Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0326(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0153/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0153/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0426

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 43k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0734),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0420/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 295 artiklan ja 13. huhtikuuta 2016 paremmasta lainsäädännöstä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä tehdyn toimielinten sopimuksen, jossa toimielimet sitoutuvat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön lainsäädäntömenettelyn kaikissa vaiheissa sekä siihen, että molemmat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat keskenään yhdenvertaisia,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteisen julkilausuman erillisvirastoista,

–  ottaa huomioon menettelyn päätöksen tekemiseksi Euroopan lääkeviraston ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) (EPV) uudelleensijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä, sellaisena kuin se hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 22. kesäkuuta 2017 (SEU 50 artiklan mukaisesti),

–  on kuullut Euroopan keskuspankkia,

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2018 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 17. lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0153/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan neuvoston lausuman;

3.  kehottaa tarkistamaan välittömästi Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamaan julkilausumaan liitettyä yhteistä lähestymistapaa, jotta voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin rooli virastojen sijaintia koskevassa päätöksentekomenettelyssä ja sen valtaoikeudet lainsäätäjänä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja siksi kehottaa ottamaan Euroopan parlamentin tiiviisti mukaan tähän päätöksentekomenettelyyn;

4.  muistuttaa komission määrittelemistä ja 27:n jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiesten Eurooppa-neuvostossa (SEU 50 artiklan mukaisesti) 22. kesäkuuta 2017 hyväksymistä kriteereistä, jotka koskevat unionin Lontoossa sijaitsevien virastojen uudelleensijoittamista Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä ja joita ovat seuraavat: i) sen varmistaminen, että virasto on muuttanut uusiin tiloihin ja voi aloittaa toimintansa sinä päivänä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, ii) valitun paikan helppopääsyisyys, iii) viraston henkilöstön lapsille soveltuvien oppilaitosten olemassaolo, iv) lasten ja puolisoiden asianmukainen pääsy työmarkkinoille sekä sosiaaliturvan ja terveydenhuollon piiriin, v) toiminnan jatkuvuus, ja vi) maantieteellinen jakautuminen;

5.  pitää valitettavana, ettei parlamentti päässyt osallistumaan EPV:n kotipaikan valintaa koskevien kriteerien sisällön ja painotuksen määrittelyyn, vaikka parlamentin valtaoikeuksien mukaan parlamentti ja neuvosto ovat EPV:n perustamista ja sen sijainnin määrittämistä koskevan asetuksen (EU) N:o 1093/2010(2) osalta tasavertaisia lainsäätäjiä;

6.  muistuttaa, että vuonna 2010 tehty päätös Euroopan pankkiviranomaisen sijainnista samoin kuin Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ja arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sijainnista tehtiin tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen täydellisen trilogimenettelyn jälkeen; panee merkille, että toisen, niin ikään Lontoosta pois siirrettävän viraston toimipaikasta päätettiin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kesken valtion- ja hallitusten päämiesten tason kokouksessa; huomauttaa, että neuvosto (SEU 50 artiklan mukaisesti) valitsi EPV:n uuden kotipaikan 19. heinäkuuta 2012 annetun erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman perusteella ja että julkilausuma on oikeudellisesti alemman tasoinen kuin asetus (EU) N:o 1093/2010;

7.  pitää valitettavana avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden puutetta äänestyksessä, jonka neuvosto piti 20. marraskuuta 2017 ja jossa lopullinen päätös ratkaistiin arvalla; toteaa, että tällä hetkellä virastoja rahoitetaan osittain unionin talousarviosta ja että myös uudelleensijoittamisesta aiheutuvat kulut saatetaan kattaa osin unionin talousarviosta, ja toteaa, että tätä kysymystä käsitellään Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa; korostaa demokraattisen vastuuvelvollisuuden sekä avoimen ja ymmärrettävän päätöksenteon tärkeyttä unionin kansalaisten edun nimissä; pyytää lisätietoja neuvoston EPV:n toimipaikan valintamenettelyssä soveltamien kriteerien painotuksesta;

8.  katsoo, että parlamentin olisi voitava osallistua järjestelmällisesti ja komission ja neuvoston kanssa tasavertaisesti kaikkien unionin elinten ja virastojen sijaintia koskevien kriteerien sisällön ja painotuksen määrittelyyn; pyytää komissiota ja neuvostoa käynnistämään 19. heinäkuuta 2012 annetun erillisvirastoja koskevan yhteisen julkilausuman tarkistaminen, jotta taataan parlamentin tiivis osallistuminen ja kunnioitetaan sen yhteispäätösvaltuuksia;

9.  korostaa Euroopan valvontaviranomaisten, EPV:n, EIOPA:n ja ESMA:n, toisistaan poikkeavia tehtäviä ja vastuualueita; muistuttaa lainsäädäntövallan käyttäjien tietoisesta päätöksestä perustaa kolme viranomaista, joilla on erilliset tehtävät ja vastuualueet, yksi pankkitoimintaa, toinen arvopaperimarkkinoita ja kolmas vakuutuksia ja lisäeläkkeitä varten; vaatii, että tämä jako edelleen toteutuu niiden sääntely- ja valvontavaltuuksissa ja hallinnossa sekä niiden toimintojen pääasiallisessa organisoinnissa ja rahoittamisessa niiden sijainnista riippumatta mutta kuitenkin niin, että mahdollistetaan tapauskohtaisesti yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja tilapalvelut, jotka eivät liity viranomaisten ydintoimintoihin, ja pyytää komissiota ja neuvostoa turvaamaan näiden kolmen viranomaisen nykyisen rakenteen EPV:n uudelleensijoittamisen aikana ja sen jälkeen; vaatii komissiolta säännöllisiä tilannekatsauksia asiaan, erityisesti käynnissä olevan Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten muuttamista koskevan lainsäädäntömenettelyn (COM(2017)0536) aikana; muistuttaa, että asetuksen (EU) N:o 1093/2010 7 artikla sisältyy Euroopan valvontaviranomaisia koskevaan ja parhaillaan tarkasteltavana olevaan lainsäädäntömenettelyyn (COM(2017)0536);

10.  painottaa, että uudelleensijoittamisen ja uusien toimitilojen on oltava valmiina siihen mennessä, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista tulee voimaan;

11.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 197, 8.6.2018, s. 72.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24. marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/... antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta
P8_TC1-COD(2017)0326

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1717.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Neuvoston lausuma EPV:stä ja EMA:sta

Neuvosto palauttaa mieleen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sitoutuneen vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja ottaa huomioon EMA:n ja EPV:n siirtämisessä noudatetun prosessin, joka johtui tilanteen erityisyydestä eikä muodostanut ennakkotapausta virastojen sijoittamiselle tulevaisuudessa.

Neuvosto palauttaa mieleen perussopimukset ja tunnustaa paremman tietojenvaihdon arvon virastojen sijaintia koskevien tulevien prosessien alkuvaiheesta lähtien.

Varhaisen tietojenvaihdon ansiosta kaikkien kolmen toimielimen olisi helpompaa käyttää perussopimusten mukaisia oikeuksiaan asiaa koskevissa menettelyissä.

Neuvosto panee merkille Euroopan parlamentin pyynnön tarkistaa mahdollisimman pian erillisvirastoista vuonna 2012 annettu yhteinen julkilausuma ja yhteinen lähestymistapa. Neuvosto kehottaa komissiota toimittamaan aluksi huhtikuuhun 2019 mennessä perinpohjaisen analyysin erillisvirastojen sijaintia koskevan yhteisen julkilausuman ja yhteisen lähestymistavan täytäntöönpanosta. Analyysi toimisi pohjana, kun arvioidaan millä tavoin kyseisen tarkistusprosessin toteuttamisessa olisi edettävä.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö