Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0328(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0063/2018

Indgivne tekster :

A8-0063/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 47k
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (COM(2017)0735 – C8–0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0735),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0421/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. oktober 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0063/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  tager afstand fra den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer og den dertil knyttede fælles tilgang og opfordrer til tæt inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen vedrørende placering og flytning af agenturer og organer i betragtning af dets beføjelser som medlovgiver inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure;

3.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  tager Rådets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

5.  beklager, at Europa-Parlamentet – og i sidste ende repræsentanter for Unionens borgere – ikke har været fuldt inddraget i proceduren til udvælgelse af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som til sidst blev afsluttet ved lodtrækning, selv om det var en så vigtig beslutning; mener, at afgørelser for så vidt angår placering af organer og agenturer må, og juridisk set skal, træffes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, med fuld respekt for Europa-Parlamentets prærogativer og med Europa-Parlamentet og Rådet som lovgivere på lige fod;

6.  beklager Rådets afgørelse, som betyder en forværring af den geografiske skævhed, hvor kun ni ud af 37 decentrale EU-agenturer er placeret i nye medlemsstater, hvilket strider mod Det Europæiske Råds konklusioner 5381/04 og 11018/1/08, som begge giver forrang til nye medlemsstater;

7.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at omkostningerne i forbindelse med ændringen af EMA's hjemsted fuldt ud vil blive dækket af det nuværende hjemstedsland; påpeger, at det vil være nødvendigt at forfinansiere nogle af omkostningerne ved flytningen fra det nuværende hjemsted via EU-budgettet indtil den finansielle afregning med det nuværende hjemstedsland;

8.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at ekstraomkostningerne i forbindelse med den dobbelte flytning af EMA's hjemsted, først til en midlertidig placering og derefter til Vivaldibygningen, vil blive dækket fuldstændigt af den nederlandske regering og dermed ikke få en negativ indvirkning på Unionens almindelige budget;

9.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at den dobbelte flytning ikke vil bringe EMA's normale operationelle behov i fare, og at forretningsgangens kontinuitet sikres, samt at EMA er velfungerende og uden afbrydelser efter marts 2019;

10.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

11.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 15. marts 2018 (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0086).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted
P8_TC1-COD(2017)0328

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1718.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets erklæring

Europa-Parlamentet beklager, at der ikke er blevet taget behørigt hensyn til dets rolle som medlovgiver, eftersom det ikke blev inddraget i proceduren til udvælgelse af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Europa-Parlamentet gør opmærksom på sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld respekt for den almindelige lovgivningsprocedure for så vidt angår placering af organer og agenturer.

Som den eneste direkte valgte EU-institution og repræsentant for Unionens borgere, står det som hovedgarant for overholdelsen af det demokratiske princip i Unionen.

Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye hjemsteds placering, og som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget i processen, men nu blot forventes at bekræfte valget af det nye hjemsted gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, som er vedføjet den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, der blev undertegnet i 2012, som det anerkendes i selve erklæringen, ikke er juridisk bindende og er vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.

Europa-Parlamentet insisterer på, at proceduren til udvælgelse af en ny placering af agenturerne bliver revideret og ikke bliver anvendt i sin nuværende form i fremtiden.

Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016(1) forpligtede sig til loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og minder samtidig om, at de to lovgivere er ligestillet i henhold til traktaterne.

Rådets erklæring om EBA/EMA

Rådet minder om tilsagnet fra EP, Rådet og Kommissionen om et loyalt og gennemsigtigt samarbejde og henviser til den proces, der blev fulgt ved flytningen af EMA og EBA, som var specifik for situationen og ikke danner præcedens for placeringen af agenturer i fremtiden.

Rådet minder om traktaterne og anerkender samtidig værdien af øget udveksling af oplysninger fra de indledende faser af fremtidige processer vedrørende placeringen af agenturer. En sådan tidlig udveksling af oplysninger vil gøre det lettere for de tre institutioner at udøve deres rettigheder i henhold til traktaterne gennem de tilknyttede procedurer.

Rådet noterer sig anmodningen fra EP om så hurtigt som muligt at revidere den fælles erklæring og den fælles tilgang til decentraliserede agenturer fra 2012. Som et første skridt opfordrer det Kommissionen til senest i april 2019 at forelægge en dybdegående analyse af gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang for så vidt angår placeringen af decentraliserede agenturer. Denne analyse skal danne grundlag for en vurdering af det videre forløb i forbindelse med indledning af en sådan revision.

(1) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik