Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0326(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0153/2018

Pateikti tekstai :

A8-0153/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0426

Priimti tekstai
PDF 139kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0734),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0420/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295 straipsnį ir į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, kuriame trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti per visą teisėkūros ciklą ir užtikrinti abiejų teisėkūros institucijų lygybę,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų,

–  atsižvelgdamas į procedūrą siekiant priimti sprendimą dėl Europos vaistų agentūros ir Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) perkėlimo Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos, kuri 2017 m. birželio 22 d. buvo patvirtinta Europos Vadovų Tarybos susitikimo (ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta tvarka) metu,

–  pasikonsultavęs su Europos Centriniu Banku,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. spalio 17 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A8-0153/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Tarybos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina nedelsiant persvarstyti bendrą požiūrį, pridėtą prie 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento vaidmenį priimant sprendimus dėl agentūrų būstinių vietos, atsižvelgiant į jo, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, turimas išimtines teises įprastoje teisėkūros procedūroje, ir atitinkamai ragina visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į šį sprendimų priėmimo procesą;

4.  primena Komisijos nustatytus ir ES 27 valstybių arba vyriausybių vadovų 2017 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Taryboje (ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta tvarka) patvirtintus kriterijus dėl Europos Sąjungos agentūrų perkėlimo iš Londono, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos, kurie yra būtent: i. užtikrinimas, kad agentūra galėtų būti įkurdinta ir pradėti vykdyti savo funkcijas Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dieną; ii. vietovės pasiekiamumas; iii. tinkamų švietimo įstaigų agentūros personalo narių vaikams buvimas; iv. tinkamos galimybės įsidarbinti, gauti socialinės apsaugos išmokas ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis tiek vaikams, tiek sutuoktiniams; v. veiklos tęstinumas ir vi. geografinis pasiskirstymas;

5.  apgailestauja, kad Parlamentas nebuvo įtrauktas nustatant kriterijus ir jų lyginamąjį svorį pasirenkant EBI būstinės vietą, nepaisant Parlamento prerogatyvų, kurios reiškia, kad Parlamentas ir Taryba yra lygiavertės teisėkūros institucijos įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010(2), kuriuo įsteigiama EBI ir nustatoma jos būstinės vieta;

6.  primena, kad 2010 m. sprendimas dėl EBI būstinės vietos kartu su sprendimu dėl EIOPA ir ESMA būstinių vietų priimtas laikantis įprastos teisėkūros procedūros po visaverčio trišalio dialogo procedūros; pažymi, kad dėl agentūros, kuri taip pat turės būti perkelta iš Londono, būstinės vietos nuspręsta bendru valstybių narių vyriausybių atstovų, dalyvavusių valstybių ir vyriausybių vadovų lygio susitikime, susitarimu; atkreipia dėmesį į tai, kad Taryba (ES sutarties 50 straipsnyje nustatyta tvarka) pasirinko naują EBI būstinės vietą remdamasi 2012 m. liepos 19 d. bendru pareiškimu dėl decentralizuotų agentūrų, o jam teisinėje sistemoje tenka žemesnis lygmuo nei Reglamentui (ES) Nr. 1093/2010;

7.  apgailestauja dėl skaidrumo ir atskaitomybės trūkumo per balsavimo procedūrą, kurią Taryba vykdė 2017 m. lapkričio 20 d., nes galutiniai sprendimai buvo priimti burtų keliu; atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu agentūros iš dalies finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, ir į tai, kad perkėlimo išlaidos gali iš dalies būti dengiamos iš Sąjungos biudžeto – tai yra vykstančių Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės derybų klausimas; todėl pabrėžia, kad turi būti užtikrinta demokratinė atskaitomybė ir skaidrus bei suprantamas sprendimų priėmimo procesas Europos visuomenės labui; prašo pateikti daugiau informacijos apie EBI būstinės vietos atrankos procedūroje Tarybos taikytų kriterijų lyginamojo svorio nustatymą;

8.  mano, kad Parlamentas su Komisija ir Taryba turėtų sistemingai ir vienodomis sąlygomis dalyvauti nustatant visų Sąjungos įstaigų ir agentūrų būstinių vietos kriterijus ir jų lyginamąjį svorį; ragina Komisiją ir Tarybą pradėti 2012 m. liepos 19 d. bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų peržiūrą, siekiant užtikrinti aktyvų Parlamento dalyvavimą, ypač gerbiant jo bendro sprendimo galias;

9.  atkreipia dėmesį į skirtingas Europos priežiūros institucijų EBI, EIOPA ir ESMA užduotis ir kompetencijos sritis; primena apie teisėkūros institucijų specialiai priimtą sprendimą įsteigti tris institucijas, kurios vykdytų atskiras užduotis ir dirbtų skirtingose kompetencijos srityse, viena – bankininkystės, kita – vertybinių popierių, ir trečia – draudimo ir pensijų srityje; reikalauja, kad šis atskyrimas ir toliau atsispindėtų reguliavimo ir priežiūros kompetencijos ir valdymo nuostatose, pagrindinės jų veiklos organizavime ir pagrindiniame finansavime nepriklausomai nuo jų būstinių vietos, taip pat leidžiant bendrai naudotis, jei tinka, administracinės paramos paslaugomis ir patalpų valdymo administravimo paslaugomis, nesusijusiomis su pagrindine veikla, ir ragina Komisiją ir Tarybą išsaugoti dabartinę trijų institucijų struktūrą EBI būstinės perkėlimo metu ir jam pasibaigus; reikalauja, kad Komisija reguliariai atnaujintų informaciją šiuo klausimu, visų pirma vykstančios teisėkūros procedūros dėl Europos priežiūros institucijų peržiūros (COM(2017)0536) metu; primena, kad Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 7 straipsnis yra teisėkūros procedūros dėl Europos priežiūros institucijų peržiūros (COM(2017)0536) dalis;

10.  pabrėžia, kad perkėlimas turi įvykti, o naujos patalpos būti paruoštos ir įrengtos ne vėliau kaip Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną;

11.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

12.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 197, 2018 6 8, p. 72.
(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos
P8_TC1-COD(2017)0326

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1717.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Tarybos pareiškimas dėl EBI / EMA

Primindama Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos įsipareigojimą lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti ir atsižvelgdama į procesą, vykdytą perkeliant EMA ir EBI, kuris buvo pritaikytas prie konkrečios situacijos ir nesudarė precedento agentūrų būstinių vietos parinkimui ateityje.

Kartu primindama Sutartis Taryba pripažįsta, kad vykdant būsimus agentūrų būstinių vietos parinkimo procesus būtų naudinga intensyviau keistis informacija jau nuo pirminių etapų.

Toks ankstyvas keitimasis informacija padėtų visoms trims institucijoms pasinaudoti Sutartyse numatytomis teisėmis vykdant susijusias procedūras.

Taryba atkreipia dėmesį į Europos Parlamento prašymą kuo greičiau patikslinti 2012 m. bendrą pareiškimą ir bendrą požiūrį dėl decentralizuotų agentūrų. Pirmiausia ji prašo Komisijos ne vėliau kaip 2019 m. balandžio mėn. pateikti išsamią bendro pareiškimo ir bendro požiūrio įgyvendinimo decentralizuotų agentūrų būstinių vietos parinkimo atžvilgiu analizę. Remiantis šios analizės rezultatais būtų įvertinta, kaip reikėtų pradėti tokios peržiūros procesą.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika