Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0074(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0310/2018

Předložené texty :

A8-0310/2018

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Přijaté texty
PDF 258kWORD 74k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 25. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů žijících při dně v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Cíle této politiky mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
(4)  Cíle této politiky mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, aby byly řízeny způsobem, který bude v souladu s cíli, jimiž je vytváření ekonomického, sociálního a zaměstnaneckého přínosu, snižování závislosti trhu Unie na dovozu potravin, podporování přímé a nepřímé tvorby pracovních míst a hospodářský rozvoj pobřežních oblastí a aby uplatňovaly v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavedly ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   Podle zásad společné rybářské politiky a aby byly zajištěny rovné podmínky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi přímořskými oblastmi, je třeba ve všech víceletých plánech zavést jednotný rámec a neuplatňovat žádné výjimky pro konkrétní přímořskou oblast, pokud se jedná o zásady pro stanovování kvót.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  K dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování, např. víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě v jakékoli jejich kombinaci.
(5)  Za účelem dosažení cílů společné rybářské politiky je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace, a to v plném souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Nařízení (EU) č. 1380/2013 výslovně stanoví cíl obnovení a zachování stavů lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos. Za účelem dosažení tohoto cíle nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví, že má být u všech populací postupně dosažena úroveň lovu, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, a to pokud možno do roku 2015, avšak nejpozději do roku 2020.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají víceleté plány vycházet z vědeckého, technického a hospodářského poradenství. V souladu s těmito ustanoveními by tento plán měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cílové hodnoty s jasnými časovými harmonogramy, referenční body pro zachování, ochranná a technická opatření navržená tak, aby se zamezilo případným nežádoucím úlovkům a aby se omezily nechtěné úlovky.
(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají víceleté plány vycházet z vědeckého, technického a hospodářského poradenství. V souladu s těmito ustanoveními by tento plán měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cílové hodnoty s jasnými časovými harmonogramy, referenční body pro zachování, ochranná a technická opatření navržená tak, aby se zamezilo případným nežádoucím úlovkům, aby se omezily nechtěné úlovky, minimalizovaly se dopady na mořské prostředí, zejména narušování stanovišť a mořského dna, a splňovaly se sociální a hospodářské cíle.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Komise by v rámci oblasti působnosti víceletého plánu měla obdržet nejlepší dostupná vědecká stanoviska pro dotčené populace. Aby tak mohla učinit, uzavírá s Mezinárodní radou pro průzkum moře (ICES) memoranda o porozumění. Vědecká doporučení vydaná radou ICES by měla vycházet z tohoto víceletého plánu a měla by zejména ukazovat rozmezí FMSY a referenční body biomasy, tj. MSY Btrigger a Blim. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v příslušném vědeckém doporučení a případně v jakémkoli jiném veřejně dostupném vědeckém stanovisku včetně např. doporučení ke smíšenému rybolovu rady ICES.
(8)  Komise by v rámci oblasti působnosti víceletého plánu měla obdržet nejlepší dostupná vědecká stanoviska pro dotčené populace. Aby tak mohla učinit, uzavírá s Mezinárodní radou pro průzkum moře (ICES) memoranda o porozumění. Vědecká doporučení vydaná radou ICES by měla vycházet z tohoto víceletého plánu a měla by zejména ukazovat rozmezí FMSY a referenční body biomasy, tj. MSY Btrigger a Blim. Tyto hodnoty by měly být uvedeny v doporučeních týkajících se příslušné populace a případně ve veškerých dalších veřejně dostupných vědeckých doporučeních, například v doporučeních pro smíšený a/nebo vícedruhový rybolov vydávaných radou ICES.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Nařízení Rady (ES) č. 811/200418, (ES) č. 2166/200519, (ES) č. 388/200620, (ES) č. 509/200721, (ES) č. 1300/200822 a (ES) č. 1342/200823 stanovují pravidla pro využívání populace štikozubce severního a populací štikozubce obecného a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova, jazyka obecného v Biskajském zálivu, jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu, sledě obecného západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, Severním moři západně od Skotska a Irském moři. Tyto a další populace žijící při dně jsou loveny ve smíšeném rybolovu. Proto je vhodné zavést jednotný víceletý plán, který zohledňuje tyto technické interakce.
(9)  Nařízení Rady (ES) č. 811/200418, (ES) č. 2166/200519, (ES) č. 388/200620, (ES) č. 509/200721, (ES) č. 1300/200822 a (ES) č. 1342/200823 stanovují pravidla pro využívání populace štikozubce severního a populací štikozubce obecného a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova, jazyka obecného v Biskajském zálivu, jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu, sledě obecného západně od Skotska a tresky obecné v Kattegatu, Severním moři západně od Skotska a Irském moři. Tyto a další populace žijící při dně jsou loveny ve smíšeném a/nebo vícedruhovém rybolovu. Proto je vhodné zavést jednotný víceletý plán, který zohledňuje tyto technické interakce.
_________________
_________________
18 Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1).
18 Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1).
19 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).
19 Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).
20 Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1).
20 Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1).
21 Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).
21 Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).
22 Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).
22 Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).
23 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).
23 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Některé populace žijící při dně se využívají jak v západních vodách, tak v jejich přilehlých vodách. Proto by oblast působnosti ustanovení plánu týkající se cílových hodnot a ochranných opatření pro populace, které jsou využívány hlavně v západních vodách, měla být rozšířena na tyto oblasti mimo západní vody. Kromě toho je u populací rovněž přítomných v západních vodách, které jsou využívány hlavně mimo západní vody, třeba ve víceletých plánech stanovit cílové hodnoty a ochranná opatření pro oblasti mimo západní vody, kde jsou tyto populace využívány především, a to rozšířením oblasti působnosti těchto víceletých plánů, aby zahrnovaly i západní vody.
(11)  Některé populace žijící při dně se využívají jak v západních vodách, tak v jejich přilehlých vodách. Proto by oblast působnosti ustanovení plánu týkající se cílových hodnot a ochranných opatření pro populace žijící při dně, které jsou využívány hlavně v západních vodách, měla být rozšířena na oblasti života těchto populací mimo západní vody, pokud nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí. Kromě toho je u populací rovněž přítomných v západních vodách, které jsou využívány hlavně mimo západní vody, třeba ve víceletých plánech stanovit cílové hodnoty a ochranná opatření pro oblasti mimo západní vody, kde jsou tyto populace žijící při dně využívány především, a to rozšířením oblasti působnosti těchto víceletých plánů, aby zahrnovaly i západní vody.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Plán řízení by se neměl omezovat jen na přezkum mechanismů pro stanovování rybolovných práv v krátkodobém horizontu, protože by to vytvářelo nejistotu a netransparentnost v celém odvětví.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Zeměpisná oblast působnosti daného víceletého plánu by měla být založena na zeměpisném rozložení populací uvedeném v nejnovějších vědeckých stanoviscích o populacích od rady ICES. Budoucí změny zeměpisného rozložení populací, jak jsou stanoveny ve víceletém plánu, mohou být zapotřebí buď kvůli kvalitnějším vědeckým informacím, nebo kvůli migraci populací. Proto pokud vědecké poradenství poskytnuté radou ICES naznačí změnu zeměpisného rozložení příslušných populací, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci upravující zeměpisné rozložení populací stanovené ve víceletém plánu.
(12)  Zeměpisná oblast působnosti daného víceletého plánu by měla být založena na zeměpisném rozložení populací žijících při dně uvedeném v nejnovějších vědeckých stanoviscích o populacích od rady ICES. Budoucí změny zeměpisného rozložení populací, jak jsou stanoveny ve víceletém plánu, mohou být zapotřebí buď kvůli kvalitnějším vědeckým informacím, nebo kvůli migraci populací žijících při dně. Proto pokud vědecké poradenství poskytnuté radou ICES nebo obdobným nezávislým vědeckým orgánem uznaným na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni naznačí změnu zeměpisného rozložení příslušných populací, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci upravující zeměpisné rozložení populací stanovené ve víceletém plánu.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispění k dosažení cílů společné rybářské politiky, a zejména dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu u cílových populací, provádění povinnosti vykládky pro populace žijící při dně podléhající omezení odlovů, podpora přiměřené životní úrovně pro ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech, s ohledem na pobřežní rybolov a sociálně ekonomické aspekty. V plánu by se měl použít ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat nepříznivé vlivy rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, a zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES) a s cíli směrnice 2009/147/ES a směrnice Rady 92/43/EHS. Tento plán by měl také stanovit podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západních vodách pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.
(14)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispění k dosažení cílů společné rybářské politiky, a zejména dosažení a zachování populací spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení nad úrovněmi, které mohou produkovat maximální udržitelný výnos, provádění povinnosti vykládky pro populace žijící při dně podléhající omezení odlovů, podpora přiměřené životní úrovně pro ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech, s ohledem na pobřežní rybolov a sociálně ekonomické aspekty. V plánu by se měl použít ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat nepříznivé vlivy rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, a zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES) a s cíli směrnice 2009/147/ES a směrnice Rady 92/43/EHS. Tento plán by měl také stanovit podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západních vodách pro všechny populace, které jsou odloveny rybolovem při dně a na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí FMSY by měla vypočítat Mezinárodní rada pro průzkum moře (ICES), zejména ve svém pravidelném doporučení k odlovům. Na základě toho to plánu je stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem24. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (dále jen „Blim“), není vyšší než 5%. Tato horní hranice je také v souladu s doporučovaným pravidlem ICES, které uvádí, že když je biomasa reprodukující se populace nebo početnost ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početností v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo při poskytování vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.
(16)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež odpovídá cíli dosažení a zachování maximálního udržitelného výnosu (MSY), a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit charakteristiku smíšeného rybolovu. Rozmezí FMSY by měla vypočítat mimo jiné Mezinárodní rada pro průzkum moře (ICES), zejména ve svém pravidelném doporučení k odlovům. Na základě toho to plánu je stanovena tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem24. Horní hranice rozmezí je omezena, takže pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (dále jen „Blim“), není vyšší než 5%. Tato horní hranice je také v souladu s doporučovaným pravidlem ICES, které uvádí, že když je biomasa reprodukující se populace nebo početnost ve špatném stavu, je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace nebo početností v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger. Rada ICES používá tato hlediska a doporučované pravidlo při poskytování vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti způsobené rybolovem a možností odlovu.
___________
___________
24 Žádost EU radě ICES o poskytnutí rozmezí FMSY pro vybrané populace v podoblastech ICES 5 až 10
24 Žádost EU radě ICES o poskytnutí rozmezí FMSY pro vybrané populace v podoblastech ICES 5 až 10
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   V zájmu dosažení cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), která nepřekročí míru využití pro maximální udržitelný výnos. Této míry by mělo být dosaženo postupným, přírůstkovým způsobem co nejdříve, nejpozději však do roku 2020, a to pro všechny populace, na které se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Mělo by být možné stanovit celkové přípustné odlovy pro humra severského v západních vodách jako součet omezení odlovu stanovených pro každou funkční jednotku a statistických obdélníků mimo funkční jednotky v dotčené oblasti celkového přípustného odlovu. Nicméně to nevylučuje přijetí opatření na ochranu specifických funkčních jednotek.
(20)  Mělo by být možné stanovit celkové přípustné odlovy pro populaci humra severského v západních vodách jako součet omezení odlovu stanovených pro každou funkční jednotku a statistických obdélníků mimo funkční jednotky v oblasti vymezené pro tuto populaci. Nicméně to nevylučuje přijetí opatření na ochranu specifických funkčních jednotek.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)  Nyní je třeba stanovit určitá omezení rybolovu mořčáka evropského a tresky polak, zejména za účelem ochrany generačních ryb tohoto druhu v období reprodukce. Aby byly ochráněny populace mořčáka evropského a tresky polak, jejichž úrovně klesají, členské státy by měly zavést u komerčního i rekreačního rybolovu vhodná opatření na obnovu, přičemž tato opatření se určí na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Tam, kde Rada zohledňuje významný dopad rekreačního rybolovu v rámci rybolovných práv pro určitou populaci, měla by být schopná stanovit celkový přípustný odlov pro komerční úlovky, který bere ohled na objem rekreačních úlovků, a/nebo přijmout jiná opatření omezující rekreační rybolov, např. limity úlovků a období uzavření rybolovu.
(22)  Tam, kde má úmrtnost způsobená rekreačním rybolovem významný dopad na populaci řízenou na základě maximálních udržitelných výnosů, by Rada měla mít možnost stanovit individuální a nediskriminační rybolovná práva pro rekreační rybáře. Tato individuální rybolovná práva pro rekreační rybolov by se měla vztahovat na období delší než jeden měsíc v souladu se skutečnou situací v praxi a skutečnými rekreačními úlovky. Rovněž je třeba, aby rekreační úlovky určitých druhů s vysokou obchodní hodnotou byly označeny odstraněním části ocasní ploutve, aby se omezila možnost nezákonného využití těchto úlovků k obchodním účelům.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, která budou dále upřesněna v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013.
(23)  Aby byla splněna povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a byly minimalizovány negativní dopady na ekosystém, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření, která budou případně dále upřesněna v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, a to zejména opatření na postupné omezování a následně odstranění výmětů a na minimalizaci negativních dopadů rybolovu na ekosystém. Při vymezování těchto opatření se zohlední nejlepší dostupná vědecká stanoviska. Je také třeba upřesnit, že na rekreační rybolov se neuplatňuje povinnost vykládky. Neexistují-li společná doporučení, Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)   Aby byly chráněny citlivé druhy a stanoviště, zejména ty z nich, které jsou kriticky ohroženy a postiženy v důsledku rybolovného tlaku, měl by plán vůči příslušnému rybolovu zavést řídicí opatření, jako jsou úpravy zařízení na plavidlech, úpravy činnosti plavidel a úpravy samotných plavidel. Plán by měl stanovit přijetí dodatečných řídicích opatření, která budou dále upřesněna v souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Komise by měla mít možnost přijímat prováděcí akty obsahující analýzu přímořských oblastí a stanovující formát a harmonogram pro předkládání a schvalování řídicích opatření.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  Je třeba, aby Komise každoročně předložila Evropskému parlamentu zprávu o nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, která Rada použila za účelem stanovení rybolovných práv nebo uplatnění ochranných opatření, a aby Komise předem informovala Evropský parlament o situacích, v nichž by vědecké poradenství mohlo vést k významným změnám při stanovování rybolovných práv.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, za účelem zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření a provádění povinnosti vykládky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů25. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
(26)  Za účelem včasného a přiměřeného přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku, za účelem zajištění flexibility a umožnění rozvoje určitých opatření by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o nápravná opatření a provádění povinnosti vykládky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace s dotčenými poradními výbory, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů25. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
_________________
_________________
25 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
25 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Použití dynamických odkazů na rozmezí FMSY a na referenční body pro zachování zaručuje, že tyto parametry, které jsou nezbytné pro stanovení rybolovných práv, nezastarají a Rada bude vždy schopná použít nejlepší dostupná vědecká stanoviska. Kromě toho tento přístup poskytující dynamické odkazy na nejlepší dostupná vědecká stanoviska by měl být dodržován u řízení populací v Baltském moři. V této souvislosti „nejlepší dostupná vědecká stanoviska“ odkazují na veřejně dostupná vědecká stanoviska, která jsou podložená nejnovějšími vědeckými údaji a metodami a byla buď vydána, nebo recenzována nezávislým vědeckým subjektem, který je uznávaný na úrovni Evropské unie nebo na mezinárodní úrovni. Nařízení (EU) 2016/113927 by proto mělo být změněno.
(28)  Použití dynamických odkazů na rozmezí FMSY a na referenční body pro zachování zaručuje, že tyto parametry, které jsou nezbytné pro stanovení rybolovných práv, nezastarají a Rada bude vždy schopná použít nejlepší dostupná vědecká stanoviska. Kromě toho by tento přístup poskytující dynamické odkazy na nejlepší dostupná vědecká stanoviska měl být dodržován u řízení populací v Baltském moři. Komise by rovněž měla každoročně předkládat Evropskému parlamentu zprávu o uplatněných nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích a měla by také předem informovat Evropský parlament o situacích, v nichž by vědecké poradenství mohlo vést k významným změnám při stanovování rybolovných práv. V této souvislosti „nejlepší dostupná vědecká stanoviska“ odkazují na veřejně dostupná vědecká stanoviska, která odborně posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) nebo jiné vhodné vědecké subjekty, např. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES). Tato stanoviska jsou podložena nejnovějšími dostupnými vědeckými údaji a metodami a splňují požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013.
_________________
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro následující populace žijící při dně, včetně hlubinných populací, v západních vodách, včetně rybolovu využívajícího tyto populace, a kde se tyto populace vyskytují i mimo západní vody, i v jeho přilehlých vodách:
1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro níže uvedené populace žijící při dně, včetně hlubinných populací, v západních vodách a kde se tyto populace vyskytují i mimo západní vody, i v jeho přilehlých vodách, které nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí, a pro rybolov využívající tyto populace:
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
4)  mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích 4b, 4c, 7a a 7d–h;
4)  mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) v divizích 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j, podoblasti 8 a divizi 9a;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 23 – odrážka 1
–  v jižní části Biskajského zálivu (FU 25);
–  v Biskajském zálivu (FU 23–24);
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 1
–  v západní Galicii (FU 26–27),
–  v západní Galicii (FU 26),
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 2
–  v Iberských vodách (FU 28–29),
vypouští se
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 2 a (nová)
–  na severu Portugalska (FU 27),
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 24 – odrážka 2 b (nová)
–  v portugalských vodách (jižní Portugalsko a Algarve) (FU 28–29),
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud vědecké poradenství naznačuje změnu zeměpisného rozložení populací vyjmenovaných v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, kterými by se měnilo toto nařízení úpravou oblastí uvedených výše, aby se projevila tato změna. Takové úpravy nerozšíří oblasti populací mimo vody Unie podoblastí 4 až 10 a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.
Pokud nejlepší dostupné vědecké poradenství, zejména poradenství Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), naznačuje změnu zeměpisného rozložení populací vyjmenovaných v prvním pododstavci tohoto odstavce, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15, kterými by se měnilo toto nařízení úpravou oblastí uvedených výše, aby se projevila tato změna. Takové úpravy nerozšíří oblasti populací mimo vody Unie podoblastí 4 až 10 a oblastí CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství domnívá, že seznam populací stanovený v prvním pododstavci je třeba změnit, může Komise předložit návrh na změnu tohoto seznamu.
2.  Pokud se Komise na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství domnívá, že seznam populací stanovený v prvním pododstavci je třeba změnit, může Komise předložit návrh na změnu tohoto seznamu.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
3.  Pokud jde o přilehlé vody zahrnuté v odstavci 1 tohoto článku, použijí se pouze články 4 a 6 a opatření týkající se rybolovných práv podle článku 7 tohoto nařízení.
3.  Pokud jde o přilehlé vody zahrnuté v odstavci 1 tohoto článku, použijí se pouze články 4 a 6, opatření týkající se rybolovných práv podle článku 7, čl. 9 odst. 3a a článku 9a tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
4.  Toto nařízení se rovněž použije na vedlejší úlovky ulovené v západních vodách při rybolovu populací uvedených v odstavci 1. Nicméně tam, kde rozmezí FMSY a ochranná opatření týkající se biomasy pro tyto populace jsou stanovena podle jiných právních aktů Unie, které stanoví víceleté plány, použijí se rozmezí a ochranná opatření podle těchto aktů.
4.  Toto nařízení se rovněž použije na vedlejší úlovky ulovené v západních vodách při rybolovu populací žijících při dně uvedených v odstavci 1 a zajistí, aby se při využívání všech živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy populací lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos, v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)
4a.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti provádění opatření k minimalizaci dopadu rybolovu na mořské prostředí – zejména nechtěné úlovky chráněných druhů – ve vodách Unie v západních vodách pro veškerý rybolov v těchto vodách. Komise může přijímat prováděcí akty obsahující analýzu přímořských oblastí a stanovující formát a harmonogram pro předkládání a schvalování řídicích opatření.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
5.  Toto nařízení také stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie západních vod pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013.
5.  Toto nařízení také stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie západních vod pro všechny populace druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a které jsou odloveny rybolovem při dně.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6
6.  Toto nařízení stanoví technická opatření, jak je uvedeno v článku 8, která se použijí v západních vodách ve vztahu ke kterékoli populaci.
6.  Toto nařízení stanoví technická opatření pro komerční a rekreační rybolov, jak je uvedeno v článku 8, která se použijí v západních vodách ve vztahu ke kterékoli populaci.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;
2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
5)  „bodová hodnota FMSY je hodnota odhadované míry úmrtnosti, která při daných zvyklostech rybolovu a za současných environmentálních podmínek vede k maximálním dlouhodobým výnosům;
5)  „FMSY je hodnota odhadované míry úmrtnosti, která při daných zvyklostech rybolovu a za současných environmentálních podmínek vede k maximálním dlouhodobým výnosům;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;
8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace nebo v případě humra severského pro početnost, poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, na které je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.
9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace nebo v případě humra severského pro početnost, poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, na které je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
9a)  „nejlepšími dostupnými vědeckými stanovisky“ se rozumí veřejně dostupná vědecká stanoviska podložená nejnovějšími vědeckými údaji a metodami, která byla vydána nebo přezkoumána nezávislým mezinárodním vědeckým subjektem uznávaným na unijní nebo mezinárodní úrovni, jako je např. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) a Mezinárodní rada pro průzkum moře, a která splňují požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a snaží se zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.
1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a snaží se zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Kromě usilování o environmentální udržitelnost je tento plán řízen způsobem, který je v souladu s cíli, jimiž je vytváření ekonomického, sociálního a zaměstnaneckého přínosu, přičemž současně přispívá k dostupnosti potravinářských výrobků.
Míry využití pro maximální udržitelný výnos je dosaženo u všech populací postupným, přírůstkovým způsobem, a to nejpozději do roku 2020, a v následujících letech se tato míra dále udržuje.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Plán přispěje k odstranění výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nechtěné úlovky, a k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a toto nařízení.
2.  Plán přispěje k odstranění výmětů tím, že se v nejvyšší možné míře omezí a sníží nechtěné úlovky, mimo jiné díky využívání inovativních selektivních lovných zařízení a metod, přispěje k plnění povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 u druhů, na které se vztahují omezení odlovu a toto nařízení.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Musí být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, jakož i s cíli stanovenými v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a v článcích 6 a 12 směrnice Rady 92/43/EHS.
3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, a zejména na zranitelná stanoviště a chráněné druhy, včetně mořských savců, mořských plazů, mořských ptáků, podmořských hor, hlubinných útesů a korálových zahrad či agregací houbovců, a pokud možno úplné odstranění tohoto dopadu, čímž se zajistí, aby rybáři pokračovali v rybolovu udržitelným a selektivním způsobem. Musí být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, jakož i s cíli stanovenými ve směrnici 2009/147/ES a směrnici Rady 92/43/EHS.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. b
b)  přispět k naplnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice2008/56/EC úměrně k významu rybolovu pro jejich plnění.
b)  zajistit minimalizaci negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí, zejména pokud jde o zranitelná stanoviště a chráněné druhy, včetně mořských savců a mořských ptáků.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5
5.  Opatření uvedená v plánu se budou přijímat na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. Pokud budou údaje nedostatečné, dodrží se srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.
5.  Opatření uvedená v plánu se budou přijímat na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. Toto nejlepší dostupné vědecké poradenství odborně posoudí vhodné spolehlivé vědecké orgány, například Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) nebo Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Bude zveřejněno nejpozději v okamžiku, kdy Komise navrhne daná opatření. Pokud budou údaje nedostatečné, dodrží se srovnatelný stupeň zachování příslušných populací.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES.
2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES nebo podobný nezávislý vědecký orgán uznávaný Unií nebo na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – písm. a
a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;
a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného nebo vícedruhového rybolovu, zejména za účelem omezení sociálně-ekonomických dopadů na rybolov;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c
c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.
c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %, vyjma případů, kdy se řeší blokace nebo jiné situace, které paralyzují či zásadně ovlivňují činnost některých loďstev.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)
6a.   S cílem předejít situaci, kdy krátkodobé řízení brání výkonu víceletého řízení, a podpořit zapojení zainteresovaných stran do rozhodovacího procesu je možné schválit v rámci tohoto nařízení pravidla pro využívání prostřednictvím regionalizace.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Pokud nejsou k dispozici odpovídající vědecké informace, řídí se tyto populace podle přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu, jak je definován v bodu 8 čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.
2.  Pokud nejsou k dispozici odpovídající vědecké informace, řídí se tyto populace podle přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu, jak je definován v bodu 8 čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, a zajistí alespoň srovnatelnou úroveň zachování jako maximální udržitelný výnos uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 bere řízení smíšeného rybolovu, pokud jde o populace uvedené v č. 1 odst. 4 tohoto nařízení, ohled na obtížnost rybolovu všech populací při maximálních udržitelných výnosech zároveň, zejména v situacích, kde to vede k předčasnému ukončení rybolovu.
3.  V souladu s čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013 bere řízení smíšeného nebo vícedruhového rybolovu, pokud jde o populace uvedené v č. 1 odst. 4 tohoto nařízení, ohled na obtížnost rybolovu všech populací při maximálních udržitelných výnosech zároveň, zejména v situacích, kde to vede k předčasnému ukončení rybolovu.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
Na základě tohoto plánu se od rady ICES vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:
Na základě tohoto plánu se od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni a v souladu s definicí nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že pro daný rok je úroveň biomasy reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost, u jakékoli populace uvedené v čl. 1 odst. 1 nižší než MSY Btrigger, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nebo dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 se zejména stanoví rybolovná práva na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížená pod horní část rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu biomasy.
1.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že pro daný rok je úroveň biomasy reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost, u jakékoli populace žijící při dně uvedené v čl. 1 odst. 1 nižší než MSY Btrigger, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nebo dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 se zejména stanoví rybolovná práva na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem, která je snížená pod horní část rozmezí FMSY, a to s přihlédnutím k poklesu biomasy.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že biomasa reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1, je nižší než Blim, musí být přijata další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací a dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu pro dotčenou populaci nebo funkční jednotku a odpovídající omezení rybolovných práv.
2.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že biomasa reprodukující se populace, a v případě humra severského početnost kterýchkoli populací žijících při dně uvedených v čl. 1 odst. 1, je nižší než Blim, musí být přijata další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací a dotčené funkční jednotky nad úroveň, která je schopná vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu pro dotčenou populaci nebo funkční jednotku a odpovídající omezení rybolovných práv.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato technická opatření pro rybolov využívající populace žijící při dně v západních vodách:
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
a)  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
a)  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidla týkající se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků, zejména nedospělých jedinců, nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3 a platí pro komerční i rekreační rybolov.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
Článek 8 a
Časově a prostorově ohraničené zákazy týkající se mořčáka evropského
1.  Komerční a rekreační rybolov mořčáka evropského je zakázán v západních vodách a v divizích ICES 4b a 4c od 1. února do 30. dubna. Plavidlům se zakazuje mořčáka evropského odloveného při pobřeží moře v uvedených oblastech uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat, vykládat či konzervovat.
2.  Rybářským plavidlům Unie se rovněž zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES 7b, 7c, 7j a 7k, jakož i ve vodách divizí ICES 7a a 7g, které se nacházejí ve vzdálenosti větší než 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království. Rybářským plavidlům Unie se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedených oblastech uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
3.  Aniž je dotčen článek 7, může být celkový přípustný odlov pro populace humra severského v západních vodách součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků mimo funkční jednotky.
3.  Aniž je dotčen článek 7, může být celkový přípustný odlov pro populaci humra severského součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků mimo funkční jednotky oblasti vymezené pro tuto populaci.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Pokud vědecká stanoviska naznačují, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem konkrétní populace, bude na ně Rada brát ohled a může omezit rekreační rybolov tak, že stanoví rybolovná práva, aby zamezila překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Rekreační rybolov
1.  Členské státy zohlední úmrtnost způsobenou rekreačním rybolovem během přidělování rybolovných práv, která mají k dispozici a jež jsou stanovena v článku 16 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby zamezily překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.
Pokud vědecká stanoviska naznačují, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem populace uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, může Rada stanovit individuální rybolovná práva, která se nediskriminačně uplatní na rekreační rybáře.
2.  Rada při stanovování rybolovných práv pro rekreační rybolov vychází z transparentních a objektivních kritérií, včetně kritérií environmentální, sociální a hospodářské povahy. Kritéria, která mají být použita, se mohou týkat zejména dopadu tohoto rybolovu na životní prostředí, společenského významu této činnosti a jejího přínosu k hospodářství v pobřežních oblastech.
3.  Členské státy přijmou nezbytná a přiměřená ustanovení pro kontrolu a shromažďování údajů za účelem spolehlivého odhadu skutečných úrovní odlovu, který je předmětem odstavce 1.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 9 b (nový)
Článek 9b
Označení úlovků rekreačního rybolovu
1.  Exempláře mořčáka evropského, tresky obecné, tresky polak a jazyka obecného ulovené v oblastech a populacích stanovených v čl. 1 odst. 1 musí být označeny, pokud si je rekreační rybář ponechá.
2.  Toto označení spočívá v odstranění spodní nebo horní části ocasní ploutve, tak aby nicméně nebylo zabráněno změření velikosti ryby.
3.  K označení dojde bezprostředně po odlovu a usmrcení, ať už na břehu nebo poté, co je ryba vytažena na palubu, pokud je rekreační rybolov prováděn z člunu. Avšak exempláře vytažené na palubu člunu sloužícího k rekreačnímu rybolovu, které jsou ponechány naživu a v dobrém stavu před tím, než budou opětovně vypuštěny, označeny nejsou.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
Pro všechny populace druhů v západních vodách, pro které platí povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, a to uvedením podrobností k dané povinnosti, jak je stanoveno v bodech a) až e) čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pro všechny populace druhů žijících při dně v západních vodách, pro které platí povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, a pro vedlejší úlovky pelagických druhů v rámci rybolovu populací uvedených v čl. 1 odst. 1, pro které platí povinnost vykládky, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem doplnění tohoto nařízení, a to uvedením podrobností k dané povinnosti, jak je stanoveno v bodech a) až e) čl. 15 odst. 5 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se neuplatní na rekreační rybolov, a to ani v případech, kdy Rada stanoví individuální rybolovná práva podle článku 9a tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Tradiční a pobřežní rybolov v nejvzdálenějších regionech
Toto nařízení zohlední omezení ohledně velikosti plavidel tradičního a pobřežního rybolovu používaných v nejvzdálenějších regionech. Vykládka vedlejších úlovků se povoluje, pokud nezhorší dopad na biomasu reprodukující se populace.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
1.  Pro každou z oblastí ICES uvedenou v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti. V těchto oprávněních k rybolovu mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu vyjádřenou v kW u těch plavidel, která používají určitá zařízení.
1.  Pro oblasti ICES uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
1a.   V oprávněních k rybolovu stanovených v odstavci 1 mohou členské státy rovněž omezit celkovou kapacitu u těch plavidel, jež používají zvláštní zařízení.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 b (nový)
1b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem stanovení limitů pro celkovou kapacitu loďstev dotčených členských států, aby se usnadnilo dosažení cílů stanovených v článku 3.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Na opatření uvedená v článcích 8 10 tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.
1.  Na opatření uvedená v článcích 8, 10 a 11b tohoto nařízení se použije čl. 18 odst. 1 až 6 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení v severozápadních vodách a členské státy s přímým zájmem na řízení v jihozápadních vodách předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, poprvé nejpozději dvanáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 14. Taková doporučení mohou také předkládat, když to považují za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu u kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.
2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení v severozápadních vodách a členské státy s přímým zájmem na řízení v jihozápadních vodách předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, poprvé nejpozději dvanáct měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté dvanáct měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 14. Další doporučení mohou také předkládat, když je to nezbytné, zejména v případě změny stavu u kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení, nebo aby stanovily plán obsahující opatření k tomu, aby se zavedl ekosystémový přístup k řízení rybolovu v západních vodách. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku nebo co nejdříve, pokud mají taková společná doporučení řešit naléhavé situace zjištěné nejnovějšími vědeckými poznatky.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
2a.  Bez ohledu na čl. 18 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci i bez společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)
Článek 13a
Monitorování a předběžné informace o změnách vědeckého stanoviska
1.  Každý rok do 1. dubna Komise informuje Evropský parlament o nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, která posloužila jako východisko pro rozhodnutí Rady o stanovení rybolovných práv podle tohoto nařízení od 1. února předcházejícího roku do 31. ledna daného roku.
Pro všechny dotčené populace a druhy ryb tato zpráva uvede zejména rybolovná práva stanovená Radou podle článků 4 a 5 a případně článku 7 tohoto nařízení, přičemž upřesní také odpovídající hodnoty vyjádřené pomocí úmrtnosti způsobené rybolovem. Tyto údaje se porovnají s vědeckými stanovisky použitými ke stanovení rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem (MSY Flower, FMSY a MSY Fupper a příslušná rybolovná práva), odhadů biomasy reprodukující se populace a referenčních limitů pro biomasu (MSY Btrigger a Blim).
2.  Komise informuje Evropský parlament co nejdříve od zjištění a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady ohledně stanovení rybolovných práv o situacích, ve kterých nejnovější hodnoty FMSY odpovídají změnám rybolovných práv, jež se odlišují o více než 20 % od rybolovných práv odpovídajících hodnotě FMSY z vědeckého stanoviska, které sloužilo ke stanovení rybolovných práv pro dané období. Stejně tak Komise co nejdříve a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady informuje Evropský parlament o případech, kdy vědecká stanoviska týkající se různých referenčních úrovní biomasy reprodukujících se populací odůvodňují přijetí ochranných opatření při uplatnění článku 7.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 14 – název
Hodnocení plánu
Hodnocení a provádění plánu
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 se Komisi svěřuje na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 a v čl. 11 odst. 1b se Komisi svěřuje na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 1, článcích 8 a 10 a v čl. 11 odst. 1b kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1, článků 8 a 10 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 1, článků 8 a 10 a čl. 11 odst. 1b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;
2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot poskytnuté v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, kde veškeré úrovně úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou za stávajících průměrných environmentálních podmínek, s ohledem na zvyklosti rybolovu, k maximálním udržitelným výnosům, aniž by podstatně ovlivňovaly proces reprodukce dotčené populace. Je stanoveno tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Rozmezí je omezeno, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň mezního referenčního bodu pro biomasu reprodukující se populace (Blim), nebyla vyšší než 5 %;
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;
8)  „Blim“ se rozumí referenční bod velikosti populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, může být snížená reprodukční schopnost;
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů;
9)  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace poskytnutý v nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, zejména od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni, a pokud jsou hodnoty nižší, je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Čl. 4 – odst. 2
2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES.
2.  O uvedená rozmezí FMSY, vycházející z tohoto plánu, je třeba požádat radu ICES nebo podobný nezávislý vědecký orgán uznávaný Unií nebo na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Čl. 4 – odst. 5 – písm. c
c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.
c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %, vyjma případů, kdy se řeší blokace nebo jiné situace, které paralyzují či zásadně ovlivňují činnost některých loďstev.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Čl. 4 a – odst. 1 – návětí
Na základě tohoto plánu se od rady ICES vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:
Na základě tohoto plánu se od rady ICES nebo podobného nezávislého vědeckého orgánu uznávaného Unií nebo na mezinárodní úrovni vyžadují následující referenční body pro zachování za účelem ochrany plné reprodukční kapacity populací uvedených v čl. 1 odst. 1:
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2016/1139
Článek -15 (nový)
4a.  V kapitole IX se vkládá nový článek, který zní:
„Článek -15
Monitorování a předběžné informace o změnách vědeckého stanoviska
1.  Každý rok do 1. dubna Komise informuje Evropský parlament o nejlepších dostupných vědeckých stanoviscích, která posloužila jako reference pro rozhodnutí Rady o stanovení rybolovných práv podle tohoto nařízení od 1. února předcházejícího roku do 31. ledna daného roku.
Pro všechny dotčené populace a druhy ryb tato zpráva uvede zejména rybolovná práva stanovená Radou podle článků 4 a 5 a případně článku 7 tohoto nařízení, přičemž upřesní také odpovídající hodnoty vyjádřené pomocí úmrtnosti způsobené rybolovem. Tyto údaje se porovnají s vědeckými stanovisky použitými ke stanovení rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem (MSY Flower, FMSY a MSY Fupper a příslušná rybolovná práva), odhadů biomasy reprodukující se populace a referenčních limitů pro biomasu (MSY Btrigger a Blim).
2.  Komise informuje Evropský parlament co nejdříve od zjištění a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady ohledně stanovení rybolovných práv o situacích, ve kterých nejnovější vědecké hodnoty FMSY odpovídají změnám rybolovných práv, jež se odlišují o více než 20 % od rybolovných práv odpovídajících hodnotě FMSY z vědeckého stanoviska, které sloužilo ke stanovení rybolovných práv pro dané období. Stejně tak Komise co nejdříve a v každém případě před přijetím nového rozhodnutí Rady informuje Evropský parlament o případech, kdy vědecká stanoviska týkající se různých referenčních úrovní biomasy reprodukujících se populací odůvodňují přijetí ochranných opatření při uplatnění článku 7. “;

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0310/2018).

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí