Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0326(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0153/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0153/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0426

Usvojeni tekstovi
PDF 138kWORD 48k
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg
Mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017)0734),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0420/2017),

–  uzimajući u obzir članak 295. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i Međuinstitucijski sporazum od 13. travnja 2016. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o boljoj izradi zakonodavstva, u kojima se ističe važnost lojalne i transparentne suradnje tijekom cijelog zakonodavnog ciklusa i ravnopravnost obaju suzakonodavaca;

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama,

–  uzimajući u obzir postupak kojim se donosi odluka o premještanju Europske agencije za lijekove i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, EBA) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, kako je potvrđeno na marginama sastanka Europskog vijeća (u sastavu iz članka 50. UEU-a) održanog 22. lipnja 2017.;

–  nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. siječnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 17. listopada 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku te mišljenja Odbora za proračune i Odbora za ustavna pitanja (A8-0153/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Vijeća priloženu ovoj Rezoluciji;

3.   poziva na hitnu reviziju Zajedničkog pristupa priloženog Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. kako bi se u potpunosti uzela u obzir uloga Europskog parlamenta u postupku donošenja odluka o lokaciji agencija s obzirom na ovlasti koje on kao suzakonodavac ima u okviru redovnog zakonodavnog postupka i stoga poziva da se Parlament u većoj mjeri uključi u postupak donošenja odluka;

4.  podsjeća na kriterije koje je definirala Komisija i koje su podržali šefovi država ili vlada zemalja EU27 na sastanku Europskog vijeća (u sastavu iz članka 50. UEU-a) održanom 22. lipnja 2017. za preseljenje agencija Unije iz Londona u okviru povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, a to su: i. jamstvo da agencija može biti ustrojena na novoj lokaciji i da može započeti s radom na datum povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, ii. dostupnost lokacije, iii. postojanje primjerenih obrazovnih ustanova za djecu osoblja agencije; iv. odgovarajući pristup tržištu rada, socijalnoj sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti za djecu i supružnike; v. kontinuitet poslovanja i vi. zemljopisna zastupljenost;

5.  žali zbog toga što Parlament nije bio uključen u definiranje i ponderiranje kriterija za odabir lokacije sjedišta EBA-e usprkos ovlastima Parlamenta, prema kojima su Parlament i Vijeće ravnopravni suzakonodavci u pogledu Uredbe (EU) br. 1093/2010(2) o osnivanju EBA-e i utvrđivanja lokacije sjedišta EBA-e;

6.  podsjeća na to da je odluka iz 2010. o lokaciji sjedišta EBA-e, zajedno s odlukom o lokaciji sjedišta Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) donesena u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom nakon punopravnog postupka trijaloga; primjećuje da je o sjedištu agencije koja je na jednak način zahvaćena preseljenjem iz Londona odlučeno zajedničkim sporazumom između predstavnika vlada država članica na sastanku na razini šefova država ili vlada; skreće pozornost na činjenicu da je Vijeće (u sastavu iz članka 50. UEU-a) odabralo novo sjedište EBA-e na temelju Zajedničke izjave od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama koja je niže u pravnom poretku u odnosu na Uredbu (EU) br. 1093/2010;

7.  žali zbog nedostatka transparentnosti i odgovornosti u postupku glasovanja koji je Vijeće provelo 20. studenoga 2017., prepustivši konačne odluke ždrijebu; skreće pozornost na činjenicu da se agencije trenutno djelomično financiraju iz proračuna Unije i da bi i preseljenje moglo djelomično biti na trošak proračuna Unije, što je podložno tekućim pregovorima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine; ističe stoga potrebu za demokratskom odgovornošću, kao i za transparentnim i razumljivim postupkom donošenja odluka u interesu europske javnosti; zahtijeva dodatne informacije o ponderu kriterija koje primjenjuje Vijeće u postupku odabira lokacije sjedišta EBA-e;

8.  smatra da bi Parlament trebao biti sustavno i ravnopravno s Komisijom i Vijećem uključen u definiranje i ponderiranje kriterija za odabir lokacije sjedišta svih tijela i agencija Unije; traži od Komisije i Vijeća da pokrenu reviziju Zajedničke izjave od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama kako bi se zajamčilo veće sudjelovanje Parlamenta, posebno poštujući pritom njegove ovlasti suodlučivanja;

9.  ističe različite zadaće i područja nadležnosti europskih nadzornih tijela EBA, EIOPA i ESMA; podsjeća na svjesnu odluku suzakonodavaca da uspostave tri tijela sa zasebnim zadaćama i područjima nadležnosti, jedno za bankarstvo, drugo za vrijednosne papire i treće za osiguranja i mirovine; traži da se to razdvajanje i dalje odražava u regulatornim i nadzornim nadležnostima i upravljanju, glavnoj organizaciji i glavnom financiranju njihovih aktivnosti neovisno o njihovoj lokaciji, omogućujući pritom, kad je to primjenjivo, dijeljenje usluga administrativne podrške i usluga upravljanja objektima koje nisu povezane s glavnim aktivnostima te traži od Komisije i Vijeća da zaštite trenutni ustroj tih triju tijela tijekom i nakon seljenja EBA-e; traži da ga Komisija o tome redovito obavještava, osobito tijekom tekućeg zakonodavnog postupka o reviziji europskih nadzornih tijela (COM(2017)0536); podsjeća na to da je članak 7. Uredbe (EU) br. 1093/2010 dio zakonodavnog postupka u sklopu revizije europskih nadzornih tijela (COM(2017)0536);

10.  naglašava da sve u vezi sa selidbom i novim prostorijama treba biti organizirano i spremno do trenutka kada povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije stupi na snagu;

11.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

12.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 197, 8.6.2018., str. 72.
(2) Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 u pogledu mjesta sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo
P8_TC1-COD(2017)0326

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/1717)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Vijeća u vezi s EBA-om i EMA-om

Podsjećajući na predanost Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije iskrenoj i transparentnoj suradnji i uzimajući u obzir postupak koji se slijedio u pogledu premještanja EMA-e i EBA-e te koji je bio specifičan za navedenu situaciju i nije činio presedan za lokaciju agencija u budućnosti,

Podsjećajući na Ugovore Vijeće prepoznaje vrijednost pojačane razmjene informacija od početnih stadija budućih postupaka u vezi s lokacijom agencija.

Tom ranom razmjenom informacija trima institucijama olakšalo bi se ostvarivanje prava iz Ugovora povezanim postupcima.

Vijeće prima na znanje zahtjev Europskog parlamenta za što skoriju reviziju Zajedničke izjave i zajedničkog pristupa o decentraliziranim agencijama iz 2012. Poziva Komisiju da, kao prvi korak, do travnja 2019. izradi dubinsku analizu provedbe Zajedničke izjave i zajedničkog pristupa s obzirom na lokaciju decentraliziranih agencija. Ta bi analiza poslužila kao osnova za procjenu daljnjih koraka u vezi s provedbom te revizije.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti