Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0326(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0153/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0153/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0426

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 49k
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Bankhatóság székhelye ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0734),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0420/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 295. cikkére és a jogalkotás minőségének javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 2016. április 13-i intézményközi megállapodásra, amely jóhiszemű és átlátható együttműködést ír elő a teljes jogalkotási ciklus során, valamint rögzíti a két társjogalkotó egyenrangúságát,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének keretében az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankhatóság) (EBH) székhelyének áthelyezéséről szóló határozathoz vezető eljárásra, amelyet az Európai Tanács 2017. június 22-én fogadott el (az EUSZ 50. cikke),

–  az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. január 17-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. október 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság véleményeire (A8-0153/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  kéri az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés haladéktalan felülvizsgálatát, hogy a Parlament szerepét – tekintettel a rendes jogalkotási eljárásban betöltött társjogalkotói szereppel járó előjogaira – kellően figyelembe vegyék az ügynökségek székhelyének megválasztásáról szóló döntéshozatali folyamatban, ezért felszólít arra, hogy a Parlamentet szorosan vonják be ebbe a döntéshozatali folyamatba;

4.  emlékeztet az uniós ügynökségeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése keretében Londonból történő áthelyezése vonatkozásában a Bizottság által meghatározott kritériumokra, amelyeket az EU27 állam- és kormányfői az Európai Tanács 2017. június 22-i ülésén fogadtak el (az EUSZ 50. cikke), nevezetesen: i. annak biztosítása, hogy az ügynökség az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése időpontjában ténylegesen megkezdhesse működését az új helyszínen; ii. a helyszín megközelíthetősége; iii. megfelelő oktatási intézmények a személyzet gyermekei számára; iv. a gyermekek és a házastársak megfelelő hozzáférése a munkaerőpiachoz és a társadalombiztosítási rendszerhez, valamint az egészségügyi ellátáshoz; v. az üzletmenet folytonossága és vi. földrajzi eloszlás;

5.  sajnálja, hogy a Parlamentet előjogai ellenére nem vonták be az EBH székhelyének kiválasztása során alkalmazott kritériumok meghatározásába és súlyozásába, holott a Parlament és a Tanács egyenrangú társjogalkotói az EBH létrehozásáról és székhelyének meghatározásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek(2);

6.  emlékeztet, hogy az EBH, az ESMA és az EIOPA székhelyéről szóló 2010. évi döntést rendes jogalkotási eljárás keretében hozták meg, egy teljes körű háromoldalú egyeztető eljárást követően; megjegyzi, hogy a Londonból áthelyezendő ügynökség székhelyét a tagállamok kormányainak képviselői közös megegyezéssel határozták meg állam- és kormányfői szinten; emlékeztet, hogy a Tanács (az EUSZ 50. cikke értelmében) a decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozat alapján választotta ki az EBH új székhelyét, amely jogilag alacsonyabb rendű, mint az 1093/2010/EU rendelet;

7.  sajnálja, hogy a Tanács 2017. november 20-i szavazási eljárása nem volt átlátható és elszámoltatható, mivel a végleges döntésekre sorsolás útján került sor; rámutat, hogy az ügynökségeket jelenleg részben az uniós költségvetésből finanszírozzák, és hogy valószínűleg az áthelyezés költségeit is részben az uniós költségvetés fogja fedezni, bár ezekről még folynak a tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság között; ezért hangsúlyozza, hogy az európai polgárok érdekében a döntéshozatal demokratikus elszámoltathatóságára, átláthatóságára és érthetőségére van szükség; kéri, hogy nyújtsanak részletesebb tájékoztatást a Tanács által az EBH székhelyének kiválasztási eljárása során alkalmazott kritériumok súlyozásáról;

8.  úgy véli, hogy a Parlamentnek rendszeresen és az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal egyenrangúan kell részt vennie az uniós szervek és ügynökségek székhelyének kiválasztására vonatkozó kritériumok meghatározásában és súlyozásában; kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálják felül a decentralizált ügynökségekről szóló 2012. július 19-i közös nyilatkozatot azzal a céllal, hogy biztosítsák a Parlament szoros bevonását, tiszteletben tartva együttdöntési jogkörét;

9.  hangsúlyozza, hogy az EBH, az EIOPA és az ESMA különböző feladatokat ellátó és eltérő hatáskörökkel rendelkező európai felügyeleti hatóságok; emlékeztet a társjogalkotók azon szándékos döntésére, hogy három különböző hatóságot hoznak létre különböző feladatokkal és hatáskörökkel, egyet a bankok, egyet az értékpapírok, egyet pedig a biztosítások és nyugdíjak felügyeletére; annak érdekében, hogy ez a szétválasztás továbbra is tükröződjön a szabályozói és felügyeleti hatáskörökben és az irányításban, és hogy fő szervezeti egységeik és tevékenységük finanszírozása független maradjon földrajzi elhelyezkedésüktől, adott esetben azonban megengedve a fő tevékenységükhöz nem kapcsolódó adminisztratív támogató szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások egymás közötti megosztását, kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsa a jelenlegi három hatóság fennmaradását az EBH áthelyezése során és azt követően is; erre vonatkozóan rendszeres tájékoztatást kér a Bizottságtól, különösen az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálatáról szóló, folyamatban lévő jogalkotási eljárás során (COM(2017)0536); emlékeztet, hogy az 1093/2010/EU rendelet 7. cikke részét képezi az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgálatáról szóló jogalkotási eljárásnak (COM(2017)0536);

10.  hangsúlyozza, hogy az áthelyezésnek le kell zárulnia és az új székhelynek készen kell állnia az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése hatályba lépésének időpontjára;

11.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 197., 2018.6.8., 72. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. október 25-én került elfogadásra az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0326

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1717 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Tanács nyilatkozata az EBH-ról/az EMA-ról

Emlékeztetve arra, hogy az EP, a Tanács és a Bizottság elkötelezte magát a jóhiszemű és átlátható együttműködés mellett, továbbá az EMA és az EBH áthelyezése során követett eljárás tükrében, amely egyedi helyzetre vonatkozott és nem teremt precedenst az uniós ügynökségek székhelyének jövőbeli kiválasztására nézve.

A Tanács emlékeztet a Szerződésekre, ugyanakkor elismeri, hogy az információcsere fokozása az ügynökségek székhelyének kiválasztásakor követendő jövőbeli eljárásoknak már a kezdeti szakaszában előnyt jelentene.

Az ilyen korai információcsere megkönnyítené a három intézmény számára a Szerződésekben foglalt jogaik gyakorlását a vonatkozó eljárások során.

A Tanács nyugtázza az EP-nek a 2012. évi, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozat és közös megközelítés mielőbbi felülvizsgálatára irányuló kérését. Ennek keretében első lépésként felkéri a Bizottságot, hogy 2019 áprilisáig készítsen mélyreható elemzést az együttes nyilatkozatnak és a közös megközelítésnek a decentralizált ügynökségek székhelyének kiválasztása tekintetében történő végrehajtásáról. Ez az elemzés képezi majd az említett felülvizsgálat elindítását szolgáló további lépések mérlegelésének az alapját.

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat