Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0326(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0153/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0153/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2018 - 13.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0426

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 53k
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra
Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0734),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0420/2017),

–  ņemot vērā 295. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, kā arī Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, kurā iestādes apņēmušās panākt patiesu un pārredzamu sadarbību visā likumdošanas ciklā un abu likumdevēju vienlīdzību,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām,

–  ņemot vērā procedūru lēmuma pieņemšanai par Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes) (EBI) pārcelšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, ko atbalstīja Eiropadomes sanāksmē (LES 50. pants) 2017. gada 22. jūnijā,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 17. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A8-0153/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Padomes paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai.

3.   prasa nekavējoties pārskatīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pielikumā pievienoto kopīgo pieeju, lai pienācīgi ņemtu vērā Parlamenta lomu lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz aģentūru atrašanās vietu, ņemot vērā Parlamenta kā likumdevēja prerogatīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un tādēļ prasa šajā lēmumu pieņemšanas procesā cieši iesaistīt Parlamentu;

4.  atgādina kritērijus Savienības aģentūru pārcelšanai no Londonas saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, ko noteikusi Komisija un 2017. gada 22. jūnijā apstiprinājusi Eiropadome 27 dalībvalstu un valdību vadītāju sastāvā (LES 50. pants), proti: i) pārliecība, ka aģentūru var izvietot mītnesvietā un ka tā var sākt darboties dienā, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no Savienības; ii) vietas pieejamība; iii) piemērotu izglītības iestāžu esamība aģentūras darbinieku bērniem; iv) piekļuve darba tirgum, sociālajam nodrošinājumam un veselības aprūpei, kas būtu piemērota bērniem un dzīvesbiedriem; v) darbības nepārtrauktība un vi) ģeogrāfiskā izplatība;

5.  pauž nožēlu par to, ka Parlaments netika iesaistīts vietas, kur atradīsies EBI, noteikšanā un kritēriju izvērtēšanā, neraugoties uz Parlamenta prerogatīvām, kas paredz, ka Parlaments un Padome ir likumdevēji ar vienādām tiesībām Regulā (ES) Nr. 1093/2010(2), ar ko izveido EBI, nosakot arī tās atrašanās vietu;

6.  atgādina, ka 2010. gada lēmums par EBI — tāpat kā EAAPI un EVTI — atrašanās vietu tika pieņemts parastajā likumdošanas procedūrā pēc pilntiesīgas trialoga sarunu procedūras; konstatē, ka aģentūras atrašanās vietu saistībā ar tās pārcelšanu no Londonas pieņēma ar dalībvalstu valdību pārstāvju kopīgu vienošanos, viņiem tiekoties dalībvalstu valsts un valdības vadītāju līmenī; norāda uz to, ka Padome (LES 50. pants) izraudzījās jauno EBI atrašanās vietu, pamatojoties uz 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām, kam tiesiskajā kārtībā ir zemāka prioritāte nekā Regulai (ES) Nr. 1093/2010;

7.  pauž nožēlu par pārredzamības un pārskatatbildības trūkumu, kas bija vērojams Padomes 2017. gada 20. novembrī īstenotajā balsošanas procedūrā, galīgo lēmumu atstājot izlozes ziņā; norāda, ka aģentūras pašlaik daļēji finansē no Savienības budžeta un ka arī pārcelšanās izmaksas daļēji var tik finansētas no Savienības budžeta — šis jautājums ir iekļauts pašreizējās sarunās starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti; tādēļ uzsver nepieciešamību pēc demokrātiskas pārskatatbildības, kā arī pārredzama un saprotama lēmumu pieņemšanas procesa Eiropas iedzīvotāju interesēs; pieprasa sniegt plašāku informāciju par Padomes atlases procedūrā EBI mītnes atrašanās vietas noteikšanai piemērotajiem kritērijiem;

8.  uzskata, ka Parlamentam vajadzētu būt sistemātiski un uz vienādiem noteikumiem ar Komisiju un Padomi iesaistītam kritēriju noteikšanā un izvērtēšanā attiecībā uz visu Savienības iestāžu un aģentūru atrašanās vietu; prasa Komisijai un Padomei sākt pārskatīt 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām ar mērķi nodrošināt būtisku Parlamenta iesaisti, vienlaikus īpaši ievērojot tā koplēmuma pilnvaras;

9.  uzsver Eiropas uzraudzības iestāžu (EBI, EAAPI un EVTI) dažādos uzdevumus un kompetences jomas; atgādina abu likumdevēju apzināto lēmumu izveidot trīs iestādes ar atsevišķiem uzdevumiem un kompetences jomām, proti, banku, vērtspapīru un apdrošināšanas un pensiju jomā; prasa, lai šī nošķiršana joprojām tiktu atspoguļota regulatīvajās un uzraudzības kompetencēs un pārvaldībā, to darbības galvenajā organizācijā un galvenajā finansēšanā neatkarīgi no to atrašanās vietas, vienlaikus dodot iespēju attiecīgā gadījumā kopīgi izmantot administratīvā atbalsta pakalpojumus un ēku apsaimniekošanas pakalpojumus, kas nav saistīti ar to pamatdarbību, un prasa Komisijai un Padomei saglabāt pašreizējo triju iestāžu struktūru pārcelšanas laikā un pēc EBI pārcelšanas; pieprasa Komisijai regulāri atjaunināt šajā sakarībā sniegto informāciju, jo īpaši pašreizējās likumdošanas procedūras Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanai (COM(2017)0536) laikā; atgādina, ka Regulas (ES) Nr. 1093/2010 7. pants ir daļa no likumdošanas procedūras, kas iekļauta Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanā (COM(2017)0536);

10.  uzsver, ka jaunajām telpām vajadzētu būt sagatavotām un pielāgotām pastāvīgai iestādes pārcelšanai uz tām brīdī, kad stāsies spēkā lēmums par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības;

11.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

12.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 197, 8.6.2018., 72. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietu
P8_TC1-COD(2017)0326

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1717.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Padomes paziņojums par EZA un EBI

Atgādinot Parlamenta, Padomes un Komisijas apņemšanos patiesi un pārredzami sadarboties un ņemot vērā procesu, ko īstenoja EZA un EBI pārcelšanai, kas bija specifisks situācijai un kas neveido precedentu aģentūru izvietošanai turpmāk,

vienlaikus atgādinot Līgumus, Padome apzinās, cik vērtīga ir pastiprināta informācijas apmaiņa jau no turpmāko aģentūru izvietošanas procesu sākuma posmiem.

Šāda agrīna informācijas apmaiņa ļautu trim iestādēm vieglāk īstenot savas tiesības saskaņā ar Līgumiem, izmantojot saistītas procedūras.

Padome pieņem Eiropas Parlamenta lūgumu pēc iespējas drīz pārskatīt 2012. gada kopīgo paziņojumu un vienoto pieeju par decentralizētajām aģentūrām. Padome – kā pirmo soli – aicina Komisiju līdz 2019. gada aprīlim veikt padziļinātu analīzi par kopīgā paziņojuma un vienotās pieejas īstenošanu attiecībā uz decentralizētu aģentūru izvietošanu. Minētā analīze būtu pamats, lai izvērtētu turpmāko rīcību šāda pārskatīšanas procesa uzsākšanai.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika