Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2017/0328(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0063/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0063/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Téacsanna atá glactha
PDF 132kWORD 50k
Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair 2018 - Strasbourg
Athlonnú na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Deireadh Fómhair 2018 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 maidir le suíomh na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0735),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 114 agus 168(4)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0421/2017),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 17 Deireadh Fómhair 2018 go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A8-0063/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(1);

2.  ag cáineadh an Comhráiteas ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ón gCoimisiún Eorpach maidir le gníomhaireachtaí díláraithe an 19 Iúil 2012 agus an Cur Chuige Coiteann atá i gceangal leis agus á iarraidh go mbeidh dlúthpháirt ag Parlaimint na hEorpa sa phróiseas cinnteoireachta ar láthair agus athlonnú gníomhaireachtaí agus comhlachtaí de bharr a cumhachtaí mar chomhreachtóir faoin ngnáthnós imeachta reachtach;

3.  ag formheas a ráitis atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gComhairle atá i gceangal leis an rún seo;

5.  faoi dhíomá nach raibh baint iomlán ag Parlaimint na hEorpa - agus ar deireadh thiar ionadaithe shaoránaigh an Aontais - sa nós imeachta chun suíomh nua na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA) a roghnú, a tugadh chun críche sa deireadh trí chrannchur, in ainneoin gur cinneadh chomh tábhachtach atá ann; is gá, agus ní mór go dlíthiúil, cinntí maidir le láthair comhlachtaí agus gníomhaireachtaí a ghlacadh faoin ngnáthnós imeachta reachtach, ag urramú go hiomlán sainchumais Pharlaimint na hEorpa, ina bhfuil Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle mar chomh-reachtóirí comhionainn;

6.  faoi dhíomá maidir leis an gcinneadh ón gComhairle a fhágann go ndéantar an neamhréire geografach a dhoimhniú gan ach 9 as 37 gníomhaireachtaí díláraithe an AE arna lonnú i mBallstáit nua, rud atá contrártha do Chonclúidí 5381/04 agus 11018/1/08 na Comhairle Eorpaí, a thugann tosaíocht araon do Bhallstáit nua.

7.  á iarraidh ar na húdaráis bhuiséadacha agus ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar na costais a bhaineann leis an athrú i suíomh an EMA a chlúdú go hiomlán ag an tír óstach atá ann faoi láthair; á chur in iúl go bhfuil gá le cuid de chostais an athlonnú ón suíomh reatha a mhaoiniú roimh ré ag buiséad an Aontais, roimh an socrú airgeadais leis an tír óstach atá ann faoi láthair;

8.  á iarraidh ar na húdaráis bhuiséadacha agus ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar na costais bhreise a bhaineann le haistriú faoi dhó suíomh EMA, sa chéad áit go láthair sealadach, agus ansin chuig Foirgneamh Vivaldi, a chlúdú go hiomlán ag rialtas na hÍsiltíre agus dá bhrí sin nach mbeidh tionchar díobhálach acu ar bhuiséad ginearálta an Aontais;

9.  á iarraidh ar na húdaráis bhuiséadacha agus ar an gCoimisiún a áirithiú nach gcuirfidh an t-aistriú faoi dhó gnáthriachtanais oibriúcháin an EMA i gcontúirt, agus go rathófar leis leanúnachas gnó agus feidhmiú rianúil an EMA, gan cur isteach, tar éis Márta 2019;

10.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

11.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) Tá an seasamh seo ag gabháil in ionad na leasuithe a glacadh ar 15 Márta 2018 (Téacsanna a glacadh, P8_TA(2018)0086).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 25 Deiradh Fómhair 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 maidir le láthair shuíomh na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí
P8_TC1-COD(2017)0328

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2018/1718.)


IARSCRÍBHINNÍ A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa

The European Parliament regrets that its role of co-legislator has not been duly taken into account since it was not involved in the procedure leading to the selection of the new seat of the European Medicines Agency.

The European Parliament wishes to recall its prerogatives as co-legislator and insists on the full respect of the ordinary legislative procedure in relation to the location of bodies and agencies.

As the only directly elected Union institution and representative of the Union’s citizens, it is the first guarantor of the respect of the democratic principle in the Union.

The European Parliament condemns the procedure followed for the selection of the new location of the seat, which has de facto deprived the European Parliament of its prerogatives since it was not effectively involved in the process, but is now expected to simply confirm the selection made for the new location of the seat by means of the ordinary legislative procedure.

The European Parliament recalls that the Common Approach annexed to the Joint Statement of the European Parliament, Council and European Commission on decentralised agencies signed in 2012 is legally non-binding, as acknowledged in the Statement itself and that it was agreed without prejudice to the legislative powers of the institutions.

Therefore, the European Parliament insists that the procedure followed for the selection of a new location for the agencies will be revised and not used anymore in this form in the future.

Finally, the European Parliament wishes to recall as well that in the Inter-institutional Agreement on Better Law-Making of 13 April 2016(1) the three institutions committed to sincere and transparent cooperation while recalling the equality of both co-legislators as enshrined in the Treaties.

Ráiteas ón gComhairle maidir le ÚBE/EMA

A mheabhrú di an gealltanas a thug Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le comhar dílis agus trédhearcach, agus i bhfianaise an próiseas a leanadh maidir le hathshuí EMA agus ÚBE, a bhain go sonrach leis an gcás i gceist agus nach raibh ina fhasach do ghníomhaireachtaí a shuí amach anseo,

Agus na Conarthaí á meabhrú di, aithníonn an Chomhairle a thábhachtaí atá malartú feabhsaithe faisnéise ón gcéad chéim i gcás na nósanna imeachta a bheidh ann amach anseo maidir le gníomhaireachtaí a shuí.

Agus luathmhalartú faisnéise ar bun, is éasca a bheadh sé do na trí institiúid a gcearta a fheidhmiú de réir na gConarthaí trí na nósanna imeachta gaolmhara.

Tugann an Chomhairle dá haire an iarraidh a rinne Parlaimint na hEorpa go ndéanfaí athbhreithniú, a luaithe is féidir, ar an Ráiteas Comhpháirteach agus Cur Chuige Coiteann maidir le Gníomhaireachtaí Díláraithe ó 2012. Mar chéad chéim, iarrann sí ar an gCoimisiún anailís chuimsitheach a chur ar fáil, faoi mhí Aibreán 2019, maidir le cur chun feidhme an Ráitis Chomhpháirtigh agus Cur Chuige Coiteann maidir le Gníomhaireachtaí díláraithe a shuí. Bheadh anailís den sórt sin mar bhonn chun measúnú a dhéanamh ar an mbealach is fearr le tabhairt faoi athbhreithniú den sórt sin.

(1) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 10 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais