Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0326(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0153/2018

Внесени текстове :

A8-0153/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2018 - 13.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0426

Приети текстове
PDF 148kWORD 51k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0734),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0420/2017),

—  като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за по-добро законотворчество, в които са посочени ангажиментът за лоялно и прозрачно сътрудничество през целия законодателен цикъл и равнопоставеността на двамата съзаконодатели,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.,

—  като взе предвид процедурата за вземане на решение относно преместването на седалищата на Европейската агенция по лекарствата и на Европейския надзорен орган (Европейския банков орган, ЕБО) във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, одобрена в рамките на Европейския съвет (формат по член 50 от ДФЕС) на 22 юни 2017 г.,

—  след консултация с Европейската централна банка,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 17 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по конституционни въпроси (А8-0153/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  призовава за незабавно преразглеждане на общия подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г., за да се отдаде дължимото внимание на ролята на Парламента в процеса на вземане на решения относно местоположението на агенциите с оглед на неговите прерогативи като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура, и поради това призовава за активно участие на Парламента в процеса на вземане на решения;

4.  припомня критериите, определени от Комисията и одобрени от държавните и правителствените ръководители на 27-те държави — членки на Европейския съвет (формат по член 50 от ДЕС) на 22 юни 2017 г., за преместване на агенциите на Съюза от Лондон в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, а именно: i. гарантиране на възможността агенцията да се установи на място и да поеме функциите си към датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; ii. достъпност на мястото; iii. наличие на подходяща учебна инфраструктура за децата на служителите на агенциите; iv. подходящ достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицински грижи за децата и съпрузите; v. непрекъснатост на дейността и vi. географско разпределение;

5.  изразява съжаление, че Парламентът не беше включен в определянето и подреждането по значение на критериите за избор на местоположение на седалището на ЕБО въпреки прерогативите на Парламента, според които Парламентът и Съветът са равноправни съзаконодатели относно Регламент (ЕС) № 1093/2010(2) за създаване на ЕБО и определяне на неговото местоположение;

6.  припомня, че решението от 2010 г. относно местоположението на ЕБО, заедно с решението относно местоположението на ЕОЗППО и ЕОЦКП, беше взето в съответствие с обикновената законодателна процедура след цялостна тристранна процедура; отбелязва, че решението относно седалището на агенцията, която е засегната в същата степен от преместването от Лондон, беше взето с общо съгласие между представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи на равнище държавни и правителствени ръководители; посочва факта, че Съветът (формат по член 50 от ДФЕС) избра новото седалище на ЕБО въз основа на съвместното изявление относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г., което е с по-нисък правен ред спрямо Регламента (ЕС) № 1093/2010;

7.  изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност и отчетност в процедурата за гласуване, проведена от Съвета на 20 ноември 2017 г., като окончателните решения бяха взети с теглене на жребий; посочва факта, че агенциите понастоящем са частично финансирани от бюджета на Съюза и че също така разходите по преместването може отчасти да бъдат извършени за сметка на бюджета на Съюза, като въпросът е предмет на текущи преговори между Европейския съюз и Обединеното кралство; поради това подчертава необходимостта от демократична отчетност, както и прозрачен и разбираем процес на вземане на решения в интерес на европейската общественост; изисква допълнителни подробности относно подреждането по значение на критериите, приложени от Съвета в процедурата за избор на седалището на ЕБО;

8.  счита, че Парламентът следва да участва систематично и на равни начала с Комисията и Съвета в определянето и подреждането по значение на критериите за разполагането на всички органи и агенции на Съюза; отправя искане към Комисията и Съвета да започнат преразглеждане на съвместното изявление от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции с оглед гарантиране на активното участие на Парламента при зачитане по-специално на неговите правомощия в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения;

9.  изтъква различните задачи и области на компетентност на европейските надзорни органи ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП; припомня целенасоченото решение на съзаконодателите да създадат три органа с различни задачи и области на компетентност — един за банковото дело, един за ценните книжа и един за застраховането и пенсиите; настоява това разделение да продължи да бъде отразявано в регулаторните и надзорните правомощия и управлението, основната организация и основното финансиране на техните дейности независимо от тяхното местоположение, като същевременно се предостави възможност, когато е приложимо, за съвместно ползване на административни услуги за подпомагане и на услуги за управление на съоръжения, които не са свързани с основните дейности; отправя искане към Комисията и Съвета да запазят настоящата структура на трите органа по време на и след преместването на ЕБО; изисква редовна актуална информация от Комисията по този въпрос, по-конкретно по време на текущата законодателна процедура относно прегледа на европейските надзорни органи (COM(2017)0536); припомня, че член 7 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 е част от законодателната процедура съгласно прегледа на европейските надзорни органи (COM(2017)0536);

10.  подчертава, че преместването и новите помещения трябва да бъдат готови и годни за използване до момента на влизане в сила на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз;

11.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

12.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 72.
(2) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на местонахождението на седалището на Европейския банков орган
P8_TC1-COD(2017)0326

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1717.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Съвета относно ЕБО/ЕМА

Като припомня ангажимента на Европейския парламент, Съвета и Комисията за лоялно и прозрачно сътрудничество и в контекста на процедурата, следвана при преместването на седалищата на ЕМА и ЕБО, която беше специфична за конкретната ситуация и не представляваше прецедент за местонахождението на агенциите в бъдеще,

Като припомня Договорите, Съветът отчита значението на по-активния обмен на информация още на първоначалните етапи на бъдещи процедури за определяне на местоположението на агенциите.

Обменът на информация на такъв ранен етап ще улесни трите институции при упражняването на правата им съгласно Договорите в хода на съответните процедури.

Съветът приема за сведение искането на ЕП съвместното изявление и общият подход за децентрализираните агенции от 2012 г. да бъдат преразгледани във възможно най-кратък срок. Като първа стъпка Съветът приканва Комисията до април 2019 г. да представи задълбочен анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход по отношение на местоположението на децентрализираните агенции. Този анализ ще послужи за основа на оценката относно бъдещите стъпки по започване на подобно преразглеждане.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност