Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0328(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0063/2018

Texte depuse :

A8-0063/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Texte adoptate
PDF 133kWORD 54k
Joi, 25 octombrie 2018 - Strasbourg
Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0735),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 114 și 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0421/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 octombrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0063/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  denunță Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 și abordarea comună anexată la aceasta și solicită ca Parlamentul European să se implice îndeaproape în procesul decizional privind stabilirea și transferul sediului agențiilor și al organelor, având în vedere prerogativele sale de colegiuitor în cadrul procedurii legislative ordinare;

3.  aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

4.  ia act de declarația Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

5.  regretă faptul că Parlamentul European – și, în ultimă instanță, reprezentanții cetățenilor Uniunii – nu au fost implicați pe deplin în procedura de selecție a noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), care a fost finalizată, în cele din urmă, prin tragere la sorți, deși este o decizie atât de importantă; observă că deciziile privind sediul organelor și agențiilor este necesar să fie adoptate – și trebuie să fie adoptate, din punct de vedere legal – în cadrul procedurii legislative ordinare, în care Parlamentul European și Consiliul sunt colegiuitori cu drepturi egale, respectându-se pe deplin prerogativele Parlamentului European;

6.  regretă decizia Consiliului care conduce la o agravare a disproporționalității geografice, doar 9 din 37 de agenții descentralizate ale UE fiind situate în noile state membre, contrar concluziilor Consiliului European 5381/04 și 11018/1/08, ambele acordând prioritate noilor state membre;

7.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că țara-gazdă actuală va suporta integral costurile aferente mutării sediului EMA; subliniază faptul că unele dintre costurile mutării din locația actuală vor trebui să fie prefinanțate din bugetul Uniunii, înainte de înțelegerea financiară cu țara-gazdă actuală;

8.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că guvernul neerlandez va suporta integral costurile suplimentare legate de cele două mutări ale sediului EMA, prima într-o clădire temporară, iar a doua în clădirea Vivaldi, pentru ca acestea să nu aibă un impact negativ asupra bugetului general al Uniunii;

9.  face apel la autoritățile bugetare și la Comisie să asigure că cele două mutări nu vor pune în pericol nevoile operaționale normale ale EMA și să garanteze continuitatea activității și funcționarea corespunzătoare a Agenției, fără întreruperi, după luna martie a anului 2019;

10.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 15 martie 2018 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0086).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente
P8_TC1-COD(2017)0328

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1718.)


ANEXE LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European

Parlamentul European regretă faptul că rolul său de colegiuitor nu a fost luat în considerare în mod corespunzător, deoarece nu a fost implicat în procedura care a condus la selectarea noului sediu al Agenției Europene pentru Medicamente.

Parlamentul European dorește să reamintească prerogativele sale de colegiuitor și insistă ca procedura legislativă ordinară să fie pe deplin respectată în ceea ce privește deciziile referitoare la sediul organelor și agențiilor.

În calitatea sa de unică instituție a Uniunii aleasă în mod direct și de reprezentant al cetățenilor Uniunii, Parlamentul European este principalul garant al respectării principiului democratic în Uniune.

Parlamentul European condamnă procedura urmată pentru alegerea noului sediu, care a privat de facto Parlamentul European de prerogativele sale, întrucât acesta nu a fost efectiv implicat în acest proces, iar acum se așteaptă din partea sa doar să confirme alegerea noului sediu prin intermediul procedurii legislative ordinare.

Parlamentul European reamintește că abordarea comună anexată Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile descentralizate, semnată în 2012, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și a fost convenită fără a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.

Prin urmare, Parlamentul European insistă ca procedura privind selectarea unui nou sediu al agențiilor să fie revizuită și să nu mai fie aplicată în forma sa actuală, pe viitor.

În fine, Parlamentul European dorește să reamintească, de asemenea, că cele trei instituții s-au angajat în cadrul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare să coopereze în mod loial și transparent, reamintind egalitatea ambilor colegiuitori, astfel cum este consacrată în tratate.

Declarația Consiliului cu privire la ABE/EMA

Reamintind angajamentul PE, al Consiliului și al Comisiei de a coopera în mod loial și transparent și având în vedere procesul urmat pentru mutarea sediului EMA și a sediului ABE, care a fost specific situației și care nu constituie un precedent pentru stabilirea sediilor agențiilor pe viitor,

Reamintind prevederile tratatelor, Consiliul recunoaște importanța desfășurării unui schimb intens de informații începând din etapele inițiale ale viitoarelor procese de stabilire a sediilor agențiilor.

Un astfel de schimb timpuriu de informații le-ar permite celor trei instituții să își exercite mai ușor drepturile, în conformitate cu tratatele, prin procedurile aferente.

Consiliul ia act de solicitarea PE de a revizui, cât mai curând posibil, Declarația comună și abordarea comună privind agențiile descentralizate, care datează din 2012. Ca prim pas în acest sens, Consiliul invită Comisia să prezinte, până în aprilie 2019, o analiză aprofundată referitoare la punerea în aplicare a declarației comune și a abordării comune în ceea ce privește stabilirea sediilor agențiilor descentralizate. Această analiză ar urma să servească drept bază pentru examinarea căii de urmat în vederea demarării procesului unei astfel de revizuiri.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate