Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0074(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0310/2018

Indgivne tekster :

A8-0310/2018

Forhandlinger :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Vedtagne tekster
PDF 229kWORD 84k
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008
om en flerårig plan for demersale bestande i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på langt sigt, at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen og at gennemføre en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.
(4)  Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på lang sigt og forvaltes i overensstemmelse med målene om at generere økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, at mindske EU-markedets afhængighed af importerede fødevarer, at fremme direkte og indirekte jobskabelse og den økonomiske udvikling af kystområderne, at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen og at gennemføre en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   I overensstemmelse med principperne for den fælles fiskeripolitik og for at sikre lige vilkår og fair konkurrence mellem alle havområder bør der fastlægges en ensartet ramme i alle flerårige planer, og der bør ikke være nogen undtagelser for bestemte havområder med hensyn til principperne for fastsættelse af kvoter.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse.
(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks målsætninger skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Forordning (EU) nr. 1380/2013 har udtrykkeligt som målsætning at genoprette og opretholde populationer af de befiskede arter over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte. For at opfylde denne målsætning foreskriver forordning (EU) nr. 1380/2013, at der gradvist skal nås den udnyttelsesgrad for alle bestande, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, inden udgangen af 2015, hvor det er muligt, og senest inden udgangen af 2020.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I henhold til samme bestemmelser skal planerne indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at undgå og reducere uønskede fangster.
(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I henhold til samme bestemmelser skal planerne indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der tager sigte på at undgå og reducere uønskede fangster, minimere indvirkningen på havmiljøet, navnlig forstyrrelser af habitater og havbund, og opfylde de sociale og økonomiske målsætninger.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Kommissionen bør indhente den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for de bestande, som den flerårige plan dækker. Med henblik herpå indgår den aftalememoranda med Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den videnskabelige rådgivning fra ICES bør være baseret på denne flerårige plan og bør navnlig angive intervaller for FMSY og referencepunkter for biomassen, dvs. MSY Btrigger og Blim. Disse værdier bør anføres i den relevante bestandsrådgivning og, hvis det er relevant, i eventuel anden offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, f.eks. i den rådgivning om blandet fiskeri, som ICES yder.
(8)  Kommissionen bør indhente den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning for de bestande, som den flerårige plan dækker. Med henblik herpå indgår den aftalememoranda med Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den videnskabelige rådgivning fra ICES bør være baseret på denne flerårige plan og bør navnlig angive intervaller for FMSY og referencepunkter for biomassen, dvs. MSY Btrigger og Blim. Disse værdier bør anføres i den relevante bestandsrådgivning og, hvis det er relevant, i eventuel anden offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, f.eks. i den rådgivning om blandet fiskeri og/eller flerartsfiskeri, som ICES yder.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  I Rådets forordning (EF) nr. 811/200418, (EF) nr. 2166/200519, (EF) nr. 388/200620, (EF) nr. 509/200721, (EF) nr. 1300/200822 og (EF) nr. 1342/200823 er der fastsat regler for udnyttelsen af henholdsvis den nordlige kulmulebestand, kulmule- og jomfruhummerbestandene i Det Cantabriske Hav og vest for Den Iberiske Halvø, tunge i Biscayabugten, tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, sild vest for Skotland og torsk i Kattegat, Nordsøen, vest for Skotland og i Det Irske Hav. Disse og andre demersale bestande tages i blandet fiskeri. Der bør derfor opstilles én enkelt flerårig plan, hvori der tages højde for dette tekniske samspil.
(9)  I Rådets forordning (EF) nr. 811/200418, (EF) nr. 2166/200519, (EF) nr. 388/200620, (EF) nr. 509/200721, (EF) nr. 1300/200822 og (EF) nr. 1342/200823 er der fastsat regler for udnyttelsen af henholdsvis den nordlige kulmulebestand, kulmule- og jomfruhummerbestandene i Det Cantabriske Hav og vest for Den Iberiske Halvø, tunge i Biscayabugten, tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, sild vest for Skotland og torsk i Kattegat, Nordsøen, vest for Skotland og i Det Irske Hav. Disse og andre demersale bestande tages i blandet fiskeri og/eller flerartsfiskeri. Der bør derfor opstilles én enkelt flerårig plan, hvori der tages højde for dette tekniske samspil.
_________________
_________________
18 Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1).
18 Rådets forordning (EF) nr. 811/2004 af 21. april 2004 om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (EUT L 150 af 30.4.2004, s. 1).
19 Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5).
19 Rådets forordning (EF) nr. 2166/2005 af 20. december 2005 om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 5).
20 Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 1).
20 Rådets forordning (EF) nr. 388/2006 af 23. februar 2006 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (EUT L 65 af 7.3.2006, s. 1).
21 Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7).
21 Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7).
22 Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6).
22 Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6).
23 Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004 (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20).
23 Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004 (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Visse demersale bestande udnyttes både i de vestlige farvande og i de tilstødende farvande. Planens bestemmelser vedrørende mål og beskyttelsesforanstaltninger for bestande, der hovedsagelig udnyttes i de vestlige farvande, bør derfor også finde anvendelse på nævnte områder uden for de vestlige farvande. For de bestande, der også forekommer i de vestlige farvande, og som hovedsagelig udnyttes uden for de vestlige farvande, bør der desuden fastsættes mål og beskyttelsesforanstaltninger i flerårige planer gældende for områderne uden for de vestlige farvande, hvor disse bestande hovedsagelig udnyttes, idet disse flerårige planers anvendelsesområde udvides til også at gælde for de vestlige farvande.
(11)  Visse demersale bestande udnyttes både i de vestlige farvande og i de tilstødende farvande. Planens bestemmelser vedrørende mål og beskyttelsesforanstaltninger for demersale bestande, der hovedsagelig udnyttes i de vestlige farvande, bør derfor også finde anvendelse på områder med disse bestande, der ligger uden for de vestlige farvande, forudsat at de ikke hører under et tredjelands suverænitet eller jurisdiktion. For de bestande, der også forekommer i de vestlige farvande, og som hovedsagelig udnyttes uden for de vestlige farvande, bør der desuden fastsættes mål og beskyttelsesforanstaltninger i flerårige planer gældende for områderne uden for de vestlige farvande, hvor disse demersale bestande hovedsagelig udnyttes, idet disse flerårige planers anvendelsesområde udvides til også at gælde for de vestlige farvande.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   Forvaltningsplanen bør ikke kun medtage mekanismer til bestemmelse af fiskerimuligheder på kort sigt, da det vil skabe usikkerhed og mangel på gennemsigtighed i sektoren.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Det geografiske anvendelsesområde for den flerårige plan bør være baseret på bestandenes geografiske udbredelse som angivet i den seneste videnskabelige bestandsrådgivning fra ICES. Det kan på grundlag af bedre videnskabelige oplysninger eller som følge af bestandenes migration blive nødvendigt i fremtiden at ændre den geografiske udbredelse, der er angivet for bestandene i den flerårige plan. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse den geografiske udbredelse, der er fastlagt for bestandene i den flerårige plan, hvis den videnskabelige rådgivning fra ICES viser, at der er sket ændringer i de relevante bestandes geografiske udbredelse.
(12)  Det geografiske anvendelsesområde for den flerårige plan bør være baseret på de demersale bestandes geografiske udbredelse som angivet i den seneste videnskabelige bestandsrådgivning fra ICES. Det kan på grundlag af bedre videnskabelige oplysninger eller som følge af de demersale bestandes migration blive nødvendigt i fremtiden at ændre den geografiske udbredelse, der er angivet for bestandene i den flerårige plan. Kommissionen bør derfor tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse den geografiske udbredelse, der er fastlagt for bestandene i den flerårige plan, hvis den videnskabelige rådgivning fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på EU-plan eller internationalt, viser, at der er sket ændringer i de relevante bestandes geografiske udbredelse.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger og navnlig til opnåelse og opretholdelse af MSY for de berørte bestande, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, fremme en rimelig levestandard for dem, der er afhængige af fiskeriet under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå god miljøstatus senest i 2020 (som fastsat i direktiv 2008/56/EF), målene i direktiv 2009/147/EF og i Rådets direktiv 92/43/EØF. Planen bør også fastlægge de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for alle bestande af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
(14)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger og navnlig til opnåelse og opretholdelse af alle bestande omfattet af denne forordning over niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, fremme en rimelig levestandard for dem, der er afhængige af fiskeriet under hensyntagen til det kystnære fiskeri og de socioøkonomiske aspekter. Planen bør gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at begrænse fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem mest muligt. Den bør være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målet om at opnå god miljøstatus senest i 2020 (som fastsat i direktiv 2008/56/EF), målene i direktiv 2009/147/EF og i Rådets direktiv 92/43/EØF. Planen bør også fastlægge de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for arter, der fanges i forbindelse med demersalt fiskeri, og som er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY(FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne bør beregnes af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og bør navnlig fremgå af dets regelmæssige fangstrådgivning. Intervallerne skal på grundlag af denne plan udledes således, at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY24. Intervallets øvre grænse er fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er lav eller bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse eller størrelse i TAC-året divideret med MSY Btrigger. ICES anvender disse betragtninger og rådgivningsreglen, når det yder videnskabelig rådgivning om fiskeridødelighed og fangstmuligheder.
(16)  Der bør fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY (FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i den videnskabelige rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne bør beregnes af blandt andre Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og bør navnlig fremgå af dets regelmæssige fangstrådgivning. Intervallerne skal på grundlag af denne plan udledes således, at det langsigtede udbytte ikke reduceres med mere end 5 % sammenlignet med MSY24. Intervallets øvre grænse er fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er lav eller bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse eller størrelse i TAC-året divideret med MSY Btrigger. ICES anvender disse betragtninger og rådgivningsreglen, når det yder videnskabelig rådgivning om fiskeridødelighed og fangstmuligheder.
___________
___________
24 EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udvalgte bestande i ICES-underområde 5-10.
24 EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udvalgte bestande i ICES-underområde 5-10.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)   For at opfylde målsætningerne i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør der fastsættes et mål for fiskeridødeligheden (F), som ikke overstiger udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte. Denne udnyttelsesgrad bør nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for alle bestande, som denne forordning finder anvendelse på.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Det bør være muligt at fastsætte den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for jomfruhummer i de vestlige farvande som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det pågældende TAC-område. Dette er dog ikke til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.
(20)  Det bør være muligt at fastsætte den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for en jomfruhummerbestand i de vestlige farvande som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det område, der er fastlagt for denne bestand. Dette er dog ikke til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)
(21a)  Der bør nu fastsættes specifikke forbud mod fiskeri efter havbars og lubbe, navnlig for at beskytte disse arters gydebestande i yngletiden. For at beskytte de faldende bestande af havbars og lubbe bør medlemsstaterne træffe passende kommercielle og rekreative genopretningsforanstaltninger på baggrund af den bedste foreliggende videnskabelige dokumentation.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Hvis Rådet ved fastsættelsen af fiskerimulighederne for en given bestand er nødt til at tage hensyn til det rekreative fiskeri, hvis dette har en betydelig indvirkning på bestanden, bør det kunne fastsætte en TAC for de kommercielle fangster, hvori der tages hensyn til mængden af fangster, der tages i det rekreative fiskeri, og/eller vedtage foranstaltninger, der begrænser det rekreative fiskeri, som f.eks. fangstbegrænsninger og lukkede perioder.
(22)  Når fiskeridødeligheden forårsaget af rekreativt fiskeri har en betydelig indvirkning på en bestand, der forvaltes på grundlag af MSY, bør Rådet kunne fastsætte individuelle og ikkediskriminerende fiskerimuligheder for de rekreative fiskere. Sådanne individuelle fiskerimuligheder for det rekreative fiskeri bør omfatte perioder, som ikke kan være på under en måned, og bør være i overensstemmelse med de faktiske praksisser og fangster inden for det rekreative fiskeri. Rekreative fangster af visse arter med høj handelsværdi bør markeres ved fjernelse af en del af halefinnen for at begrænse mulighederne for ulovlig anvendelse af sådanne fangster inden for afsætningskanalerne for fisk.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Med henblik på opfyldelse af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, som skal specificeres yderligere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
(23)  Med henblik på opfyldelse af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og for at minimere den negative indvirkning på økosystemet bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, navnlig foranstaltninger til gradvist at undgå og eliminere udsmid og minimere fiskeriets negative indvirkning på økosystemet under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som i givet fald skal specificeres yderligere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Det bør også præciseres, at landingsforpligtelsen ikke finder anvendelse på det rekreative fiskeri. I mangel af fælles henstillinger kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
(23a)   For at beskytte følsomme arter og habitater, navnlig dem, der er alvorligt truet og berørt af fiskeripresset, bør planen omfatte forvaltningsforanstaltninger for det berørte fiskeri, herunder ændringer af fartøjers redskaber og aktiviteter og ændringer af selve fartøjerne. I planen bør der fastlægges yderligere forvaltningsforanstaltninger, som skal præciseres nærmere i overensstemmelse med artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Kommissionen bør kunne vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger en analyse af havområder samt formatet og tidsplanerne for fremlæggelse og godkendelse af forvaltningsforanstaltninger.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)
(24a)  Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet en årlig rapport om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som er blevet benyttet til fastsættelsen af fiskerimuligheder eller ved anvendelsen af Rådets beskyttelsesforanstaltninger, og den bør underrette Europa-Parlamentet i forvejen om situationer, hvor den videnskabelige rådgivning kan føre til betydelige ændringer i fastsættelsen af fiskerimuligheder.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udviklingen af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger og gennemførelsen af landingsforpligtelsen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører relevante høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning25 af 13. april 2016. For navnlig at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(26)  For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udviklingen af visse foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger og gennemførelsen af landingsforpligtelsen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører relevante høringer af de berørte rådgivende råd, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning25. For navnlig at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
_________________
_________________
25 EUT L 123 af 12.5 2016, s. 1.
25 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  Anvendelsen af dynamiske henvisninger til FMSY-intervallerne og bevarelsesreferencepunkterne sikrer, at disse parametre, som er uundværlige for fastsættelsen af fiskerimuligheder, ikke bliver forældede, og at Rådet altid vil kunne anvende den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Samme tilgang med at anvende dynamiske henvisninger til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning bør desuden følges i forbindelse med forvaltningen af bestandene i Østersøen. I denne sammenhæng betyder "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, som bygger på de seneste videnskabelige data og metoder og enten er ydet eller gennemgået af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendtEU-plan eller internationalt. Forordning (EU) 2016/113927 bør derfor ændres.
(28)  Anvendelsen af dynamiske henvisninger til FMSY-intervallerne og bevarelsesreferencepunkterne sikrer, at disse parametre, som er uundværlige for fastsættelsen af fiskerimuligheder, ikke bliver forældede, og at Rådet altid vil kunne anvende den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Samme tilgang med at anvende dynamiske henvisninger til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning bør desuden følges i forbindelse med forvaltningen af bestandene i Østersøen. Kommissionen bør også forelægge Europa-Parlamentet en årlig rapport om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, som er blevet anvendt, og den bør underrette Europa-Parlamentet i forvejen om situationer, hvor den videnskabelige rådgivning kan føre til betydelige ændringer i fastsættelsen af fiskerimuligheder. I denne sammenhæng betyder "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning" offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, som er fagfællebedømt af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) eller andre relevante videnskabelige organer såsom Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den skal byggede seneste foreliggende videnskabelige data og metoder og opfylde kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
_________________
27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 af 15.7.2016, s. 1).
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – indledning
1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan ("planen") for følgende demersale bestande, herunder dybhavsbestande, i de vestlige farvande og for fiskeriet efter disse bestande i de vestlige farvande samt de tilstødende farvande, hvis disse bestande også forekommer i andre områder end de vestlige farvande:
1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan ("planen") for de nedenstående demersale bestande, herunder dybhavsbestande, i de vestlige farvande og, hvis disse bestande også forekommer i andre områder end de vestlige farvande, i de tilstødende farvande, hvis disse ikke hører under et tredjelands suverænitet eller jurisdiktion, samt for fiskeriet efter disse bestande:
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
(4)  havbars (Dicentrarchus labrax) i afsnit 4b, 4c, 7a, og 7d–h
(4)  havbars (Dicentrarchus labrax) i afsnit 4b, 4c, 7a, 7b og 7d–h, 7j og underområde 8 og afsnit 9a
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 – led 1
–  den sydlige del af Biscayabugten (FU 25)
–  Biscayabugten (FU 23-24)
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 1
–  vest for Galicien (FU 26-27)
–  vest for Galicien (FU 26)
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 2
–  de iberiske farvande (FU 28-29)
udgår
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 2 a (nyt)
–  nord for Portugal (FU 27)
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24 – led 2 b (nyt)
–  portugisiske farvande (det sydlige Portugal og Algarve) (FU 28-29)
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2
Hvis det af den videnskabelige rådgivning fremgår, at der er sket en ændring i den geografiske udbredelse af de bestande, der er anført i dette stykkes første afsnit, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse de ovenfor specificerede områder, således at de afspejler ændringen i den geografiske udbredelse. Sådanne tilpasninger må ikke udvide bestandsområderne ud over EU-farvandene i underområde 4-10 og CECAF-afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.2.0.
Hvis det af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), fremgår, at der er sket en ændring i den geografiske udbredelse af de bestande, der er anført i dette stykkes første afsnit, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse de ovenfor specificerede områder, således at de afspejler ændringen i den geografiske udbredelse. Sådanne tilpasninger må ikke udvide bestandsområderne ud over EU-farvandene i underområde 4-10 og CECAF-afsnit 34.1.1, 34.1.2 og 34.2.0.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen på grundlag af den videnskabelige rådgivning mener, at der er behov for at ændre listen over bestande i stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen forelægge et forslag til ændring af listen.
2.  Hvis Kommissionen på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning mener, at der er behov for at ændre listen over bestande i stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen forelægge et forslag til ændring af listen.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Det er kun artikel 4 og 6 og foranstaltningerne vedrørende fiskerimuligheder i artikel 7 i denne forordning, der finder anvendelse på de tilstødende farvande, der er omfattet af denne artikels stk. 1.
3.  Det er kun artikel 4 og 6 og foranstaltningerne vedrørende fiskerimuligheder i artikel 7, artikel 9, stk. 3a, og artikel 9a i denne forordning, der finder anvendelse på de tilstødende farvande, der er omfattet af denne artikels stk. 1.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
4.  Denne forordning finder også anvendelse på bifangster, der er taget i de vestlige farvande i forbindelse med fiskeri efter de bestande, der er anført i stk. 1. Fastsættes der imidlertid for de nævnte bestande FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger knyttet til disse bestandes biomasse i andre EU-retsakter om opstilling af flerårige planer, anvendes nævnte intervaller og beskyttelsesforanstaltninger.
4.  Denne forordning finder også anvendelse på bifangster, der er taget i de vestlige farvande i forbindelse med fiskeri efter de demersale bestande, der er anført i stk. 1, og den sikrer, at udnyttelsen af alle havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter over de niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)
4a.   I denne forordning anføres også nærmere oplysninger om gennemførelsen af foranstaltninger, som skal minimere fiskeriets indvirkning på havmiljøet, navnlig utilsigtede fangster af beskyttede arter i EU-farvande i de vestlige farvande for alt fiskeri i disse farvande. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, som fastlægger en analyse af havområder samt formatet og tidsplanerne for fremlæggelse og godkendelse af forvaltningsforanstaltninger.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 5
5.  Ved denne forordning fastsættes også de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for alle bestande af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
5.  Ved denne forordning fastsættes også de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvandene i de vestlige farvande for bestande af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og som fanges i forbindelse med demersalt fiskeri.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6
6.  Der kan i henhold til denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger som omhandlet i artikel 8 for en hvilken som helst bestand i de vestlige farvande.
6.  Der kan i henhold til denne forordning fastsættes tekniske foranstaltninger for kommercielt og rekreativt fiskeri som omhandlet i artikel 8, for en hvilken som helst demersal bestand i de vestlige farvande.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
(2)  ”FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %
(2)  "FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller internationalt, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5
(5)  "FMSY-værdi": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold
(5)  "FMSY": værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver det maksimale bæredygtige udbytte på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
(8)  ”Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne
(8)  ”Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller internationalt, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
(9)  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, eller, hvis der er tale om jomfruhummer, referencepunktet for bestandsstørrelsen, som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt.
(9)  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, eller, hvis der er tale om jomfruhummer, referencepunktet for bestandsstørrelsen, som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller internationalt, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
9a)  "Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning": offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, som bygger på de seneste videnskabelige data og metoder, der enten er tilvejebragt eller fagfællebedømt af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på EU-plan eller internationalt, såsom Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og som opfylder kravene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY.
1.  Planen skal bidrage til opfyldelsen af de målsætninger for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig ved at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter over de niveauer, der kan give MSY. Planen skal, ud over at tilstræbe miljømæssig bæredygtighed, forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målene om at skabe økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele og samtidig bidrage til tilgængeligheden af fødevarer.
Udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte opnås gradvist for alle bestande inden 2020 og opretholdes derefter.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
2.  Planen skal bidrage til at eliminere udsmid ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, der er fastsat fangstbegrænsninger for, og som nærværende forordning finder anvendelse på.
2.  Planen skal bidrage til at eliminere udsmid ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster, bl.a. ved brug af innovative selektive fiskeredskaber og teknikker, og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, der er fastsat fangstbegrænsninger for, og som nærværende forordning finder anvendelse på.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem begrænses mest muligt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målsætningerne i artikel 4 og 5 i direktiv 2009/147/EF såvel som artikel 6 og 12 i Rådets direktiv 92/43/EØF.
3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem, navnlig på sårbare habitater og beskyttede arter, herunder havpattedyr, havkrybdyr, havfugle, undersøiske bjerge, dybhavsrev samt koralhaver og svampekolonier, begrænses mest muligt og helst bliver elimineret, så det sikres, at fiskere fortsat fisker bæredygtigt og selektivt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målsætningen om at opnå en god miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og målsætningerne i direktiv 2009/147/EF og Rådets direktiv 92/43/EØF.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 - litra b
b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.
b)  sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havmiljøet minimeres, navnlig med hensyn til sårbare habitater og beskyttede arter, herunder havpattedyr og havfugle.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5
5.  Foranstaltninger, der træffes i henhold til planen, skal være i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige data, træffes der foranstaltninger, som sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.
5.  Foranstaltninger, der træffes i henhold til planen, skal være i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning skal fagfællebedømmes af passende og pålidelige videnskabelige organer såsom Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF). Den skal senest offentliggøres, når Kommissionen foreslår foranstaltningerne. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige data, træffes der foranstaltninger, som sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  ICES anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.
2.  ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra a
a)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri
a)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri og/eller flerartsfiskeri, navnlig med henblik på at begrænse de socioøkonomiske virkninger for fiskeriet
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra c
c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.
c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %, bortset fra i tilfælde med afbødning af situationer med indstillet fiskeri pga. "choke species" eller andet, som blokerer eller væsentligt påvirker aktiviteterne for visse flåder
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)
6a.   For at undgå, at den kortsigtede forvaltning vanskeliggør igangsættelsen af en flerårig forvaltning, og for at fremme interessenternes deltagelse i beslutningstagningen skal det være muligt inden for rammerne af denne forordning at godkende udnyttelsesbestemmelser i regionalt regi.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Nævnte bestande forvaltes i henhold til forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige data.
2.  Nævnte bestande forvaltes i henhold til forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige data, og der skal sikres en bevarelsestilstand, der som minimum svarer til det MSY, der er foreskrevet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
3.  Der skal i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ved forvaltningen af det blandede fiskeri i forbindelse med de bestande, der er henvist til i denne forordnings artikel 1, stk. 4, tages hensyn til, at det er vanskeligt at befiske alle bestande på MSY-niveau samtidig, særlig i situationer, hvor dette fører til en for tidlig lukning af fiskeriet.
3.  Der skal i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 ved forvaltningen af det blandede fiskeri og/eller flerartsfiskeriet i forbindelse med de bestande, der er henvist til i denne forordnings artikel 1, stk. 4, tages hensyn til, at det er vanskeligt at befiske alle bestande på MSY-niveau samtidig, særlig i situationer, hvor dette fører til en for tidlig lukning af fiskeriet.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 6 – afsnit 1 – indledning
Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes ICES på grundlag af denne plan om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:
Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes på grundlag af denne plan ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Den Europæiske Union eller på internationalt plan, og i tråd med den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af bestandene i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen i et givet år ligger under MSY Btrigger, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne under hensyntagen til nedgangen i biomassen på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der reduceres til under det øvre FMSY-interval.
1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de demersale bestande i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen i et givet år ligger under MSY Btrigger, træffes der alle de afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, fastsættes fiskerimulighederne under hensyntagen til nedgangen i biomassen på et niveau, der svarer til en fiskeridødelighed, der reduceres til under det øvre FMSY-interval.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af bestandene i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen ligger under Blim, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan de afhjælpende foranstaltninger navnlig omfatte midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand eller i den pågældende funktionelle enhed og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.
2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en af de demersale bestande i artikel 1, stk. 1, og, hvis der er tale om jomfruhummerbestandene, bestandsstørrelsen ligger under Blim, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der kan give MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan de afhjælpende foranstaltninger navnlig omfatte midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand eller i den pågældende funktionelle enhed og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:
1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger for fiskeri, der udnytter demersale bestande i de vestlige farvande:
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
a)  specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet
a)  specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster, navnlig af unge fisk, eller minimere den negative indvirkning på økosystemet
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Foranstaltningerne i denne artikels stk. 1 skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.
2.  Foranstaltningerne i denne artikels stk. 1 skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3 og finder anvendelse på både kommercielt og rekreativt fiskeri.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Tids- og stedmæssige forbud mod fiskeri efter havbars
1.  Erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri efter havbars er forbudt i de vestlige farvande og i ICES-afsnit 4b og 4c mellem den 1. februar og den 30. april. Det er forbudt at beholde havbars om bord og at omlade, flytte eller lande samt at beholde havbars, der er fanget ved kysten i de nævnte områder.
2.  Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at fiske efter havbars i ICES-afsnit 7b, 7c, 7j og 7k samt i de farvande i ICES-afsnit 7a og 7g, der ligger mere end 12 sømil fra basislinjen, og som hører under Det Forenede Kongeriges suverænitet. Det er forbudt for EU-fiskerfartøjer at beholde havbars om bord, at flytte, omlade eller lande havbars, der er fanget i de nævnte områder.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Uden at dette berører artikel 7, kan den samlede tilladte fangstmængde for bestandene af jomfruhummer i de vestlige farvande være lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.
3.  Uden at dette berører artikel 7, kan den samlede tilladte fangstmængde for en given bestand af jomfruhummer være lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder for det område, der er fastlagt for denne bestand.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
4.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at det rekreative fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, tager Rådet hensyn hertil og kan i forbindelse med fastsættelsen af fiskerimulighederne begrænse det rekreative fiskeri for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.
udgår
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Rekreativt fiskeri
1.  Medlemsstaterne tager hensyn til fiskeridødeligheden i det rekreative fiskeri, når de tildeler de fiskerimuligheder, som de råder over, og som er omhandlet i artikel 16 i forordning (EU) nr. 1380/2013, med henblik på at undgå en overskridelse af det samlede mål for fiskeridødelighed.
Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at det rekreative fiskeri har betydelig indvirkning på fiskeridødeligheden for en bestand, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, kan Rådet fastsætte ikke-diskriminerende individuelle fiskerimuligheder for de rekreative fiskere.
2.  Rådet baserer sig på gennemsigtige og objektive kriterier, herunder kriterier af miljømæssig, social og økonomisk art, når det fastsætter fiskerimulighederne for det rekreative fiskeri. Kriterierne, der skal anvendes, kan bl.a. omfatte fiskeriets indvirkning på miljøet, den samfundsmæssige betydning af denne aktivitet og dets bidrag til økonomien i kystområderne.
3.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige og forholdsmæssige bestemmelser om datakontrol og -indsamling for at kunne foretage et pålideligt skøn af de faktiske fangstniveauer, der er omfattet af stk. 1.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 9 b (ny)
Artikel 9b
Mærkning af fangster fra rekreativt fiskeri
1.  Eksemplarer af havbars, torsk, lubbe og tunge, der fanges i de pågældende bestandes områder, jf. artikel 1, stk. 1, skal mærkes, når de opbevares af en rekreativ fisker.
2.  Mærkningen består i fjernelse af den nedre eller øvre del af halefinnen på en sådan måde, at det ikke hindrer måling af fiskens størrelse.
3.  Mærkningen foretages umiddelbart efter fangsten og aflivningen, enten på bredden eller, når der er tale om rekreativt fiskeri fra et fartøj, efter at have bragt fisken om bord. Eksemplarer, der bringes om bord på et rekreativt fiskerifartøj, og som holdes i live i en god tilstand i et bassin, før de slippes fri igen, skal dog ikke mærkes.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning ved at fastsætte de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013 for alle bestande af arter i de vestlige farvande, der i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er omfattet af nævnte forpligtelse.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 15 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning ved at fastsætte de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013 for alle bestande af demersale arter i de vestlige farvande, der i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er omfattet af nævnte forpligtelse, og for utilsigtede fangster af pelagiske arter i fiskeri efter bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, og for hvilke landingsforpligtelsen finder anvendelse.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 10 – afsnit 1 a (nyt)
Landingsforpligtelsen, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, finder ikke anvendelse på rekreativt fiskeri, herunder i de tilfælde, hvor Rådet fastsætter individuelle fiskerimuligheder i henhold til artikel 9a i denne forordning.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)
Artikel 10a
Ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri i regioner i den yderste periferi
Denne forordning skal tage hensyn til de begrænsninger, der skyldes størrelsen af bådene inden for småfiskeriet og kystfiskeriet i regionerne i den yderste periferi. Landing af bifangster, det ikke har alvorlige følger for størrelsen af bestandenes yngelbiomasse, skal derfor være tilladt.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  For hvert af de ICES-områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i denne forordning, udsteder hver medlemsstat i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 fiskeritilladelser til de fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i nævnte områder. Medlemsstaterne kan i disse fiskeritilladelser også begrænse den samlede kapacitet udtrykt i kW for disse fartøjer, der anvender et specifikt redskab.
1.  For de ICES-områder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i denne forordning, udsteder hver medlemsstat i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 fiskeritilladelser til de fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i nævnte områder.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Medlemsstaterne kan i de fiskeritilladelser, der er omhandlet i stk. 1, også begrænse den samlede kapacitet for de fartøjer, der er omhandlet i det nævnte stykke og anvender et specifikt redskab.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 13 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at fastsætte begrænsninger for den samlede kapacitet af de berørte medlemsstaters flåder for at fremme opnåelsen af de mål, der er fastsat i artikel 3.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
1.  Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 8 og 10.
1.  Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 8, 10 og 11b.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de nordvestlige farvande og medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de sydvestlige farvande forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, første gang senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 14. De kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for en hvilken som helst af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år.
2.  Med henblik på denne artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de nordvestlige farvande og medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse i de sydvestlige farvande forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, første gang senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 14. De kan også forelægge yderligere henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en ændring i situationen for en hvilken som helst af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og med henblik på at fastlægge en plan, som indeholder foranstaltninger til gennemførelse af den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning i vestlige farvande. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år eller så hurtigt som muligt, hvis formålet med henstillingerne er at afhjælpe en nødsituation, der er påpeget på basis af den seneste videnskabelige rådgivning.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Uanset artikel 18, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter, også uden at der foreligger en fælles henstilling i henhold til disse to stykker.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)
Artikel 13a
Opfølgning af og forhåndsunderretning om ændringer i den videnskabelige rådgivning
1.  Kommissionen aflægger senest den 1. april hvert år rapport over for Europa-Parlamentet om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, der har ligget til grund for Rådets afgørelser om fastsættelsen af fiskerimuligheder i medfør af denne forordning mellem 1. februar i det foregående år og den 31. januar i det indeværende år.
Rapporten indeholder for alle fiskebestande og -arter navnlig de fiskerimuligheder, som Rådet har fastsat i medfør af artikel 4, 5 og, hvor det er relevant, 7 i denne forordning, og angiver også de tilsvarende værdier udtrykt i fiskeridødelighed. Disse data skal sammenlignes med den videnskabelige rådgivning, der anvendes til at fastsætte grænseværdier for fiskeridødeligheden (MSY Flower, FMSY og MSY Fupper og de tilsvarende fiskerimuligheder), gydebiomasseskøn og referenceværdier for biomasse (MSY Btrigger og Blim).
2.  Hurtigst muligt efter at være blevet gjort bekendt hermed og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om fastsættelse af fiskerimuligheder underretter Kommissionen Europa-Parlamentet om situationer, hvor de seneste FMSY-værdier svarer til ændringer i fiskerimulighederne, som afviger mere end 20 % fra de fiskerimuligheder, der svarede til FMSY-værdien i den videnskabelige rådgivning, som blev anvendt til at fastsætte fiskerimulighederne for den indeværende periode. Kommissionen underretter ligeledes Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om de tilfælde, hvor den videnskabelige rådgivning om de forskellige referenceniveauer for bestandenes gydebiomasse berettiger, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger i medfør af artikel 7.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 14 – overskrift
Evaluering af planen
Evaluering og gennemførelse af planen
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 8 og 10 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 1, artikel 8 og 10 samt artikel 11, stk. 1b, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  Den i artikel 1, stk. 1, og artikel 8 og 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 1, stk. 1, artikel 8 og 10 samt artikel 11, stk. 1b, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 1, og artikel 8 og 10, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 1, artikel 8 og 10 samt artikel 11, stk. 1b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
2)  ”FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %
2)  ”FMSY-interval": et værdiinterval fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller på internationalt plan, hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på langt sigt med et givet fiskerimønster og under de eksisterende gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med det maksimale bæredygtige udbytte. Der er fastsat en øvre grænse for intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden reduceres til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), højst er 5 %
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
8)  "Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne
8)  "Blim": referencepunktet for bestandsstørrelsen som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller på internationalt plan, under hvilket der kan forekomme reduceret reproduktionsevne
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
9)  ”MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt
9)  ”MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse som fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller på internationalt plan, under hvilket der træffes specifikke, hensigtsmæssige forvaltningstiltag til sikring af, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving genopbygger bestandene, så de kommer over de niveauer, der kan give MSY på langt sigt
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel 4 – stk. 2
2.  ICES anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.
2.  ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller på internationalt plan anmodes om at forelægge FMSY-intervallerne på grundlag af denne plan.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel 4 – stk. 5 – litra c
c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.
c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %, bortset fra i tilfælde med afbødning af situationer med indstillet fiskeri pga. "choke species" eller andet, som blokerer eller væsentligt påvirker aktiviteterne for visse flåder.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel 4a – stk. 1 – indledning
Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes ICES på grundlag af denne plan om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:
Med henblik på at beskytte den fulde reproduktionsevne hos de bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, anmodes ICES eller et tilsvarende uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt af Unionen eller på internationalt plan, på grundlag af denne plan om at forelægge følgende bevarelsesreferencepunkter:
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2016/1139
Artikel -15 (ny)
4a.  I kapitel III indsættes følgende artikel:
"Artikel -15
Overvågning af og forhåndsunderretning om ændringer i den videnskabelige rådgivning
1.  Kommissionen aflægger senest den 1. april hvert år rapport over for Europa-Parlamentet om den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, der ligger til grund for Rådets afgørelser om fastsættelsen af fiskerimuligheder i medfør af denne forordning mellem 1. februar i det foregående år og den 31. januar i det indeværende år.
Rapporten indeholder for alle fiskebestande og -arter navnlig de fiskerimuligheder, som Rådet har fastsat i medfør af artikel 4, 5 og, hvor det er relevant, 7 i denne forordning, og angiver også de tilsvarende værdier udtrykt i fiskeridødelighed. Disse data skal sammenlignes med den videnskabelige rådgivning, der anvendes til at fastsætte grænseværdier for fiskeridødeligheden (MSY Flower, FMSY og MSY Fupper og de tilsvarende fiskerimuligheder), gydebiomasseskøn og referenceværdier for biomasse (MSY Btrigger og Blim).
2.  Hurtigst muligt efter at være blevet gjort bekendt hermed og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om fastsættelse af fiskerimuligheder underretter Kommissionen Parlamentet om situationer, hvor de seneste videnskabelige FMSY-værdier svarer til ændringer i fiskerimulighederne, som afviger mere end 20 % fra de fiskerimuligheder, der svarede til FMSY-værdien i den videnskabelige rådgivning, som blev anvendt til at fastsætte fiskerimulighederne for den indeværende periode. Kommissionen underretter ligeledes Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder før vedtagelsen af en ny rådsafgørelse om de tilfælde, hvor den videnskabelige rådgivning om de forskellige referenceniveauer for bestandenes gydebiomasse berettiger, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger i medfør af artikel 7. ";

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0310/2018).

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik