Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0328(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2018

Внесени текстове :

A8-0063/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Приети текстове
PDF 137kWORD 55k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
Преместване на местонахождението на Европейската агенция по лекарствата ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0735),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0421/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 17 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0063/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  осъжда Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции и Общия подход, приложен към него, и призовава за активно участие на Европейския парламент в процеса на вземане на решения относно местоположението и преместването на агенции и органи с оглед на прерогативите си като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура;

3.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

4.  приема за сведение изявлението на Съвета, приложено към настоящата резолюция;

5.  изразява съжаление, че Европейският парламент — и в крайна сметка представителите на гражданите на Съюза — не са участвали напълно в процедурата за избор на ново седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), която в крайна сметка беше приключена чрез теглене на жребий, въпреки че става въпрос за особено важно решение; решенията по отношение на местоположението на органите и агенциите трябва и от правна гладна точка трябва да бъдат вземани по реда на обикновената законодателна процедура при пълно зачитане на правомощията на Европейския парламент, като Европейският парламент и Съветът действат като равноправни съзаконодатели;

6.  изразява съжаление във връзка с решението на Съвета, което води до задълбочаване на географската диспропорция, като едва 9 от 37-те децентрализирани агенции на ЕС имат местоположение в новите държави членки в противоречие със заключения 5381/04 и 11018/1/08 на Европейския съвет, в които се дава приоритет на новите държави членки;

7.  призовава бюджетните органи и Комисията да гарантират, че разходите, свързани с промяната на седалището на ЕМА, ще бъдат покрити изцяло от настоящата приемаща държава; посочва, че някои от разходите, свързани с преместването от настоящото местоположение, ще трябва да бъдат предварително финансирани от бюджета на Съюза, преди финансовото уреждане с настоящата приемаща държава;

8.  призовава бюджетните органи и Комисията да гарантират, че допълнителните разходи, свързани с двойното преместване на седалището на ЕМА, първо на временно местоположение, а след това в сградата „Вивалди“, ще бъдат изцяло покрити от правителството на Нидерландия и съответно няма да окажат отрицателно въздействие върху общия бюджет на Съюза;

9.  призовава бюджетните органи и Комисията да гарантират, че това двойно преместване няма да изложи на риск нормалните оперативни нужди на ЕМА и ще гарантира непрекъснатост на дейността и гладкото функциониране на ЕМА, без прекъсване, след март 2019 г.;

10.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

11.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 15 март 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0086).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местонахождението на седалището на Европейската агенция по лекарствата
P8_TC1-COD(2017)0328

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1718.)


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент

Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите.

Като единствената пряко избирана институция на Съюза и представител на гражданите на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.

Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.

Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.

Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при избора на ново местоположение на агенциите, да бъде преразгледана и да не се използва в тази форма в бъдеще.

И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(1) трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.

Изявление на Съвета относно ЕБО/ЕМА

Като припомня ангажимента на Европейския парламент, Съвета и Комисията за лоялно и прозрачно сътрудничество и в контекста на процедурата, следвана при преместването на седалищата на ЕМА и ЕБО, която беше специфична за конкретната ситуация и не представляваше прецедент за местонахождението на агенциите в бъдеще,

Като припомня Договорите, Съветът отчита значението на по-активния обмен на информация още на първоначалните етапи на бъдещи процедури за определяне на местоположението на агенциите.

Обменът на информация на такъв ранен етап ще улесни трите институции при упражняването на правата им съгласно Договорите в хода на съответните процедури.

Съветът приема за сведение искането на ЕП съвместното изявление и общият подход за децентрализираните агенции от 2012 г. да бъдат преразгледани във възможно най-кратък срок. Като първа стъпка Съветът приканва Комисията до април 2019 г. да представи задълбочен анализ на изпълнението на съвместното изявление и общия подход по отношение на местоположението на децентрализираните агенции. Този анализ ще послужи за основа на оценката относно бъдещите стъпки по започване на подобно преразглеждане.

(1) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност