Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0326(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2018

Předložené texty :

A8-0153/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0426

Přijaté texty
PDF 144kWORD 44k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0734),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0420/2017),

–  s ohledem na článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i na interinstitucionální dohodu ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, jež se zavázaly k loajální a transparentní spolupráci v průběhu celého legislativního cyklu a k rovnoprávnému postavení obou spolunormotvůrců,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012,

–  s ohledem na postup vedoucí k rozhodnutí o přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (EBA) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, který byl potvrzen při zasedání Evropské rady (ve formátu podle článku 50 Smlouvy o EU) dne 22. června 2017,

–  po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. ledna 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. října 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A8–0153/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.   vyzývá k okamžitému přezkumu společného přístupu připojeného ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 s cílem náležitě zohlednit úlohu Parlamentu v rozhodovacím procesu o umístění agentur vzhledem k jeho výsadám spolunormotvůrce v rámci řádného legislativního postupu; vyzývá proto, aby byl Parlament do tohoto rozhodovacího procesu úzce zapojen;

4.  připomíná kritéria pro přemístění agentur Unie z Londýna v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, která definovala Komise a jež na zasedání Evropské rady (ve formátu podle článku 50 Smlouvy o EU) konaném dne 22. června 2017 podpořily hlavy států nebo předsedové vlád EU-27, totiž: i) ujištění, že agentura může být na daném místě zřízena a zahájit činnost ke dni vystoupení Spojeného království z Unie, ii) dostupnost daného místa, iii). existenci přiměřených vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur, iv) odpovídající přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro jejich děti a manžele/manželky, v) kontinuitu činnosti a vi) zeměpisné rozložení;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že navzdory výsadám Parlamentu, podle nichž jsou Parlament a Rada rovnocennými spolunormotvůrci nařízení (EU) č. 1093/2010(2) o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a stanovení jeho sídla, nebyl Parlament zapojen do práce na vymezení a určování váhy kritérií pro výběr místa pro sídlo tohoto orgánu;

6.  připomíná, že rozhodnutí o sídle Evropského orgánu pro bankovnictví z roku 2010 bylo spolu s rozhodnutím o sídle orgánů EIOPA a ESMA učiněno v souladu s řádným legislativním postupem poté, co byl dodržen celý postup v rámci třístranných jednání; podotýká, že o sídle agentury, které se přemístění z Londýna rovněž týká, se rozhodlo na základě společné dohody mezi zástupci vlád členských států, kteří se sešli na úrovni hlav států a předsedů vlád; poukazuje na skutečnost, že Rada (ve formátu podle článku 50 Smlouvy o EU) vybrala nové sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví na základě společného prohlášení o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012, které má ve srovnání s nařízením (EU) č. 1093/2010 menší právní váhu;

7.  s hlubokým politováním poukazuje na nedostatečnou transparentnost a odpovědnost v rámci hlasování, které proběhlo v Radě dne 20. listopadu 2017, kdy byla konečná rozhodnutí přijata na základě losování; poukazuje na skutečnost, že agentury jsou v současnosti částečně financovány z rozpočtu Unie a že i náklady na jejich přemístění, které jsou předmětem probíhajících jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, se možná budou muset částečně hradit z rozpočtu Unie; zdůrazňuje proto, že je v zájmu evropské veřejnosti nutné zajistit demokratickou odpovědnost a transparentní a srozumitelný rozhodovací proces; požaduje další informace týkající se určování váhy kritérií, která Rada použila při výběru sídla Evropského orgánu pro bankovnictví;

8.  domnívá se, že Parlament by měl být systematicky zapojován do vymezování a určování váhy kritérií pro výběr sídla všech institucí a agentur Unie, a to za stejných podmínek jako Komise a Rada; žádá Komisi a Radu, aby s cílem zajistit výrazné zapojení Parlamentu a současně respektovat zejména jeho spolurozhodovací pravomoci zahájily revizi společného prohlášení ze dne 19. července 2012 o decentralizovaných agenturách;

9.  poukazuje na různé úkoly a odlišnou působnost evropských orgánů dohledu EBA, EIOPA a ESMA; připomíná záměrné rozhodnutí spolunormotvůrců zřídit tři orgány se samostatnými úkoly a samostatnou působností: jeden pro bankovnictví, jeden pro cenné papíry a jeden pro pojištění a důchody; požaduje, aby se toto rozdělení i nadále odráželo v regulačních a dozorčích pravomocech a v řízení i v hlavní organizaci a hlavním financování jejich činnosti nezávisle na jejich sídle, zatímco v případě potřeby by bylo možné společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají jejich hlavní činnosti; požaduje, aby Komise a Rada v průběhu přemístění Evropského orgánu pro bankovnictví i po něm zachovaly stávající uspořádání těchto tří orgánů; žádá Komisi, aby v tomto ohledu poskytovala pravidelné aktuální informace, zejména v průběhu stávajícího legislativního postupu zabývajícího se přezkumem evropských orgánů dohledu (COM(2017)0536); připomíná, že součástí legislativního postupu zabývajícího se přezkumem evropských orgánů dohledu (COM(2017)0536) je i článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010;

10.  zdůrazňuje, že je nutné, aby bylo přemístění uvedeného orgánu v době, kdy vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabude účinku, dokončeno a nové prostory byly připraveny a funkční;

11.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 72.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví
P8_TC1-COD(2017)0326

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1717.)

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí