Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2018

Předložené texty :

A8-0063/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Přijaté texty
PDF 143kWORD 49k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0735),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0421/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. října 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0063/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  staví se proti společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 a proti společnému přístupu, který je k němu připojen, a vzhledem ke svým výsadám spolunormotvůrce podle řádného legislativního postupu vyzývá k tomu, aby byl úzce zapojován do rozhodovacího procesu o umístění a přemístění agentur a orgánů;

3.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  bere na vědomí prohlášení Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Evropský parlament – a v konečném důsledku tedy zástupci občanů Unie – nebyli plně zapojeni do postupu pro výběr nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), jenž byl nakonec uzavřen losováním, i přesto, že se jedná o tak důležité rozhodnutí; rozhodnutí týkající se umístění institucí a agentur by měla – a z právního hlediska musí – být přijímána v rámci řádného legislativního postupu a v plném souladu s výsadami Evropského parlamentu, podle nichž jsou Evropský parlament a Rada rovnocennými spolunormotvůrci;

6.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Rady, které vede k prohloubení zeměpisného nepoměru, kdy sídlo v nových členských státech má pouze 9 z 37 decentralizovaných agentur EU, což je v rozporu se závěry Evropské rady 5381/04 a 11018/1/08, jež upřednostňují nové členské státy.

7.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že náklady spojené se změnou sídla agentury EMA budou uhrazeny v plné výši stávající hostitelskou zemí; poukazuje na to, že některé náklady na přemístění ze stávajícího místa budou muset být předběžně financovány z rozpočtu Unie, dokud nebude uzavřena finanční dohoda se současnou hostitelskou zemí;

8.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že dodatečné náklady spojené s dvojím přemístěním sídla agentury EMA, tedy nejdříve do dočasného sídla a poté do budovy Vivaldi, budou plně uhrazeny nizozemskou vládou, a tudíž nebudou mít nepříznivý dopad na souhrnný rozpočet Unie;

9.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že dvojí přemístění neohrozí běžné provozní potřeby agentury EMA a že od března 2019 bude zaručena kontinuita její činnosti a její řádné nepřerušené fungování;

10.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 15. března 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0086).


Postoj Evropského palamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky
P8_TC1-COD(2017)0328

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1718.)


PŘÍLOHY K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla řádně zohledněna, jelikož nebyl zapojen do procesu, jenž vedl k výběru nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Evropský parlament by rád připomněl své výsady coby společného normotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování řádného legislativního postupu, pokud jde o sídla orgánů a agentur.

Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce občanů Unie je prvním garantem dodržování demokratických zásad v Unii.

Evropský parlament odsuzuje postup, jakým bylo nové sídlo vybráno a jenž de facto připravil Evropský parlament o jeho výsady, neboť jej prakticky opomenul, ale nyní se očekává, že Parlament výběr nového sídla jednoduše potvrdí prostřednictvím řádného legislativního postupu.

Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách, který byl podepsán v roce 2012, není právně závazný, jak je uvedeno v samotném prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci orgánů EU.

Evropský parlament proto trvá na tom, aby byl postup pro výběr nového sídla agentur v budoucnu revidován a aby už nebyl v této podobě uplatňován.

Evropský parlament si na závěr přeje rovněž připomenout, že v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016(1) se tyto tři orgány zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a připomíná rovnoprávné postavení obou spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.

Prohlášení Rady o Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) / Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA)

Připomínajíc závazek Evropského parlamentu, Rady a Komise k loajální a transparentní spolupráci a s ohledem na postup, jenž má být použit pro přemístění EMA a EBA a jenž se týkal této konkrétní situace a nepředstavuje precedent pro umístění agentur v budoucnosti,

Rada, připomínajíc znění Smluv, uznává hodnotu intenzivnější výměny informací od počátečních fází budoucích procesů týkajících se umístění agentur.

Takováto včasná výměna informací by všem třem orgánům usnadnila výkon jejich práv podle Smluv prostřednictvím souvisejících postupů.

Rada bere na vědomí žádost EP o co nejrychlejší přezkum společného prohlášení a společného přístupu k decentralizovaným agenturám z roku 2012. Jako první krok vyzývá Komisi, aby do dubna 2019 poskytla hloubkovou analýzu provádění společného prohlášení a společného přístupu, pokud jde o umístění decentralizovaných agentur. Tato analýza by sloužila jako základ pro posouzení dalšího postupu, jak se zapojit do procesu tohoto přezkumu.

(1) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Poslední aktualizace: 9. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí