Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0328(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0063/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0063/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Pieņemtie teksti
PDF 141kWORD 48k
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra
Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošana ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0735),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 168. panta 4. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0421/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 17. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A8-0063/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(1);

2.  denonsē Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pievienoto Vienoto pieeju un prasa lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz aģentūru un struktūru atrašanās vietu un pārvietošanu cieši iesaistīt Eiropas Parlamentu, ņemot vērā prerogatīvas, kas tam ir kā līdztiesīgam likumdevējam saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

3.  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  pieņem zināšanai Padomes paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

5.  pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments — kas, galu galā, ir Savienības pilsoņu pārstāvis —, netika pilnībā iesaistīts Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā, ko, galu galā, izraudzījās izlozes kārtībā, lai gan šāds lēmums ir ļoti nozīmīgs; lēmumi saistībā ar struktūru un aģentūru atrašanās vietu ir jāpieņem, tostarp no likumdošanas viedokļa, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta prerogatīvas, jo Eiropas Parlaments un Padome abi ir līdztiesīgi likumdevēji;

6.  pauž nožēlu par Padomes lēmumu, kā rezultātā palielinājās ģeogrāfiskā neproporcionalitāte, jo tikai 9 no 37 ES decentralizētajām aģentūrām atrodas jaunajās dalībvalstīs, kas ir pretrunā Eiropadomes secinājumu dokumentiem Nr. 5381/04 un Nr. 11018/1/08, kuros abos priekšroka tiek dota jaunajām dalībvalstīm;

7.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai ar EMA atrašanās vietas maiņu saistītās izmaksas pilnībā segtu valsts, kurā EMA pašlaik atrodas; atzīmē, ka dažas ar pārvietošanu no pašreizējās atrašanās vietas saistītās izmaksas būs jāfinansē ar priekšfinansējumu no Savienības budžeta, pirms tiek panākta finansiāla vienošanās ar tagadējo valsti, kurā EMA atrodas;

8.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai ar EMA atrašanās vietas divkāršo maiņu — vispirms uz pagaidu vietu, pēc tam uz Vivaldi ēku — saistītās izmaksas pilnībā segtu Nīderlandes valdība un līdz ar to nerastos zaudējumi Savienības vispārējā budžetā;

9.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai atrašanās vietas divkāršā maiņa neapgrūtinātu EMA ikdienas darba vajadzības un pēc 2019. gada marta bez pārtraukumiem tiktu garantēta netraucēta EMA darbības turpināšana;

10.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

11.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) Ar šo nostāju aizstāj 2018. gada 15. martā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0086).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 25. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras mītnesvietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004
P8_TC1-COD(2017)0328

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1718.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMI

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka netika pilnībā ņemta vērā Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja loma, jo Parlamentu neiesaistīja Eiropas Zāļu aģentūras jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā.

Eiropas Parlaments vēlas atgādināt par savām prerogatīvām, kas tam ir kā līdztiesīgam likumdevējam, un prasa saistībā ar struktūru un aģentūru atrašanās vietu pilnībā ievērot parasto likumdošanas procedūru.

Kā vienīgā tieši ievēlētā Savienības institūcija un Savienības pilsoņu pārstāvis Parlaments ir pirmais demokrātijas principa ievērošanas garants Savienībā.

Eiropas Parlaments nosoda jaunās atrašanās vietas izraudzīšanai piemēroto procedūru, kurā Parlamentam de facto liedza īstenot savas prerogatīvas, jo Parlaments netika efektīvi iesaistīts šajā procesā, taču tagad no Parlamenta sagaida, ka tas vienkārši apstiprinās jauno izraudzīto atrašanās vietu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Eiropas Parlaments atgādina, ka Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gadā parakstītajam Kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pievienotā Vienotā pieeja juridiski nav saistoša, kā tas paziņojumā arī norādīts, un ka to pieņēma, neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras.

Tāpēc Eiropas Parlaments prasa, lai aģentūru jauno atrašanās vietu izraudzīšanās procedūra tiktu reformēta un lai šādā veidā to vairs nekad nepiemērotu.

Visbeidzot, Eiropas Parlaments vēlas arī atgādināt, ka 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(1) trīs iestādes apņēmās īstenot pilnīgu un pārredzamu sadarbību, vienlaikus ievērojot abu likumdevēju līdztiesību, kā nostiprināts Līgumos.

Padomes paziņojums par EZA un EBI

Atgādinot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas apņemšanos patiesi un pārredzami sadarboties un ņemot vērā procesu, ko īstenoja EZA un EBI pārcelšanai, kas bija specifisks situācijai un kas neveido precedentu aģentūru izvietošanai turpmāk,

vienlaikus atgādinot Līgumus, Padome apzinās, cik vērtīga ir pastiprināta informācijas apmaiņa jau no turpmāko aģentūru izvietošanas procesu sākuma posmiem.

Šāda agrīna informācijas apmaiņa ļautu trim iestādēm vieglāk īstenot savas tiesības saskaņā ar Līgumiem, izmantojot saistītas procedūras.

Padome pieņem zināšanai Eiropas Parlamenta lūgumu pēc iespējas drīz pārskatīt 2012. gada kopīgo paziņojumu un vienoto pieeju par decentralizētajām aģentūrām. Padome – kā pirmo soli – aicina Komisiju līdz 2019. gada aprīlim veikt padziļinātu analīzi par kopīgā paziņojuma un vienotās pieejas īstenošanu attiecībā uz decentralizētu aģentūru izvietošanu. Minētā analīze būtu pamats, lai izvērtētu turpmāko rīcību šāda pārskatīšanas procesa uzsākšanai.

(1) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika