Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0328(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 43k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0735),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan sekä 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0421/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 17. lokakuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0063/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  torjuu 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteisen julkilausuman erillisvirastoista ja siihen liitetyn yhteisen lähestymistavan ja kehottaa Euroopan parlamenttia osallistumaan tiiviisti virastojen ja elinten sijaintia ja siirtämistä koskevaan päätöksentekomenettelyyn, kun otetaan huomioon sen etuoikeudet lainsäätäjänä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

4.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan neuvoston lausuman;

5.  pitää valitettavana, että Euroopan parlamentti – ja viime kädessä unionin kansalaisten edustajat – ei ollut täysimääräisesti mukana valitsemassa Euroopan lääkeviraston (EMA) uutta kotipaikkaa, joka lopulta päätettiin arpomalla, vaikka kyseessä on niin tärkeä päätös; toteaa, että elinten ja virastojen sijaintia koskevat päätökset on säädösten mukaan tehtävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä siten, että noudatetaan täysin Euroopan parlamentin valtaoikeuksia, joiden mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä;

6.  pitää valitettavana neuvoston päätöstä, joka johtaa unionin maantieteellisen jaon syvenemiseen, sillä uusissa jäsenvaltioissa on vain yhdeksän erillisvirastoa, vaikka niitä on yhteensä 37; toteaa, että tämä on uusia jäsenvaltioita priorisoivien Eurooppa-neuvoston päätelmien 5381/04 ja 11018/1/08 vastaista;

7.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että nykyinen isäntävaltio vastaa kaikista EMA:n kotipaikan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista; huomauttaa, että jotkut nykyisestä sijaintipaikasta pois muuttamiseen liittyvistä kustannuksista on rahoitettava etukäteen unionin talousarviosta, ennen lopullista rahoitusratkaisua nykyisen isäntämaan kanssa;

8.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että Alankomaiden hallitus vastaa kokonaisuudessaan kustannuksista, jotka aiheutuvat EMA:n kotipaikan muuttamisesta kahteen kertaan (ensin väliaikaisesti ja sitten Vivaldi-rakennukseen), ja että tämä ei siis vaikuta haitallisesti unionin yleiseen talousarvioon;

9.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että kahteen kertaan muutto ei vaaranna EMA:n tavanomaisia operatiivisia tarpeita ja että EMA:n toiminta jatkuu sujuvasti ja keskeytyksittä myös maaliskuun 2019 jälkeen;

10.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Tämä kanta korvaa 15. maaliskuuta 2018 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0086).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta
P8_TC1-COD(2017)0328

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1718.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITTEET

Euroopan parlamentin lausuma

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole otettu asianmukaisesti huomioon, kun se ei osallistunut menettelyyn, jolla valittiin Euroopan lääkeviraston (EMA) uusi kotipaikka.

Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.

Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, joka edustaa unionin kansalaisia, se on demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.

Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, jolla Euroopan parlamentilta on todellisuudessa evätty sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä osallistunut menettelyyn. Nyt sen odotetaan kuitenkin yksinkertaisesti vahvistavan uuden kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin sen kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.

Euroopan parlamentti vaatii siksi virastojen kotipaikan valintamenettelyn uudistamista ja toivoo, ettei sitä tulevaisuudessa enää käytettäisi tässä muodossa.

Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa myös muistuttaa, että paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(1) nämä kolme toimielintä sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja muistuttivat perussopimuksiin perustuvasta molempien lainsäätäjien tasa-arvosta.

Neuvoston lausuma EPV:stä ja EMA:sta

Neuvosto palauttaa mieleen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission sitoutuneen vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja ottaa huomioon EMA:n ja EPV:n siirtämisessä noudatetun prosessin, joka johtui tilanteen erityisyydestä eikä muodostanut ennakkotapausta virastojen sijoittamiselle tulevaisuudessa.

Neuvosto palauttaa mieleen perussopimukset ja tunnustaa paremman tietojenvaihdon arvon virastojen sijaintia koskevien tulevien prosessien alkuvaiheesta lähtien.

Varhaisen tietojenvaihdon ansiosta kaikkien kolmen toimielimen olisi helpompaa käyttää perussopimusten mukaisia oikeuksiaan asiaa koskevissa menettelyissä.

Neuvosto panee merkille Euroopan parlamentin pyynnön tarkistaa mahdollisimman pian erillisvirastoista vuonna 2012 annettu yhteinen julkilausuma ja yhteinen lähestymistapa. Neuvosto kehottaa komissiota toimittamaan aluksi huhtikuuhun 2019 mennessä perinpohjaisen analyysin erillisvirastojen sijaintia koskevan yhteisen julkilausuman ja yhteisen lähestymistavan täytäntöönpanosta. Analyysi toimisi pohjana, kun arvioidaan millä tavoin kyseisen tarkistusprosessin toteuttamisessa olisi edettävä.

(1) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö