Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0310/2018

Teksty złożone :

A8-0310/2018

Debaty :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Teksty przyjęte
PDF 263kWORD 81k
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg
Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 25 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek
Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008
ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami dennymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na podejściu ostrożnościowym oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.
(4)  Do celów WPRyb należą między innymi: zapewnienie, aby rybołówstwo i akwakultura były zrównoważone środowiskowo w perspektywie długookresowej i zarządzane w sposób spójny z celami obejmującymi generowanie korzyści gospodarczych, społecznych i w zakresie zatrudnienia, ograniczenie zależności rynku unijnego od przywozu żywności, wspieranie bezpośredniego i pośredniego tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju gospodarczego obszarów przybrzeżnych, stosowanie do zarządzania rybołówstwem podejścia opartego na podejściu ostrożnościowym oraz wprowadzanie w życie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Zgodnie z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa oraz aby zapewnić równe szanse i uczciwą konkurencję między basenami morskimi, wszystkie plany wieloletnie powinny obejmować jednolite ramy i nie powinno być żadnych odstępstw dla konkretnych basenów morskich w odniesieniu do zasad ustalania kwot.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych (w dowolnym połączeniu), takich jak: plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów.
(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych (w dowolnym połączeniu), takich jak: plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów, zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wyraźnie wskazuje cel, jakim jest zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza odbudowywała i zachowywała populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających na osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Aby osiągnąć ten cel, w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 przewiduje się, że należy osiągnąć wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym połowie w miarę możliwości do 2015 r., a w stopniowy sposób w odniesieniu do wszystkich stad – najpóźniej do 2020 r.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne. Zgodnie z tymi przepisami niniejszy plan powinien zawierać: cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu unikanie i ograniczanie niezamierzonych połowów.
(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne. Zgodnie z tymi przepisami niniejszy plan powinien zawierać: cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony, środki ochronne i środki techniczne mające na celu unikanie i ograniczanie niezamierzonych połowów, ograniczanie do minimum wpływu na środowisko morskie, zwłaszcza naruszania siedlisk i zaburzania dna morskiego, a także osiągnięcie celów o charakterze społeczno-gospodarczym.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Komisja powinna uzyskać najlepsze dostępne opinie naukowe dotyczące stad objętych planem wieloletnim. W tym celu zawiera ona protokoły ustaleń z Międzynarodową Radą Badań Morza (ICES). Opinie naukowe wydawane przez ICES powinny opierać się na tym planie wieloletnim i powinny w szczególności wskazywać przedziały FMSY oraz punkty odniesienia dla biomasy (tj. MSY Btrigger oraz Blim). Wartości te powinny zostać wskazane w opiniach dotyczących odpowiednich stad oraz, w stosownych przypadkach, w innych publicznie dostępnych opiniach naukowych, w tym na przykład w wydawanych przez ICES opiniach na temat połowów wielogatunkowych.
(8)  Komisja powinna uzyskać najlepsze dostępne opinie naukowe dotyczące stad objętych planem wieloletnim. W tym celu zawiera protokoły ustaleń z Międzynarodową Radą Badań Morza (ICES). Opinie naukowe wydawane przez ICES powinny opierać się na tym planie wieloletnim i powinny w szczególności wskazywać przedziały FMSY oraz punkty odniesienia dla biomasy (tj. MSY Btrigger oraz Blim). Wartości te powinny zostać wskazane w opiniach dotyczących odpowiednich stad oraz, w stosownych przypadkach, w innych publicznie dostępnych opiniach naukowych, w tym na przykład w wydawanych przez ICES opiniach na temat połowów wielogatunkowych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  W rozporządzeniach Rady (WE) nr 811/200418, (WE) nr 2166/200519, (WE) nr 388/200620, (WE) nr 509/200721, (WE) nr 1300/200822 i (WE) nr 1342/200823 ustanowiono zasady eksploatacji północnego stada morszczuka, zasobów morszczuka i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, soli w Zatoce Biskajskiej, soli w zachodniej części kanału La Manche, śledzia atlantyckiego na zachód od Szkocji oraz dorsza atlantyckiego w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, wodach na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim. Wspomniane gatunki oraz inne stada denne są poławiane w połowach wielogatunkowych. Należy zatem ustanowić jeden plan wieloletni, w którym uwzględnione zostaną takie interakcje techniczne.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
_________________
18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego (Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 1).
19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2166/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, s. 5).
20 Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 1).
21 Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w zachodniej części kanału La Manche (Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 7).
22 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 6).
23 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2004 (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Niektóre stada denne są eksploatowane zarówno w wodach zachodnich, jak i w wodach z nimi sąsiadujących. W związku z tym należy rozszerzyć zakres określonych w planie przepisów dotyczących wartości docelowych i środków ochronnych odnoszących się do stad eksploatowanych głównie w wodach zachodnich na wspomniane obszary znajdujące się poza ich obrębem. Ponadto – w odniesieniu do stad obecnych również w wodach zachodnich, ale eksploatowanych głównie poza granicami wód zachodnich, w planach wieloletnich należy ustanowić wartości docelowe i środki ochronne dotyczące obszarów leżących poza wodami zachodnimi, w których stada te są głównie eksploatowane, rozszerzając zakres tych planów wieloletnich, tak aby obejmowały one również wody zachodnie.
(11)  Niektóre stada denne są eksploatowane zarówno w wodach zachodnich, jak i w wodach z nimi sąsiadujących. W związku z tym należy rozszerzyć zakres określonych w planie przepisów dotyczących wartości docelowych i środków ochronnych odnoszących się do stad dennych eksploatowanych głównie w wodach zachodnich na wspomniane obszary, na których znajdują się te stada, znajdujące się poza obrębem tych wód, pod warunkiem że nie podlegają one suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich. Ponadto – w odniesieniu do stad obecnych również w wodach zachodnich, ale eksploatowanych głównie poza granicami wód zachodnich, w planach wieloletnich należy ustanowić wartości docelowe i środki ochronne dotyczące obszarów leżących poza wodami zachodnimi, w których te stada denne są głównie eksploatowane, rozszerzając zakres tych planów wieloletnich, tak aby obejmowały one również wody zachodnie.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   Plan zarządzania nie powinien ograniczać się do uwzględniania jedynie mechanizmów określania uprawnień do połowów w perspektywie krótkoterminowej, ponieważ prowadzi to do niepewności i braku przejrzystości dla sektora.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Zakres geograficzny stosowania planu wieloletniego powinien opierać się na rozmieszczeniu geograficznym stad wskazanym w najnowszej opinii naukowej na temat stad wydanej przez ICES. Geograficzne rozmieszczenie stad określone w planie wieloletnim może w przyszłości wymagać zmian albo ze względu na uzyskanie dokładniejszych informacji naukowych, albo w wyniku migracji zasobów. W związku z tym należy uprawnić Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dostosowujących określone w planie wieloletnim geograficzne rozmieszczenie stad, jeżeli zalecenia naukowe dostarczone przez ICES wskażą na zmianę rozmieszczenia geograficznego odnośnych stad.
(12)  Zakres geograficzny stosowania planu wieloletniego powinien opierać się na rozmieszczeniu geograficznym stad dennych wskazanym w najnowszej opinii naukowej na temat stad wydanej przez ICES. Geograficzne rozmieszczenie stad określone w planie wieloletnim może w przyszłości wymagać zmian albo ze względu na uzyskanie dokładniejszych informacji naukowych, albo w wyniku migracji stad dennych. W związku z tym należy uprawnić Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dostosowujących określone w planie wieloletnim geograficzne rozmieszczenie stad, jeżeli zalecenia naukowe dostarczone przez ICES lub podobny niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym wskażą na zmianę rozmieszczenia geograficznego odnośnych stad.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Założeniem niniejszego planu powinno być przyczynienie się do osiągania celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY stad docelowych, wdrożenie obowiązku wyładunku w odniesieniu do stad dennych podlegających limitom połowowym, wspieranie odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. W ramach planu należy wdrożyć ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE) oraz z celami dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG. W planie tym należy też określić szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku w odniesieniu do wszystkich stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
(14)  Założeniem niniejszego planu powinno być przyczynienie się do osiągania celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie stad objętych niniejszym rozporządzeniem powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów, wdrożenie obowiązku wyładunku w odniesieniu do stad dennych podlegających limitom połowowym, wspieranie odpowiedniego poziomu życia osób zależnych od działalności połowowej, uwzględnienie przybrzeżnego rybołówstwa i aspektów społeczno-ekonomicznych. W ramach planu należy wdrożyć ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan powinien być spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska (zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE) oraz z celami dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG. W planie tym należy też określić szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków złowionych w ramach połowów dennych, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczynią się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwolą uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY, powinny być obliczane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w szczególności w jej okresowych zaleceniach dotyczących połowów. W oparciu o ten plan przedziały są ustalone w taki sposób, aby nie powodowały długoterminowego ograniczenia odłowu o więcej niż 5 % w porównaniu z MSY24. Górna granica przedziału jest ograniczona, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stada poniżej wartości Blim nie przekraczało 5 %. Górna granica przedziału jest również zgodna z „zasadą doradczą” ICES, zgodnie z którą w przypadku, gdy stan biomasy tarłowej lub liczebności jest zły, wartość F należy zmniejszyć do wartości nieprzekraczającej górnej granicy równej wartości punktu FMSY pomnożonej przez biomasę tarłową lub liczebność w roku obowiązywania całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC), podzielonej przez wartość MSY Btrigger. Przedstawiając opinie naukowe dotyczące śmiertelności połowowej i wariantów połowowych, ICES stosuje powyższe czynniki oraz zasadę doradczą.
(16)  Należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) odpowiadający celowi, jakim jest osiągnięcie i utrzymanie MSY wyrażonego jako przedziały wartości spójne z osiągnięciem maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY). Przedziały te, oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, są niezbędne do zapewnienia elastyczności, która pozwoli na uwzględnianie zmian w opiniach naukowych, przyczynią się do wdrożenia obowiązku wyładunku oraz pozwolą uwzględnić specyfikę połowów wielogatunkowych. Przedziały FMSY, powinny być obliczane m.in. przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w szczególności w jej okresowych zaleceniach dotyczących połowów. W oparciu o ten plan przedziały są ustalone w taki sposób, aby nie powodowały długoterminowego ograniczenia odłowu o więcej niż 5 % w porównaniu z MSY24. Górna granica przedziału jest ograniczona, aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stada poniżej wartości Blim nie przekraczało 5 %. Górna granica przedziału jest również zgodna z „zasadą doradczą” ICES, zgodnie z którą w przypadku, gdy stan biomasy tarłowej lub liczebności jest zły, wartość F należy zmniejszyć do wartości nieprzekraczającej górnej granicy równej wartości punktu FMSY pomnożonej przez biomasę tarłową lub liczebność w roku obowiązywania całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC), podzielonej przez wartość MSY Btrigger. Przedstawiając opinie naukowe dotyczące śmiertelności połowowej i wariantów połowowych, ICES stosuje powyższe czynniki oraz zasadę doradczą.
___________
___________
24 UE zwróciła się do ICES o przedstawienie przedziałów FMSY dla wybranych stad w podobszarach ICES 5–10.
24 UE zwróciła się do ICES o przedstawienie przedziałów FMSY dla wybranych stad w podobszarach ICES 5–10.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
(16a)   Aby osiągnąć cele określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, należy ustanowić docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej (F) na poziomie nieprzekraczającym wskaźnika opartego na maksymalnym podtrzymywalnym połowie. Wskaźnik ten należy osiągnąć w jak najkrótszym czasie oraz w stopniowy, narastający sposób najpóźniej do 2020 r. w odniesieniu do wszystkich stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Powinna istnieć możliwość ustanowienia całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) dla homarca w wodach zachodnich, będącego sumą limitów połowowych ustanowionych dla każdej jednostki funkcjonalnej oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza obrębem jednostek funkcjonalnych w tym obszarze TAC. Nie wyklucza to jednak przyjęcia środków ochronnych dla określonych jednostek funkcjonalnych.
(20)  Powinna istnieć możliwość ustanowienia całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) dla stad homarca w wodach zachodnich, będącego sumą limitów połowowych ustanowionych dla każdej jednostki funkcjonalnej oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza obrębem jednostek funkcjonalnych w obszarze określonym dla tych stad. Nie wyklucza to jednak przyjęcia środków ochronnych dla określonych jednostek funkcjonalnych.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
(21a)  Należy już teraz ustanowić szczególne zakazy połowów dotyczących labraksa i rdzawca, w szczególności w celu ochrony tarlaków tego gatunku w okresie rozrodu. W celu ochrony malejącej liczebności zasobów labraksa i rdzawca państwa członkowskie powinny ustanowić odpowiednie przemysłowe i rekreacyjne środki odnowy wynikające z najlepszych dostępnych opinii naukowych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  W przypadkach gdy Rada bierze pod uwagę znaczący wpływ połowów rekreacyjnych na uprawnienia do połowów określonych stad, powinna mieć możliwość ustalenia dla połowów przemysłowych TAC uwzględniającego wielkość połowów rekreacyjnych lub przyjęcia innych środków ograniczających połowy rekreacyjne, takich jak limity ilościowe i okresy zamknięte.
(22)  Jeżeli umieralność ryb w wyniku połowów rekreacyjnych wywiera znaczący wpływ na stada zarządzane na podstawie MSY, Rada powinna mieć możliwość ustalenia indywidualnych uprawnień do połowów, niedyskryminujących dla rybaków rekreacyjnych. Takie indywidualne uprawnienia do połowów rekreacyjnych powinny obejmować okres, który nie może być krótszy niż jeden miesiąc i odpowiadać rzeczywistym praktykom i połowom w ramach połowów rekreacyjnych. Konieczne jest również, aby połowy rekreacyjne gatunków o wysokiej wartości handlowej były oznaczane przez usunięcie części płetwy ogonowej, aby ograniczyć możliwości nielegalnego wykorzystywania takich połowów w kanałach handlu rybami.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, które zostaną doprecyzowane zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
(23)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i zminimalizować negatywny wpływ na ekosystem, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, w szczególności środki na rzecz stopniowego unikania i eliminowania odrzutów i ograniczenia negatywnego wpływu rybołówstwa na ekosystem – z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych – które zostaną doprecyzowane, w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Należy również wyjaśnić, że obowiązek wyładunku nie ma zastosowania do połowów rekreacyjnych. W przypadku braku wspólnych rekomendacji Komisja może przyjmować akty delegowane.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)
(23a)   W celu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk, zwłaszcza tych poważnie zagrożonych i dotkniętych presją połowową, w planie należy przewidzieć środki zarządzania w zakresie omawianych połowów, w tym zmianę narzędzi używanych na statkach, zmianę działalności statków i zmiany w zakresie samego statku. W planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania, które zostaną doprecyzowane zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania aktów wykonawczych określających analizę basenu morskiego oraz format i harmonogram przedstawiania i zatwierdzania środków zarządzania.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Komisja powinna co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące najlepszych dostępnych opinii naukowych, które zostały wykorzystane do celów ustalania uprawnień do połowów lub stosowania środków ochronnych przez Radę, Komisja powinna również informować z wyprzedzeniem Parlament Europejski o sytuacjach, w których opinia naukowa mogłaby prowadzić do znacznych różnic w ustalaniu uprawnień do połowów.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić zmiany niektórych środków, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych i wdrożenia obowiązku wyładunku. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła podczas swych prac przygotowawczych odpowiednie konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa25. W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
(26)  W celu dostosowania się do postępu technicznego i naukowego w odpowiednim czasie i w proporcjonalny sposób oraz aby zapewnić elastyczność i umożliwić zmiany niektórych środków, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w zakresie środków zaradczych i wdrożenia obowiązku wyładunku. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje z odnośnymi komitetami doradczymi, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa25. W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
_________________
_________________
25 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
25 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Zastosowanie dynamicznych odniesień do przedziałów FMSY i do punktów odniesienia do celów ochrony gwarantuje, że parametry te, niezbędne do ustalania uprawnień do połowów, nie przestaną być aktualne i Rada będzie mieć zawsze możliwość korzystania z najlepszych dostępnych opinii naukowych. Co więcej, takie podejście stosowania dynamicznych odniesień do najlepszych dostępnych opinii naukowych należy stosować w odniesieniu do zarządzania zasobami na Morzu Bałtyckim. W tym kontekście „najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, których podstawę stanowią najbardziej aktualne dane i metody naukowe, wydanych albo zweryfikowanych przez niezależny organ naukowy, uznany na szczeblu Unii Europejskiej lub międzynarodowym. Należy zatem zmienić rozporządzenie (UE) 2016/113927.
(28)  Zastosowanie dynamicznych odniesień do przedziałów FMSY i do punktów odniesienia do celów ochrony gwarantuje, że parametry te, niezbędne do ustalania uprawnień do połowów, nie przestaną być aktualne i Rada będzie mieć zawsze możliwość korzystania z najlepszych dostępnych opinii naukowych. Co więcej, takie podejście stosowania dynamicznych odniesień do najlepszych dostępnych opinii naukowych należy stosować w odniesieniu do zarządzania zasobami na Morzu Bałtyckim . Komisja powinna również co roku przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące wykorzystanych najlepszych dostępnych opinii naukowych i powinna również informować z wyprzedzeniem Parlament o sytuacjach, w których opinia naukowa mogłaby prowadzić do znacznych różnic w ustalaniu uprawnień do połowów. W tym kontekście „najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do powszechnie dostępnych opinii naukowych, poddawanych wzajemnej ocenie przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) lub inne stosowne organy naukowe, takie jak Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES). Ich podstawę stanowią najnowsze dostępne dane i metody naukowe oraz spełniają one wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
_________________
27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący następujących stad dennych, w tym stad głębokowodne, w wodach zachodnich, w tym połowów tych stad oraz, w przypadkach gdy stada te występują również poza wodami zachodnimi, w wodach sąsiadujących z nimi:
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący wymienionych poniżej stad dennych, w tym stad głębokowodnych, w wodach zachodnich oraz, w przypadkach gdy stada te występują również poza wodami zachodnimi, w wodach sąsiadujących z nimi, które nie podlegają suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich, a także dotyczący połowów eksploatujących te stada:
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
4)  labraks (Dicentrarchus labrax) w rejonach 4b, 4c, 7a oraz 7d–h;
4)  labraks (Dicentrarchus labrax) w rejonach 4b, 4c, 7a–b, 7 d–h oraz 7j, w podobszarze 8 i w rejonie 9a;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 23 – tiret 1
–  w południowej części Zatoki Biskajskiej (FU 25);
–  w Zatoce Biskajskiej (FU 23–24);
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 1
–  w zachodniej Galicji (FU 26–27);
–  w zachodniej Galicji (FU 26);
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 2
w wodach u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego (FU 28–29);
skreśla się
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 2 a (nowe)
–   w północnej Portugalii (FU 27);
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 –punkt 24 – tiret 2 b (nowe)
–   w wodach Portugalii (południowa Portugalia i region Algarve) (FU 28–29);
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2
Jeżeli opinie naukowe wskazują na zmiany w geograficznym rozmieszczeniu stad wymienionych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 15, zmieniające niniejsze rozporządzenie poprzez dostosowania w wymienionych powyżej obszarach w celu odzwierciedlenia tych zmian. Przedmiotowe dostosowania nie mogą wykraczać poza obszary występowania stad w wodach Unii podobszarów 4–10 oraz obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.
Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe, zwłaszcza opinie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), wskazują na zmiany w geograficznym rozmieszczeniu stad wymienionych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 15, zmieniające niniejsze rozporządzenie poprzez dostosowania w wymienionych powyżej obszarach w celu odzwierciedlenia tych zmian. Przedmiotowe dostosowania nie mogą wykraczać poza obszary występowania stad w wodach Unii podobszarów 4–10 oraz obszarów CECAF 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Jeżeli na podstawie opinii naukowych Komisja uzna, że wykaz stad określonych w ust. 1 akapit pierwszy wymaga zmiany, może przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tego wykazu.
2.  Jeżeli na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych Komisja uzna, że wykaz stad określonych w ust. 1 akapit pierwszy wymaga zmiany, może przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tego wykazu.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3
3.  W odniesieniu do wód przyległych objętych zakresem ust. 1 niniejszego artykułu, zastosowanie mają tylko art. 4 i 6 oraz środki dotyczące uprawnień do połowów zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia.
3.  W odniesieniu do wód przyległych objętych zakresem ust. 1 niniejszego artykułu, zastosowanie mają tylko art. 4 i 6, środki dotyczące uprawnień do połowów zgodnie z art. 7, art. 9 ust. 3a oraz art. 9a niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4
4.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do przyłowów złowionych w wodach zachodnich podczas połowów ze stad wymienionych w ust. 1. Jednak w przypadku gdy na podstawie innych aktów prawnych Unii ustanawiających plany wieloletnie w odniesieniu do tych stad ustanowiono przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą, stosuje się te przedziały i środki ochronne.
4.  Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do przyłowów złowionych w wodach zachodnich podczas połowów stad dennych wymienionych w ust. 1 i zapewnia, aby eksploatacja wszystkich żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Niniejsze rozporządzenie określa również szczegóły dotyczące wdrażania środków na rzecz zminimalizowania wpływu połowów na środowisko morskie, w szczególności przyłowy gatunków chronionych, w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich w odniesieniu do wszystkich połowów prowadzonych w tych wodach. Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające analizę basenu morskiego oraz format i harmonogram przedstawiania i zatwierdzania środków zarządzania.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5
5.  Niniejsze rozporządzenie określa też szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku dla wszystkich stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
5.  Niniejsze rozporządzenie określa też szczegóły realizacji w wodach Unii stanowiących część wód zachodnich obowiązku wyładunku dla stad gatunków, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, złowionych w ramach połowów dennych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6
6.  Jak określono w art. 8, niniejsze rozporządzenie ustanawia środki techniczne, mające zastosowanie w odniesieniu do każdego stada w wodach zachodnich.
6.  Jak określono w art. 8, niniejsze rozporządzenie ustanawia środki techniczne w zakresie połowów przemysłowych i rekreacyjnych, mające zastosowanie w odniesieniu do każdego stada dennego w wodach zachodnich.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;
2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) lub podobny niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5
5)  „wartość punktu FMSY oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów i w obecnych warunkach środowiskowych zapewnia długoterminowy maksymalny odłów;
5)  FMSY oznacza wartość szacowanej śmiertelności połowowej, która w danym modelu prowadzenia połowów i w obecnych warunkach środowiskowych zapewnia długoterminowy maksymalny odłów;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;
8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, a w przypadku homarca punkt odniesienia liczebności, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY.
9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, a w przypadku homarca punkt odniesienia liczebności, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego zapewnienie długoterminowych MSY.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
9a)  „najlepsze dostępne opinie naukowe” odnoszą się do publicznie dostępnych opinii naukowych, które opierają się na najnowszych danych naukowych i metodach i które zostały wydane lub poddane przeglądowi przez niezależny międzynarodowy organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, taki jak Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES), oraz spełniają wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Plan ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie w zarządzaniu rybołówstwem podejścia ostrożnościowego, oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą doprowadzić do MSY.
1.  Plan ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie w zarządzaniu rybołówstwem podejścia ostrożnościowego, oraz zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morskich doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą doprowadzić do MSY. Oprócz dążenia do osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego plan jest zarządzany w sposób spójny z celami dotyczącymi tworzenia korzyści gospodarczych, społecznych i w zakresie zatrudnienia, a także przyczynia się do zapewniania dostępności produktów spożywczych.
Wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymywalnym połowie zostanie stopniowo osiągnięty w odniesieniu do wszystkich stad najpóźniej do 2020 r. i utrzymany od tego czasu.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Celem planu jest przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do gatunków objętych limitami połowowymi i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.
2.  Celem planu jest przyczynienie się do wyeliminowania odrzutów poprzez unikanie i ograniczanie w miarę możliwości niezamierzonych połowów, w tym przez stosowanie innowacyjnych selektywnych narzędzi i technik połowowych, oraz do wdrożenia obowiązku wyładunku określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do gatunków objętych limitami połowowymi i do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Plan wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan jest spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE oraz z celami ustanowionymi w art. 4 i 5 dyrektywy 2009/147/WE oraz w art. 6 i 12 dyrektywy Rady 92/43/EWG.
3.  Plan wdraża podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, a w szczególności na wrażliwe siedliska i gatunki chronione, w tym ssaki morskie, gady morskie, ptaki morskie, góry podwodne, rafy głębinowe i ogrody koralowe lub kolonie gąbek, a nawet jego wyeliminowanie, gwarantując jednocześnie rybakom dalszą możliwość zrównoważonego i selektywnego prowadzenia połowów. Plan jest spójny z unijnym prawodawstwem dotyczącym środowiska, w szczególności z celem, jakim jest osiągnięcie do 2020 r. dobrego stanu środowiska, jak określono w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE, oraz z celami ustanowionymi w dyrektywie 2009/147/WE oraz w dyrektywie Rady 92/43/EWG.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b
b)  przyczynienie się do osiągnięcia innych odnośnych wskaźników zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.
b)  zapewnienie ograniczenia do minimum szkodliwego wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, w szczególności na wrażliwe siedliska i gatunki chronione, w tym ssaki morskie i ptaki morskie.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  Środki przewidziane w planie podejmuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi. W przypadku braku wystarczających danych w odniesieniu do odpowiednich stad stosuje się porównywalny poziom ochrony.
5.  Środki przewidziane w planie podejmuje się zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi. Najlepsze dostępne opinie naukowe są poddawane wzajemnej ocenie przez wiarygodne i odpowiednie organy naukowe, takie jak Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) lub Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Są one podawane do wiadomości publicznej najpóźniej w momencie przedstawienia tych środków przez Komisję. W przypadku braku wystarczających danych w odniesieniu do odpowiednich stad stosuje się porównywalny poziom ochrony.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie przedziałów FMSY.
2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie przedziałów FMSY.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera a
a)  jeżeli z opinii lub dowodów naukowych wynika, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;
a)  jeżeli z opinii lub dowodów naukowych wynika, że jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, w szczególności w celu zmniejszenia ograniczeń społeczno-ekonomicznych nakładanych na rybołówstwo;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c
c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach.
c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach, z wyjątkiem przypadków łagodzenia sytuacji blokowania bądź innych sytuacji powodujących wstrzymanie działalności określonych flot lub mających na nią istotny wpływ.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)
6a.   Aby uniknąć sytuacji, w których zarządzanie w perspektywie krótkoterminowej utrudniałoby uruchomienie zarządzania wieloletniego i sprzyjałoby uczestnictwu zainteresowanych stron w procesie podejmowania decyzji, w ramach niniejszego rozporządzenia możliwe jest zatwierdzanie zasad eksploatacji w drodze regionalizacji.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Gdy nie są dostępne odpowiednie informacje naukowe, stadami tymi należy zarządzać zgodnie z podejściem ostrożnościowym do zarządzania zasobami rybołówstwa, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
2.  Gdy nie są dostępne odpowiednie informacje naukowe, stadami tymi należy zarządzać zgodnie z podejściem ostrożnościowym do zarządzania zasobami rybołówstwa, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz zapewniając poziom ochrony co najmniej porównywalny z MSY zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy zarządzaniu połowami wielogatunkowymi w odniesieniu do stad, o których mowa w art. 1 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, uwzględnia się trudności w prowadzeniu połowów ze wszystkich stad na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu jednocześnie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy prowadzi to do przedwczesnego zamykania połowów.
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie
W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:
W oparciu o niniejszy plan i zgodnie z definicją najlepszych dostępnych opinii naukowych występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż MSY Btrigger, przyjmuje się odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziomy pozwalające uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową ograniczoną do poziomu poniżej wyższego zakresu przedziału FMSY, biorąc pod uwagę spadek biomasy.
1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad dennych, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż MSY Btrigger, przyjmuje się odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziomy pozwalające uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową ograniczoną do poziomu poniżej wyższego zakresu przedziału FMSY, biorąc pod uwagę spadek biomasy.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż Blim, przyjmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado lub jednostkę funkcjonalną i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.
2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa tarłowa, a w przypadku stad homarca – liczebność, któregokolwiek ze stad dennych, o których mowa w art. 1 ust. 1, są niższe niż Blim, przyjmuje się dalsze środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu odnośnego stada lub jednostki funkcjonalnej do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. Wspomniane środki zaradcze mogą w szczególności obejmować, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 i 5, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado lub jednostkę funkcjonalną i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do następujących środków technicznych:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do następujących środków technicznych dotyczących połowów eksploatujących stada denne w wodach zachodnich:
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a
(a)  specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;
(a)  specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów, zwłaszcza połowów niedojrzałych organizmów, lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 3 i mają zastosowanie zarówno do połowów przemysłowych, jak i rekreacyjnych.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)
Artykuł 8a
Obszary i okresy zamknięte w odniesieniu do połowów labraksa
1.  Zakazuje się połowów handlowych i rekreacyjnych labraksa w wodach zachodnich i w rejonie ICES 4b i 4c w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia. Zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, przemieszczania i wyładunku, a także przechowywania labraksa złowionego z wybrzeża na wspomnianych obszarach.
2.  Unijnym statkom rybackim zabrania się również poławiania labraksa w rejonach ICES 7b, 7c, 7j i 7k, jak również w wodach rejonów ICES 7a i 7g położonych dalej niż 12 mil morskich od linii podstawowej podlegających suwerenności Zjednoczonego Królestwa. Unijnym statkom rybackim zabrania się zatrzymywania na statku, przeładunku, przemieszczania i wyładunku labraksa złowionego w tych obszarach.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Bez uszczerbku dla przepisów art. 7, całkowity dopuszczalny połów dla stad homarca w wodach zachodnich może być sumą limitów połowowych dla jednostek funkcjonalnych oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi.
3.  Nie naruszając przepisów art. 7, całkowity dopuszczalny połów dla danego stada homarca może być sumą limitów połowowych dla jednostek funkcjonalnych oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi obszaru określonego dla tego stada.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczny wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada uwzględnia ten fakt i podczas ustalania uprawnień do połowów może ograniczyć połowy rekreacyjne w celu uniknięcia przekroczenia całkowitej wartości docelowej śmiertelności połowowej.
skreśla się
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Połowy rekreacyjne
1.  Państwa członkowskie uwzględniają śmiertelność połowową w przypadku połowów rekreacyjnych podczas przydzielania uprawnień do połowów, którymi dysponują i o których mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uniknięcia przekroczenia całkowitego wskaźnika docelowego śmiertelności połowowej.
Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczny wpływ na śmiertelność połowową danego stada, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, Rada może określić indywidualne uprawnienia połowowe w sposób niedyskryminujący rybaków rekreacyjnych.
2.  Przy ustalaniu uprawnień do połowów w odniesieniu do połowów rekreacyjnych Rada opiera się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, w tym kryteriach o charakterze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Kryteria, jakie mają być stosowane, mogą obejmować w szczególności wpływ tych połowów na środowisko, znaczenie społeczne tej działalności i jej wkład w gospodarkę na obszarach przybrzeżnych.
3.  Państwa członkowskie przyjmują niezbędne i proporcjonalne środki w celu kontroli i gromadzenia danych dla wiarygodnego oszacowania rzeczywistych poziomy połowów objętych ust. 1.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 b (nowy)
Artykuł 9b
Oznakowanie połowu w ramach połowów rekreacyjnych
1.  Osobniki labraksa, dorsza atlantyckiego, rdzawca i soli złowione w obszarach występowania stad, o których mowa w art. 1 ust. 1, są znakowane, jeżeli są zachowywane przez rybaka rekreacyjnego.
2.  Oznakowanie to polega na usunięciu części dolnej lub górnej płetwy ogonowej, jednak w taki sposób, by nie utrudniać pomiaru wielkości ryby.
3.  Oznakowanie to musi nastąpić bezpośrednio po złowieniu i uśmierceniu lub na brzegu, albo na pokładzie w przypadku połowów rekreacyjnych z jednostki pływającej. Jednakże osobniki, które znalazły się na pokładzie jednostki pływającej w ramach połowów rekreacyjnych i są przetrzymywane żywe, w dobrym stanie przed ich wypuszczeniem, nie są znakowane.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1
W odniesieniu do wszystkich stad gatunków występujących w wodach zachodnich, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, określając konkretne elementy wspomnianego obowiązku, jak przewidziano w art. 15 ust. 5 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
W odniesieniu do wszystkich stad gatunków dennych występujących w wodach zachodnich, do których ma zastosowanie obowiązek wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i w odniesieniu do przypadkowych połowów gatunków pelagicznych w ramach połowów zasobów, o których mowa w art. 1 ust. 1 objętych obowiązkiem wyładunku, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, określając konkretne elementy wspomnianego obowiązku, jak przewidziano w art. 15 ust. 5 lit. a)–e) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 a (nowy)
Obowiązek wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, nie stosuje się do połowów rekreacyjnych, w tym w przypadkach, w których Rada określa indywidualne uprawnienia do połowów zgodnie z art. 9a niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Rybołówstwo tradycyjne i przybrzeżne w regionach najbardziej oddalonych
Niniejsze rozporządzenie uwzględnia ograniczenia związane z wielkością statków uprawiających tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach najbardziej oddalonych, zatem należy zezwolić na wyładunek przyłowów, o ile nie mają one poważnego wpływu na ilość biomasy stada tarłowego.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
1.  W odniesieniu do każdego z obszarów ICES, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie wydaje upoważnienia do połowów statkom pływającym pod jego banderą, które prowadzą połowy w tym obszarze, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. W takich upoważnieniach do połowów państwa członkowskie mogą także ograniczyć całkowitą zdolność połowową, wyrażoną w kW statków używających określonych narzędzi.
1.  W odniesieniu do obszarów ICES, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie wydaje upoważnienia do połowów statkom pływającym pod jego banderą, które prowadzą połowy w tym obszarze, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   W upoważnieniach do połowów, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą także ograniczyć całkowitą zdolność połowową statków, o których mowa we wspomnianym ustępie, używających określonych narzędzi.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu ustanowienia ograniczeń całkowitej zdolności połowowej flot zainteresowanych państw członkowskich, aby ułatwić osiągnięcie celów określonych w art. 3.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Art. 18 ust. 1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art. 8 i 10 niniejszego rozporządzenia.
1.  Art. 18 ust.1–6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ma zastosowanie do środków, o których mowa w art.8, 10 i 11b niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami północno-zachodnimi, oraz państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami południowo-zachodnimi, mogą przedkładać wspólne rekomendacje zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 14. Mogą również przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają to za konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia nagłej zmiany w sytuacji któregokolwiek ze stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. Wspólne rekomendacje w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami północno-zachodnimi, oraz państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu wodami południowo-zachodnimi, mogą przedkładać wspólne rekomendacje zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 14. Mogą również przedkładać dalsze zalecenia, kiedy jest to konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia zmiany w sytuacji stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz w celu określenia planu zawierającego środki na rzecz wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem w wodach zachodnich. Wspólne rekomendacje w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy lub w możliwie najkrótszym terminie, jeżeli celem takich wspólnych rekomendacji jest zaradzenie sytuacjom nadzwyczajnym wskazanym w najnowszej opinii naukowej.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja może przyjmować akty delegowane również w przypadku braku wspólnego zalecenia, o którym mowa w tych ustępach.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
Artykuł 13a
Monitorowanie i uprzednie informowanie o zmianie opinii naukowej
1.  Co roku do dnia 1 kwietnia Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, które posłużyły za podstawę dla decyzji Rady dotyczących ustalenia uprawnień do połowów podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem między 1 lutego roku poprzedzającego i 31 stycznia danego roku.
W odniesieniu do wszystkich stad i gatunków ryb, których to dotyczy, sprawozdanie to zawiera w szczególności uprawnienia do połowów ustalone przez Radę na mocy art. 4 i 5 oraz, w stosownym przypadku, art. 7 niniejszego rozporządzenia, określając również odpowiednie wartości wyrażone w śmiertelności połowowej. Dane te są porównywane z referencyjnymi opiniami naukowymi w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej (MSY Flower, FMSY i MSY Fupper oraz odpowiadająca im wartość w uprawnieniach do połowów) oraz szacunków biomasy stad tarłowych i progów referencyjnych biomasy (MSY Btrigger i Blim).
2.  Komisja informuje Parlament Europejski tak szybko, jak to możliwe po uzyskaniu informacji na ten temat, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady dotyczącej ustalenia uprawnień do połowów, o sytuacjach, w których najnowsze dane FMSY odpowiadają różnicom w uprawnieniach do połowów, odbiegającym o więcej niż 20 % od uprawnień do połowów odpowiadających wartościom punktu FMSY w opinii naukowej użytej do ustalenia uprawnień do połowów w danym okresie. Analogicznie Komisja powiadamia Parlament Europejski, możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady, jeżeli opinie naukowe na temat różnych poziomów odniesienia biomasy stad tarłowych uzasadniają przyjęcie środków ochronnych na podstawie art. 7.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – nagłówek
Ocena planu
Ocena i realizacja planu
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 8 art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 1 ust. 1, art.8, art. 10 i art. 11 ust. 1b, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 8 art. 10, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art.1 ust.1, art.8, art.10 i art. 11 ust. 1b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 8 art. 10 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 8, art. 10 i art. 11 ust. 1b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;
2)  „przedział FMSY” oznacza przedział wartości określony w najlepszych dostępnych opiniach naukowych, w szczególności wydanych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) lub podobny niezależny organ naukowy uznany na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, w którym wynikiem wszystkich poziomów śmiertelności połowowej w granicach tego przedziału jest długoterminowy maksymalny podtrzymywalny połów („MSY”) w ramach danego modelu prowadzenia połowów i w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczących skutków dla procesu reprodukcji odnośnych stad. Jest on ustalany w taki sposób, aby nie powodował ograniczenia długoterminowych odłowów przekraczającego 5 % w porównaniu z maksymalnym podtrzymywalnym połowem. Jest on ograniczony, tak aby prawdopodobieństwo spadku liczebności stad do wartości poniżej limitu punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) nie przekraczało 5 %;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
(8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;
(8)  „Blim” oznacza punkt odniesienia wielkości stada określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego długoterminowe zapewnienie MSY;
9)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, określony na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, w szczególności na podstawie opinii ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym, poniżej którego należy wszcząć określone i odpowiednie działania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami doprowadziły do odbudowy stad powyżej poziomu umożliwiającego długoterminowe zapewnienie MSY;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 2
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie przedziałów FMSY.
2.  W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie przedziałów FMSY.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 2
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c
(c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach.
(c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów w następujących po sobie latach, z wyjątkiem przypadków łagodzenia sytuacji blokowania lub innych sytuacji powodujących wstrzymanie działalności określonych flot lub mających na nią istotny wpływ.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 3
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł 4a – akapit 1 – wprowadzenie
W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:
W oparciu o niniejszy plan występuje się do ICES lub podobnego niezależnego organu naukowego uznanego na szczeblu unijnym lub międzynarodowym o ustalenie następujących punktów odniesienia do celów ochrony pełnej zdolności reprodukcyjnej stad, o których mowa w art. 1 ust. 1:
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 1 – ustęp 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 2016/1139
Artykuł -15 (nowy)
4a.  w rozdziale IX dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł -15
Monitorowanie i uprzednie informowanie o zmianie opinii naukowej
1.  Co roku do dnia 1 kwietnia Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, które posłużyły za odniesienie dla decyzji Rady dotyczących ustalenia uprawnień do połowów podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem między 1 lutego roku poprzedzającego i 31 stycznia danego roku.
W odniesieniu do wszystkich stad i gatunków ryb, których to dotyczy, sprawozdanie to zawiera w szczególności uprawnienia do połowów ustalone przez Radę na mocy art. 4 i 5 oraz, w stosownym przypadku, art. 7 niniejszego rozporządzenia, określając również odpowiednie wartości wyrażone w śmiertelności połowowej. Dane te są porównywane z referencyjnymi opiniami naukowymi w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej (MSY Flower, FMSY i MSY Fupper oraz odpowiadająca im wartość w uprawnieniach do połowów) oraz szacunków biomasy stad tarłowych i progów referencyjnych biomasy (MSY Btrigger i Blim).
2.  Komisja informuje Parlament Europejski tak szybko, jak to możliwe po uzyskaniu informacji na ten temat, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady dotyczącej ustalenia uprawnień do połowów, o sytuacjach, w których najnowsze wartości naukowe FMSY odpowiadają różnicom w uprawnieniach do połowów, odbiegającym o więcej niż 20 % od uprawnień do połowów odpowiadających wartościom FMSY w opinii naukowej użytej do ustalenia uprawnień do połowów w danym okresie. Analogicznie Komisja powiadamia Parlament Europejski, możliwie jak najszybciej, a w każdym przypadku przed przyjęciem nowej decyzji Rady, jeżeli opinie naukowe na temat różnych poziomów odniesienia biomasy stad tarłowych uzasadniają przyjęcie środków ochronnych na podstawie art. 7. ’;

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0310/2018).

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności