Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0291(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0321/2018

Ingivna texter :

A8-0321/2018

Debatter :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Antagna texter
PDF 242kWORD 81k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 25 oktober 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet5 angav kommissionen att EU för att kunna uppfylla sina åtaganden från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar stadigt fortsätter sin väg mot nollutsläpp vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom skadliga för människors hälsa och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Detta kan uppnås genom en rad politiska initiativ, inklusive offentlig upphandling av rena fordon.
(2)  I En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet5 angav kommissionen att EU för att kunna uppfylla sina åtaganden från den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, som hölls i Paris 2015, måste påskynda utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn för att säkerställa att utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar stadigt fortsätter sin väg mot nollutsläpp vid mitten av århundradet. Transportsektorns utsläpp av luftföroreningar är dessutom skadliga för människors hälsa och miljön och måste minskas kraftigt utan dröjsmål. Detta kan uppnås genom en rad politiska initiativ, inklusive åtgärder för att stödja en trafikomställning till kollektivtrafik och offentlig upphandling av rena fordon.
_________________
_________________
5 COM(2016)0501.
5 COM(2016)0501.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Såsom aviserades i kommissionens meddelande Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla7 ingår detta förslag i ett andra paket av förslag som kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål rörlighet. Paketet, som presenteras i kommissionens meddelande Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta EU på rätt kurs mot utsläppssnål rörlighet och samtidigt stärka konkurrenskraften för EU:s ekosystem för rörlighet.
(4)  Såsom aviserades i kommissionens meddelande Europa på väg: En agenda för en socialt rättvis övergång till ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet för alla7 ingår detta förslag i ett andra paket av förslag som kommer att bidra till unionens utveckling mot utsläppssnål rörlighet. Paketet, som presenteras i kommissionens meddelande Resultat för utsläppssnål rörlighet – Ett EU som skyddar vår planet, sätter konsumenterna i centrum och försvarar sina företag och sina arbetstagare, omfattar en kombination av utbuds- och efterfrågebaserade åtgärder som ska sätta EU på rätt kurs mot utsläppssnål rörlighet och samtidigt stärka konkurrenskraften för EU:s ekosystem för rörlighet. Främjandet av hållbara fordon bör ske jämsides med vidareutvecklingen av kollektivtrafik, eftersom detta är det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att minska antalet fordon på vägarna och därmed förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen.
_________________
_________________
7 COM(2017)0283.
7 COM(2017)0283.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska koldioxidutsläppen och främja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och utsläppsfria vägfordon kommer sannolikt att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, kväveoxider och icke-metankolväten) och främja konkurrenskraft och tillväxt för det europeiska näringslivet på de växande globala marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon.
(5)  Nya tekniska innovationer bidrar till att minska koldioxidutsläppen och bullerföroreningarna samt till att främja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn. En ökad användning av utsläppssnåla och utsläppsfria vägfordon kommer att minska utsläppen av koldioxid och vissa andra föroreningar (partiklar, kväveoxider och icke-metankolväten) och därmed förbättra luftkvaliteten i städerna och andra förorenade områden och samtidigt bidra till konkurrenskraft och tillväxt för det europeiska näringslivet på de växande globala marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och säkerställa utvecklingen av en infrastruktur för alternativa bränslen. Därtill kommer att principen om teknikneutralitet måste bli själva den grundläggande principen bakom alla insatser avsedda att säkerställa och stimulera till en konkurrensutsatt miljö och uppmuntra fortsatt forskning och innovation inom området. För att minska luftföroreningar och buller samt uppnå unionens luftkvalitetsnormer i städerna och på landsbygden behövs konkreta och ambitiösa politiska strategier och åtgärder, bland annat offentlig upphandling av fordon med rena utsläpp.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Beräkningar för när prispariteten mellan förbränningsmotorfordon och ackumulatorfordon inträffar varierar mellan 2020 och 2028. Flera tillverkare av originalutrustning har dessutom gett exempel på prisparitet för vissa nya modeller redan till år 2020. På grund av lägre driftkostnader för ackumulatorfordon inträffar pariteten för den totala ägandekostnaden här före inköpsprispariteten, i normalfallet två till sex år tidigare.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)   Marknadsprognoser antyder att rena fordon, t.ex. helt eldrivna bilar, kommer att sjunka betydligt i pris under 2020-talet och bli mycket konkurrenskraftiga och till och med billigare i drift än konventionella fordon, särskilt om man tar hänsyn till den totala ägandekostnaden, på grund av minskade kostnader för batterier, men också på grund av andra kostnadsminskningar som beror på lägre bränsle- och underhållskostnader för ett elfordon.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 5c (nytt)
(5c)   Unionen är visserligen en av de ledande regionerna inom forskning och miljöinnovation med högt värde, men Asien och Stillahavsområdet har världens största tillverkare av bussar och batterier. Likaså drivs den globala marknadsutvecklingen inom ackumulatorfordon av marknaderna i Kina och Förenta staterna, som tillsammans står för cirka 60 % av den globala marknaden, jämfört med unionens 28 %. Unionen behöver därför en ambitiös politisk ram för att stimulera innovation och ytterligare främja den europeiska industrins konkurrenskraft och tillväxt på den växande globala marknaden för rena fordon och tillhörande teknisk infrastruktur.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 5d (nytt)
(5d)   Unionen måste öka incitamenten till stöd för teknisk utveckling av hållbara och materialåtervinningsbara batterier, som bör framställas med beaktande av behovet att så långt möjligt minska deras miljöavtryck.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5e (nytt)
(5e)   För att överensstämma med hållbarhetsmålen bör batterier tillverkas med så liten miljöpåverkan som möjligt inom och utanför unionen, vilket särskilt gäller utvinningen av de material som används vid batteritillverkningen. Växthusgasutsläppen under hela produktionsprocessen bör beaktas. Kommissionen bör, i linje med översynen av direktiv 2006/66/EG, lägga fram ambitiösa mål för nivån på materialåtervinning av batterier.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Offentliga organ kan genom sin upphandlingspolicy skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. I direktiv 2014/24/EU8 och 2014/25/EU9 fastställs harmoniserade minimibestämmelser för offentlig upphandling som harmoniserar det sätt på vilket offentliga organ och vissa allmännyttiga företag köper in varor, arbeten och tjänster. Där fastställs i synnerhet totala tröskelvärden för när kontraktsvolymen omfattas av unionslagstiftningen, vilket även gäller för direktivet om rena fordon.
(6)  Eftersom myndigheternas utgifter för varor, arbeten och tjänster står för omkring 14 % av BNP, vilket motsvarar runt 1,8 biljoner EUR om året, kan offentliga organ genom sin upphandlingspolicy skapa och stödja marknader för innovativa varor och tjänster. I direktiv 2014/24/EU8 och 2014/25/EU9 fastställs harmoniserade minimibestämmelser för offentlig upphandling som harmoniserar det sätt på vilket offentliga organ och vissa allmännyttiga företag köper in varor, arbeten och tjänster, i enlighet med de miljökrav som gäller för de upphandlade varorna (också fordon). Där fastställs i synnerhet totala tröskelvärden för när kontraktsvolymen omfattas av unionslagstiftningen, vilket även gäller för direktivet om rena fordon. För att nå detta mål bör direktivet innehålla tydliga och klara riktlinjer och bestämmelser om en enkel beräkningsmetod för upphandlingsmålen.
_________________
_________________
8 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.
8 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.
9 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.
9 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)   All transport med alternativbränslefordon, också inom kollektivtrafiken, förutsätter att det finns laddnings- och tankningsinfrastruktur att tillgå. Främjandet av infrastruktur för alternativa bränslen för kollektivtrafiken bör därför få en starkare ställning i direktiv 2014/94/EU. Om ingen översyn görs bör kommissionen fastställa en handlingsplan för kollektivtrafikens infrastruktur.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)
(6b)   Medlemsstaterna bör kunna ge systemansvariga för distributionssystem mandat att äga, utveckla, förvalta och driva en minsta kritisk massa av laddningsstationer inom det offentliga området med fri tillgång till alla elleverantörer, för att säkerställa tillräcklig tillgång till laddningsstationer.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)
(6c)   Medlemsstaterna bör uppmuntras att se efter vilka möjligheter det finns att stödja användningen av fordon med mycket låga utsläpp i allmänna tjänster och få ned driftskostnaderna, till exempel genom att undanta dessa fordon från energiskatter eller bevilja dem sänkt energiskatt.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Den konsekvensbedömning som gjordes visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena fordon på unionsnivå. Minimimål för upphandling kan vara ett effektivt sätt att uppnå målet att påverka marknadsgenomslaget för rena fordon jämfört med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, men det är också viktigt att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut. Det här tillvägagångssättet är motiverat med tanke på fördelarna för de europeiska medborgarna och företagen på medellång och lång sikt, i den mån som det inte föreskriver användning av någon specifik teknik för upphandlande myndigheter, organ och aktörer.
(8)  Den konsekvensbedömning som gjordes visar fördelarna med att ändra den övergripande styrningsmetoden för upphandling av rena och energieffektiva fordon på unionsnivå. Minimimål för upphandling kan vara ett effektivt sätt att uppnå målet att påverka marknadsgenomslaget för rena fordon jämfört med att förlita sig på internalisering av externa kostnader i de övergripande upphandlingsbesluten, men det är också viktigt att beakta miljöaspekter i alla upphandlingsbeslut. Det här tillvägagångssättet är motiverat med tanke på fördelarna för de europeiska medborgarna och företagen på medellång och lång sikt, i den mån som det inte föreskriver användning av någon specifik teknik för upphandlande myndigheter, organ och aktörer.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  En utvidgning av detta direktivs tillämpningsområden till att inkludera sådant som leasing, hyra och hyrköp av fordon samt avtal om kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare samt särskilda post- och budtjänster och avfallshämtningstjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas.
(9)  En utvidgning av detta direktivs tillämpningsområden till att inkludera sådant som leasing, hyra, hyrköp och eftermontering av fordon samt avtal om kollektivtrafik på väg, persontransporter på väg för särskilda ändamål, icke reguljära persontransporter och uthyrning av bussar med förare samt särskilda post- och budtjänster och avfallshämtningstjänster säkerställer att alla relevanta upphandlingsmetoder omfattas, medan de avtal som redan finns inte bör påverkas retroaktivt av detta direktiv. Kommissionen bör dessutom undersöka om det är möjligt med ren upphandling inom andra transportsätt.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Nyckelaktörerna förespråkar starkt att definitionen av rena fordon ska beakta minskningskraven avseende växthusgaser och luftföroreningar från lätta och tunga fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja marknadsgenomslag för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig upphandling av sådana enligt denna ändring anpassas till unionslagstiftningens bestämmelser om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar för perioden efter 202010. De åtgärder som vidtas i enlighet med det ändrade direktivet kommer att bidra till uppfyllande av kraven i dessa standarder. En mer ambitiös strategi för offentlig upphandling kan ge betydande ytterligare marknadsstimulans.
(10)  Det ändrade direktivet bör bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från lätta och tunga fordon. För att säkerställa tillräckliga incitament för att främja marknadsgenomslag för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon i unionen bör bestämmelserna om offentlig upphandling av sådana enligt denna ändring anpassas till unionslagstiftningens bestämmelser om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar för perioden efter 202010. De åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv kommer också att bidra till uppfyllande av kraven i dessa standarder och främja utbyggnaden av tillhörande infrastruktur för laddning. En mer ambitiös strategi för offentlig upphandling kommer att ge betydande ytterligare marknadsstimulans.
_________________
_________________
10 COM(2017)0676.
10 COM(2017)0676.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
(10a)   Av omsorg om bättre luftkvalitet i kommunerna måste fordonsparken förnyas och anpassas till standarden för rena fordon. Dessutom kräver principerna för den cirkulära ekonomin en förlängning av produkternas livslängd. Därför bör även fordon som eftermonterats för anpassning till standarden för rena fordon tas med i beräkningen av huruvida de minimimål för upphandling som anges i tabellerna 4 och 5 i bilagan har uppnåtts.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)
(10b)   Fordon med nollutsläpp av avgaser kan också medföra betydande miljöpåverkan på grund av tillverkningen av komponenter och materialåtervinningsnivån eller effektivitetsnivån inom bränsleproduktionen. Därför bör teknik som bemöter denna utmaning, såsom hållbara och materialåtervinningsbara batterier, få mer stöd för att uppnå de minimimål för upphandling som anges i tabellerna 4 och 5 i bilagan. Forskning och utveckling av sådan teknik bör också främjas i annan unionspolitik.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 10c (nytt)
(10c)  Koldioxidutsläppen bör redovisas från ”källa till hjul”, för att vi ska få en rättvisande bild av hela leveranskedjan för bränslen, från utvinningen av dem till förbrukningen av dem. På det sättet får vi en klarare bild av vilka sammanlagda utsläpp ett enskilt fordon ger upphov till. Kommissionen bör därför, senast den 31 december 2022, fastställa en metod för att registrera från ”källa till hjul”-utsläpp.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad och det är en fördel om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. Konsekvensbedömningen visade att det finns ett mervärde i att anta ett tillvägagångssätt baserat på alternativa bränslen till dess att det på unionsnivå fastställts teknikneutrala krav avseende koldioxidutsläpp från tunga fordon, vilket kommissionen avser att föreslå i framtiden. I konsekvensbedömningen konstaterades också att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av ökande marknadsmognad, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett tidigare stadium av marknadsutveckling.
(11)  Två- och trehjulingar, lätta och tunga fordon används för olika ändamål och har olika nivåer av marknadsmognad, och det är en fördel om bestämmelserna om offentlig upphandling tar hänsyn till dessa skillnader. Man kan också konstatera att marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria stadsbussar karakteriseras av framsteg på sistone, medan marknaderna för utsläppssnåla och utsläppsfria lastbilar befinner sig i ett inledande stadium av marknadsutveckling.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Potentialen till utsläppsminskningar enbart genom offentlig upphandling är begränsad, och kollektivtrafiken står bara för en liten andel av transportsektorns utsläpp. Medlemsstaterna bör därför uppmuntras till att reglera de inköp av rena fordon som görs av andra ägare av fordonsparker såsom taxi-, biluthyrnings- och samåkningsföretag.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon till 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till politisk säkerhet på marknader där det behövs investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri rörlighet. Minimimålen främjar skapandet av marknader i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal till marknaden. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna allt oftare fastställer mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Minimimålet för upphandling bör kompletteras med en skyldighet för upphandlande myndigheter, organ och aktörer att beakta relevanta energi- och miljöaspekter i sina upphandlingsförfaranden. Den territoriella konsekvensbedömningen för detta ändrade direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner.
(12)  Ett fastställande av minimimål för upphandling av rena fordon som ska uppnås till 2025 och 2030 på medlemsstatsnivå bör bidra till politisk säkerhet på marknader där det behövs investeringar i utsläppssnål och utsläppsfri rörlighet. Minimimålen främjar skapandet av marknader i hela unionen. De ger tid att anpassa förfarandena för offentlig upphandling och ger en tydlig signal till marknaden. I konsekvensbedömningen konstaterades att medlemsstaterna allt oftare fastställer mål, beroende på sin ekonomiska kapacitet och hur allvarligt problemet är. Olika mål bör fastställas för olika medlemsstater i enlighet med deras ekonomiska kapacitet (bruttonationalprodukt per capita) och exponering för föroreningar (befolkningstäthet i tätorter). Minimimålet för upphandling bör kompletteras med en skyldighet för upphandlande myndigheter, organ och aktörer att beakta relevanta energi- och miljöaspekter i sina upphandlingsförfaranden. Den territoriella konsekvensbedömningen för detta ändrade direktiv visade att effekterna skulle spridas jämnt över unionens regioner.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)   I sin rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin10a uppmanade Europaparlamentet medlemsstaterna att främja strategier för miljöanpassad offentlig upphandling, så att offentliga myndigheter köper in utsläppsfria fordon och fordon med mycket låga utsläpp till den egna fordonsparken eller till (halv)offentliga bilpooler, och att fasa ut nya fordon som släpper ut koldioxid till 2035.
_________________
10a EUT C 298, 23.8.2018, s. 140.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som har en relativt hög grad av luftföroreningar. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att särskilt fokusera på dessa områden när de fastställer sina nationella minimimål och att låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta ändrade direktiv.
(13)  Maximala effekter kan uppnås om den offentliga upphandlingen av rena fordon målinriktas mot områden som har en relativt hög grad av luftföroreningar och buller. Medlemsstaternas offentliga myndigheter uppmanas att särskilt fokusera på dessa områden när de fastställer sina nationella minimimål och att låta tillhörande åtgärder avspeglas i sin rapportering enligt detta ändrade direktiv. För att inte direktivet ska bli oskäligt betungande och för att uppnå optimala resultat bör de offentliga myndigheterna få lämpligt tekniskt stöd.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)   Det ändrade direktivet bör bidra till att minska utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och till att främja ren kollektivtrafik på väg. Det bör inte motverka en utveckling av rena transporter som inte är avsedda att användas på väg, exempelvis spårvagnar och tunnelbanetåg.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)   Om det inte utvecklas säljbara och tekniskt mogna produkter blir det svårt att förverkliga de gränsvärden som fastställs i detta direktiv. För att säkerställa en regelbunden uppdatering av uppgifterna om vilka framsteg som görs bör kommissionen vartannat år lägga fram en rapport med en uppskattning av om det finns säljbara lösningar för rena fordon. Dessutom bör kommissionen och medlemsstaterna ge större bidrag, både av ekonomiskt och annat slag, till att sådana rena fordon snabbare kommer ut på marknaden.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 13c (nytt)
(13c)  Med hänsyn till den avsevärda skillnaden när det gäller privata trafikidkares ekonomiska möjligheter att ta i bruk alternativbränslefordon, som kan vara dyrare, bör det tillhandahållas mekanismer för att säkerställa att offentliga och privata trafikidkare kan delta på likvärdiga villkor i anbuds- och upphandlingsförfaranden, liksom att kostnaderna för uppnåendet av de minimimål för upphandling som fastställs i detta direktiv inte förs över på de lokala myndigheterna, framför allt inte på mindre kommuner, eller leder till att andra får bära kostnadsökningarna genom höjda biljettpriser, höjda lokala skatter eller minskad kollektivtrafik.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta ändrade direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör en effektiv övervakning av genomförandet. Den bör inledas med en delrapport 2023 och fortsätta med en första fullständig rapport om genomförandet av minimimålen 2026 och därefter vart tredje år. För att minimera det administrativa arbetet för gemensamma offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör enkel rapportering främjas. Kommissionen kommer att säkerställa en fullständig rapportering för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och andra alternativbränslefordon inom ramen för unionens gemensamma terminologi vid offentlig upphandling. Särskilda koder i den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling kommer att underlätta registreringen och övervakningen i databasen TED (Tender Electronic Daily Database).
(15)  Rapporteringen om offentlig upphandling enligt detta ändrade direktiv bör ge en tydlig marknadsöversikt som möjliggör en effektiv övervakning av genomförandet. Den bör inledas med en preliminär rapport från medlemsstaterna till kommissionen 2023, som läggs fram inom ramen för rapporter enligt unionens lagstiftningsakter om offentlig upphandling och om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, och fortsätta med en första fullständig rapport om genomförandet av minimimålen 2026 och därefter vart tredje år. För att minimera det administrativa arbetet för gemensamma offentliga organ och säkra en ändamålsenlig marknadsöversikt bör enkel rapportering främjas. Dessa rapporter bör innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktiv 2009/33/EG och överensstämma med de kategorier som ingår i unionens gemensamma terminologi vid offentlig upphandling. Kommissionen bör lägga fram regelbundna rapporter för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/33/EG. Kommissionen bör också bedöma om byggnadsplatsmaskiner kan omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2009/33/EG och om så är fallet, utarbeta en metod för att definiera ”rena byggnadsplatsmaskiner”.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)  För att de som utformar den framtida politiken för denna sektor ska ha mer information och få en klarare bild av vilka sammanlagda utsläpp ett enskilt fordon ger upphov till, så att hela värdekedjan fångas upp, bör kommissionen föreslå en metod för att beräkna fordonens koldioxidutsläpp under livscykeln och från ”källa till hjul”. Dessa utsläpp bör beaktas när kommissionen genomför en översyn av direktiv 2009/33/EG och av annan relevant lagstiftning som rör alternativa bränslen.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Marknadsgenomslaget för rena fordon kan främjas ytterligare genom målinriktade offentliga stödåtgärder på nationell nivå och unionsnivå, exempelvis genom bättre kunskapsutbyte och anpassning av upphandlingen som gör det möjligt att uppnå en omfattning som är tillräckligt stor för kostnadsminskningar och inflytande på marknaden. Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja uppbyggnad av nödvändig infrastruktur för distribution av alternativa bränslen erkänns i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för 2014–202011. Bestämmelserna i fördraget och särskilt artiklarna 107 och 108 i detta kommer emellertid att fortsätta att gälla för sådant offentligt stöd.
(16)  Marknadsgenomslaget för rena fordon kan främjas ytterligare genom målinriktade offentliga stödåtgärder på nationell nivå och unionsnivå, exempelvis genom bättre kunskapsutbyte och anpassning av upphandlingen som gör det möjligt att uppnå en omfattning som är tillräckligt stor för kostnadsminskningar och inflytande på marknaden. Även regionala pilotprojekt bör uppmuntras, särskilt på platser där landsbygds- och stadsområden kopplas samman. Möjligheten att erhålla offentligt stöd för att främja uppbyggnad av nödvändig infrastruktur för distribution av alternativa bränslen erkänns i riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd för 2014–202011. Bestämmelserna i fördraget och särskilt artiklarna 107 och 108 i detta kommer emellertid att fortsätta att gälla för sådant offentligt stöd.
_________________
_________________
11 EUT C 200, 28.6.2014, s. 1.
11 EUT C 200, 28.6.2014, s. 1.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)   För att ytterligare minska utsläpp och luftföroreningar bör medlemsstaterna, där så är lämpligt, uppmanas att använda olika incitament och mekanismer för att utveckla fordonsparken även inom andra sektorer än de som regleras i det ändrade direktivet.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)
(16b)   Medlemsstaterna bör säkerställa att kostnaderna för att uppnå de minimimål för upphandling som fastställs i detta direktiv inte förs över på de lokala myndigheterna och att de upphandlande myndigheterna och upphandlande enheterna får tillräckligt med ekonomiska resurser.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 16c (nytt)
(16c)   Det är oumbärligt med riktade stödåtgärder för upphandlingen av rena fordon. För att bidra till att nå målen i detta direktiv ska medlemsstaterna öka sina ekonomiska och icke-ekonomiska incitament för att påskynda marknadsgenomslaget för rena fordon.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 16d (nytt)
(16d)  Införandet av minimimål för upphandling av lätta och tunga fordon genom detta direktiv kräver ytterligare ekonomiska resurser för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Därför bör man i unionens budget- och finanspolitik efter 2020 beakta detta och tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd för upphandlande myndigheter och upphandlande enheter. Detta bör återspeglas i den framtida fleråriga budgetramen och i reglerna om hållbar finansiering och unionens finansiella institutioner.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 16e (nytt)
(16e)   För att säkerställa att offentliga myndigheter får incitament till köp av rena fordon och att medlemsstaterna investerar i utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen, men också för att inte dessa köp ska leda till högre priser för passagerarna bör unionen, i sin budget- och finanspolitik efter 2020, ge stöd till upphandlande enheter. Detta bör återspeglas i den framtida fleråriga budgetramen och i reglerna om hållbar finansiering och unionens finansiella institutioner. Dessutom bör medlemsstaterna utöka sina ekonomiska och andra incitament, och planera in miljörevisioner, för att påskynda marknadsgenomslaget för rena fordon. Detta kommer att minska de höga initialinvesteringarna i omläggningen av infrastrukturen och stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 16f (nytt)
(16f)   Inom den nuvarande fleråriga budgetramen förfogar unionen över en rad olika medel för att stödja medlemsstater, lokala myndigheter och berörda aktörer i deras övergång till hållbar rörlighet. Under perioden 2014‑2020 har unionen avsatt 13,7 miljarder EUR från de europeiska struktur- och investeringsfonderna till rörlighet i städer. Horisont 2020, som är unionens ramprogram för forskning, kommer att tillhandahålla cirka 200 miljoner EUR till rörlighet i städer och 650 miljoner EUR till smarta städer, och Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att avsätta cirka 200 miljoner EUR till förslagsinfordringar för urbana knutpunkter. Inom nästa fleråriga budgetram bör kommissionen och medlemsstaterna fortsätta att stödja projekt för hållbar rörlighet i städer och stärka nödvändiga synergier mellan olika finansieringskällor och program. Framför allt måste kopplingarna mellan rörlighet i städer, den nya digitala agendan och energiunionen förstärkas, så att exempelvis Fonden för ett sammanlänkat Europa kan finansiera synergiprojekt med en extra medfinansieringssats för transportprojekt som rör energi och telekommunikationer och som medför en enorm potential för projekt i städer.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 16g (nytt)
(16g)   En mer målinriktad användning av unionens finansieringsinstrument, såsom Europeiska fonden för strategiska investeringar eller Europeiska investeringsbankens initiativ för rena transportsystem, som kan bidra till finansieringen av fordonsparker och utrustning, bör främjas. För detta ändamål bör tillgången stärkas till teknisk och finansiell rådgivning för lokala myndigheter och aktörer, t.ex. genom Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, Jaspers, Jessica eller det finansiella instrumentet (FI) – Compass, för att de ska kunna öka sin institutionella kapacitet, utarbetandet och genomförandet av projekt, och för att uppnå en optimal användning av unionsmedel och finansieringsinstrument, däribland riskelimineringen av innovativa anbud.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 16h (nytt)
(16h)   Offentliga myndigheter bör också uppmuntras att vid upphandling av fordon tillämpa kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som beskrivs i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU, med hänsyn till kostnadseffektivitet under fordonets livstid samt miljömässiga och sociala aspekter.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Skäl 16i (nytt)
(16i)   I syfte att maximera effekten av investeringar måste rörlighets- och stadsplaneringen samordnas bättre, t.ex. genom användning av planer för hållbar rörlighet i städer. Planer för hållbar rörlighet i städer är planer som utvecklas inom alla enskilda politikområden och i samarbete med olika förvaltningsnivåer, och sammanför olika transportsätt, trafiksäkerhet, godsdistribution, transportstyrning och intelligenta transportsystem. Planer för hållbar rörlighet i städer kan fylla en viktig funktion när det gäller att uppnå unionens mål att minska koldioxidutsläpp, buller och luftföroreningar. Tillämpningen av sådana planer bör således vara en viktig faktor att beakta vid finansieringen av unionsprojekt på området för stadstransporter, även vid genomförandet av detta ändrade direktiv. Här bör kommissionen, med full respekt för subsidiaritetsprincipen, tillhandahålla den rådgivning och det tekniska stöd som behöriga myndigheter behöver vid utarbetandet av planerna.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 16j (nytt)
(16j)   Förutom att främja användningen av rena fordon, är offentliga upphandlingar en drivkraft för nya former av rörlighet. Samtidigt med incitament till rena fordon och påskyndad utbyggnad av infrastruktur i stadsområden kommer digitaliseringen att ge optimalt effektiva passagerar- och godstransporter. Multimodal och delad rörlighet samt integrerade biljettsystem är avgörande för övergången till rörlighet som en tjänst.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  I syfte att uppnå målen i detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på uppdatering av bestämmelserna om koldioxidutsläppsnormer för tunga fordon under en femårsperiod med början [För in dagen för ikraftträdandet]. Denna period ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
utgår
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)
(18a)  I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a bör särskild uppmärksamhet ges åt uppföljningen av de faktiska konsekvenserna av unionens lagstiftning. Utvärderingen av direktiv 2009/33/EG bör vara utgångspunkten för en konsekvensbedömning av olika alternativ för vidare åtgärder. Därför bör kommissionen, på grundval av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bedöma behovet av att se över detta direktiv med hänsyn till fordons koldioxidutsläpp under livscykeln och från ”källa till hjul” för att säkerställa transparens och ansvarighet i samband med uppnåendet av politiska mål, och bör vid behov föreslå nödvändiga förbättringar. Om lämpligt bör kommissionen i detta sammanhang även se över annan relevant lagstiftning som rör alternativa bränslen.
______________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)
(18b)   En stor andel av upphandlingen av kollektivtrafik avser lokala transportorgan som generellt kontrolleras av lokala myndigheter som har ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme. Bestämmelserna om upphandling av rena fordon bör därför varken skapa en extra finansiell börda eller leda till att andra får bära kostnadsökningarna genom höjda biljettpriser, höjda lokala skatter eller minskad kollektivtrafik.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Skäl 18c (nytt)
(18c)   Unionen måste skydda sina tillverkare mot illojal konkurrens i tredjeländer där unionens tillverkare inte har tillträde till anbudsinfordringar för offentlig upphandling avseende inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon. Därför bör kommissionen noga undersöka illojala konkurrensmetoder i tredjeländer och vidta lämpliga åtgärder för att skydda det europeiska näringslivet.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2009/33/EG
Titel
”Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål rörlighet”.
”Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon inom offentlig upphandling, till stöd för utsläppssnål rörlighet”
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 1 – stycke 1
(1a)   Artikel 1 första stycket ska ersättas med följande:
”Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till gemenskapens miljö-, klimat- och energipolitik.”
”Enligt detta direktiv ska upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och vissa operatörer beakta energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, däribland energianvändning och koldioxidutsläpp, liksom utsläpp av vissa föroreningar, när de köper in, leasar, hyr eller hyrköper vägtransportfordon, i syfte att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och förbättra transportsektorns bidrag till unionens miljö-, klimat- och energipolitik.”
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 2 – stycke 1
(1b)  Artikel 2 första stycket ska ersättas med följande:
”Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för inköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs något typgodkännande eller enskilt godkännande.”
”Medlemsstaterna får bevilja undantag från kraven i detta direktiv för inköp, leasing, hyra eller hyrköp av fordon enligt artikel 2.3 i direktiv 2007/46/EG för vilka det på den berörda medlemsstatens territorium inte krävs något typgodkännande eller enskilt godkännande.”
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 3 – stycke 1 – inledningen
Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon som görs av
Detta direktiv ska tillämpas på avtal om inköp, leasing, hyra, hyrköp eller eftermontering av vägtransportfordon som görs av
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 3 – stycke 1 – led ca (nytt)
(ca)   Europeiska unionens institutioner, byråer och organ.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 4 – led 4
4.  rent fordon:
4.  rent fordon: ett fordon, oberoende av kategori, som drivs med alternativa bränslen enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU, med undantag för biodrivmedel som inte framställs från råvaror som förtecknas i del A i bilaga IX till direktiv 2018/... (RED II) eller som framställs från palmolja*, inklusive hybridfordon där el används för enbart en del av fordonets användning i drift samt utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. För fordon med förbränningsmotor får utsläpp vid verklig körning (RDE)** som procentandel av utsläppsgränser*** inte överstiga 80 %.
(a)  ett fordon i kategori M1 eller M2 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som gram/km, och med utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan, eller
(b)  ett fordon av kategori N1 med maximalt koldioxidutsläpp, uttryckt som gram/km, och med utsläpp av föroreningar under faktisk körning som understiger en procentandel av de tillämpliga utsläppsgränser som avses i tabell 2 i bilagan, eller
(c)  ett fordon av kategorierna M3, N2 eller N3 enligt definitionen i tabell 3 i bilagan.”.
_____________________________
* Detta ska visas genom ett avtal för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biodrivmedlet.
** RDE av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.
*** Den tillämpliga utsläppsgräns som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 4 – led 4a (nytt)
4a.  utsläppsfritt fordon: ett fordon utan utsläpp av koldioxid, kväveoxid och fina partiklar i avgaser.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 4 – led 4b (nytt)
4b.  utsläppssnålt fordon: ett fordon med högsta utsläppsnivåer enligt vad som avses i tabell 2 i bilagan.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 4 – led 4c (nytt)
4c.  fordon som eftermonteras för anpassning till standarden för rena fordon: ett fordon med en motor som i efterhand har anpassats till standarden för ett rent fordon enligt definitionen i led 4 i den här artikeln. När det gäller en eftermontering av en motor som använder biodrivmedel enligt definitionen i artikel 2 i i direktiv 2009/28/EG, syntetiska bränslen eller paraffiniska bränslen, måste fordonet uppfylla de senaste Euro-standarderna eller efterföljande standarder.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 4a
(4)  Följande artikel ska införas som artikel 4a:
utgår
”Artikel 4a
Delegering av befogenheter
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på uppdatering av tabell 3 i bilagan med trösklar för koldioxidutsläpp i avgaser och luftföroreningar från tunga fordon så snart de därmed förbundna normerna för koldioxidutsläpp från tunga fordon trätt i kraft på unionsnivå.”.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 5 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inköp, leasing, hyra eller hyrköp av vägtransportfordon samt avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på järnväg och väg och avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i detta direktiv uppfyller minimimålen för upphandling när det gäller lätta fordon enligt tabell 4 i bilagan och när det gäller tunga fordon enligt tabell 5 i bilagan.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inköp, leasing, hyra, hyrköp eller eftermontering för anpassning till standarden för rena fordon av vägtransportfordon samt avtal om allmän trafik avseende kollektivtrafik på järnväg och väg och avtal om allmän trafik enligt artikel 3 i detta direktiv uppfyller minimimålen för upphandling när det gäller rena lätta fordon enligt tabell 4 i bilagan och när det gäller tunga fordon enligt tabell 5 i bilagan.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 5 – punkt 1a (ny)
1a.   Vid beräkningen av minimimål för upphandling ska det datum för den offentliga upphandlingen som ska beaktas vara datumet för slutförande av upphandlingsförfarandet genom undertecknande av avtalet.
Minimimål för upphandling ska beräknas som ett genomsnitt av alla avtal som undertecknas mellan dagen efter den dag då detta direktiv införlivas och den 31 december 2024 för den första referensperioden samt mellan den 1 januari 2025 och den 31 december 2029 för den andra referensperioden.
Om nya mål för referensperioden efter den 1 januari 2030 inte har antagits i tid ska målen för 2030 fortsätta att gälla.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 5 – punkt 1b (ny)
1b.   För att nå upphandlingsmålen ska de upphandlande enheterna tilldela avtal på grundval av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, som beskrivs i artikel 82 i direktiv 2014/25/EU. Kravspecifikationerna bör fastställas med fokus inte bara på den totala ägandekostnaden, utan även på andra egenskaper, såsom tillgänglighet, inpassning i stadsbilden, bullernivåer, energieffektivitet samt batteriernas och fordonskomponenternas materialåtervinningsbarhet.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 5a (ny)
(5a)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a
Finansiella resurser
1.  Medlemsstaterna ska inom sina territorier tillhandahålla tillräckliga finansieringsinstrument för upphandling av rena fordon och installation av den tillhörande infrastrukturen. Tillhandahållandet av medlen ska följa en grundlig utvärdering av de finansiella behoven hos offentliga myndigheter och upphandlande enheter som är kopplade till upphandlingsmål som fastställts på nationell nivå.
2.  Unionen ska ställa ytterligare medel till förfogande för att främja användningen av rena fordon och tillhörande infrastruktur i medlemsstaterna.”
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 5b (ny)
(5b)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 5b
Handlingsplan för alternativa bränslen i kollektivtrafiken
1.  Senast den 31 december 2020 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en handlingsplan för att påskynda inrättandet av laddnings- och tankningsinfrastruktur för tunga fordon som ägs av transportföretag, i deras egna depåer och underhållsområden samt på offentliga platser.
2.  Denna handlingsplan ska innehålla information om unionens tillgängliga finansieringsinstrument och tydligt beskriva förfarandena, hur ett sådant stöd kan ges, inbegripet kopplingen till befintliga unionsregler för statligt stöd.
3.  Rapporten ska också innehålla en bedömning av hur unionens finansieringsinstrument kan ses över för att prioritera att kollektivtrafikföretag av alla storlekar får finansiering för att kunna byta ut sina fordon.”
Ändring 59
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 5c (ny)
(5c)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 5c
Unionsplattform för gränsöverskridande och gemensam upphandling av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon
I syfte att underlätta uppnåendet av de mål som fastställs i bilagan till detta direktiv och uppnå stordriftsfördelar, ska kommissionen inrätta en plattform för gränsöverskridande och gemensam upphandling av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon. Upphandlande myndigheter, enheter och operatörer som avses i artikel 3 får delta i denna plattform för att gemensamt upphandla fordon. Kommissionen ska se till att plattformen är offentligt tillgänglig och på ett effektivt sätt sammanför alla parter som är intresserade av att slå samman sina resurser. För att underlätta inrättandet och genomförandet av dessa gemensamma upphandlingar ska kommissionen tillhandahålla tekniskt stöd och utarbeta mallar för samarbetsavtal. Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 8a för att inrätta unionsplattformen för gemensam upphandling av utsläppssnåla och energieffektiva vägtransportfordon.”
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 8a
(7)   Följande nya artikel ska införas som artikel 8a:
utgår
”Artikel 8a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med [För in dagen för ikraftträdandet]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 9
(8)  Artikel 9 ska ersättas med följande:
(8)  Artikel 9 ska utgå.
”1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté.
Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.
3.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande, ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande, inom tidsfristen för att avge yttrandet, så beslutar eller en enkel majoritet av kommittéledamöterna så begär.”.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 1 –led 9 – led a
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 1
”1. Kommissionen ska lämna en rapport om tillämpningen av detta direktiv och om de åtgärder som enskilda medlemsstater vidtagit för att genomföra det till Europaparlamentet och rådet vart tredje år med början den 1 januari 2027, och denna rapport ska följa på medlemsstaternas rapportering.”.
”1. Medlemsstaterna ska senast den 18 april 2026, och därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv som en del av de rapporter som avses i artikel 83.3 andra stycket i direktiv 2014/24/EU och artikel 99.3 andra stycket i direktiv 2014/25/EU. Medlemsstaterna ska lämna en preliminär rapport till kommissionen senast den 18 april 2023.
Dessa rapporter ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, inklusive information om antal och kategorier av fordon som upphandlats av myndigheter och organ, de samtal som hållits mellan olika förvaltningsnivåer, medlemsstaternas avsikter avseende ovannämnda rapporteringsverksamhet samt varje annan upplysning av värde.
Informationen ska överensstämma med de kategorier som finns i förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) som förtecknas i tabell 1 i bilagan.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 2
(aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:
2.  Rapporterna ska innehålla en bedömning av direktivets effekter, särskilt när det gäller de alternativ som avses i artikel 5.3, och behovet av ytterligare åtgärder samt, om nödvändigt, lämpliga förslag.
2. Kommissionen ska senast den 31 december 2022 föreslå en metod för att beräkna fordons koldioxidutsläpp under livscykeln samt koldioxidutsläpp från ”källa till hjul”.
I rapporterna ska kommissionen jämföra både det nominella och det relativa antalet inköpta fordon som motsvarar det bästa alternativet på marknaden sett till energi- och miljöpåverkan under hela livscykeln, inom var och en av de fordonskategorier som anges i tabell 3 i bilagan, med den totala marknaden för dessa fordon samt göra en bedömning av hur de alternativ som anges i artikel 5.3 har påverkat marknaden. Kommissionen ska utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och i förekommande fall inkludera förslag.
Senast den 18 april 2027 ska kommissionen se över direktiv 2009/33/EG och annan relevant lagstiftning som rör alternativa bränslen, med beaktande av ett fordons koldioxidutsläpp under livscykeln samt koldioxidutsläpp från ”källa till hjul”.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 1 –led 9 – led ab (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 3
(ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande:
3.  Senast den dag då den första rapporten läggs fram ska kommissionen undersöka de alternativ som avses i artikel 5.3, presentera en utvärdering av den metod som avses i artikel 6 och vid behov föreslå lämpliga anpassningar.
3. Senast den 18 april 2024, och därefter vart tredje år, ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv med närmare uppgifter om de åtgärder som enskilda medlemsstater vidtagit i detta avseende samt utvärdera behovet av ytterligare åtgärder, och rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till ändring av detta direktiv.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 4
”4. Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2026, och därefter vart tredje år, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av detta direktiv. Medlemsstaterna ska lämna en delrapport till kommissionen senast den 1 januari 2023. Rapporten ska innehålla information om de åtgärder som vidtagits för att genomföra direktivet, inklusive information om det antal och de fordonskategorier som upphandlats av myndigheter och organ, de samtal som hållits mellan olika förvaltningsnivåer, medlemsstaternas avsikter avseende ovannämnda rapporteringsverksamhet samt varje annan upplysning av värde. Informationen ska följa de kategorier som anges i förordning nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV)15 såsom anges i bilagan.
utgår
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 5
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att genom genomförandeakter anta riktlinjer för innehållet i medlemsstaternas rapporter enligt punkt 4.”.
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att genom genomförandeakter anta riktlinjer för innehållet i medlemsstaternas rapporter enligt punkt 1.”.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led9 – led b – led ba (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 5 a (ny)
(ba)  Följande punkt ska läggas till:
”5a. Medlemsstaterna får besluta att inrätta mekanismer för att reglera de inköp av rena fordon som görs av andra ägare av fordonsparker, såsom taxi-, bilpool- och samåkningsföretag.”
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b – led bb (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 5b (ny)
(bb)  Följande punkt ska läggas till:
”5b. Senast den 31 december 2021 ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en handlingsplan för att påskynda inrättandet av laddnings- och tankningsinfrastruktur för tunga fordon som ägs av transportföretag, i deras egna depåer och underhållsområden samt på offentliga platser. Denna handlingsplan ska innehålla information om unionens tillgängliga finansieringsinstrument och ange hur ett sådant stöd kan ges trots unionsregler om statligt stöd.”
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b – led bc (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 5c (ny)
(bc)  Följande punkt ska läggas till:
”5c. Kommissionen ska utvärdera behovet av att se över den relevanta lagstiftningen om främjande av rena och energieffektiva vägtransporter när det gäller användningen av däck med bäst klassificering och regummerade däck, och om så är lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag.”
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 1 –led9 – led b – led bd (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 5d (ny)
(bd)  Följande punkt ska läggas till:
”5d. Kommissionen ska ge medlemsstaterna vägledning om de olika unionsfonder som kan användas vid tillämpningen av detta direktiv, till exempel Fonden för ett sammanlänkat Europa till stöd för utveckling av hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska nät med hög prestanda på transportområdet och Europeiska fonden för strategiska investeringar eller initiativet för rena transportsystem till stöd för användning av renare transportfordon med tillhörande infrastrukturbehov.”
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b – led be (nytt)
Direktiv 2009/33/EG
Artikel 10 – punkt 5e (ny)
(be)  Följande punkt ska läggas till:
”5e. Centrum för investeringsrådgivning ska spela en viktig roll i denna övergång genom att underlätta och främja investeringar och stödja institutioners kapacitet. Därför bör kommissionen avsevärt stärka rollen för och kapaciteten hos Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, i synnerhet genom en lokal närvaro och en proaktiv roll i utarbetandet av projekt.”
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna ska senast den XXXX [ange här datumet 24 månader efter detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
Medlemsstaterna ska senast den XXXX [ange här datumet 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2009/33/EG
Bilaga – tabell 1

Kommissionens förslag

Tabell 1: Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) som avses i artikel 3

CPV-kod

Beskrivning

60112000-6

Kollektivtrafik på väg

60130000-8

Persontransporter på väg för särskilda ändamål

60140000-1

Icke-reguljära persontransporter

60172000-3

Uthyrning av bussar med förare

90511000-2

Avfallshämtningstjänster

60160000-7

Posttransporter på väg

60161000-4

Pakettransporter på väg

Ändring

Tabell 1: Koder i den gemensamma terminologin vid upphandling (CPV) som avses i artikel 3

CPV-kod

Beskrivning

60112000-6

Kollektivtrafik på väg

60130000-8

Persontransporter på väg för särskilda ändamål

60140000-1

Icke-reguljära persontransporter

60172000-3

Uthyrning av bussar med förare

90511000-2

Avfallshämtningstjänster

60160000-7

Posttransporter på väg

60161000-4

Pakettransporter på väg

64121100-1

Postutdelning

64121200-2

Paketutlämning

60170000-0

Uthyrning av fordon för personbefordran med förare

60171000-7

Uthyrning av personbilar med förare

60181000-0

Uthyrning av lastbilar med förare

60180000-3

Uthyrning av fordon för godstransport med förare

90511100-3

Hämtning av deponisopor

90511200-4

Hämtning av hushållssopor

90511300-5

Insamling av avfall

90511400-6

Pappersinsamling

Ändring 74
Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2009/33/EG
Bilaga – tabell 2

Kommissionens förslag

Tabell 2: Utsläppströsklar för lätta fordon

Fordonskategorier

2025

2030

 

Kol-dioxid (g/km)

Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser**

Kol-dioxid (g/km)

Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser

M1-fordon

25

80%

0

Ej tillämpligt

M2-fordon

25

80%

0

Ej tillämpligt

N1-fordon

40

80%

0

Ej tillämpligt

* Utsläpp vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

** Den tillämpliga utsläppsgräns som finns i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller dess efterföljare.

Ändring

Tabell 2: Utsläppströsklar för lätta fordon

Fordonskategorier

2025

2030

 

Kol-dioxid (g/km)

Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser**

Kol-dioxid (g/km)

Utsläpp av luftföroreningar (RDE)* som procentandel av utsläppsgränser

L-fordon

25

 

 

 

M1-fordon

50

80%

0

Ej tillämpligt

M2-fordon

50

80%

0

Ej tillämpligt

N1-fordon

50

80%

0

Ej tillämpligt

M3-fordon

Ej tillämpligt

 

 

 

N2-fordon

Ej tillämpligt

 

 

 

N3-fordon

Ej tillämpligt

 

 

 

* Utsläpp vid verklig körning (RDE, Real Driving Emissions) av ultrafina partiklar i antal/km (PN, Particulate Number) och av kväveoxider i mg/km (NOx), uppmätta i enlighet med den tillämpliga versionen av bilaga IIIA till förordning 2017/1151.

** Den tillämpliga utsläppsgräns som finns i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 eller dess efterföljare.

Ändring 86
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2009/33/EC
Bilaga – tabell 3
[…..]
utgår
Ändringar 75 och 85
Förslag till direktiv
Bilaga
Direktiv 2009/33/EG
Bilaga – tabell 4

Kommissionens förslag

Tabell 4: Minimimål för andelen lätta fordon i enlighet med tabell 2 av den totala offentliga upphandlingen av lätta fordon på medlemsstatsnivå*

Medlemsstat

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Sverige

35%

35%

Danmark

34%

34%

Finland

35%

35%

Tyskland

35%

35%

Frankrike

34%

34%

Förenade kungariket

35%

35%

Nederländerna

35%

35%

Österrike

35%

35%

Belgien

35%

35%

Italien

35%

35%

Irland

35%

35%

Spanien

33%

33%

Cypern

29%

29%

Malta

35%

35%

Portugal

27%

27%

Grekland

23%

23%

Slovenien

20%

20%

Tjeckien

27%

27%

Estland

21%

21%

Slovakien

20%

20%

Litauen

19%

19%

Polen

20%

20%

Kroatien

17%

17%

Ungern

21%

21%

Lettland

20%

20%

Rumänien

17%

17%

Bulgarien

16%

16%

* Fordon med nollutsläpp av avgaser ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag.

Ändring

Tabell 4: Minimimål för andelen lätta fordon av den totala offentliga upphandlingen av lätta fordon på medlemsstatsnivå2

 

Fordonskategori M1, M2, N1

Fordonskategori L

Medlemsstat

2025

2030

2025

2030

EU:s institutioner, byråer och organ

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Luxemburg

50%

50%

50%

50%

Sverige

50%

50%

50%

50%

Danmark

50%

50%

50%

50%

Finland

50%

50%

50%

50%

Tyskland

50%

50%

50%

50%

Frankrike

50%

50%

50%

50%

Förenade kungariket

50%

50%

50%

50%

Nederländerna

50%

50%

50%

50%

Österrike

50%

50%

50%

50%

Belgien

50%

50%

50%

50%

Italien

50%

50%

50%

50%

Irland

50%

50%

50%

50%

Spanien

50%

50%

50%

50%

Cypern

50%

50%

50%

50%

Malta

50%

50%

50%

50%

Portugal

50%

50%

50%

50%

Grekland

35%

35%

35%

35%

Slovenien

35%

35%

35%

35%

Tjeckien

50%

50%

50%

50%

Estland

35%

35%

35%

35%

Slovakien

35%

35%

35%

35%

Litauen

35%

35%

35%

35%

Polen

35%

35%

35%

35%

Kroatien

25%

25%

25%

25%

Ungern

25%

25%

25%

25%

Lettland

25%

25%

25%

25%

Rumänien

25%

25%

25%

25%

Bulgarien

25%

25%

25%

25%

1 Minst 70 % av minimimålen för upphandling av rena lätta fordon under den första referensperioden (fram till 2025) ska uppnås av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon och under den andra (2025–2030) och påföljande referensperioder, av utsläppsfria fordon.

2 Fordon med nollutsläpp av avgaser ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Utsläppssnåla fordon och fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket ska visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan, ska räknas som 0,66 fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Alla andra rena fordon ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag till kravuppfyllnad.

Ändring 79
Förslag till direktiv
Bilaga – tabell 5
Direktiv 2009/33/EG
Bilaga – tabell 5

Kommissionens förslag

Tabell 5: Minimimål för andelen tunga fordon i enlighet med tabell 3 av den totala offentliga upphandlingen av tunga fordon på medlemsstatsnivå*

Medlemsstat

Lastbilar

Bussar

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Sverige

10%

15%

50%

75%

Danmark

10%

15%

50%

75%

Finland

9%

15%

46%

69%

Tyskland

10%

15%

50%

75%

Frankrike

10%

15%

48%

71%

Förenade kungariket

10%

15%

50%

75%

Nederländerna

10%

15%

50%

75%

Österrike

10%

15%

50%

75%

Belgien

10%

15%

50%

75%

Italien

10%

15%

50%

75%

Irland

10%

15%

50%

75%

Spanien

10%

14%

50%

75%

Cypern

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grekland

8%

10%

38%

57%

Slovenien

7%

9%

33%

50%

Tjeckien

9%

11%

46%

70%

Estland

7%

9%

36%

53%

Slovakien

8%

9%

39%

58%

Litauen

9%

8%

47%

70%

Polen

7%

9%

37%

56%

Kroatien

6%

7%

32%

48%

Ungern

8%

9%

42%

63%

Lettland

8%

9%

40%

60%

Rumänien

6%

7%

29%

43%

Bulgarien

8%

7%

39%

58%

* Fordon med nollutsläpp av avgaser eller fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket bör visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan, ska räknas som ett (1) fordon när det gäller bidrag till kravuppfyllnad. Denna räknemetod avbryts vid 50 %-nivån i de medlemsstater där minimikravet för upphandling överstiger 50 % av den totala volymen för offentlig upphandling. Alla andra fordon som uppfyller kraven i tabell 2 i denna bilaga ska räknas som 0,5 fordon när det gäller deras bidrag.

Ändring

Tabell 5: Minimimål för andelen tunga fordon i enlighet med artikel 4.4 av den totala offentliga upphandlingen av tunga fordon på medlemsstatsnivå

Medlemsstat

Lastbilar

Bussar

 

20251

20302

20251

20302

EU:s institutioner, byråer och organ

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Sverige

10%

15%

50%

75%

Danmark

10%

15%

50%

75%

Finland

9%

15%

46%

69%

Tyskland

10%

15%

50%

75%

Frankrike

10%

15%

48%

71%

Förenade kungariket

10%

15%

50%

75%

Nederländerna

10%

15%

50%

75%

Österrike

10%

15%

50%

75%

Belgien

10%

15%

50%

75%

Italien

10%

15%

50%

75%

Irland

10%

15%

50%

75%

Spanien

10%

14%

50%

75%

Cypern

10%

13%

50%

75%

Malta

10%

15%

50%

75%

Portugal

8%

12%

40%

61%

Grekland

8%

10%

38%

57%

Slovenien

7%

9%

33%

50%

Tjeckien

9%

11%

46%

70%

Estland

7%

9%

36%

53%

Slovakien

8%

9%

39%

58%

Litauen

9%

8%

47%

70%

Polen

7%

9%

37%

56%

Kroatien

6%

7%

32%

48%

Ungern

8%

9%

42%

63%

Lettland

8%

9%

40%

60%

Rumänien

6%

7%

29%

43%

Bulgarien

8%

7%

39%

58%

1 Minst 66 % av minimimålen för upphandling av rena tunga fordon ska uppnås av utsläppsfria fordon eller av fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket ska visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan. Beräkningen av andelen fordon som drivs med biometan för delmålet ska upphöra vid 30 % av delmålet.

2 Minst 75 % av minimimålen för upphandling av rena tunga fordon ska uppnås av utsläppsfria fordon eller av fordon som använder naturgas, under förutsättning att de helt drivs med biometan, vilket ska visas genom ett kontrakt för att upphandla eller på annat sätt få tillgång till biometan. Beräkningen av andelen fordon som drivs med biometan för delmålet ska upphöra vid 30 % av delmålet.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0321/2018).

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy