Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0310/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0310/2018

Keskustelut :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Hyväksytyt tekstit
PDF 221kWORD 68k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 25. lokakuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta
läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden pohjakalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen toimintatapa.
(4)  Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteina on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja niitä hoidetaan tavalla, joka vastaa taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien hyötyjen aikaansaamisen tavoitteita ja jonka avulla voidaan vähentää unionin markkinoiden riippuvuutta elintarviketuonnista ja edistää suoraa ja epäsuoraa työpaikkojen luomista sekä rannikkoalueiden talouskehitystä, ja että kalastuksenhoitoon sovelletaan ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja kalastuksenhoidossa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden mukaisesti ja yhtäläisten toimintaedellytysten sekä oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi merialueiden välillä kaikilla monivuotisilla suunnitelmilla olisi oltava yhdenmukainen kehys eikä kiintiöiden asettamisen periaatteisiin pitäisi soveltaa mitään merialuekohtaisia poikkeuksia.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä, tarpeen mukaan yhdistelminä, säilyttämistoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen.
(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä, tarpeen mukaan yhdistelminä, säilyttämistoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan nimenomaisesti tavoitteeksi, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja ne pidetään tällaisilla tasoilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 säädetään, että kestävä enimmäistuotto on saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Mainittujen säännösten mukaisesti suunnitelmaan olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen.
(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin. Mainittujen säännösten mukaisesti suunnitelmaan olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, suojatoimenpiteitä ja teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen, meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen ja varsinkin elinympäristön ja merenpohjan häiriytymisen minimoiminen sekä sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Komission olisi saatava parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot kannoista, joita monivuotinen suunnitelma koskee. Ne saadakseen se tekee Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja. ICES:n antaman tieteellisen lausunnon olisi perustuttava tähän monivuotiseen suunnitelmaan, ja siinä olisi ilmoitettava erityisesti FMSY-arvon vaihteluvälit ja biomassan viitearvot eli kestävän enimmäistuoton Btrigger- ja Blim -arvot. Kyseiset arvot olisi ilmoitettava asianomaista kantaa koskevassa lausunnossa ja tapauksen mukaan missä tahansa muussa julkisesti saatavilla olevassa tieteellisessä lausunnossa, esimerkiksi ICES:n antamissa sekakalastuksia koskevissa lausunnoissa.
(8)  Komission olisi saatava parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot kannoista, joita monivuotinen suunnitelma koskee. Ne saadakseen se tekee Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja. ICES:n antaman tieteellisen lausunnon olisi perustuttava tähän monivuotiseen suunnitelmaan, ja siinä olisi ilmoitettava erityisesti FMSY-arvon vaihteluvälit ja biomassan viitearvot eli kestävän enimmäistuoton Btrigger- ja Blim -arvot. Kyseiset arvot olisi ilmoitettava asianomaista kantaa koskevassa lausunnossa ja tapauksen mukaan missä tahansa muussa julkisesti saatavilla olevassa tieteellisessä lausunnossa, esimerkiksi ICES:n antamissa sekakalastuksia ja/tai monilajikalastuksia koskevissa lausunnoissa.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 811/200418, (EY) N:o 2166/200519, (EY) N:o 388/200620, (EY) N:o 509/200721, (EY) N:o 1300/200822 ja (EY) N:o 1342/200823 vahvistetaan säännöt seuraavien kantojen hyödyntämistä varten: kummeliturskan pohjoinen kanta, kummeliturska ja keisarihummeri Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella, meriantura (kielikampela) Biskajanlahdella, meriantura (kielikampela) Englannin kanaalin länsiosassa, silli Skotlannin länsipuolella ja turska Kattegatissa, Pohjanmerellä Skotlannin länsipuolella ja Irlanninmerellä. Näitä ja muita pohjakalakantoja pyydetään sekakalastuksissa. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa yksi monivuotinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kyseiset tekniset vuorovaikutussuhteet.
(9)  Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 811/200418, (EY) N:o 2166/200519, (EY) N:o 388/200620, (EY) N:o 509/200721, (EY) N:o 1300/200822 ja (EY) N:o 1342/200823 vahvistetaan säännöt seuraavien kantojen hyödyntämistä varten: kummeliturskan pohjoinen kanta, kummeliturska ja keisarihummeri Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella, meriantura (kielikampela) Biskajanlahdella, meriantura (kielikampela) Englannin kanaalin länsiosassa, silli Skotlannin länsipuolella ja turska Kattegatissa, Pohjanmerellä Skotlannin länsipuolella ja Irlanninmerellä. Näitä ja muita pohjakalakantoja pyydetään sekakalastuksissa ja/tai monilajikalastuksissa. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa yksi monivuotinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon kyseiset tekniset vuorovaikutussuhteet.
_________________
_________________
18 Neuvoston asetus (EY) N:o 811/2004, annettu 21.4.2004, pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 1).
18 Neuvoston asetus (EY) N:o 811/2004, annettu 21.4.2004, pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 1).
19 Neuvoston asetus (EY) N:o 2166/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella sekä kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5).
19 Neuvoston asetus (EY) N:o 2166/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella sekä kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5).
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 388/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Biskajanlahdella (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 1).
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 388/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Biskajanlahdella (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 1).
21 Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2007, annettu 7 päivänä toukokuuta 2007, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa (EUVL L 122, 11.5.2007, s. 7).
21 Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2007, annettu 7 päivänä toukokuuta 2007, monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa (EUVL L 122, 11.5.2007, s. 7).
22 Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 6).
22 Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 6).
23 Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20).
23 Neuvoston asetus (EY) N:o 1342/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 423/2004 kumoamisesta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 20).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Joitakin pohjakalakantoja hyödynnetään sekä läntisillä vesialueilla että niiden lähivesialueilla. Sen vuoksi suunnitelmaan sisältyvien, pääasiassa läntisillä vesialueilla hyödynnettäviä kantoja koskeviin tavoitteisiin ja suojatoimenpiteisiin liittyvien säännösten soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että se kattaa myös kyseiset läntisten vesialueiden ulkopuolella olevat alueet. Lisäksi on tarpeen vahvistaa tavoitteet ja suojatoimenpiteet läntisillä vesialueilla esiintyville, pääasiassa läntisten vesialueiden ulkopuolella hyödynnettäville kannoille monivuotisissa suunnitelmissa, jotka koskevat niitä läntisten vesialueiden ulkopuolella olevia alueita, joilla kyseisiä kantoja ensisijassa hyödynnetään, laajentamalla asianomaisten monivuotisten suunnitelmien soveltamisalaa siten, että se kattaa myös läntiset vesialueet.
(11)  Joitakin pohjakalakantoja hyödynnetään sekä läntisillä vesialueilla että niiden lähivesialueilla. Sen vuoksi suunnitelmaan sisältyvien, pääasiassa läntisillä vesialueilla hyödynnettäviä pohjakalakantoja koskeviin tavoitteisiin ja suojatoimenpiteisiin liittyvien säännösten soveltamisalaa olisi laajennettava siten, että se kattaa myös kyseiset läntisten vesialueiden ulkopuolella olevat näiden kantojen alueet, edellyttäen että ne eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan. Lisäksi on tarpeen vahvistaa tavoitteet ja suojatoimenpiteet läntisillä vesialueilla esiintyville, pääasiassa läntisten vesialueiden ulkopuolella hyödynnettäville kannoille monivuotisissa suunnitelmissa, jotka koskevat niitä läntisten vesialueiden ulkopuolella olevia alueita, joilla kyseisiä pohjakalakantoja ensisijassa hyödynnetään, laajentamalla asianomaisten monivuotisten suunnitelmien soveltamisalaa siten, että se kattaa myös läntiset vesialueet.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Hoitosuunnitelma ei saisi rajoittua sellaisten mekanismien käsittelyyn, joilla määritetään kalastusmahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä, sillä se aiheuttaisi epävarmuutta ja heikentäisi alan avoimuutta.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Monivuotisen suunnitelman maantieteellisen soveltamisalan olisi perustuttava kantojen maantieteelliseen jakautumiseen, joka ilmoitetaan viimeisimmässä ICES:n kannoista antamassa tieteellisessä lausunnossa. Monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista on ehkä myöhemmin tarpeen muuttaa paremman tieteellisen tiedon tai kantojen vaeltamisen vuoksi. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista, jos ICES:n antaman tieteellisen lausunnon mukaan asianomaisten kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos.
(12)  Monivuotisen suunnitelman maantieteellisen soveltamisalan olisi perustuttava pohjakalakantojen maantieteelliseen jakautumiseen, joka ilmoitetaan viimeisimmässä ICES:n kannoista antamassa tieteellisessä lausunnossa. Monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista on ehkä myöhemmin tarpeen muuttaa paremman tieteellisen tiedon tai pohjakalakantojen vaeltamisen vuoksi. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan monivuotisessa suunnitelmassa esitettyä kantojen maantieteellistä jakautumista, jos ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antaman tieteellisen lausunnon mukaan asianomaisten kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tällä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti edistämään pyynnin kohteena olevien kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja ylläpitämistä panemalla täytäntöön purkamisvelvoite saalisrajoitusten alaisten pohjakalakantojen osalta, edistämällä kalastustoiminnasta riippuvaisten kohtuullista elintasoa ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Siinä olisi myös sovellettava kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa, jotta kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin voitaisiin minimoida. Suunnitelman olisi oltava yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen (direktiivin 2008/56/EY mukaisesti) sekä direktiivin 2009/147/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY tavoitteiden kanssa. Tässä suunnitelmassa olisi myös täsmennettävä yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla, kaikkien kantojen osalta.
(14)  Tällä suunnitelmalla olisi pyrittävä edistämään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti edistämään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen saamista sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja niiden pitämistä tällaisilla tasoilla panemalla täytäntöön purkamisvelvoite saalisrajoitusten alaisten pohjakalakantojen osalta, edistämällä kalastustoiminnasta riippuvaisten kohtuullista elintasoa ottaen huomioon rannikkokalastus ja sosioekonomiset näkökohdat. Siinä olisi myös sovellettava kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa, jotta kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin voitaisiin minimoida. Suunnitelman olisi oltava yhdenmukainen unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen (direktiivin 2008/56/EY mukaisesti) sekä direktiivin 2009/147/EY ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY tavoitteiden kanssa. Tässä suunnitelmassa olisi myös täsmennettävä yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden pohjakalojen kalastuksessa saaliiksi saatavien lajien osalta, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  On aiheellista vahvistaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta vastaava kalastuskuolevuustavoite (F) niiden arvojen vaihteluväleinä, joissa kestävä enimmäistuotto MSY(FMSY) voidaan saavuttaa. Näitä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia vaihteluvälejä tarvitaan, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) olisi laskettava FMSY -arvon vaihteluvälit, eritoten määräajoin annettavissa saaliita koskevissa lausunnoissaan. Tämän suunnitelman pohjalta vaihteluvälit johdetaan siten, että niistä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna24. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan alenemisesta biomassan viiteraja-arvoa Blim pienemmäksi on enintään 5 prosenttia. Tämä yläraja noudattaa myös ICES:n ns. neuvontasääntöä, jonka mukaan kutukannan biomassan tai runsauden ollessa heikko F alennetaan arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin FMSY -pistearvo kerrottuna kutukannan biomassalla tai runsaudella TAC-vuonna jaettuna MSY Btrigger -arvolla. ICES käyttää tällaista tarkastelua ja kyseistä neuvontasääntöä, kun se antaa tieteellisiä lausuntoja kalastuskuolevuudesta ja saalisvaihtoehdoista.
(16)  On aiheellista vahvistaa kestävän enimmäistuoton (MSY) saavuttamisen ja ylläpitämisen tavoitetta vastaava kalastuskuolevuustavoite (F) niiden arvojen vaihteluväleinä, joissa kestävä enimmäistuotto MSY(FMSY) voidaan saavuttaa. Näitä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvia vaihteluvälejä tarvitaan, jotta voidaan joustavasti ottaa huomioon tieteellisten lausuntojen kehitys, edistää purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja ottaa huomioon sekakalastusten ominaispiirteet. Esimerkiksi Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) olisi laskettava FMSY -arvon vaihteluvälit, eritoten määräajoin annettavissa saaliita koskevissa lausunnoissaan. Tämän suunnitelman pohjalta vaihteluvälit johdetaan siten, että niistä aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna24. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan alenemisesta biomassan viiteraja-arvoa Blim pienemmäksi on enintään 5 prosenttia. Tämä yläraja noudattaa myös ICES:n ns. neuvontasääntöä, jonka mukaan kutukannan biomassan tai runsauden ollessa heikko F alennetaan arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin FMSY -pistearvo kerrottuna kutukannan biomassalla tai runsaudella TAC-vuonna jaettuna MSY Btrigger -arvolla. ICES käyttää tällaista tarkastelua ja kyseistä neuvontasääntöä, kun se antaa tieteellisiä lausuntoja kalastuskuolevuudesta ja saalisvaihtoehdoista.
___________
___________
24 EU:n pyyntö ICES:lle FMSY -arvon vaihteluvälien ilmoittamisesta tiettyjen ICES-suuralueilla 5–10 elävien kantojen osalta.
24 EU:n pyyntö ICES:lle FMSY -arvon vaihteluvälien ilmoittamisesta tiettyjen ICES-suuralueilla 5–10 elävien kantojen osalta.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi aiheellista vahvistaa kalastuskuolevuustavoite (F), joka ei ylitä kestävää enimmäistuottoa. Tämä tavoite olisi saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien niiden kantojen osalta, joihin tätä asetusta sovelletaan.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Keisarihummerin suurimmat sallitut saaliit (TACit) läntisillä vesialueilla olisi voitava vahvistaa kutakin toiminnallista yksikköä ja kyseisellä TAC-alueella toiminnallisten yksiköiden ulkopuolelle sijoittuvia tilastoruutuja varten määritettyjen saalisrajoitusten summana. Tämä ei kuitenkaan estä toteuttamasta toimenpiteitä yksittäisten toiminnallisten yksiköiden suojelemiseksi.
(20)  Keisarihummerin kannan suurimmat sallitut saaliit (TACit) läntisillä vesialueilla olisi voitava vahvistaa kutakin toiminnallista yksikköä ja tälle kannalle määritetyllä alueella toiminnallisten yksiköiden ulkopuolelle sijoittuvia tilastoruutuja varten määritettyjen saalisrajoitusten summana. Tämä ei kuitenkaan estä toteuttamasta toimenpiteitä yksittäisten toiminnallisten yksiköiden suojelemiseksi.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)  Olisi otettava käyttöön tiettyjä meribassin ja lyyraturskan kalastuskieltoja etenkin näiden lajien emokantojen suojelemiseksi kutuaikana. Meribassin ja lyyraturskan pienenevien kantojen suojelemiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaisia kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen liittyviä elvytystoimenpiteitä parhaan saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Silloin, kun neuvoston on otettava huomioon virkistyskalastuksen suuri merkitys tietyn kannan kalastusmahdollisuuksien yhteydessä, sen olisi voitava vahvistaa kaupallisille saaliille TAC, jossa otetaan huomioon virkistyskalastuksen saalismäärä, ja/tai toteuttaa muita virkistyskalastusta rajoittavia toimenpiteitä, kuten asettaa saalisrajoja tai määrätä kalastuskieltoaikoja.
(22)  Jos virkistyskalastuksen aiheuttamalla kalastuskuolevuudella on merkittävä vaikutus kestävän enimmäistuoton mukaisesti hoidettavaan kantaan, neuvoston olisi voitava vahvistaa virkistyskalastajille yksilöllisiä ja syrjimättömiä kalastusmahdollisuuksia. Tällaisten yksilöllisten virkistyskalastusmahdollisuuksien olisi oltava vähintään kuukauden pituisia ja niiden yhteydessä olisi otettava huomioon virkistyskalastuksen todelliset menetelmät ja saaliit. Virkistyskalastuksella saatavat tiettyjen kaupallisesti hyvin arvokkaiden lajien saaliit olisi myös merkittävä poistamalla pyrstöevän osa, jotta voidaan rajoittaa tällaisten saaliiden laitonta käyttöä kalan myynnissä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, jotka olisi täsmennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti.
(23)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi ja ekosysteemille aiheutuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä ja erityisesti toimenpiteistä, joiden avulla voidaan asteittain välttää ja estää poisheittäminen ja minimoida kalastuksesta ekosysteemille aiheutuvat kielteiset vaikutukset ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot, jotka olisi tarvittaessa täsmennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. Olisi myös täsmennettävä, että purkamisvelvoitetta ei sovelleta virkistyskalastukseen. Yhteisten suositusten puuttuessa komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)
(23 a)   Herkkien lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi varsinkin silloin, kun kalastuksen aiheuttama paine tekee niistä erittäin uhanalaisia ja vaikuttaa niihin merkittävästi, suunnitelmassa olisi otettava käyttöön asianomaista kalastusta koskevia hoitotoimenpiteitä, joihin kuuluu esimerkiksi alusten pyydysten, alusten toiminnan sekä itse alusten muuttaminen. Suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä, jotka olisi täsmennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. Komission olisi voitava antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla säädetään merenpohjan analyysistä sekä hoitotoimenpiteiden esittämisen ja hyväksymisen muodosta ja aikatauluista.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
(24 a)  Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille vuosittain kertomus parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista, joita neuvosto on käyttänyt määritellessään kalastusmahdollisuuksia tai toteuttaessaan suojatoimenpiteitä, ja komission olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille etukäteen tilanteista, joissa tieteelliset lausunnot voivat johtaa merkittävään vaihteluun kalastusmahdollisuuksien määrittelyssä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen mahdollistamiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä korjaavien toimenpiteiden ja purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa25 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(26)  Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja oikeasuhteisesti sekä tiettyjen toimenpiteiden joustavuuden varmistamiseksi ja niiden kehittymisen mahdollistamiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen täydentämistä korjaavien toimenpiteiden ja purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset asianomaisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa25 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
_________________
_________________
25 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
25 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Soveltamalla FMSY -arvon vaihteluväleihin ja säilyttämisen viitearvoihin dynaamisia viittauksia varmistetaan, etteivät kyseiset kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa välttämättömät parametrit vanhene ja että neuvosto pystyy aina käyttämään parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja. Kyseistä lähestymistapaa, jolla tuotetaan dynaamisia viittauksia parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin, olisi noudatettava myös kantojen hoidossa Itämerellä. Tässä yhteydessä ”parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla” tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, jotka tukeutuvat uusimpiin ajantasaisiin tieteellisiin tietoihin ja menetelmiin ja jotka kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustettu riippumaton tieteellinen elin on joko antanut tai arvioinut. Sen vuoksi asetusta (EU) 2016/113927 olisi muutettava.
(28)  Soveltamalla FMSY -arvon vaihteluväleihin ja säilyttämisen viitearvoihin dynaamisia viittauksia varmistetaan, etteivät kyseiset kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa välttämättömät parametrit vanhene ja että neuvosto pystyy aina käyttämään parhaita käytettävissä olevia tieteellisiä lausuntoja. Kyseistä lähestymistapaa, jolla tuotetaan dynaamisia viittauksia parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin, olisi noudatettava myös kantojen hoidossa Itämerellä. Komission olisi myös esitettävä Euroopan parlamentille vuosittain kertomus käytetyistä parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista ja ilmoitettava Euroopan parlamentille etukäteen tilanteista, joissa tieteelliset lausunnot voivat johtaa merkittävään vaihteluun kalastusmahdollisuuksien määrittelyssä. Tässä yhteydessä ”parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla” tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joista tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) tai muut asianmukaiset tieteelliset elimet, kuten Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), ovat suorittaneet vertaisarvioinnin. Niiden olisi tukeuduttava käytettävissä oleviin uusimpiin ajantasaisiin tieteellisiin tietoihin ja menetelmiin ja täytettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset.
_________________
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta (EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tällä asetuksella vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, pohjakalakantoja, myös syvänmeren kantoja, sekä näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia varten läntisille vesialueille ja silloin, kun kyseiset kannat ovat levinneet läntisten vesialueiden ulkopuolelle, myös niiden lähivesialueille seuraavasti:
1.  Tällä asetuksella vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, jäljempänä lueteltuja pohjakalakantoja, myös syvänmeren kantoja, sekä näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia varten läntisille vesialueille ja silloin, kun kyseiset kannat ovat levinneet läntisten vesialueiden ulkopuolelle, myös niiden lähivesialueille, jos vesialueet eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan, sekä näitä kantoja hyödyntävälle kalastukselle seuraavasti:
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  Meribassi (Dicentrarchus labrax) alueilla 4b, 4c, 7a ja 7d–h;
4)  Meribassi (Dicentrarchus labrax) alueilla 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h ja 7j, suuralueella 8 ja alueella 9a;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 23 alakohta – 1 luetelmakohta
–  eteläisellä Biskajanlahdella (FU 25);
–  Biskajanlahdella (FU 23–24);
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 1 luetelmakohta
–  eteläisen Galician alueella (FU 26–27);
–  eteläisen Galician alueella (FU 26);
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 2 luetelmakohta
–   Iberian niemimaan vesialueilla (FU 28–29);
Poistetaan.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
–   Pohjois-Portugali (FU 27)
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)
–   Portugalin vedet (Etelä-Portugali ja Algarve) (FU 28–29)
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jos tieteellisestä lausunnosta ilmenee, että tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos, komissio voi hyväksyä 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla edellä täsmennettyjä alueita kyseisen muutoksen huomioon ottamiseksi. Mukautuksilla ei saa laajentaa kalakantojen alueita suuralueilla 4–10 ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 sijaitsevien unionin vesien ulkopuolelle.
Jos parhaasta käytettävissä olevasta tieteellisestä lausunnosta ja varsinkin Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lausunnosta ilmenee, että tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen kantojen maantieteellisessä jakautumisessa on tapahtunut muutos, komissio voi hyväksyä 15 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla edellä täsmennettyjä alueita kyseisen muutoksen huomioon ottamiseksi. Mukautuksilla ei saa laajentaa kalakantojen alueita suuralueilla 4–10 ja CECAF-alueilla 34.1.1, 34.1.2 ja 34.2.0 sijaitsevien unionin vesien ulkopuolelle.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissio katsoo tieteellisen lausunnon perusteella, että 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa annettua luetteloa olisi muutettava, se voi tehdä ehdotuksen kyseisen luettelon muuttamiseksi.
2.  Jos komissio katsoo parhaan käytettävissä olevan tieteellisen lausunnon perusteella, että 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa annettua luetteloa olisi muutettava, se voi tehdä ehdotuksen kyseisen luettelon muuttamiseksi.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lähivesialueisiin sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen 4 ja 6 artiklaa sekä 7 artiklan mukaisia kalastusmahdollisuuksiin liittyviä toimenpiteitä.
3.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lähivesialueisiin sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen 4 ja 6 artiklaa sekä 7 artiklan, 9 artiklan 3 a kohdan sekä 9 a artiklan mukaisia kalastusmahdollisuuksiin liittyviä toimenpiteitä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
4.  Tätä asetusta sovelletaan myös läntisillä vesialueilla 1 kohdassa mainittuja kantoja kalastettaessa saatuihin sivusaaliisiin. Kuitenkin silloin, kun kyseisille kannoille vahvistetaan FMSY -arvon vaihteluvälit ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet muiden monivuotisista suunnitelmista annettujen unionin säädösten nojalla, sovelletaan niissä tarkoitettuja vaihteluvälejä ja suojatoimenpiteitä.
4.  Tätä asetusta sovelletaan myös läntisillä vesialueilla 1 kohdassa mainittuja pohjakalakantoja kalastettaessa saatuihin sivusaaliisiin ja sen avulla on varmistettava, että kaikkia meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Tässä asetuksessa täsmennetään myös yksityiskohtaiset säännöt niiden toimenpiteiden toteuttamiseksi, joilla minimoidaan kalastuksen vaikutukset meriympäristöön, erityisesti suojeltujen lajien tahattomat saaliit, läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä kaikkien niiden kalastusalusten osalta, jotka kalastavat näillä vesillä. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla säädetään merenpohjan analyysistä sekä hoitotoimenpiteiden esittämisen ja hyväksymisen muodosta ja aikatauluista.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
5.  Tässä asetuksessa esitetään myös yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla, kaikkien kantojen osalta.
5.  Tässä asetuksessa esitetään myös yksityiskohdat purkamisvelvoitteen panemiseksi täytäntöön läntisiin vesialueisiin kuuluvilla unionin vesillä niiden lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan nojalla ja joita saadaan saaliiksi pohjakalojen kalastuksessa, kantojen osalta.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
6.  Tässä asetuksessa säädetään läntisillä vesialueilla kaikkiin kantoihin sovellettavista teknisistä toimenpiteistä, jotka esitetään 8 artiklassa.
6.  Tässä asetuksessa säädetään läntisillä vesialueilla kaikkiin pohjakalakantoihin sovellettavista kaupallista ja virkistyskalastusta koskevista teknisistä toimenpiteistä, jotka esitetään 8 artiklassa.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)   ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;
(2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
5)  ’FMSY -pistearvolla’ tarkoitetaan sitä kalastuskuolevuusarvoa, jonka kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja nykyisissä ympäristöolosuhteissa arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin enimmäistuoton;
5)  ’FMSY:llä’ tarkoitetaan sitä kalastuskuolevuusarvoa, jonka kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja nykyisissä ympäristöolosuhteissa arvioidaan tuottavan pitkän aikavälin enimmäistuoton;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;
8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan, tai keisarihummerin tapauksessa runsauden viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.
9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan, tai keisarihummerin tapauksessa runsauden viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
(9 a)  ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja, joiden tukena on uusimpia tieteellisiä tietoja ja menetelmiä ja jotka on joko antanut tai vertaisarvioinut unionin tai kansainvälisellä tasolla tunnustettu riippumaton kansainvälinen tieteellinen elin, kuten tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) tai Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES), ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan vaatimukset;
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään näillä tasoilla.
1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään näillä tasoilla. Ympäristön kestävyyden tavoitteen lisäksi suunnitelmaa hoidetaan tavalla, joka vastaa taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen aikaansaamisen tavoitteita, ja sen avulla edistetään elintarvikkeiden saatavuutta.
Kestävä enimmäistuotto on saavutettava asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta, ja sitä on pidettävä sen jälkeen yllä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista välttämällä ja vähentämällä tahattomia saaliita mahdollisimman pitkälti sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien saalisrajoitusten alaisten lajien osalta.
2.  Suunnitelmalla edistetään saaliiden poisheittämisen lopettamista välttämällä ja vähentämällä tahattomia saaliita mahdollisimman pitkälti, myös käyttämällä innovoivia ja valikoivia kalastusvälineitä ja -menetelmiä, sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa säädetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien saalisrajoitusten alaisten lajien osalta.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Suunnitelmassa sovelletaan kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnasta meriekosysteemille aiheutuvat kielteiset vaikutukset voidaan minimoida. Suunnitelman on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn, ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen sekä direktiivin 2009/147/EY 4 ja 5 artiklassa ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 ja 12 artiklassa säädettyjen tavoitteiden kanssa.
3.  Suunnitelmassa sovelletaan kalastuksenhoitoon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnasta meriekosysteemille aiheutuvat kielteiset vaikutukset ja erityisesti haavoittuville elinympäristöille ja suojelluille lajeille, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut, merenalaiset vuoret, syvänmeren riutat ja korallipuutarhat tai sienieläinkeräytymät, aiheutuvat kielteiset vaikutukset voidaan minimoida ja mieluiten estää varmistamalla, että kalastajat kalastavat edelleen kestävällä ja valikoivalla tavalla. Suunnitelman on oltava linjassa unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn, ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen sekä direktiivissä 2009/147/EY ja neuvoston direktiivissä 92/43/ETY säädettyjen tavoitteiden kanssa.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – b alakohta
b)  edistämään muiden asiaa koskevien, direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen kuvaajien toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.
b)  varmistamaan, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriympäristöön ja erityisesti haavoittuviin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät, -matelijat ja -linnut, minimoidaan.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta
5.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Jos tiedot ovat riittämättömät, kyseessä olevien kantojen osalta olisi noudatettava vertailukelpoista säilyttämisen tasoa.
5.  Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Parhaista käytettävissä olevista tieteellisistä lausunnoista suorittavat vertaisarvioinnin luotettavat ja asianmukaiset tieteelliset elimet, kuten Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) tai tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF). Se on asetettava julkisesti saataville viimeistään silloin, kun komissio ehdottaa tällaisia toimenpiteitä. Jos tiedot ovat riittämättömät, kyseessä olevien kantojen osalta olisi noudatettava vertailukelpoista säilyttämisen tasoa.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä.
2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – a alakohta
a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamiseksi sekakalastuksissa;
a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamiseksi sekakalastuksissa ja/tai monilajikalastuksissa, erityisesti kalastukseen kohdistuvien sosioekonomisten vaikutusten rajoittamiseksi;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – c alakohta
c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin.
c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin lukuun ottamatta tapauksia, joissa helpotetaan pullonkaulalajeihin liittyviä tilanteita tai muita tilanteita, jotka lamauttavat joidenkin laivastojen toiminnan vai vaikuttavat siihen merkittävästi.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.   Jotta voidaan välttää tilanne, jossa lyhyen aikavälin hoito estää monivuotisen hoidon täytäntöönpanoa, ja jotta voidaan kannustaa sidosryhmien osallistumista päätöksentekomenettelyyn, asetuksen puitteissa voidaan hyväksyä hyödyntämistä koskevia sääntöjä alueellistamista käyttäen.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, kyseisiä kantoja on hoidettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ennalta varautuvaa lähestymistapaa noudattaen.
2.  Jos tieteellistä tietoa ei ole käytettävissä riittävästi, kyseisiä kantoja on hoidettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ennalta varautuvaa lähestymistapaa noudattaen ja on varmistettava vähintään säilyttämisaste, joka vastaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kantojen sekakalastusten hoidossa on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti otettava huomioon vaikeus kalastaa kaikkia kantoja samanaikaisesti kestävää enimmäistuottoa vastaavalla tasolla, erityisesti tilanteissa, joissa tämä johtaa kalastuksen kieltämiseen ennenaikaisesti.
3.  Tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kantojen sekakalastusten ja/tai monilajikalastusten hoidossa on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti otettava huomioon vaikeus kalastaa kaikkia kantoja samanaikaisesti kestävää enimmäistuottoa vastaavalla tasolla, erityisesti tilanteissa, joissa tämä johtaa kalastuksen kieltämiseen ennenaikaisesti.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella seuraavat säilyttämisen viitearvot:
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella ja parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen määritelmän mukaisesti seuraavat säilyttämisen viitearvot:
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tiettynä vuonna jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on MSY Btrigger -arvoa pienempi, on toteutettava kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmaksi. Erityisesti ja poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasoille, jotka vastaavat FMSY -arvon ylemmän vaihteluvälin alapuolelle laskettua kalastuskuolevuutta, kun otetaan huomioon biomassan vähentyminen.
1.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että tiettynä vuonna jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pohjakalakannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on MSY Btrigger -arvoa pienempi, on toteutettava kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmaksi. Erityisesti ja poiketen siitä, mitä 4 artiklan 3 ja 5 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasoille, jotka vastaavat FMSY -arvon ylemmän vaihteluvälin alapuolelle laskettua kalastuskuolevuutta, kun otetaan huomioon biomassan vähentyminen.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on Blim -arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 3 ja 5 kohdasta poiketen kuulua asianomaista kantaa tai toiminnallista yksikköä koskevan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.
2.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että jonkin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pohjakalakannan kutukannan biomassa – keisarihummerin tapauksessa runsaus – on Blim -arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa suuremmaksi. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat eritoten ja 4 artiklan 3 ja 5 kohdasta poiketen kuulua asianomaista kantaa tai toiminnallista yksikköä koskevan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista teknisistä toimenpiteistä:
1.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista teknisistä toimenpiteistä, jotka koskevat pohjakalalajien kalastusta läntisiin vesialueisiin kuuluvilla vesillä:
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja pyydysten käyttöä koskevat säännöt valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;
a)  pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja pyydysten käyttöä koskevat säännöt valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden ja erityisesti nuorten yksilöiden saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on edistettävä 3 artiklassa säädettyjen päämäärien saavuttamista.
2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä on edistettävä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista, ja niitä sovelletaan sekä kaupalliseen kalastuksen että virkistyskalastukseen.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
8 aartikla (uusi)
8 a artikla
Meribassin kalastuksen alueelliset ja ajalliset kiellot
1.  Meribassin kaupallinen kalastus ja virkistyskalastus ovat kiellettyjä läntisiin vesialueisiin kuuluvilla vesillä ja ICES-alueilla 4 b ja 4 c 1 päivästä helmikuuta 30 päivään huhtikuuta. Kyseisten alueiden rannikoilta pyydetyn meribassin pitäminen aluksella, jälleenlaivaus, siirtäminen, aluksesta purkaminen sekä säilyttäminen on kiellettyä.
2.  Unionin kalastusalukset eivät myöskään saa kalastaa meribassia ICES-alueilla 7b, 7c, 7j ja 7k eivätkä ICES-alueisiin 7a ja 7g kuuluvilla vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 meripeninkulman etäisyydellä perusviivasta Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvalla alueella. Unionin kalastusaluksilta kielletään kyseisellä alueella pyydetyn meribassin pitäminen aluksella, jälleenlaivaus, siirtäminen ja aluksesta purkaminen.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Keisarihummerikantojen suurin sallittu saalis läntisillä vesialueilla voi olla toiminnallisten yksiköiden saalisrajoitusten ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen saalisrajoitusten summa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.
3.  Keisarihummerikantojen suurin sallittu kokonaissaalis tietyn kannan osalta voi olla toiminnallisten yksiköiden saalisrajoitusten ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen saalisrajoitusten summa kyseiselle kannalle määritetyllä alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Jos tieteellinen lausunto osoittaa, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tietyn kannan kalastuskuolevuuteen, neuvoston on otettava se huomioon, ja se voi kalastusmahdollisuuksia vahvistaessaan rajoittaa virkistyskalastusta, jotta pysytään kalastuskuolevuuden kokonaistavoitteessa.
Poistetaan.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
9 aartikla (uusi)
9 a artikla
Virkistyskalastus
1.  Jäsenvaltioiden on otettava huomioon virkistyskalastuksen aiheuttama kalastuskuolevuus, kun ne myöntävät käytettävissään olevia asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jotta kalastuskuolevuuden kokonaistavoitetta ei ylitetä.
Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että virkistyskalastuksella on merkittävä vaikutus tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kannan kalastuskuolevuuteen, neuvosto voi myöntää virkistyskalastajille yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia, joita sovelletaan syrjimättömällä tavalla.
2.  Kun neuvosto vahvistaa virkistyskalastukseen liittyviä kalastusmahdollisuuksia, se soveltaa avoimia ja objektiivisia perusteita, joihin kuuluvat ympäristöperusteet sekä sosiaaliset ja taloudelliset perusteet. Perusteet voivat koskea esimerkiksi kyseisen kalastuksen ympäristövaikutusta, toiminnan yhteiskunnallista vaikutusta ja sen rannikkoalueiden talouteen antamaa panosta.
3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia ja oikeasuhteisia valvontaan ja tietojen keräämiseen liittyviä toimenpiteitä, jotta 1 kohdassa tarkoitettuja todellisia saalismääriä voidaan arvioida luotettavasti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
9 bartikla (uusi)
9 b artikla
Virkistyskalastuksen saaliiden merkintä
1.  Kun meribassia, turskaa, lyyraturskaa ja merianturaa saadaan saaliiksi vastaavilla 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen alueilla ja virkistyskalastaja pitää kalat, ne on merkittävä.
2.  Merkintä tehdään poistamalla pyrstöevän ala- tai yläosa niin, että se ei kuitenkaan estä kalan koon mittaamista.
3.  Merkintä on tehtävä heti pyytämisen ja lopettamisen jälkeen joko rannalla tai aluksessa, jos virkistyskalastusta harjoitetaan aluksesta. Merkintä ei kuitenkaan koske kaloja, jotka tuodaan virkistyskalastukseen käytettävään alukseen ja jotka pidetään hengissä ja hyväkuntoisina altaassa ennen niiden vapauttamista.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Niiden läntisillä vesialueilla elävien lajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kaikkien kantojen osalta siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi erittelemällä kyseistä velvoitetta koskevat yksityiskohdat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan a–e alakohdan mukaisesti.
Niiden läntisillä vesialueilla elävien pohjakalalajien, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kaikkien kantojen osalta ja pelagisten lajien tahattomien saaliiden osalta kalastettaessa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kantoja, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta, siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 15 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi erittelemällä kyseistä velvoitetta koskevat yksityiskohdat asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan a–e alakohdan mukaisesti.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua purkamisvelvoitetta ei sovelleta virkistyskalastukseen eikä myöskään silloin, kun neuvosto vahvistaa yksittäisiä kalastusmahdollisuuksia tämän asetuksen 9 a artiklan nojalla.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
10 aartikla (uusi)
10 a artikla
Pienimuotoinen kalastus ja rannikkokalastus syrjäisimmillä alueilla
Tässä asetuksessa on otettava huomioon rajoitteet, jotka liittyvät syrjäisimpien alueiden pienimuotoisessa kalastuksessa ja rannikkokalastuksessa käytettävien kalastusalusten kokoon. Vastaavasti sivusaaliiden purkaminen on sallittua, ellei se lisää kutukannan biomassaan kohdistuvaa vaikutusta.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kunkin tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ICES-alueen osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 7 artiklan mukaisesti kalastusluvat lippunsa alla purjehtiville aluksille, jotka harjoittavat kalastustoimintaa kyseisellä alueella. Kalastusluvissa jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa kokonaiskapasiteettia, joka ilmaistaan tällaisten tiettyä pyydystä käyttävien alusten konetehona (kW).
1.  Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ICES-alueiden osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 7 artiklan mukaisesti kalastusluvat lippunsa alla purjehtiville aluksille, jotka harjoittavat kalastustoimintaa kyseisellä alueella.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla kalastusluvilla jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa tiettyä pyydystä käyttävien alusten kokonaiskapasiteettia.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 13 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden laivastojen kokonaiskapasiteetin rajoittamiseksi 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen 8 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.
1.  Tämän asetuksen 8,10 ja 11 b artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1–6 kohtaa.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu luoteisilla vesialueilla, ja jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu lounaisilla vesialueilla, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahdentoista kuukauden kuluessa suunnitelman kunkin arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tällaisia suosituksia pitäessään sitä tarpeellisena, erityisesti tapauksissa, joissa jonkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta.
2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu luoteisilla vesialueilla, ja jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu lounaisilla vesialueilla, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahdentoista kuukauden kuluessa suunnitelman kunkin arvioinnin esittämisestä 14 artiklan mukaisesti. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tarvittaessa muita suosituksia, erityisesti tapauksissa, joissa jonkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos, ja esittää suunnitelman, joka sisältää toimenpiteitä ekosysteemilähtöisen lähestymistavan toteuttamiseksi läntisten vesialueiden kalastuksenhoidossa. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta tai mahdollisimman pian, kun tällaisilla yhteisillä suosituksilla pyritään käsittelemään viimeisimmässä tieteellisessä lausunnossa yksilöityjä hätätilanteita.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, komissio voi antaa delegoituja säädöksiä myös silloin, kun kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole annettu.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
13 aartikla (uusi)
13 a artikla
Tieteellisen lausunnon seuranta ja sen muuttamista koskeva etukäteisilmoitus
1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille joka vuosi viimeistään 1 päivänä huhtikuuta kertomuksen käytettävissä olevista parhaista tieteellisistä lausunnoista, joiden pohjalta neuvosto on tehnyt päätöksiä kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta tämän asetuksen mukaisesti edellisen vuoden helmikuun 1 päivän ja kuluvan vuoden tammikuun 31 päivän välisenä aikana.
Kertomuksessa otetaan kaikkien asianomaisten kantojen ja kalalajien osalta huomioon etenkin kalastusmahdollisuudet, jotka neuvosto on vahvistanut tämän asetuksen 4 ja 5 artiklan ja tarvittaessa 7 artiklan nojalla, ja siinä tarkennetaan myös vastaavia arvoja, jotka ilmoitetaan kalastuskuolevuutena. Näitä tietoja verrataan tieteellisiin viitelausuntoihin kalastuskuolevuuden vaihteluvälien (MSY Flower -arvo, FMSY -arvo ja MSY Fupper -arvo ja niitä vastaavat kalastusmahdollisuudet) sekä kutevien kantojen biomassaa koskevien arvioiden ja biomassan viitekynnysten osalta (MSY Btrigger- ja Blim-arvo).
2.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille mahdollisimman pian saatuaan tiedon asiasta ja joka tapauksessa ennen kalastusmahdollisuuksien määrittelystä annettavan neuvoston uuden päätöksen hyväksymistä tilanteista, joissa uusimmat FMSY -tiedot vastaavat kalastusmahdollisuuksien vaihtelua, joka poikkeaa yli 20 prosenttia kalastusmahdollisuuksien määrittelyyn kuluvalla kaudella käytetyn tieteellisen lausunnon FMSY -pistearvon mukaisista kalastusmahdollisuuksista. Komissio ilmoittaa myös Euroopan parlamentille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen uuden neuvoston päätöksen hyväksymistä tapauksista, joissa kutevien kantojen biomassan erilaisia viitetasoja koskevat tieteelliset lausunnot oikeuttavat suojatoimenpiteiden toteuttamisen 7 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – otsikko
Suunnitelman arviointi
Suunnitelman arviointi ja täytäntöönpano
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 1 kohdassa sekä 8 ja 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 1 kohdassa sekä 8 ja 10 artiklassa ja 11 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 1 kohdassa sekä 8 ja 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 1 kohdassa, 8 ja 10 artiklassa sekä 11 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan sekä 8 ja 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan, 8 ja 10 artiklan sekä 11 artiklan 1 b kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;
2)  ’FMSY -arvon vaihteluvälillä’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, esitettyä arvojen vaihteluväliä, jonka sisällä kaikki kalastuskuolevuustasot johtavat kestävään enimmäistuottoon (MSY) pitkällä aikavälillä kalastuskäytäntö huomioon ottaen ja vallitsevissa keskimääräisissä ympäristöolosuhteissa vaikuttamatta merkittävästi kyseessä olevan kannan lisääntymisprosessiin. Se johdetaan siten, että pitkän aikavälin tuotto vähenee enintään 5 prosenttia kestävään enimmäistuottoon verrattuna. Vaihteluvälin yläraja asetetaan siten, että todennäköisyys kannan vähenemiselle kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on enintään 5 prosenttia;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;
8)  ’Blim -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kannan koon viitearvoa, jonka alittaminen saattaa merkitä lisääntymiskyvyn heikkenemistä;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä;
9)  ’MSY Btrigger -arvolla’ tarkoitetaan parhaissa käytettävissä olevissa tieteellisissä lausunnoissa, erityisesti ICES:n tai vastaavan kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetun riippumattoman tieteellisen elimen antamissa, ilmoitettua kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi toteutettava yksittäisiä tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin saavat kannat elpymään suuremmiksi kuin tasot, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
4 artikla – 2 kohta
2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä.
2.  Kyseiset tähän suunnitelmaan perustuvat FMSY -arvon vaihteluvälit on kysyttävä ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
4 artikla – 5 kohta – c alakohta
c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin.
c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin lukuun ottamatta tapauksia, joissa helpotetaan pullonkaulalajeihin liittyviä tilanteita tai muita tilanteita, jotka lamauttavat joidenkin laivastojen toiminnan vai vaikuttavat siihen merkittävästi.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
4 aartikla – 1 kohta – johdantokappale
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella seuraavat säilyttämisen viitearvot:
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kantojen täyden lisääntymiskyvyn turvaamiseksi ICES:ltä tai vastaavalta kansainvälisellä tai unionin tasolla tunnustetulta riippumattomalta tieteelliseltä elimeltä on pyydettävä tämän suunnitelman perusteella seuraavat säilyttämisen viitearvot:
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2016/1139
-15 artikla (uusi)
4 a.  Lisätään IX lukuun artikla seuraavasti:
”-15 artikla
Tieteellisen lausunnon seuranta ja sen muuttamista koskeva etukäteisilmoitus
1.  Komissio esittää Euroopan parlamentille joka vuosi viimeistään 1 päivänä huhtikuuta kertomuksen käytettävissä olevista parhaista tieteellisistä lausunnoista, joiden pohjalta neuvosto on tehnyt päätöksiä kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta tämän asetuksen mukaisesti edellisen vuoden helmikuun 1 päivän ja kuluvan vuoden tammikuun 31 päivän välisenä aikana.
Kertomuksessa otetaan kaikkien asianomaisten kantojen ja kalalajien osalta huomioon etenkin kalastusmahdollisuudet, jotka neuvosto on vahvistanut tämän asetuksen 4 artiklan, 5 artiklan ja tarvittaessa 7 artiklan nojalla, ja siinä tarkennetaan myös vastaavia arvoja, jotka ilmoitetaan kalastuskuolevuutena. Näitä tietoja verrataan tieteellisiin viitelausuntoihin kalastuskuolevuuden vaihteluvälien (MSY Flower -arvo, FMSY -arvo ja MSY Fupper -arvo ja niitä vastaavat kalastusmahdollisuudet) sekä kutevien kantojen biomassaa koskevien arvioiden ja biomassan viitekynnysten osalta (MSY Btrigger- ja Blim-arvo).
2.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille mahdollisimman pian saatuaan tiedon asiasta ja joka tapauksessa ennen kalastusmahdollisuuksien määrittelystä annettavan neuvoston uuden päätöksen hyväksymistä tilanteista, joissa uusimmat tieteelliset FMSY -tiedot vastaavat kalastusmahdollisuuksien vaihtelua, joka poikkeaa yli 20 prosenttia kalastusmahdollisuuksien määrittelyyn kuluvalla kaudella käytetyn tieteellisen lausunnon FMSY -arvon mukaisista kalastusmahdollisuuksista. Komissio ilmoittaa myös Euroopan parlamentille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen uuden neuvoston päätöksen hyväksymistä tapauksista, joissa kutevien kantojen biomassan erilaisia viitetasoja koskevat tieteelliset lausunnot oikeuttavat suojatoimenpiteiden toteuttamisen 7 artiklan mukaisesti.”;

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0310/2018).

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö