Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0326(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0153/2018

Texte depuse :

A8-0153/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0426

Texte adoptate
PDF 135kWORD 54k
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg
Stabilirea sediului Autorității Bancare Europene ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0734),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0420/2017),

–  având în vedere articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, care și-au demonstrat angajamentul față de cooperarea loială și transparentă pe parcursul întregului ciclu legislativ și asigurarea egalității între colegiuitori;

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Declarația comună din 19 iulie 2012 a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate,

–  având în vedere procedura care a condus la o decizie privind mutarea Agenției Europene pentru Medicamente și a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) (EBA), în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, astfel cum a fost aprobată în cadrul Consiliului European (articolul 50 din TUE) la 22 iunie 2017;

–  după consultarea Băncii Centrale Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 octombrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0153/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită revizuirea imediată a abordării comune anexate la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, pentru a ține seama în mod corespunzător de rolul Parlamentului European în procesul decizional privind sediul agențiilor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii legislative ordinare, și solicită, așadar, implicarea strânsă a Parlamentului European în acest proces decizional;

4.  reamintește criteriile definite de către Comisie și aprobate de șefii de stat sau de guvern ai UE 27 la Consiliul European (formatul articolului 50 din TUE) din 22 iunie 2017 pentru mutarea agențiilor Uniunii cu sediul în Londra în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, și anume: i) asigurarea că agenția poate ocupa sediul și poate să își preia atribuțiile la data retragerii Regatului Unit din Uniune; ii) accesibilitatea amplasamentului; iii) existența unei infrastructuri educaționale adecvate pentru copiii personalului agenției; iv) accesul corespunzător la piața forței de muncă, securitate socială și asistență medicală, atât pentru copii, cât și pentru soți/soții; v) continuitatea activității și vi) echilibrul geografic;

5.  regretă faptul că Parlamentul nu a fost implicat în procesul de definire și de ponderare a criteriilor pentru a selecta amplasarea sediului ABE, în ciuda prerogativelor Parlamentului, conform cărora Parlamentul și Consiliul legiferează împreună asupra Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(2) de instituire a ABE și stabilire a amplasării sediului său;

6.  reamintește că decizia din 2010 privind amplasarea ABE, împreună cu decizia privind amplasarea EIOPA și ESMA, au fost luate în conformitate cu procedura legislativă ordinară după o procedură de trilog completă; constată că amplasarea sediului celeilalte agenții ce urmează a se muta de la Londra a fost decis prin comun acord între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți la nivel de șefi de stat și de guvern; atrage atenția asupra faptului că Consiliul (formatul articolului 50 din TUE) a ales noul sediu al ABE pe baza Declarației comune privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012, a cărei putere de lege este inferioară Regulamentului (UE) nr. 1093/2010;

7.  regretă lipsa de transparență și de răspundere ce a caracterizat procedura de vot la care a procedat Consiliul la 20 noiembrie 2017, deciziile finale fiind luate prin tragere la sorți; subliniază faptul că agențiile sunt în prezent finanțate parțial de la bugetul Uniunii și că, de asemenea, costurile de transfer vor fi parțial acoperite de la bugetul Uniunii și fac obiectul unor negocieri în curs de desfășurare între Uniunea Europeană și Regatul Unit; subliniază, prin urmare, necesitatea răspunderii democratice, precum și a unui proces decizional ușor de înțeles și transparent în interesul cetățenilor europeni; solicită detalii suplimentare cu privire la ponderarea criteriilor aplicate de Consiliu în procedura de selecție pentru amplasarea sediului ABE;

8.  consideră că Parlamentul ar trebui să fie implicat în mod sistematic și pe picior de egalitate cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea criteriilor pentru stabilirea sediilor tuturor organismelor și agențiilor Uniunii; invită Comisia și Consiliul să lanseze o revizuire a Declarației comune din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate, cu scopul de a asigura o implicare accentuată a Parlamentului European, respectând în special competențele sale de codecizie;

9.  subliniază diferitele sarcini și domenii de competență ale autorităților europene de supraveghere ABE, EIOPA și ESMA; reamintește decizia deliberată a colegiuitorilor de a înființa trei autorități cu atribuții distincte și domenii de competență separate, una pentru sectorul bancar, una pentru valori mobiliare și una pentru asigurări și pensii; solicită ca această separare să rămână în continuare reflectată în competențele de reglementare și de supraveghere, în modul lor de organizare și în finanțarea activităților lor, independent de locul unde este amplasat sediul lor, permițând totodată, unde este posibil, partajarea serviciilor administrative și de gestionare a clădirilor care nu sunt legate de activitățile de bază; solicită Comisiei și Consiliului să protejeze structura actuală a celor trei autorități în timpul și după finalizarea procesului de mutare a ABE; solicită o actualizare periodică din partea Comisiei în această privință, în special în timpul procedurii legislative în curs privind revizuirea autorităților europene de supraveghere (COM(2017)0536); reamintește că articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 face parte din procedura legislativă în curs de revizuire a Autorităților europene de supraveghere (COM(2017)0536);

10.  subliniază faptul că noul sediu trebuie să fie gata, iar mutarea să aibă loc înainte de momentul în care retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană intră în vigoare;

11.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 72.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene
P8_TC1-COD(2017)0326

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1717.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație a Consiliului cu privire la ABE/EMA

Reamintind angajamentul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei de a coopera în mod loial și transparent și având în vedere procesul urmat pentru mutarea sediului EMA și a sediului ABE, care a fost specific situației și care nu constituie un precedent pentru stabilirea sediilor agențiilor pe viitor,

Reamintind prevederile tratatelor, Consiliul recunoaște importanța desfășurării unui schimb intens de informații începând din etapele inițiale ale viitoarelor procese de stabilire a sediilor agențiilor.

Un astfel de schimb timpuriu de informații le-ar permite celor trei instituții să își exercite mai ușor drepturile, în conformitate cu tratatele, prin procedurile aferente.

Consiliul ia act de solicitarea PE de a revizui, cât mai curând posibil, Declarația comună și abordarea comună privind agențiile descentralizate, care datează din 2012. Ca prim pas în acest sens, Consiliul invită Comisia să prezinte, până în aprilie 2019, o analiză aprofundată referitoare la punerea în aplicare a declarației comune și a abordării comune în ceea ce privește stabilirea sediilor agențiilor descentralizate. Această analiză ar urma să servească drept bază pentru examinarea căii de urmat în vederea demarării procesului unei astfel de revizuiri.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate