Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0326(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0153/2018

Ingivna texter :

A8-0153/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0426

Antagna texter
PDF 134kWORD 46k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
Europeiska bankmyndighetens säte ***I
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0734),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0420/2017),

–  med beaktande av artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om bättre lagstiftning, där man åtagit sig att lojalt och transparent samarbeta under hela lagstiftningscykeln och man slår fast att de båda medlagstiftarna är jämlika,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer,

–  med beaktande av förfarandet som leder fram till ett beslut om omlokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen, som godkändes i anslutning till Europeiska rådet (artikel 50 i EUF-fördraget) den 22 juni 2017,

–  efter att ha hört Europeiska Centralbanken,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 januari 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 oktober 2018 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0153/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av rådets uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet begär en omedelbar översyn av den gemensamma ansats som bifogats det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade byråer, för att vederbörligen beakta parlamentets roll i beslutsprocessen om placeringen av byråer med hänsyn till dess befogenheter som medlagstiftare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och kräver därför en nära involvering av parlamentet i den beslutsprocessen.

4.  Europaparlamentet påminner om de kriterier som fastställdes av kommissionen och som godkändes av stats- och regeringscheferna (EU27) vid Europeiska rådet (enligt artikel 50 i EU-fördraget) den 22 juni 2017 för omlokalisering av unionens byråer från London till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen: i) Garantier för att byrån kan inrättas på plats och inleda sin verksamhet den dag då Förenade kungariket utträder ur unionen, ii) platsens tillgänglighet, iii) tillgången till lämpliga utbildningsanstalter för personalens barn, iv) lämplig tillgång till arbetsmarknad, socialförsäkring och sjukvård för både barn och make/maka, V) verksamhetskontinuitet och vi) geografisk spridning.

5.  Europaparlamentet beklagar att det inte fått medverka i fastställandet och viktningen av kriterierna för valet av säte för EBA, trots Europaparlamentets befogenheter, vilka innebär att parlamentet och rådet är jämbördiga medlagstiftare vad avser förordning (EU) nr 1093/2010(2) om inrättande av EBA och dess lokalisering.

6.  Europaparlamentet påminner om att 2010 års beslut om lokaliseringen av EBA, tillsammans med besluten om lokalisering av Eiopa och Esma, ingicks i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet efter ett fullständigt trepartsförfarande. Parlamentet konstaterar att beslutet om sätet för den andra byrå som också berörs av en omlokalisering från London fattades genom en gemensam överenskommelse mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade på stats- och regeringschefsnivå. Parlamentet påpekar att rådet (enligt artikel 50 i EU-fördraget) valde det nya sätet för EBA på grundval av det gemensamma uttalandet om decentraliserade byråer av den 19 juli 2012, vilket är en lägre rättsordning jämfört med förordning (EU) nr 1093/2010.

7.  Europaparlamentet beklagar bristen på transparens och ansvarsskyldighet i det röstningsförfarande som rådet genomförde den 20 november 2017, där det slutliga beslutet fastställdes genom en lottdragning. Parlamentet påpekar att organen för närvarande delvis finansieras genom unionens budget och att även omlokaliseringskostnader delvis kan belasta unionsbudgeten, vilket är föremål för pågående förhandlingar mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. Parlamentet framhåller därför behovet av demokratisk ansvarsskyldighet samt ett transparent och begripligt beslutsfattande i den europeiska allmänhetens intresse. Parlamentet begär ytterligare upplysningar om viktningen av de kriterier som tillämpades i förfarandet för val av lokalisering av EBA.

8.  Europaparlamentet anser att parlamentet systematiskt och på samma villkor som kommissionen och rådet bör medverka i fastställandet och viktningen av kriterierna för lokaliseringen av alla unionens organ och byråer. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inleda en översyn av det gemensamma uttalandet av den 19 juli 2012 om de decentraliserade byråerna, med syftet att säkerställa en stark medverkan från parlamentets sida, med särskilt beaktande av dess medbeslutandebefogenheter.

9.  Europaparlamentet understryker de olika uppgifter och ansvarsområden som de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har. Parlamentet påminner om medlagstiftarnas medvetna beslut att upprätta tre myndigheter med separata uppgifter och behörighetsområden, en för banksektorn, en för värdepapper och en för försäkringar och pensioner. Parlamentet begär att denna åtskillnad även fortsättningsvis återspeglas i de rättsliga och tillsynsmässiga befogenheterna och styrelseformerna, det sätt på vilket deras verksamhet i huvudsak organiseras och finansieras, oberoende av deras lokalisering, samtidigt som delning, i tillämpliga fall, möjliggörs av administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har någon anknytning till kärnverksamheten. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bevara den nuvarande strukturen för de tre myndigheterna under och efter omlokaliseringen av EBA. Parlamentet begär en regelbunden uppdatering från kommissionen i detta avseende, i synnerhet under det pågående lagstiftningsförfarandet om översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna (COM(2017)0536). Parlamentet påminner om att artikel 7 i förordning (EU) nr 1093/2010 ingår i översynen av de europeiska tillsynsmyndigheterna (COM(2017)0536).

10.  Europaparlamentet understryker att omlokaliseringen och de nya lokalerna måste vara färdigställda och ändamålsenliga när Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen träder i kraft.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 197, 8.6.2018, s. 72.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte
P8_TC1-COD(2017)0326

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1717.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från rådet om EBA/EMA

Rådet erinrar om Europaparlamentets, rådets och kommissionens åtagande om ett lojalt och öppet samarbete och hänvisar till det förfarande som tillämpades för omlokaliseringen av EMA och EBA, som var specifikt för situationen och inte utgjorde något prejudikat för lokaliseringen av byråer i framtiden.

Rådet, som erinrar om fördragen, erkänner värdet av ett förbättrat informationsutbyte redan i inledningsskedet av framtida förfaranden för lokalisering av byråer.

Ett sådant tidigt informationsutbyte skulle göra det lättare för de tre institutionerna att utöva sina rättigheter enligt fördragen genom de tillhörande förfarandena.

Rådet noterar Europaparlamentets begäran om att så snart som möjligt se över 2012 års gemensamma uttalande och gemensamma ansats om decentraliserade organ. Rådet uppmanar kommissionen att som ett första steg senast i april 2019 tillhandahålla en djupgående analys av genomförandet av det gemensamma uttalandet och den gemensamma ansatsen vad gäller lokaliseringen av decentraliserade byråer. Denna analys kommer att fungera som underlag för bedömningen av hur man ska gå vidare med genomförandet av en sådan översynsprocess.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy