Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2018

Predkladané texty :

A8-0063/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Prijaté texty
PDF 142kWORD 49k
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Sídlo Európskej agentúry pre lieky ***I
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0735),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0421/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 17. októbra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0063/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  odsudzuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 a spoločný prístup pripojený k nemu a žiada úzke zapojenie Európskeho parlamentu do procesu rozhodovania o sídlach a presídlení agentúr a orgánov vzhľadom na svoje výsady spoluzákonodarcu v rámci riadneho legislatívneho postupu;

3.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  berie na vedomie vyhlásenie Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament, a v konečnom dôsledku zástupcovia občanov Únie, neboli plne zapojení do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „EMA“), ktorý bol nakoniec ukončený žrebovaním, a to napriek tomu, že išlo o také dôležité rozhodnutie; rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia orgánov a agentúr musia, aj z právneho hľadiska, byť prijímané riadnym legislatívnym postupom, v plnej miere rešpektujúc výsadné práva Európskeho parlamentu, kde Európsky parlament a Rada sú rovnocenní spoluzákonodarcovia;

6.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Rady, ktoré vedie k prehlbovaniu geografického nepomeru, keďže len 9 z 37 decentralizovaných agentúr EÚ sa nachádza v nových členských štátoch, čo je v rozpore so závermi Európskej rady 5381/04 a 11018/1/08, v ktorých sa priorita pripisuje novým členským štátom.

7.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že náklady na zmenu sídla agentúry budú v plnej miere uhradené súčasnou hostiteľskou krajinou; poukazuje na to, že niektoré náklady na premiestnenie zo súčasného sídla budú musieť byť pred finančným vyrovnaním so súčasnou hostiteľskou krajinou predbežne financované z rozpočtu Únie;

8.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že dodatočné náklady na dvojitý presun sídla agentúry EMA, najskôr na dočasné miesto pôsobenia a neskôr do budovy Vivaldi, bude v plnom rozsahu kryť holandská vláda, a teda nebudú mať nepriaznivý vplyv na všeobecný rozpočet Únie;

9.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že tento dvojitý presun neohrozí bežné prevádzkové potreby agentúry EMA a kontinuita činností a riadne a neprerušené fungovanie agentúry EMA ostanú zaručené aj po marci 2019;

10.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 15. marca 2018 (Prijaté texty, P8_TA(2018)0086).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky
P8_TC1-COD(2017)0328

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1718.)


PRÍLOHY K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nie je riadne zohľadnená, keďže nebol zapojený do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky.

Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a agentúr.

Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie a zástupca občanov Únie je prvým garantom dodržiavania zásady demokracie v Únii.

Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, ale teraz sa od neho očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k Spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzné, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že bolo dohodnuté bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií.

Európsky parlament preto trvá na tom, aby sa postup výberu nových sídiel agentúr zrevidoval a v súčasnej podobe sa už viac nepoužíval.

Na záver by chcel Európsky parlament zároveň pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016(1) sa tri inštitúcie zaviazali na lojálnu a transparentnú spoluprácu odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvená v zmluvách.

Vyhlásenie Rady o EBA/EMA

Pripomínajúc záväzok Európskeho parlamentu, Rady a Komisie úprimne a transparentne spolupracovať a vzhľadom na proces presídlenia agentúry EMA a EBA, ktorý bol špecifický pre danú situáciu a nepredstavoval precedens pre voľbu sídel agentúr do budúcnosti,

Pripomínajúc si znenia zmlúv, Rada uznáva hodnotu intenzívnej výmeny informácií od počiatočných fáz budúcich postupov umiestnenia agentúr.

Takáto včasná výmena informácií by uľahčila uvedeným trom inštitúciám uplatniť svoje práva podľa zmlúv prostredníctvom zodpovedajúcich postupov.

Rada berie na vedomie žiadosť Európskeho parlamentu preskúmať čo najskôr Spoločné vyhlásenie a spoločný prístup týkajúce sa decentralizovaných agentúr z roku 2012. Ako prvý krok vyzýva Komisiu, aby do apríla 2019 predložila podrobnú analýzu vykonávania Spoločného vyhlásenia a spoločného prístupu, pokiaľ ide o sídlo decentralizovaných agentúr. Táto analýza bude slúžiť ako základ pre zváženie ďalšieho postupu, pokiaľ ide o takéto preskúmanie.

(1) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia