Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0310/2018

Внесени текстове :

A8-0310/2018

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Приети текстове
PDF 285kWORD 85k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 25 октомври 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008
за създаване на многогодишен план за запасите от дънни видове в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Целите на ОПОР са, наред с останалото, да се гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход към управлението на рибарството.
(4)  Целите на ОПОР са, наред с останалото, да се гарантира, че риболовът и аквакултурите са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, съответстващ на целите за създаване на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, намаляване на зависимостта на пазара на Съюза от внос на храни, насърчаване на прякото и непряко създаване на работни места и икономическото развитие на крайбрежните райони, да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход към управлението на рибарството.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)   Съгласно принципите на общата политика в областта на рибарството и за да се гарантират равнопоставени условия на конкуренция и лоялна конкуренция между морските басейни, във всички многогодишни планове следва да има единна рамка и да не се допускат дерогации, специфични за даден морски басейн, по отношение на принципите за определяне на квотите.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С оглед на постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни целесъобразни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.
(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов в съответствие с най-добрите налични научни становища.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично определя целта за възстановяване и поддържане на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов. За да се постигне тази цел Регламент (ЕС) № 1380/2013 предвижда за всички запаси по възможност до 2015 г., най-късно обаче до 2020 г., постепенно да се постигне степен на улов, която да позволява максимален устойчив улов.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби планът следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов.
(6)  Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. В съответствие с тези разпоредби планът следва да съдържа цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, предназначени за избягване и намаляване на нежелания улов, за намаляване на въздействието върху морската среда, по-конкретно смущенията на местообитанията и морското дъно, както и за изпълняване на социалните и икономическите цели.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища за запасите, попадащи в обхвата на многогодишния план. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Научните становища на ICES следва да се основават на този многогодишен план и да посочват по-специално диапазоните на FMSY и референтните равнища на биомасата, т.е. MSY Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, например в становище на ICES за смесен риболов.
(8)  Комисията следва да получи най-добрите налични научни становища за запасите, попадащи в обхвата на многогодишния план. За тази цел тя сключва меморандуми за разбирателство с Международния съвет за изследване на морето (ICES). Научните становища на ICES следва да се основават на този многогодишен план и да посочват по-специално диапазоните на FMSY и референтните равнища на биомасата, т.е. MSY Btrigger и Blim. Тези стойности следва да бъдат посочени в становищата за съответните запаси и когато е уместно, в други публично достъпни научни становища, например в становище на ICES за смесен риболов и/или за многовидов риболов.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  В регламенти (EО) № 811/200418, (EО) № 2166/200519, (EО) № 388/200620, (EО) № 509/200721, (EО) № 1300/200822 и (EО) № 1342/200823 се определят правилата за експлоатацията на северния запас от мерлуза, запасите на хек и норвежки омар в Кантабрийско море и на запад от Иберийския полуостров, на морски език в Бискайския залив, морски език в Западния Ламанш, херинга на запад от Шотландия и на треска в Категат, Северно море, на запад от Шотландия и в Ирландско море. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.
(9)  В регламенти (EО) № 811/200418, (EО) № 2166/200519, (EО) № 388/200620, (EО) № 509/200721, (EО) № 1300/200822 и (EО) № 1342/200823 се определят правилата за експлоатацията на северния запас от мерлуза, запасите на хек и норвежки омар в Кантабрийско море и на запад от Иберийския полуостров, на морски език в Бискайския залив, морски език в Западния Ламанш, херинга на запад от Шотландия и на треска в Категат, Северно море, на запад от Шотландия и в Ирландско море. Тези и други дънни запаси са обект на улов в рамките на смесения риболов и/или на многовидовия риболов. Поради това е целесъобразно да се създаде единен многогодишен план, в който са отчетени тези технически взаимодействия.
_________________
_________________
18 Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21.4.2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21.4.2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр.5).
19 Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр.5).
20 Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).
20 Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета от 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).
21 Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7).
22 Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).
22 Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6).
23 Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20).
23 Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2004 (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Някои дънни запаси се експлоатират както в западните води, така и в съседните на тях води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите, които се експлоатират предимно в западните води, следва да се разшири така, че в него да попаднат и съответните зони извън западните води. Освен това за запасите, които присъстват и в западните води, но се експлоатират предимно извън тях, е необходимо да се установят измерими цели и предпазни мерки в многогодишни планове за зоните извън западните води, където тези запаси предимно се експлоатират, като обхватът на тези многогодишни планове се разшири, така че той да обхваща и западните води.
(11)  Някои дънни запаси се експлоатират както в западните води, така и в съседните на тях води. Във връзка с това обхватът на разпоредбите на плана, свързани с измеримите цели и предпазните мерки по отношение на запасите от дънни видове, които се експлоатират предимно в западните води, следва да се разшири така, че в него да попаднат и зоните на посочените запаси извън западните води, стига последните да не попадат под суверенитета или юрисдикцията на трети държави. Освен това за запасите, които присъстват и в западните води, но се експлоатират предимно извън тях, е необходимо да се установят измерими цели и предпазни мерки в многогодишни планове за зоните извън западните води, където тези запаси от дънни видове предимно се експлоатират, като обхватът на тези многогодишни планове се разшири, така че той да обхваща и западните води.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Планът за управление следва да не се ограничава до разглеждане на механизмите за определяне на възможностите за риболов в краткосрочен план, което би създало несигурност и липса на прозрачност за сектора.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Географският обхват на многогодишния план следва да се основава на географското разпределение на запасите, посочено в най-новите научни становища на ICES по отношение на запасите. В бъдеще може да се наложат промени в посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, което може да се дължи на подобрена научна информация или на миграция на запасите. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, ако в научните становище на ICES се указва промяна в географското разпределение на запасите.
(12)  Географският обхват на многогодишния план следва да се основава на географското разпределение на запасите от дънни видове, посочено в най-новите научни становища на ICES по отношение на запасите. В бъдеще може да се наложат промени в посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, което може да се дължи на подобрена научна информация или на миграция на запасите от дънни видове. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на посоченото в многогодишния план географско разпределение на запасите, ако в научното становище на ICES или подобен независим научен орган, признат от Съюза или на международно равнище, се указва промяна в географското разпределение на запасите.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Многогодишният план следва да допринесе за постигане на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, насърчаването на добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Освен това той следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се намали отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема. Той следва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО) и целите на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета. В плана следва също така да се уточнят подробностите за изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза — западните води, по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
(14)  Многогодишният план следва да допринесе за постигане на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на запасите, обхванати от настоящия регламент над равнищата за постигане на максимален устойчив улов, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, насърчаването на добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се вземат предвид аспектите на крайбрежния риболов и социално-икономическите аспекти. Освен това той следва да прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се намали отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема. Той следва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г. (в съответствие с Директива 2008/56/ЕО) и целите на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета. В плана следва също така да се уточнят подробностите за изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза — западните води за видове, уловени в рамките на дънен риболов и за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на MSY, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FMSY). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FМУУ следва да се изчисляват от Международния съвет за изследване на морето (ICES), по-специално в неговите периодични становища за улова. Въз основа на плана те са получени така, че да водят до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ24. Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5 %. Освен това тази горна граница съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FМУУ, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общ допустим улов (ОДУ), разделена на МУУ Btrigger. ICES отчита тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научно становище относно възможностите за улов и смъртност от риболов.
(16)  Целесъобразно е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които отговарят на целта за постигане и поддържане на MУУ, като диапазон от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ (FMSY). Тези диапазони, основани на най-добрите налични научни становища, са необходими с оглед осигуряване на гъвкавост, отчитане на промените в научните становища, допринасяне за изпълнението на задължението за разтоварване и отчитане на характеристиките на смесения риболов. Диапазоните на FМSY следва да се изчисляват, наред с другото, от Международния съвет за изследване на морето (ICES), по-специално в неговите периодични становища за улова. Въз основа на плана те са получени така, че да водят до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ24. Горната граница на диапазона е ограничена, така че вероятността от спадане на запаса под Blim е не повече от 5 %. Освен това тази горна граница съответства на т. нар. „консултативно правило“ на ICES, което гласи, че когато биомасата на репродуктивния запас или изобилието е в лошо състояние, F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FМSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас или изобилието за годината, за която се определя общ допустим улов (ОДУ), разделена на МУУ Btrigger. ICES отчита тези съображения и консултативното правило при предоставянето на научно становище относно възможностите за улов и смъртност от риболов.
___________
___________
24 Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FМУУ за определени запаси в подзони 5—10 на ICES.
24 Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FМSY за определени запаси в подзони 5—10 на ICES.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   За да бъдат постигнати целите, определени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е целесъобразно да се определят целеви равнища на смъртност от риболов (F), които да не надвишават максималния устойчив улов, получен при риболов. Тези равнища следва да се постигнат възможно най-скоро, като за всички запаси, за които се прилага настоящият регламент, трябва да се постигне най-късно до 2020 г.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Следва да е възможно да се определи общ допустим улов (ОДУ) за норвежкия омар в западните води като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.
(20)  Следва да е възможно да се определи общ допустим улов (ОДУ) за запаса от норвежки омар в западните води като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в зоната, определена за този запас. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  Следва отсега да се установят определени забрани за риболов на лаврак и сребриста сайда, по-конкретно с цел защита на размножаването на тези видове през размножителния период. С цел да се защитят спадащите равнища на запасите от лаврак и сребриста сайда, държавите членки следва да установят подходящи мерки за възстановяване на запасите за търговски и любителски риболов, определени от най-добрите налични научни данни.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Когато Съветът взема предвид значително въздействие на любителския риболов в рамките на възможностите за риболов за определен запас, той следва да може да определи ОДУ за търговския риболов, който да отчита обема на улова от любителския риболов, и/или да приеме други мерки за ограничаване на любителския риболов, като например тавани на улова и периоди на забрана.
(22)  Когато смъртността, причинена от любителски риболов оказва значително въздействие върху запас, управляван въз основа на максималния устойчив улов, Съветът следва да може да определи индивидуални и недискриминиращи възможности за риболов на рибари любители. Тези индивидуални възможности за любителски риболов следва да обхващат периоди, които не могат да бъдат по-малко от един месец, във връзка с реалностите на риболовните практики и на улова от любителски риболов. Необходимо е също така уловът от любителски риболов на някои видове с висока търговска стойност да бъде маркиран чрез отстраняване на част от опашната перка, за да ограничат възможностите за нелегално използване на този улов в търговските канали на рибата.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се уточнят допълнително в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
(23)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и за да се сведат до минимум отрицателните въздействия върху екосистемата, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, по-специално мерки за постепенно избягване и премахване на изхвърлянето на улов и за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболова върху екосистемата, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища, когато е целесъобразно, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Следва също да се уточни, че задължението за разтоварване не се прилага по отношение на любителския риболов. При липса на съвместни препоръки Комисията може да приема делегирани актове.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)   С цел защита на уязвимите видове и местообитания, по-специално на тези, които са критично застрашени и засегнати от натиска на риболова, в плана следва да се установят управленски мерки по отношение на съответните видове риболов, включително промяна на съоръженията на кораба, изменение на дейностите на кораба и изменения на самия кораб. В плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се уточнят допълнително в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Комисията следва да може да приема актове за изпълнение за определяне на анализ на морските басейни, както и формàта и графиците за представяне и одобряване на мерките за управление.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  Целесъобразно е Комисията да докладва ежегодно на Европейския парламент относно най-добрите налични научни препоръки, които са били използвани за целите на определянето на възможностите за риболов или за прилагането на защитни мерки от страна на Съвета, както и Комисията да информира предварително Европейския парламент относно ситуации, при които научното становище би могло да доведе до значителни разлики при определянето на възможностите за риболов.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел допълване на настоящия регламент по отношение на коригиращи мерки и изпълнение на задължението за разтоварване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество25. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(26)  С цел да се осигури своевременно и адекватно съответствие с научно-техническия напредък, да се гарантира гъвкавост и да се позволи развитието на някои мерки, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел допълване на настоящия регламент по отношение на коригиращи мерки и изпълнение на задължението за разтоварване. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе подходящи консултации със съответните консултативни съвети, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на техните експерти се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
_________________
_________________
25 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 1
25 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Прилагането на динамични референтни равнища към диапазоните на FMSY и референтните равнища на опазване гарантира, че тези параметри, които са от съществено значение за определянето на възможностите за риболов, не остаряват и че Съветът винаги може да използва най-добрите налични научни становища. Освен това този подход, който осигурява динамични референтни препратки към най-добрите налични научни препоръки, следва да се прилага за управлението на запасите в Балтийско море. В този контекст „най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни и подкрепени от най-актуалните научни данни и методи научни становища, които са били издадени или прегледани от независим научен орган, признат в Европейския съюз или на международно равнище. Поради това Регламент (ЕС) 2016/113927 следва да бъде изменен.
(28)  Прилагането на динамични референтни равнища към диапазоните на FMSY и референтните равнища на опазване гарантира, че тези параметри, които са от съществено значение за определянето на възможностите за риболов, не остаряват и че Съветът винаги може да използва най-добрите налични научни становища. Освен това този подход, който осигурява динамични референтни препратки към най-добрите налични научни препоръки, следва да се прилага за управлението на запасите в Балтийско море. Комисията следва също да докладва ежегодно на Европейския парламент относно използваните най-добри налични научни становища, както и да информира предварително Парламент относно ситуации, при които научното становище би могло да доведе до значителни разлики при определянето на възможностите за риболов. В този контекст „най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, които са предмет на партньорска проверка от страна на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) или други подходящи научни органи, като Международния съвет за изследване на морето (ICES). Те се подкрепят от най-актуалните налични научни данни и методи, и отговарят на изискванията на член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
_________________
27 Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за следните дънни запаси, включително дълбоководните запаси, в западните води, включително видовете риболов, експлоатиращи тези запаси, както и — когато тези запаси се прострат отвъд западните води — в съседните води:
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план („планът“) за изброените по-долу дънни запаси, включително дълбоководните запаси, в западните води, както и — когато тези запаси се прострат отвъд западните води — в съседните води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави и за видовете риболов, експлоатиращи тези запаси:
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
(4)  лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 4b, 4c, 7a, и 7d—h;
(4)  лаврак (Dicentrarchus labrax) в участъци 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j, подзона 8 и участък 9a;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 23 – тире 1
–  в южната част на Бискайския залив (FU 25);
–  в Бискайския залив (FU 23-24);
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 1
–  в западната част на Галиция (FU 26—27);
–  в западната част на Галиция (FU 26);
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 2
във водите около Иберийския полуостров (FU 28—29);
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 2 а (ново)
—  Северно от Португалия (FU 27)
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24 – тире 2 б (ново)
—  Португалски води (южна Португалия и Алгарве) (FU 28—29)
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2
Когато в научните становища има указание за промяна в географското разпределение на запасите, изброени в настоящия параграф, първа алинея, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на описаните по-горе зони, за да отрази тази промяна. С тези адаптации зоните на разпространение на запасите не може да бъдат разширени извън водите на Съюза от подзони 4—10 и зоните 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF.
Когато в най-добрите налични научни становища, по-конкретно тези на Международния съвет за изследване на морето (ICES), има указание за промяна в географското разпределение на запасите, изброени в настоящия параграф, първа алинея, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 15 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на описаните по-горе зони, за да отрази тази промяна. С тези адаптации зоните на разпространение на запасите не може да бъдат разширени извън водите на Съюза от подзони 4—10 и зоните 34.1.1, 34.1.2 и 34.2.0 на CECAF.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Когато Комисията — въз основа на научни становища счете, че списъкът на запасите, посочен в параграф 1, първа алинея, трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на списъка.
2.  Когато, въз основа на най-добрите налични научни становища, счете, че списъкът на запасите, посочен в параграф 1, първа алинея, трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на списъка.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  По отношение на съседните води, попадащи в обхвата на настоящия член, параграф 1, се прилагат само членове 4 и 6 и мерките, свързани с възможностите за риболов, съгласно член 7 от настоящия регламент.
3.  По отношение на съседните води, попадащи в обхвата на настоящия член, параграф 1, се прилагат само членове 4 и 6, мерките, свързани с възможностите за риболов, съгласно член 7, член 9, параграф 3а и член 9а от настоящия регламент.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4
4.  Настоящият регламент се прилага и за прилова, уловен в западните води при риболов за посочените в параграф 1 запаси. Ако обаче за тези запаси са установени диапазони на FМУУ и предпазни мерки, свързани с биомасата, в рамките на други правни актове на Съюза за създаване на многогодишни планове, то се прилагат тези диапазони и предпазни мерки.
4.  Настоящият регламент се прилага и за прилова, уловен в западните води при риболов за посочените в параграф 1 дънни запаси и гарантира, че експлоатацията на всички живи морски биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над равнищата, позволяващи максимален устойчив улов, в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 а (нов)
4a.   В настоящия регламент също така се определят подробностите във връзка с изпълнението на мерки за свеждане до минимум на въздействието на риболова върху морската среда, по-специално на случайния улов на защитени видове, във водите на Съюза – западните води за всички видове риболов, извършвани в тези води. Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на анализ на морските басейни, както и формàта и графиците за представяне и одобряване на мерките за управление.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5
5.  В настоящия регламент се уточняват и подробните параметри на изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води по отношение на всички запаси от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
5.  В настоящия регламент се уточняват и подробните параметри на изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западните води по отношение на запасите от видове, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и които са били уловени при риболов на дънни видове.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6
6.  В член 8 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки, приложими в западните води по отношение на всички запаси.
6.  В член 8 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки за търговския и любителския риболов, приложими в западните води по отношение на всички запаси от дънни видове.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES), като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5 %;
(2)  „диапазон на FMSY"“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES) или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5 % намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5%;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5
(5)  „стойност на FМУУ“ е стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план;
(5)  „FMSY е стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при даден модел на риболов и при настоящите екологични условия води до максималния улов в дългосрочен план;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
(8)  „Blim“ означава референтната стойност за размера на запаса, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;
(8)  „Blim“ означава референтната стойност за размера на запаса, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, или в случая на норвежки омар — на изобилието, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.
(9)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, или в случая на норвежки омар — на изобилието, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което следва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
(9a)  „Най-добри налични научни становища“ означава публично достъпни научни становища, подкрепени от най-актуалните научни данни и методи, които са публикувани или преминали през партньорска проверка от независим международен научен орган, който е признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и Международния съвет за изследване на морето (ICES), и отговаря на изискванията по член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.
1.  Планът допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. В допълнение към постигането на екологична устойчивост, планът се управлява по начин, съвместим с целите за създаване на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, като същевременно се допринася за наличността на хранителните продукти.
Равнището на експлоатация на максималния устойчив улов се постига постепенно за всички запаси, но не по-късно от 2020 г. и се запазва след това.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.
2.  Планът спомага за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, включително чрез използването на иновационни селективни устройства и техники за риболов, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, които подлежат на ограничения на улова и за които се прилага настоящият регламент.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., определена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и целите, определени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.
3.  Планът прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема , и по-специално върху уязвимите местообитания и защитените видове, включително морските бозайници, морските влечуги, морски птици, морските възвишения, дълбоководните рифове и кораловите градини или сюнгери, е сведено до минимум и за предпочитане премахнато, като се гарантира, че рибарите продължават да извършват риболов по устойчив и селективен начин. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., определена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, и с целите, определени в Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО на Съвета.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б
б)  да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
б)  да гарантира, че отрицателното въздействие на риболова върху морската среда е сведено до минимум, по-специално по отношение на уязвимите местообитания и защитените видове, включително морските бозайници и морските птици.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5
5.  Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Когато няма достатъчно данни, цели се постигането на сравнима степен на опазване на съответните запаси.
5.  Мерките съгласно плана се предприемат в съответствие с най-добрите налични научни становища. Най-добрите налични научни становища са предмет на партньорска проверка от надеждни и подходящи научни организации като Международния съвет за изследване на морето (ICES) или Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Те се предоставят на обществеността най-късно когато тези мерки са предложени от Комисията. Когато няма достатъчно данни, цели се постигането на сравнима степен на опазване на съответните запаси.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Диапазоните на FМУУ, основаващи се на настоящия план, се изискват от ICES.
2.  Диапазоните на FМSY, основаващи се на настоящия план, се изискват от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – буква а
a)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;
a)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на целите, установени в член 3, в случая на смесен риболов и/или за многовидов риболов, по-конкретно за ограничаване на предизвиканите социално-икономически ограничения върху риболова;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – буква в
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%.
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%, освен в случаите, когато се смекчават ефектите от „блокиращи“ ситуации или други ситуации, които парализират или оказват значително въздействие върху дейността на някои флоти.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 а (нов)
6a.   За да се избегне ситуация, при която краткосрочното управление възпрепятства изпълнението на многогодишния план за управление, и за да се насърчи участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, трябва да може правилата за експлоатация да се одобряват, в рамките на настоящия регламент, чрез подхода на регионализация.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Когато няма подходяща научна информация, тези запаси се управляват съгласно подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2.  Когато няма подходяща научна информация, тези запаси се управляват съгласно подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и се гарантира най-малко сравнима с МУУ степен на опазване, както се посочва в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при управлението на смесен риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, се отчита трудността МУУ да бъде спазен едновременно за всички запаси, особено в ситуации, в които това води до преждевременна забрана на риболова.
3.  В съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 при управлението на смесен и/или многовидов риболов по отношение на запасите, посочени в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, се отчита трудността МУУ да бъде спазен едновременно за всички запаси, особено в ситуации, в които това води до преждевременна забрана на риболова.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изискват от ICES въз основа на настоящия план:
Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изискват, въз основа на настоящия план, от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, и в съответствие с определението за най-добрите налични научни становища:
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМУУ, като се вземе предвид намаляването на биомасата.
1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси от дънни видове е под МУУ Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над тези, позволяващи МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 възможностите за риболов се определят на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, която е намалена под горната част на диапазона на FМSY, като се вземе предвид намаляването на биомасата.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси е под Blim, се предприемат допълнителни коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или съответната функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас — а в случая на норвежки омар — изобилието, на някой от посочените в член 1, параграф 1 запаси от дънни видове е под Blim, се предприемат допълнителни коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас или съответната функционална единица до равнища над равнището, позволяващо МУУ. По-специално чрез дерогация от член 4, параграфи 3 и 5 коригиращите мерки могат да включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас или съответната функционална единица и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
1.  С цел допълване на настоящия регламент на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки:
1.  С цел допълване на настоящия регламент на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки за видовете риболов, експлоатиращи запасите от дънни видове в западните води:
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
a)  спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов, и по-специално на младите екземпляри, или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.
2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3, и са приложими както за търговския, така и за любителския риболов.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 8 а (нов)
Член 8а
Пространствено-времеви забрани за риболов на лаврак
1.  Забранява се търговският и любителският риболов на лаврак в западните води и в участъците на ICES 4b и 4c в периода 1 февруари – 30 април. Забранява се задържането на борда, трансбордирането, прехвърлянето или разтоварването на сушата, както и запазването на лаврак, уловен от крайбрежната зона във въпросните зони.
2.  Забранява се също така на риболовните кораби на Съюза да извършват риболов на лаврак в участъци 7b, 7c, 7j и 7k на ICES, както и във водите на участъци 7a и 7g на ICES, намиращи се на повече от дванадесет морски мили от изходните линии, които са под суверенитета на Обединеното кралство. Забранява се на риболовните кораби на Съюза да задържат на борда, да трансбордират, преместват или разтоварват на сушата лаврак, уловен в посочените зони.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Без да се засяга член 7, общият допустим улов за запасите на норвежки омар в западните води може да се определи като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици.
3.  Без да се засяга член 7, общият допустим улов за запас на норвежки омар може да се определи като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици в зоната, определена за този запас.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху смъртността от риболов на конкретен запас, Съветът го взема предвид и може да ограничи любителския риболов при определянето на възможностите за риболов, за да се избегне превишаване на общото целево равнище на смъртност от риболов.
заличава се
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9а
Любителски риболов
1.  Държавите членки вземат предвид равнището на смъртността, причинена от любителски риболов, при разпределянето на възможностите за риболов, с които разполагат и които са посочени в член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел да се избегне надвишаването на общото целево равнище на смъртност от риболов.
Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва сериозно въздействие върху равнището на смъртност, причинена от риболов, на конкретен запас, посочен в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, Съветът може да определя индивидуални възможности за риболов, приложими за риболов на рибари любители по недискриминационен начин.
2.  Съветът се основава на прозрачни и обективни критерии, включително критерии от екологичен, социален и икономически характер, при определянето на възможностите за риболов за целите на любителския риболов. Критериите, които се използват, може да включват по-специално въздействието на риболова върху околната среда, общественото значение на тази дейност и нейния принос към икономиката в крайбрежните територии.
3.  Държавите членки вземат необходимите и пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за осъществяването на надеждна оценка на действителните нива на улова, предмет на параграф 1.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 9 б (нов)
Член 9б
Маркиране на улова от любителски риболов
1.  Уловът на лаврак, атлантическа треска, сребриста сайда и морски език, извършен в зоните на съответните запаси, посочени в член 1, параграф 1, подлежи на маркиране, когато уловът се съхранява от рибар любител.
2.  Маркирането се състои в отделянето на долната част или горната част на опашната перка, но по такъв начин, че това да не възпрепятства измерването на дължината на рибата.
3.  Това маркиране се извършва непосредствено след улова и умъртвяването на рибата, на брега или на борда, ако любителският риболов се извършва от кораб. Същевременно рибата, намираща се на борда на кораб за любителски риболов, която се съхранява жива и в добро състояние, преди да бъде освободена впоследствие, не се маркира.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
За всички запаси от видовете в западните води, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробните параметри на това задължение, предвидени в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
За всички запаси от дънни видове в западните води, за които се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и за прилов на пелагични видове при видовете риболов, експлоатиращи запасите, посочени в член 1, параграф 1, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, с цел допълване на настоящия регламент чрез уточняване на подробните параметри на това задължение, предвидени в член 15, параграф 5, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)
Задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не се прилага за улова от любителски риболов, включително в случаите, когато Съветът определя индивидуалните възможности за риболов в съответствие с член 9а от настоящия регламент.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10а
Непромишлен и крайбрежен риболов в най-отдалечените региони
Настоящият регламент взема предвид ограниченията, свързани с размера на корабите за непромишлен и крайбрежен риболов, използвани в най-отдалечените региони. Разтоварването на прилова, доколкото не изостря въздействието върху биомасата на репродуктивния запас, съответно се разрешава.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
1.  За всяка зона на ICES, посочена в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, всяка държава членка издава разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета на кораби, плаващи под нейното знаме, които участват в риболовни дейности в тази зона. В тези разрешения за риболов държавите членки могат също така да ограничат изразения в kW общ капацитет на тези кораби, които използват определен уред.
1.  За зоните на ICES, посочена в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, всяка държава членка издава разрешения за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета на кораби, плаващи под нейното знаме, които участват в риболовни дейности в тази зона.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)
1a.   В разрешенията за риболов, посочени в параграф 1, държавите членки могат също така да ограничат общия капацитет на корабите, посочени във въпросния параграф, които използват определен уред.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 б (нов)
1b.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за да определя ограничения на общия капацитет на флотите на засегнатите държави членки, с оглед на постигането на целите, посочени в член 3.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Към мерките, посочени в членове 8 и 10 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
1.  Към мерките, посочени в членове 8, 10 и 11б от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1—6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес в северозападните води и държавите членки с пряк управленски интерес в югозападните води могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 14. Те могат да представят такива препоръки и когато счетат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.
2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес в северозападните води и държавите членки с пряк управленски интерес в югозападните води могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 14. Те могат да представят допълнителни препоръки и когато е необходимо, по-специално в случай на промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, както и за изготвянето на план, който съдържа мерки за прилагане на екосистемния подход към управлението на риболова в западните води. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година, или възможно най-скоро, когато такива съвместни препоръки имат за цел разрешаването на извънредни ситуации, установени от последните научни становища.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2a.  Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема делегирани актове също и при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 13 а (нов)
Член 13 а
Мониторинг и предварително уведомяване относно промените в научно становище
1.  До 1 април всяка година, Комисията представя доклад на Европейския парламент относно най-добрите налични научни становища, които са послужили като основа за решенията на Съвета във връзка с определянето на възможностите за риболов, взети в процеса на прилагане на настоящия регламент между 1 февруари през предходната година и 31 януари през текущата година.
За всички засегнати рибни запаси и видове, този доклад включва по-специално възможностите за риболов, определени от Съвета съгласно членове 4 и 5, и когато е целесъобразно, член 7 от настоящия регламент, като посочва съответните стойности, изразени като равнището на смъртност, причинена от риболов. Тези данни се сравняват с научните становища, използвани за установяване на диапазоните на смъртност от риболов (МУУ Flower , FМSY и МУУ Fupper и съответстващите им възможности за риболов), прогнозите за нивото на биомаса и референтните равнища на биомасата (MSY Btrigger и Blim).
2.  Комисията уведомява Европейския парламент във възможно най-кратък срок, след като е получила информация, и при всички случаи, преди приемането на ново решение на Съвета за определяне на възможностите за риболов, относно ситуациите, за които най-актуалните стойности на FМSY съответстват на възможностите за риболов, които се различават с повече от 20% от възможностите за риболов, съответстваща на стойността на FМSY от научното становище, послужило като основа за определяне на възможностите за риболов за текущия период. Комисията също така информира Европейския парламент, във възможно най-кратък срок и при всички случаи преди приемането на ново решение на Съвета, ако научните становища за различните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас обосновават вземането на защитни мерки съгласно член 7.
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 14 – заглавие
Оценка на плана
Оценка и прилагане на плана
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1 и членове 8 и 10, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1, членове 8 и 10 и член 11, параграф 1б, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1 и членове 8 и 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 1, членове 8 и 10 и член 11, параграф 1б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 1 и членове 8 и 10, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 1, членове 8 и 10 и член 11, параграф 1б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „диапазон на FМУУ“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES), като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5% намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5%;
(2)  „диапазон на FМSY“ означава диапазон от стойности, определени в най-добрите налични научни становища, изготвени по-специално от Международния съвет за изследване на морето (ICES) или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, като в дългосрочен план всички равнища на смъртност от риболов в рамките на този диапазон водят до максимален устойчив улов (МУУ), предвид даден модел на риболов и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство за съответния запас. Той е получен така, че да води до не повече от 5% намаление на добива в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Той има горна граница, така че вероятността от спадане на запаса под граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim) е не повече от 5%;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член 2 – параграф 1 – точка 8
(8)  „Blim“ означава референтната стойност за размера на запаса, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;
(8)  „Blim“ означава референтната стойност за размера на запаса, посочена в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под която възпроизводителната способност може да бъде намалена;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES, под което се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план;
(9)  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, посочено в най-добрите налични научни становища, по-специално от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което се предприемат конкретни и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че равнищата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУУ в дългосрочен план;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член 4 – параграф 2
2.  Диапазоните на FМУУ, основаващи се на настоящия план, се изискват от ICES.
2.  Диапазоните на FМSY, основаващи се на настоящия план, се изискват от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член 4 – параграф 5 – буква а
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%.
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%, освен в случаите, в които се смекчават ефектите от „блокиращи“ ситуации или други ситуации, които парализират или оказват значително въздействие върху дейността на някои флоти.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член 4а – параграф 1 – уводна част
Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изискват от ICES въз основа на настоящия план:
Следните референтните равнища на опазване, с които се опазва пълната възпроизводителна способност на запасите, посочени в член 1, параграф 1, се изискват от ICES или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, въз основа на настоящия план:
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) № 2016/1139
Член -15 (нов)
4a.  В глава IX се създава следният член:
„Член -15
Последващи действия и предварително уведомяване относно промените в научно становище
1.  До 1 април всяка година, Комисията представя доклад на Европейския парламент относно най-добрите налични научни становища, които са послужили като референтна основа за решенията на Съвета във връзка с определянето на възможностите за риболов, взети в процеса на прилагане на настоящия регламент между 1 февруари през предходната година и 31 януари през текущата година.
За всички засегнати рибни запаси и видове, този доклад включва по-специално възможностите за риболов, определени от Съвета съгласно членове 4 и 5, и когато е целесъобразно, член 7 от настоящия регламент, като посочва съответните стойности, изразени като равнището на смъртност, причинена от риболов. Тези данни се сравняват с научните становища, използвани за установяване на диапазоните на смъртност от риболов (МУУ Flower , FМSY и МУУ Fupper и съответстващите им възможности за риболов), прогнозите за нивото на биомаса и референтните равнища на биомасата (MSY Btrigger и Blim).
2.  Комисията уведомява Европейския парламент във възможно най-кратък срок, след като е получила информация, и при всички случаи, преди приемането на ново решение на Съвета за определяне на възможностите за риболов, относно ситуациите, за които най-актуалните научни стойности на FМSY съответстват на възможностите за риболов, които се различават с повече от 20% от възможностите за риболов, съответстваща на стойността на FМSY от научното становище, послужило като основа за определяне на възможностите за риболов за текущия период. Комисията също така информира Европейския парламент, във възможно най-кратък срок и при всички случаи преди приемането на ново решение на Съвета, ако научните становища за различните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас обосновават вземането на защитни мерки съгласно член 7. ’;

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0310/2018).

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност