Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0328(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2018

Pateikti tekstai :

A8-0063/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0735),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir į 168 straipsnio 4 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0421/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. spalio 17 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0063/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  smerkia 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridėtą bendrą požiūrį bei ragina visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į sprendimų dėl agentūrų ir įstaigų būstinių vietos ir jų perkėlimo priėmimo procesą atsižvelgiant į jo, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, turimas išimtines teises įprastoje teisėkūros procedūroje;

3.  pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

4.  atsižvelgia į Tarybos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

5.  apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas, taigi Sąjungos piliečių atstovai, nevisapusiškai dalyvavo Europos vaistų agentūros (EMA) naujos būstinės atrankos procedūroje, kuri galiausiai užbaigta burtų keliu, nepaisant sprendimo svarbos; sprendimai dėl įstaigų ir agentūrų vietos privalo būti, taip pat ir teisiniu požiūriu, priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą, visapusiškai atsižvelgiant į Europos Parlamento išimtines teises, pagal kurias Europos Parlamentas ir Taryba vienodomis sąlygomis veikia kaip teisės aktų leidėjai;

6.  apgailestauja dėl Tarybos sprendimo, dėl kurio didėja geografinio pasiskirstymo neproporcingumas: tik 9 iš 37 ES decentralizuotų agentūrų yra įsikūrusios naujosiose valstybėse narėse – tai prieštarauja Europos Sąjungos Tarybos išvadoms 5381/04 ir 11018/1/08, pagal kurias pirmenybė teikiama naujosioms valstybėms narėms;

7.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad su EMA būstinės perkėlimu susijusias išlaidas visiškai padengtų dabartinė priimančioji šalis; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios persikėlimo iš dabartinės vietos išlaidos, prieš sudarant finansinį susitarimą su dabartine priimančiąja šalimi, turės būti iš anksto finansuojamos iš Sąjungos biudžeto;

8.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad papildomas išlaidas, susijusias su dvigubu EMA būstinės perkėlimu, pirmiausia į laikiną vietą, o vėliau į pastatą „Vivaldi“, visiškai padengtų Nyderlandų vyriausybė, taigi, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis Sąjungos bendrajam biudžetui;

9.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad dėl dvigubo perkėlimo nebūtų pakenkta įprastiems EMA veiklos poreikiams ir būtų užtikrintas veiklos tęstinumas, taip pat sklandus ir nepertraukiamas EMA veikimas po 2019 m. kovo mėn.;

10.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

11.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2018 m. kovo 15 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0086).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos
P8_TC1-COD(2017)0328

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1718.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAI

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentas apgailestauja, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmenį, nes jis nebuvo įtrauktas į procedūrą, kurios tikslas – išrinkti naują Europos vaistų agentūros būstinės vietą.

Europos Parlamentas norėtų priminti apie savo, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, turimas išimtines teises ir primygtinai ragina visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros procedūros renkant įstaigų ir agentūrų būstinių vietą.

Kaip vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atstovaujanti Sąjungos piliečiams, jis yra pirmutinis pagarbos demokratijos principui Sąjungoje garantas.

Europos Parlamentas smerkia procedūrą, pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo renkama iš Europos Parlamento de facto atimant jo turimas išimtines teises, kadangi jis iš esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai patvirtins išrinktą naują būstinės vietą taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Parlamentas primena, kad bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. pasirašyto Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir kad dėl jo susitarta nedarant poveikio institucijų teisės aktų leidybos galioms.

Todėl Europos Parlamentas primygtinai reikalauja, kad procedūra, taikoma renkant naują agentūrų būstinių vietą, būtų peržiūrėta ir kad ateityje šia forma nebebūtų naudojamasi.

Pagaliau Europos Parlamentas norėtų priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(1) trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti. Be to, jis pakartoja, kad Sutartyse įtvirtinta abiejų teisės aktų leidėjų lygybė.

Tarybos pareiškimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) / Europos bankininkystės institucijos (EBA)

Primindama Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos įsipareigojimą lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti ir atsižvelgdama į procesą, vykdytą perkeliant EMA ir EBI, kuris buvo pritaikytas prie konkrečios situacijos ir nesudarė precedento agentūrų būstinių vietos parinkimui ateityje,

kartu primindama Sutartis Taryba pripažįsta, kad vykdant būsimus agentūrų būstinių vietos parinkimo procesus būtų naudinga intensyviau keistis informacija jau nuo pirminių etapų.

Toks ankstyvas keitimasis informacija padėtų visoms trims Institucijoms pasinaudoti Sutartyse numatytomis teisėmis vykdant susijusias procedūras.

Taryba atkreipia dėmesį į Europos Parlamento prašymą kuo greičiau patikslinti 2012 m. bendrą pareiškimą ir bendrą požiūrį dėl decentralizuotų agentūrų. Pirmiausia ji prašo Komisijos ne vėliau kaip 2019 m. balandžio mėn. pateikti išsamią bendro pareiškimo ir bendro požiūrio įgyvendinimo decentralizuotų agentūrų būstinių vietos parinkimo atžvilgiu analizę. Remiantis šios analizės rezultatais būtų įvertinta, kaip reikėtų pradėti tokios peržiūros procesą.

(1) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika