Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0291(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0321/2018

Predkladané texty :

A8-0321/2018

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Prijaté texty
PDF 277kWORD 86k
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2018 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  V európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu21 Komisia oznámila, že aby Únia splnila svoje záväzky prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži, musí sa urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy, a teda emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia stabilne znižovať, aby sa do polovice storočia dosiahli ich nulové hodnoty. Navyše treba bezodkladne výrazne znížiť dopravné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré škodia ľudskému zdraviu. Možno to dosiahnuť rôznymi politickými iniciatívami vrátane využitia verejného obstarávania ekologických vozidiel.
(2)  V európskej stratégii pre nízkoemisnú mobilitu21 Komisia oznámila, že aby Únia splnila svoje záväzky prijaté na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCC), ktorá sa konala v roku 2015 v Paríži, musí sa urýchliť dekarbonizácia odvetvia dopravy, a teda emisie skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy sa musia stabilne znižovať, aby sa do polovice storočia dosiahli ich nulové hodnoty. Navyše treba bezodkladne výrazne znížiť dopravné emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré škodia ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Možno to dosiahnuť rôznymi politickými iniciatívami vrátane opatrení, ktoré podporujú modálny prechod na verejnú dopravu a využitia verejného obstarávania ekologických vozidiel.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501.
21 COM(2016)0501.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Ako Komisia oznámila vo svojom oznámení s názvom Európa v pohybe: agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých23, tento návrh je súčasťou druhého balíka návrhov, ktorý prispeje k úsiliu Únie o nízkoemisnú mobilitu. Tento balík, ktorý sa predstavuje v oznámení Komisie s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“, zahŕňa kombináciu opatrení na strane ponuky i dopytu, ktoré EÚ navedú na cestu nízkoemisnej mobility a zároveň posilnia konkurencieschopnosť jej mobilitného ekosystému.
(4)  Ako Komisia oznámila vo svojom oznámení s názvom Európa v pohybe: agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých23, tento návrh je súčasťou druhého balíka návrhov, ktorý prispeje k úsiliu Únie o nízkoemisnú mobilitu. Tento balík, ktorý sa predstavuje v oznámení Komisie s názvom „Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou – Európska únia, ktorá chráni planétu, posilňuje postavenie spotrebiteľov a obraňuje svoj priemysel a pracovníkov“, zahŕňa kombináciu opatrení na strane ponuky i dopytu, ktoré EÚ navedú na cestu nízkoemisnej mobility a zároveň posilnia konkurencieschopnosť jej mobilitného ekosystému. Udržateľné vozidlá by sa mali podporovať súbežne s ďalším rozvojom verejnej dopravy, keďže ide o najrýchlejší a nákladovo najefektívnejší spôsob, ako znížiť počet vozidiel na cestách a vďaka tomu zlepšiť kvalitu ovdušia a znížiť emisie.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Inovácia a nové technológie pomáhajú znižovať emisie vozidiel, čím podporujú dekarbonizáciu sektora dopravy. Intenzívnejším využívaním cestných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami sa pravdepodobne znížia emisie CO2, ako aj určitých znečisťujúcich látok (tuhé častice, oxidy dusíka a nemetánové uhľovodíky), a podporí sa konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu na rozvíjajúcich sa svetových trhoch vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.
(5)  Inovácia a nové technológie pomáhajú znižovať emisie vozidiel a hlukové zaťaženie, čím zároveň podporujú dekarbonizáciu sektora dopravy. Intenzívnejším využívaním cestných vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami sa znížia emisie CO2, ako aj určitých znečisťujúcich látok (tuhé častice, oxidy dusíka a nemetánové uhľovodíky), a zlepší sa tým kvalita ovzdušia v mestách a iných znečistených oblastiach, pričom sa prispeje ku konkurencieschopnosti a rastu európskeho priemyslu na rozvíjajúcich sa svetových trhoch vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a zabezpečí sa rozvoj infraštruktúr pre alternatívne palivá. Navyše musí byť zásada technologickej neutrality tou najzákladnejšou zásadou každého úsilia, aby sa zabezpečilo a podporovalo konkurencieschopné prostredie a podnietil ďalší výskum a inovácia v tejto oblasti. Na to, aby sa znížilo znečistenie ovzdušia a hlukové zaťaženie a aby sa dodržali normy Únie týkajúce sa kvality ovzdušia v mestských a vidieckych oblastiach, sú potrebné konkrétne a ambiciózne politiky a opatrenia vrátane využívania verejného obstarávania čistých nízkoemisných vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Odhaduje, kedy od roku 2020 do roku 2028 bude medzi vozidlami so spaľovacím motorom (ICEV) a batériovými elektrickými vozidlami (BEV) nastane cenová parita. Okrem toho, niektorí výrobcovia originálnych zariadení uviedli príklady cenovej parity pre niektoré nové modely v roku 2020. Na základe nižších prevádzkových nákladov na batériové elektrické vozidlá bude parita celkových nákladov na vlastníctvo dosiahnutá pred rokom parity kúpnej ceny, zvyčajne o dva až šesť rokov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   Trhové prognózy vychádzajú z toho, že ceny ekologických vozidiel, akými sú plne elektrické vozidlá, v 20. rokoch tohto storočia podstatne klesnú a tieto vozidlá budú vysoko konkurencieschopné, a dokonca lacnejšie na prevádzku než konvenčné vozidlá, najmä ak sa zohľadnia celkové náklady na vlastníctvo, keďže ceny batérií sa znížia, ale dôjde aj k ďalším zníženiam nákladov, ktoré sa prejavia v dôsledku nižších nákladov na palivá a údržbu spojených s prevádzkou elektrického vozidla.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)   Zatiaľ čo je Únia jedným z vedúcich regiónov pre výskum a vysokokvalitné ekologické inovácie, v ázijsko-tichomorskom regióne sú umiestnení najväčší výrobcovia autobusov a batérií. Podobne aj vývoj svetového trhu v oblasti batériových elektrických vozidiel poháňajú trhy v Číne a Spojených štátoch, na ktoré spoločne pripadá približne 60 % svetového trhu, pričom na porovnanie je podiel Únie na úrovni 28 %. Je preto potrebný ambiciózny politický rámec Únie, ktorý by stimuloval inovácie a viac podporil konkurencieschopnosť a rast európskeho priemyslu na rastúcich svetových trhoch s ekologickými vozidlami a so súvisiacou technologickou infraštruktúrou.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 d (nové)
(5d)   Únia musí zvýšiť stimuly, ktoré podporujú technologický rozvoj udržateľných a recyklovateľných batérií, ktoré by sa mali vyrábať so zreteľom na potrebu minimalizovať ich environmentálnu stopu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 e (nové)
(5e)   V záujme súladu s cieľmi v oblasti udržateľnosti by sa batérie mali vyrábať s minimálnym vplyvom na životné prostredie v Únii aj mimo nej, najmä pokiaľ ide o proces ťažby materiálov používaných na konštrukciu batérií. Mali by sa vziať do úvahy emisie skleníkových plynov počas celého výrobného procesu. Komisia by mala v súlade s revíziou smernice 2006/66/ES predložiť ambiciózne ciele v oblasti recyklovateľnosti batérií.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. V smerniciach 2014/24/EÚ24 a 2014/25/EÚ25 sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa zosúlaďuje, ako verejné orgány a niektorí prevádzkovatelia verejných služieb nakupuje tovar, práce a služby. Stanovujú sa v nich najmä celkové prahy hodnoty zákaziek, ktoré podliehajú legislatíve Únie, a tie platia aj pre smernicu o ekologických vozidlách.
(6)  Ak sa vezme do úvahy, že verejné výdavky na tovar, práce a služby predstavujú zhruba 14 % HDP, čo je približne 1,8 bilióna eur ročne, verejné orgány môžu svojou politikou verejného obstarávania vytvoriť a podporiť trhy s inovačnými tovarmi a službami. V smerniciach 2014/24/EÚ24 a 2014/25/EÚ25 sa stanovujú minimálne harmonizované pravidlá verejného obstarávania, ktorými sa zosúlaďuje, ako verejné orgány a niektorí prevádzkovatelia verejných služieb nakupujú tovar, práce a služby v súlade s environmentálnymi požiadavkami na zakúpený tovar (vrátane vozidiel). Stanovujú sa v nich najmä celkové prahy hodnoty zákaziek, ktoré podliehajú legislatíve Únie, a tie platia aj pre smernicu o ekologických vozidlách. Na dosiahnutie tohto cieľa by mali byť v smernici stanovené jasné a transparentné požiadavky a jednoduchá metóda výpočtu pre ciele obstarávania.
_________________
_________________
24 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.
24 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.
25 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.
25 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Dostupnosť infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc je predpokladom pre každú dopravnú prevádzku s vozidlami na alternatívny pohon, a to aj pre verejnú dopravu. Aspekty podpory infraštruktúry pre alternatívne palivá pre verejnú dopravu by sa v smernici 2014/94/EÚ preto mali posilniť. V prípade neuskutočnenia revízie by Komisia mala vypracovať akčný plán pre infraštruktúru verejnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Členské štáty by mali mať možnosť poveriť prevádzkovateľov distribučných sústav, aby vlastnili, vyvíjali, riadili a prevádzkovali minimálne kritické množstvo nabíjacích staníc vo verejnej sfére s bezplatným prístupom ku všetkým dodávateľom elektriny cieľom zabezpečiť dostatočnú dostupnosť nabíjacích staníc.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)   Členské štáty by sa mali podnecovať k tomu, aby skúmali možnosti podporovania prevádzky a zníženia nákladov na prevádzku vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami vo verejných službách, napríklad udeľovaním výnimiek alebo znížením daní z energie pre vozidlá s mimoriadne nízkymi emisiami.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Vykonané posúdenie vplyvu zdôrazňuje prínosy zmeny celkového riadiaceho prístupu k obstarávaniu ekologických vozidiel na úrovni Únie. Oproti spoliehaniu sa na internalizáciu externých nákladov v celkových rozhodnutiach o obstarávaní možno minimálnymi cieľovými hodnotami v obstarávaní účinne dosiahnuť cieľ, ktorým je ovplyvniť trhové uplatnenie ekologických vozidiel, pričom sa poukazuje na relevantnosť zohľadnenia environmentálnych aspektov vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Stredno- a dlhodobé prínosy pre európskych občanov a podniky tento prístup plne odôvodňujú, pričom sa rozumie, že verejným obstarávateľom, obstarávateľským subjektom ani prevádzkovateľom nepredpisuje použitie žiadnej konkrétnej technológie.
(8)  Vykonané posúdenie vplyvu zdôrazňuje prínosy zmeny celkového riadiaceho prístupu k obstarávaniu ekologických a energeticky úsporných vozidiel na úrovni Únie. Oproti spoliehaniu sa na internalizáciu externých nákladov v celkových rozhodnutiach o obstarávaní možno minimálnymi cieľovými hodnotami v obstarávaní účinne dosiahnuť cieľ, ktorým je ovplyvniť trhové uplatnenie ekologických vozidiel, pričom sa poukazuje na relevantnosť zohľadnenia environmentálnych aspektov vo všetkých rozhodnutiach o obstarávaní. Stredno- a dlhodobé prínosy pre európskych občanov a podniky tento prístup plne odôvodňujú, pričom sa rozumie, že verejným obstarávateľom, obstarávateľským subjektom ani prevádzkovateľom nepredpisuje použitie žiadnej konkrétnej technológie.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Pokrytie všetkých relevantných postupov obstarávania sa zaisťuje rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na postupy ako lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup na splátky, ako aj na zmluvy o poskytovaní služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych poštových a kuriérskych služieb či zberu odpadu.
(9)  Pokrytie všetkých relevantných postupov obstarávania sa zaisťuje rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice na postupy ako lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup na splátky a modernizáciu, ako aj na zmluvy o poskytovaní služieb verejnej cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, nepravidelnej osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych poštových a kuriérskych služieb či zberu odpadu, pričom existujúce zmluvy by nemali byť spätne dotknuté touto smernicou. Komisia by navyše mala preskúmať realizovateľnosť ekologického obstarávania pri iných spôsoboch dopravy.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Kľúčoví zainteresovaní aktéri všeobecne podporujú definíciu ekologických vozidiel, ktorá zohľadní požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sa zaistili primerané stimuly na podporu trhového uplatnenia vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami v Únii, ustanovenia o ich verejnom obstarávaní podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s ustanoveniami legislatívy Únie o emisiách CO2 z osobných automobilov a dodávok na obdobie po roku 202026. Opatrenia prijaté na základe zmenenej smernice posilnia súlad s požiadavkami týchto noriem. Ambicióznejší prístup v oblasti verejného obstarávania môže byť významným dodatočným trhovým stimulom.
(10)  Zmenená smernica by mala prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel. Aby sa zaistili primerané stimuly na podporu trhového uplatnenia vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v Únii, ustanovenia o ich verejnom obstarávaní podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s ustanoveniami legislatívy Únie o emisiách CO2 z osobných automobilov a dodávok na obdobie po roku 202026. Opatrenia prijaté v súlade s touto smernicou takisto posilnia tiež súlad s požiadavkami týchto noriem a uľahčia zavádzanie súvisiacej nabíjacej infraštruktúry. Ambicióznejší prístup v oblasti verejného obstarávania bude významným dodatočným trhovým stimulom.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   V záujme dosiahnutia lepšej kvality ovzdušia v mestách je nevyhnutné obnoviť vozový park tak, aby ho tvorili ekologické vozidlá. Podľa zásad obehového hospodárstva je potrebné predĺžiť trvanlivosť výrobkov. Preto by sa modernizácia vozidiel podľa ekologickej normy mala započítať aj do dosiahnutia minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tabuľkách 4 a 5 v prílohe.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)   Aj vozidlá s nulovými výfukovými emisiami môžu zanechávať značnú ekologickú stopu v dôsledku procesu výroby komponentov a úrovne recyklácie alebo efektívnosti výroby paliva. Technológie na riešenie tejto výzvy, akými sú trvalo udržateľné a recyklované batérie, by preto mali byť viac podporované z hľadiska dosiahnutia minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tabuľkách 4 a 5 v prílohe. Výskum a vývoj týchto technológií by sa mal podporovať aj v iných politikách Únie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 c (nové)
(10c)  Započítavanie emisií CO2 by malo byť založené na prístupe well-to-wheel (od zdroja ku kolesám), aby bol celý palivový dodávateľský reťazec spravodlivý od fázy ťažby až po výfuk. Poskytne to presnejší prehľad o celkových emisiách konkrétneho vozidla. Komisia by preto mala najneskôr do 31. decembra 2022 stanoviť metodiku na zaznamenávanie emisií od zdroja ku kolesám.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá sa využívajú na rôzne účely a líši sa pri nich aj úroveň trhovej vyspelosti, takže by bolo vhodné, aby ustanovenia o verejnom obstarávaní tieto rozdiely zohľadnili. Posúdenie vplyvu preukázalo pridanú hodnotu uplatnenia prístupu založeného na alternatívnych palivách, kým sa na úrovni Únie nestanovia technologicky neutrálne požiadavky na emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel, čo Komisia plánuje v budúcnosti navrhnúť. Zároveň sa posúdením vplyvu zistilo, že pri mestských autobusoch s nízkymi a nulovými emisiami sú trhy vyspelejšie, zatiaľ čo trhy s nákladnými vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami sa nachádzajú v skorších štádiách vývoja.
(11)  Dvojkolesové a trojkolesové vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá sa využívajú na rôzne účely a líši sa pri nich aj úroveň trhovej vyspelosti, takže by bolo vhodné, aby ustanovenia o verejnom obstarávaní tieto rozdiely zohľadnili. Zároveň by sa malo uznať, že trhy s mestskými autobusmi s nízkymi a nulovými emisiami sa vyznačujú nedávnym pokrokom, zatiaľ čo trhy s nákladnými vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami sa nachádzajú v počiatočných štádiách vývoja.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Potenciál zníženia emisií prostredníctvom samotného verejného obstarávania je obmedzený a verejná doprava prispieva k emisiám pochádzajúcim z odvetvia dopravy len malým podielom. Členské štáty by sa preto mali nabádať, aby regulovali nákup ekologických vozidiel inými vlastníkmi vozového parku, ako sú taxislužby, autopožičovne a spoločnosti prevádzkujúce spolujazdu.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Určenie minimálnych cieľových hodnôt obstarávania ekologických vozidiel do rokov 2025 a 2030 na úrovni členských štátov by malo posilniť politickú istotu na trhoch, kde sa vyžadujú investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Minimálne cieľové hodnoty posilnia budovanie trhov po celej Únii. Poskytujú čas potrebný na prispôsobenie postupov verejného obstarávania a zároveň vysielajú jasný trhový signál. V posúdení vplyvu sa poznamenáva, že členské štáty v závislosti od ekonomických možností a závažnosti problému čoraz viac využívajú stanovovanie cieľových hodnôt. Rôznym členským štátom by sa mali stanoviť rôzne cieľové hodnoty podľa ich ekonomických možností (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia). Minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní by mala dopĺňať povinnosť verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a prevádzkovateľov zvážiť príslušné energetické a environmentálne aspekty vo všetkých ich postupoch obstarávania. Z posúdenia územného vplyvu tejto zmenenej smernice vyplynulo, že dosah bude naprieč regiónmi Únie rovnomerný.
(12)  Určenie minimálnych cieľových hodnôt obstarávania ekologických vozidiel, ktoré majú byť dosiahnuté do rokov 2025 a 2030 na úrovni členských štátov by malo posilniť politickú istotu na trhoch, kde sa vyžadujú investície do mobility s nízkymi a nulovými emisiami. Minimálne cieľové hodnoty posilnia budovanie trhov po celej Únii. Poskytujú čas potrebný na prispôsobenie postupov verejného obstarávania a zároveň vysielajú jasný trhový signál. V posúdení vplyvu sa poznamenáva, že členské štáty v závislosti od ekonomických možností a závažnosti problému čoraz viac využívajú stanovovanie cieľových hodnôt. Rôznym členským štátom by sa mali stanoviť rôzne cieľové hodnoty podľa ich ekonomických možností (hrubý domáci produkt na obyvateľa) a miery vystavenia znečisteniu (hustota mestského osídlenia). Minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní by mala dopĺňať povinnosť verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a prevádzkovateľov zvážiť príslušné energetické a environmentálne aspekty vo všetkých ich postupoch obstarávania. Z posúdenia územného vplyvu tejto zmenenej smernice vyplynulo, že dosah bude naprieč regiónmi Únie rovnomerný.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)   Európsky parlament vo svojom odporúčaní Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom odvetví10a vyzval členské štáty, aby podporovali politiky ekologického verejného obstarávania prostredníctvom nákupu vozidiel s nulovými emisiami (ZEV) a vozidiel s veľmi nízkymi emisiami (ULEV) orgánmi verejnej správy pre ich vlastné vozové parky alebo v rámci zmiešaných a verejných programov spoločného využívania vozidiel a aby postupne do roku 2035 zabezpečili, aby nové automobily neprodukovali emisie CO2.
_________________
10a Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 140.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Maximálny vplyv možno dosiahnuť, ak sa verejné obstarávanie ekologických vozidiel zameria na oblasti s relatívne vysokou mierou znečistenia ovzdušia. Verejné orgány členských štátov sa vyzývajú, aby sa na tieto oblasti osobitne zamerali pri plnení svojich vnútroštátnych minimálnych cieľov, a aby súvisiace kroky zohľadnili v správach predkladaných podľa tejto zmenenej smernice.
(13)  Maximálny vplyv možno dosiahnuť, ak sa verejné obstarávanie ekologických vozidiel zameria na oblasti s relatívne vysokou mierou znečistenia ovzdušia a hlukového zaťaženia. Verejné orgány členských štátov sa vyzývajú, aby sa na tieto oblasti osobitne zamerali pri plnení svojich vnútroštátnych minimálnych cieľov, a aby súvisiace kroky zohľadnili v správach predkladaných podľa tejto zmenenej smernice. Na to, aby sa zabránilo neprimeranej záťaži a optimalizovali sa potenciálne výsledky tejto smernice, mala by sa poskytnúť verejným orgánom primeraná technická pomoc.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Táto zmenená smernica by mala prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie a k podpore ekologických vozidiel cestnej verejnej dopravy. Mala by predchádzať odrádzaniu od vývoja necestnej ekologickej dopravy, ako sú električky a vlaky metra.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)   Prahové hodnoty stanovené v tejto smernici je ťažké spĺňať bez vývoja obchodovateľných a technicky vyspelých výrobkov. Na zabezpečenie pravidelného aktualizovania informácií týkajúcich sa pokroku by Komisia mala každé dva roky predložiť správu, v ktorej posúdi, či existujú obchodovateľné riešenia pre ekologické vozidlá. Komisia a členské štáty by navyše mali viac finančne i nefinančne prispievať k tomu, aby sa takéto ekologické vozidlá rýchlejšie dostali na trh.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)  Vzhľadom na výrazné rozdiely vo finančnej voľnosti súkromných prevádzkovateľov dopravy, pokiaľ ide o zavádzanie potenciálne drahších vozidiel na alternatívny pohon, mali by sa sprístupniť mechanizmy na zabezpečenie rovnakých podmienok medzi verejnými a súkromnými prevádzkovateľmi v oblasti dopravy v procesoch predkladania ponúk a súťažného konania, a aby náklady na splnenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovených v tejto smernici neboli prenesené na miestne orgány, najmä v prípade menších obcí, ani neviedli k externalizácii zvýšených nákladov cez vyššie ceny lístkov, vyššie miestne dane alebo obmedzenie služieb verejnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  V záujme účinného monitorovania vykonávania by podávanie správ o verejnom obstarávaní podľa tejto zmenenej smernice malo poskytovať jasný prehľad o trhu. Malo by sa začínať priebežnou správou v roku 2023 a pokračovať prvou úplnou správou o plnení minimálnych cieľových hodnôt v roku 2026 a následne každé tri roky. Aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie jednotlivých verejných orgánov a vytvoril funkčný prehľad o trhu, mala by sa presadzovať jednoduchá štruktúra správ. Komisia zabezpečí úplné správy o vozidlách s nízkymi a nulovými emisiami, ako aj o ostatných vozidlách s pohonom na alternatívne palivá v kontexte spoločného slovníka obstarávania Únie. Osobitné kódy v spoločnom slovníku obstarávania uľahčia registráciu a monitorovanie v rámci databázy TED (Tender Electronic Daily).
(15)  V záujme účinného monitorovania vykonávania by podávanie správ o verejnom obstarávaní podľa tejto zmenenej smernice malo poskytovať jasný prehľad o trhu. Malo by sa začínať predbežnou správou členských štátov Komisii v roku 2023, predloženou v rámci správ podľa legislatívnych aktov Únie o verejnom obstarávaní a obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, a malo by pokračovať prvou úplnou správou o plnení minimálnych cieľových hodnôt v roku 2026 a následne každé tri roky. Aby sa minimalizovalo administratívne zaťaženie jednotlivých verejných orgánov a vytvoril funkčný prehľad o trhu, mala by sa presadzovať jednoduchá štruktúra správ. Tieto správy by mali obsahovať informácie o opatreniach prijatých na vykonávanie smernice 2009/33/ES a mali by byť v súlade s kategóriami uvedenými v spoločnom slovníku obstarávania Únie. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade podávať pravidelné správy o vykonávaní smernice 2009/33/ES. Komisia by tiež mala posúdiť, či by sa stavebné stroje mohli zahrnúť do rozsahu pôsobnosti smernice 2009/33/ES, a ak áno, mala by pracovať na metodike vymedzenia „ekologických stavebných strojov“.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  S cieľom lepšie informovať budúcu tvorbu politiky v odvetví zabezpečením presnejšieho zohľadnenia celkových emisií konkrétneho vozidla, zachytením celého hodnotového reťazca, by Komisia mala navrhnúť metodiku na počítanie emisií CO2 v rámci životného cyklu a emisií CO2 od zdroja ku kolesám. Tieto emisie by sa mali zohľadniť, keď Komisia vykoná preskúmanie smernice 2009/33/ES a všetkých ďalších príslušných právnych predpisov týkajúcich sa alternatívnych palív.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Trhové uplatnenie ekologických vozidiel možno ďalej podporiť cielenou verejnou podporou opatrení na úrovni členských štátov i Únie. Zahŕňa to lepšiu výmenu poznatkov a zosúladenie obstarávaní, ktoré umožnia činnosť v dostatočnom rozsahu na zníženie nákladov a vplyv na trhu. Možnosť verejnej podpory zameranej na rozvoj infraštruktúry potrebnej na distribúciu alternatívnych palív je uznaná v usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 - 202027. Na takúto verejnú podporu sa však naďalej uplatňujú pravidlá zmluvy, najmä jej články 107 a 108.
(16)  Trhové uplatnenie ekologických vozidiel možno ďalej podporiť cielenou verejnou podporou opatrení na úrovni členských štátov i Únie. Zahŕňa to lepšiu výmenu poznatkov a zosúladenie obstarávaní, ktoré umožnia činnosť v dostatočnom rozsahu na zníženie nákladov a vplyv na trhu. Rovnako by sa mali podporiť regionálne pilotné projekty, najmä tam, kde ide o prepojenie vidieckych a mestských oblastí. Možnosť verejnej podpory zameranej na rozvoj infraštruktúry potrebnej na distribúciu alternatívnych palív je uznaná v usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 - 202027. Na takúto verejnú podporu sa však naďalej uplatňujú pravidlá zmluvy, najmä jej články 107 a 108.
_________________
_________________
27 Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.
27 Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   V záujme dosiahnutia ďalšieho zníženia emisií a látok znečisťujúcich ovzdušie by sa členské štáty mali nabádať, aby v prípade potreby uplatňovali rôzne stimuly a mechanizmy pre rozvoj vozového parku v iných odvetviach než sú odvetvia regulované v zmenenej smernici.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Členské štáty by mali zabezpečiť, aby náklady na splnenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania stanovené v tejto smernici neboli prenesené na miestne orgány a aby boli pre orgány verejného obstarávania a obstarávateľské subjekty sprístupnené dostatočné finančné zdroje.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 c (nové)
(16c)   Cielené podporné opatrenia na obstarávanie ekologických vozidiel sú nevyhnutné. S cieľom pomôcť pri dosahovaní cieľov tejto smernice musia členské štáty rozšíriť svoje finančné a nefinančné stimuly s cieľom urýchliť uvádzanie ekologických vozidiel na trh.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 d (nové)
(16d)  Stanovenie minimálnych cieľových hodnôt verejného obstarávania pre ľahké vozidlá a ťažké úžitkové vozidlá v tejto smernici si vyžiada dodatočné finančné zdroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty. Preto by sa v rámci rozpočtovej a finančnej politiky Únie po roku 2020 malo uvažovať o poskytnutí dostatočnej finančnej podpory pre verejných obstarávateľov a obstarávateľské subjekty. Toto by sa malo zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci a v pravidlách týkajúcich sa udržateľných financií a finančných inštitúcií Únie.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 e (nové)
(16e)   Na zabezpečenie toho, aby boli verejné orgány motivované kupovať ekologické vozidlá a aby členské štáty investovali do zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, ale takisto s cieľom vyhnúť sa riziku takých nákupov, ktoré vedú k vyšším cenám pre cestujúcich, by rozpočtová a finančná politika Únie po roku 2020 mala poskytovať podporu obstarávateľským subjektom. Toto by sa malo zohľadniť v budúcom viacročnom finančnom rámci a v pravidlách týkajúcich sa udržateľných financií a finančných inštitúcií Únie. Okrem toho by členské štáty mali rozšíriť finančné a nefinančné stimuly a naplánovať environmentálne audity s cieľom urýchliť uvádzanie ekologických vozidiel na trh. Týmito opatreniami sa znížia počiatočne vysoké investície do zmien infraštruktúry a podporí sa dekarbonizácia dopravy.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 f (nové)
(16f)   V rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR) Únia disponuje množstvom rôznych fondov na podporu členských štátov, miestnych orgánov a dotknutých prevádzkovateľov pri ich prechode na udržateľnú mobilitu. Počas obdobia rokov 2014 až 2020 Únia vyčlenila na financovanie mestskej mobility 13,7 miliardy EUR z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z výskumného programu Únie pre výskum Horizont 2020 sa na mestskú mobilitu poskytne približne 200 miliónov EUR a na inteligentné mestá 650 miliónov EUR, a z Nástroja na prepájanie Európy sa približne 200 miliónov EUR vyčlení na výzvy na predkladanie návrhov týkajúce sa mestských uzlov. V rámci budúceho VFR by Komisia a členské štáty mali naďalej podporovať projekty udržateľnej mestskej mobility a posilniť potrebné synergie medzi rôznymi zdrojmi a programami financovania. Treba posilniť najmä prepojenie medzi mestskou mobilitou, novou digitálnou agendou a energetickou úniou, ako je napríklad možnosť v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) financovať synergické projekty s dodatočnou mierou spolufinancovania pre dopravné projekty s energetickými a telekomunikačnými prvkami, ktoré majú vo vzťahu k mestským projektom obrovský potenciál.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 g (nové)
(16g)   Malo by sa podporiť cielenejšie využívanie finančných nástrojov Únie, akými je Európsky fond pre strategické investície alebo nástroj pre čistejšiu dopravu Európskej investičnej banky, ktoré môžu pomôcť financovať vozové parky a vybavenie. Na tento účel by sa mala zvýšiť dostupnosť technických služieb a služieb finančného poradenstva určených miestnym orgánom a prevádzkovateľom, napríklad prostredníctvom Európskeho centra investičného poradenstva, JASPERS, JESSICA alebo finančného nástroja – Compass, a to s cieľom posilniť ich inštitucionálnu kapacitu, prípravu a vykonávanie projektov a dosiahnuť optimálne využívanie finančných prostriedkov Únie a finančných nástrojov vrátane znižovania rizika inovačných ponúk.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 h (nové)
(16h)   Verejné orgány by tiež mali byť nabádané k tomu, aby obstarávali vozidlá na základe kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ako sa stanovuje v článku 82 smernice 2014/25/EÚ, s prihliadnutím na nákladovú účinnosť počas životnosti vozidla, ako aj na environmentálne a sociálne aspekty.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 i (nové)
(16i)   V záujme maximalizácie vplyvu investícií musí dôjsť k lepšej koordinácii mobility a územného plánovania, napríklad využívaním plánov udržateľnej mestskej mobility. Plány udržateľnej mestskej mobility sú plány, ktoré sa vytvorili v jednotlivých oblastiach politiky a v spolupráci s rôznymi úrovňami riadenia s využitím kombinácie rôznych druhov dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, nákladnej dopravy, riadenia mobility a inteligentných dopravných systémov. Plány udržateľnej mestskej mobility môžu pri dosahovaní cieľových hodnôt Únie zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o znižovanie emisií CO2, znečistenia hlukom a znečistenia ovzdušia. Použitie týchto plánov by tak malo byť významným prvkom, ktorý sa má zvážiť pri financovaní projektov Únie v oblasti mestskej dopravy, a to aj pri vykonávaní tejto zmenenej smernice. V tejto súvislosti by Komisia mala príslušným orgánom poskytnúť potrebné poradenstvo a technickú podporu pri tvorbe plánov udržateľnej mestskej mobility a v plnej miere zohľadniť zásadu subsidiarity.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 j (nové)
(16j)   Verejné obstarávania sú okrem toho, že sa nimi podporuje zavádzanie ekologických vozidiel, hnacou silou nových foriem mobility. Zatiaľ čo sa ekologickým vozidlám budú poskytovať stimuly a povedú k zrýchlenému rozmiestňovaniu infraštruktúry v mestských oblastiach, digitalizácia prispeje k optimalizácii efektívnosti osobnej a nákladnej dopravy. Multimodálna a spoločná mobilita, ako aj integrované systémy predaja cestovných lístkov majú rozhodujúci význam pri prechode k mobilite ako službe.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Aby sa dosiahli ciele tejto smernice, mala by sa na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom aktualizovať ustanovenia o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá na obdobie piatich rokov počnúc [vložiť dátum nadobudnutia účinnosti]. Toto obdobie by sa malo sa automaticky predlžovať na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú proti takémuto predĺženiu námietku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a by sa osobitná pozornosť mala venovať nadväzujúcim opatreniam na účinky právnych predpisov Únie. Hodnotenie smernice 2009/33/ES by malo poskytovať základ pre posúdenie vplyvu rôznych možností ďalších opatrení. Komisia by preto na základe najlepších a najnovších dostupných vedeckých dôkazov mala posúdiť potrebu preskúmania uvedenej smernice a zohľadniť emisie CO2 počas životného cyklu a emisie CO2 od zdroja ku kolesám s cieľom zaručiť transparentnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o plnenie cieľov politík a v prípade potreby navrhnúť zlepšenia. Ak je to vhodné, Komisia by v tejto súvislosti mala preskúmať aj ďalšie relevantné právne predpisy týkajúce sa alternatívnych palív.
______________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 b (nové)
(18b)   Veľká časť verejného obstarávania v oblasti dopravy sa týka subjektov miestnej verejnej dopravy, ktoré sú spravidla v kompetencii miestnych orgánov s obmedzenými finančnými prostriedkami. Pravidlá obstarávania ekologických vozidiel by preto nemali vytvárať významné dodatočné finančné zaťaženie, ani by nemali viesť ku externalizácii zvýšených nákladov vyššími cenami lístkov, vyššími miestnymi daňami alebo obmedzením verejnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Odôvodnenie 18 c (nové)
(18c)   Únia musí chrániť výrobcov z Únie pred nekalou hospodárskou súťažou v tretích krajinách, v ktorých výrobcovia z Únie nemajú prístup k verejným súťažiam prostredníctvom verejného obstarávania na nákup, lízing, prenájom alebo kúpu cestných vozidiel na splátky. Komisia by preto mala analyzovať nekalé praktiky hospodárskej súťaže v tretích krajinách a prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany európskeho priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2009/33/ES
Názov
Smernica 2009/33/ o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v záujme nízkoemisnej mobility
Smernica 2009/33/ES o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy v rámci verejného obstarávania v záujme nízkoemisnej mobility
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2009/33/ES
Článok 1 – odsek 1
1a.   V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:
Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Spoločenstva v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.
Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe, lízingu, prenájme alebo nákupu na splátky vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Smernica 2009/33/ES
Článok 2 – odsek 1
1b.  V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:
Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.
Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupu na splátky vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/33/ES
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme vozidiel cestnej dopravy alebo ich nákupe na splátky:
Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupe na splátky alebo modernizácii vozidiel cestnej dopravy:
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/33/ES
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)   inštitúciami, agentúrami a orgánmi Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/33/ES
Článok 4 – odsek 1 – bod 4
4.  „ekologické vozidlo“ je
4.  „ekologické vozidlo“ je vozidlo bez ohľadu na kategóriu, ktoré je poháňané alternatívnymi palivami v zmysle vymedzenia v článku 2 prvom odseku bode 1 smernice 2014/94/EÚ s výnimkou biopalív, ktoré nie sú vyrábané zo surovín uvedených v časti A prílohy IX smernice 2018/... (RED II) alebo ktoré sú vyrábané z palmového oleja* a vrátane hybridných vozidiel, v ktorých sa elektrina používa len na časť prevádzkového použitia vozidla, vozidiel s nízkymi emisiami a vozidiel s nulovými emisiami. Pri vozidlách so spaľovacím motorom nesmú emisie pri skutočnej jazde (RDE)** vyjadrené ako percentuálny podiel emisných limitov *** prekročiť 80 %.
a)  vozidlo kategórie M1 alebo M2 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy alebo
b)  vozidlo kategórie N1 s maximálnymi výfukovými emisiami CO2 v g/km a emisiami znečisťujúcich látok pri skutočnej jazde pod percentuálnou hodnotou platných emisných limitov podľa tabuľky 2 prílohy alebo
c)  vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 v zmysle vymedzenia v tabuľke 3 prílohy.
_____________________________
* Toto sa preukazuje zmluvou na nákup biopaliva alebo iného prostriedku prístupu k biopalivám.
** RDE: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.
*** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/33/ES
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
4a.  „vozidlo s nulovými emisiami“ je vozidlo s nulovými emisiami CO2, NOx a jemných častíc výfukových plynov.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/33/ES
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 b (nový)
4b.  „nízkoemisné vozidlo“ je vozidlo s maximálnymi hladinami emisií, ktoré sú uvedené v tabuľke 2 v prílohe.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2009/33/ES
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 c (nový)
4c.  „vozidlo zmodernizované podľa ekologickej normy“ je vozidlo s motorom zmodernizovaným podľa normy pre ekologické vozidlo, ako je vymedzené v prvom odseku bode4 tohto článku. V prípade zmodernizovaného motora na biopalivá v zmysle vymedzenia v článku 2 druhom odseku bode i) smernice 2009/28/ES, na syntetické palivá alebo parafinické palivá, musí takéto vozidlo spĺňať najnovšie normy Euro alebo budúce normy.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2009/33/ES
Článok 4a
(4)  Vkladá sa tento článok 4a:
vypúšťa sa
„Článok 4a
Delegovanie právomocí
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať tabuľku 3 prílohy s prahovými hodnotami výfukových emisií CO2 a látok znečisťujúcich ovzdušie pri ťažkých úžitkových vozidlách, keď na úrovni Únie nadobudnú účinnosť príslušné emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2009/33/ES
Článok 5 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri kúpe, lízingu, prenájme alebo nákupe na splátky vozidiel cestnej dopravy a pri verejných zákazkách na poskytnutie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy, ako aj verejných zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v článku 3 tejto smernice dodržali minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní uvedené v tabuľke 4 prílohy pri ľahkých vozidlách a v tabuľke 5 prílohy pri ťažkých úžitkových vozidlách.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri kúpe, lízingu, prenájme, nákupe na splátky alebo pri modernizácii vozidiel cestnej dopravy na ekologické vozidlá a pri verejných zákazkách na poskytnutie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy, ako aj verejných zákazkách na poskytnutie služieb uvedených v článku 3 tejto smernice dodržali minimálne cieľové hodnoty v obstarávaní uvedené v tabuľke 4 prílohy pri ekologických ľahkých úžitkových vozidlách a v tabuľke 5 prílohy pri ťažkých úžitkových vozidlách.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2009/33/ES
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
1a.   Na účely výpočtu minimálnych cieľov verejného obstarávania je dátumom verejného obstarávania, ktorý sa berie do úvahy, dátum ukončenia postupu verejného obstarávania, a to podpísaním zmluvy.
Minimálne ciele obstarávania sa vypočítajú ako priemer všetkých zmlúv podpísaných medzi dňom nasledujúcim po dátume transpozície tejto smernice a 31. decembrom 2024 pre prvé referenčné obdobie a medzi 1. januárom 2025 a 31. decembrom 2029 pre druhé referenčné obdobie.
V prípade, že sa nové ciele pre referenčné obdobie po 1. januári 2030 neprijmú načas, budú sa naďalej uplatňovať ciele stanovené na rok 2030.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Smernica 2009/33/ES
Článok 5 – odsek 1 b (nový)
1b.   Na dosiahnutie cieľov v oblasti obstarávania musia obstarávateľské subjekty založiť zadávanie zákaziek na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky („MEAT“), ako sa stanovuje v článku 82 smernice 2014/25/EÚ. Súťažné podklady sa budú definovať nielen so zameraním na celkové náklady na vlastníctvo, ale aj na iné vlastnosti vozidla, ako sú dostupnosť, zaradenie do mestského prostredia, hladina hluku, energetická účinnosť, recyklovateľnosť batérií a komponentov vozidla.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Smernica 2009/33/ES
Článok 5 a (nový)
5a.   Vkladá sa tento článok:
„Článok 5a
Finančné prostriedky
1.  Členské štáty sprístupnia dostatočné nástroje financovania na obstarávanie ekologických vozidiel a inštaláciu súvisiacej infraštruktúry na svojom území. Vytvorenie fondov sa uskutoční po dôkladnom vyhodnotení finančných potrieb verejných orgánov a obstarávateľských subjektov súvisiacich s cieľmi obstarávania stanovenými na vnútroštátnej úrovni.
2.  Únia sprístupní dodatočné finančné nástroje na podporu zavádzania ekologických vozidiel a inštaláciu súvisiacej infraštruktúry v členských štátoch.“
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Smernica 2009/33/ES
Článok 5 b (nový)
5b.   Vkladá sa tento článok:
„Článok 5b
Akčný plán v oblasti alternatívnych palív pre verejnú dopravu
1.  Komisia predloží do 31. decembra 2020 Európskemu parlamentu a Rade akčný plán na urýchlenie zriaďovania nabíjacej a čerpacej infraštruktúry pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vlastnia dopravné spoločnosti vo vlastných depách a údržbárskych areáloch, ako aj vo verejnom priestore.
2.  Tento akčný plán obsahuje informácie o dostupných nástrojoch financovania Únie a jasne stanovuje postupy, ako možno poskytnúť takúto podporu, ako aj svoj vzťah k existujúcim európskym pravidlám štátnej pomoci.
3.  Správa obsahuje takisto posúdenie toho, ako možno nástroje financovania Únie zrevidovať, aby sa prioritou financovania stali verejné dopravné spoločnosti všetkých veľkostí, aby nahradili svoje vozidlá.“
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)
Smernica 2009/33/ES
Článok 5 c (nový)
5c.   Vkladá sa tento článok:
„Článok 5c
Platforma Únie pre cezhraničné a spoločné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy s nízkymi emisiami a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
S cieľom uľahčiť dosiahnutie cieľových hodnôt stanovených v prílohe k tejto smernici a úspory z rozsahu Komisia zriadi platformu Únie pre cezhraničné a spoločné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy s nízkymi emisiami a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty a prevádzkovatelia uvedení v článku 3 sa do tejto platformy môžu zapojiť na účely spoločného obstarávania vozidiel. Komisia musí zabezpečiť, aby táto platforma bola verejne dostupná a aby účinne spájala všetky strany, ktoré majú záujem o združovanie svojich zdrojov. S cieľom uľahčiť vytvorenie a realizáciu takéhoto spoločného obstarávania Komisia poskytne technickú pomoc a vypracuje vzory pre dohody o spolupráci. Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 8a na zriadenie platformy Únie pre spoločné obstarávanie vozidiel cestnej dopravy s nízkymi emisiami a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.“
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Smernica 2009/33/ES
Článok 8a
(7)   Vkladá sa nový článok 8a:
vypúšťa sa
„Článok 8a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [vložiť dátum nadobudnutia účinnosti]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2009/33/ES
Článok 9
(8)  Článok 9 sa nahrádza takto:
(8)  Článok 9 sa vypúšťa.
„1. Komisii pomáha výbor.
Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.“
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 1
1.  Komisia v nadväznosti na správy od členských štátov každé tri roky počnúc 1. januárom 2027 predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátmi na účinné vykonávanie tejto smernice.
1.  Členské štáty predložia Komisii správu o vykonávaní tejto smernice ako súčasť správ uvedených v článku 83 ods. 3 druhom pododseku smernice 2014/24/EÚ a článku 99 ods. 3 druhom pododseku smernice 2014/25/EÚ do 18. apríla 2026 a následne každé tri roky. Členské štáty predložia Komisii predbežnú správu do 18. apríla 2023.
Tieto správy musia obsahovať informácie o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice vrátane počtu a kategórií vozidiel obstaraných verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi, o dialógu medzi jednotlivými úrovňami riadenia, informácie o zámeroch členských štátov z hľadiska uvedených oznamovacích činností a akékoľvek ďalšie hodnotné informácie.
Tieto informácie by mali byť v súlade s kategóriami uvedenými v nariadení (ES) č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) uvedenom v tabuľke 1 prílohy.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 2
aa)  odsek 2 sa nahrádza takto:
2.  Tieto správy zhodnotia dosah tejto smernice, najmä možností uvedených v článku 5 ods. 3, a potrebu ďalších opatrení a podľa potreby budú obsahovať i návrhy.
„2. Komisia najneskôr do 31. decembra 2022 navrhne metodiku výpočtu emisií CO2 počas životného cyklu vozidla a emisií CO2 vozidiel od zdroja po kolesá.
V týchto správach Komisia porovná nominálne a relatívne množstvo zakúpených vozidiel, zodpovedajúce najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska energetických a environmentálnych vplyvov počas životnosti vozidla, a to v rámci každej z kategórií vozidiel uvedených v tabuľke 3 prílohy, s celkovým trhom týchto vozidiel, a ďalej odhadne, ako možnosti uvedené v článku 5 ods. 3 ovplyvnili trh. Komisia zhodnotí potrebu ďalších opatrení a podľa potreby predloží i návrhy.
Najneskôr do 18. apríla 2027 Komisia preskúma smernicu 2009/33/ES a ostatné relevantné právne predpisy týkajúce sa alternatívnych palív so zreteľom na emisie CO2 počas životného cyklu a emisie CO2 vozidla od zdroja ku kolesám.“
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a b (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 3
ab)  Odsek 3 sa nahrádza takto:
3.  Komisia najneskôr v deň predloženia prvej správy preskúma možnosti uvedené v článku 5 ods. 3, predloží hodnotenie metodiky uvedenej v článku 6 a v prípade potreby navrhne vhodné úpravy.
“3. Do 18. apríla 2024 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, v ktorej uvedie opatrenia prijaté jednotlivými členskými štátmi v tejto súvislosti a zhodnotí potrebu ďalších opatrení a v prípade potreby k nej pripojí návrh na zmenu tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 4
4.  Členské štáty predložia Komisii správu o vykonávaní tejto smernice do 1. januára 2026 a následne každé tri roky. Členské štáty predložia Komisii priebežnú správu do 1. januára 2023. Táto správa musí obsahovať informácie o krokoch prijatých na vykonávanie tejto smernice vrátane počtu a kategórií vozidiel obstaraných verejnými obstarávateľmi a obstarávateľskými subjektmi, o dialógu medzi jednotlivými úrovňami riadenia, informácie o zámeroch členských štátov z hľadiska uvedených oznamovacích činností a akékoľvek ďalšie hodnotné informácie. V týchto informáciách by sa mali dodržiavať kategórie uvedené v nariadení (ES) č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV), ako sa uvádza v prílohe.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená prijať prostredníctvom vykonávacích aktov usmernenia k obsahu správ členských štátov uvedených v odseku 4.
5.  Komisia je splnomocnená prijať prostredníctvom vykonávacích aktov usmernenia k obsahu správ členských štátov uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 5 a (nový)
ba)  dopĺňa sa tento odsek:
„5a. Členské štáty môžu rozhodnúť o vytvorení mechanizmov na regulovanie nákupu ekologických vozidiel inými vlastníkmi vozového parku, ako sú taxislužby, autopožičovne a spoločnosti prevádzkujúce spolujazdu.“
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b b (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 5 b (nový)
bb)  dopĺňa sa tento odsek:
„5b. Komisia predloží do 31. decembra 2021 Európskemu parlamentu a Rade akčný plán na urýchlenie zriaďovania nabíjacej a čerpacej infraštruktúry pre ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vlastnia dopravné spoločnosti vo vlastných depách a údržbárskych areáloch, ako aj vo verejnom priestore. Tento akčný plán obsahuje informácie o dostupných nástrojoch financovania Únie a stanovuje, ako možno poskytnúť takúto podporu napriek európskym pravidlám štátnej pomoci.“
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b c (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 5 c (nový)
bc)  dopĺňa sa tento odsek:
„5c. Komisia posúdi potrebu preskúmania príslušných právnych predpisov týkajúcich sa podpory čistej a energeticky efektívnej cestnej dopravy, pokiaľ ide o používanie najlepšej klasifikácie a protektorovaných pneumatík, a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.“
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b d (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 5 d (nový)
bd)  dopĺňa sa tento odsek:
„5d. Komisia poskytuje členským štátom usmernenia týkajúce sa rôznych fondov Únie, ktoré by mohli byť použité na účely tejto smernice, napríklad by sa mohli mobilizovať Nástroj na prepájanie Európy, ktorý podporuje rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, Európsky fond pre strategické investície alebo nástroj Čistejšia doprava, ktorým sa podporuje zavádzanie ekologickejších dopravných prostriedkov a ich súvisiacich potrieb v oblasti infraštruktúry.“
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b e (nové)
Smernica 2009/33/ES
Článok 10 – odsek 5 e (nový)
be)  dopĺňa sa tento odsek:
„5e. Poradenské centrá zohrávajú kľúčovú úlohu pri tomto prechode tým, že uľahčujú a presadzujú investície a podporujú inštitucionálne kapacity. Komisia musí preto výrazne posilniť úlohu a kapacitu Európskeho centra investičného poradenstva, najmä prostredníctvom miestneho zastúpenia a aktívnej úlohy pri príprave projektov.“
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do XXXX [Uviesť dátum 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do XXXX [Uviesť dátum 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Príloha I
Smernica 2009/33/ES
Príloha – tabuľka 1

Text predložený Komisiou

Tabuľka 1: Kódy spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedené v článku 3

Kód CPV

Opis

60112000-6

Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1

Nepravidelná osobná doprava

60172000-3

Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

90511000-2

Služby na zber odpadu

60160000-7

Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4

Doprava balíkov

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 1: Kódy spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedené v článku 3

Kód CPV

Opis

60112000-6

Služby verejnej cestnej dopravy

60130000-8

Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely

60140000-1

Nepravidelná osobná doprava

60172000-3

Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

90511000-2

Služby na zber odpadu

60160000-7

Cestná doprava poštových zásielok

60161000-4

Doprava balíkov

64121100-1

Služby doručovania poštových zásielok

64121200-2

Služby doručovania balíkov

60170000-0

Požičiavanie vozidiel na osobnú dopravu s vodičom

60171000-7

Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu s vodičom

60181000-0

Požičiavanie nákladných vozidiel s vodičom

60180000-3

Požičiavanie vozidiel na prepravu tovaru s vodičom

90511100-3

Služby na zber tuhého komunálneho odpadu

90511200-4

Služby na zber odpadu z domácností

90511300-5

Služby na zber odpadkov

90511400-6

Služby na zber papiera

Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
PRÍLOHA I
Smernica 2009/33/ES
Príloha – tabuľka 2

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2: Prahové hodnoty emisií ľahkých vozidiel

Kategórie vozidiel

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov**

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov

Vozidlá M1

25

80 %

0

n.a.

Vozidlá M2

25

80 %

0

n.a.

Vozidlá N1

40

80 %

0

n.a.

* Emisie pri skutočnej jazde: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo jeho následné úpravy.

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 2: Prahové hodnoty emisií ľahkých vozidiel

Kategórie vozidiel

2025

2030

 

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov**

CO2 g/km

RDE emisie látok znečisťujúcich ovzdušie* ako percento emisných limitov

Vozidlá L

25

 

 

 

Vozidlá M1

50

80 %

0

n.a.

Vozidlá M2

50

80 %

0

n.a.

Vozidlá N1

50

80 %

0

n.a.

Vozidlá M3

n.a

 

 

 

Vozidlá N2

n.a

 

 

 

Vozidlá N3

n.a

 

 

 

* Emisie pri skutočnej jazde: ultrajemné častice v #/km (PN), oxidy dusíka v mg/km (NOx) merané podľa príslušnej verzie prílohy IIIA k nariadeniu 2017/1151.

** Príslušný emisný limit uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo jeho následné úpravy.

Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Príloha I
Smernica 2009/33/ES
Príloha – tabuľka 3
[…..]
vypúšťa sa
Pozmeňujúce návrhy 75 a 85
Návrh smernice
Príloha I
Smernica 2009/33/ES
Príloha – tabuľka 4

Text predložený Komisiou

Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty podielu ľahkých vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom verejnom obstarávaní ľahkých vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

2025

2030

Luxembursko

35 %

35 %

Švédsko

35 %

35 %

Dánsko

34 %

34 %

Fínsko

35 %

35 %

Nemecko

35 %

35 %

Francúzsko

34 %

34 %

Spojené kráľovstvo

35 %

35 %

Holandsko

35 %

35 %

Rakúsko

35 %

35 %

Belgicko

35 %

35 %

Taliansko

35 %

35 %

Írsko

35 %

35 %

Španielsko

33 %

33 %

Cyprus

29 %

29 %

Malta

35 %

35 %

Portugalsko

27 %

27 %

Grécko

23 %

23 %

Slovinsko

20 %

20 %

Česká republika

27 %

27 %

Estónsko

21 %

21 %

Slovensko

20 %

20 %

Litva

19 %

19 %

Poľsko

20 %

20 %

Chorvátsko

17 %

17 %

Maďarsko

21 %

21 %

Lotyšsko

20 %

20 %

Rumunsko

17 %

17 %

Bulharsko

16 %

16 %

* Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Všetky ostatné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla.

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 4: Minimálne cieľové hodnoty podielu ľahkých vozidiel v súlade s tabuľkou 2 na celkovom verejnom obstarávaní ľahkých vozidiel na úrovni členských štátov1, 2

 

Kategória vozidla – M1, M2 a N1

Kategória vozidla L

Členský štát

2025

2030

2025

2030

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ

[50 %]

[50 %]

[50 %]

[50 %]

Luxembursko

50 %

50 %

50 %

50 %

Švédsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Dánsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Fínsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Nemecko

50 %

50 %

50 %

50 %

Francúzsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Spojené kráľovstvo

50 %

50 %

50 %

50 %

Holandsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Rakúsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Belgicko

50 %

50 %

50 %

50 %

Taliansko

50 %

50 %

50 %

50 %

Írsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Španielsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Cyprus

50 %

50 %

50 %

50 %

Malta

50 %

50 %

50 %

50 %

Portugalsko

50 %

50 %

50 %

50 %

Grécko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovinsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Česká republika

50 %

50 %

50 %

50 %

Estónsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Slovensko

35 %

35 %

35 %

35 %

Litva

35 %

35 %

35 %

35 %

Poľsko

35 %

35 %

35 %

35 %

Chorvátsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Maďarsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Lotyšsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Rumunsko

25 %

25 %

25 %

25 %

Bulharsko

25 %

25 %

25 %

25 %

1 Najmenej 70 % minimálnych cieľov obstarávania pre ľahké úžitkové vozidlá v prvom referenčnom období (do roku 2025) musia spĺňať vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami a v druhom referenčnom období (2025 – 2030) a nasledujúcich referenčných obdobiach vozidlá s nulovými emisiami.

2 Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Vozidlá s nízkymi emisiami a vozidlá s pohonom na zemný plyn za predpokladu, že ich poháňa výlučne biometán, čo sa musí preukázať zmluvou na obstaranie biometánu alebo iným spôsobom zabezpečenia prístupu k biometánu, sa počítajú ako príspevok 0,66 vozidla k cieľu. Všetky ostatné ekologické vozidlá sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla k cieľu.

Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Príloha I
Smernica 2009/33/ES
Príloha – tabuľka 5

Text predložený Komisiou

Tabuľka 5: Minimálne cieľové hodnoty podielu ťažkých úžitkových vozidiel v súlade s tabuľkou 3 na celkovom verejnom obstarávaní ťažkých úžitkových vozidiel na úrovni členských štátov*

Členský štát

Nákladné vozidlá

Autobusy

 

2025

2030

2025

2030

Luxembursko

10%

15%

50%

75%

Švédsko

10%

15%

50%

75%

Dánsko

10%

15%

50%

75%

Fínsko

9%

15%

46%

69%

Nemecko

10%

15%

50%

75%

Francúzsko

10%

15%

48%

71%

Spojené kráľovstvo

10%

15%

50%

75%

Holandsko

10%

15%

50%

75%

Rakúsko

10%

15%

50%

75%

Belgicko

10%

15%

50%

75%

Taliansko

10%

15%

50%

75%

Írsko

10%

15%

50%

75%

Španielsko

10%

14%

50%

75%

Cyprus

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugalsko

8%

12%

40%

61%

Grécko

8%

10%

38%

57%

Slovinsko

7%

9%

33%

50%

Česká republika

9%

11%

46%

70%

Estónsko

7%

9%

36%

53%

Slovensko

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Poľsko

7%

9%

37%

56%

Chorvátsko

6%

7%

32%

48%

Maďarsko

8%

9%

42%

63%

Lotyšsko

8%

9%

40%

60%

Rumunsko

6%

7%

29%

43%

Bulharsko

8%

7%

39%

58%

* Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami alebo vozidlá s pohonom na zemný plyn za predpokladu, že ich poháňa výlučne biometán (čo by sa malo preukázať zmluvou na obstaranie biometánu alebo zabezpečenie iného prístupu k biometánu), sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce k cieľu. Toto počítanie sa neuplatňuje pri tých členských štátoch, kde minimálny cieľ v obstarávaní presahuje 50 % celkového objemu verejného obstarávania, pričom hranicou je 50 %. Všetky ostatné vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 vozidla.

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 5: Minimálne cieľové hodnoty podielu ťažkých úžitkových vozidiel v súlade s článkom 4 ods. 4 na celkovom verejnom obstarávaní ťažkých úžitkových vozidiel na úrovni členských štátov

Členský štát

Nákladné vozidlá

Autobusy

 

20251

20302

20251

20302

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Luxembursko

10%

15%

50%

75%

Švédsko

10%

15%

50%

75%

Dánsko

10%

15%

50%

75%

Fínsko

9%

15%

46%

69%

Nemecko

10%

15%

50%

75%

Francúzsko

10%

15%

48%

71%

Spojené kráľovstvo

10%

15%

50%

75%

Holandsko

10%

15%

50%

75%

Rakúsko

10%

15%

50%

75%

Belgicko

10%

15%

50%

75%

Taliansko

10%

15%

50%

75%

Írsko

10%

15%

50%

75%

Španielsko

10%

14%

50%

75%

Cyprus

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugalsko

8%

12%

40%

61%

Grécko

8%

10%

38%

57%

Slovinsko

7%

9%

33%

50%

Česká republika

9%

11%

46%

70%

Estónsko

7%

9%

36%

53%

Slovensko

8%

9%

39%

58%

Litva

9%

8%

47%

70%

Poľsko

7%

9%

37%

56%

Chorvátsko

6%

7%

32%

48%

Maďarsko

8%

9%

42%

63%

Lotyšsko

8%

9%

40%

60%

Rumunsko

6%

7%

29%

43%

Bulharsko

8%

7%

39%

58%

1 Najmenej 66 % minimálnych cieľov v oblasti obstarávania pre ťažké ekologické úžitkové vozidlá musia spĺňať vozidlá s nulovými emisiami alebo vozidlá, ktoré používajú zemný plyn pod podmienkou, že sú plne prevádzkované na biometán, čo sa preukazuje zmluvou na obstaranie biologického metánu alebo iných prostriedkov na prístup k biometánu. Počítanie podielu vozidiel prevádzkovaných na biometán v prípade čiastkového cieľa sa skončí na 30 % čiastkového cieľa.

2 Najmenej 75 % minimálnych cieľov v oblasti obstarávania pre ťažké ekologické úžitkové vozidlá musia spĺňať vozidlá s nulovými emisiami alebo vozidlá, ktoré používajú zemný plyn, pod podmienkou, že sú plne prevádzkované na biometán, čo sa preukazuje zmluvou na obstaranie biologického metánu alebo iných prostriedkov na prístup k biometánu. Počítanie podielu vozidiel prevádzkovaných na biometán v prípade čiastkového cieľa sa skončí na 30 % čiastkového cieľa.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0321/2018).

Posledná úprava: 9. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia