Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0326(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0153/2018

Indgivne tekster :

A8-0153/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0426

Vedtagne tekster
PDF 132kWORD 44k
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0734),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0420/2017),

–  der henviser til artikel 295 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som forpligter sig til et loyalt og gennemsigtigt samarbejde under hele lovgivningscyklussen og ligestilling af de to lovgivere,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer fra 19. juli 2012,

–  der henviser til den procedure, der førte til afgørelsen om flytning af hjemstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, som vedtaget i tilknytning til samlingen i Det Europæiske Råd (artikel 50 i TEU) den 22. juni 2017,

–  efter høring af Den Europæiske Centralbank,

–  der henviser til udtalelse af 17. januar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. oktober 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om konstitutionelle Anliggender (A8-0153/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Rådets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.   opfordrer til en øjeblikkelig revision af den fælles tilgang, der er vedføjet Europa-Parlamentets, Rådet for Den Europæiske Unions og Europa-Kommissionens fælles erklæring om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012, for at tage behørigt hensyn til Parlamentets rolle i beslutningsprocessen om placeringen af agenturer i betragtning af dets beføjelser som medlovgiver inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure, og opfordrer derfor til en stærk inddragelse af Parlamentet i beslutningsprocessen;

4.  minder om de kriterier, som er fastlagt af Kommissionen, og som blev godkendt af stats- og regeringscheferne i EU-27 på Det Europæiske Råd (artikel 50 TEU) den 22. juni 2017, for flytning af EU-agenturer fra London i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig: i. forsikring om, at agenturet kan oprettes på stedet og påbegynde sin virksomhed på datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, ii. stedets tilgængelighed, iii. forekomst af tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for personalets børn, iv. passende adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægebehandling for såvel børn som ægtefæller, og v. forretningskontinuitet, og vi. geografisk spredning;

5.  beklager, at Parlamentet ikke blev inddraget i udformningen og vægtningen af kriterierne for udvælgelse af placeringen af hjemstedet for EBA på trods af Parlamentets beføjelser, hvorefter Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige fod om forordning (EU) nr. 1093/2010(2) om oprettelse af EBA og dens placering;

6.  minder om, at afgørelsen fra 2010 om placeringen af EBA, sammen med beslutningen om placeringen af EIOPA og ESMA, blev indgået i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure efter en komplet trepartsprocedure; bemærker, at agenturets hjemsted ligeledes er berørt af en udflytning fra London, som blev besluttet ved en fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet på stats- og regeringschefniveau; påpeger, at Rådet (artikel 50 TEU) valgte det nye hjemsted for EBA på grundlag af den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentrale agenturer, som er af en lavere retsorden end forordning (EU) nr. 1093/2010;

7.  beklager manglen på gennemsigtighed og ansvarlighed i den afstemningsprocedure, Rådet påtog sig den 20. november 2017, hvorefter endelige afgørelser afgøres ved lodtrækning; påpeger, at agenturerne i øjeblikket finansieres delvis over EU-budgettet, og at også flytteomkostninger delvis kan trækkes fra Unionens budget, hvilket er genstand for igangværende forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige; fremhæver derfor nødvendigheden af demokratisk ansvarlighed samt en gennemsigtig og forståelig beslutningstagning til gavn for de europæiske borgere; anmoder om yderligere oplysninger om vægtningen af de kriterier, der anvendes af Rådet, i udvælgelsesproceduren for placering af EBA;

8.  mener, at Parlamentet bør indgå systematisk og på lige fod med Kommissionen og Rådet i udarbejdelsen og vægtningen af kriterierne for placering af alle EU's organer og agenturer; anmoder Kommissionen og Rådet om at iværksætte en revision af den fælles erklæring af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer, med det formål at sikre en stærk inddragelse af Parlamentet under hensyntagen til navnlig dets beføjelser under den fælles beslutningsprocedure;

9.  fremhæver de forskellige opgaver og kompetenceområder for de europæiske tilsynsmyndigheder EBA, EIOPA og ESMA; minder om, at medlovgiverne bevidst oprettede tre myndigheder med særskilte opgaver og kompetenceområder: en for banksektoren, en for værdipapirer og en for forsikring og pensioner; kræver, at denne adskillelse afspejles i de lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige beføjelser og styringen, tilrettelæggelsen og finansieringen af deres aktiviteter uafhængigt af deres beliggenhed, og samtidig tillader deling, hvor dette er relevant, administrative støttetjenester og facility management-tjenester, som ikke er knyttet til kerneaktiviteter, og anmoder Kommissionen og Rådet om at bevare den nuværende struktur med tre myndigheder under og efter flytningen af EBA; kræver en regelmæssig opdatering fra Kommissionen i denne henseende, navnlig under den igangværende lovgivningsprocedure om revisionen af de europæiske tilsynsmyndigheder (COM(2017)0536); minder om, at artikel 7 i forordning (EU) nr. 1093/2010 er en del af lovgivningsproceduren i forbindelse med revisionen af de europæiske tilsynsmyndigheder (COM(2017)0536);

10.  understreger, at flytningen bør være gennemført og de nye bygninger stå klar og være egnet, når Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen træder i kraft;

11.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

12.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 197 af 8.6.2018, s. 72.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted
P8_TC1-COD(2017)0326

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1717.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Rådets erklæring om EBA/EMA

Rådet minder om tilsagnet fra EP, Rådet og Kommissionen om et loyalt og gennemsigtigt samarbejde og henviser til den proces, der blev fulgt ved flytningen af EMA og EBA, som var specifik for situationen og ikke danner præcedens for placeringen af agenturer i fremtiden.

Rådet minder om traktaterne og anerkender samtidig værdien af øget udveksling af oplysninger fra de indledende faser af fremtidige processer vedrørende placeringen af agenturer.

En sådan tidlig udveksling af oplysninger vil gøre det lettere for de tre institutioner at udøve deres rettigheder i henhold til traktaterne gennem de tilknyttede procedurer.

Rådet noterer sig anmodningen fra EP om så hurtigt som muligt at revidere den fælles erklæring og den fælles tilgang til decentraliserede agenturer fra 2012. Som et første skridt opfordrer det Kommissionen til senest i april 2019 at forelægge en dybdegående analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang for så vidt angår placeringen af decentraliserede agenturer. Denne analyse skal danne grundlag for en vurdering af det videre forløb i forbindelse med indledning af en sådan revision.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik