Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0310/2018

Ingivna texter :

A8-0310/2018

Debatter :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Antagna texter
PDF 225kWORD 73k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 25 oktober 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titel
Förslag till
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.
(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bl.a. att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt och att de förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om ekonomisk och social nytta och ökad sysselsättning, för att minska unionsmarknadens beroende av livsmedelsimport, främja direkt och indirekt sysselsättning och den ekonomiska utvecklingen av kustområden, tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)   I enlighet med principerna för den gemensamma fiskeripolitiken och för att säkerställa lika villkor och rättvis konkurrens mellan olika havsområden bör det finnas en enhetlig ram för alla fleråriga planer och inga havsområdesspecifika undantag från principerna för fastställande av kvoter.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder, fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.
(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder och fastställande och fördelning av fiskemöjligheter i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs uttryckligen målet om att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. I syfte att nå detta mål föreskrivs i förordning (EU) nr 1380/2013 att man för alla bestånd stegvis bör uppnå nyttjandegraden för maximal hållbar avkastning senast 2015, där så är möjligt, men allra senast 2020.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör denna plan innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster.
(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning. I enlighet med de bestämmelserna bör denna plan innehålla övergripande mål, kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, skyddsåtgärder samt tekniska åtgärder som utformats för att undvika och minska oönskade fångster, minimera inverkan på den marina miljön, särskilt skador på livsmiljöer och havsbotten, samt för att uppfylla sociala och ekonomiska mål.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Kommissionen bör inhämta bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden avseende fiskbestånden inom ramen för den fleråriga planen. I detta syfte ingår den samförståndsavtal med Internationella havsforskningsrådet (Ices). De vetenskapliga utlåtandena från Ices bör baseras på denna fleråriga plan och i synnerhet ange FMSY-intervall och referenspunkter för biomassa, dvs. MSY Btrigger och Blim. Dessa värden ska anges i den relevanta beståndsbedömningen och, i förekommande fall, i andra offentligt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, inbegripet exempelvis i utlåtanden om blandfiske från Ices.
(8)  Kommissionen bör inhämta bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden avseende fiskbestånden inom ramen för den fleråriga planen. I detta syfte ingår den ,samförståndsavtal med Internationella havsforskningsrådet (Ices). De vetenskapliga utlåtandena från Ices bör baseras på denna fleråriga plan och i synnerhet ange FMSY-intervall och referenspunkter för biomassa, dvs. MSY Btrigger och Blim. Dessa värden ska anges i den relevanta beståndsbedömningen och, i förekommande fall, i andra offentligt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, inbegripet exempelvis i utlåtanden om blandfiske och/eller fiske av flera arter från Ices.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  I rådets förordningar (EG) nr 811/200418, (EG) nr 2166/200519, (EG) nr 388/200620, (EG) nr 509/200721, (EG) nr 1300/200822 och (EG) nr 1342/200823 fastställs regler för nyttjande av det nordliga beståndet av kummel, bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön, tunga i Biscayabukten, tunga i västra delen av Engelska kanalen, sill i området väster om Skottland och torsk i Kattegatt, Nordsjön väster om Skottland och Irländska sjön. Dessa och andra demersala bestånd fångas i blandfisken. Därför är det lämpligt att upprätta en övergripande flerårig plan som tar hänsyn till sådana tekniska samspel.
(9)  I rådets förordningar (EG) nr 811/200418, (EG) nr 2166/200519, (EG) nr 388/200620, (EG) nr 509/200721, (EG) nr 1300/200822 och (EG) nr 1342/200823 fastställs regler för nyttjande av det nordliga beståndet av kummel, bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön, tunga i Biscayabukten, tunga i västra delen av Engelska kanalen, sill i området väster om Skottland och torsk i Kattegatt, Nordsjön väster om Skottland och Irländska sjön. Dessa och andra demersala bestånd fångas i blandfisken och/eller fiske av flera arter. Därför är det lämpligt att upprätta en övergripande flerårig plan som tar hänsyn till sådana tekniska samspel.
_________________
_________________
18 Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21.4.2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (EUT L 150, 30.4.2004, s. 1).
18 Rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21.4.2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (EUT L 150, 30.4.2004, s. 1).
19 Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).
19 Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).
20 Rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (EUT L 65, 7.3.2006, s. 1).
20 Rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (EUT L 65, 7.3.2006, s. 1).
21 Rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (EUT L 122, 11.5.2007, s. 7).
21 Rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (EUT L 122, 11.5.2007, s. 7).
22 Rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (EUT L 344, 20.12.2008, s. 6).
22 Rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (EUT L 344, 20.12.2008, s. 6).
23 Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 (EGT L 348, 24.12.2008, s. 20).
23 Rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 (EGT L 348, 24.12.2008, s. 20).
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Vissa demersala bestånd nyttjas både i de västliga vattnen och till dessa angränsande vatten. Därför bör tillämpningsområdet för de bestämmelser i planen som rör mål och skyddsåtgärder för bestånd som huvudsakligen nyttjas i västliga vatten utvidgas till dessa områden utanför de västliga vattnen. För de bestånd som också förekommer i de västliga vattnen men som huvudsakligen nyttjas utanför de västliga vattnen, bör det dessutom fastställas mål och skyddsåtgärder i fleråriga planer för de områden utanför de västliga vattnen där dessa bestånd huvudsakligen nyttjas, genom att tillämpningsområdet för de fleråriga planerna utvidgas så att de även omfattar de västliga vattnen.
(11)  Vissa demersala bestånd nyttjas både i de västliga vattnen och till dessa angränsande vatten. Därför bör tillämpningsområdet för de bestämmelser i planen som rör mål och skyddsåtgärder för demersala bestånd som huvudsakligen nyttjas i västliga vatten utvidgas så att det också omfattar områden som har dessa bestånd, som ligger utanför de västliga vattnen, såvida de inte står under någon tredje stats överhöghet eller jurisdiktion. För de bestånd som också förekommer i de västliga vattnen men som huvudsakligen nyttjas utanför de västliga vattnen, bör det dessutom fastställas mål och skyddsåtgärder i fleråriga planer för de områden utanför de västliga vattnen där dessa demersala bestånd huvudsakligen nyttjas, genom att tillämpningsområdet för de fleråriga planerna utvidgas så att de även omfattar de västliga vattnen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Förvaltningsplanen ska inte begränsas till att behandla mekanismer som fastställer fiskemöjligheter på kort sikt, vilket skulle ge upphov till osäkerhet och bristande insyn inom branschen.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Det geografiska tillämpningsområdet för den fleråriga planen bör bygga på beståndens geografiska fördelning enligt de senaste vetenskapliga beståndsbedömningarna från Ices. Mot bakgrund av antingen bättre vetenskaplig information eller beståndsvandring kan det i framtiden bli nödvändigt att ändra den geografiska fördelning som fastställs för bestånden i den fleråriga planen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att anpassa den geografiska fördelning som anges för bestånden, i den fleråriga planen, om de vetenskapliga utlåtandena från Ices visar på förändringar i de berörda beståndens geografiska fördelning.
(12)  Det geografiska tillämpningsområdet för den fleråriga planen bör bygga på de demersala beståndens geografiska fördelning enligt de senaste vetenskapliga beståndsbedömningarna från Ices. Mot bakgrund av antingen bättre vetenskaplig information eller demersal beståndsvandring kan det i framtiden bli nödvändigt att ändra den geografiska fördelning som fastställs för bestånden i den fleråriga planen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att anpassa den geografiska fördelning som anges för bestånden, i den fleråriga planen, om de vetenskapliga utlåtandena från Ices, eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som har erkänts av unionen eller på internationell nivå, visar på förändringar i de berörda beståndens geografiska fördelning.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Syftet med denna plan bör vara att bidra till att uppnå GFP-målen och i synnerhet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning för målbestånd, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar, och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG) och målen i direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG. I denna plan bör det även fastställas närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.
(14)  Syftet med denna plan bör vara att bidra till att uppnå GFP-målen och i synnerhet att nå och bibehålla bestånd som omfattas av denna förordning över en biomassanivå som kan ge maximal hållbar avkastning, genomföra landningsskyldigheten för demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar, och främja en skälig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskerinäringen, med beaktande av kustnära fiske och socioekonomiska aspekter. Planen bör också genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att minimera fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen. Den bör vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020 (i enlighet med direktiv 2008/56/EG) och målen i direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG. I denna plan bör det även fastställas närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för arter som fångats vid demersalt fiske och som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F), som överensstämmer med målet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning, i form av intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att ge den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till ändringar i de vetenskapliga utlåtandena, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen bör beräknas av Internationella havsforskningsrådet (Ices), särskilt i deras periodiska fångstrekommendationer. Med utgångspunkt i denna plan syftar de till att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY24. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim (gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa) är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa eller förekomsten (abundance) är i dåligt skick, ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa eller förekomstvärdet det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden (TAC) sätts, dividerat med MSY Btrigger Ices använder dessa överväganden och advice rule när den tillhandahåller vetenskapliga utlåtanden om fiskeridödlighet och fångstalternativ.
(16)  Det är lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F), som överensstämmer med målet att nå och bibehålla maximal hållbar avkastning, i form av intervall av värden vilka gör det möjligt att uppnå maximal hållbar avkastning (FMSY). Dessa intervall, som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, behövs för att ge den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till ändringar i de vetenskapliga utlåtandena, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten och ta hänsyn till särdragen inom blandfisket. FMSY-intervallen bör beräknas, bland annat, av Internationella havsforskningsrådet (Ices), särskilt i deras periodiska fångstrekommendationer. Med utgångspunkt i denna plan syftar de till att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY24. Det finns ett tak för den övre gränsen, vilket innebär att sannolikheten för att beståndet sjunker under Blim (gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa) är högst 5 %. Denna övre gräns är även förenlig med Ices så kallade advice rule, som anger att när lekbeståndets biomassa eller förekomsten (abundance) är i dåligt skick, ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa eller förekomstvärdet det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden (TAC) sätts, dividerat med MSY Btrigger Ices använder dessa överväganden och advice rule när den tillhandahåller vetenskapliga utlåtanden om fiskeridödlighet och fångstalternativ.
___________
___________
24 EU ber Ices att tillhandahålla FMSY-intervaller för utvalda bestånd i Ices-delområdena 5–10.
24 EU ber Ices att tillhandahålla FMSY-intervaller för utvalda bestånd i Ices-delområdena 5–10.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)   För att uppnå målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 är det lämpligt att fastställa ett mål för fiskeridödligheten (F) som inte överstiger nyttjandegraden för maximal hållbar avkastning. Denna grad ska uppnås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd som omfattas av denna förordning.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Det bör vara möjligt att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för havskräfta i de västliga vattnen som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det TAC-området. Detta hindrar emellertid inte att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.
(20)  Det bör vara möjligt att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för ett bestånd av havskräfta i de västliga vattnen som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det område som fastställts för beståndet. Detta hindrar emellertid inte att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
(21a)  Det bör fastställas vissa förbud mot fiske av havsabborre och lyrtorsk, särskilt för att skydda avelsbestånden under lektiden. För att skydda de minskande bestånden av havsabborre och lyrtosk bör medlemsstaterna inrätta lämpliga återhämtningsåtgärder för kommersiellt fiske och fritidsfiske i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  I de fall då rådet tar hänsyn till en betydande påverkan av fritidsfisket inom ramen för fiskemöjligheterna för ett visst bestånd, bör det ha möjlighet att fastställa en TAC för kommersiella fångster som tar hänsyn till volymen av fångster inom fritidsfisket och/eller att anta andra åtgärder som begränsar fritidsfisket.
(22)  I de fall då fiskedödlighet som orsakas av fritidsfisket har en betydande påverkan för ett bestånd som förvaltas utifrån maximal hållbar avkastning, bör rådet ha möjlighet att fastställa enskilda och icke-diskriminerande fiskemöjligheter för fritidsfiskare. Sådana individuella fritidsfiskemöjligheter bör omfatta perioder om minst en månad och beakta faktiska metoder och fångster inom fritidsfisket. Fritidsfiskefångster av vissa arter med ett högt kommersiellt värde bör också anges genom borttagande av en del av stjärtfenan, för att begränsa olaglig användning av sådana fångster på fiskmarknaden.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  För att uppfylla den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, bör planen föreskriva ytterligare förvaltningsåtgärder som närmare ska specificeras i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.
(23)  För att uppfylla den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 och för att minimera den negativa inverkan på ekosystemet, bör planen föreskriva ytterligare förvaltningsåtgärder, i synnerhet åtgärder för att gradvis undvika och eliminera utkast och för att minimera fiskets negativa inverkan på ekosystemet, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, som vid behov närmare ska specificeras i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Det bör också anges att landningsskyldigheten inte tillämpas på fritidsfiske. I avsaknad av gemensamma rekommendationer får kommissionen anta delegerade akter.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)
(23a)   För att skydda känsliga arter och livsmiljöer, särskilt de som är akut hotade och påverkas av fisketrycket, bör planen innehålla förvaltningsåtgärder för det berörda fisket, inbegripet ändringar av fartygsutrustning, ändringar av fartygens verksamhet och ändringar av själva fartyget. I planen bör ytterligare förvaltningsåtgärder föreskrivas, som närmare ska specificeras i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Kommissionen bör kunna anta genomförandeakter om en analys av havsområden samt format och tidsplaner för inlämnande och godkännande av förvaltningsåtgärder.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
(24a)  Kommissionen bör årligen rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som rådet har använt för att fastställa fiskemöjligheter eller tillämpningen av skyddsåtgärder, och kommissionen bör informera Europaparlamentet i förväg om situationer där de vetenskapliga utlåtandena kan leda till stora variationer i fastställandet av fiskemöjligheter.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  I syfte att möjliggöra en lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och i syfte att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om hjälpåtgärder och genomförandet av landningsskyldigheten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201625. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(26)  I syfte att möjliggöra en lämplig och proportionell anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och i syfte att säkerställa flexibilitet och möjliggöra utveckling av vissa åtgärder bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera denna förordning i fråga om hjälpåtgärder och genomförandet av landningsskyldigheten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd med berörda rådgivande nämnder under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201625. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
_________________
_________________
25 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
25 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  Genom att tillämpa dynamiska hänvisningar till FMSY-intervall och till referenspunkter för bevarande garanteras det att dessa parametrar, som är avgörande för fastställandet av fiskemöjligheter, inte blir inaktuella och rådet alltid har möjlighet att använda bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Dessutom bör den strategi som ger dynamiska hänvisningar till bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden följas för att förvalta bestånden i Östersjön. Med ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” avses i detta sammanhang allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som stöds av senaste vetenskapliga data och de senaste metoderna och som har utfärdats eller granskats av ett oberoende vetenskapligt organ som erkänns på unionsnivå eller internationell nivå. Förordning (EU) 2016/113927 bör därför ändras.
(28)  Genom att tillämpa dynamiska hänvisningar till FMSY-intervall och till referenspunkter för bevarande garanteras det att dessa parametrar, som är avgörande för fastställandet av fiskemöjligheter, inte blir inaktuella och rådet alltid har möjlighet att använda bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Dessutom bör den strategi som ger dynamiska hänvisningar till bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden följas för att förvalta bestånden i Östersjön. Kommissionen bör också årligen rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som har använts, och informera Europaparlamentet i förväg om situationer där de vetenskapliga utlåtandena kan leda till stora variationer i fastställandet av fiskemöjligheter. Med ”bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden” avses i detta sammanhang allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som är föremål för expertgranskning av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) eller andra lämpliga vetenskapliga organ såsom Internationella havsforskningsrådet (Ices). De ska stödjas av de senaste vetenskapliga data och de senaste metoder som finns tillgängliga och uppfylla kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.
_________________
27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen
1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för följande demersala bestånd, inklusive djuphavsbestånd i de västliga vattnen, inklusive det fiske som utnyttjar dessa bestånd, och, när dessa bestånd breder ut sig utanför de västliga vattnen, i de angränsande vattnen:
1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för nedanstående demersala bestånd, inklusive djuphavsbestånd i de västliga vattnen, och när dessa bestånd breder ut sig utanför de västliga vattnen, i de angränsande vattnen som inte står under något tredjelands överhöghet eller jurisdiktion samt för de fisken som utnyttjar dessa bestånd:
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 4
(4)  Havsabborre (Dicentrarchus labrax) i sektionerna 4b, 4c, 7a och 7d–h.
(4)  Havsabborre (Dicentrarchus labrax) i sektionerna 4b, 4c, 7a, 7b, 7d–h, 7j och delområde 8 och sektion 9a.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 23 – strecksats 1
–  I södra Biscayabukten (FU 25).
–  I Biscayabukten (FU23–24).
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 1
–  I västra Galicien (FU26–27).
–  I västra Galicien (FU26).
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 2
–   I vattnen kring Iberiska halvön (FU28–29).
utgår
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 2a (ny)
–   Norra Portugal (FU27).
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 24 – strecksats 2b (ny)
–   Portugals vatten (södra Portugal och Algarve) (FU28–29).
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2
När de vetenskapliga utlåtandena visar en förändring i den geografiska fördelningen av de bestånd som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 med avseende på att ändra denna förordning genom att anpassa de områden som anges ovan för att avspegla den förändringen. Sådana anpassningar får inte utsträckas till beståndsområden utanför unionens vatten i delområdena 4–10, och Cecaf-zonerna 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0.
När de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena, särskilt de från Internationella havsforskningsrådet (Ices), visar en förändring i den geografiska fördelningen av de bestånd som anges i första stycket i denna punkt, får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 med avseende på att ändra denna förordning genom att anpassa de områden som anges ovan för att avspegla den förändringen. Sådana anpassningar får inte utsträckas till beståndsområden utanför unionens vatten i delområdena 4–10, och Cecaf-zonerna 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
2.  När kommissionen på grundval av vetenskapliga utlåtanden anser att förteckningen över bestånd i första stycket i punkt 1 måste ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förteckningen.
2.  När kommissionen på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden anser att förteckningen över bestånd i första stycket i punkt 1 måste ändras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av förteckningen.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  När det gäller angränsande vatten som omfattas av punkt 1 i denna artikel ska endast artiklarna 4 och 6 och de åtgärder som rör fiskemöjligheter enligt artikel 7 i denna förordning tillämpas.
3.  När det gäller angränsande vatten som omfattas av punkt 1 i denna artikel ska endast artiklarna 4 och 6, de åtgärder som rör fiskemöjligheter enligt artikel 7 samt artikel 9.3a och artikel 9a i denna förordning tillämpas.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4
4.  Denna förordning ska även tillämpas på bifångster som tas i de västliga vattnen vid fiske efter de bestånd som förtecknas i punkt 1. När FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa för de bestånden fastställs enligt andra unionsrättsakter om upprättande av fleråriga planer, ska de intervallen och skyddsåtgärderna emellertid gälla.
4.  Denna förordning ska även tillämpas på bifångster som tas i de västliga vattnen vid fiske efter de demersala bestånd som förtecknas i punkt 1 och ska säkerställa att utnyttjandet av alla levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)
4a.   I denna förordning specificeras även de åtgärder som ska vidtas för att minimera fiskets inverkan på den marina miljön vid allt fiske i unionsvattnen i de västliga vattnen, särskilt oavsiktliga fångster av skyddade arter. Kommissionen får anta genomförandeakter gällande en analys av havsområden samt format och tidtabeller för inlämnande och godkännande av förvaltningsåtgärder.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5
5.  I denna förordning fastställs även närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för alla bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.
5.  I denna förordning fastställs även närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i unionens vatten i de västliga vattnen för bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som fångas i samband med demersalt fiske.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6
6.  I denna förordning föreskrivs tekniska åtgärder, i enlighet med artikel 8, som ska tillämpas på samtliga bestånd i de västliga vattnen.
6.  I denna förordning föreskrivs tekniska åtgärder för kommersiellt fiske och fritidsfiske, i enlighet med artikel 8, som ska tillämpas på samtliga demersala bestånd i de västliga vattnen.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2
(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices), där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.
(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices) eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av EU eller internationellt, där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5
(5)  punktvärde för FMSY: värdet av den uppskattade fiskeridödligheten som, med ett givet fiskemönster och rådande miljöförhållanden, ger den högsta avkastningen på lång sikt.
(5)  FMSY: värdet av den uppskattade fiskeridödligheten som, med ett givet fiskemönster och rådande miljöförhållanden, ger den högsta avkastningen på lång sikt.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 8
(8)  BLIM : den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt,
(8)  BLIM: den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av EU eller internationellt, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 9
(9)  MSY Btrigger: referenspunkt för lekbiomassa, eller när det gäller havskräfta – förekomst (abundance), som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt av Ices, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.
(9)  MSY Btrigger: referenspunkt för lekbiomassa, eller när det gäller havskräfta – förekomst (abundance), som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt av Ices, eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av EU eller internationellt, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9a (nytt)
(9a)  ”Bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning” hänvisar till allmänt tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som stöds av de senaste vetenskapliga beläggen och metoderna, som antingen har utfärdats eller expertgranskats av ett oberoende internationellt vetenskapligt organ som erkänns av unionen eller på internationell nivå, t.ex. vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och Internationella havsforskningsrådet (Ices), och som uppfyller kraven i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.
1.  Planen ska bidra till uppnåendet av de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom tillämpning av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att utnyttjandet av levande marina biologiska resurser återställer och upprätthåller populationer av fiskade arter över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning. Utöver att sträva efter miljömässig hållbarhet ska planen förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om ekonomisk och social nytta och ökad sysselsättning, samt bidra till ökad tillgång till livsmedel.
Nyttjandegraden för maximal hållbar avkastning ska uppnås gradvis för alla bestånd senast 2020, och ska därefter bibehållas.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegräsningar och på vilka denna förordning är tillämplig.
2.  Planen ska bidra till att eliminera utkast, genom att i möjligaste mån undvika och minska oönskade fångster, inbegripet genom användning av innovativa selektiva fiskeredskap och tekniker, och till genomförandet av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 för de arter som omfattas av fångstbegräsningar och på vilka denna förordning är tillämplig.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/147/EG och artiklarna 6 och 12 i rådets direktiv 92/43/EEG.
3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, och i synnerhet på känsliga livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur, marina reptiler, sjöfåglar, undervattenberg, djuphavsrev och täta förekomster av icke revbildande koraller eller svampdjurssamhällen, minimeras och helst elimineras, för att säkerställa att fiskare fortsätter att fiska på ett hållbart och selektivt sätt. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att uppnå god miljöstatus senast 2020, i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, och målen i direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led b
b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.
b)  säkerställa att fiskets negativa effekter på den marina miljön minimeras, i synnerhet när det gäller känsliga livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur och sjöfåglar.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5
5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Om det inte finns tillräckliga data, ska en jämförbar bevarandenivå för de berörda bestånden eftersträvas.
5.  Åtgärder inom ramen för planen ska vidtas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden. Bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden ska bli föremål för expertgranskning av tillförlitliga och lämpliga vetenskapliga organ såsom Internationella havsforskningsrådet (Ices) eller vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). De ska offentliggöras senast när dessa åtgärder föreslås av kommissionen. Om det inte finns tillräckliga data, ska en jämförbar bevarandenivå för de berörda bestånden eftersträvas.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices.
2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led a
a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,
a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske och/eller flerartsfiske, framför allt för att begränsa de socioekonomiska verkningarna på fisket,
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – led c
c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.
c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra, bortsett från de fall där så kallade choke-situationer, eller andra situationer som lamslår eller i hög grad inverkar negativt på vissa flottors verksamhet, lindras.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6a (ny)
6a.   För att undvika att förvaltningen på kort sikt försvårar genomförandet av en flerårig förvaltning och för att främja de berörda parternas deltagande i beslutsprocessen, ska det vara möjligt att inom ramen för denna förordning godkänna utnyttjanderegler via regionalisering.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  De bestånden ska förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i punkt 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, om inte tillräckliga vetenskapliga uppgifter finns tillgängliga.
2.  De bestånden ska förvaltas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i punkt 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, om inte tillräckliga vetenskapliga uppgifter finns tillgängliga, och det ska säkerställas en bevarandegrad som minst motsvarar den maximala hållbara avkastningen som fastställs i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
3.  I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska förvaltningen av blandfiske avseende de bestånd som avses i artikel 1.4 i denna förordning, ta hänsyn till svårigheten att fiska alla bestånd på MSY-nivå samtidigt , i synnerhet i situationer då detta leder till en för tidig stängning av fisket.
3.  I enlighet med artikel 9.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska förvaltningen av blandfiske och/eller fisket av flera arter avseende de bestånd som avses i artikel 1.4 i denna förordning, ta hänsyn till svårigheten att fiska alla bestånd på MSY-nivå samtidigt, i synnerhet i situationer då detta leder till en för tidig stängning av fisket.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices på grundval av denna plan:
Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1, ska på grundval av denna plan begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, och i enlighet med definitionen av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden:
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för ett visst år, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under MSY Btrigger, ska alla lämpliga avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som är förenliga med en fiskeridödlighet under det övre FMSY-intervallet, med beaktande av minskningen av biomassa.
1.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan för ett visst år, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de demersala bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under MSY Btrigger, ska alla lämpliga avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning. Genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, ska fiskemöjligheterna fastställas till nivåer som är förenliga med en fiskeridödlighet under det övre FMSY-intervallet, med beaktande av minskningen av biomassa.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under Blim, ska ytterligare avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning I synnerhet får dessa avhjälpande åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa ett tillfälligt stopp för det riktade fisket när det gäller det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna.
2.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att lekbiomassan, och när det gäller havskräfta – förekomsten (abundance), för något av de demersala bestånd som anges i artikel 1.1 ligger under Blim, ska ytterligare avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa att beståndet snabbt återgår till nivåer över dem som kan ge maximal hållbar avkastning I synnerhet får dessa avhjälpande åtgärder, genom undantag från artikel 4.3 och 4.5, inbegripa ett tillfälligt stopp för det riktade fisket när det gäller det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten och en lämplig minskning av fiskemöjligheterna.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att komplettera denna förordning med avseende på följande tekniska åtgärder:
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att komplettera denna förordning med avseende på följande tekniska åtgärder för fisken som utnyttjar demersala bestånd i de västliga vattnen:
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a
a)  Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.
a)  Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster, särskilt av unga exemplar, eller minimera negativa effekter på ekosystemet.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3 och ska tillämpas både på kommersiellt fiske och på fritidsfiske.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a
Fredningstider/fredade områden för fiske av havsabborre
1.  Kommersiellt fiske och fritidsfiske av havsabborre är förbjudet i de västliga vattnen och i Ices-sektioner 4b och 4c mellan den 1 februari och den 30 april. Det är förbjudet att behålla ombord, omlasta, överföra eller landa samt förvara havsabborre som fångats på kusten av dessa områden.
2.  Det är också förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska efter havsabborre i Ices-sektionerna 7b, 7c, 7j och 7k samt i de vatten i Ices-sektionerna 7a och 7g under Förenade kungarikets överhöghet som ligger mer än tolv nautiska mil från baslinjen. Det är förbjudet för unionsfiskefartyg att behålla ombord, omlasta, överföra eller landa havsabborre som fångats i dessa områden.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får den totala tillåtna fångstmängden för beståndet av havskräfta i de västliga vattnen vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.
3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får den totala tillåtna fångstmängden för ett visst bestånd av havskräfta vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna för det område som fastställts för detta bestånd.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  När de vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd, ska rådet beakta dem och får begränsa fritidsfisket när fiskemöjligheterna fastställs för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödligheten överskrids.
utgår
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Fritidsfiske
1.  Medlemsstaterna ska ta hänsyn till fiskeridödligheten inom fritidsfisket när de fördelar de fiskemöjligheter som de förfogar över och som avses i artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013, för att undvika att det sammantagna målet för fiskeridödlighet överskrids.
När de vetenskapliga utlåtandena visar att fritidsfisket har en betydande inverkan på fiskeridödligheten för ett visst bestånd enligt artikel 1.1 i denna förordning, får rådet fastställa icke-diskriminerande individuella fiskemöjligheter för fritidsfiskare.
2.  Rådet ska utgå från transparenta och objektiva kriterier, däribland miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier, när det fastställer fiskemöjligheter för fritidsfisket. Kriterierna kan bland annat omfatta fiskets påverkan på miljön, den samhälleliga betydelsen av denna verksamhet och dess bidrag till ekonomin i kustområdena.
3.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga och proportionella åtgärder för övervakning och insamling av data för en tillförlitlig bedömning av de faktiska fångstnivåerna enligt punkt 1.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 9b (ny)
Artikel 9b
Märkning av fångster från fritidsfiske
1.  Exemplar av havsabborre, torsk, lyrtorsk och tunga som fångas i områden som avses för dessa bestånd enligt artikel 1.1 ska märkas när fritidsfiskaren behåller fisken.
2.  Denna märkning består av borttagande av nedre delen eller övre delen av stjärtfenan, på ett sådant sätt att de inte hindrar mätning av fiskens storlek.
3.  Denna märkning ska utföras omedelbart efter fångsten och avlivningen, antingen på land, eller när det är fråga om fritidsfiske från ett fartyg, efter att fisken har tagits ombord. Märkningen gäller dock inte för exemplar som har tagits ombord på ett fartyg för fritidsfiske och som hålls vid liv i gott skick i en fisksump innan de frisläpps.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 10
För alla bestånd av arter i de västliga vattnen som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera denna förordning genom att anta närmare bestämmelser för den skyldigheten i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.
För alla demersala bestånd av arter i de västliga vattnen som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, och för oavsiktliga fångster av pelagiska arter vid fiske som utnyttjar bestånd som avses i artikel 1.1 som omfattas av landningsskyldigheten, ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att komplettera denna förordning genom att anta närmare bestämmelser för den skyldigheten i enlighet med artikel 15.5 a–e i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1a (nytt)
Den landningsskyldighet som avses i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska inte gälla för fritidsfiske, inklusive de fall där rådet fastställer individuella fiskemöjligheter enligt artikel 9a i denna förordning.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Småskaligt fiske och kustfiske i de yttersta randområdena
Denna förordning ska beakta de begräsningar som hänger samman med storleken på fartyg som bedriver småskaligt fiske och kustfiske i de yttersta randområdena. Landning av bifångster ska tillåtas såvida den inte har allvarliga följder för biomassan för lekbeståndet.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  För var och en av de Ices-zoner som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska varje medlemsstat utfärda fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 för fartyg som för dess flagg och som bedriver fiskeverksamhet i det området. I sådana fisketillstånd får medlemsstaterna även begränsa den totala kapaciteten uttryckt i kW för de fartyg som använder ett särskilt redskap.
1.  För de Ices-zoner som avses i artikel 1.1 i denna förordning ska varje medlemsstat utfärda fisketillstånd i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 för fartyg som för dess flagg och som bedriver fiskeverksamhet i det området.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)
1a.   Medlemsstaterna kan i de fisketillstånd som avses i punkt 1 också begränsa den totala kapaciteten för sådana fartyg som avses i nämnda punkt, som använder ett särskilt redskap.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1b (ny)
1b.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte att begränsa den totala kapaciteten hos berörda flottor i medlemsstaterna för att underlätta uppnåendet av målen i artikel 3.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 8 och 10 i den här förordningen.
1.  Artikel 18.1–18.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska tillämpas på de åtgärder som avses i artiklarna 8, 10 och 11b i den här förordningen.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel får medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de nordvästliga vattnen och medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de sydvästliga vatten lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 14. De får också lämna sådana rekommendationer när de bedömer att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av denna förordning. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året.
2.  Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel får medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de nordvästliga vattnen och medlemsstater med ett direkt förvaltningsintresse i de sydvästliga vatten lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 14. De får också lämna ytterligare rekommendationer när så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, samt upprätta en plan som omfattar åtgärder för tillämpning av den ekosystembaserade ansatsen för fiskeriförvaltningen i de västliga vattnen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året eller så snart som möjligt när sådana gemensamma rekommendationer är avsedda att ta itu med nödsituationer som har identifierats i de senaste vetenskapliga utlåtandena.
Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Artikel 13– punkt 2a (ny)
2a.  Oaktat bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen anta delegerade akter även i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)
Artikel 13a
Uppföljning och förhandsunderrättelse om ändringar till ett vetenskapligt utlåtande
1.  Kommissionen ska årligen senast den 1 april rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena som har använts som grund för rådets beslut om fastställande av fiskemöjligheter i enlighet med denna förordning mellan den 1 februari föregående år och 31 januari innevarande år.
Denna rapport ska för alla berörda fiskbestånd och fiskarter omfatta särskilt de fiskemöjligheter som rådet har fastställt i enlighet med artiklarna 4 och 5 och, när så är lämpligt, artikel 7 i denna förordning, och också ange motsvarande värden uttryckta i fiskeridödlighet. Dessa uppgifter ska jämföras med de vetenskapliga utlåtandena för att fastställa intervaller för fiskeridödligheten (MSY Flower, FMSY och MSY Fupper, och deras överensstämmelse med fiskemöjligheter) och uppskattningar av beståndets lekbiomassa och av referensbiomassa (MSY Btrigger och Blim).
2.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet så snart som möjligt efter att ha fått kännedom, och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om fastställande av fiskemöjligheter, om situationer där de allra senaste FMSY-uppgifterna motsvarar variationer i fiskemöjligheter som avviker med mer än 20 % från de fiskemöjligheter som motsvarade FMSY-värdet i de vetenskapliga utlåtanden som användes för att fastställa fiskemöjligheter för den aktuella perioden. Likaså ska kommissionen informera Europaparlamentet så snart som möjligt och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om situationer där de vetenskapliga utlåtandena om olika referensnivåer för lekbiomassan gör det berättigat att vidta skyddsåtgärder enligt artikel 7.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken
Utvärdering av planen
Utvärdering och tillämpning av planen
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.1, 8 och 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.1, 8,10 och 11.1b ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.1, 8 och 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.1, 8, 10 och 11.1b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.1, 8 och 10 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.1, 8, 10 och 11.1b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 1
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 2 – punkt 1 – led 2
(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices), där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.
(2)  FMSY-intervall: ett intervall av värden som anges i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt Internationella havsforskningsrådet (Ices) eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, där alla nivåer av fiskeridödlighet inom det intervallet ger maximal hållbar avkastning (MSY) på lång sikt, förutsatt ett givet fiskemönster och under rådande genomsnittliga miljöförhållanden, utan att i någon större utsträckning påverka reproduktionsprocessen för bestånden i fråga. Intervallet är fastställt för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med MSY. Det har fastställts ett tak så att sannolikheten för att beståndet sjunker under gränsreferenspunkten för lekbeståndets biomassa (Blim) är högst 5 %.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 1
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 2 – punkt 1 – led 8
(8)  BLIM : den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt,
(8)  BLIM: den referenspunkt för beståndets storlek som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, under vilken reproduktionsförmågan kan vara nedsatt.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 1
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 2 – punkt 1 – led 9
(9)  MSY BTRIGGER: referenspunkt för lekbiomassa som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.
(9)  MSY BTRIGGER: referenspunkt för lekbiomassa som anges i bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande, särskilt från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt, under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen bygger upp beståndet över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 2
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 4 – punkt 2
2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices.
2.  De FMSY-intervall som baseras på denna plan ska begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 2
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 4 – punkt 5 – led c
c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.
c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra, bortsett från fall där så kallade choke-situationer eller andra situationer som lamslår eller i hög grad inverkar negativt på vissa flottors verksamhet lindras.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 3
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 4a – inledningen
Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices på grundval av denna plan:
Följande referenspunkter för bevarande som ska garantera fullreproduktionsförmåga för de bestånd som avses i artikel 1.1 ska begäras från Ices eller ett liknande oberoende vetenskapligt organ som erkänts av unionen eller internationellt på grundval av denna plan:
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 17 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel -15 (ny)
4a.  I kapitel IX ska följande artikel införas:
”Artikel 15
Uppföljning och förhandsunderrättelse om ändringar till ett vetenskapligt yttrande
1.  Kommissionen ska årligen senast den 1 april rapportera till Europaparlamentet om de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena som har använts som referenser för rådets beslut om fastställande av fiskemöjligheter i enlighet med denna förordning mellan den 1 februari föregående år och 31 januari innevarande år.
Denna rapport ska för alla berörda fiskbestånd och fiskarter omfatta särskilt de fiskemöjligheter som rådet har fastställt i enlighet med artiklarna 4 och 5 och, när så är lämpligt, artikel 7 i denna förordning, och också ange motsvarande värden uttryckta i fiskeridödlighet. Dessa uppgifter ska jämföras med de vetenskapliga utlåtandena för att fastställa intervaller för fiskeridödligheten (MSY Flower, FMSY och MSY Fupper, och deras överensstämmelse med fiskemöjligheter) och uppskattningar av beståndets lekbiomassa och av referensbiomassa (MSY Btrigger och Blim).
2.  Kommissionen ska informera Europaparlamentet så snart som möjligt efter att ha fått kännedom, och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om fastställande av fiskemöjligheter, om situationer där de allra senaste vetenskapliga FMSY-uppgifterna motsvarar variationer i fiskemöjligheter som avviker med mer än 20 % från de fiskemöjligheter som motsvarade FMSY-värdet i de vetenskapliga utlåtanden som användes för att fastställa fiskemöjligheter för den aktuella perioden. Likaså ska kommissionen informera Europaparlamentet så snart som möjligt och under alla omständigheter innan antagandet av ett nytt rådsbeslut om situationer där de vetenskapliga utlåtandena om olika referensnivåer för lekbiomassan gör det berättigat att vidta skyddsåtgärder enligt artikel 7.”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0310/2018).

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy