Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0328(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 49k
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének áthelyezése ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. október 25-i jogalkotási állásfoglalása a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0735),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0421/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. október 17-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0063/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  kifogásolja az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012. július 19-i közös nyilatkozatát és az ahhoz csatolt közös megközelítést, és felszólít az Európai Parlament szoros bevonására az ügynökségek és szervek helyszíneire és áthelyezésére vonatkozó döntéshozatali folyamatba, tekintettel társjogalkotói előjogaira a rendes jogalkotási eljárás keretében;

3.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  tudomásul veszi a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

5.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament – és végső soron az uniós polgárok képviselői – nem vettek részt teljes mértékben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új székhelyének kiválasztására irányuló eljárásban, amelyet végül sorshúzással zártak le, a döntés jelentőségének dacára; a szervek és ügynökségek helyszínével kapcsolatos döntéseket – a jogszabályok értelmében is – a rendes jogalkotási eljárás keretében kell meghozni, teljes mértékben tiszteletben tartva az Európai Parlament előjogait, amelyek értelmében az Európai Parlament és a Tanács egyenlő jogú társjogalkotók;

6.  sajnálatát fejezi ki a Tanács határozata miatt, amely a földrajzi aránytalanság elmélyüléséhez vezet, mivel az Unió 37 decentralizált ügynöksége közül csak 9 található új tagállamokban, ami ellentétes az Európai Tanács 5381/04. sz. és 11018/1/08. sz. következtetéseivel, amelyek elsőbbséget biztosítanak az új tagállamoknak;

7.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EMA székhelyének áthelyezésével kapcsolatos költségeket teljes mértékben a jelenlegi fogadó ország állja; emlékeztet arra, hogy az áthelyezés költségeinek egy részét előzetesen az uniós költségvetésből kell előfinanszírozni a jelenlegi fogadó országgal való pénzügyi elszámolást megelőzően;

8.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EMA székhelyének kettős áthelyezésével – előbb egy ideiglenes helyszínre, majd a Vivaldi épületbe – kapcsolatos többletköltségeket a holland kormány teljes mértékben állja, és így az ne érintse hátrányosan az Unió általános költségvetését;

9.  felhívja a költségvetési hatóságokat és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a kettős áthelyezés ne veszélyeztesse az EMA szokásos operatív szükségleteit, és hogy 2019. márciusát követően garantálják az üzletmenet folytonosságát és az EMA zökkenőmentes működését;

10.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Ez az álláspont lép a 2018. március 15-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0086).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. október 25-én került elfogadásra a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról szóló, (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2017)0328

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/1718 rendelettel.)


MELLÉKLETEK A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették kellőképpen figyelembe, mivel nem vonták be az Európai Gyógyszerügynökség új székhelyének kiválasztásához vezető folyamatba.

Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű tiszteletben tartásához.

Az egyetlen közvetlenül megválasztott és az Unió polgárait képviselő uniós intézményként az Európai Parlament a demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.

Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást.

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme nélkül állapodtak meg.

Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az ügynökségek új székhelyének kiválasztására folytatott eljárást vizsgálják felül, és ebben a formában ne használják a jövőben.

Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban(1) a három intézmény őszinte és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére.

A Tanács nyilatkozata az EBH-ról/az EMA-ról

Emlékeztetve arra, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elkötelezte magát a jóhiszemű és átlátható együttműködés mellett, továbbá az EMA és az EBH áthelyezése során követett eljárás tükrében, amely egyedi helyzetre vonatkozott és nem teremt precedenst az uniós ügynökségek székhelyének jövőbeli kiválasztására nézve,

a Tanács emlékeztet a Szerződésekre, ugyanakkor elismeri, hogy az információcsere fokozása az ügynökségek székhelyének kiválasztásakor követendő jövőbeli eljárásoknak már a kezdeti szakaszában előnyt jelentene.

Az ilyen korai információcsere megkönnyítené a három intézmény számára a Szerződésekben foglalt jogaik gyakorlását a vonatkozó eljárások során.

A Tanács nyugtázza az EP kérését a 2012. évi, a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozat és közös megközelítés mielőbbi felülvizsgálatára irányulóan. Ennek keretében első lépésként felkéri a Bizottságot, hogy 2019 áprilisáig készítsen mélyreható elemzést az együttes nyilatkozatnak és a közös megközelítésnek a decentralizált ügynökségek székhelyének kiválasztása tekintetében történő végrehajtásáról. Ez az elemzés képezi majd az említett felülvizsgálat elindítását szolgáló további lépések mérlegelésének az alapját.

(1) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat