Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0328(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0063/2018

Esitatud tekstid :

A8-0063/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 53k
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg
Euroopa Ravimiameti asukoha üleviimine ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas (COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0735),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 114 ja artikli 168 lõike 4 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0421/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 17. oktoobri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A8‑0063/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(1);

2.  ütleb lahti Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusest detsentraliseeritud ametite kohta ja selle lisaks olevast ühisest lähenemisviisist ning nõuab, et Euroopa Parlament kaasataks tihedalt ametite ja asutuste asukohta ja ümberpaigutamist käsitlevate otsuste tegemise protsessi, pidades silmas tema õigusi kaasseadusandjana seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

3.  kiidab heaks oma käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

4.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud nõukogu avalduse;

5.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ja seeläbi liidu kodanike esindajad ei olnud täielikult kaasatud Euroopa Ravimiameti (EMA) uue asukoha valimise menetlusse, milles lõplik otsus tehti liisuheitmise teel, kuigi tegemist on äärmiselt olulise otsusega; asutuste ja ametite asukohta puudutavad otsused on tarvis ja õiguspäraselt tulebki võtta vastu seadusandliku tavamenetluse teel, austades täielikult Euroopa Parlamendi õigusi, mille kohaselt Euroopa Parlament ja nõukogu on võrdväärsed kaasseadusandjad;

6.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust, mis põhjustab geograafilise ebaproportsionaalsuse suurenemist, sest 37 ELi detsentraliseeritud ametist vaid üheksa asub uutes liikmesriikides, mis on vastuolus Euroopa Ülemkogu järeldustega 5381/04 ja 11018/1/08, mis mõlemad annavad eelisõiguse uutele liikmesriikidele;

7.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles tagama, et EMA asukoha muutmise kulud katab täielikult praegune asukohariik; juhib tähelepanu asjaolule, et osa praegusest asukohast ümberasumise kuludest tuleb eelrahastada liidu eelarvest enne finantsarveldust praeguse asukohariigiga;

8.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles tagama, et lisakulud, mis kaasnevad EMA asukoha kahekordse üleviimisega – esmalt ajutisse asukohta ja seejärel Vivaldi hoonesse –, katab täies ulatuses Madalmaade valitsus ja need ei avaldaks seega negatiivset mõju liidu üldeelarvele;

9.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles seisma hea selle eest, et asukoha kahekordne üleviimine ei seaks ohtu EMA tavapärase tegevuse vajaduste katmist ning et tegevuse järjepidevus ja ameti tõrgeteta ja katkestuseta toimimine oleksid tagatud ka pärast 2019. aasta märtsi;

10.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Käesolev seisukoht asendab 15. märtsil 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0086).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. oktoobril 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas
P8_TC1-COD(2017)0328

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/1718) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISAD

Euroopa Parlamendi avaldus

Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks, et tema kui kaasseadusandja rolli ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud, sest ta ei osalenud menetluses, mille tulemusel valiti Euroopa Ravimiameti uus asukoht.

Euroopa Parlament soovib meelde tuletada oma õigusi kaasseadusandjana ja nõuab kindlalt, et asutuste ja ametite asukohtade kindlaksmääramisel järgitaks täielikult seadusandlikku tavamenetlust.

Liidu ainsa otse valitud institutsioonina ja liidu kodanike esindajana on parlament liidus demokraatliku põhimõtte järgimise peamine tagaja.

Euroopa Parlament taunib uue asukoha valimiseks kasutatud menetlust, millega de facto võeti Euroopa Parlamendilt tema õigused, kuna ta ei olnud protsessi tegelikult kaasatud, aga nüüd oodatakse, et ta lihtsalt kinnitaks uue valitud asukoha seadusandliku tavamenetluse teel.

Euroopa Parlament tuletab meelde, et ühine lähenemisviis, mis on lisatud 2012. aastal allkirjastatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, ei ole õiguslikult siduv, nagu tunnistati avalduses endas, ning selle suhtes lepiti kokku ilma, et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.

Seetõttu nõuab Euroopa Parlament kindlalt, et ametite uue asukoha valimise menetlust muudetaks ja tulevikus enam sellisel kujul ei kasutataks.

Viimaseks soovib Euroopa Parlament meelde tuletada, et 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(1) võtsid kolm institutsiooni endale kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd, tuletades sellega seoses meelde, et kaasseadusandjad on võrdsed, nagu on sätestatud aluslepingutes.

Nõukogu avaldus Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Ravimiameti kohta

Tuletades meelde Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni pühendumust lojaalsele ja läbipaistvale koostööle ning pidades silmas Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Ravimiameti üleviimiseks järgitud protsessi, mis oli olukorraspetsiifiline ega loonud pretsedenti ametitele asukoha valimiseks tulevikus;

tuletades meelde aluslepinguid, tunnustab nõukogu suurema teabevahetuse väärtust ametitele asukoha valimise tulevaste protsesside varajastes etappides.

Selline varajane teabevahetus teeks kolme institutsiooni jaoks lihtsamaks oma aluslepingute kohaste õiguste kasutamise seonduvate menetluste kaudu.

Nõukogu võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi taotluse vaadata võimalikult kiiresti läbi 2012. aasta ühisavaldus ja ühine lähenemisviis detsentraliseeritud ametite kohta. Esimese sammuna palub nõukogu komisjonil koostada 2019. aasta aprilliks põhjaliku analüüsi ühisavalduse ja ühise lähenemisviisi rakendamise kohta seoses detsentraliseeritud ametite asukoha valimisega. Selle analüüsi alusel hinnataks edasisi samme sellise läbivaatamisprotsessi alustamiseks.

(1) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika