išdėstoma, kaip tokia parama gali būti teikiama nepaisant Europos valstybės pagalbos taisyklių.“
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 5 c dalis (nauja)
bc)  įrašoma ši dalis:
„5c. Komisija įvertina poreikį peržiūrėti atitinkamus teisės aktus, susijusius su netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių skatinimu, kiek tai susiję su geriausių ir restauruotų padangų naudojimu, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b d papunktis (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 5 d dalis (nauja)
bd)  įrašoma ši dalis:
„5d. Komisija pateikia valstybėms narėms gaires dėl įvairių Sąjungos lėšų, kurios galėtų būti naudojamos įgyvendinant šią direktyvą, pavyzdžiui, pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuria remiama itin efektyvių, tvarių ir veiksmingai tarpusavyje sujungtų transeuropinių tinklų plėtra transporto srityje, ir Europos strateginių investicijų fondą arba Švaresnio transporto priemonę, kuriais remiamas švaresnių transporto priemonių diegimas ir su jomis susiję infrastruktūros poreikiai.“
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto b e papunktis (naujas)
Direktyva 2009/33/EB
10 straipsnio 5 e dalis (nauja)
be)  įrašoma ši dalis:
„5e. Konsultacijų centrai atlieka svarbų vaidmenį šiame perėjimo procese, palengvindami ir skatindami investicijas bei remdami institucinius gebėjimus. Todėl Komisija turi iš esmės sustiprinti Europos investavimo konsultacijų centro vaidmenį ir pajėgumus, visų pirma stiprindama jo veiklą vietos lygmeniu ir skatindama aktyvų dalyvavimą rengiant projektus.“
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo XXXX [Prašome įrašyti datą – 24 mėnesiai po įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo XXXX [Prašome įrašyti datą – 18 mėnesių po įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2009/33/EB
Priedo 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

1 lentelė. 3 straipsnyje nurodyti Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodai

BVPŽ kodas

Aprašymas

60112000-6

Viešojo kelių transporto paslaugos.

60130000-8

Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos.

60140000-1

Nereguliarus keleivinis transportas.

60172000-3

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju.

90511000-2

Atliekų rinkimo paslaugos.

60160000-7

Pašto siuntų vežimas keliais.

60161000-4

Siuntinių vežimo paslaugos.

Pakeitimas

1 lentelė. 3 straipsnyje nurodyti Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodai

BVPŽ kodas

Aprašymas

60112000-6

Viešojo kelių transporto paslaugos.

60130000-8

Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos.

60140000-1

Nereguliarus keleivinis transportas.

60172000-3

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų nuoma su vairuotoju.

90511000-2

Atliekų rinkimo paslaugos.

60160000-7

Pašto siuntų vežimas keliais.

60161000-4

Siuntinių vežimo paslaugos.

64121100-1

Pašto pristatymo paslaugos.

64121200-2

Siuntinių pristatymo paslaugos.

60170000-0

Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

60171000-7

Lengvųjų automobilių nuoma su vairuotoju.

60181000-0

Sunkvežimių nuoma su vairuotoju.

60180000-3

Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju.

90511100-3

Miesto kietųjų atliekų rinkimo paslaugos.

90511200-4

Buitinių atliekų rinkimo paslaugos.

90511300-5

Šiukšlių rinkimo paslaugos.

90511400-6

Popieriaus rinkimo paslaugos.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
I PRIEDAS
Direktyva 2009/33/EB
Priedo 2 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės

Transporto priemonių kategorijos

2025 m.

2030 m.

 

CO2 g/km

Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis**

CO2 g/km

Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis

M1 transporto priemonės

25

80%

0

netaikoma

M2 transporto priemonės

25

80%

0

netaikoma

N1 transporto priemonės

40

80%

0

netaikoma

*Tikrosiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomą Reglamento 2017/1151 IIIA priedo redakciją.

** Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede arba vėlesnėse jo redakcijose.

Pakeitimas

2 lentelė. Lengvųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio ribinės vertės

Transporto priemonių kategorijos

2025 m.

2030 m.

 

CO2 g/km

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis**

CO2 g/km

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis* kaip procentinė išmetamų teršalų kiekio normos dalis

L transporto priemonės

25

 

 

 

M1 transporto priemonės

50

80%

0

netaikoma

M2 transporto priemonės

50

80%

0

netaikoma

N1 transporto priemonės

50

80%

0

netaikoma

M3 transporto priemonės

netaikoma

 

 

 

N2 transporto priemonės

netaikoma

 

 

 

N3 transporto priemonės

netaikoma

 

 

 

* Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų ultrasmulkiųjų dalelių kiekis #/km (PN) ir azoto oksidų kiekis mg/km (NOx), išmatuotas pagal taikomos redakcijos Reglamento 2017/1151 IIIA priedą.

** Taikoma išmetamų teršalų kiekio ribinė vertė, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede arba vėlesnėse jo redakcijose.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas
Direktyva 2009/33/EB
Priedo 3 lentelė
[....]
Išbraukta.
Pakeitimai 75 ir 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
I PRIEDAS
Direktyva 2009/33/EB
Priedo 4 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

4 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų lengvųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 2 lentelės reikalavimus atitinkančios lengvosios transporto priemonės*

Valstybė narė

2025 m.

2030 m.

Liuksemburgas

35%

35%

Švedija

35%

35%

Danija

34%

34%

Suomija

35%

35%

Vokietija

35%

35%

Prancūzija

34%

34%

Jungtinė Karalystė

35%

35%

Nyderlandai

35%

35%

Austrija

35%

35%

Belgija

35%

35%

Italija

35%

35%

Airija

35%

35%

Ispanija

33%

33%

Kipras

29%

29%

Мalta

35%

35%

Portugalija

27%

27%

Graikija

23%

23%

Slovėnija

20%

20%

Čekija

27%

27%

Estija

21%

21%

Slovakija

20%

20%

Lietuva

19%

19%

Lenkija

20%

20%

Kroatija

17%

17%

Vengrija

21%

21%

Latvija

20%

20%

Rumunija

17%

17%

Bulgarija

16%

16%

* Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Visos kitos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 2 lentelės reikalavimus, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

Pakeitimas

4 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų lengvųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro lengvosios transporto priemonės1, 2

 

M1, M2, N1 transporto priemonės

L transporto priemonės

Valstybė narė

2025 m.

2030 m.

2025 m.

2030 m.

ES institucijos, agentūros ir įstaigos

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Liuksemburgas

50%

50%

50%

50%

Švedija

50%

50%

50%

50%

Danija

50%

50%

50%

50%

Suomija

50%

50%

50%

50%

Vokietija

50%

50%

50%

50%

Prancūzija

50%

50%

50%

50%

Jungtinė Karalystė

50%

50%

50%

50%

Nyderlandai

50%

50%

50%

50%

Austrija

50%

50%

50%

50%

Belgija

50%

50%

50%

50%

Italy

50%

50%

50%

50%

Airija

50%

50%

50%

50%

Ispanija

50%

50%

50%

50%

Kipras

50%

50%

50%

50%

Мalta

50%

50%

50%

50%

Portugalija

50%

50%

50%

50%

Graikija

35%

35%

35%

35%

Slovėnija

35%

35%

35%

35%

Čekija

50%

50%

50%

50%

Estija

35%

35%

35%

35%

Slovakija

35%

35%

35%

35%

Lietuva

35%

35%

35%

35%

Lenkija

35%

35%

35%

35%

Kroatija

25%

25%

25%

25%

Vengrija

25%

25%

25%

25%

Latvija

25%

25%

25%

25%

Rumunija

25%

25%

25%

25%

Bulgarija

25%

25%

25%

25%

1 Ne mažiau kaip 70 proc. būtinojo tikslo viešųjų pirkimų metu įsigyti netaršių lengvųjų transporto priemonių pirmuoju ataskaitiniu laikotarpiu (iki 2025 m.) įgyvendinamas perkant nulinės taršos ir mažataršes transporto priemones, o antruoju ataskaitiniu laikotarpiu (2025–2030 m.) ir vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais – perkant nulinės taršos transporto priemones.

2 Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Mažai teršalų išmetančios transporto priemonės ir gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turėtų įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar kitomis galimybėmis gauti biometano), laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,66 transporto priemonės. Visos kitos ekologiškos transporto priemonės laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
I Priedas
Direktyva 2009/33/EB
Priedo 5 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

5 lentelė. Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų sunkiųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 3 lentelės reikalavimus atitinkančios sunkiosios transporto priemonės*

Valstybė narė

Sunkvežimiai

Autobusai

 

2025 m.

2030 m.

2025 m.

2030 m.

Liuksemburgas

10%

15%

50%

75%

Švedija

10%

15%

50%

75%

Danija

10%

15%

50%

75%

Suomija

9%

15%

46%

69%

Vokietija

10%

15%

50%

75%

Prancūzija

10%

15%

48%

71%

Jungtinė Karalystė

10%

15%

50%

75%

Nyderlandai

10%

15%

50%

75%

Austrija

10%

15%

50%

75%

Belgija

10%

15%

50%

75%

Italija

10%

15%

50%

75%

Airija

10%

15%

50%

75%

Ispanija

10%

14%

50%

75%

Kipras

10%

13%

50%

75%

Мalta

10%

15%

50%

75%

Portugalija

8%

12%

40%

61%

Graikija

8%

10%

38%

57%

Slovėnija

7%

9%

33%

50%

Čekija

9%

11%

46%

70%

Estija

7%

9%

36%

53%

Slovakija

8%

9%

39%

58%

Lietuva

9%

8%

47%

70%

Lenkija

7%

9%

37%

56%

Kroatija

6%

7%

32%

48%

Vengrija

8%

9%

42%

63%

Latvija

8%

9%

40%

60%

Rumunija

6%

7%

29%

43%

Bulgarija

8%

7%

39%

58%

* Transporto priemonės, kurių per išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis yra nulinis, taip pat gamtinėmis dujomis varomos transporto priemonės, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turėtų būti įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar kitomis galimybėmis gauti biometano), laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. Šis skaičiavimas nebetaikomas tose valstybėse narėse, kuriose būtinasis viešojo pirkimo įpareigojimas viršija 50 proc. bendros viešojo pirkimo apimties, ir nutraukiamas pasiekus 50 proc. ribą. Visos kitos transporto priemonės, atitinkančios šio priedo 2 lentelės reikalavimus, laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 transporto priemonės.

Pakeitimas

5 lentelė.  Būtinoji tikslinė bendro valstybėje narėje viešojo pirkimo būdu nupirktų sunkiųjų transporto priemonių skaičiaus dalis, kurią sudaro 4 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkančios sunkiosios transporto priemonės*

Valstybė narė

Sunkvežimiai

Autobusai

 

2025 m.1

2030 m.2

2025 m.1

2030 m.2

ES institucijos, agentūros ir įstaigos

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Liuksemburgas

10%

15%

50%

75%

Švedija

10%

15%

50%

75%

Danija

10%

15%

50%

75%

Suomija

9%

15%

46%

69%

Vokietija

10%

15%

50%

75%

Prancūzija

10%

15%

48%

71%

Jungtinė Karalystė

10%

15%

50%

75%

Nyderlandai

10%

15%

50%

75%

Austrija

10%

15%

50%

75%

Belgija

10%

15%

50%

75%

Italija

10%

15%

50%

75%

Airija

10%

15%

50%

75%

Ispanija

10%

14%

50%

75%

Kipras

10%

13%

50%

75%

Мalta

10%

15%

50%

75%

Portugalija

8%

12%

40%

61%

Graikija

8%

10%

38%

57%

Slovėnija

7%

9%

33%

50%

Čekija

9%

11%

46%

70%

Estija

7%

9%

36%

53%

Slovakija

8%

9%

39%

58%

Lietuva

9%

8%

47%

70%

Lenkija

7%

9%

37%

56%

Kroatija

6%

7%

32%

48%

Vengrija

8%

9%

42%

63%

Latvija

8%

9%

40%

60%

Rumunija

6%

7%

29%

43%

Bulgarija

8%

7%

39%

58%

1 Mažiausiai 66 proc. minimalaus viešųjų pirkimų metu siektino įsigyti netaršias sunkiąsias transporto priemonės tikslo įgyvendinama netaršiomis transporto priemonėmis arba gamtinėmis dujomis varomomis transporto priemonėmis, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turėtų būti įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar kitomis galimybėmis gauti biometano). Transporto priemonių, kuriose naudojamas biometanas, dalies skaičiavimas papildomam planiniam rodikliui nustoja galioti pasiekus 30 proc. nuo šio papildomo planinio rodiklio.

2 Mažiausiai 75 proc. minimalaus viešųjų pirkimų metu siektino įsigyti netaršias sunkiąsias transporto priemonės tikslo įgyvendinama netaršiomis transporto priemonėmis arba gamtinėmis dujomis varomomis transporto priemonėmis, jei joms naudojamas tik biometanas (tai turėtų būti įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar kitomis galimybėmis gauti biometano). Transporto priemonių, kuriose naudojamas biometanas, dalies skaičiavimas papildomam planiniam rodikliui nustoja galioti pasiekus 30 proc. nuo šio papildomo planinio rodiklio.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0321/2018).

Atnaujinta: 2020 m. kovo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika