Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0326(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0153/2018

Esitatud tekstid :

A8-0153/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0426

Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 53k
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg
Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas (COM(2017)0734 – C8‑0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0734),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0420/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 295 ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet, millega nimetatud institutsioonid võtsid kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd kogu õigusloometsüklis ning järgida mõlema kaasseadusandja võrdsust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldust detsentraliseeritud ametite kohta,

–  võttes arvesse menetlust, mille tulemusena võetakse vastu otsus Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) (edaspidi „Euroopa Pangandusjärelevalve“) üleviimise kohta seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust ning mis kinnitati Euroopa Ülemkogu (ELi lepingu artikli 50 kohane koosseis) 22. juuni 2017. aasta kohtumise raames,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Keskpangaga,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. jaanuari 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 17. oktoobri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8‑0153/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu avalduse;

3.   nõuab, et viivitamata vaadataks läbi ühine lähenemisviis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, et võtta nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi rolli ametite asukohta käsitlevate otsuste tegemisel, arvestades tema kui kaasseadusandja õigusi seadusandliku tavamenetluse raames, ning nõuab seetõttu Euroopa Parlamendi tihedat kaasamist kõnealusesse otsustusprotsessi;

4.  tuletab meelde, et komisjon määras kindlaks ning ELi 27 liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid Euroopa Ülemkogu (ELi lepingu artikli 50 kohane koosseis) 22. juuni 2017. aasta kohtumise raames järgmised kriteeriumid liidu ametite Londonist üleviimiseks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust: i) kinnitus selle kohta, et ameti saab selles kohas tööle panna ja ta saab hakata täitma oma ülesandeid Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kuupäeval, ii) asukoha juurdepääsetavus, iii) sobiva õppeasutuse olemasolu ameti töötajate lastele, iv) sobiv juurdepääs tööturule ning asjakohase sotsiaalkindlustuse ja arstiabi kättesaadavus nii töötajate lastele kui ka abikaasadele, v) tegevuse jätkuvus ja vi) geograafiline jaotus;

5.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamenti ei kaasatud kriteeriumide kindlaksmääramisse ja nende hindamisse, kui Euroopa Pangandusjärelevalvele uut asukohta valiti, ehkki Euroopa Parlamendi õiguste kohaselt on Euroopa Parlament ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010(2) puhul, millega asutatakse Euroopa Pangandusjärelevalve ja määratakse kindlaks selle asukoht, võrdsed kaasseadusandjad;

6.  tuletab meelde, et 2010. aastal tehti otsus Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha kohta (nagu ka Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) asukoha kohta) seadusandlikus tavamenetluses ja seejuures kasutati täiemahulist kolmepoolsete läbirääkimiste menetlust; märgib, et teise, samuti Londonist üleviidava ameti asukoht otsustati liikmesriikide valitsuste esindajate vahel riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumistel; juhib tähelepanu asjaolule, et nõukogu (ELi lepingu artikli 50 kohane koosseis) valis Euroopa Pangandusjärelevalve uue asukoha vastavalt 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, kuid määrus (EL) nr 1093/2010 on selle suhtes juriidiliselt ülimuslik;

7.  peab taunitavaks, et nõukogus 20. novembril 2017. aastal toimunud hääletus ei olnud läbipaistev ega vastutustundlik, nii et lõplikud otsused tehti loosi alusel; juhib tähelepanu asjaolule, et praegu rahastatakse ameteid osaliselt liidu eelarvest ning ka üleviimise kulud, mida Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistel läbirääkimistel praegu arutatakse, võidakse osaliselt katta liidu eelarvest; juhib seetõttu tähelepanu vajadusele järgida demokraatliku vastutuse põhimõtet ning langetada otsuseid Euroopa üldsuse huvides läbipaistvalt ja arusaadaval viisil; nõuab rohkem üksikasju selle kohta, kuidas hindas nõukogu Euroopa Pangandusjärelevalve uue asukoha valimisel eri kriteeriume;

8.  on veendunud, et Euroopa Parlament peaks koos komisjoni ja nõukoguga süstemaatiliselt ja võrdselt osalema kõikide liidu asutuste ja ametite asukoha valikut puudutavate kriteeriumide kindlaksmääramisel ja hindamisel; nõuab, et komisjon ja nõukogu algataksid 19. juuli 2012. aasta detsentraliseeritud ameteid käsitleva ühisavalduse läbivaatamise, et tagada Euroopa Parlamendi ulatuslik kaasamine ja eelkõige tema kaasotsustamisõiguste austamine;

9.  rõhutab, et Euroopa järelevalveasutuste, st Euroopa Pangandusjärelevalve, EIOPA ning ESMA ülesanded ja pädevusvaldkonnad on erinevad; tuletab meelde kaasseadusandjate teadlikku otsust luua kolm asutust, millel on kõigil eri ülesanded ja pädevusalad, nii et üks tegeleks panganduse, teine väärtpaberite ning kolmas kindlustuste ja pensionitega; nõuab, et selline eristatus kajastuks ka edaspidi asutuste regulatiivsetes ja järelevalvepädevustes, juhtimises ja peamises ülesehituses ning nende tegevuse rahastamises olenemata nende asukohast, ehkki samal ajal peaks neil olema võimalik kasutada vajaduse korral ühiselt administratiivseid tugiteenuseid ja ruumide haldusteenuseid, mis ei ole seotud põhitegevusega; nõuab, et komisjon ja nõukogu säilitaksid kõnealuse kolme ameti praeguse struktuuri ka Euroopa Pangandusjärelevalve üleviimise ajal ja pärast seda; nõuab komisjonilt selle kohta korrapäraselt uut teavet, eelkõige poolelioleva seadusandliku menetluse (COM(2017)0536) raames, mis puudutab Euroopa järelevalveasutusi käsitlevate määruste läbivaatamist; tuletab meelde, et Euroopa järelevalveasutusi käsitlevate määruste läbivaatamise seadusandlik menetlus (COM(2017)0536) puudutab ka määruse (EL) nr 1093/2010 artiklit 7;

10.  toonitab, et asukoha üleviimine peab olema lõpetatud ning uued ruumid peavad olema valmis ja sisustatud ajaks, mil Ühendkuningriik Euroopa Liidust ametlikult välja astub;

11.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 197, 8.6.2018, lk 72.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas
P8_TC1-COD(2017)0326

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1717) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Nõukogu avaldus Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Ravimiameti kohta

Tuletades meelde Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni pühendumust lojaalsele ja läbipaistvale koostööle ning pidades silmas Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Ravimiameti üleviimiseks järgitud protsessi, mis oli olukorraspetsiifiline ega loonud pretsedenti ametitele asukoha valimiseks tulevikus;

tuletades meelde aluslepinguid, tunnustab nõukogu suurema teabevahetuse väärtust ametitele asukoha valimise tulevaste protsesside varajastes etappides.

Selline varajane teabevahetus teeks kolme institutsiooni jaoks lihtsamaks oma aluslepingute kohaste õiguste kasutamise seonduvate menetluste kaudu.

Nõukogu võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi taotluse vaadata võimalikult kiiresti läbi 2012. aasta ühisavaldus ja ühine lähenemisviis detsentraliseeritud ametite kohta. Esimese sammuna palub nõukogu komisjonil koostada 2019. aasta aprilliks põhjaliku analüüsi ühisavalduse ja ühise lähenemisviisi rakendamise kohta seoses detsentraliseeritud ametite asukoha valimisega. Selle analüüsi alusel hinnataks edasisi samme sellise läbivaatamisprotsessi alustamiseks.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika